İstatistik 2 Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
6
A+
A-

Örnekleme Ve Örnekleme Dağılımları

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İstatistik 2 Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Örnekleme Ve Örnekleme Dağılımları

1. Soru

Evren nedir?

Cevap

Hakkında araştırma yapılacak birimler topluluğuna evren denir.


2. Soru

İstatistiksel araştırmaların amacı nedir?

Cevap

İstatistiksel araştırmaların amacı tanımlanan evrenin özellikleriyle ilgili bilgiler üretmektir.


3. Soru

Tamsayım nedir?

Cevap

Planlanan bir istatistiksel araştırma için tanımlanan sonlu evrenin bütün birimleri üzerinden araştırmaya konu olan değişkenler itibarıyla veri derleniyorsa yapılan işleme tamsayım denir.


4. Soru

Parametre neye denir?

Cevap

Tamsayım sonucu elde edilen veriler kullanılarak hesaplanan sayısal değerlere parametre denir.


5. Soru

Örneklem nedir?

Cevap

Örneklem, evrenden belirli yöntemlerle seçilmiş olan ve seçildiği evreni temsil ettiği düşünülen birimler kümesidir.


6. Soru

Örnekleme yapmayı gerekli kılan nedenler nelerdir?

Cevap

Evrenin sonsuz evren olması veya evrenin sonlu evren olması örnekleme yapmayı gerekli kılan nedenler olarak sayılabilir.


7. Soru

Evrenin sonsuz evren olması durumunda neden örnekleme yapılmasına gerek vardır?

Cevap

Tanımlana evrenin sonsuz evren olması durumunda incelenecek birimler X rassal değişkeninin teorik olasılık dağılımının türettiği sonuçlardır. Dolayısıyla incelenecek birim sayısında, gözlem değeri sayısında bir sınır yoktur.


8. Soru

Evrenin sonlu evren olması durumunda tamsayım mı, örneklem mi uygulanacağına karar verebilmek için hangi kriterlere bakılmalıdır?

Cevap

Karar verebilmek için bakılabilecek beş kriter şunlardır: • Maliyet, • Zaman, • Doğru veri elde etme, • İncelenecek birimlerin fiziksel zarara uğraması, • Evreni oluşturan birimlerin değişikliği.


9. Soru

Tamsayım ve örnekleme arasında karar vermede maliyetin etkisi nedir?

Cevap

Örnekleme tamsayıma göre daha az maliyetle bilgi üretme imkânı sağlar. Eğer evren hacmi küçükse veya tamsayım yapmak bütçe olanaklarıyla da mümkünse tamsayım tercih edilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tamsayım yapma maliyetinin, elde edilecek bilginin değerinden küçük olması gerektiğidir.


10. Soru

Tamsayım ve örnekleme arasında karar vermede zaman etkisi nedir?

Cevap

Örnekleme, tamsayıma göre daha kısa zamanda ve yeterli ayrıntıda bilgi elde etme olanağı verir. Örneklemenin bu özelliği ve üstünlüğü bilgiye çok hızlı gereksinim olduğu durumlarda bilhassa önemlidir.


11. Soru

Tamsayım ve örnekleme arasında karar vermede zamanın maliyete etkisi nedir?

Cevap

Hem bir tamsayımdan hem de bir örneklemden elde edilecek bilgi için gerekli olan zaman bir alternatif maliyet üstlenmeyi de gerektirir. Bilgi elde etme süresine bağlı olarak verilecek kararın erken ya da geç oluşu kazanç kadar kayıplara da neden olabilir.


12. Soru

Örnekleme uygulamaları neden tamsayıma göre daha doğru veri derleme ve daha doğru bilgi üretme imkanı verir?

Cevap

Her ne kadar tamsayım yapılınca kesin, doğru bilgiye ulaşılır denilse de tamsayımın yapılabilmesi için gerekli olan sayıda veri derleme aracı ve istenen özelliklere sahip, veri derleme hatası yapmayacak gözlemci ya da görüşmeci bulmak ya da yetiştirmek oldukça zor hatta olanaksızdır.


13. Soru

Tanımlanan evrende yer alan birimler, veri derlemek ya da ölçüm yapmak amacıyla fiziksel zarara uğratılıyorsa tamsayım mı yoksa örneklemeye başvurmak mı anlamlı olur?

Cevap

Böyle bir durumda örneklemeye başvurmak gereklidir.


14. Soru

Tamsayım ve örnekleme arasında karar vermede evreni oluşturan birimlerin değişkenliği neye göre etkilidir?

Cevap

Evreni oluşturan birimler araştırmaya konu olan değişkenler bakımından heterojen olduğunda mümkün ise tamsayım yapmak, değil ise büyük hacimli örneklem seçmek gerekir.


15. Soru

Örnekleme girecek birimlerin seçiminde kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Birimlerin seçiminde kullanılan yöntemler keyfi seçim yöntemi veya rassal seçim yöntemi olarak sınıflandırılır.


16. Soru

Keyfi seçim yöntemi nedir?

Cevap

Keyfi seçim yönteminde örneklem oluşturulurken tanımlanan evreni oluşturan birimler arasında fark gözetilir, yani bütün birimlere bilinen bir olasılıkla seçilme şansı verilmez.


17. Soru

Sonlu evrenlerde rassal birim seçim imkanı veren uygulamalar nelerdir?

Cevap

Sonlu evrenlerde rassal birim seçim imkanı veren; • Kura seçimi ve • Sistematik seçim adında iki uygulama mevcuttur.


18. Soru

Kura usulü rassal birim seçimi nasıl uygulanır?

Cevap

Kura usulü birim seçimi üç adımda uygulanır: • İlk olarak oluşturulacak güncel çevredeki bütün birimlere numara verilir ve bu numaralar fişlere yazılarak bir kaba veya torbaya atılır. • Devamında n tane fişin çekilmesine başlanır. • Seçilen n sayıdaki birim seçimi oluşturur.


19. Soru

İadeli seçim ve iadesiz seçim nedir?

Cevap

Çekilen fiş torbaya iade ediliyorsa iadeli seçim, edilmiyorsa iadesiz seçim denir.


20. Soru

İadeli ve iadesiz seçim bağımsızlık koşulunu nasıl etkiler?

Cevap

Birim seçimi iadeli yapıldığında örnekleme kuramının önemli koşullarından bağımsızlık koşulu sağlanmış olur. Birim seçimi iadesiz yapıldığında bağımsızlık koşulu sağlanmamış olur.


21. Soru

Kura usulü seçimle sistematik seçimin farklılıkları nelerdir?

Cevap

Hem kura usulü seçimde hem de sistematik seçimde seçilecek bir birimin belirlenen n hacimli örneklemde yer alması olasılıklar aynı olmasına rağmen olası örneklemlerden birinin incelenen örneklem olma olasılıkları farklıdır.


22. Soru

Olasılıklı örneklemenin üstünlükleri nelerdir?

Cevap

Olasılıklı örneklemenin üç önemli üstünlüğü vardır: • Örneklemden elde edilen verilerden hesaplanan istatistikler evren parametreleri hakkında genelleme yapmak üzere kullanılabilir, • Örneklem hatasının büyüklüğü hakkında bilgi elde edilebilir, • Keyfi seçimde söz konusu olabilecek yanlılık giderilmiş olur.


23. Soru

Örnekleme sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap

Örnekleme süreci beş aşamadan oluşur: • Evrenin tanımlanması, • Çevrenin belirlemesi, • Örnekleme yönteminin seçilmesi, • Örneklem hacminin belirlenmesi, • Örneklemenin uygulanması.


25. Soru

Evrenin tanımlanması neyi belirler?

Cevap

Evrenin ayrıntılı biçimde tanımlanması hangi birimlerin araştırma kapsamına alınacağını, hangilerinin alınmayacağını belirler.


26. Soru

Evrenin tanımlanması hangi kavramlar yardımıyla yapılır?

Cevap

Evrenin tanımlanması genel olarak örnekleme birimi, gözlem birimi, yer ve zaman kavramlarıyla yapılmaktadır.


27. Soru

Evren tanımlanırken hangi ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekir?

Cevap

Bir araştırmanın evrenini tanımlarken açıklık, kesinlik, amaca uygunluk ve örnekleme uygulaması için güçlük yaratmaması gibi ilkelerin de göz önünde bulundurulması gerekir.


28. Soru

Çerçeve nedir?

Cevap

Çerçeve sonlu bir evrenin bütün birimlerinin kayıtlı olduğu bir listedir, tablodur veya cetveldir.


29. Soru

Sonsuz evrenler için çerçeve nedir?

Cevap

Sonsuz evrenler için yapılacak örnekleme uygulamalarında çerçeve söz konusu olamaz.


30. Soru

Örneklem yöntemleri neye denir?

Cevap

Örneklemeye girecek birimlerin belirlenmesine imkan veren yöntemlere, örnekleme yöntemleri denir.


31. Soru

Örnekleme yöntemlerinin sınıfların nelerdir?

Cevap

Örneklem yöntemleri örneklem için birim seçiminde uygulanan usulün» • Keyfi ya da • Rassal oluşuna göre iki sınıfa ayrılır.


32. Soru

Örneklem hacmi nedir?

Cevap

Örneklem hacmi, örnekleme girecek birimlerin sayısını gösterir ve n simgesiyle ifade edilir.


33. Soru

Örneklem hacmini belirlerken nitel değerlendirmede esas olan faktörler nelerdir?

Cevap

Nitel değerlendirmede esas olan üç faktör vardır: • Evrenin homojenliği. • Araştırmada verilecek kararın önemi. • Araştırmanın yapısı.


34. Soru

Örnekleme hacminin belirlenmesinde kullanılan nicel yöntem nedir?

Cevap

Örnekleme hacminin belirlenmesinde karşılanabilecek maliyeti esas alan yöntem nicel yöntemdir.


35. Soru

Örnekleme yöntemlerinin sınıfları nelerdir?

Cevap

Örnekleme yöntemleri; • Olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri ve • Olasılıklı örnekleme yöntemleri olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar.


36. Soru

Hangi örnekleme olasılıklı olmayan örneklemedir?

Cevap

Birim seçiminin keyfi olarak yapıldığı örnekleme olasılıklı olamayan örneklemedir.


37. Soru

Hangi örneklemeye kolayda örnekleme denir?

Cevap

Araştırma konusu ile ilgili olan ve doğru yerde, doğru zamanda bulunan birimler arasından keyfî olarak birimler seçiliyorsa yapılan örneklemeye, kolayda örnekleme denir.


38. Soru

Yargısal örnekleme nedir?

Cevap

Evrenden temsili örneklem oluşturacağına inanılan kriterlere dayalı olarak birimlerin seçilmesi işlemine yargısal örnekleme denir.


39. Soru

Yargısal örneklemenin kolayda örneklemeden farkı nedir?

Cevap

Kolayda örneklemeden farkı örnekleme birim seçimi için araştırmacının uzman fikirleriyle belirlediği ölçütler kullanması ve bu ölçütlerin temsili bir örneklem oluşturacak ölçütler olduğuna inanıyor olmasıdır.


40. Soru

Kota örneklemesi hangi durumda tercih edilmelidir?

Cevap

Tanımlanan sonlu evren heterojen özelliklere sahip birimlerden oluşuyorsa olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri grubundan kota örneklemesi temsili örneklem oluşturma amacıyla tercih edilmelidir.


41. Soru

Kartopu örneklemesi hangi durumlarda kullanılır?

Cevap

Kartopu örneklemesi, özellikle bir çerçevenin mevcut olmaması ya da oluşturulmasının imkânsız olduğu durumlarda faydalı bir örneklemedir.


42. Soru

Olasılıklı örnekleme nedir?

Cevap

Örneklem için birim seçiminde rassal seçimin uygulandığı yöntemlere, olasılıklı örnekleme yöntemleri denir.


43. Soru

Olasılıklı örnekleme yöntemleri nelerdir?

Cevap

Olasılıklı örnekleme yöntemi olarak dört yöntemden bahsedilebilir: • Basit rassal örnekleme, • Tabakalı örnekleme, • Sistematik örnekleme. • Tek aşamalı ve çok aşamalı küme örneklemesi


44. Soru

Basit rassal örnekleme kaç gruba ayrılır?

Cevap

Basit rassal örnekleme; • Sonlu evrende basit rassal örnekleme ve • Sonsuz evrende basit rassal örnekleme olarak iki gruba ayrılır.


45. Soru

Örnekleme uygulamalarında mümkün örneklemler oluşturulabilir mi?

Cevap

Örnekleme uygulamalarında mümkün örneklemler oluşturulamaz, oluşturulabileceği varsayılır. Sadece bu mümkün örneklemlerin birisi oluşturulur ve araştırma bu örneklem üzerinden yapılır.


46. Soru

Sonlu bir evrenden iadesiz seçimle n hacimli bir rassal örneklem oluşturmak için nasıl bir yol izlenir?

Cevap

Sonlu bir evrenden iadesiz seçimle n hacimli bir rassal örneklem oluşturmak için izlenecek adımlar şöyle sıralanabilir: • Güncel çerçeve temin edilir ya da hazırlanır. • Örneklem hacmi belirlenir. • Çerçevede yer alan n sayıdaki birime tanımlayıcı numara ya da işaret verilir. • Evrendeki her birime eşit 1/N seçilme şansı vermek suretiyle örnekleme girecek birinci birim rassal seçim araçları kullanılarak belirlenir. • Geriye kalan (N-1) birimin her birine yine eşit şans vermek suretiyle ikinci birim seçilir. • Bu birim seçim süreci n hacimli örneklem seçilinceye kadar tekrarlanır.


47. Soru

İadesiz rassal seçim süreci nedir?

