İşletme Bilgi Sistemleri Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
5
A+
A-

Muhasebe Ve Finans Bilgi Sistemleri

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İşletme Bilgi Sistemleri Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Muhasebe Ve Finans Bilgi Sistemleri

1. Soru

Muhasebe ve finans bilgi sistemleri zaman açısından nasıl değerlendirilir?

Cevap

Muhasebe ve finans bilgi sistemleri, zaman açısından üç boyutlu bir sistem olarak nitelendirilir. Muhasebe ve finans bilgi sistemler; • Geçmişe ait olaylara, • Halen yapılmakta olan faaliyetlere, • Plan ve bütçelerle gelecekte olabilecek olaylara ya da gelinecek durumlara ait bilgiler sağlar. Geçmişe ve mevcut duruma ilişkin bilgiler daha çok finansal muhasebe tarafından sağlanır. Geleceğe yönelik bilgiler ise finans ve yönetim muhasebesi tarafından sağlanır.


2. Soru

İşletmelerde finans fonksiyonunun sorumlulukları nelerdir?

Cevap

İşletmelerde finans fonksiyonu; • İşletmenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan fonların sağlanması, • Sağlanan fonların uygun şekilde değerlendirilmesiyle ilgilidir. • İşletmenin nakit, hisse senedi, tahvil gibi finansal varlıklara yapmış olduğu yatırımlarından maksimum getiriyi sağlayabilmesi için, bu varlıkların yönetiminden finans fonksiyonu sorumludur.


3. Soru

İşletme içi bilgi kullanıcıları kimlerdir?

Cevap

İşletme içi bilgi kullanıcıları; • Muhasebecilerle birlikte muhasebe bilgi sisteminde çalışanlar, • İşletme yöneticileri ve • Operasyonel alanda çalışan kişilerdir.


4. Soru

Maliyet muhasebesi hangi işlevler aracılığı ile yönetime yardımcı olur?

Cevap

Maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesinin işletmenin özellikle alış, işleme, dağıtım ve satış aktiviteleriyle bağlantılı maliyetlerin ölçülmesi ve kontrol edilmesinde yönetime yardımcı olur.


5. Soru

Operasyonel yönetim muhasebe ve finansman bilgi sistemini hangi amaçlarla kullanır?

Cevap

Operasyonel kademedeki yöneticiler; • Muhasebe ve finans bilgi sistemini, • Maaşların ödenmesi, • Satıcılara ödemeler, • Müşterilerden tahsilatlar gibi, işletmede gerçekleşen işlemlerden dolayı oluşan fon hareketlerini izlemek için kullanır.


6. Soru

Yönetim muhasebesi nedir?

Cevap

İşletme içi bilgi kullanıcıları olarak nitelendirilen işletme yöneticilerinin işletme hakkında daha ayrıntılı ve finansal bilgilerin yanı sıra finansal olmayan bilgilere de gereksinimleri vardır. Çünkü işletme faaliyetlerinin planlanması, organize edilmesi, yürütülmesi ve kontrol edilmesi, işletme yönetiminin sorumluluğundadır. Yöneticilerin bu ayrıntılı ve çeşitli bilgi gereksinimlerini karşılayan muhasebe alanına yönetim muhasebesi denilmektedir. Yönetim muhasebesinin kapsamında; • Maliyet muhasebesi ve • Bütçeleme de yer alır.


7. Soru

Finansal muhasebenin amacı nedir?

Cevap

Finansal muhasebenin amacı; genel amaçlı finansal tablolar düzenleyerek, işletmeyle çok çeşitli düzeylerde ilgili olan hem işletme içi hem işletme dışı bilgi kullanıcılarının bilgi gereksinimi karşılamaktır. Finansal muhasebe daha çok işletme dışı bilgi kullanıcılarının gereksinimlerini sağlar.


8. Soru

Muhasebeciler ve finans yöneticileri hangi faaliyetleri gerçekleştirirler?

Cevap

Muhasebeciler; • Finansal dokümanların hazırlanması, • Analiz edilmesi, • Doğrulanması, • Bütçe analizleri, • Finansal planlama, • BT danışmanlığı gibi birçok konuda işletmeye hizmet verirler. Muhasebeciler işletmede gerçekleşen işlemleri özetleyen, finansal kayıtları tutan, verileri organize eden ve finansal analizi gerçekleştiren bilgi sistemlerine giderek daha fazla bağlı olmaktadırlar. Finans yöneticileri; • Finansal raporları oluşturur, • Yatırım faaliyetlerini yönlendirir ve • Nakit yönetim stratejilerini uygulamaya koyar. Finans yöneticiliği güçlü bir sistem yeteneği gerektirir. Bilgi sistemleri stratejilerinin planlanması, organize edilmesi ve işletmeye uygulanması konusunda önemli rol oynarlar. Finans yöneticileri, bilgi sistemlerine yapılan yatırımların şirketin hedeflerinin başarılmasına, yüksek getiri sağlanmasına yardımcı olması için, doğrudan işletmenin yönetim kurulu ve üst kademe yönetimiyle çalışır.


9. Soru

Bütçeleme nedir?

Cevap

Bütçeleme, işletmenin toplam planlama etkinliklerinin bir parçası olarak işletme planlarının sayısal olarak ifade edilmesidir.


10. Soru

Finansal muhasebe nedir?

Cevap

Finansal muhasebe, işletmede gerçekleşen ve parayla ifade edilebilen finansal nitelikli işlemleri tanımlayan, kaydeden, sınıflayan, özetleyen, analiz ve yoruma tabi tuttuktan sonra ilgili taraflara raporlayan bir bilgi sistemidir.


11. Soru

İşletme dışı bilgi kullanıcıları kimlerdir?

Cevap

İşletme dışı bilgi kullanıcıları; • İşletmeye kredi verenler, • Müşteriler, • Satıcılar, • Devlet, • Vergi otoriteleri gibi taraflardır.


12. Soru

Her türlü işletmede ortak olarak gerçekleştirilen işlem döngüleri nelerdir?

Cevap

Her türlü işletmede ortak olarak gerçekleştirilen işlem döngüleri şöyle sıralanabilir: • Harcama işlemleri ya da alış işlemleri döngüsü, • Hasılat işlemleri ya da satış işlemleri döngüsü, • Üretim işlemleri ya da dönüştürme işlemleri döngüsü.


13. Soru

Üretim döngüsü nedir?

Cevap

Üretim döngüsü: Üretim ya da dönüştürme döngüsünün; • İmalat sistemi ve • Maliyet muhasebesi sistemi olmak üzere iki alt sistemi vardır. İmalat sistemi, imalat süreci boyunca fiziki ürünlerin; • Planlanması, • Programlanması ve • Kontrolünü kapsar. Maliyet muhasebesi sistemi, ürünle ilgili maliyet bilgisi akışını izler. Maliyet muhasebesi sisteminin ürettiği bilgi; • Stok değerleme, • Bütçeleme, • Maliyet kontrolü, • Performans değerlendirme gibi yönetsel kararların alınmasında kullanılır.


14. Soru

Hasılat döngüsü nedir?

Cevap

İşletmeler, mal ya da hizmetleri, müşterilerine satarak hasılat elde ederler. Hasılat döngüsü; peşin satışları, kredili satışları ve kredili satışlardan doğan alacakların tahsilini işler. Hasılat döngüsünde de harcama döngüsünde olduğu gibi; • Fiziksel ve • Finansal yön bulunmaktadır.


15. Soru

Muhasebe işlemleri nasıl bir süreçte işler?

Cevap

Muhasebe işlemlerinin çoğu; • Girdi, • İşleme ve • Çıktı şeklinde ifade edilen, üç aşamalı bir süreçte işlenir.


