İş Planı Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
6
A+
A-

Pazarlama Planı

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İş Planı Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Pazarlama Planı

1. Soru

Girişimcinin kendi işini kurma sürecindeki motivasyon kaynakları nelerdir?

Cevap

Girişimcinin kendi işini kurma konusunda yüksek motivasyona sahip olması önemlidir. Motivasyon iş kurmak isteyenlerin sahip olması gereken en önemli güçtür. Bu süreçte girişimciler için etkili olan motivasyon kaynakları şunlardır:
• Başkalarından emir almadan çalışma ve kendi işinin patronu olma arzusu,
• Mevcut iş olanaklarının sağlamadığı maddi ve manevi kazanımlar sağlama isteği,
• Kendi geleceğine kendisinin karar verme ve yön verme isteği
• İstediği gibi bir iş bulamama,

• Emekli olan bireylerin daha fazla manevi tatmin sağlama amacı,
• Bağımsız ya da daha esnek iş ortamına kavuşma isteği,
• Karşısına çıkan iş fırsatlarını değerlendirme isteği.


2. Soru

Girişimcinin iş kurma sürecinde karşılaştığı zorlayıcı faktörler nelerdir?

Cevap

Girişimcinin iş kurma sürecindeki zorlayıcı faktörler (işin kurulmasını sağlar); işsizlik, yönetimle anlaşamama, başka alernatiflerin olmaması ve işletmeye uyum sağlayamamaktır.


3. Soru

Girişimci hangi süreç basamağında pazar ile ilgili araştırmaları yapmış, bu araştırmalara göre fınansal gereksinimlerini belirlemiş ve kuracağı işletmenin biçimine karar vermiş olur?

Cevap

İş planının geliştirilmesi aşamasında girişimci, pazar ile ilgili araştırmaları yapmış, bu araştırmalara göre fınansal gereksinimlerini belirlemiş ve kuracağı işletmenin biçimine de karar vermiş olacaktır.


4. Soru

Girişimciliğe başlama ve işin kurulması sürecindeki basamaklar nelerdir?

Cevap

Girişimciliğe başlama ve işin kurulması birçok aşamadan oluşan ve dikkatli bir biçimde yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bu süreç temel olarak; İş kurma düşüncesi, iş fikri, çalışma programı, ön değerlendirme, yapılabilirlik araştırması, iş planı, iş kurma ve iş geliştirme basamaklarından oluşmaktadır.


5. Soru

Girişimsel sürecin en önemli basamağı hangisidir?

Cevap

Girişimsel sürecin en önemli basamağı “iş fikri” aşamasıdır. Kendi işini kurma motivasyonuna sahip girişimci için başarının ilk koşulu, başarı
potansiyeli yüksek bir iş fikrine sahip olmaktır.


6. Soru

İş fikri bulma yöntemleri nelerdir?

Cevap

Genel olarak iş fikri bulma yöntemleri; ailenin etkisi, fırsatçılık, taklitçilik, becerilere yönelmek, pazar araştırması, fikir alışverişi yapmak, yatay düşünmedir. 


7. Soru

Günümüzde benzin istasyonlarında yiyecek ve içecek satışının olması, iş fikri bulma yöntemlerinden hangisiyle açıklanabilir?

Cevap

Otuz yıl önce benzin istasyonlarında yakıt ve yağdan başka pek
bir şey satılmıyordu. Bugün benzin istasyonlarında kömürden sandviçe her şey satılmaktadır. Sadece genel olarak insanların ihtiyaç ve istekleri hakkında düşünmek yerine, belirli insan grupları hakkında düşünmek çok yararlı olabilir.İnsanları kendi aralarında gruplandırdıktan
sonra onların muhtemel ihtiyaç, istek ve sorunlarını belirleme yöntemi yatay düşünme tekniğidir.


8. Soru

Girişimsel süreçte benzer bilgi ve becerileri olan birçok kişiyle rekabet oluşmasında alınabilecek önlemi kısaca açıklayınız.

Cevap

Birçok insan, içgüdüsel bir şekilde sahip oldukları iş becerilerine dayalı
bir iş kurmayı düşünürler. Mesela kaynakçılık, aşçılık, mühendislik gibi işler olabilir. Ancak başka birçok insanda da aynı becerilerin olması ve dolayısı ile karşı tarafta çok güçlü bir rekabet olması muhtemeldir. Buna karşı önlem almanın bir yolu, kendi işimize kendine has bir özellik
vermektir.


