Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Standardize Testler

1. Soru

Standart testlerin uygulandığı gruba uygunluğu konusundaki sınırlılıklar hakkında neler söylenebilir?

Cevap

Dünya çapında kullanılan testlerin birçoğu Amerika’da geliştirilmekte ve daha sonra farklı ülkelerin araştırmacıları tarafından kendi ülkelerine uyarlanmaktadır. Kendi ülkelerinin kültürü ve özelliklerine göre geliştirilen bu testlerin uyarlanması bazı ülkelerde istenilen sonuçları verememektedir. Ayrıca bu testlerin bir kısmı çocukların dikkat süresi için uzun olabilmekte, çocuklar testi uygulayan kişilerin yanında kendilerini rahat hissetmemektedirler.


2. Soru

Standart başarı testi nedir?

Cevap

İlk kez 20. yüzyılın başlarında kullanılmaya başlayan standart başarı testleri, çocuklar için eğitsel kararlar vermede en sık kullanılan araçlardan biridir ve çocukların bir grup içindeki başarısını karşılaştırmak için kullanılır.


3. Soru

Bilişsel Değerlendirme Sistemi (Cognitive Assessment System (CAS)) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Naglieri ve Das 1997 tarafından geliştirilen CAS, 5 yaşındaki çocukların bilişsel gelişimini değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. CAS’ta yer alan planlama alt testleri, çocuğun yaptığı planın geçerli olup olmadığına karar vermesini ve gerektiğinde planını değiştirip değiştiremeyeceğini belirlemesi için geliştirilmiştir. Strateji Kullanma, faaliyeti belirli bir plana göre uygulama, kestirimde bulunma, planlı bir faaliyeti odaklaşmış bir şekilde sürdürme ve bilişsel işlemlerdeki farkındalık düzeyi Planlama Ölçeğinin genel özellikleri arasında yer almaktadır.


4. Soru

Stanford Binet Zekâ Ölçeği (Stanford Binet Intelligence Test) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla kullanılan ve bireysel olarak uygulanan zekâ testi 2 yaştan itibaren yetişkin yaşlara kadar uygulanabilmektedir. İlk kez 1905 yılında yayımlanan testin ilk versiyonunda artan zorluk derecesine göre 30 soru bulunmaktadır. Uygulayıcı teste ilk sorudan başlamakta ve çocuk yanlış yapana kadar devam etmektedir. İlk uygulamadan sonra birçok uyarlaması yapılan testin son uyarlaması 1985 yılında yapılmıştır. Maddeler yaşa göre değil, beceri alanına göre düzenlenen testte birkaç puan vardır.


5. Soru

En sık kullanılan standart tarama ve tanı testleri hangileridir?

Cevap

En sık kullanılan standart tarama ve tanı testleri, Denver II Gelişimsel Tarama Testi, McCarthy Tarama Testi, Bayley III ve AGTE’dir.


6. Soru

Standart testler nedir?

Cevap

Uzmanlar tarafından dikkatli bir şekilde, kabul edilebilir hedef ve amaçlar doğrultusunda hazırlanmış, kullanımı ve puanlaması için prosedürleri olan, verilerin yorumlanması için testin kim tarafından ya da nerede yapıldığı sorununu ortadan kaldırmak amacıyla detaylı bilgileri olan testlerdir.


7. Soru

Ölçüt referanslı testlerde değerlendirme nasıl yapılır?

Cevap

Ölçüt referanslı testlerde bir grup bireyin ortalama puanı yerine belirli ölçütler kullanılmaktadır.


8. Soru

Norm referanslı testlerde değerlendirme nasıl yapılır?

Cevap

Norm referanslı testlerde değerlendirme yapılırken çocuğun puanı, test geliştirme sürecinde kullanılan nüfusun puanlarının ortalaması ile karşılaştırılır.


9. Soru

Erken çocukluk dönemindeki çocuklar için hazırlanan standart testlerin teknik standartlarıyla ilgili yapılan araştırmalara göre standart testlerin durumu nedir?

Cevap

Erken çocukluk dönemindeki çocuklar için hazırlanan birçok test, Eğitim ve Psikoloji Testlerine Yönelik Standartlarda belirtilen teknik standartları karşılamamaktadır. Bunun sebebi, testlerin hazırlandığı dönemde çocuğun neyi, nasıl öğrendiklerine ilişkin kuramların bir kısmının etkililiğini kaybetmesinden kaynaklanmaktadır.


10. Soru

Sıklıkla kullanılan başlıca standart başarı testleri hangileridir?

Cevap

California Başarı Testi, Lowa Temel Beceriler Testi, Stanford Başarı Testi, Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracı ve Bilişsel Değerlendirme Sistemi’dir.


11. Soru

Standart testlerin fazla ve yanlış kullanımı ne şekilde gerçekleşmektedir?