16. Soru

Ülkemizde muhasebe mesleği hangi statülerde gerçekleştirilir?

Cevap

Ülkemizde muhasebe mesleği; • Serbest Muhasebeci (SM), • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve • Yeminli Mali Müşavir (YMM) statülerinde gerçekleştirilir.


17. Soru

Serbest muhasebeci mali müşavirin serbest muhasebeciden farklı olarak yaptığı faaliyetler nelerdir?

Cevap

Serbest muhasebeci mali müşavirler serbest muhasebecilerin yaptığı faaliyetleri yapabilirler. Bunlara ek olarak; • İşletmelerin muhasebe sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi, • Muhasebe ve finans, işletmecilik, mali mevzuat ile ilgili işlerin düzenlenmesi ve • Bu konularda inceleme, analiz ve denetim yapılması gibi faaliyetleri de yaparlar.


18. Soru

En yaygın kullanılan muhasebe alanları nelerdir?

Cevap

İşletme hakkında bilgiye gereksinim duyan tarafların bilgi gereksinimleri birbirinden farklı olduğu için, muhasebe bazı alanlara ayrılmıştır. En yaygın olarak karşımıza çıkan ayrım; • Finansal muhasebe • Yönetim muhasebesi, biçimindedir.


19. Soru

Muhasebe bilgi sisteminin temel görevi nedir?

Cevap

Muhasebe bilgi sisteminin temel görevi; • Finansal veriyi toplamak, • Kaydetmek, • Saklamak (ya da depolamak), • Kullanmak ve • Bu verileri karar sürecinde kullanılacak anlamlı bilgiye dönüştürmektir.


20. Soru

Öz kaynaklarda değişim tablosu nedir?

Cevap

Öz kaynaklarda değişim tablosu, bir hesap döneminde, öz kaynaklarda oluşan değişmeleri nedenleriyle birlikte gösteren tablodur.


21. Soru

Yönetsel raporlama sistemi nedir?

Cevap

Yönetsel raporlama sistemi, iç bilgi kullanıcılarına yönelik karar alma süreci için gerekli olan sorumluluk raporları, bütçeler, sapma analizi ve özel amaçlı çeşitli raporları üreten bir alt sistemdir.


22. Soru

Büyük Defter ve Finansal Raporlama sisteminde yer alan finansal muhasebe işlemlerinin akış süreci nasıl sıralanabilir?

Cevap

İlgili finansal muhasebe işlemlerinin akış süreci şöyle sıralanabilir: • Gerçekleşen günlük işlemlerin tanımlanması ve belgelendirilmesi, • İşlemlerin özel ya da genel yevmiye defterine kaydedilmesi, • Yevmiye defterinden büyük defter hesaplarına aktarılması, • Mizanların hazırlanması, • Dönem sonu envanter işlemlerinin kaydedilmesi, • Finansal tabloların hazırlanması, • Kapanış kayıtlarının yapılması.


23. Soru

Kayıt işleme sistemi nedir?

Cevap

Muhasebe bilgi sisteminin bir alt sistemi olan kayıt işleme sistemi, işletmede gerçekleşen olayların finansal nitelikli olanlarının muhasebe defterlerinde kayda alınması ve günlük işletme faaliyetlerinin yürütülmesini desteklemek üzere finansal bilgilerin operasyondaki personele iletilmesini sağlayan bilgi sistemlerinin merkezidir.


24. Soru

Üst kademe yönetim muhasebe ve finansman bilgi sistemini hangi amaçlarla kullanır?

Cevap

Üst kademe yönetim, muhasebe ve finansman bilgi sistemini, işletmenin uzun dönemli finansal performansını tahmin etmek için kullanılır.


25. Soru

Muhasebe bilgi sistemi nedir?

Cevap

Muhasebe bilgi sistemi; işletmenin varlıkları ve bu varlıkların kaynakları üzerinde değişme oluşturan finansal nitelikli işlemlere ait verileri toplayan, toplanan verileri işleyerek bilgiye dönüştüren ve bilgileri raporlayarak karar vericilere ileten bilgi sistemidir.


26. Soru

Orta kademe yönetim muhasebe ve finansman bilgi sistemini hangi amaçlarla kullanır?

Cevap

Orta kademe yönetim, muhasebe ve finans bilgi sistemini işletmenin finansal varlıklarını izlemek ve kontrol etmek için kullanır.


27. Soru

Yeminli mali müşavirler, serbest mali müşavirlerin faaliyetlerine ek olarak hangi faaliyetleri de gerçekleştirebilirler?

Cevap

YMM, SMMM’in yaptığı danışmanlık ve denetim faaliyetlerinin yanında tasdik işini de yaparlar. Tasdik işleri, özellikle vergi beyannameleri ve bunların ekleriyle finansal tablolar için yapılmaktadır. Ancak YMM SM’in yaptıkları faaliyetleri yapamazlar. Örneğin; bir işletmenin defterlerini tutmaları mümkün değildir.


28. Soru

Hasılat döngüsünde yer alan iş süreçleri nelerdir?

Cevap

Hasılat döngüsünde yer alan iş süreçleri şöyle sıralanabilir: • Müşteri taleplerinin alınması, • Müşterinin talep ettiği mal ya da hizmetin sağlanacağına ilişkin anlaşma, • Müşterinin kredi yeterliliğinin incelenmesi, • Stok durumunun incelenmesi, • Siparişin kabulü, • Hizmetin sağlanması ya da malın müşteriye gönderilmesi, • Alacakların kaydedilmesi ve faturanın hazırlanması, • Tahsilatın yapılması, • Paranın bankaya yatırılması, • Kayıtların güncellenmesi (alacaklar, nakit, stok, hasılat, satışların maliyeti gibi), • Raporların hazırlanması.


29. Soru

Finansal bilgi sistemi nedir?

Cevap

Finansal bilgi sistemi, işletmede gereksinim duyulan fonların tedarikine, bu fonların uygun varlıklara yatırılmasına, bunların kontrol ve denetiminin sağlanmasına yönelik bütünleşik bir sistemdir.


30. Soru

Harcama döngüsünün alt sistemleri nelerdir?

Cevap

Harcama döngüsünün ana faaliyet konusuna ilişkin alt sistemleri; • Satın alma işleme alt sistemi ve • Nakit ödemeler alt sistemi olarak ikiye ayrılır.


31. Soru

İşletme faaliyetlerine ilişkin veri kaynakları nelerdir?

Cevap

İşletme faaliyetlerine ilişkin veri kaynakları; • İşletme içinden ve • İşletme dışından elde edilebilir. İşletme dışı taraflarla gerçekleştirilen işlemler ve veri kaynaklarına satıcıdan mal alınması müşteriye ödeme yapılması, borç ödenmesi gibi işlemlere ilişkin olaylar örnek verilebilir. İşletmenin deposunda bulunan hammaddelerin üretime gönderilmesiyle işletme içinde gerçekleşen işlemdir ve veri kaynağı işletme içindendir.


32. Soru

Muhasebe bilgi sisteminde karar vericilerin bilgi gereksinimleri karşılayacak bilgileri üretmek için yapılacak işlemler nelerdir?

Cevap

İlgili bilgileri üretmek için yapılacak işlemler şöyle sıralanabilir: • Finansal nitelikli işlemler ve bunlarla ilgili verileri toplamak ve bunları muhasebe bilgi sistemine girdi olarak dahil etmek, • Verileri işlemek, • Verileri biriktirmek, • Bilgi kullanıcılarının gereksinimlerine uygun olarak belirlenmiş rapor ve bilgileri oluşturmak, • Biriktirilmiş veri ya da bilgileri sorgulayıp kullanarak, gereksinimlere göre çeşitli raporlar, tablolar hazırlamak, Bilgileri doğru ve güvenilir olarak üretebilmek amacıyla verilerin toplanmasından, raporların hazırlanmasına kadar olan süreçlerin bütününü kontrol etmek.


