Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
6
A+
A-

Kamu Diplomasisinde Geleneksel Ve Yeni Medya Uygulamaları

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kamu Diplomasisinde Geleneksel Ve Yeni Medya Uygulamaları

1. Soru

Devletler neden kamu diplomasisine önem vermeye
başlamışlardır?

Cevap

Kamu diplomasisinin önemi özellikle 2000’li
yıllardan sonra artmıştır. Günümüzde kamu
diplomasisinin gücü ve etkisi son derece artmıştır.


2. Soru

Kamu diplomasisini diplomasiden ayıran nedir?

Cevap

Kamu diplomasisi, bürokratik bir yapıdan ziyade
daha toplumsal ve sivil bir forma sahiptir. Bu özelliği ile
diplomasiden ayrışmaktadır. Diplomasi, işbirliği anlamı
taşır ve bir müzakere sanatıdır. Temelde dış politika ile
özdeşleşmiş olup, uluslararası bir kavramdır. Dolayısıyla
diplomasinin uluslararası bir kavram oluşu uluslararası
alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak değişime
uğramasını beraberinde getirmiştir


3. Soru

Tarihsel süreç içerisinde diplomasi hangi dönemler
üzerinden incelenmektedir?

Cevap

Diplomasi tarihsel süreç içerisinde üç dönemde
incelenmektedir.
• Diplomasi tarihinde ilk olarak ortaya çıktığı Eski
Yunan şehir devletlerinden başlayarak I. Dünya
Savaşı’na kadar olan süreç “Eski Diplomasi”,
• I. Dünya Savaşı sonundan Soğuk Savaş dönemi
sonuna kadar olan süreç “Yeni Diplomasi” ve
• Günümüzde kullanılan şekli ise “Küresel
Diplomasi” olarak adlandırılmaktadır.


4. Soru

Kamu diplomasisi hangi yıl, kim tarafından literatüre
kazandırılmıştır?

Cevap

Kamu diplomasisi kavramı, uluslararası ve
kültürel ilişkiler bağlamında 1965 tarihinde ABD’de
bulunan Tufts Üniversitesi Fletcher Diplomasi Okulu
dekanı olan emekli diplomat Edmund Gullion tarafından
literatüre kazandırılmıştır.


5. Soru

Alanda kamu diplomasisine ilişkin tanımlar nelerdir?

Cevap

Alanda kamu diplomasisine ilişkin çeşitli
tanımlar bulunmaktadır. Bunlar;
• Milli menfaatlerin tarifi olarak kamu diplomasisi,
• Hükümetlerin iletişim politikası olarak kamu
diplomasisi,
• Dış politikanın yönlendirilmesi olarak kamu
diplomasisi,
• Geleneksel diplomasinin haricindeki kamu
diplomasisi,
• Kültürel diyaloğun kapısını aralayan kamu
diplomasisi,
• Ülkelerin imajını şekillendirme olarak kamu
diplomasisi,
• Algılama idaresi sanatı olarak kamu diplomasisi,
• Fikirlerin dolaşımını temin etme olarak kamu
diplomasisi,
• Doğru bilgiyi yayma olarak kamu diplomasisi,
Milletlerarası zemini idare etme olarak kamu
diplomasisi,
• Bir münasebet inşası olarak kamu diplomasisidir.


6. Soru

Kamu diplomasisi kavramı en çok hangi kavramlarla
karıştırılmaktadır?

Cevap

Kamu diplomasisinin kapsamlı yapısı bazı
kavramlarla karıştırılmasına sebep olur. Bu kavramlardan;
• İlki halkla ilişkiler,
• İkincisi lobicilik ve
• Üçüncüsü ise yumuşak güçtür.


7. Soru

Kamu diplomasisi ile halkla ilişkiler arasındaki ilişki
nasıldır?

Cevap

Halkla ilişkiler ile kamu diplomasisi arasında sıkı
bir ilişki olsa da kamu diplomasisi ülke ve toplum
noktasında ulaşılması hedeflenen stratejilerin ne olduğuna
yoğunlaşırken, halkla ilişkiler ise bu hedeflere ulaşmada
bir anahtar görevi taşır. Birbirini besleyen ve geliştiren bu
iki alan hiç kuşkusuz bağıntılı bir süreçtedir.
Kamuoyunu anlama, temas etme, içselleştirme ve etkileme
yönleri de kamu diplomasisi ve halka ilişkiler için kilit
vazifesi görür. Kamu diplomasisi ve halka ilişkiler
uygulamaları her ortamda ve süreçte
yürütülmeyebilmektedir. Öte yandan kamu diplomasisinin
standartlaşmış bir kalıbı bulunmamakta, ülkeden ülkeye
farklılaşabilmekte farklı algılanabilmektedir. Bu duruma
ilişkin olarak bir takım araştırmacılar da kamu
diplomasisinin ülkeden ülkeye farklılık göstermesini
ülkelerin özgün stratejilerini temsil etmesinin doğal bir
sonucu olarak görmektedir.


8. Soru

STK ne demektir?

Cevap

STK (Sivil Toplum Kuruluşları), gönüllülük
esasına dayanan, kar amacı gütmeyen, gelirleri bağışlar ve
üyelik ödemeleri olan resmi kuruluşlardan bağımsız olarak
çalışan siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçlar
doğrultusunda lobi çalışmaları ve eylemler yapan
kuruluşlardır.


9. Soru

Lobicilik ile kamu diplomasisi arasındaki fark nedir?

Cevap

Lobi çalışmalarında belirli zamanlarda belirli
konular etrafında faaliyetler yürütülürken kamu
diplomasisinde faaliyetler uzun vadede gerçekleşmekte ve
çok çeşitli konular etrafında şekillenmektedir.


10. Soru

Yumuşak güç nedir?

Cevap

Yumuşak güç başkalarının da bizim
istediklerimizi istemelerini sağlama, bunu
gerçekleştirirken de zor kullanma yerine yanına çekme,
ikna etme, tercihlerini şekillendirme gücü olarak ifade
edilmektedir.


11. Soru

Yeni kamu diplomasisinde uluslararası aktörler
kimlerdir?

Cevap

Yeni uluslararası diplomaside uluslararası
aktörler;
• Devlet ve
• Devlet dışı aktörlerdir


12. Soru

Eski kamu diplomasisinde teknolojik ortamı oluşturan
nelerdir?

Cevap

Eski kamu diplomasisinde teknolojik ortamı
oluşturan unsurlar;
• Kısa dalga radyo,
• Gazeteler ve
• Karasal telefonlardır.


13. Soru

Yeni kamu diplomasisinde teknolojik ortamı
oluşturanlar nelerdir?

Cevap

Yeni uluslar arası diplomaside teknolojik ortamı
oluşturan unsurlar;
• Uydu,
• İnternet,
• Canlı haberler ve
• Cep telefonlarıdır.


14. Soru

Eski ve yeni kamu diplomasisinde ana amaç nedir?

Cevap

Eski ve yeni kamu diplomasisinde ana amaç
uluslararası ortamın yönetimidir.


15. Soru

Kamu diplomasisinde akıllı güç hangi ülke tarafından
etkin şekilde kullanılmaktadır?

Cevap

Akıllı güç, Amerika Birleşik Devletleri
tarafından etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
16. Kamu diplomasisinin temel amacı nedir?
Cevap: Kamu diplomasisinin temel amacı diğer ülke
halklarını ve buna bağlı olarak siyasi yöneticilerini
etkileyebilme, onlarla empati kurabilme ve temel olarak
bulunduğu ülkenin kültürel dinamiklerini karşı tarafa
sevdirme ve kendi rızaları ile benimsemelerini
sağlamaktır.


16. Soru

Medya neden kamu diplomasisi için önemlidir?

Cevap

Ülkeler ve halklar arasında iyi ve sıkı ilişkiler
kurma süreci olarak da ifade edebileceğimiz kamu
diplomasi, gelişen teknoloji ile beraber medyayı da bu
süreçte kullanmakta ve medyanın gücünden
faydalanmaktadır. Halka seslenmek, halka mesajlar
iletmek ve dolaylı/dolaysız bir temas ve etkileşim
sağlamak adına medya, kamu diplomasisi için kritik bir
öneme sahiptir.
Küreselleşmenin arttığı günümüzde etkileşimin önemi de
artmış ve yeni etkileşim kanalları da çoğalmıştır. Medya
kamu diplomasisi için de kritik bir rol oynamakta ve
önemli bir ortam oluşturmaktadır. Medya bu süreçte
halkla devlet arasında bir köprü vazifesi görmekte ve diğer
toplumlar üzerinde de etki alanı oluşmasına fırsat
sunmaktadır. Daha önce de bahsedildiği üzere özellikle
yumuşak güç unsuru olarak kamu diplomasisinde ciddi bir
anahtar görevi gören medya, doğru ve etkin kullanıldığı
takdirde olumlu yönlendirme ve algılamayı
sağlayabilmektedir.


17. Soru

Gilboa’ya göre kamu diplomasisinin temel unsurları
nelerdir?

Cevap

Gilboa’ya göre kamu diplomasisinin üç temel
unsuru vardır:
• Hükümet,
• Kamuoyu,
• Medya.


18. Soru

Propaganda ne demektir?

Cevap

Propaganda çok sayıda insanın düşünce ve
davranışlarını etkilemek amacını taşıyan önceden
planlanmış bir mesajlar bütünüdür


19. Soru

Kamu diplomasisi ile geleneksel medyanın ilişkisi nasıl
gelişmiştir?

