İş ve Yaşamda Motivasyon Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
6
A+
A-

Motivasyon Ve Liderlik

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İş ve Yaşamda Motivasyon Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Motivasyon Ve Liderlik

1. Soru

Motivasyon nedir?

Cevap

“Güdüleme” veya “isteklendirme” olarak tanımlanan motivasyon, davranışın başlatılması, yönlendirilmesi ve sürdürülmesini sağlayan güce verilen isimdir.


2. Soru

Maslow’a göre ihtiyaçlar önem derecesine göre nasıl sıralanır?

Cevap

Maslow’a göre ihtiyaçlar önem derecesine göre şöyle sıralanırlar: • Fizyolojik ihtiyaçlar, • Korunma (güvenlik) • Sevgi • Kendine değer verme (saygı duyma) • Kendini gerçekleştirme


3. Soru

Güdü nedir?

Cevap

İhtiyaçları tatmin etme zorunluluğu, insanın harekete geçmesini gerektirir; bu ise güdüler sayesinde olur. Harekete geçirilmiş ihtiyaca psikolojide güdü (motive) adı verilir.


4. Soru

Güdü kavramı ilk olarak kim tarafından nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Güdü kavramı ilk olarak Woodworth (1918) tarafından , “bir organizmayı çeşitli şekillerde harekete geçiren enerji birikimi” olarak tanımlanmıştır.


5. Soru

Motivasyon olma durumuna örnek veriniz.

Cevap

Okulda öğrencinin daha çok çalışma isteği duyması, fabrikada işçinin işini benimseyerek, severek yapması, bir yöneticinin her sabah keyifle ve bulunduğu statüden memnun olarak işine başlaması bir aktörün aldığı rolü benimseyerek, rolün tüm gereklerini yerine getirerek ve sanki o kişiymiş gibi sahnede oynaması, bir orta kademe yöneticinin söylenmeden ve gerekli bilgileri hazırlamış olarak toplantıya katılması, bir annenin hazırladığı yemeğe sevgisini de katması ve benzeri durumların tamamı kişinin motivasyonu ile yakından ilgilidir.


6. Soru

Psikolojik bir olgu olan motivasyonun değişik açılardan ele alınmış olması hangi tanımların yapılmasıne neden olmuştur?

Cevap

• Motivasyon, bireyleri, onların özel bir tavırla hareket etmelerine, davranmalarına teşvik eden; kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan çeşitli güdü ve güdüler topluluğudur. • Motivasyon, bir hareketin yönü, şiddeti ve devamlılığı üzerine çabuk ve derhal yapılan etkidir. • Motivasyon, davranışın nasıl başladığı, sürdürüldüğü, yönlendirildiği, durdurulduğu ve tüm bunlar sürerken organizmada mevcut olan öznel reaksiyonlardır. • Motivasyon, bir şey yapma isteğidir ve yapılan fiilin bireyin ihtiyaçlarını tatmin etme yeteneği sürdükçe bireyde bulunan bir durumdur. • Motivasyon, güdülerin etkisiyle eyleme geçme ve gerçekleştirme sürecidir


7. Soru

Yönetici ve çalışan motivasyonu açısından hangi soruların yanıtları bireylerin motivasyon düzeyleri ile ilgilidir?

Cevap

İnsanların işlerinden mutlu olması nasıl sağlanabilir? Çalışanların temel ihtiyaçlarının karşılanması, işe yoğunlaşmaları ve işi sevmeleri için yeterli midir? Çalışanlar, yöneticinin istedikleri ve kurumun amaçları doğrultusunda nasıl daha fazla çabaya yöneltilebilirler? Çalışanların davranışlarını yönlendiren temel ögeler nelerdir? Bu ve benzeri soruların yanıtları bireylerin motivasyon düzeyleri ile ilgilidir (Fındıkçı, 1999).


8. Soru

Çalışanların hangi ihtiyaçlarının giderilmesiyle motivasyon arasında doğrudan bir ilişki vardır?

