Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Türkiye’De Kamu Diplomasisi

1. Soru

Kamu diplomasisi faaliyetlerinin kapsadığı temel iletişim kanalları hangileridir?

Cevap

Kamu diplomasisi faaliyetleri, sadece devletin diğer kamuoylarını etkilemesi dışında yani “devletten-halka” bir iletişim değil aynı zamanda devletdışı aktörlerin yani sivil toplumun da önemli bir rol oynadığı “halktan-halka” yönelik bir iletişimi de kapsamaktadır. Yani kamu diplomasisi, devlet merkezli bir diplomatik düzenden çok devlet dışı aktörlerin merkezinde olduğu bir diplomatik düzene dayanmaktadır. Devlet-halk eksenindeki faaliyetler, devletin izlediği politikaları, yaptığı faaliyet ve açılımları resmi, araçları ve kanalları kullanarak kamuya anlatmasını ifade ederken; halktan halka yürütülen sivil toplum odaklı faaliyetler sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, kamuoyu araştırma şirketleri, basın, kanaat önderleri, üniversiteler, değişim programları, dernek ve vakıflar gibi devlet dışı sivil araçlar vasıtasıyla yürütülmektedir (Kalın, 2011: 11).


2. Soru

Bir ülkenin yumuşak gücü hangi kaynaklardan beslenir? 

Cevap

Joseph Nye (2011: 84) bir ülkenin yumuşak gücünün üç ana kaynaktan beslendiğini vurgulamıştır: • Kültür (başkalarına çekici geldiği coğrafyalarda) • Siyasi değerler (eğer ilgili devlet bu değerlere hem iç politikasında hem dış politikasında uyumlu davranıyorsa) • Dış politika (eğer bu politikalar meşru görülüyorsa ve ahlaki bir otoriteye sahipse)


3. Soru

2011 yılında Arap Baharı’nın patlak vermesinden sonra Türkiye’nin bölge halkları gözündeki imajını ve cazibesini güçlendirmesini sağlayan değer-temelli politikasının içeriği nelerdir?

Cevap

2011 yılında Arap Baharı’nın patlak vermesinden sonra Türkiye’nin benimsemiş olduğu halkların meşru taleplerinin liderler tarafından dinlenmesi, özgürlük ve güvenlik arasında bir denge kurulması; yani güvenliği riske atmadan özgürlüklerin artırılması ve özgürlükleri sınırlamadan azami güvenliğin sağlanması ve bölgede temsili siyasal sistemlerden oluşan yeni bir bölgesel düzenin kurulması gerektiği yönündeki değer-temelli dış politikası, Türkiye’nin bölge halkları gözündeki imajını ve cazibesini güçlendirmiştir. 


4. Soru

1 Mart 2003 tarihinde TBMM’ye gelen tezkerenin reddedilmesi Türkiyenin Arap devletleri üzerindeki imajına nasıl etki etmiştir?

Cevap

Türkiye’nin 1 Mart 2003 tarihinde ABD’nin Irak Savaşı öncesinde ülkenin kuzeyden işgali için ısrarla talep ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması için Hükümete yetki verilmesine ilişkin tezkerenin Meclis’te kabul edilmemesi, o dönem için Türkiye’nin bağımsız dış politika izleyen bir aktör olduğu algısını yaratmıştır. Bu da Türkiye’nin özellikle Arap toplumlarındaki imajını olumlu yönde etkilemiştir (Ekşi, 2014: 158). Bunun yanında uluslararası meşruiyeti şüpheli olan böyle bir savaşın içinde yer almayı reddeden bir Türkiye imajı, Arap toplumlarında olduğu kadar büyük çoğunlukla savaşa karşı olan uluslararası kamuoyunda da Türkiye’nin imajının yükselmesine olanak sağlamıştır.


5. Soru

Türkiye’nin izlemiş olduğu komşularla sıfır sorun politikası ve arabuluculuk girişimleri politikalarına örnekler veriniz. 

