İş ve Yaşamda Motivasyon Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
12
A+
A-

Ödül, Teşvik Ve Hedef Yönetimi

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İş ve Yaşamda Motivasyon Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Ödül, Teşvik Ve Hedef Yönetimi

1. Soru

Motivasyon nedir?

Cevap

Motivasyon, kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek için kendi arzu ve istekleri ile davranmalarıdır.
Aslında motivasyon, çalışanların kendi arzu ve istekleri ile davranabilmeleri için gerekli olan yönetsel ve
fiziksel ortamı sağlamaktır. Çünkü motivasyonda asıl hedef, personelin istekli, şevkli, verimli ve etkili
çalışmalarını sağlamaktır


2. Soru

Motivasyon kelimesinin kökeni nereden gelmiştir?

Cevap

motivasyon kelimesinin kökeni Latince’den gelmektedir.


3. Soru

Motivasyon kavramını bilmek kişiye ne sağlar?

Cevap

Motivasyon kavramını bilmek sağlıklı ilişkiler kurmak ve uyumlu yaşamak açısından oldukça yararlıdır. Tüm davranışlar nedenseldir ve
bu nedenleri anlamaya çalışmak, bunlar üzerinde yoğunlaşmak çeşitli durumlarda ortaya çıkabilecek problemleri tahmin etme, engelleme yada çözmede yardımcıdır.


4. Soru

Motivasyonun diğer kelime anlamı nedir?

Cevap

Motivasyonun diğer kelime anlamı Güdü’dür. 


5. Soru

Adams’ın Eşitlik Teorisindeki 4  temel kavram nedir?

Cevap

a. Birey: Eşitliği ya da eşitsizliği algılayan insan
b. Karşılaştırma: Yapılan işlere karşılık verilen ödüller anlamında bireyin karşılaştırma yaptığı diğer bireyler veya gruplar.
c. Girdiler: İnsanın işine taşıdığı bireysel özellikler. Yaş, cinsiyet, mesai, tecrübe…
d. Çıktılar: Kişinin işten elde ettiği; ücret ve tanınma gibi ödüller.


6. Soru

Eşitsizliği giderecek davranışlar için yöneticiler nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Bu teoriyi kullanmak isteyen yöneticiler şu noktalara dikkat etmelidirler

• Eşit gayret eşit şekilde ödüllendirilmelidir.
• Eşitlik ya da eşitsizlik personelin işletme içi ve işletme dışı yaptığı karşılaştırmaların sonucudur.
• Eşitsizliğe tepkiler bireyden bireye değişir


7. Soru

Eşitsizliği giderecek davranışlar nelerdir?

Cevap

Eşitsizliği giderecek davranışlar ise; gayretin değiştirilmesi (etkinlik), sonucun değiştirilmesi (ödül), gayret ve sonuç tanımlarının değiştirilmesi, iş terketme (devamsızlık, istifa…) başkalarının gayretlerini azaltmaya zorlama, karşılaştırma kriterlerini değiştirme olarak sayılabilir


8. Soru

Kurumsal performansın arttırılması için hangi motivasyon yaklaşımları kullanılır?

Cevap

Kurumsal performansın arttırılması, kurumsal verimliliği ve etkinliğin sağlanması amacıyla çalışanların ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi, motivasyon yaklaşımları içinde en çok bilinenidir.


9. Soru

Yöneticinin çalışanlarla ilgili en önemli görevi nedir?

Cevap

Yöneticinin en önemli görevi, etkin bir örgüt yaratmaktır. Örgütsel performansı yükseltmektir. Astların etkin bir şekilde çalışması için onları motive etmelidir. İşgörenler, kendilerine verilen görevi etkin bir biçimde yerine getirmeye istekli olmalıdırlar. Verilen emirler ne kadar iyi düşünülmüş ve ifade
edilmiş olursa olsun, bunların kesinlikle uygulanamayacağı sonucuna hemen varmak hatalıdır. İşgörenlerin belli bir ‘kabul alanı’ bulunur ve bu kabul alanı içindeki emirler yerine getirilir; dışında kalanlar ise pek yerine getirilmezler. Motivasyondan yararlanılarak ‘kabul alanı’ genişletilebilir.


