İşlem Tablosu Programlama Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
4
A+
A-

Fonksiyonlar Ve Yordamlar

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İşlem Tablosu Programlama Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Fonksiyonlar Ve Yordamlar

1. Soru

VBA yazılımları ile ne yapılır?

Cevap

VBA yazılımları ile günlük sorunları çözecek sistem tasarımları yapılmaktadır. Öncelikle sorunun tanımlanması ardından da çözümün sistematik bir biçimde üretilmesi önemlidir. Bu ünite kapsamında yazılım tasarımında kullanılan Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü anlatılacaktır.


2. Soru

VBA’da tasarlanan çözümler ne içerir?

Cevap

VBA’da tasarlanan çözümler yordam ve fonksiyonları içerir. Fonksiyon ve yordamlar
önceki ünitelerde anlatılan makro yapısının gelişmiş halleridir. VBA kullanılanılar özel
bir tür dil ile fonksiyon ve yordamlar oluşturulur.


3. Soru

Değişken paketlerinin işlenmesinde ne kullanılır?

Cevap

Değişken paketlerinin işlenmesinde VBA içerisinde kayıtlı bulunan komutlardan yararlanılır. Fonksiyon ve yordamlar bu komutları bir araya getirerek daha önceki ünitelerde anlatılmış olan operatörleri mantıksal işlemlerle birleştirmeye yarar.


4. Soru

SDLC modelinde yazılım geliştiricileri neler yapar?

Cevap

SDLC modelinde yazılım geliştiricileri öncelikle sorunu analiz ederler. İkinci aşamada sorunu çözecek bir tasarım geliştirilir. SDLC’nin üçüncü aşamasında tasarıma uygun kodlama yapılır. Dördüncü aşamada yazılım güvenlik, kullanışlılık vb. gibi farklı testlerden geçirilir. Son aşamada ise sorun çözecek yazılım kullanıma sunularak entegrasyonu tamamlanır.


5. Soru

Excel VBA neden tercih edilir?

Cevap

Yaygın olması ve kolay kullanımı nedeniyle Excel VBA tercih edilen bir bilgi sistemi yazılımıdır. Verimliliği arttırmak için kullanılan Excel VBA çalışanların gün içerisinde yaptıkları işin süreçlerine göre tasarlanır ve planlanır.


6. Soru

Yazılım geliştiricilerinin temel işlevi nedir?

Cevap

Yazılım geliştiricilerinin temel işlevi sorunları çözecek sistem tasarımı yapmaktır. Bu nedenle hangi verilerin kullanıcıdan alınacağına, bu verilerin hangi süreçler ile elde edileceğine ve çıktıların neler olacağına karar vermek gerekir. Yazılım geliştiricinin tasarlayacağı sistemin büyüklüğü, karmaşıklığı ve diğer sistemler ile ilişkisi sonsuzdur. VBA programlamasında girdiler Excel programı hücrelerinden alınır, fonksiyon ve yordamlamalarla süreçlenir, hücreler veya mesaj kutuları ile çıktı üretir.


7. Soru

VBA programında değişkenler ne için kullanılır?

Cevap

VBA programında girdilerin yordam ve fonksiyonlarda kullanılması için değişkenler kullanılır. Değişkenler yazılım içerisindeki paketlere benzer. Değişken paketlerinin içine veriler konulur ve yazılımda gerektiği zaman bu paketler açılarak verilerin kullanılması sağlanır.


8. Soru

VBA içerisinde değişken paketlerinin kullanılmadan önce neler yapılmalıdır?

Cevap

VBA içerisinde değişken paketlerinin kullanılmadan önce tanımlanması gereklidir. Değişken paketinin içerisinde hangi tür verilerin gireceği ve bu değişken paketinin adının ne olacağı bilgisi VBA yazılımına tanıtılmalıdır. Değişken paketlerinin tanımlama işlemi değişken paketinin taşıyacağı verilerin özelliklerine göre yapılır. Değişken paketi adı tanımlanırken bir harf ile başlanmalıdır. Değişken paketlerinin adı nokta, boşluk, Türkçe karakter içeremez ve 255 karakterden fazla olmaz.


9. Soru

VBA yazılımında hangi veri tipleri kullanılır?

Cevap

Günlük hayatta herhangi bir malzemenin taşınması için paketler kullanılır. Bu malzemenin sıvı, katı ve gaz türünde olmasına göre paketlerin yapısı değişir. Örneğin, pasta taşımak için tasarlanan kâğıttan yapılmış bir pakette su taşınamaz. Benzer şekilde VBA yazılımında da verilerin özelliğine uygun değişken paketlerinin kullanılması gereklidir. Veri tipleri Tablo 5.1’de açıklandığı gibi sayısal, metin, sabit, mantıksal değişken ve tarih tipinde olabilir.