Cevap

Türkiye’nin izlemiş olduğu komşularla sıfır sorun politikası ve bölgesindeki anlaşmazlıkların çözümü için hayata geçirdiği arabuluculuk girişimleri de Türkiye’nin yumuşak güç imajını güçlendiren diğer unsurlar olmuşlardır. Türkiye’nin komşularla sıfır sorun çerçevesinde uzun yıllardan beri sorunlu ilişkileri olan Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik gerçekleştirdiği açılım politikası ve yine sorunlu ilişkileri olan Suriye ile yaşanan yakınlaşma ve siyasi ve ekonomik alanlardaki yakın işbirliği Türkiye’nin uluslararası alandaki imajını olumlu yönde etkilemiştir. Türkiye’nin ayrıca bölgesindeki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik olarak 2008 yılında Suriye-İsrail arasındaki dolaylı görüşmelere arabuluculuk yapması, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile Filistin lideri Mahmud Abbas arasında Kasım 2007’de Annapolis’te yapılacak Barış Konferansı öncesi ön görüşmelere Türkiye’nin kolaylaştırıcılık çerçevesinde Ankara’da ev sahipliği yapması gibi girişimler Türkiye’nin bölgesinde barış ve istikrar üreten bir ülke olduğu imajının gerek komşu ülkelerdeki kamuoylarında gerekse uluslararası kamuoyunda yerleşmesini sağlamıştır.


6. Soru

Türkiye’deki başlıca kamu diplomasisi kurumları hangileridir?

Cevap

Türkiye’deki başlıca kamu diplomasisi kurumları Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Yunus Emre Enstitüsü, Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumudur.


7. Soru

13 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe giren 6004 sayılı “Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan üç yeni birim hangisidir?

Cevap

13 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe giren 6004 sayılı “Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütmek amacıyla üç yeni birim kurulmuştur: • Enformasyon Genel Müdürlüğü • Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Kültürel Diplomasi Genel Müdürlüğü Yardımcılığı • Diplomasi Akademisi Başkanlığı


8. Soru

Dış İşleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün görev tanımı nedir? 

Cevap

Enformasyon Genel Müdürlüğü: Teşkilat kanununda temel görevi Bakanlık sözcülüğü, Bakanlığın yerli ve yabancı medya kuruluşları ve medya mensupları ile ilişkilerinin yürütülmesi, basın toplantılarının ve Bakanlık açıklamalarının yapılması olarak tanımlanan bu birim Dışişleri Bakanlığının kamu diplomasisinden sorumlu birimidir. B


9. Soru

Dış İşleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Kültürel Diplomasi Genel Müdürlüğü Yardımcılığı’nın görev tanımı nedir? 

Cevap

Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Kültürel Diplomasi Genel Müdürlüğü Yardımcılığı: Teşkilat kanununda temel görevi ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak suretiyle, kültür, eğitim, bilim, spor v.b. alanlarda diğer ülke ve uluslararası kuruluşlarla ikili ve çok taraflı ilişkileri ve işbirliğini yürütmek olarak tanımlanan bu birim Dışişleri Bakanlığının kültürel diplomasiden sorumlu birimidir (Ekşi, 2014: 181).


10. Soru

Dış İşleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı’nın sorumluluk alanı nedir? 

Cevap

Diplomasi Akademisi Başkanlığı: Diplomasi Akademisi Başkanlığı özellikle yabancı diplomatlara yönelik ikili ve çok taraflı eğitim programları şeklinde düzenlenen faaliyetleri bakımından önemli bir kamu diplomasisi işlevi yerine getirmekte ve Türkiye’nin doğru şekilde tanıtılmasında büyük katkıda bulunmaktadır


11. Soru

Cumhurbaşkanlığı Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü (KDK) kuruluş amacı ve süreci nasıl gerçekleşmiştir? 

Cevap

27478 sayılı Resmi Gazetenin 30 Ocak 2010 tarihinde yayımladığı 2010/3 sayılı Başbakanlık genelgesi ile kurulmuştur. Genelge kapsamında ülkesel ve bölgesel sorunların kolayca küresel bir boyut kazandığı günümüzde, özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, uluslararası alanda ortaya çıkan fırsatlar ve tehditler, kamu diplomasisi konusunda görevli kurumlar arasında daha etkin bir koordinasyonu, yakın işbirliğini ve hızlı karar alma süreçlerini gerektirdiği vurgulandıktan sonra; kamu diplomasisi alanında yürütülecek çalışmalar ile stratejik iletişim ve tanıtım faaliyetleri konusunda, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla, bir Başbakan Başmüşavirinin uhdesinde Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğünün oluşturulmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.


12. Soru

Cumhurbaşkanlığı Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü (KDK) faaliyet alanları neresidir? 