33. Soru

Muhasebe ve finansman bilgi sistemleri hangi disiplinlerin ara kesitinde yer alır?

Cevap

Muhasebe ve finansman bilgi sistemleri; • Muhasebe, • Finans ve • Bilgi sistemleri disiplinlerinin ara kesitinde yer alır.


34. Soru

Harcama döngüsü nedir?

Cevap

İşletme aktiviteleri hammadde, malzeme, sabit kıymet varlıkları ve işgücünün sağlanmasıyla başlar. Bu varlıkların edinilebilmesi için, işletmeden, bu unsurları sağlayan taraflara doğru bir nakit çıkışı gerçekleşir. Ancak, alış işlemleri, bazen kredili olarak da yapılabilir. Kredili alış yapıldığında, varlık unsurlarının edinim tarihiyle nakit çıkışı arasında bir zaman farkı olacaktır. Bu nedenle sistem bakış açısıyla kredili alış işlemi iki yönlüdür: • Bir yönü işin fiziki tarafını (mal, hammadde gibi varlık unsurlarının gelmesini), • Diğer yönü de işin finansal tarafını (satıcıya ödeme yapılmasını) ifade eder.


35. Soru

Bordrolama işlemi hangi sistemin alt unsurudur?

Cevap

Bordro işlemi, satın alma sisteminin bir alt unsurudur.


36. Soru

Harcamalar işlemler döngüsünü çalıştıran alt sistemler nelerdir?

Cevap

Harcamalar işlemler döngüsünü çalıştıran alt sistemler şöyle sıralanabilir: • Satın alma ve borçlar sistemi, • Nakit ödemeler sistemi, • Bordrolama sistemi, • Sabit kıymetler sistemi.


37. Soru

Muhasebe ve finans bilgi sistemlerinin alt sistemlerinin gerçekleştirdiği finansal olmayan işlemler nelerdir?

Cevap

Muhasebe ve finans bilgi sistemlerinin alt sistemlerinin gerçekleştirdiği finansal olmayan işlemler; • Müşterilerin isimlerinde ve adreslerinde, meydana gelen değişiklikler, • Müşteri dosyalarının güncelliğinin sağlanması gibi işlemlerdir.


38. Soru

Muhasebe ve finans fonksiyonel alanına ait aktiviteler nelerdir?

Cevap

Muhasebe ve finans fonksiyonel alanına ait aktiviteler şöyle sıralanabilir: • Finansal Planlama ve Bütçeleme; • Finansal ve ekonomik tahminleme, • Bütçeleme. • Finansal Nitelikli Olayların Yönetilmesi; • Global Hisse senedi alım satımı, • Yabancı paraların yönetilmesi, • Varsayımsal kapanış, • Gider yönetim otomasyonu. • Yatırım Yönetimi; • Kontrol ve Denetim, • Bütçesel kontrol, • Denetim, • Finansal oran analizi.


39. Soru

Sabit kıymetler sisteminin kendine özgü amaçları nelerdir?

Cevap

Sabit kıymetler sisteminin kendine özgü amaçları şöyle sıralanabilir: • Sabit kıymetlerin yönetimin belirlediği prosedürlere uygun şekilde edinilmesini işlemek. • Sabit kıymetlerin korunmasını sağlamak. Bunun için sabit kıymetlere ilişkin tüm bilgiler kaydedilmelidir. Örneğin; maliyetleri, nitelikleri, tahmini ömürleri, işletmede fiilen kullanıldıkları yer doğru olarak gösterilmelidir. • Amortismana tabi sabit kıymetlerin, uygun amortisman yöntemine göre amortisman kaydını gerçekleştirmek. • Gelecekteki sabit kıymet yatırımlarının planlanmasında yönetime bilgi sağlamak. • Faydası tükenen sabit kıymetlerin uygun bir şekilde kayıtlardan ve elden çıkartılmasını sağlamak.


40. Soru

Satışlar işleme sistemi hangi süreçlerden oluşur?

Cevap

Satışlar işleme sistemine yönelik prosedürler; • Müşteriden siparişin alınması, • İşlenmesi, • Siparişin yerine getirilmesi, • Malların gönderilmesi, • Müşteriye faturalama ve • Satışın muhasebeleştirilmesi görevlerini kapsar.


41. Soru

Bilanço nedir?

Cevap

Finansal durum tablosu adı da verilen bilanço, işletmenin belirli bir andaki finansal durumunu, yani varlıklarını ve kaynaklarını bir arada gösteren tablodur.


42. Soru

Gelir tablosu nedir?

Cevap

Gelir tablosu, işletmenin bir döneme ait faaliyet sonuçlarının özetlendiği finansal tablodur. Gelir tablosunda işletmenin faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan; • Tüm hasılat, • Gelir, • Kar, • Gider, • Zarar unsurları yer alır ve işletmenin döneme ait net kar ya da zarar büyüklüğünü gösterir.


43. Soru

Nakit akım tablosu nedir?

Cevap

Nakit akım tablosu, bir hesap döneminde gerçekleşen nakdi girdi ve çıkışlarını, kaynakları, kullanım yerleriyle birlikte gösteren tablodur.


44. Soru

Nakit akım tablosunda yer alan nakit kavramı ile ne ifade edilir?

Cevap

Nakit akım tablosunda yer alan nakit kavramı, nakit ve nakde eşdeğer kalemlerin toplamını ifade eder.


45. Soru

Muhasebe ve finans bilgi sisteminin kapsamı en genel olarak nasıl tanımlanır?

Cevap

Muhasebe ve finans bilgi sistemleri üç ayrı disiplin olan muhasebe, finans ve bilgi sistemlerinin ara kesitinde yer almaktadır.


46. Soru

Muhasebenin işletme açısından temel amacı nedir?

Cevap

Muhasebenin temel amacı, işletme hakkında bilgiye gereksinim duyan taraflara, işletme hakkında faydalı bilgi sağlamaktır.


47. Soru

Finansal muhasebenin temel amacı nedir?

Cevap

Finansal muhasebenin temel amacı hissedarlar, kredi verenler, devlet gibi işletme dışı bilgi kullanıcılarına faydalı finansal bilgi sağlamaktır. Finansal muhasebe, işletmede gerçekleşen ve parayla ifade edilebilen finansal nitelikli işlemleri tanımlar, kaydeder, sınıflandırır, özetler, analiz ve yoruma tabi tuttuktan sonra ilgili taraflara raporlayarak, karar vericilere işletme hakkında bilgi sunar.


48. Soru

Yönetim muhasebesi kavramı nedir?

Cevap

İşletme içi bilgi kullanıcıları olarak nitelendirilen işletme yöneticilerinin işletme hakkında daha ayrıntılı ve finansal bilgilerin yanı sıra finansal olmayan bilgilere de gereksinimleri vardır. Çünkü; işletme faaliyetlerinin planlanması, organize edilmesi, yürütülmesi ve kontrol edilmesi, işletme yönetiminin sorumluluğundadır. Yöneticilerin bu ayrıntılı ve çeşitli bilgi gereksinimlerini karşılayan muhasebe alanına yönetim muhasebesi denilmektedir. Maliyet muhasebesi ve bütçeleme yönetim muhasebesinin kapsamındadır.


49. Soru

Maliyet muhasebesi nedir?

Cevap

Maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesinin işletmenin özellikle alış, işleme, dağıtım ve satış aktiviteleriyle bağlantılı maliyetlerin ölçülmesi ve kontrol edilmesinde yönetime yardımcı olan parçasıdır.