10. Soru

VBA yazılımında tasarlanan sistemin temel parçaları nelerdir?

Cevap

Fonksiyon ve yordamlar VBA yazılımında tasarlanan sistemin temel parçalarıdır.


11. Soru

VBA yordamları kaç grupta toplanır?

Cevap

VBA yordamları 4 ana grupta toplanabilir:
• Alt Yordam (Sub Procedure): VBA yazılımında kullanılan kodların bir arada bulunduğu yordamdır. Alt yordamın temel amacı tekrarlanan kodların azaltılmasıdır.
Alt yordamlar günlük hayatta lojistik işletmelerine benzetilebilir. Çünkü yordam
tek yönlü çalışır. Tıpkı bir gönderi paketini lojistik işletmesine teslim edilmesinde geri dönüş olmaması gibi yazılım içerisinde yordam çağırıldığında geri dönüşü
yoktur. Amacı olan işlemleri gerçekleştirir ve kod kaldığı yerden devam eder.
• Fonksiyon Yordamı: Alt yordamla aynıdır. Temel farkı geriye değer döndürmesidir.
• Özellik Yordamı: Kullanıcı tarafından tanımlanan sınıflardaki özelliklere ulaşmada
kullanılır.
• Olay Yordamı: Nesneler ile ilişkili yordamlardır. Herhangi bir olay gerçekleştiğinde
otomatik çalışan yordamlardır. Bir düğme veya liste kutusu gibi kontrol nesnelerine bağlı olarak çalışır.


12. Soru

Sistemler nedir?

Cevap

Sistemler diğer sistemler ile etkileşimli olabilir. Bir sistemin çıktısı bir diğer sistem tarafından kullanılıyorsa buna açık sistem denir. Kapalı sistemlerde çıktılar üretildikten sonra sistem sonlanır.


13. Soru

Deyimler VBA’da tasarlanan fonksiyonlar için önemi nedir?

Cevap

Deyimler VBA’da tasarlanan fonksiyonlar için hayati öneme sahiptir. Örneğin, bir sihirbazlık gösterisinde, hem 2’den hem de 13’ten büyük bir tam sayı tutulması istenildiğinde ne yapılmalıdır? İnsan beyninin bunu nasıl yaptığı incelenecek olursa, bunun için öncelikle beynin öğrenmiş olduğunu tamsayılar liste şeklinde sıralanır. Sonraki aşamada bu sayılardan biri seçilir. Seçilen sayının sihirbazın istediği iki koşulu aynı anda sağlayamayıp sağlamadığı ikili karşılaştırmalar ile kontrol edilir. Seçilen sayı iki koşulu aynı anda sağlamıyorsa elenir. Koşul gerçekleşinceye kadar işlem tekrarlanır. Böyle bir işlemi VBA yazılımında bir fonksiyona yaptırmamız için koşul deyimlerine, mantıksal sınamalara ve karşılaştırma operatörlerine ihtiyaç vardır.


14. Soru

Zaman fonksiyonları ne işe yarar?

Cevap

Kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak zamana ve sürüye bağlı işlemler yapılabilir. Bu durumda VBA yazılımında önceden tanımlanmış fonksiyonlar kullanılır. Bu fonksiyonlara
istenen özelliklerde veriler gönderilir ve bu fonksiyonlar işlem yaparak çıktı olarak bize
işlenmiş verileri geri gönderir.


15. Soru

Karakter fonksiyonları nedir?

Cevap

Excel VBA yazılımda sayısal ve tarih işlemlerinin yanında metin veri tipindeki veriler ile
de işlemler yapılabilmektedir. Karakter işlemlerinin bir bölümü ASCII (American Standard Code for Information Interchange- Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi) tablosu ile ilgilidir. ASCII kodu bilgisayarların birbirleri ile veri alış verişinde kullandığı bir tür dildir


16. Soru

Matematik fonksiyonlar nedir?

Cevap

Excel VBA yazılımda aritmetik işlemlerin yanında matematik, istatistiksel ve geometrik işlemlerde hazır matematik komutları kullanılabilmektedir. Bu komutlardan Abs(), sayıların mutlak değerlerinin alınması için kullanılmaktadır. Sin, Cos, Tan, Cot gönderilen sayıların sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant değerlerinin hesaplanmasında kullanılan komutlardır.