Cevap

KDK’nın faaliyetleri alanları üç ana başlık altında toplanmaktadır: • Üniversite programları • Siyasal iletişim faaliyetleri • Medya-tanıtım çalışmaları


13. Soru

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) kuruluş amacı nedir?

Cevap

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 5 Mayıs 2007 tarihli ve 5653 sayılı kanunla kurulmuş olan Yunus Emre Vakfının bu kanunla belirlenen ve Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın kullanımına sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek; Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmek şeklinde ifade edilen amaçlarını gerçekleştirmek için kurulmuştur.


14. Soru

YEE kaç farklı ülke ve merkezde faaliyetlerini sürdürmektedir? 

Cevap

Bugüne kadar 30 faklı ülkedeki 38 şehirde Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezleri açılmıştır. Bu şehirler şöyledir: Balkanlar Bölgesi: Saray Bosna, Mostar, Foynitsa (Bosna Hersek); Tiran, İşkodra, Üsküp (Arnavutluk); Bükreş, Köstence (Romanya); Priştine, Prizren, İpek (Kosova); Podgoritsa (Karadağ). Avrupa Bölgesi: Londra (İngiltere); Berlin (Almanya); Brüksel (Belçika); Varşova (Polonya); Budapeşte (Macaristan); Amsterdam (Hollanda); Paris (Fransa); Roma (İtalya); Viyana (Avusturya); Köln (Almanya). Avrasya-Uzak Doğu Bölgesi: Tiflis (Gürcistan); Kazan (Rusya); Bakü (Azerbaycan); Astana (Kazakistan); Tokyo (Japonya); Orta Doğu-Afrika Bölgesi: Rabat (Fas); Johannesburg (Güney Afrika Cumhuriyeti); Amman (Ürdün); Kahire, İskenderiye (Mısır); Tahran (İran); Kudüs (İsrail); Cezayir (Cezayir); Kabil (Afganistan); Beyrut (Lübnan); Lefkoşa (KKTC). 


15. Soru

YEE’nin düzenlemiş olduğu “Türkçe Yaz Okulları Projesi” neyi amaçlamaktadır?

Cevap

Türkiye’nin kültürel mirasının korunması ve tanıtılmasına yönelik projelere ek olarak, Yabancı öğrencilerinin Türkçeyi ve Türk kültürünü yerinde görmelerini ve yaşamalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Türkçe Yaz Okulları Projesi” kapsamında yabancı öğrenciler Türkiye’de misafir edilmekte ve farklı illerdeki düğün, festival, el sanatları yapımı gibi etkinliklere katılarak Türk kültürünü ve sanatını yaşayarak tanımaları sağlanmaktadır (YEE, 2015: 106).


16. Soru

Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) ne zaman be hangi amaçla kurulmuştur? 

Cevap

YTB, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek, soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla; bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütmek, Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projeler ile Yükseköğretim Kurumu ve üniversiteler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca Türkiye’de eğitim görmesi uygun görülenlerle uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik çalışmaları koordine etme, bu alanlarda verilen hizmetleri ve yapılan faaliyetleri geliştirmek amacıyla 6 Nisan 2010 tarihinde kurulmuştur.


17. Soru

YTB faaliyetlerini hangi hedef kitleye ve çalışma alanları çerçevesinde yürütmektedir?

Cevap

YTB faaliyetlerini dört farklı hedef kitleye göre belirlenmiş dört çalışma alanı çerçevesinde yütürmektedir: • Yurtdışı vatandaşlar • Soydaş ve akraba topluluklar • Uluslararası öğrenciler • Sivil toplum kuruluşları


18. Soru

YTB tarafından yürütülen “Türkiye Bursları” programının kapsam ve amacı nedir?

Cevap

Uluslararası öğrencilere yönelik YTB tarafından yürütülen kamu diplomasisi kapsamındaki çalışmaların en önemlisi “Türkiye Bursları” programıdır. Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek ve insan-odaklı bir yaklaşımla, küresel bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan Türkiye Bursları, Türkiye’de yükseköğretim seviyesinde öğrenim görecek öğrencilere verilen karşılıksız burs programlarından oluşmaktadır. Türkiye Bursları kapsamında Lisans Bursları, Lisanüstü Burslar, Branş Burslar ve Kısa Dönemli Burslar olmak üzere 4 farklı burs programı bulunmaktadır. Lisans düzeyindeki burs programları bursiyer öğrencilerin geldikleri coğrafi bölgelere göre 6 burs programı şeklinde düzenlenmiştir


19. Soru

Cumhurbaşkanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) hangi amaçla ne zaman kurulmuştur? 