Cevap

Kamu diplomasisi ile radyo, televizyon, sinema
ve gazete gibi geleneksel medya araçlarının ilişkisi
özellikle İkinci Dünya Savaşı sürecinde kendini daha net
göstermiştir. Nazi Almanya’sı döneminde radyonun
önemli bir şekilde propaganda aracı kullanılması ve
ardından İkinci Dünya Savaşı sonrası diplomasinin kitle
iletişim araçlarını da arkasına alarak kamu diplomasisi
boyutunda bir alt dal oluşturması geleneksel medya ile de
buluşmasına olanak sağlamıştır. İkinci Dünya Savaşı
sonrasında radyo ABD’nin de en etkin kamu diplomasisi
aracı haline dönüşmüş, kullanımı yaygınlaşmış ve geniş
kitlelere ulaşmıştır.
21. Amerika Birleşik Devletleri’nin en etkili kamu
diplomasisi aracına dönüşen radyo hangisidir?
Cevap: Bu konuda örnek olarak verilecek radyo
Amerika’nın Sesi (Voice of America) radyosudur. VOA,
1942 yılındaki ilk yayınında; “haberler iyi ya da kötü
olabilir ama biz sizlere her zaman doğru olanı
söyleyeceğiz…” anonsu ile kamu diplomasisinde ilk
adımlarını atmıştır. Esasında VOA resmi bir kuruluş
olmasına karşın amacı sesini Amerika dışına taşımaktır.
Birçok ülkede yayın yapan ve aynı zamanda İngilizce
dışında da dil kullanan VOA, özellikle kamu diplomasisi
ve geleneksel medya hakkında uygulama örneği olarak
kendini gösterir. Soğuk Savaş döneminde de önemli bir
algı yönetimi yürütmüş olan bu radyo halen aktif olarak
yayın hayatını sürdürmektedir. Ülkemizde de yayınlarını
devam ettiren VOA aynı zamanda Türkçe internet sitesi
ile de haberciliği web ortamında da devam ettirmektedir.


20. Soru

Kamu diplomasisi süreci hangi yıllarda başlamıştır?

Cevap

Kamu diplomasisini anlatan akademik çalışmalar
genel olarak dünyada kamu diplomasisi sürecinin 1950-
1960’larda başladığını vurgulamaktadır. Bu da görüntülü
haberciliğin devreye girdiği zamanlardır.


21. Soru

Dünyada özellikle kamu diplomasisi bağlamında
televizyon özelinde hangi örnekler verilebilir?

Cevap

Dünyada özellikle kamu diplomasisi bağlamında
televizyon özelinde verilecek en önemli örneklerin
başında CNN ve BBC gelmektedir. Ülkemizdeki bu gibi
kuruluşların başında; Anadolu Ajansı, TRT ve TİKA gibi
kuruluşlar gelmektedir.


22. Soru

Körfez Savaşı sırasında önemli bir kamu diplomasisi
aracına dönüşen televizyon kanalı hangisidir?

Cevap

Körfez Savaşı sırasında önemli bir kamu
diplomasisi aracına dönüşen televizyon kanalı CNN’dir


23. Soru

Gazeteler kamu diplomasisinde ne şekilde kullanılır?

Cevap

Gazeteler, kamu diplomasisi için mülakat,
röportaj ve olumlu algı oluşturma anlamında devreye
girerler. Dünyaca tanınan ve takip edilen gazeteler kamu
diplomasisi için kritik öneme sahiptir. The New York
Times, Le Monde, The Guardian, Washington Post, The
Wall Street gibi sayısı on milyonları bulan okuyucuya
sahip gazeteler de, bu konuda aktif kuruluşlar arasındadır.
Türkiye’de ulus ötesi yayıncılık yapan gazeteler olarak
Hürriyet Daily News ve The Turkish Times gibi gazeteler
sayılmaktadır.


24. Soru

Yeni medya denildiğinde ne anlaşılmaktadır?

Cevap

Yeni medya tabiri aslında yaşanılan dönemde
ortaya çıkmış ve gelişmiş olan iletişim kanallarıdır.
Geleneksel diye ifade edilen medya araçları da ortaya
çıkıp geliştiği dönemde yeni medya idi. Günümüz için
yani yaşanılan anın yeni medyası nedir? Hiç şüphesiz yeni
olarak tarif edilen internet teknolojisidir. Televizyonu
geleneksel medya olarak kabul ediyoruz ama günümüzde
gelişen teknoloji ile birlikte internetle buluşan ve
bütünleşen televizyon teknolojisi de kendini yenilemiş ve
yeni medya içerisinde de var olmuştur. Burada kastedilen
akıllı televizyonlar yani internet ve uydu teknolojisine
sahip, içerisinde bir bilgisayar alt yapısı olan, program ve
uygulamalar içeren “yeni” modeller. Yeni medya
denilince akla ilk olarak sosyal ağlar gelmektedir


25. Soru

Günümüzde en çok kullanılan dijital sosyal ağlar
nelerdir?

Cevap

Günümüzde en çok kullanılan dijital sosyal ağlar;
Facebook, Twitter, Instagram ve Whatsapp olarak
görünmektedir. Dünyada oldukça yaygın olan sosyal ağlar
oluşturduğu çoğulcu platformlarla kamu diplomasisinde
halklar arasında işbirliğine ve ortak dil işlevine olanak
sağlamaktadır.


26. Soru

Yeni medya araçlarını en etkin kullanan ülke
hangisidir?

Cevap

Yeni medya araçlarını en etkin kullanan ülke
Amerika Birleşik Devletleri’dir.


27. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nin kamu diplomasisi
stratejileri nasıldır?

Cevap

ABD’nin Dışişleri Bakanlığınca yürütülen yeni
kamu diplomasisi stratejileri şöyle sıralanabilir:
• Genç insanlarda demokrasi ve kültürlerarası
diyaloğu teşvik etmek için Youtube’da video
paylaşımı,
• ABD eğitim ve yabancı programları ile
ilgilenenlerin katılımcılarla etkileşiminin
sağlanması için sosyal ağ ve connect.state.gov
isimli internet sitesi,
• Dışişleri Bakanlığına bağlı kamu diplomasisine
doğrudan soruların sorulması için Blogger
Forumları Serisi düzenlenmesi,
• Şiddet ve aşırılığa karşı çevrimiçi araçlarını
kullanma bilgilerinin ve deneyimlerinin
paylaşılacağı halka dayalı örgütlere yönelik
küresel toplantılar düzenlenmesi


28. Soru

E-diplomasi ne demektir?

Cevap

E-diplomasi, diplomasi sürecinin internet
üzerinden sağlanmasına ilişkin vurgulanan bir kavramdır.
E-diplomasi kamu diplomasisin yeni medya uygulaması
adına önemli bir çığır açıcı bir özelliğe sahiptir. Sosyal
ağların başlangıç noktaları “özel” bir hareket ve teşebbüs
şeklinde olması bir devlet gücü ve etkisiyle olmaması da
dünyadaki birçok kullanıcıyı içine rahat bir şekilde
almıştır. Bu durum sosyal ağlar hakkında dikkat edilmesi
gereken bir diğer önemli ayrıntıdır.
Bir devlet kurumu ya da resmi görevlisi de sıradan
insanlar gibi eşit şartlarla ve şekille sosyal ağ kullanıcı
olmaktadır. Bu aslında onları aynı zamanda kullanıcılarla
daha içselleştirici ve samimi etkileşime itmektedir. Kamu
diplomasisi de temas stratejisini yeni medya araçlarına
taşımakta ve bu yeni sahada varlığını sürdürmeye devam
etmektedir.


29. Soru

Hanson’un ABD devletinin e-diplomasi düğümleri
haritalandırması bağlamında kategoriler nelerdir?

Cevap

ABD Dışişleri Bakanlığının kamu diplomasisi
üzerinden yürüttüğü e-diplomasi (ediplomacy) sürecine
ilişkin olarak Hanson’un (2012) ABD devletinin ediplomasi
düğümleri haritalandırması bağlamında
kategoriler aşağıdaki gibidir:
• Bilgi Yönetimi: Ulusal çıkarların hükümet
tarafından optimize edilmesi.
• Kamu Diplomasisi: Daha etkin olabilme adına
çevrimiçi mesajlar ile kitlelere seslenme ve yeni
iletişim araçlarının etkin kullanımı.
• Enformasyon Yönetimi: Toplumu bilgilendirme
adına bilgiye erken ulaşma ve güçlü tahminlerde
bulunma ile bu noktada politikalar oluşturma.
• Konsolosluk İletişim ve Sorumluluk:
Vatandaşların yurt dışı seyahatlerinde ve kriz
durumlarında doğrudan iletişim kanalı oluşturma.
• Afet Müdahale: Afetlerde yeni medya etkinliği ve
gücünü kullanma.
• İnternet Özgürlüğü: İnternetin özgürlüğü ile
demokrasinin güçlenmesi, özgür ve açık bir
erişim sunma.
• Dış Kaynaklar: Ulusal menfaatler noktasında
dijital mekanizmanın oluşması adına
uzmanlaşma.
• Politik Planlama: Etkili bir denetim,
koordinasyon ve bürokrasinin uluslararası
politikalar ile eşgüdüm içerisinde yürütülmesi.


30. Soru

Ülkemizde kamu diplomasisinde yeni medya
kullanımına ilişkin olarak hangi örnekler verebilir?

Cevap

Ülkemizde kamu diplomasisinde yeni medya
kullanımına örnek olarak Dışişleri Bakanlığının twitter
hesapları gösterilebilir. Bu hesaplarda Türkçe dışında
İngilizce, Fransızca ve Arapça mesajlar paylaşılmakta ve
Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün
mesajları, düzenledikleri etkinlikler, üst düzey siyasilerin
verdiği demeçler de Dışişleri Bakanlığının ilgili twitter
hesaplarında paylaşılmaktadır.
Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü sadece
twitter değil aynı zamanda Facebook, Instagram ve
Youtube sosyal ağlarında da etkin bir şekilde var
olmaktadır. Türkiye kamu diplomasisinde yeni medya
alanında verilebilecek bir diğer örnek kayfe.org sitesidir.
İnsanların özel olarak tasarladıkları profillerde Türkiye
hakkında edinmiş oldukları tecrübeleri ve bilgileri
paylaştıkları bu sitede, Türkiye’yi yurt dışında daha etkin
kılmak ve Türkiye’ye ilerici bir imaj sağlamak için
paylaşımlar gerçekleştirilmektedir. Özellikle bu internet
sitesi Türkiye’de yaşayan yabancıları, Türk kamuoyunu ve
profesyonellerini, ABD’deki Türk kuruluşları ve
Amerikan kamuoyunu hedef kitle olarak belirlemiştir.