9. Soru

Girişimcilerin işletme kurma nedenleri nelerdir?

Cevap

Girişimcilerin işletme kurma nedenleri; bağımsız çalışma isteği, para kazanma isteği, miras ya da devir, bir buluşun özendirdiği işletmeler, sosyal prestij ve başka bir olanağın bulunmamasıdır.


10. Soru

İş planının temel amaçları nelerdir?

Cevap

İş planı, üç temel amaç için kullanılabilecek bir araçtır. Bunlar; iletişim, planlama ve yönetim olarak sıralanabilir.


11. Soru

Yönetim aracı olarak iş planı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Yönetim aracı olarak iş planı, işletmenin gelişim evrelerine bağlı olarak takip edilecek yolların belirlenmesi, sonuçların izlenmesi ve gelişmenin değerlendirilmesinde kullanılır. Bu anlamda iş planı sürekli olarak yenilenen ve çeşitli aşamalarda kazanılan bilgi ve deneyimlerin sürekli olarak güncel tutulması gerektiği bir belgedir.


12. Soru

Bir işletmenin her aşamasında girişimciye yol gösteren, engellerin fark edilerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan planlayıcı araç nedir?

Cevap

Planlama aracı olarak iş planı ise işletmenin her aşamasında yol göstericidir. Gelişim aşamalarına bağlı olarak ortaya çıkan engellerin ortadan kaldırılması ve yeni alternatiflerin oluşturulmasında da
kullanılır.


13. Soru

İş planının yararlarından 5 tanesini yazınız. 

Cevap

İş planı çeşitli yararlar sağlar. Bunlardan bazıları şöyledir: 
• Girişimcinin planlamış olduğu işin bilinçli, eleştirisel ve tarafsız bir biçimde değerlendirmesini sağlamaya yönelik gerekli zaman, çaba, araştırma ve disiplinin düzenli bir şekilde bir araya getirilmesine yardımcı olur.
• İş planı, işletmenin zayıf ve güçlü yanlarını, yeni ya da olası problem alanlarını saptayarak performansını iyileştirebilir.
• İş planı, işletmenin çeşitli bölüm veya birimlerine ait planlama işlemlerini koordine ederek bunların tutarlılığını sağlar.
• İş planı, yönetim ve personele, işletmenin performansı ve önceliklerine ilişkin beklentileri iletir.
• İş planı, işletmenin tamamının, birimlerinin ya da yöneticilerinin performansını ölçmek için sağlam ölçüler oluşturur.


14. Soru

İşletmelerin Basel II kriterlerine göre kredi alabilmelerini kolaylaştırmak için ne yapılmalıdır?

Cevap

İşletmelerin Basel II kriterlerine göre kredi alabilmelerini kolaylaştırmanın yolu, şeffaflıktan ve işletmeye duyulan güvenden geçmektedir. İş planları, şeffaflığın ve işletmeye olan güvenin artmasına neden olduğundan, Basel II kriterlerine göre daha uygun şartlarla kredi alınmasına yardımcı olur.


15. Soru

İş planı uygulamalarının işletme geliştirme sürecine ve kurumsallaşmaya katkıları nelerdir?

Cevap

İş planı uygulamalarının işletme geliştirme sürecine ve kurumsallaşmaya çeşitli katkıları vardır. Bunları ayrıntılı olarak şu “ekilde sıralamak mümkündür:
• İşletme içi görev dağılımının tam olarak yapılması,
• Müşteri kitlesinin talep ve özelliklerinin bilinmesi,
• Bir pazarlama politikası ve buna bağlı pazarlama planı olması,
• Satış planlamasının, üretim ve tedarik planlaması ile koordinasyonunun sağlanması,
• Üretimde verimliliğin sağlanması,
• Ortak ve çalışanların işletmedeki varlık nedenlerinin saptanması,
• Gerçekçi bir bütçe sistemine sahip olunması,
• Finansal yönetim altyapısının kurulmuş ve uygulanmakta olması, işletme kârlılığının izlenmesi gibi işletmenin gelişerek varlığını sürdürebilmesi için hayati olan konularda karar vericilerin
işlerini kolaylaştırıcı, yol gösterici bir kaynaktır.


16. Soru

İş planının bölümleri nelerdir?