Cevap

İnsan psiko-sosyal bir canlı olarak çeşitli ihtiyaçlara sahiptir. Bu ihtiyaçların bir kısmı fizyolojik ve somut ihtiyaçlardır. Br kısmı ise daha soyut, gözle görünmeyen ama son derece önem taşıyan manevi ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçların giderilmesi için kişiye sunulan imkânlar ihtiyaçların giderilmesini sağlar. Bu ise kişinin performansında etkili olur. Örnek verilecek olursa, kişinin işinden sağladığı ücret, satın alma ihtiyaçlarını giderir. Kişinin çalışması sonucu sağladığı iş motivasyonu ise iş tatminine ve işinden mutlu olmasına yol açar. Dolayısıyla insanın ihtiyaçları ile motivasyonu arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur (Fındıkçı, 1999).


9. Soru

Motivasyon, çalışanlar için hangi sonuçlara yol açar?

Cevap

Motivasyon, çalışanların kurumun genel amaçlarına uyum düzeyi ve bunlara bağlılık, biz ruhunun oluşması, iş tatmininin oluşması gibi sonuçlara yol açmaktadır. 


10. Soru

Yetersiz motivasyon çalışanlarda ne gibi sonuçlara yol açar?

Cevap

Yetersiz motivasyon, kurumda “biz” değil, “ben” değerlerinin ortaya çıkmasına, işbirliği ortamının azalmasına ve çeşitli gerginliklere yol açacaktır.


11. Soru

İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelen insan kaynakları yönetiminin sağlayacağı motivasyon düzeyi konusunda önemli bir ilke olan bireydeki denge durumunu açıklayınız.

Cevap

İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelen insan kaynakları yönetiminin sağlayacağı motivasyon düzeyi konusunda önemli bir ilke de bireydeki denge durumudur. İnsan, gerek psikolojik yapısı gerekse fizyolojik yapısı ile bir bütündür. Bu yapının temelinde de bir denge (homeostasis) yer almaktadır. Yani organizmanın herhangi bir ihtiyacı oluştuğunda söz konusu denge bozulmaktadır. Bu dengenin yeniden sağlanması için ihtiyacın giderilmesi ya da tatmin olması gereklidir.


12. Soru

Dengesizlik durumu nedir? Açıklayınız.

Cevap

Bireylerin çeşitli ihtiyaçları olduğu, bu ihtiyaçların karşılanması yönünde çaba gösterdikleri ve bu çabaları yetersiz kaldığında yani ihtiyaçları giderilmediğinde bireyde bir dengesizlik durumu oluşmaktadır.


13. Soru

Yönetimi bir süreç olarak algılama eğiliminde olan düşünürlere göre yönetim nedir? Tanımlayınız.

Cevap

Yönetimi bir süreç olarak algılama eğiliminde olan düşünürlere göre yönetim, “Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yöneltme, aralarındaki işbirliği ile koordinasyonu sağlama çabalarının bütününü içeren bir süreç (Fayol,1949: 16)’’ şeklinde ifade edilmektedir.


14. Soru

Yönetim sürecinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Yönetim sürecinin özellikleri  şu şekilde sıralanabilir: • Yönetim, bir veya birden fazla amacı gerçekleştirmeye yöneliktir. • Yönetim, belirli bir takım beşerî ve maddî kaynakları serbestçe kullanabilme yetkisini gerekli kılar. • Yönetimin olması için bir yönetici en azından da bir yönetilen insanın olması gerekir, bu niteliği ile sosyal bir süreçtir. • Yönetim, beşerî ve maddî kaynaklar arasında uyum ve işbirliğini gerektirir. • Yönetim, yönetici açısından verdiği kararları uygulatabilecek kişisel bir otorite oluşturulmasını zorunlu kılar. • Yönetim, yönetici ve yönetilenler arasında ahenk, uyum ve haberleşmeyi gerektirir.