31. Soru

Kamu diplomasisi alanında Youtube yeni medya aracı
olarak nasıl bir rol üstlenmektedir?

Cevap

Önemli yeni medya aracı olan Youtube da zaman
zaman ülkelerin kamu diplomasisi adına yürüttükleri
politikalara görsel ve işitsel noktadan aracılık eden bir
video paylaşım sitesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ülkelerin kendileri ile ilgili bilgileri ve mesajları içeren
videolar Youtube aracılığı ile diğer dünya ülkelerine
ulaştırılmakta böylelikle o ülke hakkında pozitif bir algı
oluşturmak amaçlanmaktadır. Youtube’a eklenen videolar
diğer sosyal ağlar aracılığı ile dolaşıma dahil edilerek daha
çok kullanıcıya ulaştırılmakta ve bu özelliği ile kamu
diplomasisine ciddi bir pozitif dönüş sağlamaktadır.
Özellikle ülkelerin resmi televizyon kanalları aynı
zamanda birer Youtube kullanıcılarıdır. Youtube’un
sunduğu kanal özelliği ile televizyon kanalları alternatif
bir yayın sürecini buradan da sürdürmektedir.
Broadcast’lerin yer aldığı kanallar takipçiler tarafından
izlenilmekte ve yüklenen videolar paylaşılarak dolaşıma
girmektedir


32. Soru

Yeni medya ve kamu diplomasisi ne tür bir benzerlik
göstermektedir?

Cevap

yeni medya ve sosyal ağlar (social networks)
mantalite ve mekanik anlamda kamu diplomasisinden pek
de farklı değildir. Çünkü kamu diplomasisi de bir ağ
sürecidir. Kamu diplomasisinde bağlantılar ve ağlar çok
önemlidir. Esasında yeni medya içerisinde yer alan sosyal
ağlar da bir nevi kamu diplomasisi özelliklerine haizdir.
Bu yüzden kamu diplomatlarının doğru sosyal ağ
kullanımı ile sürece hızlı adapte olabilmeleri
beklenmektedir


33. Soru

Kamu diplomasisinin kısa tanımı nedir?

Cevap

Diplomasi ve kamunun birleşiminden meydana gelen kamu diplomasisi, yönetilen ülke ile beraber diğer ülkelerin kamusu üzerindeki iletişimsel bir süreçtir


34. Soru

Snow (2009) ‘ a göre kamu ve diploması kavramları ayrı ayrı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kamu diplomasisini irdelerken her iki kelimeyi de ayrı olarak değerlendiren Snow’a (2009, s.8) göre kamu hükümetle alakalı olan bir olgu değildir ve kamu içerisinde süreçler uygulayıcılar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Resmi olmayan süreçlerde de kamu etkin bir çizgidedir. İletişim sürecinin sonundaki geri bildirim sebebiyle kaynağın davranışlarında bir değişim oluşmaktadır. Diplomaside ise etkileşim devletlerarasındadır ve resmi uzmanlar eliyle yürütülen bir mekanizmaya sahiptir. Diplomatik süreçte kamu etkisizdir ve tek taraflı bir iletişim halindedir.


35. Soru

Diplomasiyi kamu diplomasisinden ayıran özellikler nelerdir?

Cevap

Kamu diplomasisi, bürokratik bir yapıdan ziyade daha toplumsal ve sivil bir forma sahiptir (İnan, 2012, s.65). Bu özelliği ile de diplomasi ile ayrışmaktadır. Diplomasi, işbirliği anlamı taşır ve bir müzakere sanatıdır. Temelde dış politika ile özdeşleşmiş olup, uluslararası bir kavramdır (Demir, 2012, s.7). Dolayısıyla diplomasinin uluslararası bir kavram oluşu uluslararası alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak değişime uğramasını beraberinde getirmiştir.


36. Soru

Diplomasi tarihsel sürece bakıldığında kaç dönemde incelenmektedir?

Cevap

Diplomasi tarihsel süreç içerisinde üç dönemde incelenmektedir. Diplomasi tarihinde ilk olarak ortaya çıktığı Eski Yunan şehir devletlerinden başlayarak I. Dünya Savaşı’na kadar olan süreç “Eski Diplomasi”, I. Dünya Savaşı sonundan Soğuk Savaş dönemi sonuna kadar olan süreç “ Yeni Diplomasi” ve günümüzde kullanılan şekli ise “Küresel Diplomasi” olarak adlandırılmaktadır


37. Soru

Diplomasi anlayışının bugün geldiği nokta nasıl açıklanabilir?

Cevap

Uluslararası ortamda yaşanan değişimler sonucunda şekillenen diplomasi anlayışı bugün geldiği nokta itibariyle devletlerin ekonomik, kültürel, siyasal ve sosyal yapılarını sınırları ötesine taşımakta, küreselleşmenin bir sonucu olan iç ve dış politikadaki farklılığın ortadan kalkması ve devletler arasındaki sınırların ötesine geçilmesi ile sürekli etkinliği, aktifliği gerektiren bir sürece dönüşmüştür (Acar, 2006). Bu etkinliğin, aktifliğin bir aracı, sağlayıcısı olarak medyanın önemi de gittikçe artmış, teknolojik gelişmelerin etkisi ile karşılıklı etkileşimi, hızı artan medya kamuoyuna devletlerin atmış olduğu adımları takip ederek karar alıcı kişiler üzerinde baskı unsuru oluşturabilme imkânı sağlamıştır.


38. Soru

Kamu diplomasisi kavramını literatüre kazandıran kişi kimdir?

Cevap

Kamu diplomasisi kavramı uluslararası ve kültürel ilişkiler bağlamında 1965 tarihinde ABD’de bulunan Tufts Üniversitesi Fletcher Diplomasi Okulu dekanı olan emekli diplomat Edmund Gullion tarafından literatüre kazandırılmıştır.


39. Soru

Kamu diplomasisinin içerisinde yer alan içeriklerden olan STK kavramı nedir?

Cevap

STK (Sivil Toplum Kuruluşu): Gönüllülük esasına dayanan, kar amacı gütmeyen, gelirleri bağışlar ve üyelik ödemeleri olan resmi kuruluşlardan bağımsız olarak çalışan siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçlar doğrultusunda lobi çalışmaları ve eylemler yapan kuruluşlardır. 


40. Soru

Lobicilik ile kamu diplomasisi kavramları arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Lobicilik ile kamu diplomasisi kavramlarına baktığımızda halka dayalı lobicilik faaliyetleri ile kamu diplomasisinin aynı yöntemleri kullandığı düşünülmekle birlikte amaçlarının, kapsamlarının ve etki alanlarının farklılaştığı görülmektedir. Lobi çalışmalarında belirli zamanlarda belirli konular etrafında faaliyetler yürütülürken kamu diplomasisinde faaliyetler uzun vadede gerçekleşmekte ve çok çeşitli konular etrafında şekillenmektedir (Erzen, 2014, 105-106)


41. Soru

Kamu diplomasisini bir unsur olarak içerisinde barından “Yumuşak güç” kavramı nedir?

Cevap

Yumuşak güç kavramını literatüre kazandıran isim J.S. Nye’dır. Nye (2005, s.14-15) yumuşak gücü başkalarının da bizim istediklerimizi istemelerini sağlama, bunu gerçekleştirirken de zor kullanma yerine yanına çekme, ikna etme, tercihlerini şekillendirme gücü olarak ifade etmektedir. Nye (2005, s.17) yumuşak gücü kültür, siyasi ve dış politikalar, değerler ve kurumlar ekseninde bir bütün olarak değerlendirmekte ve bu eksenler etrafında gündem yaratma, cazibe merkezi haline gelme ve yanına çekme gibi davranışlardan oluşan bir yelpaze olarak ifade etmektedir. Eski kamu diplomasisi-yeni kamu diplomasisi ayrımına giden Cull (2009, s.14) da yumuşak gücü yeni kamu diplomasisinin terminolojilerinden biri olarak görmektedir. Dolayısıyla kamu diplomasi ile yumuşak güç aynı anlama gelmemekte kamu diplomasisi yumuşak gücün bir unsurudur.


42. Soru

Gilboa’ya göre kamu diplomasiside bulunan üç temel unsur nedir?

Cevap

Gilboa, kamu diplomasisinde üç temel unsurun olduğundan söz etmekte ve bunları; hükümet, kamuoyu ve medya olarak ifade etmektedir (Yıldırım, 2015, s.174). Hükümetler her daim kamuoyunun nabzını tutmakta özellikle bunu iletişim kanallarıyla yürütmektedir. Toplum üzerinde önemli ve hissedilir bir etkiye sahip medyanın kamu diplomasisi ile buluşması çok geç olmamıştır.


43. Soru

İkinci Dünya Savaşı sonrasında kamu diplomasisinde önemli yeri olan ABD’nin radyo kanalı “Voice of Amerika”nın öne çıkan özellikleri nelerdir?

