İthalat ve İhracat İşlemleri Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
5
A+
A-

İhracat Uygulamaları

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İthalat ve İhracat İşlemleri Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İhracat Uygulamaları

1. Soru

İhracat sürecinde gerçekleşen işlem akışı kaç aşamadan oluşmaktadır?

Cevap

İhracat sürecinde gerçekleşen işlem akışı iki aşamadan oluşmaktadır.


2. Soru

İhracat sürecinde gerçekleşen işlem akışı hangi aşamalardan oluşmaktadır?

Cevap

İhracat sürecinde gerçekleşen işlem akışı genel olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar hazırlık aşaması ve ihracat işlemleri aşamasıdır.


3. Soru

Dış ticarette işlem akışının birinci aşaması olan hazırlık aşaması neyi içermektedir?

Cevap

Bu aşamada ihracat ile ilgili bilgilerin edinilmesi, ürün seçimi, müşteri seçimi, profesyonel destek temini, teklif hazırlığı ve proforma fatura işlemleri gerçekleştirilir.


4. Soru

İhracat mevzuatı hükümleri gereğince hangi ürünler ihraç edilebilir?

Cevap

İhracat mevzuatı hükümleri gereğince ihracatı yasak ürünler dışındaki ürünlerin ihracatı gerçekleştirilebilir


5. Soru

müşteri seçimi neden ihracat sürecinin hazırlık aşamasının en önemli noktalarından birisidir?

Cevap

Aktif dış ticaret pazarlamasının bir işlevi olan müşterinin seçimi aşamasında, en azından İngilizceye hakim tecrübeli bir pazarlamacı tarafından ilgili yabancı pazarların ve müşterilerin bulunması gerekir. U


6. Soru

Uluslararası pazarlama konusunda pazar araştırması yapabilmek için neden devlet teşviğine ihtiyaç duyulmaktadır?

Cevap

Uluslararası pazarlara dönük olarak pazar ve müşterinin bulunması aslında etkin bir pazarlama ve pazar araştırması yapılmasını gerektirir. Ancak konu özellikle uluslararası pazarlama olduğunda pazarlama araştırmasının maliyeti çok daha yüksektir. Bu nedenle dış pazarlara yönelik olarak devletin sağlamış olduğu pazar ve pazarlama araştırması destekleri mevcuttur.


7. Soru

Uluslararası pazarlarda müşteri bulabilmek için başvurulabilecek bilgi kaynakları nelerdir?

Cevap

• İşletmenin sahip olduğu bilgi kaynakları

• Diğer işletmeler ve bireyler

• Ticari organizasyonlar ve kurumlar

• Ticaretle ilgili kamu kuruluşları

• Kütüphaneler ve çeşitli yayımlar

• İnternet ve çeşitli veri tabanları

• Sivil toplum örgütleri


8. Soru

İhracat sürecinde gerçekleşen işlem akışının hazırlık aşamasındaki son işlemler nelerdir?

Cevap

Potansiyel müşterinin bulunmasıyla birlikte hazırlık aşamasının son işlemlerine sıra gelir. Bu noktada teklif yapılır ve proforma fatura gönderilir. İhracat işlemlerinin belki de en önemli saası satıcının alıcıya göndereceği teklifin hazırlanmasıdır. Teklifin gönderilmesinde proforma fatura ve teklif mektubu olmak üzere iki metot kullanılır.


9. Soru

Proforma fatura nedir?

Cevap

Proforma fatura, her ne kadar bir fatura ibaresi taşısa da ticari faturayla bir ilişkisi yoktur. Sadece bir anlaşma metnidir.


10. Soru

Proforma faturanın özellikleri nelerdir?

Cevap

• Proforma fatura mutlaka PROFORMA FATURA ibaresi taşımak zorundadır.

• Proforma fatura karşılığında alıcı satıcıya bir para ödemez.