17. Soru

Rassal sayılar üretilmesi için hangi kod kullanılır?

Cevap

Rassal sayılar üretilmesi için Rnd komutu kullanılmaktadır. Rnd komutu istenilen olasılarda (sürekli olasılık dağılımı, ayrık olasılık dağılımı vb.) olacak şekilde düzenlenebilmektedir.


18. Soru

VBA programlamasında girdiler hangi programdan alınır?

Cevap

VBA programlamasında girdiler Excel programı hücrelerinden alınır.


19. Soru

SDLC modelinin birinci adımında ne yapılır?

Cevap

SDLC modelinde yazılım geliştiricileri öncelikle sorunu analiz ederler.


20. Soru

SDLC modelinin ikinci adımında ne yapılır?

Cevap

SDLC modelinde yazılım geliştiricileri öncelikle sorunu analiz ederler. İkinci aşamada
sorunu çözecek bir tasarım geliştirilir.


21. Soru

SDLC’nin üçüncü aşamasında ne yapılır?

Cevap

SDLC modelinde yazılım geliştiricileri öncelikle sorunu analiz ederler. İkinci aşamada
sorunu çözecek bir tasarım geliştirilir. SDLC’nin üçüncü aşamasında tasarıma uygun kodlama yapılır.


22. Soru

SDLC’nin dördüncü aşamasında ne yapılır?

Cevap

SDLC modelinde yazılım geliştiricileri öncelikle sorunu analiz ederler. İkinci aşamada sorunu çözecek bir tasarım geliştirilir. SDLC’nin üçüncü aşamasında tasarıma uygun kodlama yapılır. Dördüncü aşamada yazılım güvenlik, kullanışlılık vb. gibi farklı testlerden geçirilir.


23. Soru

SDLC’nin son aşamasında ne yapılır?

Cevap

SDLC modelinde yazılım geliştiricileri öncelikle sorunu analiz ederler. İkinci aşamada sorunu çözecek bir tasarım geliştirilir. SDLC’nin üçüncü aşamasında tasarıma uygun kodlama yapılır. Dördüncü aşamada yazılım güvenlik, kullanışlılık vb. gibi farklı testlerden geçirilir. Son aşamada ise sorun çözecek yazılım kullanıma sunularak entegrasyonu tamamlanır


1. Soru

VBA yazılımları ile ne yapılır?

Cevap

VBA yazılımları ile günlük sorunları çözecek sistem tasarımları yapılmaktadır. Öncelikle sorunun tanımlanması ardından da çözümün sistematik bir biçimde üretilmesi önemlidir. Bu ünite kapsamında yazılım tasarımında kullanılan Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü anlatılacaktır.

2. Soru

VBA’da tasarlanan çözümler ne içerir?

Cevap

VBA’da tasarlanan çözümler yordam ve fonksiyonları içerir. Fonksiyon ve yordamlar
önceki ünitelerde anlatılan makro yapısının gelişmiş halleridir. VBA kullanılanılar özel
bir tür dil ile fonksiyon ve yordamlar oluşturulur.

3. Soru

Değişken paketlerinin işlenmesinde ne kullanılır?

Cevap

Değişken paketlerinin işlenmesinde VBA içerisinde kayıtlı bulunan komutlardan yararlanılır. Fonksiyon ve yordamlar bu komutları bir araya getirerek daha önceki ünitelerde anlatılmış olan operatörleri mantıksal işlemlerle birleştirmeye yarar.

4. Soru

SDLC modelinde yazılım geliştiricileri neler yapar?

Cevap

SDLC modelinde yazılım geliştiricileri öncelikle sorunu analiz ederler. İkinci aşamada sorunu çözecek bir tasarım geliştirilir. SDLC’nin üçüncü aşamasında tasarıma uygun kodlama yapılır. Dördüncü aşamada yazılım güvenlik, kullanışlılık vb. gibi farklı testlerden geçirilir. Son aşamada ise sorun çözecek yazılım kullanıma sunularak entegrasyonu tamamlanır.

5. Soru

Excel VBA neden tercih edilir?

Cevap

Yaygın olması ve kolay kullanımı nedeniyle Excel VBA tercih edilen bir bilgi sistemi yazılımıdır. Verimliliği arttırmak için kullanılan Excel VBA çalışanların gün içerisinde yaptıkları işin süreçlerine göre tasarlanır ve planlanır.

6. Soru

Yazılım geliştiricilerinin temel işlevi nedir?