Cevap

Bazı kişi ve kurumlar, bu testleri geliştirmek ve uygulamak için oldukça zaman harcamakta ve çocukları değerlendirmek için sadece bu testleri kullanmaktadır. Hâlbuki çocukları değerlendirirken bu testlerin yanı sıra gözlem, anekdot kayıtları gibi farklı değerlendirme tekniklerine başvurulmalıdır.


12. Soru

Iowa Temel Beceriler Testi hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

1935’ ten beri kullanılmakta olan Iwoa Temel Beceriler Testi, anaokulundan 9. sınıfa kadar olan grubu kapsayan 5’ten 14’e kadar toplam 10 seviyeden oluşmaktadır. Testin birincil amacı çocukların öğrenmelerini geliştirmek amacıyla öğretmenlere bilgi sağlamaktır. Testte seviye 5 ve seviye 6, 5-6 yaş grubu çocukları için hazırlanmış olup kelime bilgisi, kelime analizi, okuma becerileri, dinleme, dil ve matematik becerileri olmak üzere 6 alt aşamadan oluşmaktadır. Bu 2 seviyenin standardizasyonu 53508 çocukla yapılmıştır.


13. Soru

Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracı hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Çocuğun öğrenme becerilerine ilişkin bireysel yeteneklerini ve eğitim gereksinimlerini belirlemek, öğretmenlerin çocukların öğrenme becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim gereksinimlerine uygun bir eğitim programı hazırlamasına ya da hazırlanan eğitim programlarının değerlendirmesine yardımcı olmayı amaçlayan test 48-66 aylık çocuklar için hazırlanmıştır. Erken öğrenme becerileri değerlendirme ölçeği Düşünme Becerileri, Dil Becerileri, Sayı Becerileri alt bölümlerinden oluşmaktadır. Ölçek 48-66 ay aralığında olan her bir çocuğa bireysel olarak uygulanmaktadır. Toplam 54 maddeden oluşan ölçek, 18 maddelik 3 alt boyuttan meydana gelmektedir.


14. Soru

Gates-McKillop Okuma Testi (Gates-McKillop Reading Diagnostic Test) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Gates ve McKillop tarafından 1962 yılında geliştirilen test 2. Sınıftan 6. Sınıfa kadar olan çocuklar için geliştirilmiştir. Çocukların okumadaki gücüklerini belirlemeyi amaçlayan test, farklı zamanlarda tamamlanabilir. 8 alt testi bulunan testin kelime anlama, cümle anlama, hız, heceleme gibi birçok bileşeni bulunmaktadır.


15. Soru

Standart testler analiz etme ve raporlaştırma şekillerine göre nasıl sınıflanır?

Cevap

Norm referanslı, ölçüt referanslı


16. Soru

Genel olarak standart testlerin sınırlılıkları nelerdir?

Cevap

? Teknik ve Eğitimsel Yetersizlikler ? Fazla ve Yanlış Kullanımı ? Uygulanacak Nüfus Grubuna Uygunsuzluk ? Eğitime Olumsuz Etkileri


17. Soru

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi (Metropolitan Readiness Test) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Verilen talimatı anlama ve başarma üzerine kurulu bir test olan Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, ilk kez 1949 yılında Hildert ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş, 1980 yılında Ayla Oktay tarafından dilimize uyarlanmıştır. 1995 yılında Nurss ve McGauvran tarafından altıncı versiyonu geliştirilen test, Kırca (2007) tarafından dilimize uyarlanmıştır. Toplamda 70 soru olan Metropolitan 6, Okuma Yazmaya Hazırlık Becerisi, Hikaye Anlama ve Matematik Becerileri olmak üzere 3 alt boyutu olup bireysel olarak uygulanmaktadır. 4 oturum şeklinde bireysel olarak uygulanan testin ortalama süresi 50 dakikadır.


18. Soru

Standart testler genel olarak hangi gruplar altına toplanır?

Cevap

Standart testler, performans testleri, beceri testleri ve tarama ve tanı testleri olarak 3 grup altında toplanmaktadır.


19. Soru

Stanford Başarı Testi hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

İlk kez 1926 yılında yayımlanan Stanford Başarı Testinin günümüzde onuncu versiyonu kullanılmaktadır. Anaokulundan liseye kadar olan çocuklar için geliştirilmiş olan test, birinci dönemin ve ikinci dönemin başında olmak üzere yılda 2 kez uygulanmaktadır. Testin okul öncesi çocukları için olan bölümü sesler ve harfler, kelime okuma, matematik, kelime ve harfleri dinleme ile çevre alt boyutlarından oluşmaktadır.


20. Soru

Standart testlerin eğitime nasıl bir olumsuz etkisi olabilir?

Cevap

Öğretmenlerin birçoğu diğer değerlendirme yöntemlerini göz ardı ederek test sonuçlarına göre çocukları değerlendirmekte ve öğretim programlarını buna göre oluşturmaktadır. Oysaki çocukların değerlendirilmesinde ve öğretim programlarının oluşturulmasında standart testlerden farklı ek değerlendirme yöntemleri kullanılmalıdır.