Cevap

Seçim sürecinde her çekilişte seçilen birim incelendikten sonra evrene iade edilmediği seçim sürecine iadesiz rassal seçim süreci adı verilir.


48. Soru

Uygulamada iadesiz rassal seçim neden tercih edilir?

Cevap

İadeli çekiliş uygulandığında önceki çekilişlerde seçilmiş olan bir birimin yeniden örnekleme seçilmiş olma olasılığı çok küçüktür. Ancak evren hacmi küçükse iadeli ve iadesiz rassal seçimlerle oluşturulan aynı hacimli örneklemler için hesaplanan örneklem istatistikleri ile evren parametreleri karşılaştırılırsa iadesiz basit rassal seçimle oluşturulan örneklem iadeli olana göre daha az hatayla tahminleme imkânı sağlar. Bu özellik nedeniyle de iadesiz rassal seçim uygulamada genellikle başvurulan yöntem olmaktadır.


49. Soru

Teorik olasılık dağılımıyla sonsuz evren nasıl tanımlanır?

Cevap

Aynı koşullar altında işleyen bir sürecin bütün sonuçları listelenemez. Bütün birimlerle ilgili bir çerçeve hazırlanamaz, bunun yerine bu birimlerin ilgilenilen bir değişken X için bir teorik olasılık dağılımı tarif edilebilir. Tarif edilen bu teorik olasılık dağılımına sonsuz evren adı verilir.


50. Soru

Tabakalı örnekleme nedir?

Cevap

Tabakalı örnekleme, evren birimlerinin tabakalara ayrıldığı ve her tabakadan rassal seçimle örneklemin oluşturulduğu örneklemedir.


51. Soru

Temsili örneklem oluşturabilmek için tabakalı örnekleme neden tercih edilir?

Cevap

Tanımlanan evrenin birimleri araştırmaya konu olan değişkenler bakımından heterojen ise önemli farklılıklar gösteriyor ise tabakalı örnekleme temsili örneklem oluşturabilmek iççin tercih edilir.


52. Soru

Tabakalı örnekleme sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap

Tabakalı örnekleme süreci dört aşamadan oluşur: • Tabakalama kriterinin belirlenmesi. • Tabakaların oluşturulması. • Tabakalardan birimlerin seçilmesi. • Verilerin derlenmesi.


53. Soru

Sistematik örneklemenin avantajı nedir?

Cevap

Sistematik örnekleme önceki rassal örnekleme yöntemlerine göre daha az maliyetli ve uygulaması kolaydır.


54. Soru

Küme örneklemesi nasıl oluşturulur?

Cevap

Tabakalı örneklemede olduğu gibi evrenin birimleri küme adı verilen gruplara ayrılır. Bu gruplar genellikle doğal olarak vardır. Her küme bir örnekleme birimi olarak tanımlanır. Kümeler arasından rassal olarak belirli sayıda küme seçilir ve seçilen kümelerdeki gözlem birimlerinin tamamı örneklemi oluşturur.


55. Soru

Tek aşamalı ve çok aşamalı küme neye denir?

Cevap

Bir kümeleme aşaması ile gözlem birimlerine ulaşılıyorsa tek aşamalı kümeleme; iki veya daha fazla kümeleme aşaması ile gözlem birimlerine ulaşılıyorsa çok aşamalı kümeleme adı verilir.


56. Soru

Tek aşamalı küme örneklemesi süreçleri nelerdir?

Cevap

Tek aşamalı küme örneklemesi süreçleri şunlardır: • İlgilenilen evrendeki birimler genellikle coğrafi kriterlere göre kümelere ayrılır. • Kümeler arasında rassal seçimle m sayıda küme seçilir. • Seçilen kümelerdeki birimlerin toplamı tek aşamalı küme hacmini gösterir.


57. Soru

Çok aşamalı küme örneklemesi neye denir?

Cevap

Tanımlanan birinci aşama kümelerine, benzer kritere göre ikinci, üçüncü ve n’inci aşama kümelere ayrılır ve son kümeleme aşamasındaki kümeler arasından rassal seçimle m sayılı küme seçilir ve seçilen kümelerdeki birimlerden örneklem oluşturulursa yapılan örneklemeye, çok aşamalı küme örneklemesi denir.


58. Soru

Örnekleme dağılımlarının parametrelere göre sınıfları nelerdir?

Cevap

Örnekleme dağılımları; • Tek örneklem istatistiğine ilişkin örneklem dağılımı ve • İki örneklem istatistiği arasındaki farkın örneklem dağılımı olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar.


59. Soru

Tek örneklem istatistiğine ilişkin örnekleme dağılımları nelerdir?

Cevap

Tek örneklem istatistiğine ilişkin örneklem dağılımları şöyle sıralanabilir: • Ortalamanın örneklem dağılımı. • Merkezi limit teoremi. • Örneklem oranı p’nın örnekleme dağılımı


60. Soru

Ortalamanın dağılımının özellikleri hangi değerlerle açıklanır?

Cevap

Ortalama rassal değişkeninin örnekleme dağılımının özellikleri, bu dağılımın ortalaması ve standart sapması ile açıklanır.


61. Soru

Ortalamanın örnekleme dağılımının ortalaması ile hangi değerlendirmeler yapılır?

Cevap

Ortalamanın örnekleme dağılımının ortalamasıyla ilgili olarak iki değerlendirme yapmak mümkündür: • Örneklem hacmi arttıkça ortalamanın örnekleme dağılımının ortalaması evren ortalamasına yaklaşır. • Evrenin dağılım şekli çarpık bir dağılım gösterse bile, örneklem hacmi arttıkça ortalamanın dağılımı normal dağılıma yaklaşır.


62. Soru

Standart hata neyi gösterir?

Cevap

Standart hata ortalamanın örnekleme dağılımının değişkenliğini gösterir.


63. Soru

Standart hatanın özellikleriyle ilgili hangi değerlendirmeler yapılabilir?

Cevap

Standart hatanın özellikleriyle ilgili olarak üç değerlendirme yapılabilir: • Standart hata evren standart sapmasına ve örneklem hacmine bağlıdır. • Örneklem hacmi arttıkça örneklem istatistiğinden yararlanılarak µ hakkında daha az hatalı, daha güvenilir bilgi üretmek mümkün olur. • Örneklem hacminin karekökü ile standart hata arasında ters yönde ilişki vardır.


64. Soru

Tamsayım kavramını açıklayınız?

Cevap

Planlanan bir istatistiksel araştırma için tanımlanan sonlu evrenin bütün birimleri üzerinden araştırmaya konu olan değişkenler itibarıyla veri derleniyorsa yapılan işleme tamsayım denir. Tamsayım sonucu elde edilen veri kümesinin çözümlenmesiyle elde edilen bilgiler (parametre değerleri) veri derleme ve çözümleme hatası işlenmemiş ise kesin ve doğru bilgilerdir.


65. Soru

Örneklem nedir?

Cevap

Tanımlanan evrenden onu ilgilenilen değiişkenler bakımından temsil eden sınırlı sayıda birimin belirli yöntemler kullanılarak seçilmesi işlemine örnekleme, seçilen birimlerin oluşturduğu topluluğa örneklem denir.


66. Soru

Örneklemeyi yapmayı gerekli kılan nedenlerden bir tanesini açıklayınız?

Cevap

Evrenin sonsuz olması: 

Tanımlanan evrenin sonsuz evren olması durumunda tamsayım mümkün olmaz. Çünkü incelenecek birimler X rassal değişkeninin teorik olasılık dağılımının türettiği sonuçlardır. Dolayısıyla incelenecek birim sayısında, gözlem değeri sayısında bir sınır yoktur. Bu nedenle örnekleme uygulamasına başvurmak kaçınılmaz.


67. Soru

Örnekleme yapmayı gerekli kılan nedenler arasında yer alan maliyet konusu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap

Örnekleme bütçesi, örneklemeyi tamsayıma tercih etmede en önemli belirleyicidir. Örnekleme tamsayıma göre daha az maliyetle bilgi üretme imkânı sağlar. Öte yandan eğer evren hacmi küçükse veya tamsayım yapmak bütçe olanaklarıyla da mümkünse tamsayım tercih edilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tamsayım yapma maliyetinin, elde edilecek bilginin değerinden küçük olması gerekir. Aksi durumda örneklemeye başvurmak uygun olacaktır.


68. Soru

Zaman kavramını örneklem yapma nedenleri ile nasıl bağdaştırırsınız?

Cevap

Bir araştırma sonunda ulaşılacak bilgiye duyulan ihtiyacın zaman sınırları, araştırmanın tamsayımla mı yoksa örneklemeyle mi yapılacağına karar verirken değerlendirilecek diğer önemli bir etkendir. Örnekleme, tamsayıma göre daha kısa zamanda ve yeterli ayrıntıda bilgi elde etme olanağı verir. Örneklemenin bu özelliği ve üstünlüğü bilgiye çok hızlı gereksinim olduğu durumlarda bilhassa önemlidir.

Hem bir tamsayımdan hem de bir örneklemden elde edilecek bilgi için gerekli olan zaman bir alternatif maliyet üstlenmeyi de gerektirir. Çünkü bilgi elde etme süresine bağlı olarak verilecek kararın erken ya da geç oluşu kazanç kadar kayıplara da neden olabilir.


69. Soru

Örnekleme nedeni olabilecek birimlerin fiziksel zarara uğraması durumunu anlatınız?

Cevap

Tanımlanan evrende yer alan birimler, veri derlemek ya da ölçüm yapmak amacıyla fiziksel zarara uğratılıyorsa örneklemeye baflvurmak zorunludur. Örneğin bir savunma sanayi kuruluşunda belirlenen bir gün içinde üretilen mermilerin içerisindeki hatalı mermi oranının belirlenmesi için yapılacak bir araştırmada tamsayım benimsenirse gerekli verilerin derlenmesi amacıyla üretilen tüm mermilerin patlatma testine tabi tutulması gerekir. Bu durumda üretimin amacı gerçekleşmemiş olur. Bu anlamsız bir testtir. Bu gibi durumlarda örneklemeden yararlanmak kaçınılmaz olur.


70. Soru

Örnekleme de keyfi seçim nedir?

Cevap

Örneklem oluşturulurken tanımlanan evreni oluşturan birimler arasında fark gözetilir, yani bütün birimlere bilinen bir olasılıkla seçilme şansı verilmez ise bu türden birim seçimine keyfî seçim adı verilir. Bu seçim yönteminde araştırmacı, hangi birimlerin örnekleme seçileceğini bilerek ve isteyerek belirler. Örneğin yaşadığınız ildeki öğretmenlerin sorunlarını belirlemek amacıyla yapılacak bir araştırma için her bir öğretmen evi lokalinde birlikte oturduğunuz öğretmenler arasından tanıdığınız öğretmenleri seçmek suretiyle bir örneklem oluşturursanız yapmış olduğunuz seçim keyfî seçimdir.


71. Soru

Kura seçimini açıklayınız?

Cevap

Rassal birim seçimi için kura usulü uygulanacak ise aşağıdaki adımlar izlenir:

• Tanımlanan evrenle ilgili oluşturulacak güncel çerçevedeki bütün birimlere birden N’e kadar numara verilir. Bu numaralar fişlere yazılır ve bir torbaya veya bir kaba atılır.

• Fişler iyice karıştırıldıktan sonra n tane fiflin çekilmesi işlemine başlanır. Çekilen fiş her çekilişten sonra torbaya iade edilir veya edilmez. Çekilen fiş torbaya iade ediliyorsa birim seçimine iadeli seçim, iade edilmiyorsa iadesiz seçim adı verilir.

• Seçilen n sayıdaki birim örneklemi oluşturur.

Bu birim seçim uygulamasıyla evreni oluşturan çerçevede yer alan birimler arasında örneklemde yer almaları bakımından ayrıcalık yapılmamış ve eşit seçilme olasılığ tanınmış olur.

 


72. Soru

Sistematik seçim adımları nelerdir?

Cevap

 • Güncel çerçevedeki birimler birden N’ye kadar numaralandırılır.

 • Örneklem hacmi belirlenir.

 • k = N / n oranı hesaplanır. Bu oran “büyütme faktörü” olarak isimlendirilir.

 • 1, 2,….., k adet sayı arasından rassal olarak bir sayı çekilir. Çekilen sayı a ile gösterilsin. a, örnekleme girecek birinci birimin sıra numarasını gösterir.

 • a’ıncı, a + k’ıncı,….., a + (n – 1)k’ıncı sıra nolu birimlerin seçilmesiyle n hacimli örneklem oluşturulur.


73. Soru

Örnekleme sürecinin ilk adımı olan Evrenin tanımlanması adımını irdeleyiniz?

Cevap

Örnekleme süreci evrenin tanımlanmasıyla başlar ve bir araştırma sürecinde araştırmacının ilk yapacağı işlerden biridir.

Evren, araştırmacı tarafından belirlenen bir tanıma uyan ve hakkında bilgilerin üretileceği, çıkarımların yapılacağı birimlerden oluşan topluluktur. Evrenin ayrıntılı bir biçimde tanımlanmasıyla hangi birimlerin araştırma kapsamına alınacağı, hangilerinin alınmayacağı belirlenmiş olur. Bu, başka bir ifadeyle örneklemde yer alabilecek ve yer alamayacak birimlerin belirlenmesi anlamına gelir.

Evrenin tanımlanması genel olarak örnekleme birimi, gözlem birimi, yer ve zaman kavramlarıyla yapılmaktadır. Araştırmanın konusunu tanımlayan değişkenlerle ilgili verilerin derlendiği birimlere gözlem birimi adı verilir. Örnekleme birimi ise örnekleme seçilecek birimlerdir.


74. Soru

Örnekleme de çerçeve kavramını açıklayınız?