• Proforma fatura ile ticari amaçlı mal sevkiyatı yapılmaz.

• Proforma fatura resmi muhasebe evrakı olmadığı için bilgisayarda düzenlenebilir.

• Proforma fatura teklif niteliği taşıdığı için üzerinde yer alan miktar, yükleme limanı gibi bilgiler toleranslı verilebilir.

• Taşıma araçlarından bahsedilirken eğer daha hangi araçlar ile nakledileceği belli değil ise kamyon(lar) ile gemi(ler) ile ibareleri kullanılır.

• Pazarlık neticesi fiyatta ve diğer özelliklerde değişiklik söz konusu ise daha öncekiler iptal edilmek kaydı ile birden fazla proforma fatura düzenlenebilir.

• Proforma fatura, ödeme yöntemi olarak akreditifin kullanılacağı dış ticaret işlemlerinde, çoğu zaman akreditif açma aracı olarak kullanılırlar


11. Soru

Teklif mektubu hangi amaçla kullanılır?

Cevap

Teklif mektubu ise proforma fatura üzerinde yer alan bütün bilgilerin bir mektup formatında alıcıya ulaştırılması için kullanılır. Genelde akreditif açılış işlemlerinde kullanılmaz


12. Soru

İhracat sürecinde gerçekleşen işlem akışının ikinci aşaması olan ihracat işlemlerinde hangi işlemler gerçekleştirilir?

Cevap

Bu aşamada ihracatçı birliği kaydı, fatura, çeki listesi, dolaşım belgeleri, menşe şahadetnamesi ve gümrük beyannamesinin hazırlanması, ihracatçı birliği başvurusu/onayı/nispi aidat, belgelerin hazırlığı, gümrük işlemleri/nakliye ve taahhüt kapama işlemleri gerçekleştirilir.


13. Soru

İhracat işlemini gerçekleştirebilmek için nereye üye olunması gerekmektedir*

Cevap

İhracat işlemini gerçekleştirebilmek için ilgili ihracatçı birliğine üye olunması gerekmektedir.


14. Soru

İlgili ihracatçı birliğine üye olmak için gerekli belgeler nelerdir?

Cevap

Gerekli belgeler şunlardır:

• Dilekçe (ihracatçılar birliğindeki matbu haldeki dilekçe formu kullanılacaktır ve ilgili birlikten alınacaktır)

• Vergi Dairesinden tasdikli tek vergi numarasının fotokopisi

• İmza sirkülerinin fotokopisi • Taahhütname (ihracatçılar birliğinden verilecektir)

• Tüzel ve özel kişiliğe sahip işletmeler için Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi

• Esnaf ve sanatkarlar için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınan esnaf sicil numarasıyla, üretim faaliyetinde bulunduğunu gösteren Faaliyet Belgesi

• Konsorsiyumlar ve joint – venture’lar için Ortaklık Sözleşmesi


15. Soru

İhracatçı birliğine üye olma aşamasında yapılması gereken ödemeler nelerdir?

Cevap

İhracatçı birliğine üye olma aşamasında bir defaya mahsus olmak üzere giriş aidatı ödenmelidir. Giriş aidatına ek olarak ihracatçı birliklerine üye olan tacirin ödemek zorunda olduğu bir de yıllık aidat vardır. Ayrıca her bir ihracatta yapılması gereken bir diğer ödeme de nispi aidattır.


16. Soru

Dış ticaret belgelerini kimler hazırlamak zorundadır?

Cevap

‘‘Dış Ticaret belgeleri’’, ihracat ve ithalat işlemleri sırasında yani dış ticarete konu olan malın çıkış ülkesinden varış ülkesine kadar geçen yolculuğu boyunca ihracatçı ve ithalatçıların veya onların adına işlerini yürüten müşavirlerin hazırlamak zorunda oldukları belgelerdir.