21. Soru

Eğitimsel Gelişim Ardışık Testleri (Sequential Tests of Educational ProgressSTEP) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

İlk kez 1963 yılında yayımlanan STEP, 4 seviye ve her seviye için 2 formdan oluşmaktadır. Birinci seviyesi 4-6. Sınıflar, 2. Seviyesi 7-9. Sınıflar, üçüncü seviyesi 10- 12. Sınıflar ve 4. Seviyesi 13-14. Sınıflar için olan test bataryasının her seviyesinde 7 test bulunmaktadır. Bu testler okuma, yazma, matematik, sosyal bilimler, bilim, dinleme ve rapor yazmadır.


22. Soru

Standart Tarama ve Tanı Testleri hangi amaçlarla kullanılan testlerdir?

Cevap

Çocuklarda öğrenme ya da bir engel durumunun olup olmadığının tespitine yönelik risk faktörlerinin olup olmadığını belirlemek için kullanılan testlerdir.


23. Soru

Standart başarı testleri ile standart yetenek testleri arasındaki temel fark nedir?

Cevap

Başarı testleriyle yetenek testleri arasındaki en temel fark; başarı testlerinin çocuğun ne öğrendiğini ölçmesi, yetenek testlerinin ise çocuğun yeni bilgi ve becerileri öğrenme kabiliyetini ölçmesidir.


24. Soru

Standart performans testleri kaça ayrılır?

Cevap

Standart performans testleri, standart yetenek testleri ve standart başarı testleri olarak iki alt grupta ele alınmaktadır.


25. Soru

Weschler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (Weschler Inteligence Scale for Children – Revised, WISC-R) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Weschler tarafından 1949 yılında 5-15 yaş aralığındaki çocukların zekâ düzeylerini ölçmek için geliştirilmiş olup, 1974 yılında gözden geçirilerek WISC-R oluşturulmuştur. Ülkemizde Savaşır ve arkadaşları 1995 tarafından 6-16 yaş arasındaki 1639 çocukla uyarlaması yapılmıştır. WISC-R Sözel ve Performans olmak üzere 2 alt boyuttan oluşmaktadır. Alt boyutlar birer yedekle birlikte 6’şar alt testten oluşmaktadır. Sözel boyut; genel bilgi, benzerlikler, aritmetik, yargılama, sözcük dağarcığı, sayı dizisi alt testlerinden, Performans boyutu resim tamamlama, resim düzenleme, küplerle desen, parça birleştirme, şifre ve labirentler alt testlerinden meydana gelmektedir.


26. Soru

Sıklıkla kullanılan standart beceri testleri hangileridir?

Cevap

? Sosyal uyum ve beceri ölçeği, ? Sosyal beceri değerlendirme sistemi, ? 5-6 Yaş İçin Sosyal Beceri Formu, ? Vineland Sosyal Duygusal Erken Çocukluk Ölçeğidir.


27. Soru

Standart beceri testleri hangi anaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Standart beceri testleri, bireylerin kişilik özellikleri ve uyum düzeyleri hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanılmaktadır.


28. Soru

Standart test nedir?

Cevap

Uzmanlar tarafından dikkatli bir şekilde, kabul edilebilir hedef ve amaçlar doğrultusunda hazırlanmış, kullanımı ve puanlaması için
prosedürleri olan, verilerin yorumlanması için testin kim tarafından ya da nerede yapıldığı sorununu ortadan kaldırmak amacıyla detaylı bilgileri olan testler olarak tanımlanmaktadır.


29. Soru

Sıklıkla kullanılan standart tarama ve tanı testleri hangileridir?

Cevap

? Denver II ? Gelişimsel Tarama Testi, ? McCarthy Tarama Testi, ? Bayley III ve ? AGTE’dir.


30. Soru

Peabody Resim Kelime Testi (Peabody Picture Vocabulary Test) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

İlk kez 1959 yılında Lloyd Dunn tarafından geliştirilmiş olan ve 1974 yılında ullbright görevlisi Jack Katz ve Ankara Rehberlik ve Araştırma Merkezi görevlileri tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. 2-12 yaş arasındaki çocukların dil gelişim düzeylerini ölçmeyi amaçlayan testin güvenirliği 71 ile 81 arasında değişmektedir. Peabody Resim Kelime Testinin materyalleriher biri 4 resimden oluşan 100 kart ve çocukların verdiği cevapların uygulayıcı tarafından kaydedildiği bir kayıt formudur.


31. Soru

Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği (Maternal Behavior Rating Scale) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

İlk kez 1985 yılında geliştirilen ölçek 2008 yılında gözden geçirilerek son şeklini almıştır. Mahoney tarafından 2008 yılında son şekli verilen ölçek dilimize Diken (2009) tarafından uyarlanmıştır. Duyarlı Yanıtlayıcı Olma, Duygusal İfade Edici Olma ve Başarı Odaklı- Yönlendirici Olma olmak üzere üç alt boyutu olan ölçeğin toplam 12 maddesi bulunmaktadır. Ölçek uygulanırken, ebeveyn ve çocuk, uygulamacı tarafından hazırlanan ve değişik yaş gruplarına ait çeşitli oyuncakların bulunduğu odaya alınır ve yaklaşık 20-25 dakika ebeveynin serbest oyundaki davranışları videoya alınır. Video incelenirken ilk beş dakika ve son 5 dakika değerlendirmeye alınmaz. Ölçekte yer alan açıklamalara göre ebeveyne uygun olan puanlamalar yapılır.