Cevap

Yazılım geliştiricilerinin temel işlevi sorunları çözecek sistem tasarımı yapmaktır. Bu nedenle hangi verilerin kullanıcıdan alınacağına, bu verilerin hangi süreçler ile elde edileceğine ve çıktıların neler olacağına karar vermek gerekir. Yazılım geliştiricinin tasarlayacağı sistemin büyüklüğü, karmaşıklığı ve diğer sistemler ile ilişkisi sonsuzdur. VBA programlamasında girdiler Excel programı hücrelerinden alınır, fonksiyon ve yordamlamalarla süreçlenir, hücreler veya mesaj kutuları ile çıktı üretir.

7. Soru

VBA programında değişkenler ne için kullanılır?

Cevap

VBA programında girdilerin yordam ve fonksiyonlarda kullanılması için değişkenler kullanılır. Değişkenler yazılım içerisindeki paketlere benzer. Değişken paketlerinin içine veriler konulur ve yazılımda gerektiği zaman bu paketler açılarak verilerin kullanılması sağlanır.

8. Soru

VBA içerisinde değişken paketlerinin kullanılmadan önce neler yapılmalıdır?

Cevap

VBA içerisinde değişken paketlerinin kullanılmadan önce tanımlanması gereklidir. Değişken paketinin içerisinde hangi tür verilerin gireceği ve bu değişken paketinin adının ne olacağı bilgisi VBA yazılımına tanıtılmalıdır. Değişken paketlerinin tanımlama işlemi değişken paketinin taşıyacağı verilerin özelliklerine göre yapılır. Değişken paketi adı tanımlanırken bir harf ile başlanmalıdır. Değişken paketlerinin adı nokta, boşluk, Türkçe karakter içeremez ve 255 karakterden fazla olmaz.

9. Soru

VBA yazılımında hangi veri tipleri kullanılır?

Cevap

Günlük hayatta herhangi bir malzemenin taşınması için paketler kullanılır. Bu malzemenin sıvı, katı ve gaz türünde olmasına göre paketlerin yapısı değişir. Örneğin, pasta taşımak için tasarlanan kâğıttan yapılmış bir pakette su taşınamaz. Benzer şekilde VBA yazılımında da verilerin özelliğine uygun değişken paketlerinin kullanılması gereklidir. Veri tipleri Tablo 5.1’de açıklandığı gibi sayısal, metin, sabit, mantıksal değişken ve tarih tipinde olabilir.

10. Soru

VBA yazılımında tasarlanan sistemin temel parçaları nelerdir?

Cevap

Fonksiyon ve yordamlar VBA yazılımında tasarlanan sistemin temel parçalarıdır.

11. Soru

VBA yordamları kaç grupta toplanır?

Cevap

VBA yordamları 4 ana grupta toplanabilir:
• Alt Yordam (Sub Procedure): VBA yazılımında kullanılan kodların bir arada bulunduğu yordamdır. Alt yordamın temel amacı tekrarlanan kodların azaltılmasıdır.
Alt yordamlar günlük hayatta lojistik işletmelerine benzetilebilir. Çünkü yordam
tek yönlü çalışır. Tıpkı bir gönderi paketini lojistik işletmesine teslim edilmesinde geri dönüş olmaması gibi yazılım içerisinde yordam çağırıldığında geri dönüşü
yoktur. Amacı olan işlemleri gerçekleştirir ve kod kaldığı yerden devam eder.
• Fonksiyon Yordamı: Alt yordamla aynıdır. Temel farkı geriye değer döndürmesidir.
• Özellik Yordamı: Kullanıcı tarafından tanımlanan sınıflardaki özelliklere ulaşmada
kullanılır.
• Olay Yordamı: Nesneler ile ilişkili yordamlardır. Herhangi bir olay gerçekleştiğinde
otomatik çalışan yordamlardır. Bir düğme veya liste kutusu gibi kontrol nesnelerine bağlı olarak çalışır.

12. Soru

Sistemler nedir?

Cevap

Sistemler diğer sistemler ile etkileşimli olabilir. Bir sistemin çıktısı bir diğer sistem tarafından kullanılıyorsa buna açık sistem denir. Kapalı sistemlerde çıktılar üretildikten sonra sistem sonlanır.

13. Soru

Deyimler VBA’da tasarlanan fonksiyonlar için önemi nedir?