Cevap

İş planının bölümleri; 

1. Giriş/Yönetici Özeti,
2. Girişimcinin ve İşletmenin Tanımı
3. Talep Yapısı ve Piyasa Araştırması
4. Pazarlama Planı
5. Üretim Planı
6. Yönetim Planı
7. Finans Planı
8. Risk Analizi
9. Zaman Tablosu
10. Eklerdir.


17. Soru

İş planının bölümlerinden Talep Yapısı ve Piyasa Araştırması bölümünde bulunması gereken unsurlardan üç tanesini yazınız.

Cevap

İş planının bölümlerinden Talep Yapısı ve Piyasa Araştırması bölümünde bulunması gereken birtakım bilgiler vardır. Bunlar; 

• !çinde bulunacağınız/bulunduğunuz pazarın boyutu nedir?
• Eğer varsa, pazar boyutlarını etkileyen pazar eğilimleri nelerdir?
• Başlıca rakipler kimlerdir? Her birinin pazar payı nedir?
• Pazarda hangi ikame mal ve hizmetler bulunmaktadır?
• Pazara giriş için engeller var mıdır?
• Müşterileriniz kimdir, hangi demografik özelliklere sahiptir? gibi soruların cevaplarıdır.


18. Soru

İş planında ürünün nasıl üretileceği nerede depolanacağı ve nasıl saklanacağı gibi bilgiler iş planının hangi bölümünde yer almalıdır.

Cevap

İş planının üretim planı bölümünde; Ürün nasıl üretilecektir?, Üretim kapasitesi ve birim üretim süresi nedir?, Hangi coğrafi bölgede üretim yapılacaktır?, Ürünler nerede depolanıp saklanacaktır?, Dış kaynak kullanılacak mıdır?, Hangi kurallar ve yasal konular dikkate alınmalıdır? sorularına yanıt verecek bilgiler bulunmalıdır.


19. Soru

İş planının finans planı bölümünde neler olmalıdır?

Cevap

İş planının finans bölümünde; gelir durumu, proforma bilanço, nakit tablosu, başabaş analizi ve yatırımın geri dönüş süresi yer almalıdır.


20. Soru

Bir iş planında risk analizi nasıl yapılmakadır?

Cevap

Bir iş planında risk analizi; tüm diğer bölümler hazırlandıktan sonra, SWOT analizi yapılarak ve olası senaryolar ile öneriler hazırlanırlanarak gerçekleştirilmektedir.


1. Soru

Girişimcinin kendi işini kurma sürecindeki motivasyon kaynakları nelerdir?

Cevap

Girişimcinin kendi işini kurma konusunda yüksek motivasyona sahip olması önemlidir. Motivasyon iş kurmak isteyenlerin sahip olması gereken en önemli güçtür. Bu süreçte girişimciler için etkili olan motivasyon kaynakları şunlardır:
• Başkalarından emir almadan çalışma ve kendi işinin patronu olma arzusu,
• Mevcut iş olanaklarının sağlamadığı maddi ve manevi kazanımlar sağlama isteği,
• Kendi geleceğine kendisinin karar verme ve yön verme isteği
• İstediği gibi bir iş bulamama,

• Emekli olan bireylerin daha fazla manevi tatmin sağlama amacı,
• Bağımsız ya da daha esnek iş ortamına kavuşma isteği,
• Karşısına çıkan iş fırsatlarını değerlendirme isteği.

2. Soru

Girişimcinin iş kurma sürecinde karşılaştığı zorlayıcı faktörler nelerdir?

Cevap

Girişimcinin iş kurma sürecindeki zorlayıcı faktörler (işin kurulmasını sağlar); işsizlik, yönetimle anlaşamama, başka alernatiflerin olmaması ve işletmeye uyum sağlayamamaktır.

3. Soru

Girişimci hangi süreç basamağında pazar ile ilgili araştırmaları yapmış, bu araştırmalara göre fınansal gereksinimlerini belirlemiş ve kuracağı işletmenin biçimine karar vermiş olur?

Cevap

İş planının geliştirilmesi aşamasında girişimci, pazar ile ilgili araştırmaları yapmış, bu araştırmalara göre fınansal gereksinimlerini belirlemiş ve kuracağı işletmenin biçimine de karar vermiş olacaktır.

4. Soru

Girişimciliğe başlama ve işin kurulması sürecindeki basamaklar nelerdir?

Cevap

Girişimciliğe başlama ve işin kurulması birçok aşamadan oluşan ve dikkatli bir biçimde yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bu süreç temel olarak; İş kurma düşüncesi, iş fikri, çalışma programı, ön değerlendirme, yapılabilirlik araştırması, iş planı, iş kurma ve iş geliştirme basamaklarından oluşmaktadır.