32. Soru

Standart başarı testlerinin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

? Konuyla ilgili alandaki kişiler tarafından hazırlanmış olması, ? Yönergelerin açık, net ve anlaşılır olması, ? Normlarının bulunması, ? Eş değer paralel formlarının bulunması.


33. Soru

Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Meroğlu ve Kandır tarafından 2005 yılında 7-11 yaş arası çocuklar için geliştirilen ölçek anne-baba ya da öğretmenlerle görüşülerek doldurulmaktadır. Sosyal uyum, sosyal uyumsuzluk ve sınırlı sayıda sosyal uyum olmak üzere 3 alt boyutu bulunan ölçek 32 maddeden oluşmaktadır. Testin toplam güvenirliği 90, iç tutarlığı ise 86 çıkmış olup 5-6 yaş çocukları için ölçeğin geçerlik güvenirlik çalışmaları Işık (2007) tarafından yapılmıştır. Sosyal uyum ve sosyal uyumsuzluk olmak üzere 2 alt boyutu ve 25 maddesi bulunan ölçeğin sosyal uyum alt boyutunun güvenirliği 93, sosyal uyumsuzluk alt boyutunu güvenirliği 83 çıkmıştır.


34. Soru

En sık kullanılan standart başarı testleri nelerdir?

Cevap

En çok kullanılan standart başarı testleri; California Başarı Testi, Lowa Temel Beceriler Testi, Stanford Başarı Testi, Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracı ve Bilişsel Değerlendirme Sistemi’dir.


35. Soru

Standart testlerin sınırlılıkları nelerdir?

Cevap

Her değerlendirme türünde olduğu gibi standart testlerin de bazı sınırlılıkları ve yetersizlikleri bulunmaktadır. Standart testlerin sınırlılıkları ve yetersizlikleri şunlardır:

 • Teknik ve Eğitimsel Yetersizlikler
 • Fazla ve Yanlış Kullanımı
 • Uygulanacak Nüfus Grubuna Uygunsuzluk
 • Eğitime Olumsuz Etkileri

36. Soru

Türkçe Erken Dil Gelişim Testi (Test of Early Language Development- Third Edition) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Hresko ve arkadaşları tarafından 1999 yılında geliştirilen ölçek 24-95 aylık çocukların alıcı ve ifade edici sözel dil becerilerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğin A ve B olmak üzere iki paralel formu bulunmaktadır. Alıcı dil testinde 24 anlam bilgisi ve 13 söz dizimini ölçen toplam 37 madde ve ifade edici dil testinde 22 anlam bilgisi ve 17 söz dizimini ölçen toplam 39 madde olmak üzere ölçekte 76 madde bulunmaktadır. Uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Güven tarafından 2009 yılında 359 çocukla yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlık katsayıları .86 ile .98 arasında çıkmıştır. Testin uygulanmasında teste ait kitapçığın yanı sıra küp, bebek gibi objelere de ihtiyaç duyulmaktadır. Çocuk başlangıç aşamasında art arda üç yanlış yaptığında birer soru geri gidilerek çocuğun üst üste üç doğru cevap verebildiği nokta belirlenmektedir. Test, çocuğun art arda üç soruyu yanlış cevaplamasıyla sonlanmaktadır.


37. Soru

Denver II Gelişimsel Tarama Testi (Denver Developmental Screening Test II (DDST II)) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

0-6 yaş arası çocuklara uygulanan ve gelişimsel sorunları yakalamaya yardımcı olan Denver Gelişim Testi, ilk kez rankenburg ve Dodds tarafından 1967 yılında yayımlanmıştır. 50’den fazla ülkede standardizasyonu yapılan testin ikinci versiyonu olan Denver II, ilk testin 1990 yılında yeniden gözden geçirilmesiyle ile oluşturulmuş olup her iki testin standardizasyonu Yalaz ve Anlar tarafından 1982, 1996 ve 2009 yıllarında yapılmıştır.


38. Soru

İlk Standart yetenek testleri niçin ve kim tarafından geliştirilmiştir?

Cevap

Genellikle bir programa yerleştirme, kariyer planlaması, zekâ veya IQ testleri gibi genel zeka düzeyini belirlemek için kullanılan yetenek testleri, 20. yüzyılın başlarında Fransa’da bilişsel gelişimi akranlarından daha geride olan çocukların belirlenip, onlar için özel sınıf açılması için Alfred Binet ve asistanı tarafından geliştirilmiştir.