Cevap

Esasında VOA resmi bir kuruluş olmasına karşın amacı sesini Amerika dışına taşımaktır. Birçok ülkede yayın yapan ve aynı zamanda İngilizce dışında da dil kullanan VOA, özellikle kamu diplomasisi ve geleneksel medya hakkında uygulama örneği olarak kendini gösterir.Her hafta 45 dilde yayın yapıyor olması ve 150 milyona yakın insana ulaşıyor olması VOA’yı geleneksel medya noktasında önemli bir örnek haline getirmektedir. Türkiye’de de uzun yıllardır yayınlarını devam ettiriyor olması da bu anlamda önemli bir mesaj vermektedir. Yine bir diğer dikkat çeken söylem ise ABD çıkarlarına hizmet ettiğini açıkça beyan etmesidir. VOA’nın Amerika’nın uzun vadeli çıkarlarına hizmet ettiği ifade edilmektedir. Yine güven, saygın, tutarlı, dengeli ve şeffaflıktan bahsediyor olması da etkin bir kamu diplomasisi aracı olduğunun en açık göstergelerinden biridir.


44. Soru

Geleneksel medya haline geline televizyonun kamu diplomasisi açısından önemi nedir?

Cevap

Aslında yeni iletişim teknolojileri ile bütünleşik bir organik değişime girmiş olsa bile televizyon artık ikinci planda kalan bir yayın organı haline gelmiştir. Hiç şüphesiz halen ciddi bir potansiyel ve etkiye sahip televizyon, insanların sadece haber ve program izlediği araçlar değil, aynı zamanda internete girdiği, yeniyi takip ettiği ve boş zamanını değerlendirdiği bir yapıdadır. Televizyonun yaygınlaşmasıyla birlikte tüm insanlığı etkisi altına aldığını söylemek pek de yanlış olmaz. Dünyada özellikle kamu diplomasisi bağlamında televizyon özelinde verilecek en önemli örneklerin başında CNN ve BBC gelmektedir.


45. Soru

Geleneksel medyada etkin bir araç olan gazetelerin kamu diplomasisi için önemi nedir?

Cevap

Özellikle gazeteler kamu diplomasisi için mülakat, röportaj ve olumlu algı oluşturma anlamında devreye girer (Sancar, 2014, s.187). Dünyaca tanınan ve takip edilen gazeteler kamu diplomasisi için kritik öneme sahiptir. Bu noktada dünyanın birçok ülkesinde günlük (bazı uzak bölgelerde bir gün önceki basım) gazete satışı gerçekleştiren önemli yazılı basın organları bulunmaktadır.Yazılı basın ve haber ajansları kamu diplomasisi için önemsenen kitle iletişim araçlarından biri olmuştur.Özellikle politikacılar gazeteciler ile sürekli dirsek temasında olmakta ve kamu diplomasisine hizmet etme adına onlara yönlendirmelerde bulunmaktadır. Kamu diplomasisi için dürüst bir tavır ve tarafsız bir çizgi elbette önemlidir. Fakat kamu diplomasisinde bir taraf ve buna bağlı bir strateji şüphesiz ki vardır. Uluslararası basın organlarına sahip ülkelerdeki yönetimler organları kamu diplomasisi hizmetinde kullanmak ister. Sadece devlete bağlı yayın organları değil özel kuruluşlar da zaman zaman kamu diplomasisine hizmet eden bir noktada olabilmektedir.


46. Soru

Günümüz için kullanılan “yeni medya” tanımında neler vardır?

Cevap

Televizyonu geleneksel medya olarak kabul ediyoruz ama günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte internetle buluşan ve bütünleşen televizyon teknolojisi de kendini yenilemiş ve yeni medya içerisinde de var olmuştur.Hızla yayılan ve insanlarla her daim buluşma imkanı oluşturan yeni medya, internetin dönüşümü ve gelişimi ile birlikte Web 2.0 olarak tabir ettiğimiz gelişmiş internet teknolojisidir. Web 2.0’ın anlamı aslında eşzamanlı iletişim ve çevrimiçi teknolojisidir. Web 2.0’ın gelişmesi, ortaya yeni programlar ve internet sayfaları çıkarmış, tüm dünyayı etkisi altına alan bir sonuç doğurmuştur.Yeni medya denilince akla ilk olarak sosyal ağlar gelmektedir. Günümüzde en çok kullanılan dijital sosyal ağlar; Facebook, Twitter, Instagram ve Whatsapp olarak görünmektedir.


47. Soru

Second Life uygulaması ve Kamu Diplomasisi arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir?

Cevap

özellikle 2007 yılından bu yana hızla kullanıcı artan Second Life uygulaması kamu diplomasisi aracı olarak örnek verilebilecek sosyal ağdır. Burada bir reklam sürecinin devreye girmesi ile sanal ortamda kültürel değişim mekanları ortaya çıkmıştır. Söz konusu bu uygulamada birçok ülkenin kendi ürünlerini gösterdiği ve sunduğu sanal bir uluslararası fuar dizayn edilmiştir. Bunun yanında İsveç’in Second Life sitesinde sanal bir elçilik açma girişimlerinde bulunması kamu diplomasisi adına çığır açan bir sürecinde başlangıcıdır (Sancar, 2014, s.199). Bununla birlikte bir başka sanal elçilik örneği ABD’nin İran vatandaşları ile iletişime geçmek için açtığı sanal elçiliktir. ABD’nin İran’da sadece elçiliğinin olmaması değil aynı zamanda İran toplumuyla iletişiminin kopmuş olması bu sanal elçiliği ortaya çıkarmıştır. Böylelikle ABD’nin sanal ortam sayesinde Amerikan ve İran toplumu arasında bir bağ oluşturduğu aşikardır (Sancar, 2014, s.200).


48. Soru

Yeni Medya araçlarını devlet olarak en iyi kullanan ABD’nin yeni kamu diplomasisi stratejileri nelerdir?

Cevap

• “Genç insanlarda demokrasi ve kültürlerarası diyaloğu teşvik etmek için Youtube’da video paylaşımı,

• ABD eğitim ve yabancı programları ile ilgilenenlerin katılımcılarla etkileşiminin sağlanması için sosyal ağ ve connect.state.gov isimli internet sitesi,

• Dışişleri Bakanlığına bağlı kamu diplomasisine doğrudan soruların sorulması için Blogger Forumları Serisi düzenlenmesi,

• Şiddet ve aşırılığa karşı çevrimiçi araçlarını kullanma bilgilerinin ve deneyimlerinin paylaşılacağı halka dayalı örgütlere yönelik küresel toplantılar düzenlenmesi.”


49. Soru

Ülkemizde kamu diplomasisinde yeni medya kullanımına hangi örnekler verilebilir?

Cevap

Ülkemizde kamu diplomasisinde yeni medya kullanımına örnek olarak Dışişleri Bakanlığının twitter hesapları gösterilebilir. Bu hesaplarda Türkçe dışında İngilizce, Fransızca ve Arapça mesajlar paylaşılmakta ve Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün mesajları, düzenledikleri etkinlikler, üst düzey siyasilerin verdiği demeçler de Dışişleri Bakanlığının ilgili twitter hesaplarında paylaşılmaktadır. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü sadece twitter değil aynı zamanda Facebook, Instagram ve Youtube sosyal ağlarında da etkin bir şekilde var olmaktadır.


50. Soru

Ülkemizde Twitter’dan kamu diplomasi pratiklerini yeni medyaya taşıyan  Başbakanlık Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü (KDK) ne gibi çalışmalar yapmaktadır?

Cevap

Resmi Twitter hesabının profil görüntüsünde; “Türkiye’nin söyleyecek bir sözü, paylaşacak bir hikayesi var” sloganıyla kamu diplomasisi bağlamında mesaj vermektedir. Aynı şekilde hesabın üç dilde eşgüdümlü paylaşım yapan hesapları da mevcuttur. Özellikle Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa ilişkin paylaşımlar yapan hesap, aynı zamanda yurt dışında aktif rol oynayan ve lobi faaliyetleri içerisinde olan kurum ve kuruluşların da hesaplarındaki paylaşımlarını retweet yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası yürüttüğü projelere, sempozyum ve etkinliklere ilişkin de yoğun ve düzenli bir şekilde paylaşımını yapan KDK, aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın tüm dış ziyaret ve görüşmelerini de anlık olarak kullanıcılarla paylaşmaktadır.


51. Soru

Kamu diplomasisinde yeni medya ile sosyal ağlar arasındaki fark nedir?

Cevap

yeni medya ve sosyal ağlar (social networks) mantalite ve mekanik anlamda kamu diplomasisinden pek de farklı değildir. Çünkü kamu diplomasisi de bir ağ sürecidir. Kamu diplomasisinde bağlantılar ve ağlar çok önemlidir. Esasında yeni medya içerisinde yer alan sosyal ağlar da bir nevi kamu diplomasisi özelliklerine haizdir. Bu yüzden kamu diplomatlarının doğru sosyal ağ kullanımı ile sürece hızlı adapte olabilmeleri beklenmektedir


52. Soru

ABD devletinin e-diplomasi düğümleri haritalandırması bağlamında kategoriler nelerdir?

Cevap

• Bilgi Yönetimi: Ulusal çıkarların hükümet tarafından optimize edilmesi • Kamu Diplomasisi: Daha etkin olabilme adına çevrimiçi mesajlar ile kitlelere seslenme ve yeni iletişim araçlarının etkin kullanımı • Enformasyon Yönetimi: Toplumu bilgilendirme adına bilgiye erken ulaşma ve güçlü tahminlerde bulunma ile bu noktada politikalar oluşturma • Konsolosluk İletişim ve Sorumluluk: Vatandaşların yurt dışı seyahatlerinde ve kriz durumlarında doğrudan iletişim kanalı oluşturma • Afet Müdahale: Afetlerde yeni medya etkinliği ve gücünü kullanma • İnternet Özgürlüğü: İnternetin özgürlüğü ile demokrasinin güçlenmesi, özgür ve açık bir erişim sunma • Dış Kaynaklar: Ulusal menfaatler noktasında dijital mekanizmanın oluşması adına uzmanlaşma. • Politik Planlama: Etkili bir denetim, koordinasyon ve bürokrasinin uluslararası politikalar ile eşgüdüm içerisinde yürütülmesi


1. Soru

Devletler neden kamu diplomasisine önem vermeye
başlamışlardır?