5. Soru

Girişimsel sürecin en önemli basamağı hangisidir?

Cevap

Girişimsel sürecin en önemli basamağı “iş fikri” aşamasıdır. Kendi işini kurma motivasyonuna sahip girişimci için başarının ilk koşulu, başarı
potansiyeli yüksek bir iş fikrine sahip olmaktır.

6. Soru

İş fikri bulma yöntemleri nelerdir?

Cevap

Genel olarak iş fikri bulma yöntemleri; ailenin etkisi, fırsatçılık, taklitçilik, becerilere yönelmek, pazar araştırması, fikir alışverişi yapmak, yatay düşünmedir. 

7. Soru

Günümüzde benzin istasyonlarında yiyecek ve içecek satışının olması, iş fikri bulma yöntemlerinden hangisiyle açıklanabilir?

Cevap

Otuz yıl önce benzin istasyonlarında yakıt ve yağdan başka pek
bir şey satılmıyordu. Bugün benzin istasyonlarında kömürden sandviçe her şey satılmaktadır. Sadece genel olarak insanların ihtiyaç ve istekleri hakkında düşünmek yerine, belirli insan grupları hakkında düşünmek çok yararlı olabilir.İnsanları kendi aralarında gruplandırdıktan
sonra onların muhtemel ihtiyaç, istek ve sorunlarını belirleme yöntemi yatay düşünme tekniğidir.

8. Soru

Girişimsel süreçte benzer bilgi ve becerileri olan birçok kişiyle rekabet oluşmasında alınabilecek önlemi kısaca açıklayınız.

Cevap

Birçok insan, içgüdüsel bir şekilde sahip oldukları iş becerilerine dayalı
bir iş kurmayı düşünürler. Mesela kaynakçılık, aşçılık, mühendislik gibi işler olabilir. Ancak başka birçok insanda da aynı becerilerin olması ve dolayısı ile karşı tarafta çok güçlü bir rekabet olması muhtemeldir. Buna karşı önlem almanın bir yolu, kendi işimize kendine has bir özellik
vermektir.

9. Soru

Girişimcilerin işletme kurma nedenleri nelerdir?

Cevap

Girişimcilerin işletme kurma nedenleri; bağımsız çalışma isteği, para kazanma isteği, miras ya da devir, bir buluşun özendirdiği işletmeler, sosyal prestij ve başka bir olanağın bulunmamasıdır.

10. Soru

İş planının temel amaçları nelerdir?

Cevap

İş planı, üç temel amaç için kullanılabilecek bir araçtır. Bunlar; iletişim, planlama ve yönetim olarak sıralanabilir.

11. Soru

Yönetim aracı olarak iş planı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Yönetim aracı olarak iş planı, işletmenin gelişim evrelerine bağlı olarak takip edilecek yolların belirlenmesi, sonuçların izlenmesi ve gelişmenin değerlendirilmesinde kullanılır. Bu anlamda iş planı sürekli olarak yenilenen ve çeşitli aşamalarda kazanılan bilgi ve deneyimlerin sürekli olarak güncel tutulması gerektiği bir belgedir.

12. Soru

Bir işletmenin her aşamasında girişimciye yol gösteren, engellerin fark edilerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan planlayıcı araç nedir?

Cevap

Planlama aracı olarak iş planı ise işletmenin her aşamasında yol göstericidir. Gelişim aşamalarına bağlı olarak ortaya çıkan engellerin ortadan kaldırılması ve yeni alternatiflerin oluşturulmasında da
kullanılır.

13. Soru

İş planının yararlarından 5 tanesini yazınız. 

Cevap

İş planı çeşitli yararlar sağlar. Bunlardan bazıları şöyledir: 
• Girişimcinin planlamış olduğu işin bilinçli, eleştirisel ve tarafsız bir biçimde değerlendirmesini sağlamaya yönelik gerekli zaman, çaba, araştırma ve disiplinin düzenli bir şekilde bir araya getirilmesine yardımcı olur.
• İş planı, işletmenin zayıf ve güçlü yanlarını, yeni ya da olası problem alanlarını saptayarak performansını iyileştirebilir.
• İş planı, işletmenin çeşitli bölüm veya birimlerine ait planlama işlemlerini koordine ederek bunların tutarlılığını sağlar.
• İş planı, yönetim ve personele, işletmenin performansı ve önceliklerine ilişkin beklentileri iletir.
• İş planı, işletmenin tamamının, birimlerinin ya da yöneticilerinin performansını ölçmek için sağlam ölçüler oluşturur.