39. Soru

Denver II Gelişimsel Tarama Testi’nin bölümleri neler

Cevap

Denver II Gelişimsel Tarama Testi’nin bölümleri aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel-Sosyal: İnsanlarla anlaşma, kendi bireysel gereksinimlerini karşılayabilme
 • İnce Motor: El-göz koordinasyonu, küçük cisimleri kullanabilme, problem çözme,
 • Dil işitme, anlama, dili kullanma
 • Kaba Motor: Oturma, yürüme, zıplama

40. Soru

Standart testlerden elde edilen sonuçlar hangi şekillerde analiz edip raporlaştırılabilinmektedir?

Cevap

Standart testlerden elde edilen sonuçlar norm referanslı ya da ölçüt referanslı olmak üzere 2 şekilde analiz edilip raporlaştırılabilmektedir. Norm referanslı testlerde değerlendirme yapılırken çocuğun puanı, test geliştirme sürecinde kullanılan nüfusun puanlarının ortalaması ile karşılaştırılırken, ölçüt referanslı testlerde ise bir grup bireyin ortalama puanı yerine belirli ölçütler kullanılmaktadır


41. Soru

Aileleri değerlendirmek amacıyla hazırlanmış olan testlere hangi örnekler verilebilir?

Cevap

Aileler için hazırlanmış testler arasında aile değerlendirme ölçeği, anne-baba tutum ölçeği, ebeveyn tutum ölçeği bulunmaktadır.


42. Soru

Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı (GEÇDA) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Baykan, Temel, Ersoy, Avcı ve Turla (2002) tarafından 0-72 ay arası çocukların gelişimlerini değerlendirmek için geliştirilen bir araç olup çocuğun oyun ortamında gözlemlemeye dayanması, uygulamanın kolay olması ve değerlendirmenin kolaylığı aracın önemini artıran özelliklerdir. GEÇDA, çocukların gelişim hızlarına paralel olarak 1-12 aylar arası birer aylık, 13-24 aylar arası üçer aylık, 25-36 aylar arası altışar aylık ve 37-72 aylar arası on ikişer aylık aralarla olmak üzere 21 alt yaş aralığı bulunan bir araçtır. Psikomotor alanda 73, bilişsel alanda 60, dil alanında 60 ve sosyal duygusal alanda 56 olmak üzere toplamda 4 alt test ve 249 maddeden oluşmaktadır.


43. Soru

Standart test türleri nelerdir?

Cevap

Standart testler, performans testleri, beceri testleri ve tarama ve tanı testleri olarak 3 grup altında toplanmaktadır.


44. Soru

Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracı (Test of Early Learning Skills) nedir? Açıklayınız.

Cevap

Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracı (Test of Early Learning Skills): Çocuğun öğrenme becerilerine ilişkin bireysel yeteneklerini ve eğitim gereksinimlerini belirlemek, öğretmenlerin çocukların öğrenme becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim gereksinimlerine uygun bir eğitim programı hazırlamasına ya da hazırlanan eğitim programlarının değerlendirmesine yardımcı olmayı amaçlayan test 48-66 aylık çocuklar için hazırlanmıştır. Erken öğrenme becerileri değerlendirme ölçeği Düşünme Becerileri, Dil Becerileri, Sayı Becerileri alt bölümlerinden oluşmaktadır. Ölçek 48-66 ay aralığında olan her bir çocuğa bireysel olarak uygulanmaktadır. Toplam 54 maddeden oluşan ölçek, 18 maddelik 3 alt boyuttan meydana gelmektedir. Araştırmada kullanılan materyaller; 2 mavi üçgen, 2 yeşil dikdörtgen, 1 yeşil yarım yuvarlak, 3 yeşil yuvarlak, 4 renklendirilmiş çubuk (sarıkırmızı-mavi-yeşil), 5 kırmızı blok, bir gösterici çubuğudur.


45. Soru

Çocuklarla en sık kullanılan standart beceri testleri hangileridir?

Cevap

En sık kullanılan standart beceri testleri; sosyal uyum ve beceri ölçeği, sosyal beceri değerlendirme sistemi, 5-6 Yaş İçin Sosyal Beceri Formu, Vineland Sosyal Duygusal Erken Çocukluk Ölçeğidir.


46. Soru

Yetenek testleri hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

Cevap

Yetenek testleri genellikle bir programa yerleştirme, kariyer planlaması, zekâ veya IQ testleri gibi genel zekâ düzeyini belirlemek için kullanılmaktadır. 


47. Soru

Standart testleri, diğer değerlendirme türlerinden ayıran temel özellikler nelerdir?

Cevap

Standart testleri, diğer değerlendirme türlerinden ayıran temel özellikler şunlardır:

 • Tanımı açıkça yapılmış olan davranışları ölçmek için hazırlanmış olmaları,
 • Uygulama yapabilmek ve sonrasında planlayabilmek için kendine özel yönergesinin olması,
 • Testin üzerinde geliştirilmiş olduğu bireyleri örnekleyici niteliği olan öğrenci gruplarına dayalı normlarının olması,
 • Geçerlik ve güvenirliklerin uygulamalarla belirlenmiş olması,
 • Teste ait eş değer formların aynı kişiye hem aynı anda hem de ayrı zamanlarda uygulamaya müsait olması,
 • Testin uygulama el kitabı olması,
 • Aynı davranış ölçütlerinin farklı yaş gruplarına uygulanabileceği uygun formun olması.