Cevap

Çerçeve sonlu bir evrenin bütün birimlerinin kayıtlı olduğu bir listedir, tablodur veya cetveldir. Nüfus kayıtları, seçmen kütükleri, tapu ve sicil kayıtları, ticaret ve sanayi odaları üye listeleri, ekonomik büyüklüklerine göre sanayi kuruluşlarının listesi vb. çerçeve olarak kullanılabilecek araçlardır.


75. Soru

Örneklem hacmi konusunda bildikleriniz açıklayınız?

Cevap

Örneklem hacmi, örnekleme girecek birimlerin sayısını gösterir ve “n” simgesiyle ifade edilir. Bu sayının ne olacağına ilşkin kesin yanıt vermek mümkün değildir. Çeşitli faktörler yardımıyla tespitine çalışılır. Bu faktörler

Evrenin homojenliği

Araştırmada verilecek kararın önemi

Araştırmanın yapısı

Maliyet

gibi faktörlerdir.


76. Soru

Olasılıklı olmayan örnekleme ne anlama gelir?

Cevap

Araştırmayı planlayan ya da örnekleme uygulamasını yapan kişi ya da grubun istekleri ve değer yargıları örnekleme seçilecek birimlerin ve örneklem hacminin belirlenmesinde etkili oluyorsa yapılan örnekleme olasılıkl olmayan örneklemedir.


77. Soru

Kolayda örnekleme nedir?

Cevap

Burada amaç, araştırma konusu ile ilgili ve kolayca ulaşılabilir olan birimlerden bir örneklemin oluşurulmasıdır. Araştırma konusu ile ilgili olan ve doğru yerde, doğru zamanda bulunan birimler arasından keyfî olarak birimler seçiliyorsa yapılan örneklemeye kolayda örnekleme denir. Kolayda örnekleme gönüllülük esasına göre katılan birimlerden oluşur.


78. Soru

Yargısal örneklemeyi açıklayınız?

Cevap

Bu örnekleme de bir tür kolayda örneklemedir. Yargısal örnekleme, örneklemin araştırmacının ya da örneklemecinin kişisel arzu, düşünce ve deneyimlerine göre seçilmiş olduğu örneklemedir.

Bu yöntemin kolayda örneklemeden farkı örnekleme birim seçimi için araştırmacının uzman fikirleriyle belirlediği ölçütler kullanması ve bu ölçütlerin temsilî bir örneklem oluşturacak ölçütler olduğuna inanıyor olmasıdır.


79. Soru

Kota örneklemesini anlatınız?

Cevap

Örneklem için birim seçiminin keyfî olarak yapıldığı yöntemlerden biri de kota örneklemesidir. Tanımlanan sonlu evren heterojen özelliklere sahip birimlerden oluşuyorsa olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri grubundan kota örneklemesi temsili örneklem oluşturma amacıyla tercih edilmelidir. Bu yöntemin başarıyla uygulanabilmesi için tanımlanan sonlu evrenle ilgili bir çerçevenin var olması, ilgili evrenin homojen veya heterojen özelliğe sahip olup olmadığının sorgulanabilmesi için evren hakkında öncül bilgilere sahip olunması, evrenin heterojen olduğuna karar verilmiş ise hangi kritere göre heterojen birimlerden oluşan bu evrenin homojen birimlerden oluşacak tabakalara ayırmada kullanılacak kriterin belirlenmesi ve tabaka hacimlerinin bilinmesi gerekir.


80. Soru

Kartopu örneklemesi nedir?

Cevap

Kartopu örneklemesi, özellikle bir çerçevenin mevcut olmaması ya da oluşturulmasının imkânsız olduğu durumlarda faydalı bir örneklemedir. Bu yöntemde örnekleme süreci tanımlanan evrende yer alan bir bireyin genellikle rassal olarak seçilmesiyle başlar. Belirlenen bu birey örnekleme giren birinci birimdir. Bu bireyden aynı evren tanımında yer alan tanıdığı bir bireyin olup olmadığı öğrenilir. Varsa bu bireye ulaşılır. Böylece örneklemde yer alacak ikinci birime ulaşılmış olur. Benzer şekilde bu süreç, referanslarla keyfî olarak belirlenen hacimde örnekleme ulaşılıncaya kadar sürdürülür.


81. Soru

Tabakalı örnekleme kavramını açıklayınız?

Cevap

Tanımlanan evrenin birimleri araştırmaya konu olan değişkenler bakımından heterojen ise önemli farklılıklar gösteriyorsa tabakalı örnekleme temsilî örneklem oluşturabilmek için tercih edilmelidir. Tabakalı örnekleme evren birimlerinin tabakalara ayrıldığı ve her tabakadan rassal seçimle örneklemin oluşturulduğu örneklemedir.

Tabakalı örnekleme üzerinde araştırma yapılacak evren ilgilenilen değişkenler yönünden heterojen olduğunda evren parametre tahminine ilişkin varyansın olabildiğince küçük olmasını sağlayan örneklemedir.


1. Soru

Evren nedir?

Cevap

Hakkında araştırma yapılacak birimler topluluğuna evren denir.

2. Soru

İstatistiksel araştırmaların amacı nedir?

Cevap

İstatistiksel araştırmaların amacı tanımlanan evrenin özellikleriyle ilgili bilgiler üretmektir.

3. Soru

Tamsayım nedir?

Cevap

Planlanan bir istatistiksel araştırma için tanımlanan sonlu evrenin bütün birimleri üzerinden araştırmaya konu olan değişkenler itibarıyla veri derleniyorsa yapılan işleme tamsayım denir.

4. Soru

Parametre neye denir?

Cevap

Tamsayım sonucu elde edilen veriler kullanılarak hesaplanan sayısal değerlere parametre denir.

5. Soru

Örneklem nedir?

Cevap

Örneklem, evrenden belirli yöntemlerle seçilmiş olan ve seçildiği evreni temsil ettiği düşünülen birimler kümesidir.

6. Soru

Örnekleme yapmayı gerekli kılan nedenler nelerdir?

Cevap

Evrenin sonsuz evren olması veya evrenin sonlu evren olması örnekleme yapmayı gerekli kılan nedenler olarak sayılabilir.

7. Soru

Evrenin sonsuz evren olması durumunda neden örnekleme yapılmasına gerek vardır?

Cevap

Tanımlana evrenin sonsuz evren olması durumunda incelenecek birimler X rassal değişkeninin teorik olasılık dağılımının türettiği sonuçlardır. Dolayısıyla incelenecek birim sayısında, gözlem değeri sayısında bir sınır yoktur.

8. Soru

Evrenin sonlu evren olması durumunda tamsayım mı, örneklem mi uygulanacağına karar verebilmek için hangi kriterlere bakılmalıdır?

Cevap

Karar verebilmek için bakılabilecek beş kriter şunlardır: • Maliyet, • Zaman, • Doğru veri elde etme, • İncelenecek birimlerin fiziksel zarara uğraması, • Evreni oluşturan birimlerin değişikliği.

9. Soru

Tamsayım ve örnekleme arasında karar vermede maliyetin etkisi nedir?

Cevap

Örnekleme tamsayıma göre daha az maliyetle bilgi üretme imkânı sağlar. Eğer evren hacmi küçükse veya tamsayım yapmak bütçe olanaklarıyla da mümkünse tamsayım tercih edilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tamsayım yapma maliyetinin, elde edilecek bilginin değerinden küçük olması gerektiğidir.

10. Soru

Tamsayım ve örnekleme arasında karar vermede zaman etkisi nedir?

Cevap

Örnekleme, tamsayıma göre daha kısa zamanda ve yeterli ayrıntıda bilgi elde etme olanağı verir. Örneklemenin bu özelliği ve üstünlüğü bilgiye çok hızlı gereksinim olduğu durumlarda bilhassa önemlidir.

11. Soru

Tamsayım ve örnekleme arasında karar vermede zamanın maliyete etkisi nedir?

Cevap

Hem bir tamsayımdan hem de bir örneklemden elde edilecek bilgi için gerekli olan zaman bir alternatif maliyet üstlenmeyi de gerektirir. Bilgi elde etme süresine bağlı olarak verilecek kararın erken ya da geç oluşu kazanç kadar kayıplara da neden olabilir.

12. Soru

Örnekleme uygulamaları neden tamsayıma göre daha doğru veri derleme ve daha doğru bilgi üretme imkanı verir?

Cevap

Her ne kadar tamsayım yapılınca kesin, doğru bilgiye ulaşılır denilse de tamsayımın yapılabilmesi için gerekli olan sayıda veri derleme aracı ve istenen özelliklere sahip, veri derleme hatası yapmayacak gözlemci ya da görüşmeci bulmak ya da yetiştirmek oldukça zor hatta olanaksızdır.

13. Soru

Tanımlanan evrende yer alan birimler, veri derlemek ya da ölçüm yapmak amacıyla fiziksel zarara uğratılıyorsa tamsayım mı yoksa örneklemeye başvurmak mı anlamlı olur?

Cevap

Böyle bir durumda örneklemeye başvurmak gereklidir.

14. Soru

Tamsayım ve örnekleme arasında karar vermede evreni oluşturan birimlerin değişkenliği neye göre etkilidir?

Cevap

Evreni oluşturan birimler araştırmaya konu olan değişkenler bakımından heterojen olduğunda mümkün ise tamsayım yapmak, değil ise büyük hacimli örneklem seçmek gerekir.

15. Soru

Örnekleme girecek birimlerin seçiminde kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Birimlerin seçiminde kullanılan yöntemler keyfi seçim yöntemi veya rassal seçim yöntemi olarak sınıflandırılır.

16. Soru

Keyfi seçim yöntemi nedir?

Cevap

Keyfi seçim yönteminde örneklem oluşturulurken tanımlanan evreni oluşturan birimler arasında fark gözetilir, yani bütün birimlere bilinen bir olasılıkla seçilme şansı verilmez.

17. Soru

Sonlu evrenlerde rassal birim seçim imkanı veren uygulamalar nelerdir?

Cevap

Sonlu evrenlerde rassal birim seçim imkanı veren; • Kura seçimi ve • Sistematik seçim adında iki uygulama mevcuttur.

18. Soru

Kura usulü rassal birim seçimi nasıl uygulanır?

Cevap

Kura usulü birim seçimi üç adımda uygulanır: • İlk olarak oluşturulacak güncel çevredeki bütün birimlere numara verilir ve bu numaralar fişlere yazılarak bir kaba veya torbaya atılır. • Devamında n tane fişin çekilmesine başlanır. • Seçilen n sayıdaki birim seçimi oluşturur.

19. Soru

İadeli seçim ve iadesiz seçim nedir?

Cevap

Çekilen fiş torbaya iade ediliyorsa iadeli seçim, edilmiyorsa iadesiz seçim denir.

20. Soru

İadeli ve iadesiz seçim bağımsızlık koşulunu nasıl etkiler?

Cevap

Birim seçimi iadeli yapıldığında örnekleme kuramının önemli koşullarından bağımsızlık koşulu sağlanmış olur. Birim seçimi iadesiz yapıldığında bağımsızlık koşulu sağlanmamış olur.

21. Soru

Kura usulü seçimle sistematik seçimin farklılıkları nelerdir?

Cevap

Hem kura usulü seçimde hem de sistematik seçimde seçilecek bir birimin belirlenen n hacimli örneklemde yer alması olasılıklar aynı olmasına rağmen olası örneklemlerden birinin incelenen örneklem olma olasılıkları farklıdır.

22. Soru

Olasılıklı örneklemenin üstünlükleri nelerdir?

Cevap

Olasılıklı örneklemenin üç önemli üstünlüğü vardır: • Örneklemden elde edilen verilerden hesaplanan istatistikler evren parametreleri hakkında genelleme yapmak üzere kullanılabilir, • Örneklem hatasının büyüklüğü hakkında bilgi elde edilebilir, • Keyfi seçimde söz konusu olabilecek yanlılık giderilmiş olur.

23. Soru

Örnekleme sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap

Örnekleme süreci beş aşamadan oluşur: • Evrenin tanımlanması, • Çevrenin belirlemesi, • Örnekleme yönteminin seçilmesi, • Örneklem hacminin belirlenmesi, • Örneklemenin uygulanması.

25. Soru

Evrenin tanımlanması neyi belirler?

Cevap

Evrenin ayrıntılı biçimde tanımlanması hangi birimlerin araştırma kapsamına alınacağını, hangilerinin alınmayacağını belirler.

26. Soru

Evrenin tanımlanması hangi kavramlar yardımıyla yapılır?

Cevap

Evrenin tanımlanması genel olarak örnekleme birimi, gözlem birimi, yer ve zaman kavramlarıyla yapılmaktadır.

27. Soru

Evren tanımlanırken hangi ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekir?

Cevap

Bir araştırmanın evrenini tanımlarken açıklık, kesinlik, amaca uygunluk ve örnekleme uygulaması için güçlük yaratmaması gibi ilkelerin de göz önünde bulundurulması gerekir.

28. Soru

Çerçeve nedir?

Cevap

Çerçeve sonlu bir evrenin bütün birimlerinin kayıtlı olduğu bir listedir, tablodur veya cetveldir.

29. Soru

Sonsuz evrenler için çerçeve nedir?

Cevap

Sonsuz evrenler için yapılacak örnekleme uygulamalarında çerçeve söz konusu olamaz.

30. Soru

Örneklem yöntemleri neye denir?

Cevap

Örneklemeye girecek birimlerin belirlenmesine imkan veren yöntemlere, örnekleme yöntemleri denir.

31. Soru

Örnekleme yöntemlerinin sınıfların nelerdir?

Cevap

Örneklem yöntemleri örneklem için birim seçiminde uygulanan usulün» • Keyfi ya da • Rassal oluşuna göre iki sınıfa ayrılır.