Cevap

Kamu diplomasisinin önemi özellikle 2000’li
yıllardan sonra artmıştır. Günümüzde kamu
diplomasisinin gücü ve etkisi son derece artmıştır.

2. Soru

Kamu diplomasisini diplomasiden ayıran nedir?

Cevap

Kamu diplomasisi, bürokratik bir yapıdan ziyade
daha toplumsal ve sivil bir forma sahiptir. Bu özelliği ile
diplomasiden ayrışmaktadır. Diplomasi, işbirliği anlamı
taşır ve bir müzakere sanatıdır. Temelde dış politika ile
özdeşleşmiş olup, uluslararası bir kavramdır. Dolayısıyla
diplomasinin uluslararası bir kavram oluşu uluslararası
alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak değişime
uğramasını beraberinde getirmiştir

3. Soru

Tarihsel süreç içerisinde diplomasi hangi dönemler
üzerinden incelenmektedir?

Cevap

Diplomasi tarihsel süreç içerisinde üç dönemde
incelenmektedir.
• Diplomasi tarihinde ilk olarak ortaya çıktığı Eski
Yunan şehir devletlerinden başlayarak I. Dünya
Savaşı’na kadar olan süreç “Eski Diplomasi”,
• I. Dünya Savaşı sonundan Soğuk Savaş dönemi
sonuna kadar olan süreç “Yeni Diplomasi” ve
• Günümüzde kullanılan şekli ise “Küresel
Diplomasi” olarak adlandırılmaktadır.

4. Soru

Kamu diplomasisi hangi yıl, kim tarafından literatüre
kazandırılmıştır?

Cevap

Kamu diplomasisi kavramı, uluslararası ve
kültürel ilişkiler bağlamında 1965 tarihinde ABD’de
bulunan Tufts Üniversitesi Fletcher Diplomasi Okulu
dekanı olan emekli diplomat Edmund Gullion tarafından
literatüre kazandırılmıştır.

5. Soru

Alanda kamu diplomasisine ilişkin tanımlar nelerdir?

Cevap

Alanda kamu diplomasisine ilişkin çeşitli
tanımlar bulunmaktadır. Bunlar;
• Milli menfaatlerin tarifi olarak kamu diplomasisi,
• Hükümetlerin iletişim politikası olarak kamu
diplomasisi,
• Dış politikanın yönlendirilmesi olarak kamu
diplomasisi,
• Geleneksel diplomasinin haricindeki kamu
diplomasisi,
• Kültürel diyaloğun kapısını aralayan kamu
diplomasisi,
• Ülkelerin imajını şekillendirme olarak kamu
diplomasisi,
• Algılama idaresi sanatı olarak kamu diplomasisi,
• Fikirlerin dolaşımını temin etme olarak kamu
diplomasisi,
• Doğru bilgiyi yayma olarak kamu diplomasisi,
Milletlerarası zemini idare etme olarak kamu
diplomasisi,
• Bir münasebet inşası olarak kamu diplomasisidir.

6. Soru

Kamu diplomasisi kavramı en çok hangi kavramlarla
karıştırılmaktadır?

Cevap

Kamu diplomasisinin kapsamlı yapısı bazı
kavramlarla karıştırılmasına sebep olur. Bu kavramlardan;
• İlki halkla ilişkiler,
• İkincisi lobicilik ve
• Üçüncüsü ise yumuşak güçtür.

7. Soru

Kamu diplomasisi ile halkla ilişkiler arasındaki ilişki
nasıldır?

Cevap

Halkla ilişkiler ile kamu diplomasisi arasında sıkı
bir ilişki olsa da kamu diplomasisi ülke ve toplum
noktasında ulaşılması hedeflenen stratejilerin ne olduğuna
yoğunlaşırken, halkla ilişkiler ise bu hedeflere ulaşmada
bir anahtar görevi taşır. Birbirini besleyen ve geliştiren bu
iki alan hiç kuşkusuz bağıntılı bir süreçtedir.
Kamuoyunu anlama, temas etme, içselleştirme ve etkileme
yönleri de kamu diplomasisi ve halka ilişkiler için kilit
vazifesi görür. Kamu diplomasisi ve halka ilişkiler
uygulamaları her ortamda ve süreçte
yürütülmeyebilmektedir. Öte yandan kamu diplomasisinin
standartlaşmış bir kalıbı bulunmamakta, ülkeden ülkeye
farklılaşabilmekte farklı algılanabilmektedir. Bu duruma
ilişkin olarak bir takım araştırmacılar da kamu
diplomasisinin ülkeden ülkeye farklılık göstermesini
ülkelerin özgün stratejilerini temsil etmesinin doğal bir
sonucu olarak görmektedir.

8. Soru

STK ne demektir?

Cevap

STK (Sivil Toplum Kuruluşları), gönüllülük
esasına dayanan, kar amacı gütmeyen, gelirleri bağışlar ve
üyelik ödemeleri olan resmi kuruluşlardan bağımsız olarak
çalışan siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçlar
doğrultusunda lobi çalışmaları ve eylemler yapan
kuruluşlardır.

9. Soru

Lobicilik ile kamu diplomasisi arasındaki fark nedir?

Cevap

Lobi çalışmalarında belirli zamanlarda belirli
konular etrafında faaliyetler yürütülürken kamu
diplomasisinde faaliyetler uzun vadede gerçekleşmekte ve
çok çeşitli konular etrafında şekillenmektedir.

10. Soru

Yumuşak güç nedir?

Cevap

Yumuşak güç başkalarının da bizim
istediklerimizi istemelerini sağlama, bunu
gerçekleştirirken de zor kullanma yerine yanına çekme,
ikna etme, tercihlerini şekillendirme gücü olarak ifade
edilmektedir.

11. Soru

Yeni kamu diplomasisinde uluslararası aktörler
kimlerdir?

Cevap

Yeni uluslararası diplomaside uluslararası
aktörler;
• Devlet ve
• Devlet dışı aktörlerdir

12. Soru

Eski kamu diplomasisinde teknolojik ortamı oluşturan
nelerdir?

Cevap

Eski kamu diplomasisinde teknolojik ortamı
oluşturan unsurlar;
• Kısa dalga radyo,
• Gazeteler ve
• Karasal telefonlardır.

13. Soru

Yeni kamu diplomasisinde teknolojik ortamı
oluşturanlar nelerdir?

Cevap

Yeni uluslar arası diplomaside teknolojik ortamı
oluşturan unsurlar;
• Uydu,
• İnternet,
• Canlı haberler ve
• Cep telefonlarıdır.

14. Soru

Eski ve yeni kamu diplomasisinde ana amaç nedir?

Cevap

Eski ve yeni kamu diplomasisinde ana amaç
uluslararası ortamın yönetimidir.

15. Soru

Kamu diplomasisinde akıllı güç hangi ülke tarafından
etkin şekilde kullanılmaktadır?

Cevap

Akıllı güç, Amerika Birleşik Devletleri
tarafından etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
16. Kamu diplomasisinin temel amacı nedir?
Cevap: Kamu diplomasisinin temel amacı diğer ülke
halklarını ve buna bağlı olarak siyasi yöneticilerini
etkileyebilme, onlarla empati kurabilme ve temel olarak
bulunduğu ülkenin kültürel dinamiklerini karşı tarafa
sevdirme ve kendi rızaları ile benimsemelerini
sağlamaktır.

16. Soru

Medya neden kamu diplomasisi için önemlidir?

Cevap

Ülkeler ve halklar arasında iyi ve sıkı ilişkiler
kurma süreci olarak da ifade edebileceğimiz kamu
diplomasi, gelişen teknoloji ile beraber medyayı da bu
süreçte kullanmakta ve medyanın gücünden
faydalanmaktadır. Halka seslenmek, halka mesajlar
iletmek ve dolaylı/dolaysız bir temas ve etkileşim
sağlamak adına medya, kamu diplomasisi için kritik bir
öneme sahiptir.
Küreselleşmenin arttığı günümüzde etkileşimin önemi de
artmış ve yeni etkileşim kanalları da çoğalmıştır. Medya
kamu diplomasisi için de kritik bir rol oynamakta ve
önemli bir ortam oluşturmaktadır. Medya bu süreçte
halkla devlet arasında bir köprü vazifesi görmekte ve diğer
toplumlar üzerinde de etki alanı oluşmasına fırsat
sunmaktadır. Daha önce de bahsedildiği üzere özellikle
yumuşak güç unsuru olarak kamu diplomasisinde ciddi bir
anahtar görevi gören medya, doğru ve etkin kullanıldığı
takdirde olumlu yönlendirme ve algılamayı
sağlayabilmektedir.

17. Soru

Gilboa’ya göre kamu diplomasisinin temel unsurları
nelerdir?

Cevap

Gilboa’ya göre kamu diplomasisinin üç temel
unsuru vardır:
• Hükümet,
• Kamuoyu,
• Medya.

18. Soru

Propaganda ne demektir?

Cevap

Propaganda çok sayıda insanın düşünce ve
davranışlarını etkilemek amacını taşıyan önceden
planlanmış bir mesajlar bütünüdür

19. Soru

Kamu diplomasisi ile geleneksel medyanın ilişkisi nasıl
gelişmiştir?