Cevap

TİKA, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetleri’nin yeniden yapılanma, uyum ve kalkınma ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Bakanlar Kurulu’nun 24 Ocak 1992 tarihli Kararıyla, 21124 sayı ve 27 Ocak 1992 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir uluslararası teknik yardım kuruluşu olarak “Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı” ismiyle kurulmuştur.


20. Soru

TİKA’nın yurtdışı koordinatörlük yapısı hangi ana bölgelerden oluşur? 

Cevap

TİKA’nın farklı bölgelerdeki faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurtdışı koordinatörlük yapısı dört ana bölgeye ayrılmıştır: • Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanlığı • Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanlığı • Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanlığı • Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanlığı


21. Soru

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) uluslararası yayınlarını hangi kanallar üzerinden gerçekleştirmektedir? 

Cevap

TRT uluslararası yayınlarını TRT Türk, TRT Avaz, TRT El Arabia, TRT Belgesel ve TRT World televizyon kanalları; TRT.world. com internet sitesi, Türkiye’nin Sesi Radyosu (Voice of Turkey) aracılığıyla yürütmektedir.


22. Soru

TRT’nin kamu diplomasisini yürütmedeki amaç ve önemi nedir? 

Cevap

TRT, uluslararası kanallarıyla Türkiye’nin dünayaya açılan yüzü olmakta ve ülkenin hikayesinin Türkiye merkezli anlatılması ve tanıtılmasını sağlamaktadır. Türkiye farklı dillerde yayın yapan bu uluslararası kanalları aracılığıyla kamu diplomasisinin bilgilendirme, ülkeyi tanıtma, ülke hikayesini anlatma, ülke değerlerini ve kültürünü anlatma amaçlarını yerine getirmektedir. Bu açıdan TRT, Türk kamu diplomasisinin en önemli amaçlarından olan uluslararası alanda olumlu Türkiye imajı ve algısı inşa etmede önemli bir rol oynamaktadır (Ekşi, 2014: 230).


1. Soru

Kamu diplomasisi faaliyetlerinin kapsadığı temel iletişim kanalları hangileridir?

Cevap

Kamu diplomasisi faaliyetleri, sadece devletin diğer kamuoylarını etkilemesi dışında yani “devletten-halka” bir iletişim değil aynı zamanda devletdışı aktörlerin yani sivil toplumun da önemli bir rol oynadığı “halktan-halka” yönelik bir iletişimi de kapsamaktadır. Yani kamu diplomasisi, devlet merkezli bir diplomatik düzenden çok devlet dışı aktörlerin merkezinde olduğu bir diplomatik düzene dayanmaktadır. Devlet-halk eksenindeki faaliyetler, devletin izlediği politikaları, yaptığı faaliyet ve açılımları resmi, araçları ve kanalları kullanarak kamuya anlatmasını ifade ederken; halktan halka yürütülen sivil toplum odaklı faaliyetler sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, kamuoyu araştırma şirketleri, basın, kanaat önderleri, üniversiteler, değişim programları, dernek ve vakıflar gibi devlet dışı sivil araçlar vasıtasıyla yürütülmektedir (Kalın, 2011: 11).

2. Soru

Bir ülkenin yumuşak gücü hangi kaynaklardan beslenir? 

Cevap

Joseph Nye (2011: 84) bir ülkenin yumuşak gücünün üç ana kaynaktan beslendiğini vurgulamıştır: • Kültür (başkalarına çekici geldiği coğrafyalarda) • Siyasi değerler (eğer ilgili devlet bu değerlere hem iç politikasında hem dış politikasında uyumlu davranıyorsa) • Dış politika (eğer bu politikalar meşru görülüyorsa ve ahlaki bir otoriteye sahipse)

3. Soru

2011 yılında Arap Baharı’nın patlak vermesinden sonra Türkiye’nin bölge halkları gözündeki imajını ve cazibesini güçlendirmesini sağlayan değer-temelli politikasının içeriği nelerdir?