50. Soru

Finansal yönetim kavramı nedir?

Cevap

Finansal yönetim, işletmelerin gereksinim duydukları fonların belirlenerek en uygun kaynaklardan sağlanması ve sağlanan bu fonların en uygun alanlara yatırılarak yönetilmesidir.


51. Soru

Finans fonksiyonunun işletmelerdeki sorumluluğu nedir?

Cevap

İşletmelerde finans fonksiyonu, işletmenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan fonların sağlanması, sağlanan fonların uygun şekilde değerlendirilmesiyle ilgilidir. İşletmenin nakit, hisse senedi, tahvil gibi finansal varlıklara yapmış olduğu yatırımlarından maksimum getiriyi sağlayabilmesi için, bu varlıkların yönetiminden finans fonksiyonu sorumludur.


52. Soru

Genel ifadeyle finans yöneticisinin temel amacı nedir?

Cevap

Çok genel bir ifadeyle finans yöneticisinin temel amacı, işletmenin parasını, olabilecek en verimli şekilde kullanmaktır.


53. Soru

Muhasebe bilgi sistemleri işletmelerde hangi faydaları sağlar?

Cevap

Muhasebe bilgi sistemleri, işletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayların kaydedilmesine, periyodik finansal tabloların hazırlanmasına, yasaların zorunlu kıldığı raporların oluşturulmasına yardım eder. Bilgi sistemleri, yasaların gerektirdiği tablo ve raporların yanı sıra yöneticilerin, işletmenin finansal durumunda meydana gelen değişmeleri anlamalarında katkı sağlayacak raporların hazırlanmasını da sağlar.


54. Soru

Finans bilgi sistemlerinin işletme açısından sağladığı katkılar nelerdir?

Cevap

Muhasebe bilgi sistemleri finansal değişikliklerin ve durumun kaydedilmesi, raporlanmasına odaklanırken finansal bilgi sisteminin amacı, finansal planlama ve finansman işlemlerine yardımcı olmaktır. Finans bilgi sistemleri; bütçelerin organize edilmesine, nakit akışlarının yönetilmesine, yatırımların analizine, finansman işlemlerine ilişkin faiz ödemelerinin azaltılmasına ve faiz gelirlerinin artırılması kararlarına odaklanır.


55. Soru

Muhasebe ve finans bilgi sistemlerinin üç boyutlu bir sistem olması durumunu açıklayınız.

Cevap

Muhasebe ve finans bilgi sistemleri, zaman açısından, üç boyutlu bir sistem olarak nitelendirilebilir. Muhasebe ve finans bilgi sistemleri, “geçmişe ait olaylara”, “halen yapılmakta olan faaliyetlere”, “plan ve bütçelerle gelecekte olabilecek olaylara ya da gelinecek durumlara” ait bilgiler sağlar.


56. Soru

Muhasebe ve finans bilgi sistemleri işletme yönetim kademeleri açısından farklı amaçlarla kullanılabilir. Buna göre üst kademe yönetim açısından muhasebe ve finans bilgi sistemlerinin kullanımı nasıldır?

Cevap

Üst kademe yönetim, muhasebe ve finans bilgi sistemini, işletmenin uzun dönemli yatırım hedeflerini belirlemek ve işletmenin uzun dönemli finansal performansını tahmin etmek için kullanır.


57. Soru

Muhasebe ve finans bilgi sistemleri işletme yönetim kademeleri açısından farklı amaçlarla kullanılabilir. Buna göre orta kademe yönetim açısından muhasebe ve finans bilgi sistemlerinin kullanımı nasıldır?

Cevap

Orta kademe yönetim, muhasebe ve finans bilgi sistemini işletmenin finansal varlıklarını izlemek ve kontrol etmek için kullanır. 


58. Soru

Muhasebe ve finans bilgi sistemleri işletme yönetim kademeleri açısından farklı amaçlarla kullanılabilir. Buna göre operasyonel kademe yönetim açısından muhasebe ve finans bilgi sistemlerinin kullanımı nasıldır?

Cevap

Operasyonel kademedeki yöneticiler, muhasebe ve finans bilgi sistemini, maaşların ödenmesi, satıcılara ödemeler, müşterilerden tahsilatlar gibi, işletmede gerçekleşen işlemlerden dolayı oluşan fon hareketlerini izlemek için kullanır.


59. Soru

Muhasebe bilgi sisteminde karar vericilerin bilgi gereksinimlerini karşılayacak bilgileri üretmek için yapılacak işlemler nelerdir?

Cevap

Muhasebe bilgi sisteminde karar vericilerin bilgi gereksinimlerini karşılayacak bilgileri üretmek için yapılacak işlemler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Finansal nitelikli işlemler ve bunlarla ilgili verileri toplamak ve bunları muhasebe bilgi sistemine girdi olarak dahil etmek,
• Verileri işlemek,
• Verileri biriktirmek,
• Bilgi kullanıcılarının gereksinimlerine uygun olarak belirlenmiş rapor ve bilgileri oluşturmak,
• Biriktirilmiş veri ya da bilgileri sorgulayıp kullanarak, gereksinimlere göre çeşitli raporlar, tablolar hazırlamak,
• Bilgileri doğru ve güvenilir olarak üretebilmek amacıyla verilerin toplanmasından, raporların hazırlanmasına kadar olan süreçlerin bütününü kontrol etmek.


60. Soru

Finans bilgi sistemi genel olarak nedir?

Cevap

Finans bilgi sistemi, işletmede gereksinim duyulan fonların tedariğine, bu fonların uygun varlıklara yatırılmasına, bunların kontrol ve denetiminin sağlanmasına yönelik bütünleşik bir sistemdir.


61. Soru

Muhasebe ve finans fonksiyonel alanına ait aktiviteler nasıl gruplandırılabilir?

Cevap

Muhasebe ve finans fonksiyonel alanına ait aktiviteler, aşağıdaki gibi gruplandırılabilir (Rainer, Cegileski, s.283):
• Finansal Planlama ve Bütçeleme;
   – Finansal ve ekonomik tahminleme,
   – Bütçeleme.
• Finansal Nitelikli Olayların Yönetilmesi;
   – Global Hisse senedi alım satımı,
   – Yabancı paraların yönetilmesi,
   – Varsayımsal kapanış,
   – Gider yönetim otomasyonu.
• Yatırım Yönetimi;
• Kontrol ve Denetim;
   – Bütçesel kontrol,
   – Denetim,
   – Finansal oran analizi


62. Soru

Muhasebe ve finans bilgi sistemlerinin temel alt sistemleri nelerdir?

Cevap

Muhasebe ve finans bilgi sistemlerinin üç ana alt sistemi bulunur. Bunlar;

 • Büyük Defter ve Finansal Raporlama Sistemi
 • Kayıt İşleme Sistemi
 • Yönetsel Raporlama Sistemi

63. Soru

Kayıt işleme sisteminin harcama döngüsüne ilişkin alt sistemleri nelerdir?

Cevap

 • Satın Alma Sistemi
 • Nakit Ödemeler Sistemi
 • Bordro ve Ücret İşleme
 • Sabit Kıymetler Sistemi

64. Soru

Kayıt işlemleri sisteminin harcama döngüsü kavramı nedir?

Cevap

Üretim Döngüsü: Üretim ya da dönüştürme döngüsünün, imalat sistemi ve maliyet muhasebesi sistemi olmak üzere iki alt sistemi vardır. İmalat sistemi, imalat süreci boyunca fiziki ürünlerin planlanması, programlanması ve kontrolünü kapsar. Maliyet muhasebesi sistemi, ürünle ilgili maliyet bilgisi akışını izler. Maliyet muhasebesi sisteminin ürettiği bilgi; stok değerleme, bütçeleme, maliyet kontrolü, performans değerlendirme gibi yönetsel kararların alınmasında kullanılır.