Cevap

Kamu diplomasisi ile radyo, televizyon, sinema
ve gazete gibi geleneksel medya araçlarının ilişkisi
özellikle İkinci Dünya Savaşı sürecinde kendini daha net
göstermiştir. Nazi Almanya’sı döneminde radyonun
önemli bir şekilde propaganda aracı kullanılması ve
ardından İkinci Dünya Savaşı sonrası diplomasinin kitle
iletişim araçlarını da arkasına alarak kamu diplomasisi
boyutunda bir alt dal oluşturması geleneksel medya ile de
buluşmasına olanak sağlamıştır. İkinci Dünya Savaşı
sonrasında radyo ABD’nin de en etkin kamu diplomasisi
aracı haline dönüşmüş, kullanımı yaygınlaşmış ve geniş
kitlelere ulaşmıştır.
21. Amerika Birleşik Devletleri’nin en etkili kamu
diplomasisi aracına dönüşen radyo hangisidir?
Cevap: Bu konuda örnek olarak verilecek radyo
Amerika’nın Sesi (Voice of America) radyosudur. VOA,
1942 yılındaki ilk yayınında; “haberler iyi ya da kötü
olabilir ama biz sizlere her zaman doğru olanı
söyleyeceğiz…” anonsu ile kamu diplomasisinde ilk
adımlarını atmıştır. Esasında VOA resmi bir kuruluş
olmasına karşın amacı sesini Amerika dışına taşımaktır.
Birçok ülkede yayın yapan ve aynı zamanda İngilizce
dışında da dil kullanan VOA, özellikle kamu diplomasisi
ve geleneksel medya hakkında uygulama örneği olarak
kendini gösterir. Soğuk Savaş döneminde de önemli bir
algı yönetimi yürütmüş olan bu radyo halen aktif olarak
yayın hayatını sürdürmektedir. Ülkemizde de yayınlarını
devam ettiren VOA aynı zamanda Türkçe internet sitesi
ile de haberciliği web ortamında da devam ettirmektedir.

20. Soru

Kamu diplomasisi süreci hangi yıllarda başlamıştır?

Cevap

Kamu diplomasisini anlatan akademik çalışmalar
genel olarak dünyada kamu diplomasisi sürecinin 1950-
1960’larda başladığını vurgulamaktadır. Bu da görüntülü
haberciliğin devreye girdiği zamanlardır.

21. Soru

Dünyada özellikle kamu diplomasisi bağlamında
televizyon özelinde hangi örnekler verilebilir?

Cevap

Dünyada özellikle kamu diplomasisi bağlamında
televizyon özelinde verilecek en önemli örneklerin
başında CNN ve BBC gelmektedir. Ülkemizdeki bu gibi
kuruluşların başında; Anadolu Ajansı, TRT ve TİKA gibi
kuruluşlar gelmektedir.

22. Soru

Körfez Savaşı sırasında önemli bir kamu diplomasisi
aracına dönüşen televizyon kanalı hangisidir?

Cevap

Körfez Savaşı sırasında önemli bir kamu
diplomasisi aracına dönüşen televizyon kanalı CNN’dir

23. Soru

Gazeteler kamu diplomasisinde ne şekilde kullanılır?

Cevap

Gazeteler, kamu diplomasisi için mülakat,
röportaj ve olumlu algı oluşturma anlamında devreye
girerler. Dünyaca tanınan ve takip edilen gazeteler kamu
diplomasisi için kritik öneme sahiptir. The New York
Times, Le Monde, The Guardian, Washington Post, The
Wall Street gibi sayısı on milyonları bulan okuyucuya
sahip gazeteler de, bu konuda aktif kuruluşlar arasındadır.
Türkiye’de ulus ötesi yayıncılık yapan gazeteler olarak
Hürriyet Daily News ve The Turkish Times gibi gazeteler
sayılmaktadır.

24. Soru

Yeni medya denildiğinde ne anlaşılmaktadır?

Cevap

Yeni medya tabiri aslında yaşanılan dönemde
ortaya çıkmış ve gelişmiş olan iletişim kanallarıdır.
Geleneksel diye ifade edilen medya araçları da ortaya
çıkıp geliştiği dönemde yeni medya idi. Günümüz için
yani yaşanılan anın yeni medyası nedir? Hiç şüphesiz yeni
olarak tarif edilen internet teknolojisidir. Televizyonu
geleneksel medya olarak kabul ediyoruz ama günümüzde
gelişen teknoloji ile birlikte internetle buluşan ve
bütünleşen televizyon teknolojisi de kendini yenilemiş ve
yeni medya içerisinde de var olmuştur. Burada kastedilen
akıllı televizyonlar yani internet ve uydu teknolojisine
sahip, içerisinde bir bilgisayar alt yapısı olan, program ve
uygulamalar içeren “yeni” modeller. Yeni medya
denilince akla ilk olarak sosyal ağlar gelmektedir

25. Soru

Günümüzde en çok kullanılan dijital sosyal ağlar
nelerdir?

Cevap

Günümüzde en çok kullanılan dijital sosyal ağlar;
Facebook, Twitter, Instagram ve Whatsapp olarak
görünmektedir. Dünyada oldukça yaygın olan sosyal ağlar
oluşturduğu çoğulcu platformlarla kamu diplomasisinde
halklar arasında işbirliğine ve ortak dil işlevine olanak
sağlamaktadır.

26. Soru

Yeni medya araçlarını en etkin kullanan ülke
hangisidir?

Cevap

Yeni medya araçlarını en etkin kullanan ülke
Amerika Birleşik Devletleri’dir.

27. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nin kamu diplomasisi
stratejileri nasıldır?

Cevap

ABD’nin Dışişleri Bakanlığınca yürütülen yeni
kamu diplomasisi stratejileri şöyle sıralanabilir:
• Genç insanlarda demokrasi ve kültürlerarası
diyaloğu teşvik etmek için Youtube’da video
paylaşımı,
• ABD eğitim ve yabancı programları ile
ilgilenenlerin katılımcılarla etkileşiminin
sağlanması için sosyal ağ ve connect.state.gov
isimli internet sitesi,
• Dışişleri Bakanlığına bağlı kamu diplomasisine
doğrudan soruların sorulması için Blogger
Forumları Serisi düzenlenmesi,
• Şiddet ve aşırılığa karşı çevrimiçi araçlarını
kullanma bilgilerinin ve deneyimlerinin
paylaşılacağı halka dayalı örgütlere yönelik
küresel toplantılar düzenlenmesi

28. Soru

E-diplomasi ne demektir?

Cevap

E-diplomasi, diplomasi sürecinin internet
üzerinden sağlanmasına ilişkin vurgulanan bir kavramdır.
E-diplomasi kamu diplomasisin yeni medya uygulaması
adına önemli bir çığır açıcı bir özelliğe sahiptir. Sosyal
ağların başlangıç noktaları “özel” bir hareket ve teşebbüs
şeklinde olması bir devlet gücü ve etkisiyle olmaması da
dünyadaki birçok kullanıcıyı içine rahat bir şekilde
almıştır. Bu durum sosyal ağlar hakkında dikkat edilmesi
gereken bir diğer önemli ayrıntıdır.
Bir devlet kurumu ya da resmi görevlisi de sıradan
insanlar gibi eşit şartlarla ve şekille sosyal ağ kullanıcı
olmaktadır. Bu aslında onları aynı zamanda kullanıcılarla
daha içselleştirici ve samimi etkileşime itmektedir. Kamu
diplomasisi de temas stratejisini yeni medya araçlarına
taşımakta ve bu yeni sahada varlığını sürdürmeye devam
etmektedir.

29. Soru

Hanson’un ABD devletinin e-diplomasi düğümleri
haritalandırması bağlamında kategoriler nelerdir?

Cevap

ABD Dışişleri Bakanlığının kamu diplomasisi
üzerinden yürüttüğü e-diplomasi (ediplomacy) sürecine
ilişkin olarak Hanson’un (2012) ABD devletinin ediplomasi
düğümleri haritalandırması bağlamında
kategoriler aşağıdaki gibidir:
• Bilgi Yönetimi: Ulusal çıkarların hükümet
tarafından optimize edilmesi.
• Kamu Diplomasisi: Daha etkin olabilme adına
çevrimiçi mesajlar ile kitlelere seslenme ve yeni
iletişim araçlarının etkin kullanımı.
• Enformasyon Yönetimi: Toplumu bilgilendirme
adına bilgiye erken ulaşma ve güçlü tahminlerde
bulunma ile bu noktada politikalar oluşturma.
• Konsolosluk İletişim ve Sorumluluk:
Vatandaşların yurt dışı seyahatlerinde ve kriz
durumlarında doğrudan iletişim kanalı oluşturma.
• Afet Müdahale: Afetlerde yeni medya etkinliği ve
gücünü kullanma.
• İnternet Özgürlüğü: İnternetin özgürlüğü ile
demokrasinin güçlenmesi, özgür ve açık bir
erişim sunma.
• Dış Kaynaklar: Ulusal menfaatler noktasında
dijital mekanizmanın oluşması adına
uzmanlaşma.
• Politik Planlama: Etkili bir denetim,
koordinasyon ve bürokrasinin uluslararası
politikalar ile eşgüdüm içerisinde yürütülmesi.

30. Soru

Ülkemizde kamu diplomasisinde yeni medya
kullanımına ilişkin olarak hangi örnekler verebilir?

Cevap

Ülkemizde kamu diplomasisinde yeni medya
kullanımına örnek olarak Dışişleri Bakanlığının twitter
hesapları gösterilebilir. Bu hesaplarda Türkçe dışında
İngilizce, Fransızca ve Arapça mesajlar paylaşılmakta ve
Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün
mesajları, düzenledikleri etkinlikler, üst düzey siyasilerin
verdiği demeçler de Dışişleri Bakanlığının ilgili twitter
hesaplarında paylaşılmaktadır.
Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü sadece
twitter değil aynı zamanda Facebook, Instagram ve
Youtube sosyal ağlarında da etkin bir şekilde var
olmaktadır. Türkiye kamu diplomasisinde yeni medya
alanında verilebilecek bir diğer örnek kayfe.org sitesidir.
İnsanların özel olarak tasarladıkları profillerde Türkiye
hakkında edinmiş oldukları tecrübeleri ve bilgileri
paylaştıkları bu sitede, Türkiye’yi yurt dışında daha etkin
kılmak ve Türkiye’ye ilerici bir imaj sağlamak için
paylaşımlar gerçekleştirilmektedir. Özellikle bu internet
sitesi Türkiye’de yaşayan yabancıları, Türk kamuoyunu ve
profesyonellerini, ABD’deki Türk kuruluşları ve
Amerikan kamuoyunu hedef kitle olarak belirlemiştir.