15. Soru

Yöneticinin kaynakları etkili bir şekilde kullanabilmesi için hangi süreçleri yerine getirmesi gerekmektedir?

Cevap

Yöneticinin kaynakları etkili bir şekilde kullanabilmesi için bazı süreçleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bunlar; • Yönetici iyi bir planlamacı olmalı, • Yönetici iyi bir teşkilatçı olmalı, • Astlarına yön verebilmeli ve eş güdümü sağlamalı, • Astlarına danışmanlık yapabilmeli, • Herkesin işi, kimsenin işi değildir, düşüncesinden hareket ederek astlarını uygun seviyede takip, kontrol edebilmelidir. Bunun yanında iyi bir yönetici olabilmenin şartı, yönetim süreç veya fonksiyonlarının yerine getirilmesidir (Fayol, 1949: 39).


16. Soru

Liderlik kelimesi ne zaman ortaya çıkmıştır?

Cevap

Liderlik kelimesi, dünya literatürüne on dördüncü yüzyılda girmiştir.


17. Soru

1950’lerde yoğunlaşmaya başlayan liderlik araştırmalarıyla birlikte birçok tanım yapılmaya başlanmıştır. Bu tanımlar nelerdir?

Cevap

1950’lerde yoğunlaşmaya başlayan liderlik araştırmalarıyla birlikte birçok tanım yapılmaya başlanmıştır. Bu tanımların bazıları şu şekilde sıralanabilir: • Liderlik, ortak bir amaca doğru grubun davranışlarını yönlendirmek için bireyin yapmış olduğu davranışların tümüdür. • Liderlik, karşılıklı davranış ve fikir birliği ile yapıyı harekete geçirmek ve bu hareketi devam ettirmektir. • Liderlik amaçları gerçekleştirmek için uğraşanları duruma göre uyarlayıcı, onların sorularını yanıtlayıcı bir roldür. • Liderlik, örgütlenmiş bir grubu, belli bir amacı yerine getirmek maksadıyla insan davranışlarını etkileme faaliyetidir (Carpenter,1963:76).


18. Soru

Yöneticilik ve Liderlik kavramları arasındaki fark nedir?

Cevap

Yöneticilik “başkalarına iş gördürme”, “başkaları aracılığıyla iş başarma ve amaçlara ulaşma”dır (Bennis, 1993:48). Liderlik ise “bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme bilgi ve yeteneklerinin toplamı”dır (Bennis, 1984: 89).


19. Soru

Peter Drucker (1981)’a göre yöneticilik nedir? 

Cevap

Peter Drucker (1981), yöneticiliği “konumu ya da bilgisi nedeniyle işin gerçekleştirilmesinde ve sonuçların elde edilmesinde kuruluşun kapasitesini maddi olarak etkileyen her kişi bir yöneticidir” şeklinde tanımlamıştır.


20. Soru

Bir yöneticinin entellektüel özellikleri neler olmalıdır?

Cevap

Yöneticinin düşünen, yorumlayan, akıl yürüten, karar veren, plan yapan bir kimse olabilmesi için şu entelektüel özelliklere sahip olması gerekmektedir. • Genel kültür, tek konuda uzmanlaşmak yerine birçok konuda ve işletme fonksiyonu hakkında bilgi sahibi olmak, • Mantıklılık, • Analiz ruhu (bir olayın nedenlerini analitik olarak incelemek) • Sentez ruhu (bir olayın değişkenlerini çözüm veya plan yapmak için bir araya getirmek) • Sezgi Gücü (imkân, fırsat ve tehlikeleri önceden görebilmek) • Hayal gücü (geleceğe ilişkin olayların muhtemel gelişmelerini zihinde canlandırmak) • Mahkeme gücü (iyiye kötüden, doğruya yanlıştan, haklıyı haksızdan ayırt edebilmek) • Düşüncelerini konu ve sorunlara odaklaştırabilme yeteneği, • Düşüncelerini açık ve seçik ifade edebilme yeteneği.