1. Soru

Muhasebe ve finans bilgi sistemleri zaman açısından nasıl değerlendirilir?

Cevap

Muhasebe ve finans bilgi sistemleri, zaman açısından üç boyutlu bir sistem olarak nitelendirilir. Muhasebe ve finans bilgi sistemler; • Geçmişe ait olaylara, • Halen yapılmakta olan faaliyetlere, • Plan ve bütçelerle gelecekte olabilecek olaylara ya da gelinecek durumlara ait bilgiler sağlar. Geçmişe ve mevcut duruma ilişkin bilgiler daha çok finansal muhasebe tarafından sağlanır. Geleceğe yönelik bilgiler ise finans ve yönetim muhasebesi tarafından sağlanır.

2. Soru

İşletmelerde finans fonksiyonunun sorumlulukları nelerdir?

Cevap

İşletmelerde finans fonksiyonu; • İşletmenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan fonların sağlanması, • Sağlanan fonların uygun şekilde değerlendirilmesiyle ilgilidir. • İşletmenin nakit, hisse senedi, tahvil gibi finansal varlıklara yapmış olduğu yatırımlarından maksimum getiriyi sağlayabilmesi için, bu varlıkların yönetiminden finans fonksiyonu sorumludur.

3. Soru

İşletme içi bilgi kullanıcıları kimlerdir?

Cevap

İşletme içi bilgi kullanıcıları; • Muhasebecilerle birlikte muhasebe bilgi sisteminde çalışanlar, • İşletme yöneticileri ve • Operasyonel alanda çalışan kişilerdir.

4. Soru

Maliyet muhasebesi hangi işlevler aracılığı ile yönetime yardımcı olur?

Cevap

Maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesinin işletmenin özellikle alış, işleme, dağıtım ve satış aktiviteleriyle bağlantılı maliyetlerin ölçülmesi ve kontrol edilmesinde yönetime yardımcı olur.

5. Soru

Operasyonel yönetim muhasebe ve finansman bilgi sistemini hangi amaçlarla kullanır?

Cevap

Operasyonel kademedeki yöneticiler; • Muhasebe ve finans bilgi sistemini, • Maaşların ödenmesi, • Satıcılara ödemeler, • Müşterilerden tahsilatlar gibi, işletmede gerçekleşen işlemlerden dolayı oluşan fon hareketlerini izlemek için kullanır.

6. Soru

Yönetim muhasebesi nedir?

Cevap

İşletme içi bilgi kullanıcıları olarak nitelendirilen işletme yöneticilerinin işletme hakkında daha ayrıntılı ve finansal bilgilerin yanı sıra finansal olmayan bilgilere de gereksinimleri vardır. Çünkü işletme faaliyetlerinin planlanması, organize edilmesi, yürütülmesi ve kontrol edilmesi, işletme yönetiminin sorumluluğundadır. Yöneticilerin bu ayrıntılı ve çeşitli bilgi gereksinimlerini karşılayan muhasebe alanına yönetim muhasebesi denilmektedir. Yönetim muhasebesinin kapsamında; • Maliyet muhasebesi ve • Bütçeleme de yer alır.

7. Soru

Finansal muhasebenin amacı nedir?

Cevap

Finansal muhasebenin amacı; genel amaçlı finansal tablolar düzenleyerek, işletmeyle çok çeşitli düzeylerde ilgili olan hem işletme içi hem işletme dışı bilgi kullanıcılarının bilgi gereksinimi karşılamaktır. Finansal muhasebe daha çok işletme dışı bilgi kullanıcılarının gereksinimlerini sağlar.

8. Soru

Muhasebeciler ve finans yöneticileri hangi faaliyetleri gerçekleştirirler?

Cevap

Muhasebeciler; • Finansal dokümanların hazırlanması, • Analiz edilmesi, • Doğrulanması, • Bütçe analizleri, • Finansal planlama, • BT danışmanlığı gibi birçok konuda işletmeye hizmet verirler. Muhasebeciler işletmede gerçekleşen işlemleri özetleyen, finansal kayıtları tutan, verileri organize eden ve finansal analizi gerçekleştiren bilgi sistemlerine giderek daha fazla bağlı olmaktadırlar. Finans yöneticileri; • Finansal raporları oluşturur, • Yatırım faaliyetlerini yönlendirir ve • Nakit yönetim stratejilerini uygulamaya koyar. Finans yöneticiliği güçlü bir sistem yeteneği gerektirir. Bilgi sistemleri stratejilerinin planlanması, organize edilmesi ve işletmeye uygulanması konusunda önemli rol oynarlar. Finans yöneticileri, bilgi sistemlerine yapılan yatırımların şirketin hedeflerinin başarılmasına, yüksek getiri sağlanmasına yardımcı olması için, doğrudan işletmenin yönetim kurulu ve üst kademe yönetimiyle çalışır.

9. Soru

Bütçeleme nedir?

Cevap

Bütçeleme, işletmenin toplam planlama etkinliklerinin bir parçası olarak işletme planlarının sayısal olarak ifade edilmesidir.

10. Soru

Finansal muhasebe nedir?

Cevap

Finansal muhasebe, işletmede gerçekleşen ve parayla ifade edilebilen finansal nitelikli işlemleri tanımlayan, kaydeden, sınıflayan, özetleyen, analiz ve yoruma tabi tuttuktan sonra ilgili taraflara raporlayan bir bilgi sistemidir.

11. Soru

İşletme dışı bilgi kullanıcıları kimlerdir?

Cevap

İşletme dışı bilgi kullanıcıları; • İşletmeye kredi verenler, • Müşteriler, • Satıcılar, • Devlet, • Vergi otoriteleri gibi taraflardır.

12. Soru

Her türlü işletmede ortak olarak gerçekleştirilen işlem döngüleri nelerdir?

Cevap

Her türlü işletmede ortak olarak gerçekleştirilen işlem döngüleri şöyle sıralanabilir: • Harcama işlemleri ya da alış işlemleri döngüsü, • Hasılat işlemleri ya da satış işlemleri döngüsü, • Üretim işlemleri ya da dönüştürme işlemleri döngüsü.

13. Soru

Üretim döngüsü nedir?

Cevap

Üretim döngüsü: Üretim ya da dönüştürme döngüsünün; • İmalat sistemi ve • Maliyet muhasebesi sistemi olmak üzere iki alt sistemi vardır. İmalat sistemi, imalat süreci boyunca fiziki ürünlerin; • Planlanması, • Programlanması ve • Kontrolünü kapsar. Maliyet muhasebesi sistemi, ürünle ilgili maliyet bilgisi akışını izler. Maliyet muhasebesi sisteminin ürettiği bilgi; • Stok değerleme, • Bütçeleme, • Maliyet kontrolü, • Performans değerlendirme gibi yönetsel kararların alınmasında kullanılır.

14. Soru

Hasılat döngüsü nedir?

Cevap

İşletmeler, mal ya da hizmetleri, müşterilerine satarak hasılat elde ederler. Hasılat döngüsü; peşin satışları, kredili satışları ve kredili satışlardan doğan alacakların tahsilini işler. Hasılat döngüsünde de harcama döngüsünde olduğu gibi; • Fiziksel ve • Finansal yön bulunmaktadır.

15. Soru

Muhasebe işlemleri nasıl bir süreçte işler?

Cevap

Muhasebe işlemlerinin çoğu; • Girdi, • İşleme ve • Çıktı şeklinde ifade edilen, üç aşamalı bir süreçte işlenir.

16. Soru

Ülkemizde muhasebe mesleği hangi statülerde gerçekleştirilir?