17. Soru

Malın taşıma şekline göre taşıyıcı firma ve ihracatçının koordinasyonu ile hazırlanan ve mal taşıyıcı firma tarafından teslim alındıktan sonra ilgili belge ihracatçıya verilen ilgili belge nedir?

Cevap

Bu aşamada hazırlanması gereken evrakların başında, malın mülkiyetini temsil eden belgeler (Karayolu taşımacılığı CMR, Demiryolu taşımacılığı CIM, Denizyolu taşımacılığı Konşimento) bulunmaktadır. Bu belgeler malın taşıma şekline göre taşıyıcı firma ve ihracatçının koordinasyonu ile hazırlanırlar ve mal taşıyıcı firma tarafından teslim alındıktan sonra ilgili belge ihracatçıya verilir.


18. Soru

Malın mülkiyetini temsil eden belgelerin yanında düzenlenmesi gereken belgeler nelerdir?

Cevap

Malın mülkiyetini temsil eden belgelerin yanında; menşei şahadetnamesi, ticari fatura, yabancı dildeki çeki listesi ve gereksinim duyulması halinde dolaşım belgeleri de düzenlenmelidir. Özellikle akreditii ödemelerde hazırlanması gereken evraklardan bir veya birkaçının eksik olması akreditife rezerv konmasına ve hatta bazen akreditif bedelinin ödenmemesini gerektirebilir


19. Soru

İhracat Yönetmeliği’ne göre ihracat kavramının tanımı nedir?

Cevap

Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri.


20. Soru

İhracat sonuç işlemleri nelerdir?

Cevap

İhracat sürecinin bu son aşamasında, ihracatçı ihracata yönelik olarak sonuç işlemlerini yerine getirir. Sözü edilen sonuç işlemleri genel olarak üç ana başlık altında sayılabilir;

• KDV iadelerinin alınması,

• Kullanılmışsa Dahilde İşleme İzin Belgesiyle ilgili taahhütlerin kapatılması,

• Eğer ihracatla ilgili Eximbank kredilerinden yararlanılmışsa, Eximbank’la ilgili taahhütlerin kapatılması.


1. Soru

İhracat sürecinde gerçekleşen işlem akışı kaç aşamadan oluşmaktadır?

Cevap

İhracat sürecinde gerçekleşen işlem akışı iki aşamadan oluşmaktadır.

2. Soru

İhracat sürecinde gerçekleşen işlem akışı hangi aşamalardan oluşmaktadır?

Cevap

İhracat sürecinde gerçekleşen işlem akışı genel olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar hazırlık aşaması ve ihracat işlemleri aşamasıdır.

3. Soru

Dış ticarette işlem akışının birinci aşaması olan hazırlık aşaması neyi içermektedir?

Cevap

Bu aşamada ihracat ile ilgili bilgilerin edinilmesi, ürün seçimi, müşteri seçimi, profesyonel destek temini, teklif hazırlığı ve proforma fatura işlemleri gerçekleştirilir.

4. Soru

İhracat mevzuatı hükümleri gereğince hangi ürünler ihraç edilebilir?

Cevap

İhracat mevzuatı hükümleri gereğince ihracatı yasak ürünler dışındaki ürünlerin ihracatı gerçekleştirilebilir

5. Soru

müşteri seçimi neden ihracat sürecinin hazırlık aşamasının en önemli noktalarından birisidir?

Cevap

Aktif dış ticaret pazarlamasının bir işlevi olan müşterinin seçimi aşamasında, en azından İngilizceye hakim tecrübeli bir pazarlamacı tarafından ilgili yabancı pazarların ve müşterilerin bulunması gerekir. U

6. Soru

Uluslararası pazarlama konusunda pazar araştırması yapabilmek için neden devlet teşviğine ihtiyaç duyulmaktadır?