10. Soru

Kurumlardaki ilgili kişiler, çalışan motivasyonunu sağlamak için
özendirici araçları kullanırlarken nelere dikkate etmelidirler?

Cevap

• Motivasyonda özendirici araçları kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kullanılan tekniğin duruma uygun olmasıdır.
• Verilen ödül gereğinden az ya da çok olmamalıdır. Eğer gereğinden az ya da çok olursa, çalışana olan etkisi yetersiz kalır.
• Motivasyon yöntemine karar verirken, çalışanların ihtiyaçları ile kurumun ihtiyaçlarının dengede olmasına özen gösterilmelidir.
• Motivasyonda özendirici araçları kullanırken dikat etmemiz gereken bir diğer önemli nokta da, çalışana sunduğunuz imkan için yetkinizin olmasıdır. Örneğin, çalışanlarınızı motive etmek için, ücretlerini arttıracağınızı söylemeden önce, bu ücret artışını gerçekleştirebileceğinizden emin olmalısınız.
• Ayrıca, kullanacağınız özendirici araçlara karar verirken, içinde ekonomik ve diğer özendiricim araçların dengeli bir biçimde yer almasına dikkat etmelisiniz.
• Her özendirici aracın her çalışanda aynı etkiyi yaratacağı yanılgısına sakın düşmeyin. Bir kişi için özendirici nitelik taşıyan bir araç, bir diğeri için de aynı düzeyde özendirici olmayabilir.
• Motivasyonda kullanılan özendirici araçlar, her yerde, her durumda ve her zamanda aynı etkiyi göstermezler. Yöneticilerin bu bilinçle özendirici araçlara yaklaşmaları ve değerlendirmeleri gerekmektedir.


11. Soru

İyi bir ödülün sahip olması gereken özellikleri nelerdir?

Cevap

İyi bir ödülde bulunması gereken özellikler şunlardır:
• Çalışanlarınızın koyduğunuz hedefler doğrultusundaki davranışlarını ödüllendirmelisiniz. Aksi takdirde, hedefe ulaşma konusundaki motivasyonları azalır.
• Ödül, yerinde ve çalışanın performansına bağlı olarak verilmelidir. Rastgele verilen bir ödül, hem çalışanın hem de iş arkadaşlarının motivasyonunu düşürür.
• Verdiğiniz ödüller, adaletli olmalıdır. Başarılı bir çalışan, başarısız bir çalışanla aynı ödülü alırsa demoralize olabilir.


12. Soru

Kurumlarda çalışan motivasyonunda kullanılan başlıca ödüllere 4 örnek veriniz.

Cevap

Ücret artışı, Prim;Terfi,İzin.


13. Soru

Çalışma hayatında motivasyon araçları genel olarak kaça ayrılır, açıklayınız.

Cevap

Çalışma hayatında motivasyon araçları genel olarak ikiye ayrılır. Bunlardan birisi dış motivasyon (harici motivasyon) ve diğeri de iç motivasyondur (dahili motivasyon). Dış motivasyonu besleyen kişinin dışındaki faktörlerdir. Dış motivasyon, bir kişi veya kurum tarafından sağlanır. Dış motivasyon araçlarını tercih eden kişiler, başarılarının duyurulmasını isterler. Dış motivasyon araçlarına örnek olarak para, ödül, terfi, takdir edilme, prim veya terfi verilebilir


14. Soru

Kurumlarda çalışan motivasyonun sağlanmasında kullanılan özendirici araçları (teşvik edici araçları),araç bazında değerlendirdiğimizde kaç  grupta toplayabiliriz?

Cevap

Kurumlarda çalışan motivasyonun sağlanmasında kullanılan özendirici araçları (teşvik edici araçları), araç bazında değerlendirdiğimizde üç ayrı grupta toplayabiliriz. Bunlar:
• Ekonomik araçlar
• Psiko-sosyal araçlar
• Örgütsel ve yönetsel araçlar olmak üzere üç şekilde incelenebilir.