Cevap

Ülkemizde muhasebe mesleği; • Serbest Muhasebeci (SM), • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve • Yeminli Mali Müşavir (YMM) statülerinde gerçekleştirilir.

17. Soru

Serbest muhasebeci mali müşavirin serbest muhasebeciden farklı olarak yaptığı faaliyetler nelerdir?

Cevap

Serbest muhasebeci mali müşavirler serbest muhasebecilerin yaptığı faaliyetleri yapabilirler. Bunlara ek olarak; • İşletmelerin muhasebe sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi, • Muhasebe ve finans, işletmecilik, mali mevzuat ile ilgili işlerin düzenlenmesi ve • Bu konularda inceleme, analiz ve denetim yapılması gibi faaliyetleri de yaparlar.

18. Soru

En yaygın kullanılan muhasebe alanları nelerdir?

Cevap

İşletme hakkında bilgiye gereksinim duyan tarafların bilgi gereksinimleri birbirinden farklı olduğu için, muhasebe bazı alanlara ayrılmıştır. En yaygın olarak karşımıza çıkan ayrım; • Finansal muhasebe • Yönetim muhasebesi, biçimindedir.

19. Soru

Muhasebe bilgi sisteminin temel görevi nedir?

Cevap

Muhasebe bilgi sisteminin temel görevi; • Finansal veriyi toplamak, • Kaydetmek, • Saklamak (ya da depolamak), • Kullanmak ve • Bu verileri karar sürecinde kullanılacak anlamlı bilgiye dönüştürmektir.

20. Soru

Öz kaynaklarda değişim tablosu nedir?

Cevap

Öz kaynaklarda değişim tablosu, bir hesap döneminde, öz kaynaklarda oluşan değişmeleri nedenleriyle birlikte gösteren tablodur.

21. Soru

Yönetsel raporlama sistemi nedir?

Cevap

Yönetsel raporlama sistemi, iç bilgi kullanıcılarına yönelik karar alma süreci için gerekli olan sorumluluk raporları, bütçeler, sapma analizi ve özel amaçlı çeşitli raporları üreten bir alt sistemdir.

22. Soru

Büyük Defter ve Finansal Raporlama sisteminde yer alan finansal muhasebe işlemlerinin akış süreci nasıl sıralanabilir?

Cevap

İlgili finansal muhasebe işlemlerinin akış süreci şöyle sıralanabilir: • Gerçekleşen günlük işlemlerin tanımlanması ve belgelendirilmesi, • İşlemlerin özel ya da genel yevmiye defterine kaydedilmesi, • Yevmiye defterinden büyük defter hesaplarına aktarılması, • Mizanların hazırlanması, • Dönem sonu envanter işlemlerinin kaydedilmesi, • Finansal tabloların hazırlanması, • Kapanış kayıtlarının yapılması.

23. Soru

Kayıt işleme sistemi nedir?

Cevap

Muhasebe bilgi sisteminin bir alt sistemi olan kayıt işleme sistemi, işletmede gerçekleşen olayların finansal nitelikli olanlarının muhasebe defterlerinde kayda alınması ve günlük işletme faaliyetlerinin yürütülmesini desteklemek üzere finansal bilgilerin operasyondaki personele iletilmesini sağlayan bilgi sistemlerinin merkezidir.

24. Soru

Üst kademe yönetim muhasebe ve finansman bilgi sistemini hangi amaçlarla kullanır?

Cevap

Üst kademe yönetim, muhasebe ve finansman bilgi sistemini, işletmenin uzun dönemli finansal performansını tahmin etmek için kullanılır.

25. Soru

Muhasebe bilgi sistemi nedir?

Cevap

Muhasebe bilgi sistemi; işletmenin varlıkları ve bu varlıkların kaynakları üzerinde değişme oluşturan finansal nitelikli işlemlere ait verileri toplayan, toplanan verileri işleyerek bilgiye dönüştüren ve bilgileri raporlayarak karar vericilere ileten bilgi sistemidir.

26. Soru

Orta kademe yönetim muhasebe ve finansman bilgi sistemini hangi amaçlarla kullanır?

Cevap

Orta kademe yönetim, muhasebe ve finans bilgi sistemini işletmenin finansal varlıklarını izlemek ve kontrol etmek için kullanır.

27. Soru

Yeminli mali müşavirler, serbest mali müşavirlerin faaliyetlerine ek olarak hangi faaliyetleri de gerçekleştirebilirler?

Cevap

YMM, SMMM’in yaptığı danışmanlık ve denetim faaliyetlerinin yanında tasdik işini de yaparlar. Tasdik işleri, özellikle vergi beyannameleri ve bunların ekleriyle finansal tablolar için yapılmaktadır. Ancak YMM SM’in yaptıkları faaliyetleri yapamazlar. Örneğin; bir işletmenin defterlerini tutmaları mümkün değildir.

28. Soru

Hasılat döngüsünde yer alan iş süreçleri nelerdir?

Cevap

Hasılat döngüsünde yer alan iş süreçleri şöyle sıralanabilir: • Müşteri taleplerinin alınması, • Müşterinin talep ettiği mal ya da hizmetin sağlanacağına ilişkin anlaşma, • Müşterinin kredi yeterliliğinin incelenmesi, • Stok durumunun incelenmesi, • Siparişin kabulü, • Hizmetin sağlanması ya da malın müşteriye gönderilmesi, • Alacakların kaydedilmesi ve faturanın hazırlanması, • Tahsilatın yapılması, • Paranın bankaya yatırılması, • Kayıtların güncellenmesi (alacaklar, nakit, stok, hasılat, satışların maliyeti gibi), • Raporların hazırlanması.

29. Soru

Finansal bilgi sistemi nedir?

Cevap

Finansal bilgi sistemi, işletmede gereksinim duyulan fonların tedarikine, bu fonların uygun varlıklara yatırılmasına, bunların kontrol ve denetiminin sağlanmasına yönelik bütünleşik bir sistemdir.

30. Soru

Harcama döngüsünün alt sistemleri nelerdir?

Cevap

Harcama döngüsünün ana faaliyet konusuna ilişkin alt sistemleri; • Satın alma işleme alt sistemi ve • Nakit ödemeler alt sistemi olarak ikiye ayrılır.

31. Soru

İşletme faaliyetlerine ilişkin veri kaynakları nelerdir?

Cevap

İşletme faaliyetlerine ilişkin veri kaynakları; • İşletme içinden ve • İşletme dışından elde edilebilir. İşletme dışı taraflarla gerçekleştirilen işlemler ve veri kaynaklarına satıcıdan mal alınması müşteriye ödeme yapılması, borç ödenmesi gibi işlemlere ilişkin olaylar örnek verilebilir. İşletmenin deposunda bulunan hammaddelerin üretime gönderilmesiyle işletme içinde gerçekleşen işlemdir ve veri kaynağı işletme içindendir.

32. Soru

Muhasebe bilgi sisteminde karar vericilerin bilgi gereksinimleri karşılayacak bilgileri üretmek için yapılacak işlemler nelerdir?

Cevap

İlgili bilgileri üretmek için yapılacak işlemler şöyle sıralanabilir: • Finansal nitelikli işlemler ve bunlarla ilgili verileri toplamak ve bunları muhasebe bilgi sistemine girdi olarak dahil etmek, • Verileri işlemek, • Verileri biriktirmek, • Bilgi kullanıcılarının gereksinimlerine uygun olarak belirlenmiş rapor ve bilgileri oluşturmak, • Biriktirilmiş veri ya da bilgileri sorgulayıp kullanarak, gereksinimlere göre çeşitli raporlar, tablolar hazırlamak, Bilgileri doğru ve güvenilir olarak üretebilmek amacıyla verilerin toplanmasından, raporların hazırlanmasına kadar olan süreçlerin bütününü kontrol etmek.