Cevap

Uluslararası pazarlara dönük olarak pazar ve müşterinin bulunması aslında etkin bir pazarlama ve pazar araştırması yapılmasını gerektirir. Ancak konu özellikle uluslararası pazarlama olduğunda pazarlama araştırmasının maliyeti çok daha yüksektir. Bu nedenle dış pazarlara yönelik olarak devletin sağlamış olduğu pazar ve pazarlama araştırması destekleri mevcuttur.

7. Soru

Uluslararası pazarlarda müşteri bulabilmek için başvurulabilecek bilgi kaynakları nelerdir?

Cevap

• İşletmenin sahip olduğu bilgi kaynakları

• Diğer işletmeler ve bireyler

• Ticari organizasyonlar ve kurumlar

• Ticaretle ilgili kamu kuruluşları

• Kütüphaneler ve çeşitli yayımlar

• İnternet ve çeşitli veri tabanları

• Sivil toplum örgütleri

8. Soru

İhracat sürecinde gerçekleşen işlem akışının hazırlık aşamasındaki son işlemler nelerdir?

Cevap

Potansiyel müşterinin bulunmasıyla birlikte hazırlık aşamasının son işlemlerine sıra gelir. Bu noktada teklif yapılır ve proforma fatura gönderilir. İhracat işlemlerinin belki de en önemli saası satıcının alıcıya göndereceği teklifin hazırlanmasıdır. Teklifin gönderilmesinde proforma fatura ve teklif mektubu olmak üzere iki metot kullanılır.

9. Soru

Proforma fatura nedir?

Cevap

Proforma fatura, her ne kadar bir fatura ibaresi taşısa da ticari faturayla bir ilişkisi yoktur. Sadece bir anlaşma metnidir.

10. Soru

Proforma faturanın özellikleri nelerdir?

Cevap

• Proforma fatura mutlaka PROFORMA FATURA ibaresi taşımak zorundadır.

• Proforma fatura karşılığında alıcı satıcıya bir para ödemez.

• Proforma fatura ile ticari amaçlı mal sevkiyatı yapılmaz.

• Proforma fatura resmi muhasebe evrakı olmadığı için bilgisayarda düzenlenebilir.

• Proforma fatura teklif niteliği taşıdığı için üzerinde yer alan miktar, yükleme limanı gibi bilgiler toleranslı verilebilir.

• Taşıma araçlarından bahsedilirken eğer daha hangi araçlar ile nakledileceği belli değil ise kamyon(lar) ile gemi(ler) ile ibareleri kullanılır.

• Pazarlık neticesi fiyatta ve diğer özelliklerde değişiklik söz konusu ise daha öncekiler iptal edilmek kaydı ile birden fazla proforma fatura düzenlenebilir.

• Proforma fatura, ödeme yöntemi olarak akreditifin kullanılacağı dış ticaret işlemlerinde, çoğu zaman akreditif açma aracı olarak kullanılırlar

11. Soru

Teklif mektubu hangi amaçla kullanılır?

Cevap

Teklif mektubu ise proforma fatura üzerinde yer alan bütün bilgilerin bir mektup formatında alıcıya ulaştırılması için kullanılır. Genelde akreditif açılış işlemlerinde kullanılmaz

12. Soru

İhracat sürecinde gerçekleşen işlem akışının ikinci aşaması olan ihracat işlemlerinde hangi işlemler gerçekleştirilir?

Cevap

Bu aşamada ihracatçı birliği kaydı, fatura, çeki listesi, dolaşım belgeleri, menşe şahadetnamesi ve gümrük beyannamesinin hazırlanması, ihracatçı birliği başvurusu/onayı/nispi aidat, belgelerin hazırlığı, gümrük işlemleri/nakliye ve taahhüt kapama işlemleri gerçekleştirilir.

13. Soru

İhracat işlemini gerçekleştirebilmek için nereye üye olunması gerekmektedir*

Cevap

İhracat işlemini gerçekleştirebilmek için ilgili ihracatçı birliğine üye olunması gerekmektedir.