32. Soru

Örneklem hacmi nedir?

Cevap

Örneklem hacmi, örnekleme girecek birimlerin sayısını gösterir ve n simgesiyle ifade edilir.

33. Soru

Örneklem hacmini belirlerken nitel değerlendirmede esas olan faktörler nelerdir?

Cevap

Nitel değerlendirmede esas olan üç faktör vardır: • Evrenin homojenliği. • Araştırmada verilecek kararın önemi. • Araştırmanın yapısı.

34. Soru

Örnekleme hacminin belirlenmesinde kullanılan nicel yöntem nedir?

Cevap

Örnekleme hacminin belirlenmesinde karşılanabilecek maliyeti esas alan yöntem nicel yöntemdir.

35. Soru

Örnekleme yöntemlerinin sınıfları nelerdir?

Cevap

Örnekleme yöntemleri; • Olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri ve • Olasılıklı örnekleme yöntemleri olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar.

36. Soru

Hangi örnekleme olasılıklı olmayan örneklemedir?

Cevap

Birim seçiminin keyfi olarak yapıldığı örnekleme olasılıklı olamayan örneklemedir.

37. Soru

Hangi örneklemeye kolayda örnekleme denir?

Cevap

Araştırma konusu ile ilgili olan ve doğru yerde, doğru zamanda bulunan birimler arasından keyfî olarak birimler seçiliyorsa yapılan örneklemeye, kolayda örnekleme denir.

38. Soru

Yargısal örnekleme nedir?

Cevap

Evrenden temsili örneklem oluşturacağına inanılan kriterlere dayalı olarak birimlerin seçilmesi işlemine yargısal örnekleme denir.

39. Soru

Yargısal örneklemenin kolayda örneklemeden farkı nedir?

Cevap

Kolayda örneklemeden farkı örnekleme birim seçimi için araştırmacının uzman fikirleriyle belirlediği ölçütler kullanması ve bu ölçütlerin temsili bir örneklem oluşturacak ölçütler olduğuna inanıyor olmasıdır.

40. Soru

Kota örneklemesi hangi durumda tercih edilmelidir?

Cevap

Tanımlanan sonlu evren heterojen özelliklere sahip birimlerden oluşuyorsa olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri grubundan kota örneklemesi temsili örneklem oluşturma amacıyla tercih edilmelidir.

41. Soru

Kartopu örneklemesi hangi durumlarda kullanılır?

Cevap

Kartopu örneklemesi, özellikle bir çerçevenin mevcut olmaması ya da oluşturulmasının imkânsız olduğu durumlarda faydalı bir örneklemedir.

42. Soru

Olasılıklı örnekleme nedir?

Cevap

Örneklem için birim seçiminde rassal seçimin uygulandığı yöntemlere, olasılıklı örnekleme yöntemleri denir.

43. Soru

Olasılıklı örnekleme yöntemleri nelerdir?

Cevap

Olasılıklı örnekleme yöntemi olarak dört yöntemden bahsedilebilir: • Basit rassal örnekleme, • Tabakalı örnekleme, • Sistematik örnekleme. • Tek aşamalı ve çok aşamalı küme örneklemesi

44. Soru

Basit rassal örnekleme kaç gruba ayrılır?

Cevap

Basit rassal örnekleme; • Sonlu evrende basit rassal örnekleme ve • Sonsuz evrende basit rassal örnekleme olarak iki gruba ayrılır.

45. Soru

Örnekleme uygulamalarında mümkün örneklemler oluşturulabilir mi?

Cevap

Örnekleme uygulamalarında mümkün örneklemler oluşturulamaz, oluşturulabileceği varsayılır. Sadece bu mümkün örneklemlerin birisi oluşturulur ve araştırma bu örneklem üzerinden yapılır.

46. Soru

Sonlu bir evrenden iadesiz seçimle n hacimli bir rassal örneklem oluşturmak için nasıl bir yol izlenir?

Cevap

Sonlu bir evrenden iadesiz seçimle n hacimli bir rassal örneklem oluşturmak için izlenecek adımlar şöyle sıralanabilir: • Güncel çerçeve temin edilir ya da hazırlanır. • Örneklem hacmi belirlenir. • Çerçevede yer alan n sayıdaki birime tanımlayıcı numara ya da işaret verilir. • Evrendeki her birime eşit 1/N seçilme şansı vermek suretiyle örnekleme girecek birinci birim rassal seçim araçları kullanılarak belirlenir. • Geriye kalan (N-1) birimin her birine yine eşit şans vermek suretiyle ikinci birim seçilir. • Bu birim seçim süreci n hacimli örneklem seçilinceye kadar tekrarlanır.

47. Soru

İadesiz rassal seçim süreci nedir?

Cevap

Seçim sürecinde her çekilişte seçilen birim incelendikten sonra evrene iade edilmediği seçim sürecine iadesiz rassal seçim süreci adı verilir.

48. Soru

Uygulamada iadesiz rassal seçim neden tercih edilir?

Cevap

İadeli çekiliş uygulandığında önceki çekilişlerde seçilmiş olan bir birimin yeniden örnekleme seçilmiş olma olasılığı çok küçüktür. Ancak evren hacmi küçükse iadeli ve iadesiz rassal seçimlerle oluşturulan aynı hacimli örneklemler için hesaplanan örneklem istatistikleri ile evren parametreleri karşılaştırılırsa iadesiz basit rassal seçimle oluşturulan örneklem iadeli olana göre daha az hatayla tahminleme imkânı sağlar. Bu özellik nedeniyle de iadesiz rassal seçim uygulamada genellikle başvurulan yöntem olmaktadır.

49. Soru

Teorik olasılık dağılımıyla sonsuz evren nasıl tanımlanır?

Cevap

Aynı koşullar altında işleyen bir sürecin bütün sonuçları listelenemez. Bütün birimlerle ilgili bir çerçeve hazırlanamaz, bunun yerine bu birimlerin ilgilenilen bir değişken X için bir teorik olasılık dağılımı tarif edilebilir. Tarif edilen bu teorik olasılık dağılımına sonsuz evren adı verilir.

50. Soru

Tabakalı örnekleme nedir?

Cevap

Tabakalı örnekleme, evren birimlerinin tabakalara ayrıldığı ve her tabakadan rassal seçimle örneklemin oluşturulduğu örneklemedir.

51. Soru

Temsili örneklem oluşturabilmek için tabakalı örnekleme neden tercih edilir?

Cevap

Tanımlanan evrenin birimleri araştırmaya konu olan değişkenler bakımından heterojen ise önemli farklılıklar gösteriyor ise tabakalı örnekleme temsili örneklem oluşturabilmek iççin tercih edilir.

52. Soru

Tabakalı örnekleme sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap

Tabakalı örnekleme süreci dört aşamadan oluşur: • Tabakalama kriterinin belirlenmesi. • Tabakaların oluşturulması. • Tabakalardan birimlerin seçilmesi. • Verilerin derlenmesi.

53. Soru

Sistematik örneklemenin avantajı nedir?

Cevap

Sistematik örnekleme önceki rassal örnekleme yöntemlerine göre daha az maliyetli ve uygulaması kolaydır.

54. Soru

Küme örneklemesi nasıl oluşturulur?

Cevap

Tabakalı örneklemede olduğu gibi evrenin birimleri küme adı verilen gruplara ayrılır. Bu gruplar genellikle doğal olarak vardır. Her küme bir örnekleme birimi olarak tanımlanır. Kümeler arasından rassal olarak belirli sayıda küme seçilir ve seçilen kümelerdeki gözlem birimlerinin tamamı örneklemi oluşturur.

55. Soru

Tek aşamalı ve çok aşamalı küme neye denir?

Cevap

Bir kümeleme aşaması ile gözlem birimlerine ulaşılıyorsa tek aşamalı kümeleme; iki veya daha fazla kümeleme aşaması ile gözlem birimlerine ulaşılıyorsa çok aşamalı kümeleme adı verilir.

56. Soru

Tek aşamalı küme örneklemesi süreçleri nelerdir?

Cevap

Tek aşamalı küme örneklemesi süreçleri şunlardır: • İlgilenilen evrendeki birimler genellikle coğrafi kriterlere göre kümelere ayrılır. • Kümeler arasında rassal seçimle m sayıda küme seçilir. • Seçilen kümelerdeki birimlerin toplamı tek aşamalı küme hacmini gösterir.

57. Soru

Çok aşamalı küme örneklemesi neye denir?

Cevap

Tanımlanan birinci aşama kümelerine, benzer kritere göre ikinci, üçüncü ve n’inci aşama kümelere ayrılır ve son kümeleme aşamasındaki kümeler arasından rassal seçimle m sayılı küme seçilir ve seçilen kümelerdeki birimlerden örneklem oluşturulursa yapılan örneklemeye, çok aşamalı küme örneklemesi denir.

58. Soru

Örnekleme dağılımlarının parametrelere göre sınıfları nelerdir?

Cevap

Örnekleme dağılımları; • Tek örneklem istatistiğine ilişkin örneklem dağılımı ve • İki örneklem istatistiği arasındaki farkın örneklem dağılımı olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar.

59. Soru

Tek örneklem istatistiğine ilişkin örnekleme dağılımları nelerdir?

Cevap

Tek örneklem istatistiğine ilişkin örneklem dağılımları şöyle sıralanabilir: • Ortalamanın örneklem dağılımı. • Merkezi limit teoremi. • Örneklem oranı p’nın örnekleme dağılımı

60. Soru

Ortalamanın dağılımının özellikleri hangi değerlerle açıklanır?

Cevap

Ortalama rassal değişkeninin örnekleme dağılımının özellikleri, bu dağılımın ortalaması ve standart sapması ile açıklanır.

61. Soru

Ortalamanın örnekleme dağılımının ortalaması ile hangi değerlendirmeler yapılır?

Cevap

Ortalamanın örnekleme dağılımının ortalamasıyla ilgili olarak iki değerlendirme yapmak mümkündür: • Örneklem hacmi arttıkça ortalamanın örnekleme dağılımının ortalaması evren ortalamasına yaklaşır. • Evrenin dağılım şekli çarpık bir dağılım gösterse bile, örneklem hacmi arttıkça ortalamanın dağılımı normal dağılıma yaklaşır.

62. Soru

Standart hata neyi gösterir?

Cevap

Standart hata ortalamanın örnekleme dağılımının değişkenliğini gösterir.

63. Soru

Standart hatanın özellikleriyle ilgili hangi değerlendirmeler yapılabilir?

Cevap

Standart hatanın özellikleriyle ilgili olarak üç değerlendirme yapılabilir: • Standart hata evren standart sapmasına ve örneklem hacmine bağlıdır. • Örneklem hacmi arttıkça örneklem istatistiğinden yararlanılarak µ hakkında daha az hatalı, daha güvenilir bilgi üretmek mümkün olur. • Örneklem hacminin karekökü ile standart hata arasında ters yönde ilişki vardır.

64. Soru

Tamsayım kavramını açıklayınız?

Cevap

Planlanan bir istatistiksel araştırma için tanımlanan sonlu evrenin bütün birimleri üzerinden araştırmaya konu olan değişkenler itibarıyla veri derleniyorsa yapılan işleme tamsayım denir. Tamsayım sonucu elde edilen veri kümesinin çözümlenmesiyle elde edilen bilgiler (parametre değerleri) veri derleme ve çözümleme hatası işlenmemiş ise kesin ve doğru bilgilerdir.

Planlanan bir istatistiksel araştırma için tanımlanan sonlu evrenin bütün birimleri üzerinden araştırmaya konu olan değişkenler itibarıyla veri derleniyorsa yapılan işleme tamsayım denir. Tamsayım sonucu elde edilen veri kümesinin çözümlenmesiyle elde edilen bilgiler (parametre değerleri) veri derleme ve çözümleme hatası işlenmemiş ise kesin ve doğru bilgilerdir.

Planlanan bir istatistiksel araştırma için tanımlanan sonlu evrenin bütün birimleri üzerinden araştırmaya konu olan değişkenler itibarıyla veri derleniyorsa yapılan işleme tamsayım denir. Tamsayım sonucu elde edilen veri kümesinin çözümlenmesiyle elde edilen bilgiler (parametre değerleri) veri derleme ve çözümleme hatası işlenmemiş ise kesin ve doğru bilgilerdir.

Planlanan bir istatistiksel araştırma için tanımlanan sonlu evrenin bütün birimleri üzerinden araştırmaya konu olan değişkenler itibarıyla veri derleniyorsa yapılan işleme tamsayım denir. Tamsayım sonucu elde edilen veri kümesinin çözümlenmesiyle elde edilen bilgiler (parametre değerleri) veri derleme ve çözümleme hatası işlenmemiş ise kesin ve doğru bilgilerdir.

Planlanan bir istatistiksel araştırma için tanımlanan sonlu evrenin bütün birimleri üzerinden araştırmaya konu olan değişkenler itibarıyla veri derleniyorsa yapılan işleme tamsayım denir. Tamsayım sonucu elde edilen veri kümesinin çözümlenmesiyle elde edilen bilgiler (parametre değerleri) veri derleme ve çözümleme hatası işlenmemiş ise kesin ve doğru bilgilerdir.

65. Soru

Örneklem nedir?

Cevap

Tanımlanan evrenden onu ilgilenilen değiişkenler bakımından temsil eden sınırlı sayıda birimin belirli yöntemler kullanılarak seçilmesi işlemine örnekleme, seçilen birimlerin oluşturduğu topluluğa örneklem denir.

Tanımlanan evrenden onu ilgilenilen değiişkenler bakımından temsil eden sınırlı sayıda birimin belirli yöntemler kullanılarak seçilmesi işlemine örnekleme, seçilen birimlerin oluşturduğu topluluğa örneklem denir.