1. Soru

Motivasyon nedir?

Cevap

“Güdüleme” veya “isteklendirme” olarak tanımlanan motivasyon, davranışın başlatılması, yönlendirilmesi ve sürdürülmesini sağlayan güce verilen isimdir.

2. Soru

Maslow’a göre ihtiyaçlar önem derecesine göre nasıl sıralanır?

Cevap

Maslow’a göre ihtiyaçlar önem derecesine göre şöyle sıralanırlar: • Fizyolojik ihtiyaçlar, • Korunma (güvenlik) • Sevgi • Kendine değer verme (saygı duyma) • Kendini gerçekleştirme

3. Soru

Güdü nedir?

Cevap

İhtiyaçları tatmin etme zorunluluğu, insanın harekete geçmesini gerektirir; bu ise güdüler sayesinde olur. Harekete geçirilmiş ihtiyaca psikolojide güdü (motive) adı verilir.

4. Soru

Güdü kavramı ilk olarak kim tarafından nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Güdü kavramı ilk olarak Woodworth (1918) tarafından , “bir organizmayı çeşitli şekillerde harekete geçiren enerji birikimi” olarak tanımlanmıştır.

5. Soru

Motivasyon olma durumuna örnek veriniz.

Cevap

Okulda öğrencinin daha çok çalışma isteği duyması, fabrikada işçinin işini benimseyerek, severek yapması, bir yöneticinin her sabah keyifle ve bulunduğu statüden memnun olarak işine başlaması bir aktörün aldığı rolü benimseyerek, rolün tüm gereklerini yerine getirerek ve sanki o kişiymiş gibi sahnede oynaması, bir orta kademe yöneticinin söylenmeden ve gerekli bilgileri hazırlamış olarak toplantıya katılması, bir annenin hazırladığı yemeğe sevgisini de katması ve benzeri durumların tamamı kişinin motivasyonu ile yakından ilgilidir.

6. Soru

Psikolojik bir olgu olan motivasyonun değişik açılardan ele alınmış olması hangi tanımların yapılmasıne neden olmuştur?

Cevap

• Motivasyon, bireyleri, onların özel bir tavırla hareket etmelerine, davranmalarına teşvik eden; kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan çeşitli güdü ve güdüler topluluğudur. • Motivasyon, bir hareketin yönü, şiddeti ve devamlılığı üzerine çabuk ve derhal yapılan etkidir. • Motivasyon, davranışın nasıl başladığı, sürdürüldüğü, yönlendirildiği, durdurulduğu ve tüm bunlar sürerken organizmada mevcut olan öznel reaksiyonlardır. • Motivasyon, bir şey yapma isteğidir ve yapılan fiilin bireyin ihtiyaçlarını tatmin etme yeteneği sürdükçe bireyde bulunan bir durumdur. • Motivasyon, güdülerin etkisiyle eyleme geçme ve gerçekleştirme sürecidir

7. Soru

Yönetici ve çalışan motivasyonu açısından hangi soruların yanıtları bireylerin motivasyon düzeyleri ile ilgilidir?

Cevap

İnsanların işlerinden mutlu olması nasıl sağlanabilir? Çalışanların temel ihtiyaçlarının karşılanması, işe yoğunlaşmaları ve işi sevmeleri için yeterli midir? Çalışanlar, yöneticinin istedikleri ve kurumun amaçları doğrultusunda nasıl daha fazla çabaya yöneltilebilirler? Çalışanların davranışlarını yönlendiren temel ögeler nelerdir? Bu ve benzeri soruların yanıtları bireylerin motivasyon düzeyleri ile ilgilidir (Fındıkçı, 1999).

8. Soru

Çalışanların hangi ihtiyaçlarının giderilmesiyle motivasyon arasında doğrudan bir ilişki vardır?