48. Soru

Ebeveyn Stres İndeksi Kısa Formu hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Abidin tarafından 1983 yılında geliştirilen öl- çeğin kültürümüze uyarlaması Mert, Hallıoğlu ve Ankaralı Çamdeviren tarafından 2007 yılında yapılmıştır. Ölçeğin ebeveynle ilgili sıkıntılar alt boyutunun iç güvenirliği 0.81, ebeveyn-çocuk etkileşiminde bozulma alt boyutunun iç güvenirliği 0.76, zor çocuk alt boyutunun iç güvenirliği 0.78 ve ölçeğin kez toplam iç güvenirliği 0.71 bulunmuştur.


49. Soru

Standart tarama testi nedir?

Cevap

Standart tarama testleri ya da gelişimsel tarama testleri, çocuklarda öğrenme ya da bir engel durumunun olup olmadığının tespitine yönelik risk faktörlerinin olup olmadığını belirlemek için kullanılan testlerdir.


50. Soru

Çocuklarla en sık kullanılan yetenek testleri nelerdir?

Cevap

En sık kullanılan yetenek testleri Metroploitan Okul Olgunluğu Testi, WISC-R, Stanford Binet Zekâ Ölçeği, TEMA-3, Peabody Kelime Testi 2’dir.


51. Soru

Standart beceri testlerinin kullanım amacı nedir?

Cevap

Standart beceri testleri, bireylerin kişilik özellikleri ve uyum düzeyleri hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanılmaktadır. 


52. Soru

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) nedir? Açıklayınız.

Cevap

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) Savaşır, Sezgin ve Erol tarafından 1994 yılında geliştirilmiştir. Envanterin temel amacı 0-6 yaş aralığındaki çocukların genel gelişimlerinin taranmasıdır. 154 madde ve dört alt boyuttan (dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyo beceri-öz bakım) oluşan envanteri ebeveynler doldurabileceği gibi 36-72 ay grubunu öğretmenler de doldurabilmektedir. 


53. Soru

Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı (GEÇDA) nasıl bir testtir? Açıklayınız.

Cevap

Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı (GEÇDA), Baykan, Temel, Ersoy, Avcı ve Turla (2002) tarafından 0-72 ay arası çocukların gelişimlerini değerlendirmek için geliştirilen bir araç olup çocuğun oyun ortamında gözlemlemeye dayanması, uygulamanın kolay olması ve değerlendirmenin kolaylığı aracın önemini artıran özelliklerdir. GEÇDA, çocukların gelişim hızlarına paralel olarak 1-12 aylar arası birer aylık, 13-24 aylar arası üçer aylık, 25-36 aylar arası altışar aylık ve 37-72 aylar arası on ikişer aylık aralarla olmak üzere 21 alt yaş aralığı bulunan bir araçtır. Psikomotor alanda 73, bilişsel alanda 60, dil alanında 60 ve sosyal duygusal alanda 56 olmak üzere toplamda 4 alt test ve 249 maddeden oluşmaktadır.


54. Soru

Otizm Davranış Kontrol Listesi (ABC) nedir? Açıklayınız.

Cevap

Otizm Davranış Kontrol Listesi (ABC), Krug, Arrick ve Almond tarafından 1980 yılında geliştirilmiş bir ölçek olup, Eğitimsel Planlama İçin Otizm Tarama Aracı’nın (ASIEP-2) 5 alt ölçeğinden biridir. ABC; duyusal, ilişki kurma, beden ve nesne kullanımı, dil becerileri ile sosyal ve öz bakım becerileri olmak üzere 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Duyusal alt boyutunda 9, ilişki kurma boyutunda 12, beden ve nesne kullanımı alt boyutunda 12, dil becerileri alt boyutunda 13 ve sosyal ve öz bakım becerileri alt boyutunda 11 madde olan ABC, toplamda 57 maddeden oluşmakta olup, en düşük 0, en yüksek 159 puan alınabilmektedir. Ölçeğin ülkemizdeki geçerlik güvenirlik çalışmaları son olarak Yılmaz Irmak ve arkadaşları tarafından yapışmıştır


55. Soru

Standart testlerin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

? Tanımı açıkça yapılmış olan davranışları ölçmek için hazırlanmış olmaları, ? Uygulama yapabilmek ve sonrasında planlayabilmek için kendine özel yönergesinin olması, ? Testin üzerinde geliştirilmiş olduğu bireyleri örnekleyici niteliği olan öğrenci gruplarına dayalı normlarının olması, ? Geçerlik ve güvenirliklerin uygulamalarla belirlenmiş olması, ? Teste ait eş değer formların aynı kişiye hem aynı anda hem de ayrı zamanlarda uygulamaya müsait olması, ? Testin uygulama el kitabı olması, ? Aynı davranış ölçütlerinin farklı yaş gruplarına uygulanabileceği uygun formun olması.