14. Soru

İşletmelerin Basel II kriterlerine göre kredi alabilmelerini kolaylaştırmak için ne yapılmalıdır?

Cevap

İşletmelerin Basel II kriterlerine göre kredi alabilmelerini kolaylaştırmanın yolu, şeffaflıktan ve işletmeye duyulan güvenden geçmektedir. İş planları, şeffaflığın ve işletmeye olan güvenin artmasına neden olduğundan, Basel II kriterlerine göre daha uygun şartlarla kredi alınmasına yardımcı olur.

15. Soru

İş planı uygulamalarının işletme geliştirme sürecine ve kurumsallaşmaya katkıları nelerdir?

Cevap

İş planı uygulamalarının işletme geliştirme sürecine ve kurumsallaşmaya çeşitli katkıları vardır. Bunları ayrıntılı olarak şu “ekilde sıralamak mümkündür:
• İşletme içi görev dağılımının tam olarak yapılması,
• Müşteri kitlesinin talep ve özelliklerinin bilinmesi,
• Bir pazarlama politikası ve buna bağlı pazarlama planı olması,
• Satış planlamasının, üretim ve tedarik planlaması ile koordinasyonunun sağlanması,
• Üretimde verimliliğin sağlanması,
• Ortak ve çalışanların işletmedeki varlık nedenlerinin saptanması,
• Gerçekçi bir bütçe sistemine sahip olunması,
• Finansal yönetim altyapısının kurulmuş ve uygulanmakta olması, işletme kârlılığının izlenmesi gibi işletmenin gelişerek varlığını sürdürebilmesi için hayati olan konularda karar vericilerin
işlerini kolaylaştırıcı, yol gösterici bir kaynaktır.

16. Soru

İş planının bölümleri nelerdir?

Cevap

İş planının bölümleri; 

1. Giriş/Yönetici Özeti,
2. Girişimcinin ve İşletmenin Tanımı
3. Talep Yapısı ve Piyasa Araştırması
4. Pazarlama Planı
5. Üretim Planı
6. Yönetim Planı
7. Finans Planı
8. Risk Analizi
9. Zaman Tablosu
10. Eklerdir.

17. Soru

İş planının bölümlerinden Talep Yapısı ve Piyasa Araştırması bölümünde bulunması gereken unsurlardan üç tanesini yazınız.

Cevap

İş planının bölümlerinden Talep Yapısı ve Piyasa Araştırması bölümünde bulunması gereken birtakım bilgiler vardır. Bunlar; 

• !çinde bulunacağınız/bulunduğunuz pazarın boyutu nedir?
• Eğer varsa, pazar boyutlarını etkileyen pazar eğilimleri nelerdir?
• Başlıca rakipler kimlerdir? Her birinin pazar payı nedir?
• Pazarda hangi ikame mal ve hizmetler bulunmaktadır?
• Pazara giriş için engeller var mıdır?
• Müşterileriniz kimdir, hangi demografik özelliklere sahiptir? gibi soruların cevaplarıdır.

18. Soru

İş planında ürünün nasıl üretileceği nerede depolanacağı ve nasıl saklanacağı gibi bilgiler iş planının hangi bölümünde yer almalıdır.

Cevap

İş planının üretim planı bölümünde; Ürün nasıl üretilecektir?, Üretim kapasitesi ve birim üretim süresi nedir?, Hangi coğrafi bölgede üretim yapılacaktır?, Ürünler nerede depolanıp saklanacaktır?, Dış kaynak kullanılacak mıdır?, Hangi kurallar ve yasal konular dikkate alınmalıdır? sorularına yanıt verecek bilgiler bulunmalıdır.

19. Soru

İş planının finans planı bölümünde neler olmalıdır?

Cevap

İş planının finans bölümünde; gelir durumu, proforma bilanço, nakit tablosu, başabaş analizi ve yatırımın geri dönüş süresi yer almalıdır.

20. Soru

Bir iş planında risk analizi nasıl yapılmakadır?

Cevap

Bir iş planında risk analizi; tüm diğer bölümler hazırlandıktan sonra, SWOT analizi yapılarak ve olası senaryolar ile öneriler hazırlanırlanarak gerçekleştirilmektedir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.