İthalat ve İhracat İşlemleri Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
12
A+
A-

İhracat Mevzuatı Ve İhracat Şekilleri

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İthalat ve İhracat İşlemleri Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İhracat Mevzuatı Ve İhracat Şekilleri

1. Soru

İhracat Rejimi Kararı nedir?

Cevap

İhracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak için ihracatta yetkili mercii ve uygulanacak esasları belirleyen yasal düzenlemedir.


2. Soru

İhracatta Yetkili merci neresidir?

Cevap

İhracatta Yetkili merci, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakanlıktır.


3. Soru

Hangi malların ihracı serbesttir?

Cevap

Bakanlığın almış olduğu karar çerçevesinde kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış mallar dışında kalan
bütün malların ihracı, serbesttir.


4. Soru

İhracat Rejimi Kararının Ek’inde ilaveten yer alan mallar hangi grupta yer alır?

Cevap

Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli bir merciin ön iznine bağlanmış olan mallar grubuna ilave edilmiştir. 


5. Soru

Uluslararası Gözetim Şirketlerinin mevzuata aykırı ya da faaliyet alanları dışında rapor düzenlemeleri hallerinde hangi yaptırımlar uygulanabilir?

Cevap

Uluslararası Gözetim Şirketlerinin faaliyet alanları ile ilgili olarak yukarıda sayılan fiillerden herhangi birini işlemeleri veya gerçeğe ve mevzuata aykırı ya da faaliyet alanları
dışında rapor düzenlemeleri hallerinde;
• Firmanın uyarılması,
• 3 ay ila 3 yıl süreyle faaliyetten men edilmesi,
• Statünün geri alınması şeklindeki yaptırımlardan biri veya birkaçı uygulanabilir


6. Soru

İhracat yönetmeliğine göre bedelsiz ihracat nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bedelsiz ihracat; bedeli yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekli olmaksızın yurt dışına kesin olarak mal çıkarılması olarak tanımlanmaktadır.


7. Soru

İki ülke arasında olmak üzere, ihraç ve ithal edilen mal, hizmet veya teknoloji transferi bedelinin kısmen veya tamamen mal, hizmet, teknoloji transferi veya kısmen döviz ile karşılanmasına ne ad verilir?

Cevap

Takas


8. Soru

Özellik arz etmeyen ihracat nedir?

Cevap

Özellik arz etmeyen ihracat: İhracatçı birlikleri tarafından onaylanan Gümrük Beyannamesi ile ilgili gümrük idaresine başvurarak ihracat işleminin gerçekleştirilmesidir.


9. Soru

Kredili ihracat nedir?

Cevap

Kredili ihracat: ihracat bedelinin Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı’nda öngörülen süreleri aşacak şekilde yurda getirilmesine izin veren ihracat türüdür.


10. Soru

Hangi ihracat türü  kesin satışı daha sonra yapılmak üzere, yabancı alıcı veya komisyonculara, yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesi şeklinde yapılan ihracattır?

Cevap

Konsiye ihracat


11. Soru

Transit ticaret nedir?

Cevap

Transit ticaret, Türkiye dışında satılan malların Türkiye’den geçirilerek ya da geçirilmeksizin üçüncü bir ülkeye satışı suretiyle yapılan ihracattır.


12. Soru

Yurt dışında iş yapan müteahhitlerin yapacağı ihracatta hangi işlemler yer almaktadır?

Cevap

Yurt dışında inşaat, tesisat ve montaj işi yapan müteahhitlerin, yapacakları işlerle ilgili makine, teçhizat ve ekipmanın “geçici ihracına”, inşaat malzemeleri ve işçilerin ihtiyacı
olan tüketim maddelerinin “kesin ihracına” ilişkin işlemler bu kapsamda yer almaktadır.


13. Soru

Bedelsiz ihracat nedir?

Cevap

Bedelsiz ihracat, bedeli yürürlükteki kambiyo mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekli olmaksızın yurtdışına kesin olarak mal gönderilmesi şeklinde gerçekleşen ihracat şeklidir.


14. Soru

Garantili olarak ihraç edilen malların garanti süresi içerisinde yenilenmesi gereken parçalarının ihracı hangi tür ihracata girer?

Cevap

Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilen malların “bedelsiz” gönderilmesinin ticari örf ve adetlere uygun “parçaları, fireleri” ile garantili olarak ihraç edilen malların garanti süresi içerisinde yenilenmesi gereken “parçaları”; bedelsiz ihracat kapsamında yer alır. 


15. Soru

Yabancı firma ile yapılan Kira Sözleşmesi ile Müsteşarlıktan izin alınarak yapılan ihracatta, sözleşme gereği hangi unsurlar yer almalıdır? 