56. Soru

Ebeveyn Tutum Ölçeği nasıl bir araçtır? Açıklayınız.

Cevap

Ebeveyn Tutum Ölçeği, Karabulut Demir ve Şendil (2008) tarafından 2-6 yaş aralığındaki çocuğu olan ebeveynler için geliştirilmiş bir formdur. Ölçeğin ilk hâli 62 maddeden oluşmuş olup geçerlik çalışmaları sonucunda 46 maddeye indirilerek
ölçeğe son hâli verilmiştir. 5’li likert tarzında hazırlanan ölçeğin demokratik, otoriter, aşırı koruyucu ve izin verici olmak üzere 4 alt boyutu olup, bu alt boyutların güvenirlik katsayıları sırasıyla .83, .76, .75 ve .74 çıkmıştır. Ölçek maddeleri oluşturulurken yurtiçi ve yurt dışında yapılmış olan 12 çalışma gözden geçirilmiş ve 500 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Benzer ifadeler, çeviri ifadelerdeki belirsizlikler, maddelerin 2-6 yaş grubu için uygun olmaması gibi sebeplerden dolayı madde sayısı 69’a düşürülmüş, ön uygulamada 7 madde daha çıkarılarak ölçeğin ilk hâli olan 62 maddelik form meydana getirilmiştir. Ardından yapılan geçerlik çalışması sonucunda ölçekten 16 madde daha çıkarılmış ve 46 maddeye indirilmiştir. 


57. Soru

California Başarı Testi hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

İlk kez 1950 yılında yayımlanan California Başarı Testi (California Achievement Test-CAT anaokulundan 12. sınıfa kadar geniş bir aralığı kapsayıp, 21 seviyeden oluşmaktadır. İlk versiyonları çocukların okuma becerileri, dil becerileri ve matematik becerilerini ölçerken, günümüzde kullanılmakta olan 5. versiyonunda okuma, dil, heceleme, matematik, çalışma becerileri, bilişsel ve sosyal beceriler olmak üzere yedi alt boyut bulunmaktadır. Norm referanslı bir standart test olan California Başarı Testi’nin son versiyonunun standardizasyonu üç yüz bin çocukla yapılmış ve alt boyutlarının güvenirlikleri, 80 ile 90 arasında çıkmıştır.


58. Soru

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Ankara Gelişim Tarama Envanteri Savaşır, Sezgin ve Erol tarafından 1994 yılında geliştirilmiştir. Envanterin temel amacı 0-6 yaş aralığındaki çocukların genel gelişimlerinin taranmasıdır.154madde ve dört alt boyuttan (dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyo beceri-öz bakım) oluşan envanteri ebeveynler doldurabileceği gibi 36-72 ay grubunu öğretmenler de doldurabilmektedir.


59. Soru

Ebeveyn Tutum Ölçeği hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Karabulut Demir ve Şendil (2008) tarafından 2-6 yaş aralığındaki çocuğu olan ebeveynler için geliştirilmiş bir formdur. Ölçeğin ilk hâli 62 maddeden oluşmuş olup geçerlik çalışmaları sonucunda 46 maddeye indirilerek ölçeğe son hali verilmiştir.5’li Likert tarzında hazırlanan ölçeğin demokratik, otoriter, aşırı koruyucu ve izin verici olmak üzere 4 alt boyutu olup, bu alt boyutların güvenirlik katsayıları sırasıyla .83, .76, .75 ve .74 çıkmıştır. Ölçek maddeleri oluşturulurken yurtiçi ve yurt dışında yapılmış olan 12 çalışma gözden geçirilmiş ve 500 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Benzer ifadeler, çeviri ifadelerdeki belirsizlikler, maddelerin 2-6 yaş grubu için uygun olmaması gibi sebeplerden dolayı madde sayısı 69’a düşürülmüş, ön uygulamada 7 madde daha çıkarılarak ölçeğin ilk hali olan 62 maddelik form meydana getirilmiştir. Ardından yapılan geçerlik çalışması sonucunda ölçekten 16 madde daha çıkarılmış ve 46 maddeye indirilmiştir.


60. Soru

Başarı testleriyle yetenek testleri arasındaki en temel fark nedir?

Cevap

Yetenek testleri ve başarı testleri zaman zaman birbiriyle karıştırılabilmektedir. Başarı testleriyle yetenek testleri arasındaki en temel fark; başarı testlerinin çocuğun ne öğrendiğini ölçmesi, yetenek testlerinin ise çocuğun yeni bilgi ve becerileri öğrenme kabiliyetini ölçmesidir. 