Cevap

Deyimler VBA’da tasarlanan fonksiyonlar için hayati öneme sahiptir. Örneğin, bir sihirbazlık gösterisinde, hem 2’den hem de 13’ten büyük bir tam sayı tutulması istenildiğinde ne yapılmalıdır? İnsan beyninin bunu nasıl yaptığı incelenecek olursa, bunun için öncelikle beynin öğrenmiş olduğunu tamsayılar liste şeklinde sıralanır. Sonraki aşamada bu sayılardan biri seçilir. Seçilen sayının sihirbazın istediği iki koşulu aynı anda sağlayamayıp sağlamadığı ikili karşılaştırmalar ile kontrol edilir. Seçilen sayı iki koşulu aynı anda sağlamıyorsa elenir. Koşul gerçekleşinceye kadar işlem tekrarlanır. Böyle bir işlemi VBA yazılımında bir fonksiyona yaptırmamız için koşul deyimlerine, mantıksal sınamalara ve karşılaştırma operatörlerine ihtiyaç vardır.

14. Soru

Zaman fonksiyonları ne işe yarar?

Cevap

Kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak zamana ve sürüye bağlı işlemler yapılabilir. Bu durumda VBA yazılımında önceden tanımlanmış fonksiyonlar kullanılır. Bu fonksiyonlara
istenen özelliklerde veriler gönderilir ve bu fonksiyonlar işlem yaparak çıktı olarak bize
işlenmiş verileri geri gönderir.

15. Soru

Karakter fonksiyonları nedir?

Cevap

Excel VBA yazılımda sayısal ve tarih işlemlerinin yanında metin veri tipindeki veriler ile
de işlemler yapılabilmektedir. Karakter işlemlerinin bir bölümü ASCII (American Standard Code for Information Interchange- Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi) tablosu ile ilgilidir. ASCII kodu bilgisayarların birbirleri ile veri alış verişinde kullandığı bir tür dildir

16. Soru

Matematik fonksiyonlar nedir?

Cevap

Excel VBA yazılımda aritmetik işlemlerin yanında matematik, istatistiksel ve geometrik işlemlerde hazır matematik komutları kullanılabilmektedir. Bu komutlardan Abs(), sayıların mutlak değerlerinin alınması için kullanılmaktadır. Sin, Cos, Tan, Cot gönderilen sayıların sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant değerlerinin hesaplanmasında kullanılan komutlardır.

17. Soru

Rassal sayılar üretilmesi için hangi kod kullanılır?

Cevap

Rassal sayılar üretilmesi için Rnd komutu kullanılmaktadır. Rnd komutu istenilen olasılarda (sürekli olasılık dağılımı, ayrık olasılık dağılımı vb.) olacak şekilde düzenlenebilmektedir.

18. Soru

VBA programlamasında girdiler hangi programdan alınır?

Cevap

VBA programlamasında girdiler Excel programı hücrelerinden alınır.

19. Soru

SDLC modelinin birinci adımında ne yapılır?

Cevap

SDLC modelinde yazılım geliştiricileri öncelikle sorunu analiz ederler.

20. Soru

SDLC modelinin ikinci adımında ne yapılır?

Cevap

SDLC modelinde yazılım geliştiricileri öncelikle sorunu analiz ederler. İkinci aşamada
sorunu çözecek bir tasarım geliştirilir.

21. Soru

SDLC’nin üçüncü aşamasında ne yapılır?

Cevap

SDLC modelinde yazılım geliştiricileri öncelikle sorunu analiz ederler. İkinci aşamada
sorunu çözecek bir tasarım geliştirilir. SDLC’nin üçüncü aşamasında tasarıma uygun kodlama yapılır.

22. Soru

SDLC’nin dördüncü aşamasında ne yapılır?

Cevap

SDLC modelinde yazılım geliştiricileri öncelikle sorunu analiz ederler. İkinci aşamada sorunu çözecek bir tasarım geliştirilir. SDLC’nin üçüncü aşamasında tasarıma uygun kodlama yapılır. Dördüncü aşamada yazılım güvenlik, kullanışlılık vb. gibi farklı testlerden geçirilir.

23. Soru

SDLC’nin son aşamasında ne yapılır?

Cevap

SDLC modelinde yazılım geliştiricileri öncelikle sorunu analiz ederler. İkinci aşamada sorunu çözecek bir tasarım geliştirilir. SDLC’nin üçüncü aşamasında tasarıma uygun kodlama yapılır. Dördüncü aşamada yazılım güvenlik, kullanışlılık vb. gibi farklı testlerden geçirilir. Son aşamada ise sorun çözecek yazılım kullanıma sunularak entegrasyonu tamamlanır

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.