Cevap

İnsan psiko-sosyal bir canlı olarak çeşitli ihtiyaçlara sahiptir. Bu ihtiyaçların bir kısmı fizyolojik ve somut ihtiyaçlardır. Br kısmı ise daha soyut, gözle görünmeyen ama son derece önem taşıyan manevi ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçların giderilmesi için kişiye sunulan imkânlar ihtiyaçların giderilmesini sağlar. Bu ise kişinin performansında etkili olur. Örnek verilecek olursa, kişinin işinden sağladığı ücret, satın alma ihtiyaçlarını giderir. Kişinin çalışması sonucu sağladığı iş motivasyonu ise iş tatminine ve işinden mutlu olmasına yol açar. Dolayısıyla insanın ihtiyaçları ile motivasyonu arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur (Fındıkçı, 1999).

9. Soru

Motivasyon, çalışanlar için hangi sonuçlara yol açar?

Cevap

Motivasyon, çalışanların kurumun genel amaçlarına uyum düzeyi ve bunlara bağlılık, biz ruhunun oluşması, iş tatmininin oluşması gibi sonuçlara yol açmaktadır. 

10. Soru

Yetersiz motivasyon çalışanlarda ne gibi sonuçlara yol açar?

Cevap

Yetersiz motivasyon, kurumda “biz” değil, “ben” değerlerinin ortaya çıkmasına, işbirliği ortamının azalmasına ve çeşitli gerginliklere yol açacaktır.

11. Soru

İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelen insan kaynakları yönetiminin sağlayacağı motivasyon düzeyi konusunda önemli bir ilke olan bireydeki denge durumunu açıklayınız.

Cevap

İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelen insan kaynakları yönetiminin sağlayacağı motivasyon düzeyi konusunda önemli bir ilke de bireydeki denge durumudur. İnsan, gerek psikolojik yapısı gerekse fizyolojik yapısı ile bir bütündür. Bu yapının temelinde de bir denge (homeostasis) yer almaktadır. Yani organizmanın herhangi bir ihtiyacı oluştuğunda söz konusu denge bozulmaktadır. Bu dengenin yeniden sağlanması için ihtiyacın giderilmesi ya da tatmin olması gereklidir.

12. Soru

Dengesizlik durumu nedir? Açıklayınız.

Cevap

Bireylerin çeşitli ihtiyaçları olduğu, bu ihtiyaçların karşılanması yönünde çaba gösterdikleri ve bu çabaları yetersiz kaldığında yani ihtiyaçları giderilmediğinde bireyde bir dengesizlik durumu oluşmaktadır.

13. Soru

Yönetimi bir süreç olarak algılama eğiliminde olan düşünürlere göre yönetim nedir? Tanımlayınız.

Cevap

Yönetimi bir süreç olarak algılama eğiliminde olan düşünürlere göre yönetim, “Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yöneltme, aralarındaki işbirliği ile koordinasyonu sağlama çabalarının bütününü içeren bir süreç (Fayol,1949: 16)’’ şeklinde ifade edilmektedir.

14. Soru

Yönetim sürecinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Yönetim sürecinin özellikleri  şu şekilde sıralanabilir: • Yönetim, bir veya birden fazla amacı gerçekleştirmeye yöneliktir. • Yönetim, belirli bir takım beşerî ve maddî kaynakları serbestçe kullanabilme yetkisini gerekli kılar. • Yönetimin olması için bir yönetici en azından da bir yönetilen insanın olması gerekir, bu niteliği ile sosyal bir süreçtir. • Yönetim, beşerî ve maddî kaynaklar arasında uyum ve işbirliğini gerektirir. • Yönetim, yönetici açısından verdiği kararları uygulatabilecek kişisel bir otorite oluşturulmasını zorunlu kılar. • Yönetim, yönetici ve yönetilenler arasında ahenk, uyum ve haberleşmeyi gerektirir.