33. Soru

Muhasebe ve finansman bilgi sistemleri hangi disiplinlerin ara kesitinde yer alır?

Cevap

Muhasebe ve finansman bilgi sistemleri; • Muhasebe, • Finans ve • Bilgi sistemleri disiplinlerinin ara kesitinde yer alır.

34. Soru

Harcama döngüsü nedir?

Cevap

İşletme aktiviteleri hammadde, malzeme, sabit kıymet varlıkları ve işgücünün sağlanmasıyla başlar. Bu varlıkların edinilebilmesi için, işletmeden, bu unsurları sağlayan taraflara doğru bir nakit çıkışı gerçekleşir. Ancak, alış işlemleri, bazen kredili olarak da yapılabilir. Kredili alış yapıldığında, varlık unsurlarının edinim tarihiyle nakit çıkışı arasında bir zaman farkı olacaktır. Bu nedenle sistem bakış açısıyla kredili alış işlemi iki yönlüdür: • Bir yönü işin fiziki tarafını (mal, hammadde gibi varlık unsurlarının gelmesini), • Diğer yönü de işin finansal tarafını (satıcıya ödeme yapılmasını) ifade eder.

35. Soru

Bordrolama işlemi hangi sistemin alt unsurudur?

Cevap

Bordro işlemi, satın alma sisteminin bir alt unsurudur.

36. Soru

Harcamalar işlemler döngüsünü çalıştıran alt sistemler nelerdir?

Cevap

Harcamalar işlemler döngüsünü çalıştıran alt sistemler şöyle sıralanabilir: • Satın alma ve borçlar sistemi, • Nakit ödemeler sistemi, • Bordrolama sistemi, • Sabit kıymetler sistemi.

37. Soru

Muhasebe ve finans bilgi sistemlerinin alt sistemlerinin gerçekleştirdiği finansal olmayan işlemler nelerdir?

Cevap

Muhasebe ve finans bilgi sistemlerinin alt sistemlerinin gerçekleştirdiği finansal olmayan işlemler; • Müşterilerin isimlerinde ve adreslerinde, meydana gelen değişiklikler, • Müşteri dosyalarının güncelliğinin sağlanması gibi işlemlerdir.

38. Soru

Muhasebe ve finans fonksiyonel alanına ait aktiviteler nelerdir?

Cevap

Muhasebe ve finans fonksiyonel alanına ait aktiviteler şöyle sıralanabilir: • Finansal Planlama ve Bütçeleme; • Finansal ve ekonomik tahminleme, • Bütçeleme. • Finansal Nitelikli Olayların Yönetilmesi; • Global Hisse senedi alım satımı, • Yabancı paraların yönetilmesi, • Varsayımsal kapanış, • Gider yönetim otomasyonu. • Yatırım Yönetimi; • Kontrol ve Denetim, • Bütçesel kontrol, • Denetim, • Finansal oran analizi.

39. Soru

Sabit kıymetler sisteminin kendine özgü amaçları nelerdir?

Cevap

Sabit kıymetler sisteminin kendine özgü amaçları şöyle sıralanabilir: • Sabit kıymetlerin yönetimin belirlediği prosedürlere uygun şekilde edinilmesini işlemek. • Sabit kıymetlerin korunmasını sağlamak. Bunun için sabit kıymetlere ilişkin tüm bilgiler kaydedilmelidir. Örneğin; maliyetleri, nitelikleri, tahmini ömürleri, işletmede fiilen kullanıldıkları yer doğru olarak gösterilmelidir. • Amortismana tabi sabit kıymetlerin, uygun amortisman yöntemine göre amortisman kaydını gerçekleştirmek. • Gelecekteki sabit kıymet yatırımlarının planlanmasında yönetime bilgi sağlamak. • Faydası tükenen sabit kıymetlerin uygun bir şekilde kayıtlardan ve elden çıkartılmasını sağlamak.

40. Soru

Satışlar işleme sistemi hangi süreçlerden oluşur?

Cevap

Satışlar işleme sistemine yönelik prosedürler; • Müşteriden siparişin alınması, • İşlenmesi, • Siparişin yerine getirilmesi, • Malların gönderilmesi, • Müşteriye faturalama ve • Satışın muhasebeleştirilmesi görevlerini kapsar.

41. Soru

Bilanço nedir?

Cevap

Finansal durum tablosu adı da verilen bilanço, işletmenin belirli bir andaki finansal durumunu, yani varlıklarını ve kaynaklarını bir arada gösteren tablodur.

42. Soru

Gelir tablosu nedir?

Cevap

Gelir tablosu, işletmenin bir döneme ait faaliyet sonuçlarının özetlendiği finansal tablodur. Gelir tablosunda işletmenin faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan; • Tüm hasılat, • Gelir, • Kar, • Gider, • Zarar unsurları yer alır ve işletmenin döneme ait net kar ya da zarar büyüklüğünü gösterir.

43. Soru

Nakit akım tablosu nedir?

Cevap

Nakit akım tablosu, bir hesap döneminde gerçekleşen nakdi girdi ve çıkışlarını, kaynakları, kullanım yerleriyle birlikte gösteren tablodur.

44. Soru

Nakit akım tablosunda yer alan nakit kavramı ile ne ifade edilir?

Cevap

Nakit akım tablosunda yer alan nakit kavramı, nakit ve nakde eşdeğer kalemlerin toplamını ifade eder.

45. Soru

Muhasebe ve finans bilgi sisteminin kapsamı en genel olarak nasıl tanımlanır?

Cevap

Muhasebe ve finans bilgi sistemleri üç ayrı disiplin olan muhasebe, finans ve bilgi sistemlerinin ara kesitinde yer almaktadır.

46. Soru

Muhasebenin işletme açısından temel amacı nedir?

Cevap

Muhasebenin temel amacı, işletme hakkında bilgiye gereksinim duyan taraflara, işletme hakkında faydalı bilgi sağlamaktır.

47. Soru

Finansal muhasebenin temel amacı nedir?

Cevap

Finansal muhasebenin temel amacı hissedarlar, kredi verenler, devlet gibi işletme dışı bilgi kullanıcılarına faydalı finansal bilgi sağlamaktır. Finansal muhasebe, işletmede gerçekleşen ve parayla ifade edilebilen finansal nitelikli işlemleri tanımlar, kaydeder, sınıflandırır, özetler, analiz ve yoruma tabi tuttuktan sonra ilgili taraflara raporlayarak, karar vericilere işletme hakkında bilgi sunar.

48. Soru

Yönetim muhasebesi kavramı nedir?

Cevap

İşletme içi bilgi kullanıcıları olarak nitelendirilen işletme yöneticilerinin işletme hakkında daha ayrıntılı ve finansal bilgilerin yanı sıra finansal olmayan bilgilere de gereksinimleri vardır. Çünkü; işletme faaliyetlerinin planlanması, organize edilmesi, yürütülmesi ve kontrol edilmesi, işletme yönetiminin sorumluluğundadır. Yöneticilerin bu ayrıntılı ve çeşitli bilgi gereksinimlerini karşılayan muhasebe alanına yönetim muhasebesi denilmektedir. Maliyet muhasebesi ve bütçeleme yönetim muhasebesinin kapsamındadır.

49. Soru

Maliyet muhasebesi nedir?

Cevap

Maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesinin işletmenin özellikle alış, işleme, dağıtım ve satış aktiviteleriyle bağlantılı maliyetlerin ölçülmesi ve kontrol edilmesinde yönetime yardımcı olan parçasıdır.

50. Soru

Finansal yönetim kavramı nedir?