Tanımlanan evrenden onu ilgilenilen değiişkenler bakımından temsil eden sınırlı sayıda birimin belirli yöntemler kullanılarak seçilmesi işlemine örnekleme, seçilen birimlerin oluşturduğu topluluğa örneklem denir.

Tanımlanan evrenden onu ilgilenilen değiişkenler bakımından temsil eden sınırlı sayıda birimin belirli yöntemler kullanılarak seçilmesi işlemine örnekleme, seçilen birimlerin oluşturduğu topluluğa örneklem denir.

Tanımlanan evrenden onu ilgilenilen değiişkenler bakımından temsil eden sınırlı sayıda birimin belirli yöntemler kullanılarak seçilmesi işlemine örnekleme, seçilen birimlerin oluşturduğu topluluğa örneklem denir.

66. Soru

Örneklemeyi yapmayı gerekli kılan nedenlerden bir tanesini açıklayınız?

Cevap

Evrenin sonsuz olması: 

Tanımlanan evrenin sonsuz evren olması durumunda tamsayım mümkün olmaz. Çünkü incelenecek birimler X rassal değişkeninin teorik olasılık dağılımının türettiği sonuçlardır. Dolayısıyla incelenecek birim sayısında, gözlem değeri sayısında bir sınır yoktur. Bu nedenle örnekleme uygulamasına başvurmak kaçınılmaz.

Tanımlanan evrenin sonsuz evren olması durumunda tamsayım mümkün olmaz. Çünkü incelenecek birimler X rassal değişkeninin teorik olasılık dağılımının türettiği sonuçlardır. Dolayısıyla incelenecek birim sayısında, gözlem değeri sayısında bir sınır yoktur. Bu nedenle örnekleme uygulamasına başvurmak kaçınılmaz.

Tanımlanan evrenin sonsuz evren olması durumunda tamsayım mümkün olmaz. Çünkü incelenecek birimler X rassal değişkeninin teorik olasılık dağılımının türettiği sonuçlardır. Dolayısıyla incelenecek birim sayısında, gözlem değeri sayısında bir sınır yoktur. Bu nedenle örnekleme uygulamasına başvurmak kaçınılmaz.

Tanımlanan evrenin sonsuz evren olması durumunda tamsayım mümkün olmaz. Çünkü incelenecek birimler X rassal değişkeninin teorik olasılık dağılımının türettiği sonuçlardır. Dolayısıyla incelenecek birim sayısında, gözlem değeri sayısında bir sınır yoktur. Bu nedenle örnekleme uygulamasına başvurmak kaçınılmaz.

67. Soru

Örnekleme yapmayı gerekli kılan nedenler arasında yer alan maliyet konusu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap

Örnekleme bütçesi, örneklemeyi tamsayıma tercih etmede en önemli belirleyicidir. Örnekleme tamsayıma göre daha az maliyetle bilgi üretme imkânı sağlar. Öte yandan eğer evren hacmi küçükse veya tamsayım yapmak bütçe olanaklarıyla da mümkünse tamsayım tercih edilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tamsayım yapma maliyetinin, elde edilecek bilginin değerinden küçük olması gerekir. Aksi durumda örneklemeye başvurmak uygun olacaktır.

Örnekleme bütçesi, örneklemeyi tamsayıma tercih etmede en önemli belirleyicidir. Örnekleme tamsayıma göre daha az maliyetle bilgi üretme imkânı sağlar. Öte yandan eğer evren hacmi küçükse veya tamsayım yapmak bütçe olanaklarıyla da mümkünse tamsayım tercih edilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tamsayım yapma maliyetinin, elde edilecek bilginin değerinden küçük olması gerekir. Aksi durumda örneklemeye başvurmak uygun olacaktır.

Örnekleme bütçesi, örneklemeyi tamsayıma tercih etmede en önemli belirleyicidir. Örnekleme tamsayıma göre daha az maliyetle bilgi üretme imkânı sağlar. Öte yandan eğer evren hacmi küçükse veya tamsayım yapmak bütçe olanaklarıyla da mümkünse tamsayım tercih edilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tamsayım yapma maliyetinin, elde edilecek bilginin değerinden küçük olması gerekir. Aksi durumda örneklemeye başvurmak uygun olacaktır.

Örnekleme bütçesi, örneklemeyi tamsayıma tercih etmede en önemli belirleyicidir. Örnekleme tamsayıma göre daha az maliyetle bilgi üretme imkânı sağlar. Öte yandan eğer evren hacmi küçükse veya tamsayım yapmak bütçe olanaklarıyla da mümkünse tamsayım tercih edilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tamsayım yapma maliyetinin, elde edilecek bilginin değerinden küçük olması gerekir. Aksi durumda örneklemeye başvurmak uygun olacaktır.

68. Soru

Zaman kavramını örneklem yapma nedenleri ile nasıl bağdaştırırsınız?

Cevap

Bir araştırma sonunda ulaşılacak bilgiye duyulan ihtiyacın zaman sınırları, araştırmanın tamsayımla mı yoksa örneklemeyle mi yapılacağına karar verirken değerlendirilecek diğer önemli bir etkendir. Örnekleme, tamsayıma göre daha kısa zamanda ve yeterli ayrıntıda bilgi elde etme olanağı verir. Örneklemenin bu özelliği ve üstünlüğü bilgiye çok hızlı gereksinim olduğu durumlarda bilhassa önemlidir.

Hem bir tamsayımdan hem de bir örneklemden elde edilecek bilgi için gerekli olan zaman bir alternatif maliyet üstlenmeyi de gerektirir. Çünkü bilgi elde etme süresine bağlı olarak verilecek kararın erken ya da geç oluşu kazanç kadar kayıplara da neden olabilir.

Bir araştırma sonunda ulaşılacak bilgiye duyulan ihtiyacın zaman sınırları, araştırmanın tamsayımla mı yoksa örneklemeyle mi yapılacağına karar verirken değerlendirilecek diğer önemli bir etkendir. Örnekleme, tamsayıma göre daha kısa zamanda ve yeterli ayrıntıda bilgi elde etme olanağı verir. Örneklemenin bu özelliği ve üstünlüğü bilgiye çok hızlı gereksinim olduğu durumlarda bilhassa önemlidir.

Hem bir tamsayımdan hem de bir örneklemden elde edilecek bilgi için gerekli olan zaman bir alternatif maliyet üstlenmeyi de gerektirir. Çünkü bilgi elde etme süresine bağlı olarak verilecek kararın erken ya da geç oluşu kazanç kadar kayıplara da neden olabilir.

Bir araştırma sonunda ulaşılacak bilgiye duyulan ihtiyacın zaman sınırları, araştırmanın tamsayımla mı yoksa örneklemeyle mi yapılacağına karar verirken değerlendirilecek diğer önemli bir etkendir. Örnekleme, tamsayıma göre daha kısa zamanda ve yeterli ayrıntıda bilgi elde etme olanağı verir. Örneklemenin bu özelliği ve üstünlüğü bilgiye çok hızlı gereksinim olduğu durumlarda bilhassa önemlidir.

Hem bir tamsayımdan hem de bir örneklemden elde edilecek bilgi için gerekli olan zaman bir alternatif maliyet üstlenmeyi de gerektirir. Çünkü bilgi elde etme süresine bağlı olarak verilecek kararın erken ya da geç oluşu kazanç kadar kayıplara da neden olabilir.

Bir araştırma sonunda ulaşılacak bilgiye duyulan ihtiyacın zaman sınırları, araştırmanın tamsayımla mı yoksa örneklemeyle mi yapılacağına karar verirken değerlendirilecek diğer önemli bir etkendir. Örnekleme, tamsayıma göre daha kısa zamanda ve yeterli ayrıntıda bilgi elde etme olanağı verir. Örneklemenin bu özelliği ve üstünlüğü bilgiye çok hızlı gereksinim olduğu durumlarda bilhassa önemlidir.

Hem bir tamsayımdan hem de bir örneklemden elde edilecek bilgi için gerekli olan zaman bir alternatif maliyet üstlenmeyi de gerektirir. Çünkü bilgi elde etme süresine bağlı olarak verilecek kararın erken ya da geç oluşu kazanç kadar kayıplara da neden olabilir.

Bir araştırma sonunda ulaşılacak bilgiye duyulan ihtiyacın zaman sınırları, araştırmanın tamsayımla mı yoksa örneklemeyle mi yapılacağına karar verirken değerlendirilecek diğer önemli bir etkendir. Örnekleme, tamsayıma göre daha kısa zamanda ve yeterli ayrıntıda bilgi elde etme olanağı verir. Örneklemenin bu özelliği ve üstünlüğü bilgiye çok hızlı gereksinim olduğu durumlarda bilhassa önemlidir.

Hem bir tamsayımdan hem de bir örneklemden elde edilecek bilgi için gerekli olan zaman bir alternatif maliyet üstlenmeyi de gerektirir. Çünkü bilgi elde etme süresine bağlı olarak verilecek kararın erken ya da geç oluşu kazanç kadar kayıplara da neden olabilir.

69. Soru

Örnekleme nedeni olabilecek birimlerin fiziksel zarara uğraması durumunu anlatınız?

Cevap

Tanımlanan evrende yer alan birimler, veri derlemek ya da ölçüm yapmak amacıyla fiziksel zarara uğratılıyorsa örneklemeye baflvurmak zorunludur. Örneğin bir savunma sanayi kuruluşunda belirlenen bir gün içinde üretilen mermilerin içerisindeki hatalı mermi oranının belirlenmesi için yapılacak bir araştırmada tamsayım benimsenirse gerekli verilerin derlenmesi amacıyla üretilen tüm mermilerin patlatma testine tabi tutulması gerekir. Bu durumda üretimin amacı gerçekleşmemiş olur. Bu anlamsız bir testtir. Bu gibi durumlarda örneklemeden yararlanmak kaçınılmaz olur.

Tanımlanan evrende yer alan birimler, veri derlemek ya da ölçüm yapmak amacıyla fiziksel zarara uğratılıyorsa örneklemeye baflvurmak zorunludur. Örneğin bir savunma sanayi kuruluşunda belirlenen bir gün içinde üretilen mermilerin içerisindeki hatalı mermi oranının belirlenmesi için yapılacak bir araştırmada tamsayım benimsenirse gerekli verilerin derlenmesi amacıyla üretilen tüm mermilerin patlatma testine tabi tutulması gerekir. Bu durumda üretimin amacı gerçekleşmemiş olur. Bu anlamsız bir testtir. Bu gibi durumlarda örneklemeden yararlanmak kaçınılmaz olur.

Tanımlanan evrende yer alan birimler, veri derlemek ya da ölçüm yapmak amacıyla fiziksel zarara uğratılıyorsa örneklemeye baflvurmak zorunludur. Örneğin bir savunma sanayi kuruluşunda belirlenen bir gün içinde üretilen mermilerin içerisindeki hatalı mermi oranının belirlenmesi için yapılacak bir araştırmada tamsayım benimsenirse gerekli verilerin derlenmesi amacıyla üretilen tüm mermilerin patlatma testine tabi tutulması gerekir. Bu durumda üretimin amacı gerçekleşmemiş olur. Bu anlamsız bir testtir. Bu gibi durumlarda örneklemeden yararlanmak kaçınılmaz olur.

Tanımlanan evrende yer alan birimler, veri derlemek ya da ölçüm yapmak amacıyla fiziksel zarara uğratılıyorsa örneklemeye baflvurmak zorunludur. Örneğin bir savunma sanayi kuruluşunda belirlenen bir gün içinde üretilen mermilerin içerisindeki hatalı mermi oranının belirlenmesi için yapılacak bir araştırmada tamsayım benimsenirse gerekli verilerin derlenmesi amacıyla üretilen tüm mermilerin patlatma testine tabi tutulması gerekir. Bu durumda üretimin amacı gerçekleşmemiş olur. Bu anlamsız bir testtir. Bu gibi durumlarda örneklemeden yararlanmak kaçınılmaz olur.

Tanımlanan evrende yer alan birimler, veri derlemek ya da ölçüm yapmak amacıyla fiziksel zarara uğratılıyorsa örneklemeye baflvurmak zorunludur. Örneğin bir savunma sanayi kuruluşunda belirlenen bir gün içinde üretilen mermilerin içerisindeki hatalı mermi oranının belirlenmesi için yapılacak bir araştırmada tamsayım benimsenirse gerekli verilerin derlenmesi amacıyla üretilen tüm mermilerin patlatma testine tabi tutulması gerekir. Bu durumda üretimin amacı gerçekleşmemiş olur. Bu anlamsız bir testtir. Bu gibi durumlarda örneklemeden yararlanmak kaçınılmaz olur.

70. Soru

Örnekleme de keyfi seçim nedir?

Cevap

Örneklem oluşturulurken tanımlanan evreni oluşturan birimler arasında fark gözetilir, yani bütün birimlere bilinen bir olasılıkla seçilme şansı verilmez ise bu türden birim seçimine keyfî seçim adı verilir. Bu seçim yönteminde araştırmacı, hangi birimlerin örnekleme seçileceğini bilerek ve isteyerek belirler. Örneğin yaşadığınız ildeki öğretmenlerin sorunlarını belirlemek amacıyla yapılacak bir araştırma için her bir öğretmen evi lokalinde birlikte oturduğunuz öğretmenler arasından tanıdığınız öğretmenleri seçmek suretiyle bir örneklem oluşturursanız yapmış olduğunuz seçim keyfî seçimdir.