Cevap

Yabancı firma ile yapılan
Kira Sözleşmesi ile Müsteşarlıktan izin alınarak yapılır. Bu sözleşmede şu unsurların
bulunması gerekir:
• Malın cinsi
• Teknik özellikler
• GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu)
• Miktarı
• Birim fiyatı
• Kira süresi
• Kira bedeli ve ödeme koşulları
• Teslim yeri


16. Soru

Bağlı muamele nedir?

Cevap

Bağlı muamele: İkiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemidir.


17. Soru

Bağlı muameleler veya takas yoluyla yapılacak ihracatta, ihracatçı birliklerine başvuruda hangi belgeler olmalıdır?

Cevap

Bağlı muameleler veya takas yoluyla yapılacak ihracatta, ihracatçı;
• Dilekçe,
• Bağlı Muamele veya Takas Talep Formu (6 nüsha),
• Yabancı firma ile Türk firması arasında yapılan ve ihraç ve ithal edilecek malların adı,
• Cinsi,
• Kalitesi,
• Teslim şekli ve yeri,
• Birim ithal ve ihraç fiyatları,
• Değer tutarlarını içeren, geçerlilik süresi belirlenmiş her iki tarafın imzasına haiz Bağlı Muamele veya Takas Anlaşması aslı ile İhracatçı Birliklerine başvurur.


18. Soru

Dolaylı offset nasıl bir anlaşmadır?

Cevap

Özellikle savunma, havacılık ve yüksek teknoloji alanlarında gerçekleştirilen projeler ve kamu kurum ve kuruluşlarının açacakları her türlü uluslararası ihale ile özel şirketlerin yapacakları büyük çaplı dış alımlarda ülkemiz sınai ve ticari kapasitesini, projeyle doğrudan ilgisi olmayan alanlarda gerçekleştirilecek ihracat yoluyla artırmak üzere yabancı firma ya da kuruluşların taahhüdünü kapsayan bir anlaşma çeşididir.


19. Soru

Geçici ihracat nedir?

Cevap

Geçici ihracat, az veya çok işçilik görmek, izabe edilmek (madenler), ambalajlanmak gibi nedenlerle ham madde, yarı mamul veya mamul maddenin yurt dışına geçici olarak gönderilmesidir.


20. Soru

Sınır ve kıyı ticareti nedir?

Cevap

Sınır ve kıyı ticareti, sınır ve kıyı illerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, komşu ülkelerin sınır ve kıyı yörelerinde karşılıklı olarak yapılan ticari işlemlerdir.


1. Soru

İhracat Rejimi Kararı nedir?

Cevap

İhracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak için ihracatta yetkili mercii ve uygulanacak esasları belirleyen yasal düzenlemedir.

2. Soru

İhracatta Yetkili merci neresidir?

Cevap

İhracatta Yetkili merci, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakanlıktır.

3. Soru

Hangi malların ihracı serbesttir?

Cevap

Bakanlığın almış olduğu karar çerçevesinde kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış mallar dışında kalan
bütün malların ihracı, serbesttir.

4. Soru

İhracat Rejimi Kararının Ek’inde ilaveten yer alan mallar hangi grupta yer alır?

Cevap

Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli bir merciin ön iznine bağlanmış olan mallar grubuna ilave edilmiştir. 

5. Soru

Uluslararası Gözetim Şirketlerinin mevzuata aykırı ya da faaliyet alanları dışında rapor düzenlemeleri hallerinde hangi yaptırımlar uygulanabilir?

Cevap

Uluslararası Gözetim Şirketlerinin faaliyet alanları ile ilgili olarak yukarıda sayılan fiillerden herhangi birini işlemeleri veya gerçeğe ve mevzuata aykırı ya da faaliyet alanları
dışında rapor düzenlemeleri hallerinde;
• Firmanın uyarılması,
• 3 ay ila 3 yıl süreyle faaliyetten men edilmesi,
• Statünün geri alınması şeklindeki yaptırımlardan biri veya birkaçı uygulanabilir

6. Soru

İhracat yönetmeliğine göre bedelsiz ihracat nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bedelsiz ihracat; bedeli yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekli olmaksızın yurt dışına kesin olarak mal çıkarılması olarak tanımlanmaktadır.

7. Soru

İki ülke arasında olmak üzere, ihraç ve ithal edilen mal, hizmet veya teknoloji transferi bedelinin kısmen veya tamamen mal, hizmet, teknoloji transferi veya kısmen döviz ile karşılanmasına ne ad verilir?

Cevap

Takas

8. Soru

Özellik arz etmeyen ihracat nedir?

Cevap

Özellik arz etmeyen ihracat: İhracatçı birlikleri tarafından onaylanan Gümrük Beyannamesi ile ilgili gümrük idaresine başvurarak ihracat işleminin gerçekleştirilmesidir.