15. Soru

Psiko-Sosyal Araçlara 4 örnek veriniz

Cevap

Sosyal Katılma, Değer ve Statü, Gelişme ve Başarı,Çevreye Uyum dur.


16. Soru

Örgütsel ve Yönetsel Araçlar nelerdir, 4 örnek veriniz.

Cevap

Amaç Birliği, Yetki ve Sorumluluk Dengesi, Eğitim ve Yükselme, Kararlara Katılma dır. 


17. Soru

Öneri Sistemi nedir?

Cevap

Öneri Sistemi: En etkili araçlardan biridir. Öneri sistemi ayrıca işletmede demokratik yönetime geçişin en belirgin göstergesidir. İşletmede çalışan kesim düşünce ve önerilerini özgürce ortaya koyabiliyorsa ve bu öneriler ciddiye alınarak yararlı görülenler uygulamaya konuluyorsa işgörenlerde tatmin seviyesi ve örgüte bağlılık artacaktır.


18. Soru

İşi yeniden tasarlamanın yöntemi nedir?

Cevap

İşi yeniden tasarlamanın 3 yolu vardır. Bunlar:
• Rotasyon
• İş genişletme
• İş zenginleştirme


19. Soru

İş genişletme nedir?

Cevap

İş genişletme, çalışanların faaliyet alanlarını genişletmek demektir. İş genişletme ile çalışanlara aynı seviyede çeşitli görevler verilir. “Job Enlargement” kelimesinin Türkçesi biçiminde dilimize kazandırılmış olan bu olgu, çalışanların tek bir iş üzerinde sürekli çalışmaları yerine daha geniş bir uzmanlık alanına sahip olmaları ve çok fonksiyonlu görevler edinmeleriyle sağlanır.


20. Soru

Rotasyon nedir?

Cevap

Rotasyon, bir birimde çalışan görevlilerin düzenli bir biçimde yer değiştirmeleridir.


1. Soru

Motivasyon nedir?

Cevap

Motivasyon, kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek için kendi arzu ve istekleri ile davranmalarıdır.
Aslında motivasyon, çalışanların kendi arzu ve istekleri ile davranabilmeleri için gerekli olan yönetsel ve
fiziksel ortamı sağlamaktır. Çünkü motivasyonda asıl hedef, personelin istekli, şevkli, verimli ve etkili
çalışmalarını sağlamaktır

2. Soru

Motivasyon kelimesinin kökeni nereden gelmiştir?

Cevap

motivasyon kelimesinin kökeni Latince’den gelmektedir.

3. Soru

Motivasyon kavramını bilmek kişiye ne sağlar?

Cevap

Motivasyon kavramını bilmek sağlıklı ilişkiler kurmak ve uyumlu yaşamak açısından oldukça yararlıdır. Tüm davranışlar nedenseldir ve
bu nedenleri anlamaya çalışmak, bunlar üzerinde yoğunlaşmak çeşitli durumlarda ortaya çıkabilecek problemleri tahmin etme, engelleme yada çözmede yardımcıdır.

4. Soru

Motivasyonun diğer kelime anlamı nedir?

Cevap

Motivasyonun diğer kelime anlamı Güdü’dür. 

5. Soru

Adams’ın Eşitlik Teorisindeki 4  temel kavram nedir?

Cevap

a. Birey: Eşitliği ya da eşitsizliği algılayan insan
b. Karşılaştırma: Yapılan işlere karşılık verilen ödüller anlamında bireyin karşılaştırma yaptığı diğer bireyler veya gruplar.
c. Girdiler: İnsanın işine taşıdığı bireysel özellikler. Yaş, cinsiyet, mesai, tecrübe…
d. Çıktılar: Kişinin işten elde ettiği; ücret ve tanınma gibi ödüller.