Örneklem oluşturulurken tanımlanan evreni oluşturan birimler arasında fark gözetilir, yani bütün birimlere bilinen bir olasılıkla seçilme şansı verilmez ise bu türden birim seçimine keyfî seçim adı verilir. Bu seçim yönteminde araştırmacı, hangi birimlerin örnekleme seçileceğini bilerek ve isteyerek belirler. Örneğin yaşadığınız ildeki öğretmenlerin sorunlarını belirlemek amacıyla yapılacak bir araştırma için her bir öğretmen evi lokalinde birlikte oturduğunuz öğretmenler arasından tanıdığınız öğretmenleri seçmek suretiyle bir örneklem oluşturursanız yapmış olduğunuz seçim keyfî seçimdir.

Örneklem oluşturulurken tanımlanan evreni oluşturan birimler arasında fark gözetilir, yani bütün birimlere bilinen bir olasılıkla seçilme şansı verilmez ise bu türden birim seçimine keyfî seçim adı verilir. Bu seçim yönteminde araştırmacı, hangi birimlerin örnekleme seçileceğini bilerek ve isteyerek belirler. Örneğin yaşadığınız ildeki öğretmenlerin sorunlarını belirlemek amacıyla yapılacak bir araştırma için her bir öğretmen evi lokalinde birlikte oturduğunuz öğretmenler arasından tanıdığınız öğretmenleri seçmek suretiyle bir örneklem oluşturursanız yapmış olduğunuz seçim keyfî seçimdir.

Örneklem oluşturulurken tanımlanan evreni oluşturan birimler arasında fark gözetilir, yani bütün birimlere bilinen bir olasılıkla seçilme şansı verilmez ise bu türden birim seçimine keyfî seçim adı verilir. Bu seçim yönteminde araştırmacı, hangi birimlerin örnekleme seçileceğini bilerek ve isteyerek belirler. Örneğin yaşadığınız ildeki öğretmenlerin sorunlarını belirlemek amacıyla yapılacak bir araştırma için her bir öğretmen evi lokalinde birlikte oturduğunuz öğretmenler arasından tanıdığınız öğretmenleri seçmek suretiyle bir örneklem oluşturursanız yapmış olduğunuz seçim keyfî seçimdir.

Örneklem oluşturulurken tanımlanan evreni oluşturan birimler arasında fark gözetilir, yani bütün birimlere bilinen bir olasılıkla seçilme şansı verilmez ise bu türden birim seçimine keyfî seçim adı verilir. Bu seçim yönteminde araştırmacı, hangi birimlerin örnekleme seçileceğini bilerek ve isteyerek belirler. Örneğin yaşadığınız ildeki öğretmenlerin sorunlarını belirlemek amacıyla yapılacak bir araştırma için her bir öğretmen evi lokalinde birlikte oturduğunuz öğretmenler arasından tanıdığınız öğretmenleri seçmek suretiyle bir örneklem oluşturursanız yapmış olduğunuz seçim keyfî seçimdir.

71. Soru

Kura seçimini açıklayınız?

Cevap

Rassal birim seçimi için kura usulü uygulanacak ise aşağıdaki adımlar izlenir:

• Tanımlanan evrenle ilgili oluşturulacak güncel çerçevedeki bütün birimlere birden N’e kadar numara verilir. Bu numaralar fişlere yazılır ve bir torbaya veya bir kaba atılır.

• Fişler iyice karıştırıldıktan sonra n tane fiflin çekilmesi işlemine başlanır. Çekilen fiş her çekilişten sonra torbaya iade edilir veya edilmez. Çekilen fiş torbaya iade ediliyorsa birim seçimine iadeli seçim, iade edilmiyorsa iadesiz seçim adı verilir.

• Seçilen n sayıdaki birim örneklemi oluşturur.

Bu birim seçim uygulamasıyla evreni oluşturan çerçevede yer alan birimler arasında örneklemde yer almaları bakımından ayrıcalık yapılmamış ve eşit seçilme olasılığ tanınmış olur.

 

Rassal birim seçimi için kura usulü uygulanacak ise aşağıdaki adımlar izlenir:

• Tanımlanan evrenle ilgili oluşturulacak güncel çerçevedeki bütün birimlere birden N’e kadar numara verilir. Bu numaralar fişlere yazılır ve bir torbaya veya bir kaba atılır.

• Fişler iyice karıştırıldıktan sonra n tane fiflin çekilmesi işlemine başlanır. Çekilen fiş her çekilişten sonra torbaya iade edilir veya edilmez. Çekilen fiş torbaya iade ediliyorsa birim seçimine iadeli seçim, iade edilmiyorsa iadesiz seçim adı verilir.

• Seçilen n sayıdaki birim örneklemi oluşturur.

Bu birim seçim uygulamasıyla evreni oluşturan çerçevede yer alan birimler arasında örneklemde yer almaları bakımından ayrıcalık yapılmamış ve eşit seçilme olasılığ tanınmış olur.

 

Rassal birim seçimi için kura usulü uygulanacak ise aşağıdaki adımlar izlenir:

• Tanımlanan evrenle ilgili oluşturulacak güncel çerçevedeki bütün birimlere birden N’e kadar numara verilir. Bu numaralar fişlere yazılır ve bir torbaya veya bir kaba atılır.

• Fişler iyice karıştırıldıktan sonra n tane fiflin çekilmesi işlemine başlanır. Çekilen fiş her çekilişten sonra torbaya iade edilir veya edilmez. Çekilen fiş torbaya iade ediliyorsa birim seçimine iadeli seçim, iade edilmiyorsa iadesiz seçim adı verilir.

• Seçilen n sayıdaki birim örneklemi oluşturur.

Bu birim seçim uygulamasıyla evreni oluşturan çerçevede yer alan birimler arasında örneklemde yer almaları bakımından ayrıcalık yapılmamış ve eşit seçilme olasılığ tanınmış olur.

 

Rassal birim seçimi için kura usulü uygulanacak ise aşağıdaki adımlar izlenir:

• Tanımlanan evrenle ilgili oluşturulacak güncel çerçevedeki bütün birimlere birden N’e kadar numara verilir. Bu numaralar fişlere yazılır ve bir torbaya veya bir kaba atılır.

Rassal birim seçimi için kura usulü uygulanacak ise aşağıdaki adımlar izlenir:

• Tanımlanan evrenle ilgili oluşturulacak güncel çerçevedeki bütün birimlere birden N’e kadar numara verilir. Bu numaralar fişlere yazılır ve bir torbaya veya bir kaba atılır.

• Fişler iyice karıştırıldıktan sonra n tane fiflin çekilmesi işlemine başlanır. Çekilen fiş her çekilişten sonra torbaya iade edilir veya edilmez. Çekilen fiş torbaya iade ediliyorsa birim seçimine iadeli seçim, iade edilmiyorsa iadesiz seçim adı verilir.

• Seçilen n sayıdaki birim örneklemi oluşturur.

Bu birim seçim uygulamasıyla evreni oluşturan çerçevede yer alan birimler arasında örneklemde yer almaları bakımından ayrıcalık yapılmamış ve eşit seçilme olasılığ tanınmış olur.

• Fişler iyice karıştırıldıktan sonra n tane fiflin çekilmesi işlemine başlanır. Çekilen fiş her çekilişten sonra torbaya iade edilir veya edilmez. Çekilen fiş torbaya iade ediliyorsa birim seçimine iadeli seçim, iade edilmiyorsa iadesiz seçim adı verilir.

• Seçilen n sayıdaki birim örneklemi oluşturur.

Bu birim seçim uygulamasıyla evreni oluşturan çerçevede yer alan birimler arasında örneklemde yer almaları bakımından ayrıcalık yapılmamış ve eşit seçilme olasılığ tanınmış olur.

 

72. Soru

Sistematik seçim adımları nelerdir?

Cevap

 • Güncel çerçevedeki birimler birden N’ye kadar numaralandırılır.

 • Örneklem hacmi belirlenir.

 • k = N / n oranı hesaplanır. Bu oran “büyütme faktörü” olarak isimlendirilir.

 • 1, 2,….., k adet sayı arasından rassal olarak bir sayı çekilir. Çekilen sayı a ile gösterilsin. a, örnekleme girecek birinci birimin sıra numarasını gösterir.

 • a’ıncı, a + k’ıncı,….., a + (n – 1)k’ıncı sıra nolu birimlerin seçilmesiyle n hacimli örneklem oluşturulur.

 • Güncel çerçevedeki birimler birden N’ye kadar numaralandırılır.

 • Örneklem hacmi belirlenir.

 • k = N / n oranı hesaplanır. Bu oran “büyütme faktörü” olarak isimlendirilir.

 • 1, 2,….., k adet sayı arasından rassal olarak bir sayı çekilir. Çekilen sayı a ile gösterilsin. a, örnekleme girecek birinci birimin sıra numarasını gösterir.

 • a’ıncı, a + k’ıncı,….., a + (n – 1)k’ıncı sıra nolu birimlerin seçilmesiyle n hacimli örneklem oluşturulur.

 • Güncel çerçevedeki birimler birden N’ye kadar numaralandırılır.

 • Örneklem hacmi belirlenir.

 • k = N / n oranı hesaplanır. Bu oran “büyütme faktörü” olarak isimlendirilir.

 • 1, 2,….., k adet sayı arasından rassal olarak bir sayı çekilir. Çekilen sayı a ile gösterilsin. a, örnekleme girecek birinci birimin sıra numarasını gösterir.

 • a’ıncı, a + k’ıncı,….., a + (n – 1)k’ıncı sıra nolu birimlerin seçilmesiyle n hacimli örneklem oluşturulur.

 • Güncel çerçevedeki birimler birden N’ye kadar numaralandırılır.

 • Örneklem hacmi belirlenir.

 • k = N / n oranı hesaplanır. Bu oran “büyütme faktörü” olarak isimlendirilir.

 • 1, 2,….., k adet sayı arasından rassal olarak bir sayı çekilir. Çekilen sayı a ile gösterilsin. a, örnekleme girecek birinci birimin sıra numarasını gösterir.

 • a’ıncı, a + k’ıncı,….., a + (n – 1)k’ıncı sıra nolu birimlerin seçilmesiyle n hacimli örneklem oluşturulur.

 • Güncel çerçevedeki birimler birden N’ye kadar numaralandırılır.

 • Örneklem hacmi belirlenir.

 • k = N / n oranı hesaplanır. Bu oran “büyütme faktörü” olarak isimlendirilir.

 • 1, 2,….., k adet sayı arasından rassal olarak bir sayı çekilir. Çekilen sayı a ile gösterilsin. a, örnekleme girecek birinci birimin sıra numarasını gösterir.

 • a’ıncı, a + k’ıncı,….., a + (n – 1)k’ıncı sıra nolu birimlerin seçilmesiyle n hacimli örneklem oluşturulur.

73. Soru

Örnekleme sürecinin ilk adımı olan Evrenin tanımlanması adımını irdeleyiniz?

Cevap

Örnekleme süreci evrenin tanımlanmasıyla başlar ve bir araştırma sürecinde araştırmacının ilk yapacağı işlerden biridir.

Evren, araştırmacı tarafından belirlenen bir tanıma uyan ve hakkında bilgilerin üretileceği, çıkarımların yapılacağı birimlerden oluşan topluluktur. Evrenin ayrıntılı bir biçimde tanımlanmasıyla hangi birimlerin araştırma kapsamına alınacağı, hangilerinin alınmayacağı belirlenmiş olur. Bu, başka bir ifadeyle örneklemde yer alabilecek ve yer alamayacak birimlerin belirlenmesi anlamına gelir.

Evrenin tanımlanması genel olarak örnekleme birimi, gözlem birimi, yer ve zaman kavramlarıyla yapılmaktadır. Araştırmanın konusunu tanımlayan değişkenlerle ilgili verilerin derlendiği birimlere gözlem birimi adı verilir. Örnekleme birimi ise örnekleme seçilecek birimlerdir.

Örnekleme süreci evrenin tanımlanmasıyla başlar ve bir araştırma sürecinde araştırmacının ilk yapacağı işlerden biridir.

Evren, araştırmacı tarafından belirlenen bir tanıma uyan ve hakkında bilgilerin üretileceği, çıkarımların yapılacağı birimlerden oluşan topluluktur. Evrenin ayrıntılı bir biçimde tanımlanmasıyla hangi birimlerin araştırma kapsamına alınacağı, hangilerinin alınmayacağı belirlenmiş olur. Bu, başka bir ifadeyle örneklemde yer alabilecek ve yer alamayacak birimlerin belirlenmesi anlamına gelir.

Evrenin tanımlanması genel olarak örnekleme birimi, gözlem birimi, yer ve zaman kavramlarıyla yapılmaktadır. Araştırmanın konusunu tanımlayan değişkenlerle ilgili verilerin derlendiği birimlere gözlem birimi adı verilir. Örnekleme birimi ise örnekleme seçilecek birimlerdir.

Örnekleme süreci evrenin tanımlanmasıyla başlar ve bir araştırma sürecinde araştırmacının ilk yapacağı işlerden biridir.

Evren, araştırmacı tarafından belirlenen bir tanıma uyan ve hakkında bilgilerin üretileceği, çıkarımların yapılacağı birimlerden oluşan topluluktur. Evrenin ayrıntılı bir biçimde tanımlanmasıyla hangi birimlerin araştırma kapsamına alınacağı, hangilerinin alınmayacağı belirlenmiş olur. Bu, başka bir ifadeyle örneklemde yer alabilecek ve yer alamayacak birimlerin belirlenmesi anlamına gelir.

Evrenin tanımlanması genel olarak örnekleme birimi, gözlem birimi, yer ve zaman kavramlarıyla yapılmaktadır. Araştırmanın konusunu tanımlayan değişkenlerle ilgili verilerin derlendiği birimlere gözlem birimi adı verilir. Örnekleme birimi ise örnekleme seçilecek birimlerdir.