15. Soru

Yöneticinin kaynakları etkili bir şekilde kullanabilmesi için hangi süreçleri yerine getirmesi gerekmektedir?

Cevap

Yöneticinin kaynakları etkili bir şekilde kullanabilmesi için bazı süreçleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bunlar; • Yönetici iyi bir planlamacı olmalı, • Yönetici iyi bir teşkilatçı olmalı, • Astlarına yön verebilmeli ve eş güdümü sağlamalı, • Astlarına danışmanlık yapabilmeli, • Herkesin işi, kimsenin işi değildir, düşüncesinden hareket ederek astlarını uygun seviyede takip, kontrol edebilmelidir. Bunun yanında iyi bir yönetici olabilmenin şartı, yönetim süreç veya fonksiyonlarının yerine getirilmesidir (Fayol, 1949: 39).

16. Soru

Liderlik kelimesi ne zaman ortaya çıkmıştır?

Cevap

Liderlik kelimesi, dünya literatürüne on dördüncü yüzyılda girmiştir.

17. Soru

1950’lerde yoğunlaşmaya başlayan liderlik araştırmalarıyla birlikte birçok tanım yapılmaya başlanmıştır. Bu tanımlar nelerdir?

Cevap

1950’lerde yoğunlaşmaya başlayan liderlik araştırmalarıyla birlikte birçok tanım yapılmaya başlanmıştır. Bu tanımların bazıları şu şekilde sıralanabilir: • Liderlik, ortak bir amaca doğru grubun davranışlarını yönlendirmek için bireyin yapmış olduğu davranışların tümüdür. • Liderlik, karşılıklı davranış ve fikir birliği ile yapıyı harekete geçirmek ve bu hareketi devam ettirmektir. • Liderlik amaçları gerçekleştirmek için uğraşanları duruma göre uyarlayıcı, onların sorularını yanıtlayıcı bir roldür. • Liderlik, örgütlenmiş bir grubu, belli bir amacı yerine getirmek maksadıyla insan davranışlarını etkileme faaliyetidir (Carpenter,1963:76).

18. Soru

Yöneticilik ve Liderlik kavramları arasındaki fark nedir?

Cevap

Yöneticilik “başkalarına iş gördürme”, “başkaları aracılığıyla iş başarma ve amaçlara ulaşma”dır (Bennis, 1993:48). Liderlik ise “bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme bilgi ve yeteneklerinin toplamı”dır (Bennis, 1984: 89).

19. Soru

Peter Drucker (1981)’a göre yöneticilik nedir? 

Cevap

Peter Drucker (1981), yöneticiliği “konumu ya da bilgisi nedeniyle işin gerçekleştirilmesinde ve sonuçların elde edilmesinde kuruluşun kapasitesini maddi olarak etkileyen her kişi bir yöneticidir” şeklinde tanımlamıştır.

20. Soru

Bir yöneticinin entellektüel özellikleri neler olmalıdır?

Cevap

Yöneticinin düşünen, yorumlayan, akıl yürüten, karar veren, plan yapan bir kimse olabilmesi için şu entelektüel özelliklere sahip olması gerekmektedir. • Genel kültür, tek konuda uzmanlaşmak yerine birçok konuda ve işletme fonksiyonu hakkında bilgi sahibi olmak, • Mantıklılık, • Analiz ruhu (bir olayın nedenlerini analitik olarak incelemek) • Sentez ruhu (bir olayın değişkenlerini çözüm veya plan yapmak için bir araya getirmek) • Sezgi Gücü (imkân, fırsat ve tehlikeleri önceden görebilmek) • Hayal gücü (geleceğe ilişkin olayların muhtemel gelişmelerini zihinde canlandırmak) • Mahkeme gücü (iyiye kötüden, doğruya yanlıştan, haklıyı haksızdan ayırt edebilmek) • Düşüncelerini konu ve sorunlara odaklaştırabilme yeteneği, • Düşüncelerini açık ve seçik ifade edebilme yeteneği.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.