9. Soru

Kredili ihracat nedir?

Cevap

Kredili ihracat: ihracat bedelinin Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı’nda öngörülen süreleri aşacak şekilde yurda getirilmesine izin veren ihracat türüdür.

10. Soru

Hangi ihracat türü  kesin satışı daha sonra yapılmak üzere, yabancı alıcı veya komisyonculara, yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesi şeklinde yapılan ihracattır?

Cevap

Konsiye ihracat

11. Soru

Transit ticaret nedir?

Cevap

Transit ticaret, Türkiye dışında satılan malların Türkiye’den geçirilerek ya da geçirilmeksizin üçüncü bir ülkeye satışı suretiyle yapılan ihracattır.

12. Soru

Yurt dışında iş yapan müteahhitlerin yapacağı ihracatta hangi işlemler yer almaktadır?

Cevap

Yurt dışında inşaat, tesisat ve montaj işi yapan müteahhitlerin, yapacakları işlerle ilgili makine, teçhizat ve ekipmanın “geçici ihracına”, inşaat malzemeleri ve işçilerin ihtiyacı
olan tüketim maddelerinin “kesin ihracına” ilişkin işlemler bu kapsamda yer almaktadır.

13. Soru

Bedelsiz ihracat nedir?

Cevap

Bedelsiz ihracat, bedeli yürürlükteki kambiyo mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekli olmaksızın yurtdışına kesin olarak mal gönderilmesi şeklinde gerçekleşen ihracat şeklidir.

14. Soru

Garantili olarak ihraç edilen malların garanti süresi içerisinde yenilenmesi gereken parçalarının ihracı hangi tür ihracata girer?

Cevap

Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilen malların “bedelsiz” gönderilmesinin ticari örf ve adetlere uygun “parçaları, fireleri” ile garantili olarak ihraç edilen malların garanti süresi içerisinde yenilenmesi gereken “parçaları”; bedelsiz ihracat kapsamında yer alır. 

15. Soru

Yabancı firma ile yapılan Kira Sözleşmesi ile Müsteşarlıktan izin alınarak yapılan ihracatta, sözleşme gereği hangi unsurlar yer almalıdır? 

Cevap

Yabancı firma ile yapılan
Kira Sözleşmesi ile Müsteşarlıktan izin alınarak yapılır. Bu sözleşmede şu unsurların
bulunması gerekir:
• Malın cinsi
• Teknik özellikler
• GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu)
• Miktarı
• Birim fiyatı
• Kira süresi
• Kira bedeli ve ödeme koşulları
• Teslim yeri

16. Soru

Bağlı muamele nedir?

Cevap

Bağlı muamele: İkiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemidir.

17. Soru

Bağlı muameleler veya takas yoluyla yapılacak ihracatta, ihracatçı birliklerine başvuruda hangi belgeler olmalıdır?

Cevap

Bağlı muameleler veya takas yoluyla yapılacak ihracatta, ihracatçı;
• Dilekçe,
• Bağlı Muamele veya Takas Talep Formu (6 nüsha),
• Yabancı firma ile Türk firması arasında yapılan ve ihraç ve ithal edilecek malların adı,
• Cinsi,
• Kalitesi,
• Teslim şekli ve yeri,
• Birim ithal ve ihraç fiyatları,
• Değer tutarlarını içeren, geçerlilik süresi belirlenmiş her iki tarafın imzasına haiz Bağlı Muamele veya Takas Anlaşması aslı ile İhracatçı Birliklerine başvurur.

18. Soru

Dolaylı offset nasıl bir anlaşmadır?

Cevap

Özellikle savunma, havacılık ve yüksek teknoloji alanlarında gerçekleştirilen projeler ve kamu kurum ve kuruluşlarının açacakları her türlü uluslararası ihale ile özel şirketlerin yapacakları büyük çaplı dış alımlarda ülkemiz sınai ve ticari kapasitesini, projeyle doğrudan ilgisi olmayan alanlarda gerçekleştirilecek ihracat yoluyla artırmak üzere yabancı firma ya da kuruluşların taahhüdünü kapsayan bir anlaşma çeşididir.

19. Soru

Geçici ihracat nedir?

Cevap

Geçici ihracat, az veya çok işçilik görmek, izabe edilmek (madenler), ambalajlanmak gibi nedenlerle ham madde, yarı mamul veya mamul maddenin yurt dışına geçici olarak gönderilmesidir.

20. Soru

Sınır ve kıyı ticareti nedir?

Cevap

Sınır ve kıyı ticareti, sınır ve kıyı illerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, komşu ülkelerin sınır ve kıyı yörelerinde karşılıklı olarak yapılan ticari işlemlerdir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.