31. Soru

Kamu diplomasisi alanında Youtube yeni medya aracı
olarak nasıl bir rol üstlenmektedir?

Cevap

Önemli yeni medya aracı olan Youtube da zaman
zaman ülkelerin kamu diplomasisi adına yürüttükleri
politikalara görsel ve işitsel noktadan aracılık eden bir
video paylaşım sitesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ülkelerin kendileri ile ilgili bilgileri ve mesajları içeren
videolar Youtube aracılığı ile diğer dünya ülkelerine
ulaştırılmakta böylelikle o ülke hakkında pozitif bir algı
oluşturmak amaçlanmaktadır. Youtube’a eklenen videolar
diğer sosyal ağlar aracılığı ile dolaşıma dahil edilerek daha
çok kullanıcıya ulaştırılmakta ve bu özelliği ile kamu
diplomasisine ciddi bir pozitif dönüş sağlamaktadır.
Özellikle ülkelerin resmi televizyon kanalları aynı
zamanda birer Youtube kullanıcılarıdır. Youtube’un
sunduğu kanal özelliği ile televizyon kanalları alternatif
bir yayın sürecini buradan da sürdürmektedir.
Broadcast’lerin yer aldığı kanallar takipçiler tarafından
izlenilmekte ve yüklenen videolar paylaşılarak dolaşıma
girmektedir

32. Soru

Yeni medya ve kamu diplomasisi ne tür bir benzerlik
göstermektedir?

Cevap

yeni medya ve sosyal ağlar (social networks)
mantalite ve mekanik anlamda kamu diplomasisinden pek
de farklı değildir. Çünkü kamu diplomasisi de bir ağ
sürecidir. Kamu diplomasisinde bağlantılar ve ağlar çok
önemlidir. Esasında yeni medya içerisinde yer alan sosyal
ağlar da bir nevi kamu diplomasisi özelliklerine haizdir.
Bu yüzden kamu diplomatlarının doğru sosyal ağ
kullanımı ile sürece hızlı adapte olabilmeleri
beklenmektedir

33. Soru

Kamu diplomasisinin kısa tanımı nedir?

Cevap

Diplomasi ve kamunun birleşiminden meydana gelen kamu diplomasisi, yönetilen ülke ile beraber diğer ülkelerin kamusu üzerindeki iletişimsel bir süreçtir

34. Soru

Snow (2009) ‘ a göre kamu ve diploması kavramları ayrı ayrı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kamu diplomasisini irdelerken her iki kelimeyi de ayrı olarak değerlendiren Snow’a (2009, s.8) göre kamu hükümetle alakalı olan bir olgu değildir ve kamu içerisinde süreçler uygulayıcılar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Resmi olmayan süreçlerde de kamu etkin bir çizgidedir. İletişim sürecinin sonundaki geri bildirim sebebiyle kaynağın davranışlarında bir değişim oluşmaktadır. Diplomaside ise etkileşim devletlerarasındadır ve resmi uzmanlar eliyle yürütülen bir mekanizmaya sahiptir. Diplomatik süreçte kamu etkisizdir ve tek taraflı bir iletişim halindedir.

35. Soru

Diplomasiyi kamu diplomasisinden ayıran özellikler nelerdir?

Cevap

Kamu diplomasisi, bürokratik bir yapıdan ziyade daha toplumsal ve sivil bir forma sahiptir (İnan, 2012, s.65). Bu özelliği ile de diplomasi ile ayrışmaktadır. Diplomasi, işbirliği anlamı taşır ve bir müzakere sanatıdır. Temelde dış politika ile özdeşleşmiş olup, uluslararası bir kavramdır (Demir, 2012, s.7). Dolayısıyla diplomasinin uluslararası bir kavram oluşu uluslararası alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak değişime uğramasını beraberinde getirmiştir.

36. Soru

Diplomasi tarihsel sürece bakıldığında kaç dönemde incelenmektedir?

Cevap

Diplomasi tarihsel süreç içerisinde üç dönemde incelenmektedir. Diplomasi tarihinde ilk olarak ortaya çıktığı Eski Yunan şehir devletlerinden başlayarak I. Dünya Savaşı’na kadar olan süreç “Eski Diplomasi”, I. Dünya Savaşı sonundan Soğuk Savaş dönemi sonuna kadar olan süreç “ Yeni Diplomasi” ve günümüzde kullanılan şekli ise “Küresel Diplomasi” olarak adlandırılmaktadır

37. Soru

Diplomasi anlayışının bugün geldiği nokta nasıl açıklanabilir?

Cevap

Uluslararası ortamda yaşanan değişimler sonucunda şekillenen diplomasi anlayışı bugün geldiği nokta itibariyle devletlerin ekonomik, kültürel, siyasal ve sosyal yapılarını sınırları ötesine taşımakta, küreselleşmenin bir sonucu olan iç ve dış politikadaki farklılığın ortadan kalkması ve devletler arasındaki sınırların ötesine geçilmesi ile sürekli etkinliği, aktifliği gerektiren bir sürece dönüşmüştür (Acar, 2006). Bu etkinliğin, aktifliğin bir aracı, sağlayıcısı olarak medyanın önemi de gittikçe artmış, teknolojik gelişmelerin etkisi ile karşılıklı etkileşimi, hızı artan medya kamuoyuna devletlerin atmış olduğu adımları takip ederek karar alıcı kişiler üzerinde baskı unsuru oluşturabilme imkânı sağlamıştır.

38. Soru

Kamu diplomasisi kavramını literatüre kazandıran kişi kimdir?

Cevap

Kamu diplomasisi kavramı uluslararası ve kültürel ilişkiler bağlamında 1965 tarihinde ABD’de bulunan Tufts Üniversitesi Fletcher Diplomasi Okulu dekanı olan emekli diplomat Edmund Gullion tarafından literatüre kazandırılmıştır.

39. Soru

Kamu diplomasisinin içerisinde yer alan içeriklerden olan STK kavramı nedir?

Cevap

STK (Sivil Toplum Kuruluşu): Gönüllülük esasına dayanan, kar amacı gütmeyen, gelirleri bağışlar ve üyelik ödemeleri olan resmi kuruluşlardan bağımsız olarak çalışan siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçlar doğrultusunda lobi çalışmaları ve eylemler yapan kuruluşlardır. 

40. Soru

Lobicilik ile kamu diplomasisi kavramları arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Lobicilik ile kamu diplomasisi kavramlarına baktığımızda halka dayalı lobicilik faaliyetleri ile kamu diplomasisinin aynı yöntemleri kullandığı düşünülmekle birlikte amaçlarının, kapsamlarının ve etki alanlarının farklılaştığı görülmektedir. Lobi çalışmalarında belirli zamanlarda belirli konular etrafında faaliyetler yürütülürken kamu diplomasisinde faaliyetler uzun vadede gerçekleşmekte ve çok çeşitli konular etrafında şekillenmektedir (Erzen, 2014, 105-106)

41. Soru

Kamu diplomasisini bir unsur olarak içerisinde barından “Yumuşak güç” kavramı nedir?

Cevap

Yumuşak güç kavramını literatüre kazandıran isim J.S. Nye’dır. Nye (2005, s.14-15) yumuşak gücü başkalarının da bizim istediklerimizi istemelerini sağlama, bunu gerçekleştirirken de zor kullanma yerine yanına çekme, ikna etme, tercihlerini şekillendirme gücü olarak ifade etmektedir. Nye (2005, s.17) yumuşak gücü kültür, siyasi ve dış politikalar, değerler ve kurumlar ekseninde bir bütün olarak değerlendirmekte ve bu eksenler etrafında gündem yaratma, cazibe merkezi haline gelme ve yanına çekme gibi davranışlardan oluşan bir yelpaze olarak ifade etmektedir. Eski kamu diplomasisi-yeni kamu diplomasisi ayrımına giden Cull (2009, s.14) da yumuşak gücü yeni kamu diplomasisinin terminolojilerinden biri olarak görmektedir. Dolayısıyla kamu diplomasi ile yumuşak güç aynı anlama gelmemekte kamu diplomasisi yumuşak gücün bir unsurudur.

42. Soru

Gilboa’ya göre kamu diplomasiside bulunan üç temel unsur nedir?

Cevap

Gilboa, kamu diplomasisinde üç temel unsurun olduğundan söz etmekte ve bunları; hükümet, kamuoyu ve medya olarak ifade etmektedir (Yıldırım, 2015, s.174). Hükümetler her daim kamuoyunun nabzını tutmakta özellikle bunu iletişim kanallarıyla yürütmektedir. Toplum üzerinde önemli ve hissedilir bir etkiye sahip medyanın kamu diplomasisi ile buluşması çok geç olmamıştır.

43. Soru

İkinci Dünya Savaşı sonrasında kamu diplomasisinde önemli yeri olan ABD’nin radyo kanalı “Voice of Amerika”nın öne çıkan özellikleri nelerdir?