Cevap

2011 yılında Arap Baharı’nın patlak vermesinden sonra Türkiye’nin benimsemiş olduğu halkların meşru taleplerinin liderler tarafından dinlenmesi, özgürlük ve güvenlik arasında bir denge kurulması; yani güvenliği riske atmadan özgürlüklerin artırılması ve özgürlükleri sınırlamadan azami güvenliğin sağlanması ve bölgede temsili siyasal sistemlerden oluşan yeni bir bölgesel düzenin kurulması gerektiği yönündeki değer-temelli dış politikası, Türkiye’nin bölge halkları gözündeki imajını ve cazibesini güçlendirmiştir. 

4. Soru

1 Mart 2003 tarihinde TBMM’ye gelen tezkerenin reddedilmesi Türkiyenin Arap devletleri üzerindeki imajına nasıl etki etmiştir?

Cevap

Türkiye’nin 1 Mart 2003 tarihinde ABD’nin Irak Savaşı öncesinde ülkenin kuzeyden işgali için ısrarla talep ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması için Hükümete yetki verilmesine ilişkin tezkerenin Meclis’te kabul edilmemesi, o dönem için Türkiye’nin bağımsız dış politika izleyen bir aktör olduğu algısını yaratmıştır. Bu da Türkiye’nin özellikle Arap toplumlarındaki imajını olumlu yönde etkilemiştir (Ekşi, 2014: 158). Bunun yanında uluslararası meşruiyeti şüpheli olan böyle bir savaşın içinde yer almayı reddeden bir Türkiye imajı, Arap toplumlarında olduğu kadar büyük çoğunlukla savaşa karşı olan uluslararası kamuoyunda da Türkiye’nin imajının yükselmesine olanak sağlamıştır.

5. Soru

Türkiye’nin izlemiş olduğu komşularla sıfır sorun politikası ve arabuluculuk girişimleri politikalarına örnekler veriniz. 

Cevap

Türkiye’nin izlemiş olduğu komşularla sıfır sorun politikası ve bölgesindeki anlaşmazlıkların çözümü için hayata geçirdiği arabuluculuk girişimleri de Türkiye’nin yumuşak güç imajını güçlendiren diğer unsurlar olmuşlardır. Türkiye’nin komşularla sıfır sorun çerçevesinde uzun yıllardan beri sorunlu ilişkileri olan Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik gerçekleştirdiği açılım politikası ve yine sorunlu ilişkileri olan Suriye ile yaşanan yakınlaşma ve siyasi ve ekonomik alanlardaki yakın işbirliği Türkiye’nin uluslararası alandaki imajını olumlu yönde etkilemiştir. Türkiye’nin ayrıca bölgesindeki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik olarak 2008 yılında Suriye-İsrail arasındaki dolaylı görüşmelere arabuluculuk yapması, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile Filistin lideri Mahmud Abbas arasında Kasım 2007’de Annapolis’te yapılacak Barış Konferansı öncesi ön görüşmelere Türkiye’nin kolaylaştırıcılık çerçevesinde Ankara’da ev sahipliği yapması gibi girişimler Türkiye’nin bölgesinde barış ve istikrar üreten bir ülke olduğu imajının gerek komşu ülkelerdeki kamuoylarında gerekse uluslararası kamuoyunda yerleşmesini sağlamıştır.

6. Soru

Türkiye’deki başlıca kamu diplomasisi kurumları hangileridir?

Cevap

Türkiye’deki başlıca kamu diplomasisi kurumları Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Yunus Emre Enstitüsü, Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumudur.

7. Soru

13 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe giren 6004 sayılı “Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan üç yeni birim hangisidir?

Cevap

13 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe giren 6004 sayılı “Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütmek amacıyla üç yeni birim kurulmuştur: • Enformasyon Genel Müdürlüğü • Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Kültürel Diplomasi Genel Müdürlüğü Yardımcılığı • Diplomasi Akademisi Başkanlığı

8. Soru

Dış İşleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün görev tanımı nedir? 

Cevap

Enformasyon Genel Müdürlüğü: Teşkilat kanununda temel görevi Bakanlık sözcülüğü, Bakanlığın yerli ve yabancı medya kuruluşları ve medya mensupları ile ilişkilerinin yürütülmesi, basın toplantılarının ve Bakanlık açıklamalarının yapılması olarak tanımlanan bu birim Dışişleri Bakanlığının kamu diplomasisinden sorumlu birimidir. B

9. Soru

Dış İşleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Kültürel Diplomasi Genel Müdürlüğü Yardımcılığı’nın görev tanımı nedir? 