6. Soru

Eşitsizliği giderecek davranışlar için yöneticiler nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Bu teoriyi kullanmak isteyen yöneticiler şu noktalara dikkat etmelidirler

• Eşit gayret eşit şekilde ödüllendirilmelidir.
• Eşitlik ya da eşitsizlik personelin işletme içi ve işletme dışı yaptığı karşılaştırmaların sonucudur.
• Eşitsizliğe tepkiler bireyden bireye değişir

7. Soru

Eşitsizliği giderecek davranışlar nelerdir?

Cevap

Eşitsizliği giderecek davranışlar ise; gayretin değiştirilmesi (etkinlik), sonucun değiştirilmesi (ödül), gayret ve sonuç tanımlarının değiştirilmesi, iş terketme (devamsızlık, istifa…) başkalarının gayretlerini azaltmaya zorlama, karşılaştırma kriterlerini değiştirme olarak sayılabilir

8. Soru

Kurumsal performansın arttırılması için hangi motivasyon yaklaşımları kullanılır?

Cevap

Kurumsal performansın arttırılması, kurumsal verimliliği ve etkinliğin sağlanması amacıyla çalışanların ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi, motivasyon yaklaşımları içinde en çok bilinenidir.

9. Soru

Yöneticinin çalışanlarla ilgili en önemli görevi nedir?

Cevap

Yöneticinin en önemli görevi, etkin bir örgüt yaratmaktır. Örgütsel performansı yükseltmektir. Astların etkin bir şekilde çalışması için onları motive etmelidir. İşgörenler, kendilerine verilen görevi etkin bir biçimde yerine getirmeye istekli olmalıdırlar. Verilen emirler ne kadar iyi düşünülmüş ve ifade
edilmiş olursa olsun, bunların kesinlikle uygulanamayacağı sonucuna hemen varmak hatalıdır. İşgörenlerin belli bir ‘kabul alanı’ bulunur ve bu kabul alanı içindeki emirler yerine getirilir; dışında kalanlar ise pek yerine getirilmezler. Motivasyondan yararlanılarak ‘kabul alanı’ genişletilebilir.

10. Soru

Kurumlardaki ilgili kişiler, çalışan motivasyonunu sağlamak için
özendirici araçları kullanırlarken nelere dikkate etmelidirler?

Cevap

• Motivasyonda özendirici araçları kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kullanılan tekniğin duruma uygun olmasıdır.
• Verilen ödül gereğinden az ya da çok olmamalıdır. Eğer gereğinden az ya da çok olursa, çalışana olan etkisi yetersiz kalır.
• Motivasyon yöntemine karar verirken, çalışanların ihtiyaçları ile kurumun ihtiyaçlarının dengede olmasına özen gösterilmelidir.
• Motivasyonda özendirici araçları kullanırken dikat etmemiz gereken bir diğer önemli nokta da, çalışana sunduğunuz imkan için yetkinizin olmasıdır. Örneğin, çalışanlarınızı motive etmek için, ücretlerini arttıracağınızı söylemeden önce, bu ücret artışını gerçekleştirebileceğinizden emin olmalısınız.
• Ayrıca, kullanacağınız özendirici araçlara karar verirken, içinde ekonomik ve diğer özendiricim araçların dengeli bir biçimde yer almasına dikkat etmelisiniz.
• Her özendirici aracın her çalışanda aynı etkiyi yaratacağı yanılgısına sakın düşmeyin. Bir kişi için özendirici nitelik taşıyan bir araç, bir diğeri için de aynı düzeyde özendirici olmayabilir.
• Motivasyonda kullanılan özendirici araçlar, her yerde, her durumda ve her zamanda aynı etkiyi göstermezler. Yöneticilerin bu bilinçle özendirici araçlara yaklaşmaları ve değerlendirmeleri gerekmektedir.

11. Soru

İyi bir ödülün sahip olması gereken özellikleri nelerdir?