Cevap

Finansal yönetim, işletmelerin gereksinim duydukları fonların belirlenerek en uygun kaynaklardan sağlanması ve sağlanan bu fonların en uygun alanlara yatırılarak yönetilmesidir.

51. Soru

Finans fonksiyonunun işletmelerdeki sorumluluğu nedir?

Cevap

İşletmelerde finans fonksiyonu, işletmenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan fonların sağlanması, sağlanan fonların uygun şekilde değerlendirilmesiyle ilgilidir. İşletmenin nakit, hisse senedi, tahvil gibi finansal varlıklara yapmış olduğu yatırımlarından maksimum getiriyi sağlayabilmesi için, bu varlıkların yönetiminden finans fonksiyonu sorumludur.

52. Soru

Genel ifadeyle finans yöneticisinin temel amacı nedir?

Cevap

Çok genel bir ifadeyle finans yöneticisinin temel amacı, işletmenin parasını, olabilecek en verimli şekilde kullanmaktır.

53. Soru

Muhasebe bilgi sistemleri işletmelerde hangi faydaları sağlar?

Cevap

Muhasebe bilgi sistemleri, işletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayların kaydedilmesine, periyodik finansal tabloların hazırlanmasına, yasaların zorunlu kıldığı raporların oluşturulmasına yardım eder. Bilgi sistemleri, yasaların gerektirdiği tablo ve raporların yanı sıra yöneticilerin, işletmenin finansal durumunda meydana gelen değişmeleri anlamalarında katkı sağlayacak raporların hazırlanmasını da sağlar.

54. Soru

Finans bilgi sistemlerinin işletme açısından sağladığı katkılar nelerdir?

Cevap

Muhasebe bilgi sistemleri finansal değişikliklerin ve durumun kaydedilmesi, raporlanmasına odaklanırken finansal bilgi sisteminin amacı, finansal planlama ve finansman işlemlerine yardımcı olmaktır. Finans bilgi sistemleri; bütçelerin organize edilmesine, nakit akışlarının yönetilmesine, yatırımların analizine, finansman işlemlerine ilişkin faiz ödemelerinin azaltılmasına ve faiz gelirlerinin artırılması kararlarına odaklanır.

55. Soru

Muhasebe ve finans bilgi sistemlerinin üç boyutlu bir sistem olması durumunu açıklayınız.

Cevap

Muhasebe ve finans bilgi sistemleri, zaman açısından, üç boyutlu bir sistem olarak nitelendirilebilir. Muhasebe ve finans bilgi sistemleri, “geçmişe ait olaylara”, “halen yapılmakta olan faaliyetlere”, “plan ve bütçelerle gelecekte olabilecek olaylara ya da gelinecek durumlara” ait bilgiler sağlar.

56. Soru

Muhasebe ve finans bilgi sistemleri işletme yönetim kademeleri açısından farklı amaçlarla kullanılabilir. Buna göre üst kademe yönetim açısından muhasebe ve finans bilgi sistemlerinin kullanımı nasıldır?

Cevap

Üst kademe yönetim, muhasebe ve finans bilgi sistemini, işletmenin uzun dönemli yatırım hedeflerini belirlemek ve işletmenin uzun dönemli finansal performansını tahmin etmek için kullanır.

57. Soru

Muhasebe ve finans bilgi sistemleri işletme yönetim kademeleri açısından farklı amaçlarla kullanılabilir. Buna göre orta kademe yönetim açısından muhasebe ve finans bilgi sistemlerinin kullanımı nasıldır?

Cevap

Orta kademe yönetim, muhasebe ve finans bilgi sistemini işletmenin finansal varlıklarını izlemek ve kontrol etmek için kullanır. 

58. Soru

Muhasebe ve finans bilgi sistemleri işletme yönetim kademeleri açısından farklı amaçlarla kullanılabilir. Buna göre operasyonel kademe yönetim açısından muhasebe ve finans bilgi sistemlerinin kullanımı nasıldır?

Cevap

Operasyonel kademedeki yöneticiler, muhasebe ve finans bilgi sistemini, maaşların ödenmesi, satıcılara ödemeler, müşterilerden tahsilatlar gibi, işletmede gerçekleşen işlemlerden dolayı oluşan fon hareketlerini izlemek için kullanır.

59. Soru

Muhasebe bilgi sisteminde karar vericilerin bilgi gereksinimlerini karşılayacak bilgileri üretmek için yapılacak işlemler nelerdir?

Cevap

Muhasebe bilgi sisteminde karar vericilerin bilgi gereksinimlerini karşılayacak bilgileri üretmek için yapılacak işlemler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Finansal nitelikli işlemler ve bunlarla ilgili verileri toplamak ve bunları muhasebe bilgi sistemine girdi olarak dahil etmek,
• Verileri işlemek,
• Verileri biriktirmek,
• Bilgi kullanıcılarının gereksinimlerine uygun olarak belirlenmiş rapor ve bilgileri oluşturmak,
• Biriktirilmiş veri ya da bilgileri sorgulayıp kullanarak, gereksinimlere göre çeşitli raporlar, tablolar hazırlamak,
• Bilgileri doğru ve güvenilir olarak üretebilmek amacıyla verilerin toplanmasından, raporların hazırlanmasına kadar olan süreçlerin bütününü kontrol etmek.

60. Soru

Finans bilgi sistemi genel olarak nedir?

Cevap

Finans bilgi sistemi, işletmede gereksinim duyulan fonların tedariğine, bu fonların uygun varlıklara yatırılmasına, bunların kontrol ve denetiminin sağlanmasına yönelik bütünleşik bir sistemdir.

61. Soru

Muhasebe ve finans fonksiyonel alanına ait aktiviteler nasıl gruplandırılabilir?

Cevap

Muhasebe ve finans fonksiyonel alanına ait aktiviteler, aşağıdaki gibi gruplandırılabilir (Rainer, Cegileski, s.283):
• Finansal Planlama ve Bütçeleme;
   – Finansal ve ekonomik tahminleme,
   – Bütçeleme.
• Finansal Nitelikli Olayların Yönetilmesi;
   – Global Hisse senedi alım satımı,
   – Yabancı paraların yönetilmesi,
   – Varsayımsal kapanış,
   – Gider yönetim otomasyonu.
• Yatırım Yönetimi;
• Kontrol ve Denetim;
   – Bütçesel kontrol,
   – Denetim,
   – Finansal oran analizi

62. Soru

Muhasebe ve finans bilgi sistemlerinin temel alt sistemleri nelerdir?

Cevap

Muhasebe ve finans bilgi sistemlerinin üç ana alt sistemi bulunur. Bunlar;

 • Büyük Defter ve Finansal Raporlama Sistemi
 • Kayıt İşleme Sistemi
 • Yönetsel Raporlama Sistemi
63. Soru

Kayıt işleme sisteminin harcama döngüsüne ilişkin alt sistemleri nelerdir?

Cevap

 • Satın Alma Sistemi
 • Nakit Ödemeler Sistemi
 • Bordro ve Ücret İşleme
 • Sabit Kıymetler Sistemi
64. Soru

Kayıt işlemleri sisteminin harcama döngüsü kavramı nedir?

Cevap

Üretim Döngüsü: Üretim ya da dönüştürme döngüsünün, imalat sistemi ve maliyet muhasebesi sistemi olmak üzere iki alt sistemi vardır. İmalat sistemi, imalat süreci boyunca fiziki ürünlerin planlanması, programlanması ve kontrolünü kapsar. Maliyet muhasebesi sistemi, ürünle ilgili maliyet bilgisi akışını izler. Maliyet muhasebesi sisteminin ürettiği bilgi; stok değerleme, bütçeleme, maliyet kontrolü, performans değerlendirme gibi yönetsel kararların alınmasında kullanılır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.