Cevap

Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Kültürel Diplomasi Genel Müdürlüğü Yardımcılığı: Teşkilat kanununda temel görevi ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak suretiyle, kültür, eğitim, bilim, spor v.b. alanlarda diğer ülke ve uluslararası kuruluşlarla ikili ve çok taraflı ilişkileri ve işbirliğini yürütmek olarak tanımlanan bu birim Dışişleri Bakanlığının kültürel diplomasiden sorumlu birimidir (Ekşi, 2014: 181).

10. Soru

Dış İşleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı’nın sorumluluk alanı nedir? 

Cevap

Diplomasi Akademisi Başkanlığı: Diplomasi Akademisi Başkanlığı özellikle yabancı diplomatlara yönelik ikili ve çok taraflı eğitim programları şeklinde düzenlenen faaliyetleri bakımından önemli bir kamu diplomasisi işlevi yerine getirmekte ve Türkiye’nin doğru şekilde tanıtılmasında büyük katkıda bulunmaktadır

11. Soru

Cumhurbaşkanlığı Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü (KDK) kuruluş amacı ve süreci nasıl gerçekleşmiştir? 

Cevap

27478 sayılı Resmi Gazetenin 30 Ocak 2010 tarihinde yayımladığı 2010/3 sayılı Başbakanlık genelgesi ile kurulmuştur. Genelge kapsamında ülkesel ve bölgesel sorunların kolayca küresel bir boyut kazandığı günümüzde, özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, uluslararası alanda ortaya çıkan fırsatlar ve tehditler, kamu diplomasisi konusunda görevli kurumlar arasında daha etkin bir koordinasyonu, yakın işbirliğini ve hızlı karar alma süreçlerini gerektirdiği vurgulandıktan sonra; kamu diplomasisi alanında yürütülecek çalışmalar ile stratejik iletişim ve tanıtım faaliyetleri konusunda, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla, bir Başbakan Başmüşavirinin uhdesinde Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğünün oluşturulmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.

12. Soru

Cumhurbaşkanlığı Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü (KDK) faaliyet alanları neresidir? 

Cevap

KDK’nın faaliyetleri alanları üç ana başlık altında toplanmaktadır: • Üniversite programları • Siyasal iletişim faaliyetleri • Medya-tanıtım çalışmaları

13. Soru

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) kuruluş amacı nedir?

Cevap

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 5 Mayıs 2007 tarihli ve 5653 sayılı kanunla kurulmuş olan Yunus Emre Vakfının bu kanunla belirlenen ve Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın kullanımına sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek; Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmek şeklinde ifade edilen amaçlarını gerçekleştirmek için kurulmuştur.

14. Soru

YEE kaç farklı ülke ve merkezde faaliyetlerini sürdürmektedir? 

Cevap

Bugüne kadar 30 faklı ülkedeki 38 şehirde Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezleri açılmıştır. Bu şehirler şöyledir: Balkanlar Bölgesi: Saray Bosna, Mostar, Foynitsa (Bosna Hersek); Tiran, İşkodra, Üsküp (Arnavutluk); Bükreş, Köstence (Romanya); Priştine, Prizren, İpek (Kosova); Podgoritsa (Karadağ). Avrupa Bölgesi: Londra (İngiltere); Berlin (Almanya); Brüksel (Belçika); Varşova (Polonya); Budapeşte (Macaristan); Amsterdam (Hollanda); Paris (Fransa); Roma (İtalya); Viyana (Avusturya); Köln (Almanya). Avrasya-Uzak Doğu Bölgesi: Tiflis (Gürcistan); Kazan (Rusya); Bakü (Azerbaycan); Astana (Kazakistan); Tokyo (Japonya); Orta Doğu-Afrika Bölgesi: Rabat (Fas); Johannesburg (Güney Afrika Cumhuriyeti); Amman (Ürdün); Kahire, İskenderiye (Mısır); Tahran (İran); Kudüs (İsrail); Cezayir (Cezayir); Kabil (Afganistan); Beyrut (Lübnan); Lefkoşa (KKTC). 

15. Soru

YEE’nin düzenlemiş olduğu “Türkçe Yaz Okulları Projesi” neyi amaçlamaktadır?