Cevap

İyi bir ödülde bulunması gereken özellikler şunlardır:
• Çalışanlarınızın koyduğunuz hedefler doğrultusundaki davranışlarını ödüllendirmelisiniz. Aksi takdirde, hedefe ulaşma konusundaki motivasyonları azalır.
• Ödül, yerinde ve çalışanın performansına bağlı olarak verilmelidir. Rastgele verilen bir ödül, hem çalışanın hem de iş arkadaşlarının motivasyonunu düşürür.
• Verdiğiniz ödüller, adaletli olmalıdır. Başarılı bir çalışan, başarısız bir çalışanla aynı ödülü alırsa demoralize olabilir.

12. Soru

Kurumlarda çalışan motivasyonunda kullanılan başlıca ödüllere 4 örnek veriniz.

Cevap

Ücret artışı, Prim;Terfi,İzin.

13. Soru

Çalışma hayatında motivasyon araçları genel olarak kaça ayrılır, açıklayınız.

Cevap

Çalışma hayatında motivasyon araçları genel olarak ikiye ayrılır. Bunlardan birisi dış motivasyon (harici motivasyon) ve diğeri de iç motivasyondur (dahili motivasyon). Dış motivasyonu besleyen kişinin dışındaki faktörlerdir. Dış motivasyon, bir kişi veya kurum tarafından sağlanır. Dış motivasyon araçlarını tercih eden kişiler, başarılarının duyurulmasını isterler. Dış motivasyon araçlarına örnek olarak para, ödül, terfi, takdir edilme, prim veya terfi verilebilir

14. Soru

Kurumlarda çalışan motivasyonun sağlanmasında kullanılan özendirici araçları (teşvik edici araçları),araç bazında değerlendirdiğimizde kaç  grupta toplayabiliriz?

Cevap

Kurumlarda çalışan motivasyonun sağlanmasında kullanılan özendirici araçları (teşvik edici araçları), araç bazında değerlendirdiğimizde üç ayrı grupta toplayabiliriz. Bunlar:
• Ekonomik araçlar
• Psiko-sosyal araçlar
• Örgütsel ve yönetsel araçlar olmak üzere üç şekilde incelenebilir.

15. Soru

Psiko-Sosyal Araçlara 4 örnek veriniz

Cevap

Sosyal Katılma, Değer ve Statü, Gelişme ve Başarı,Çevreye Uyum dur.

16. Soru

Örgütsel ve Yönetsel Araçlar nelerdir, 4 örnek veriniz.

Cevap

Amaç Birliği, Yetki ve Sorumluluk Dengesi, Eğitim ve Yükselme, Kararlara Katılma dır. 

17. Soru

Öneri Sistemi nedir?

Cevap

Öneri Sistemi: En etkili araçlardan biridir. Öneri sistemi ayrıca işletmede demokratik yönetime geçişin en belirgin göstergesidir. İşletmede çalışan kesim düşünce ve önerilerini özgürce ortaya koyabiliyorsa ve bu öneriler ciddiye alınarak yararlı görülenler uygulamaya konuluyorsa işgörenlerde tatmin seviyesi ve örgüte bağlılık artacaktır.

18. Soru

İşi yeniden tasarlamanın yöntemi nedir?

Cevap

İşi yeniden tasarlamanın 3 yolu vardır. Bunlar:
• Rotasyon
• İş genişletme
• İş zenginleştirme

19. Soru

İş genişletme nedir?

Cevap

İş genişletme, çalışanların faaliyet alanlarını genişletmek demektir. İş genişletme ile çalışanlara aynı seviyede çeşitli görevler verilir. “Job Enlargement” kelimesinin Türkçesi biçiminde dilimize kazandırılmış olan bu olgu, çalışanların tek bir iş üzerinde sürekli çalışmaları yerine daha geniş bir uzmanlık alanına sahip olmaları ve çok fonksiyonlu görevler edinmeleriyle sağlanır.

20. Soru

Rotasyon nedir?

Cevap

Rotasyon, bir birimde çalışan görevlilerin düzenli bir biçimde yer değiştirmeleridir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.