Örnekleme süreci evrenin tanımlanmasıyla başlar ve bir araştırma sürecinde araştırmacının ilk yapacağı işlerden biridir.

Evren, araştırmacı tarafından belirlenen bir tanıma uyan ve hakkında bilgilerin üretileceği, çıkarımların yapılacağı birimlerden oluşan topluluktur. Evrenin ayrıntılı bir biçimde tanımlanmasıyla hangi birimlerin araştırma kapsamına alınacağı, hangilerinin alınmayacağı belirlenmiş olur. Bu, başka bir ifadeyle örneklemde yer alabilecek ve yer alamayacak birimlerin belirlenmesi anlamına gelir.

Evrenin tanımlanması genel olarak örnekleme birimi, gözlem birimi, yer ve zaman kavramlarıyla yapılmaktadır. Araştırmanın konusunu tanımlayan değişkenlerle ilgili verilerin derlendiği birimlere gözlem birimi adı verilir. Örnekleme birimi ise örnekleme seçilecek birimlerdir.

Örnekleme süreci evrenin tanımlanmasıyla başlar ve bir araştırma sürecinde araştırmacının ilk yapacağı işlerden biridir.

Evren, araştırmacı tarafından belirlenen bir tanıma uyan ve hakkında bilgilerin üretileceği, çıkarımların yapılacağı birimlerden oluşan topluluktur. Evrenin ayrıntılı bir biçimde tanımlanmasıyla hangi birimlerin araştırma kapsamına alınacağı, hangilerinin alınmayacağı belirlenmiş olur. Bu, başka bir ifadeyle örneklemde yer alabilecek ve yer alamayacak birimlerin belirlenmesi anlamına gelir.

Evrenin tanımlanması genel olarak örnekleme birimi, gözlem birimi, yer ve zaman kavramlarıyla yapılmaktadır. Araştırmanın konusunu tanımlayan değişkenlerle ilgili verilerin derlendiği birimlere gözlem birimi adı verilir. Örnekleme birimi ise örnekleme seçilecek birimlerdir.

Evren, araştırmacı tarafından belirlenen bir tanıma uyan ve hakkında bilgilerin üretileceği, çıkarımların yapılacağı birimlerden oluşan topluluktur. Evrenin ayrıntılı bir biçimde tanımlanmasıyla hangi birimlerin araştırma kapsamına alınacağı, hangilerinin alınmayacağı belirlenmiş olur. Bu, başka bir ifadeyle örneklemde yer alabilecek ve yer alamayacak birimlerin belirlenmesi anlamına gelir.

Evrenin tanımlanması genel olarak örnekleme birimi, gözlem birimi, yer ve zaman kavramlarıyla yapılmaktadır. Araştırmanın konusunu tanımlayan değişkenlerle ilgili verilerin derlendiği birimlere gözlem birimi adı verilir. Örnekleme birimi ise örnekleme seçilecek birimlerdir.

Evren, araştırmacı tarafından belirlenen bir tanıma uyan ve hakkında bilgilerin üretileceği, çıkarımların yapılacağı birimlerden oluşan topluluktur. Evrenin ayrıntılı bir biçimde tanımlanmasıyla hangi birimlerin araştırma kapsamına alınacağı, hangilerinin alınmayacağı belirlenmiş olur. Bu, başka bir ifadeyle örneklemde yer alabilecek ve yer alamayacak birimlerin belirlenmesi anlamına gelir.

Evrenin tanımlanması genel olarak örnekleme birimi, gözlem birimi, yer ve zaman kavramlarıyla yapılmaktadır. Araştırmanın konusunu tanımlayan değişkenlerle ilgili verilerin derlendiği birimlere gözlem birimi adı verilir. Örnekleme birimi ise örnekleme seçilecek birimlerdir.

Evren, araştırmacı tarafından belirlenen bir tanıma uyan ve hakkında bilgilerin üretileceği, çıkarımların yapılacağı birimlerden oluşan topluluktur. Evrenin ayrıntılı bir biçimde tanımlanmasıyla hangi birimlerin araştırma kapsamına alınacağı, hangilerinin alınmayacağı belirlenmiş olur. Bu, başka bir ifadeyle örneklemde yer alabilecek ve yer alamayacak birimlerin belirlenmesi anlamına gelir.

Evrenin tanımlanması genel olarak örnekleme birimi, gözlem birimi, yer ve zaman kavramlarıyla yapılmaktadır. Araştırmanın konusunu tanımlayan değişkenlerle ilgili verilerin derlendiği birimlere gözlem birimi adı verilir. Örnekleme birimi ise örnekleme seçilecek birimlerdir.

Evren, araştırmacı tarafından belirlenen bir tanıma uyan ve hakkında bilgilerin üretileceği, çıkarımların yapılacağı birimlerden oluşan topluluktur. Evrenin ayrıntılı bir biçimde tanımlanmasıyla hangi birimlerin araştırma kapsamına alınacağı, hangilerinin alınmayacağı belirlenmiş olur. Bu, başka bir ifadeyle örneklemde yer alabilecek ve yer alamayacak birimlerin belirlenmesi anlamına gelir.

Evrenin tanımlanması genel olarak örnekleme birimi, gözlem birimi, yer ve zaman kavramlarıyla yapılmaktadır. Araştırmanın konusunu tanımlayan değişkenlerle ilgili verilerin derlendiği birimlere gözlem birimi adı verilir. Örnekleme birimi ise örnekleme seçilecek birimlerdir.

Evrenin tanımlanması genel olarak örnekleme birimi, gözlem birimi, yer ve zaman kavramlarıyla yapılmaktadır. Araştırmanın konusunu tanımlayan değişkenlerle ilgili verilerin derlendiği birimlere gözlem birimi adı verilir. Örnekleme birimi ise örnekleme seçilecek birimlerdir.

Evrenin tanımlanması genel olarak örnekleme birimi, gözlem birimi, yer ve zaman kavramlarıyla yapılmaktadır. Araştırmanın konusunu tanımlayan değişkenlerle ilgili verilerin derlendiği birimlere gözlem birimi adı verilir. Örnekleme birimi ise örnekleme seçilecek birimlerdir.

Evrenin tanımlanması genel olarak örnekleme birimi, gözlem birimi, yer ve zaman kavramlarıyla yapılmaktadır. Araştırmanın konusunu tanımlayan değişkenlerle ilgili verilerin derlendiği birimlere gözlem birimi adı verilir. Örnekleme birimi ise örnekleme seçilecek birimlerdir.

Evrenin tanımlanması genel olarak örnekleme birimi, gözlem birimi, yer ve zaman kavramlarıyla yapılmaktadır. Araştırmanın konusunu tanımlayan değişkenlerle ilgili verilerin derlendiği birimlere gözlem birimi adı verilir. Örnekleme birimi ise örnekleme seçilecek birimlerdir.

74. Soru

Örnekleme de çerçeve kavramını açıklayınız?

Cevap

Çerçeve sonlu bir evrenin bütün birimlerinin kayıtlı olduğu bir listedir, tablodur veya cetveldir. Nüfus kayıtları, seçmen kütükleri, tapu ve sicil kayıtları, ticaret ve sanayi odaları üye listeleri, ekonomik büyüklüklerine göre sanayi kuruluşlarının listesi vb. çerçeve olarak kullanılabilecek araçlardır.

75. Soru

Örneklem hacmi konusunda bildikleriniz açıklayınız?

Cevap

Örneklem hacmi, örnekleme girecek birimlerin sayısını gösterir ve “n” simgesiyle ifade edilir. Bu sayının ne olacağına ilşkin kesin yanıt vermek mümkün değildir. Çeşitli faktörler yardımıyla tespitine çalışılır. Bu faktörler

Evrenin homojenliği

Araştırmada verilecek kararın önemi

Araştırmanın yapısı

Maliyet

gibi faktörlerdir.

Örneklem hacmi, örnekleme girecek birimlerin sayısını gösterir ve “n” simgesiyle ifade edilir. Bu sayının ne olacağına ilşkin kesin yanıt vermek mümkün değildir. Çeşitli faktörler yardımıyla tespitine çalışılır. Bu faktörler

Evrenin homojenliği

Araştırmada verilecek kararın önemi

Araştırmanın yapısı

Maliyet

gibi faktörlerdir.

Örneklem hacmi, örnekleme girecek birimlerin sayısını gösterir ve “n” simgesiyle ifade edilir. Bu sayının ne olacağına ilşkin kesin yanıt vermek mümkün değildir. Çeşitli faktörler yardımıyla tespitine çalışılır. Bu faktörler

Evrenin homojenliği

Araştırmada verilecek kararın önemi

Araştırmanın yapısı

Maliyet

gibi faktörlerdir.

Örneklem hacmi, örnekleme girecek birimlerin sayısını gösterir ve “n” simgesiyle ifade edilir. Bu sayının ne olacağına ilşkin kesin yanıt vermek mümkün değildir. Çeşitli faktörler yardımıyla tespitine çalışılır. Bu faktörler

Evrenin homojenliği

Araştırmada verilecek kararın önemi

Araştırmanın yapısı

Maliyet

gibi faktörlerdir.

Örneklem hacmi, örnekleme girecek birimlerin sayısını gösterir ve “n” simgesiyle ifade edilir. Bu sayının ne olacağına ilşkin kesin yanıt vermek mümkün değildir. Çeşitli faktörler yardımıyla tespitine çalışılır. Bu faktörler

Evrenin homojenliği

Araştırmada verilecek kararın önemi

Araştırmanın yapısı

Maliyet

gibi faktörlerdir.

76. Soru

Olasılıklı olmayan örnekleme ne anlama gelir?

Cevap

Araştırmayı planlayan ya da örnekleme uygulamasını yapan kişi ya da grubun istekleri ve değer yargıları örnekleme seçilecek birimlerin ve örneklem hacminin belirlenmesinde etkili oluyorsa yapılan örnekleme olasılıkl olmayan örneklemedir.

Araştırmayı planlayan ya da örnekleme uygulamasını yapan kişi ya da grubun istekleri ve değer yargıları örnekleme seçilecek birimlerin ve örneklem hacminin belirlenmesinde etkili oluyorsa yapılan örnekleme olasılıkl olmayan örneklemedir.

Araştırmayı planlayan ya da örnekleme uygulamasını yapan kişi ya da grubun istekleri ve değer yargıları örnekleme seçilecek birimlerin ve örneklem hacminin belirlenmesinde etkili oluyorsa yapılan örnekleme olasılıkl olmayan örneklemedir.

Araştırmayı planlayan ya da örnekleme uygulamasını yapan kişi ya da grubun istekleri ve değer yargıları örnekleme seçilecek birimlerin ve örneklem hacminin belirlenmesinde etkili oluyorsa yapılan örnekleme olasılıkl olmayan örneklemedir.

Araştırmayı planlayan ya da örnekleme uygulamasını yapan kişi ya da grubun istekleri ve değer yargıları örnekleme seçilecek birimlerin ve örneklem hacminin belirlenmesinde etkili oluyorsa yapılan örnekleme olasılıkl olmayan örneklemedir.

77. Soru

Kolayda örnekleme nedir?

Cevap

Burada amaç, araştırma konusu ile ilgili ve kolayca ulaşılabilir olan birimlerden bir örneklemin oluşurulmasıdır. Araştırma konusu ile ilgili olan ve doğru yerde, doğru zamanda bulunan birimler arasından keyfî olarak birimler seçiliyorsa yapılan örneklemeye kolayda örnekleme denir. Kolayda örnekleme gönüllülük esasına göre katılan birimlerden oluşur.

Burada amaç, araştırma konusu ile ilgili ve kolayca ulaşılabilir olan birimlerden bir örneklemin oluşurulmasıdır. Araştırma konusu ile ilgili olan ve doğru yerde, doğru zamanda bulunan birimler arasından keyfî olarak birimler seçiliyorsa yapılan örneklemeye kolayda örnekleme denir. Kolayda örnekleme gönüllülük esasına göre katılan birimlerden oluşur.

Burada amaç, araştırma konusu ile ilgili ve kolayca ulaşılabilir olan birimlerden bir örneklemin oluşurulmasıdır. Araştırma konusu ile ilgili olan ve doğru yerde, doğru zamanda bulunan birimler arasından keyfî olarak birimler seçiliyorsa yapılan örneklemeye kolayda örnekleme denir. Kolayda örnekleme gönüllülük esasına göre katılan birimlerden oluşur.

Burada amaç, araştırma konusu ile ilgili ve kolayca ulaşılabilir olan birimlerden bir örneklemin oluşurulmasıdır. Araştırma konusu ile ilgili olan ve doğru yerde, doğru zamanda bulunan birimler arasından keyfî olarak birimler seçiliyorsa yapılan örneklemeye kolayda örnekleme denir. Kolayda örnekleme gönüllülük esasına göre katılan birimlerden oluşur.

Burada amaç, araştırma konusu ile ilgili ve kolayca ulaşılabilir olan birimlerden bir örneklemin oluşurulmasıdır. Araştırma konusu ile ilgili olan ve doğru yerde, doğru zamanda bulunan birimler arasından keyfî olarak birimler seçiliyorsa yapılan örneklemeye kolayda örnekleme denir. Kolayda örnekleme gönüllülük esasına göre katılan birimlerden oluşur.

78. Soru

Yargısal örneklemeyi açıklayınız?

Cevap

Bu örnekleme de bir tür kolayda örneklemedir. Yargısal örnekleme, örneklemin araştırmacının ya da örneklemecinin kişisel arzu, düşünce ve deneyimlerine göre seçilmiş olduğu örneklemedir.