Cevap

Türkiye’nin kültürel mirasının korunması ve tanıtılmasına yönelik projelere ek olarak, Yabancı öğrencilerinin Türkçeyi ve Türk kültürünü yerinde görmelerini ve yaşamalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Türkçe Yaz Okulları Projesi” kapsamında yabancı öğrenciler Türkiye’de misafir edilmekte ve farklı illerdeki düğün, festival, el sanatları yapımı gibi etkinliklere katılarak Türk kültürünü ve sanatını yaşayarak tanımaları sağlanmaktadır (YEE, 2015: 106).

16. Soru

Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) ne zaman be hangi amaçla kurulmuştur? 

Cevap

YTB, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek, soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla; bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütmek, Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projeler ile Yükseköğretim Kurumu ve üniversiteler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca Türkiye’de eğitim görmesi uygun görülenlerle uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik çalışmaları koordine etme, bu alanlarda verilen hizmetleri ve yapılan faaliyetleri geliştirmek amacıyla 6 Nisan 2010 tarihinde kurulmuştur.

17. Soru

YTB faaliyetlerini hangi hedef kitleye ve çalışma alanları çerçevesinde yürütmektedir?

Cevap

YTB faaliyetlerini dört farklı hedef kitleye göre belirlenmiş dört çalışma alanı çerçevesinde yütürmektedir: • Yurtdışı vatandaşlar • Soydaş ve akraba topluluklar • Uluslararası öğrenciler • Sivil toplum kuruluşları

18. Soru

YTB tarafından yürütülen “Türkiye Bursları” programının kapsam ve amacı nedir?

Cevap

Uluslararası öğrencilere yönelik YTB tarafından yürütülen kamu diplomasisi kapsamındaki çalışmaların en önemlisi “Türkiye Bursları” programıdır. Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek ve insan-odaklı bir yaklaşımla, küresel bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan Türkiye Bursları, Türkiye’de yükseköğretim seviyesinde öğrenim görecek öğrencilere verilen karşılıksız burs programlarından oluşmaktadır. Türkiye Bursları kapsamında Lisans Bursları, Lisanüstü Burslar, Branş Burslar ve Kısa Dönemli Burslar olmak üzere 4 farklı burs programı bulunmaktadır. Lisans düzeyindeki burs programları bursiyer öğrencilerin geldikleri coğrafi bölgelere göre 6 burs programı şeklinde düzenlenmiştir

19. Soru

Cumhurbaşkanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) hangi amaçla ne zaman kurulmuştur? 

Cevap

TİKA, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetleri’nin yeniden yapılanma, uyum ve kalkınma ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Bakanlar Kurulu’nun 24 Ocak 1992 tarihli Kararıyla, 21124 sayı ve 27 Ocak 1992 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir uluslararası teknik yardım kuruluşu olarak “Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı” ismiyle kurulmuştur.

20. Soru

TİKA’nın yurtdışı koordinatörlük yapısı hangi ana bölgelerden oluşur? 

Cevap

TİKA’nın farklı bölgelerdeki faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurtdışı koordinatörlük yapısı dört ana bölgeye ayrılmıştır: • Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanlığı • Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanlığı • Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanlığı • Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanlığı

21. Soru

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) uluslararası yayınlarını hangi kanallar üzerinden gerçekleştirmektedir? 

Cevap

TRT uluslararası yayınlarını TRT Türk, TRT Avaz, TRT El Arabia, TRT Belgesel ve TRT World televizyon kanalları; TRT.world. com internet sitesi, Türkiye’nin Sesi Radyosu (Voice of Turkey) aracılığıyla yürütmektedir.

22. Soru

TRT’nin kamu diplomasisini yürütmedeki amaç ve önemi nedir? 

Cevap

TRT, uluslararası kanallarıyla Türkiye’nin dünayaya açılan yüzü olmakta ve ülkenin hikayesinin Türkiye merkezli anlatılması ve tanıtılmasını sağlamaktadır. Türkiye farklı dillerde yayın yapan bu uluslararası kanalları aracılığıyla kamu diplomasisinin bilgilendirme, ülkeyi tanıtma, ülke hikayesini anlatma, ülke değerlerini ve kültürünü anlatma amaçlarını yerine getirmektedir. Bu açıdan TRT, Türk kamu diplomasisinin en önemli amaçlarından olan uluslararası alanda olumlu Türkiye imajı ve algısı inşa etmede önemli bir rol oynamaktadır (Ekşi, 2014: 230).

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!