14. Soru

İlgili ihracatçı birliğine üye olmak için gerekli belgeler nelerdir?

Cevap

Gerekli belgeler şunlardır:

• Dilekçe (ihracatçılar birliğindeki matbu haldeki dilekçe formu kullanılacaktır ve ilgili birlikten alınacaktır)

• Vergi Dairesinden tasdikli tek vergi numarasının fotokopisi

• İmza sirkülerinin fotokopisi • Taahhütname (ihracatçılar birliğinden verilecektir)

• Tüzel ve özel kişiliğe sahip işletmeler için Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi

• Esnaf ve sanatkarlar için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınan esnaf sicil numarasıyla, üretim faaliyetinde bulunduğunu gösteren Faaliyet Belgesi

• Konsorsiyumlar ve joint – venture’lar için Ortaklık Sözleşmesi

15. Soru

İhracatçı birliğine üye olma aşamasında yapılması gereken ödemeler nelerdir?

Cevap

İhracatçı birliğine üye olma aşamasında bir defaya mahsus olmak üzere giriş aidatı ödenmelidir. Giriş aidatına ek olarak ihracatçı birliklerine üye olan tacirin ödemek zorunda olduğu bir de yıllık aidat vardır. Ayrıca her bir ihracatta yapılması gereken bir diğer ödeme de nispi aidattır.

16. Soru

Dış ticaret belgelerini kimler hazırlamak zorundadır?

Cevap

‘‘Dış Ticaret belgeleri’’, ihracat ve ithalat işlemleri sırasında yani dış ticarete konu olan malın çıkış ülkesinden varış ülkesine kadar geçen yolculuğu boyunca ihracatçı ve ithalatçıların veya onların adına işlerini yürüten müşavirlerin hazırlamak zorunda oldukları belgelerdir.

17. Soru

Malın taşıma şekline göre taşıyıcı firma ve ihracatçının koordinasyonu ile hazırlanan ve mal taşıyıcı firma tarafından teslim alındıktan sonra ilgili belge ihracatçıya verilen ilgili belge nedir?

Cevap

Bu aşamada hazırlanması gereken evrakların başında, malın mülkiyetini temsil eden belgeler (Karayolu taşımacılığı CMR, Demiryolu taşımacılığı CIM, Denizyolu taşımacılığı Konşimento) bulunmaktadır. Bu belgeler malın taşıma şekline göre taşıyıcı firma ve ihracatçının koordinasyonu ile hazırlanırlar ve mal taşıyıcı firma tarafından teslim alındıktan sonra ilgili belge ihracatçıya verilir.

18. Soru

Malın mülkiyetini temsil eden belgelerin yanında düzenlenmesi gereken belgeler nelerdir?

Cevap

Malın mülkiyetini temsil eden belgelerin yanında; menşei şahadetnamesi, ticari fatura, yabancı dildeki çeki listesi ve gereksinim duyulması halinde dolaşım belgeleri de düzenlenmelidir. Özellikle akreditii ödemelerde hazırlanması gereken evraklardan bir veya birkaçının eksik olması akreditife rezerv konmasına ve hatta bazen akreditif bedelinin ödenmemesini gerektirebilir

19. Soru

İhracat Yönetmeliği’ne göre ihracat kavramının tanımı nedir?

Cevap

Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri.

20. Soru

İhracat sonuç işlemleri nelerdir?

Cevap

İhracat sürecinin bu son aşamasında, ihracatçı ihracata yönelik olarak sonuç işlemlerini yerine getirir. Sözü edilen sonuç işlemleri genel olarak üç ana başlık altında sayılabilir;

• KDV iadelerinin alınması,

• Kullanılmışsa Dahilde İşleme İzin Belgesiyle ilgili taahhütlerin kapatılması,

• Eğer ihracatla ilgili Eximbank kredilerinden yararlanılmışsa, Eximbank’la ilgili taahhütlerin kapatılması.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.