Bu yöntemin kolayda örneklemeden farkı örnekleme birim seçimi için araştırmacının uzman fikirleriyle belirlediği ölçütler kullanması ve bu ölçütlerin temsilî bir örneklem oluşturacak ölçütler olduğuna inanıyor olmasıdır.

Bu örnekleme de bir tür kolayda örneklemedir. Yargısal örnekleme, örneklemin araştırmacının ya da örneklemecinin kişisel arzu, düşünce ve deneyimlerine göre seçilmiş olduğu örneklemedir.

Bu yöntemin kolayda örneklemeden farkı örnekleme birim seçimi için araştırmacının uzman fikirleriyle belirlediği ölçütler kullanması ve bu ölçütlerin temsilî bir örneklem oluşturacak ölçütler olduğuna inanıyor olmasıdır.

Bu örnekleme de bir tür kolayda örneklemedir. Yargısal örnekleme, örneklemin araştırmacının ya da örneklemecinin kişisel arzu, düşünce ve deneyimlerine göre seçilmiş olduğu örneklemedir.

Bu yöntemin kolayda örneklemeden farkı örnekleme birim seçimi için araştırmacının uzman fikirleriyle belirlediği ölçütler kullanması ve bu ölçütlerin temsilî bir örneklem oluşturacak ölçütler olduğuna inanıyor olmasıdır.

Bu örnekleme de bir tür kolayda örneklemedir. Yargısal örnekleme, örneklemin araştırmacının ya da örneklemecinin kişisel arzu, düşünce ve deneyimlerine göre seçilmiş olduğu örneklemedir.

Bu yöntemin kolayda örneklemeden farkı örnekleme birim seçimi için araştırmacının uzman fikirleriyle belirlediği ölçütler kullanması ve bu ölçütlerin temsilî bir örneklem oluşturacak ölçütler olduğuna inanıyor olmasıdır.

Bu örnekleme de bir tür kolayda örneklemedir. Yargısal örnekleme, örneklemin araştırmacının ya da örneklemecinin kişisel arzu, düşünce ve deneyimlerine göre seçilmiş olduğu örneklemedir.

Bu yöntemin kolayda örneklemeden farkı örnekleme birim seçimi için araştırmacının uzman fikirleriyle belirlediği ölçütler kullanması ve bu ölçütlerin temsilî bir örneklem oluşturacak ölçütler olduğuna inanıyor olmasıdır.

79. Soru

Kota örneklemesini anlatınız?

Cevap

Örneklem için birim seçiminin keyfî olarak yapıldığı yöntemlerden biri de kota örneklemesidir. Tanımlanan sonlu evren heterojen özelliklere sahip birimlerden oluşuyorsa olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri grubundan kota örneklemesi temsili örneklem oluşturma amacıyla tercih edilmelidir. Bu yöntemin başarıyla uygulanabilmesi için tanımlanan sonlu evrenle ilgili bir çerçevenin var olması, ilgili evrenin homojen veya heterojen özelliğe sahip olup olmadığının sorgulanabilmesi için evren hakkında öncül bilgilere sahip olunması, evrenin heterojen olduğuna karar verilmiş ise hangi kritere göre heterojen birimlerden oluşan bu evrenin homojen birimlerden oluşacak tabakalara ayırmada kullanılacak kriterin belirlenmesi ve tabaka hacimlerinin bilinmesi gerekir.

Örneklem için birim seçiminin keyfî olarak yapıldığı yöntemlerden biri de kota örneklemesidir. Tanımlanan sonlu evren heterojen özelliklere sahip birimlerden oluşuyorsa olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri grubundan kota örneklemesi temsili örneklem oluşturma amacıyla tercih edilmelidir. Bu yöntemin başarıyla uygulanabilmesi için tanımlanan sonlu evrenle ilgili bir çerçevenin var olması, ilgili evrenin homojen veya heterojen özelliğe sahip olup olmadığının sorgulanabilmesi için evren hakkında öncül bilgilere sahip olunması, evrenin heterojen olduğuna karar verilmiş ise hangi kritere göre heterojen birimlerden oluşan bu evrenin homojen birimlerden oluşacak tabakalara ayırmada kullanılacak kriterin belirlenmesi ve tabaka hacimlerinin bilinmesi gerekir.

Örneklem için birim seçiminin keyfî olarak yapıldığı yöntemlerden biri de kota örneklemesidir. Tanımlanan sonlu evren heterojen özelliklere sahip birimlerden oluşuyorsa olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri grubundan kota örneklemesi temsili örneklem oluşturma amacıyla tercih edilmelidir. Bu yöntemin başarıyla uygulanabilmesi için tanımlanan sonlu evrenle ilgili bir çerçevenin var olması, ilgili evrenin homojen veya heterojen özelliğe sahip olup olmadığının sorgulanabilmesi için evren hakkında öncül bilgilere sahip olunması, evrenin heterojen olduğuna karar verilmiş ise hangi kritere göre heterojen birimlerden oluşan bu evrenin homojen birimlerden oluşacak tabakalara ayırmada kullanılacak kriterin belirlenmesi ve tabaka hacimlerinin bilinmesi gerekir.

Örneklem için birim seçiminin keyfî olarak yapıldığı yöntemlerden biri de kota örneklemesidir. Tanımlanan sonlu evren heterojen özelliklere sahip birimlerden oluşuyorsa olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri grubundan kota örneklemesi temsili örneklem oluşturma amacıyla tercih edilmelidir. Bu yöntemin başarıyla uygulanabilmesi için tanımlanan sonlu evrenle ilgili bir çerçevenin var olması, ilgili evrenin homojen veya heterojen özelliğe sahip olup olmadığının sorgulanabilmesi için evren hakkında öncül bilgilere sahip olunması, evrenin heterojen olduğuna karar verilmiş ise hangi kritere göre heterojen birimlerden oluşan bu evrenin homojen birimlerden oluşacak tabakalara ayırmada kullanılacak kriterin belirlenmesi ve tabaka hacimlerinin bilinmesi gerekir.

Örneklem için birim seçiminin keyfî olarak yapıldığı yöntemlerden biri de kota örneklemesidir. Tanımlanan sonlu evren heterojen özelliklere sahip birimlerden oluşuyorsa olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri grubundan kota örneklemesi temsili örneklem oluşturma amacıyla tercih edilmelidir. Bu yöntemin başarıyla uygulanabilmesi için tanımlanan sonlu evrenle ilgili bir çerçevenin var olması, ilgili evrenin homojen veya heterojen özelliğe sahip olup olmadığının sorgulanabilmesi için evren hakkında öncül bilgilere sahip olunması, evrenin heterojen olduğuna karar verilmiş ise hangi kritere göre heterojen birimlerden oluşan bu evrenin homojen birimlerden oluşacak tabakalara ayırmada kullanılacak kriterin belirlenmesi ve tabaka hacimlerinin bilinmesi gerekir.

80. Soru

Kartopu örneklemesi nedir?

Cevap

Kartopu örneklemesi, özellikle bir çerçevenin mevcut olmaması ya da oluşturulmasının imkânsız olduğu durumlarda faydalı bir örneklemedir. Bu yöntemde örnekleme süreci tanımlanan evrende yer alan bir bireyin genellikle rassal olarak seçilmesiyle başlar. Belirlenen bu birey örnekleme giren birinci birimdir. Bu bireyden aynı evren tanımında yer alan tanıdığı bir bireyin olup olmadığı öğrenilir. Varsa bu bireye ulaşılır. Böylece örneklemde yer alacak ikinci birime ulaşılmış olur. Benzer şekilde bu süreç, referanslarla keyfî olarak belirlenen hacimde örnekleme ulaşılıncaya kadar sürdürülür.

Kartopu örneklemesi, özellikle bir çerçevenin mevcut olmaması ya da oluşturulmasının imkânsız olduğu durumlarda faydalı bir örneklemedir. Bu yöntemde örnekleme süreci tanımlanan evrende yer alan bir bireyin genellikle rassal olarak seçilmesiyle başlar. Belirlenen bu birey örnekleme giren birinci birimdir. Bu bireyden aynı evren tanımında yer alan tanıdığı bir bireyin olup olmadığı öğrenilir. Varsa bu bireye ulaşılır. Böylece örneklemde yer alacak ikinci birime ulaşılmış olur. Benzer şekilde bu süreç, referanslarla keyfî olarak belirlenen hacimde örnekleme ulaşılıncaya kadar sürdürülür.

Kartopu örneklemesi, özellikle bir çerçevenin mevcut olmaması ya da oluşturulmasının imkânsız olduğu durumlarda faydalı bir örneklemedir. Bu yöntemde örnekleme süreci tanımlanan evrende yer alan bir bireyin genellikle rassal olarak seçilmesiyle başlar. Belirlenen bu birey örnekleme giren birinci birimdir. Bu bireyden aynı evren tanımında yer alan tanıdığı bir bireyin olup olmadığı öğrenilir. Varsa bu bireye ulaşılır. Böylece örneklemde yer alacak ikinci birime ulaşılmış olur. Benzer şekilde bu süreç, referanslarla keyfî olarak belirlenen hacimde örnekleme ulaşılıncaya kadar sürdürülür.

Kartopu örneklemesi, özellikle bir çerçevenin mevcut olmaması ya da oluşturulmasının imkânsız olduğu durumlarda faydalı bir örneklemedir. Bu yöntemde örnekleme süreci tanımlanan evrende yer alan bir bireyin genellikle rassal olarak seçilmesiyle başlar. Belirlenen bu birey örnekleme giren birinci birimdir. Bu bireyden aynı evren tanımında yer alan tanıdığı bir bireyin olup olmadığı öğrenilir. Varsa bu bireye ulaşılır. Böylece örneklemde yer alacak ikinci birime ulaşılmış olur. Benzer şekilde bu süreç, referanslarla keyfî olarak belirlenen hacimde örnekleme ulaşılıncaya kadar sürdürülür.

Kartopu örneklemesi, özellikle bir çerçevenin mevcut olmaması ya da oluşturulmasının imkânsız olduğu durumlarda faydalı bir örneklemedir. Bu yöntemde örnekleme süreci tanımlanan evrende yer alan bir bireyin genellikle rassal olarak seçilmesiyle başlar. Belirlenen bu birey örnekleme giren birinci birimdir. Bu bireyden aynı evren tanımında yer alan tanıdığı bir bireyin olup olmadığı öğrenilir. Varsa bu bireye ulaşılır. Böylece örneklemde yer alacak ikinci birime ulaşılmış olur. Benzer şekilde bu süreç, referanslarla keyfî olarak belirlenen hacimde örnekleme ulaşılıncaya kadar sürdürülür.

81. Soru

Tabakalı örnekleme kavramını açıklayınız?

Cevap

Tanımlanan evrenin birimleri araştırmaya konu olan değişkenler bakımından heterojen ise önemli farklılıklar gösteriyorsa tabakalı örnekleme temsilî örneklem oluşturabilmek için tercih edilmelidir. Tabakalı örnekleme evren birimlerinin tabakalara ayrıldığı ve her tabakadan rassal seçimle örneklemin oluşturulduğu örneklemedir.

Tabakalı örnekleme üzerinde araştırma yapılacak evren ilgilenilen değişkenler yönünden heterojen olduğunda evren parametre tahminine ilişkin varyansın olabildiğince küçük olmasını sağlayan örneklemedir.

Tanımlanan evrenin birimleri araştırmaya konu olan değişkenler bakımından heterojen ise önemli farklılıklar gösteriyorsa tabakalı örnekleme temsilî örneklem oluşturabilmek için tercih edilmelidir. Tabakalı örnekleme evren birimlerinin tabakalara ayrıldığı ve her tabakadan rassal seçimle örneklemin oluşturulduğu örneklemedir.

Tabakalı örnekleme üzerinde araştırma yapılacak evren ilgilenilen değişkenler yönünden heterojen olduğunda evren parametre tahminine ilişkin varyansın olabildiğince küçük olmasını sağlayan örneklemedir.

Tanımlanan evrenin birimleri araştırmaya konu olan değişkenler bakımından heterojen ise önemli farklılıklar gösteriyorsa tabakalı örnekleme temsilî örneklem oluşturabilmek için tercih edilmelidir. Tabakalı örnekleme evren birimlerinin tabakalara ayrıldığı ve her tabakadan rassal seçimle örneklemin oluşturulduğu örneklemedir.

Tabakalı örnekleme üzerinde araştırma yapılacak evren ilgilenilen değişkenler yönünden heterojen olduğunda evren parametre tahminine ilişkin varyansın olabildiğince küçük olmasını sağlayan örneklemedir.

Tanımlanan evrenin birimleri araştırmaya konu olan değişkenler bakımından heterojen ise önemli farklılıklar gösteriyorsa tabakalı örnekleme temsilî örneklem oluşturabilmek için tercih edilmelidir. Tabakalı örnekleme evren birimlerinin tabakalara ayrıldığı ve her tabakadan rassal seçimle örneklemin oluşturulduğu örneklemedir.

Tabakalı örnekleme üzerinde araştırma yapılacak evren ilgilenilen değişkenler yönünden heterojen olduğunda evren parametre tahminine ilişkin varyansın olabildiğince küçük olmasını sağlayan örneklemedir.

Tanımlanan evrenin birimleri araştırmaya konu olan değişkenler bakımından heterojen ise önemli farklılıklar gösteriyorsa tabakalı örnekleme temsilî örneklem oluşturabilmek için tercih edilmelidir. Tabakalı örnekleme evren birimlerinin tabakalara ayrıldığı ve her tabakadan rassal seçimle örneklemin oluşturulduğu örneklemedir.

Tabakalı örnekleme üzerinde araştırma yapılacak evren ilgilenilen değişkenler yönünden heterojen olduğunda evren parametre tahminine ilişkin varyansın olabildiğince küçük olmasını sağlayan örneklemedir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.