Cevap

Esasında VOA resmi bir kuruluş olmasına karşın amacı sesini Amerika dışına taşımaktır. Birçok ülkede yayın yapan ve aynı zamanda İngilizce dışında da dil kullanan VOA, özellikle kamu diplomasisi ve geleneksel medya hakkında uygulama örneği olarak kendini gösterir.Her hafta 45 dilde yayın yapıyor olması ve 150 milyona yakın insana ulaşıyor olması VOA’yı geleneksel medya noktasında önemli bir örnek haline getirmektedir. Türkiye’de de uzun yıllardır yayınlarını devam ettiriyor olması da bu anlamda önemli bir mesaj vermektedir. Yine bir diğer dikkat çeken söylem ise ABD çıkarlarına hizmet ettiğini açıkça beyan etmesidir. VOA’nın Amerika’nın uzun vadeli çıkarlarına hizmet ettiği ifade edilmektedir. Yine güven, saygın, tutarlı, dengeli ve şeffaflıktan bahsediyor olması da etkin bir kamu diplomasisi aracı olduğunun en açık göstergelerinden biridir.

44. Soru

Geleneksel medya haline geline televizyonun kamu diplomasisi açısından önemi nedir?

Cevap

Aslında yeni iletişim teknolojileri ile bütünleşik bir organik değişime girmiş olsa bile televizyon artık ikinci planda kalan bir yayın organı haline gelmiştir. Hiç şüphesiz halen ciddi bir potansiyel ve etkiye sahip televizyon, insanların sadece haber ve program izlediği araçlar değil, aynı zamanda internete girdiği, yeniyi takip ettiği ve boş zamanını değerlendirdiği bir yapıdadır. Televizyonun yaygınlaşmasıyla birlikte tüm insanlığı etkisi altına aldığını söylemek pek de yanlış olmaz. Dünyada özellikle kamu diplomasisi bağlamında televizyon özelinde verilecek en önemli örneklerin başında CNN ve BBC gelmektedir.

45. Soru

Geleneksel medyada etkin bir araç olan gazetelerin kamu diplomasisi için önemi nedir?

Cevap

Özellikle gazeteler kamu diplomasisi için mülakat, röportaj ve olumlu algı oluşturma anlamında devreye girer (Sancar, 2014, s.187). Dünyaca tanınan ve takip edilen gazeteler kamu diplomasisi için kritik öneme sahiptir. Bu noktada dünyanın birçok ülkesinde günlük (bazı uzak bölgelerde bir gün önceki basım) gazete satışı gerçekleştiren önemli yazılı basın organları bulunmaktadır.Yazılı basın ve haber ajansları kamu diplomasisi için önemsenen kitle iletişim araçlarından biri olmuştur.Özellikle politikacılar gazeteciler ile sürekli dirsek temasında olmakta ve kamu diplomasisine hizmet etme adına onlara yönlendirmelerde bulunmaktadır. Kamu diplomasisi için dürüst bir tavır ve tarafsız bir çizgi elbette önemlidir. Fakat kamu diplomasisinde bir taraf ve buna bağlı bir strateji şüphesiz ki vardır. Uluslararası basın organlarına sahip ülkelerdeki yönetimler organları kamu diplomasisi hizmetinde kullanmak ister. Sadece devlete bağlı yayın organları değil özel kuruluşlar da zaman zaman kamu diplomasisine hizmet eden bir noktada olabilmektedir.

46. Soru

Günümüz için kullanılan “yeni medya” tanımında neler vardır?

Cevap

Televizyonu geleneksel medya olarak kabul ediyoruz ama günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte internetle buluşan ve bütünleşen televizyon teknolojisi de kendini yenilemiş ve yeni medya içerisinde de var olmuştur.Hızla yayılan ve insanlarla her daim buluşma imkanı oluşturan yeni medya, internetin dönüşümü ve gelişimi ile birlikte Web 2.0 olarak tabir ettiğimiz gelişmiş internet teknolojisidir. Web 2.0’ın anlamı aslında eşzamanlı iletişim ve çevrimiçi teknolojisidir. Web 2.0’ın gelişmesi, ortaya yeni programlar ve internet sayfaları çıkarmış, tüm dünyayı etkisi altına alan bir sonuç doğurmuştur.Yeni medya denilince akla ilk olarak sosyal ağlar gelmektedir. Günümüzde en çok kullanılan dijital sosyal ağlar; Facebook, Twitter, Instagram ve Whatsapp olarak görünmektedir.

47. Soru

Second Life uygulaması ve Kamu Diplomasisi arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir?

Cevap

özellikle 2007 yılından bu yana hızla kullanıcı artan Second Life uygulaması kamu diplomasisi aracı olarak örnek verilebilecek sosyal ağdır. Burada bir reklam sürecinin devreye girmesi ile sanal ortamda kültürel değişim mekanları ortaya çıkmıştır. Söz konusu bu uygulamada birçok ülkenin kendi ürünlerini gösterdiği ve sunduğu sanal bir uluslararası fuar dizayn edilmiştir. Bunun yanında İsveç’in Second Life sitesinde sanal bir elçilik açma girişimlerinde bulunması kamu diplomasisi adına çığır açan bir sürecinde başlangıcıdır (Sancar, 2014, s.199). Bununla birlikte bir başka sanal elçilik örneği ABD’nin İran vatandaşları ile iletişime geçmek için açtığı sanal elçiliktir. ABD’nin İran’da sadece elçiliğinin olmaması değil aynı zamanda İran toplumuyla iletişiminin kopmuş olması bu sanal elçiliği ortaya çıkarmıştır. Böylelikle ABD’nin sanal ortam sayesinde Amerikan ve İran toplumu arasında bir bağ oluşturduğu aşikardır (Sancar, 2014, s.200).

48. Soru

Yeni Medya araçlarını devlet olarak en iyi kullanan ABD’nin yeni kamu diplomasisi stratejileri nelerdir?

Cevap

• “Genç insanlarda demokrasi ve kültürlerarası diyaloğu teşvik etmek için Youtube’da video paylaşımı,

• ABD eğitim ve yabancı programları ile ilgilenenlerin katılımcılarla etkileşiminin sağlanması için sosyal ağ ve connect.state.gov isimli internet sitesi,

• Dışişleri Bakanlığına bağlı kamu diplomasisine doğrudan soruların sorulması için Blogger Forumları Serisi düzenlenmesi,

• Şiddet ve aşırılığa karşı çevrimiçi araçlarını kullanma bilgilerinin ve deneyimlerinin paylaşılacağı halka dayalı örgütlere yönelik küresel toplantılar düzenlenmesi.”

49. Soru

Ülkemizde kamu diplomasisinde yeni medya kullanımına hangi örnekler verilebilir?

Cevap

Ülkemizde kamu diplomasisinde yeni medya kullanımına örnek olarak Dışişleri Bakanlığının twitter hesapları gösterilebilir. Bu hesaplarda Türkçe dışında İngilizce, Fransızca ve Arapça mesajlar paylaşılmakta ve Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün mesajları, düzenledikleri etkinlikler, üst düzey siyasilerin verdiği demeçler de Dışişleri Bakanlığının ilgili twitter hesaplarında paylaşılmaktadır. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü sadece twitter değil aynı zamanda Facebook, Instagram ve Youtube sosyal ağlarında da etkin bir şekilde var olmaktadır.

50. Soru

Ülkemizde Twitter’dan kamu diplomasi pratiklerini yeni medyaya taşıyan  Başbakanlık Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü (KDK) ne gibi çalışmalar yapmaktadır?

Cevap

Resmi Twitter hesabının profil görüntüsünde; “Türkiye’nin söyleyecek bir sözü, paylaşacak bir hikayesi var” sloganıyla kamu diplomasisi bağlamında mesaj vermektedir. Aynı şekilde hesabın üç dilde eşgüdümlü paylaşım yapan hesapları da mevcuttur. Özellikle Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa ilişkin paylaşımlar yapan hesap, aynı zamanda yurt dışında aktif rol oynayan ve lobi faaliyetleri içerisinde olan kurum ve kuruluşların da hesaplarındaki paylaşımlarını retweet yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası yürüttüğü projelere, sempozyum ve etkinliklere ilişkin de yoğun ve düzenli bir şekilde paylaşımını yapan KDK, aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın tüm dış ziyaret ve görüşmelerini de anlık olarak kullanıcılarla paylaşmaktadır.

51. Soru

Kamu diplomasisinde yeni medya ile sosyal ağlar arasındaki fark nedir?

Cevap

yeni medya ve sosyal ağlar (social networks) mantalite ve mekanik anlamda kamu diplomasisinden pek de farklı değildir. Çünkü kamu diplomasisi de bir ağ sürecidir. Kamu diplomasisinde bağlantılar ve ağlar çok önemlidir. Esasında yeni medya içerisinde yer alan sosyal ağlar da bir nevi kamu diplomasisi özelliklerine haizdir. Bu yüzden kamu diplomatlarının doğru sosyal ağ kullanımı ile sürece hızlı adapte olabilmeleri beklenmektedir

52. Soru

ABD devletinin e-diplomasi düğümleri haritalandırması bağlamında kategoriler nelerdir?

Cevap

• Bilgi Yönetimi: Ulusal çıkarların hükümet tarafından optimize edilmesi • Kamu Diplomasisi: Daha etkin olabilme adına çevrimiçi mesajlar ile kitlelere seslenme ve yeni iletişim araçlarının etkin kullanımı • Enformasyon Yönetimi: Toplumu bilgilendirme adına bilgiye erken ulaşma ve güçlü tahminlerde bulunma ile bu noktada politikalar oluşturma • Konsolosluk İletişim ve Sorumluluk: Vatandaşların yurt dışı seyahatlerinde ve kriz durumlarında doğrudan iletişim kanalı oluşturma • Afet Müdahale: Afetlerde yeni medya etkinliği ve gücünü kullanma • İnternet Özgürlüğü: İnternetin özgürlüğü ile demokrasinin güçlenmesi, özgür ve açık bir erişim sunma • Dış Kaynaklar: Ulusal menfaatler noktasında dijital mekanizmanın oluşması adına uzmanlaşma. • Politik Planlama: Etkili bir denetim, koordinasyon ve bürokrasinin uluslararası politikalar ile eşgüdüm içerisinde yürütülmesi

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.