61. Soru

Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği nasıl bir ölçektir? Özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği (Maternal Behavior Rating Scale), İlk kez 1985 yılında geliştirilen ölçek 2008 yılında gözden geçirilerek son hâlini almıştır. Mahoney tarafından 2008 yılında son hâli verilen ölçek dilimize Diken (2009) tarafından uyarlanmıştır. Duyarlı Yanıtlayıcı Olma, Duygusal İfade Edici Olma ve Başarı Odaklı- Yönlendirici Olma olmak üzere üç alt boyutu olan ölçeğin toplam 12 maddesi bulunmaktadır. Ölçek uygulanırken, ebeveyn ve çocuk, uygulamacı tarafından hazırlanan ve değişik yaş gruplarına ait çeşitli oyuncakların bulunduğu odaya alınır ve yaklaşık 20-25 dakika ebeveynin serbest oyundaki davranışları videoya alınır. Video incelenirken ilk beş dakika ve son 5 dakika değerlendirmeye alınmaz. Ölçekte yer alan açıklamalara göre ebeveyne uygun olan puanlamalar yapılır.


1. Soru

Standart testlerin uygulandığı gruba uygunluğu konusundaki sınırlılıklar hakkında neler söylenebilir?

Cevap

Dünya çapında kullanılan testlerin birçoğu Amerika’da geliştirilmekte ve daha sonra farklı ülkelerin araştırmacıları tarafından kendi ülkelerine uyarlanmaktadır. Kendi ülkelerinin kültürü ve özelliklerine göre geliştirilen bu testlerin uyarlanması bazı ülkelerde istenilen sonuçları verememektedir. Ayrıca bu testlerin bir kısmı çocukların dikkat süresi için uzun olabilmekte, çocuklar testi uygulayan kişilerin yanında kendilerini rahat hissetmemektedirler.

2. Soru

Standart başarı testi nedir?

Cevap

İlk kez 20. yüzyılın başlarında kullanılmaya başlayan standart başarı testleri, çocuklar için eğitsel kararlar vermede en sık kullanılan araçlardan biridir ve çocukların bir grup içindeki başarısını karşılaştırmak için kullanılır.

3. Soru

Bilişsel Değerlendirme Sistemi (Cognitive Assessment System (CAS)) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Naglieri ve Das 1997 tarafından geliştirilen CAS, 5 yaşındaki çocukların bilişsel gelişimini değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. CAS’ta yer alan planlama alt testleri, çocuğun yaptığı planın geçerli olup olmadığına karar vermesini ve gerektiğinde planını değiştirip değiştiremeyeceğini belirlemesi için geliştirilmiştir. Strateji Kullanma, faaliyeti belirli bir plana göre uygulama, kestirimde bulunma, planlı bir faaliyeti odaklaşmış bir şekilde sürdürme ve bilişsel işlemlerdeki farkındalık düzeyi Planlama Ölçeğinin genel özellikleri arasında yer almaktadır.

4. Soru

Stanford Binet Zekâ Ölçeği (Stanford Binet Intelligence Test) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla kullanılan ve bireysel olarak uygulanan zekâ testi 2 yaştan itibaren yetişkin yaşlara kadar uygulanabilmektedir. İlk kez 1905 yılında yayımlanan testin ilk versiyonunda artan zorluk derecesine göre 30 soru bulunmaktadır. Uygulayıcı teste ilk sorudan başlamakta ve çocuk yanlış yapana kadar devam etmektedir. İlk uygulamadan sonra birçok uyarlaması yapılan testin son uyarlaması 1985 yılında yapılmıştır. Maddeler yaşa göre değil, beceri alanına göre düzenlenen testte birkaç puan vardır.

5. Soru

En sık kullanılan standart tarama ve tanı testleri hangileridir?

Cevap

En sık kullanılan standart tarama ve tanı testleri, Denver II Gelişimsel Tarama Testi, McCarthy Tarama Testi, Bayley III ve AGTE’dir.

6. Soru

Standart testler nedir?

Cevap

Uzmanlar tarafından dikkatli bir şekilde, kabul edilebilir hedef ve amaçlar doğrultusunda hazırlanmış, kullanımı ve puanlaması için prosedürleri olan, verilerin yorumlanması için testin kim tarafından ya da nerede yapıldığı sorununu ortadan kaldırmak amacıyla detaylı bilgileri olan testlerdir.

7. Soru

Ölçüt referanslı testlerde değerlendirme nasıl yapılır?

Cevap

Ölçüt referanslı testlerde bir grup bireyin ortalama puanı yerine belirli ölçütler kullanılmaktadır.

8. Soru

Norm referanslı testlerde değerlendirme nasıl yapılır?

Cevap

Norm referanslı testlerde değerlendirme yapılırken çocuğun puanı, test geliştirme sürecinde kullanılan nüfusun puanlarının ortalaması ile karşılaştırılır.

9. Soru

Erken çocukluk dönemindeki çocuklar için hazırlanan standart testlerin teknik standartlarıyla ilgili yapılan araştırmalara göre standart testlerin durumu nedir?

Cevap

Erken çocukluk dönemindeki çocuklar için hazırlanan birçok test, Eğitim ve Psikoloji Testlerine Yönelik Standartlarda belirtilen teknik standartları karşılamamaktadır. Bunun sebebi, testlerin hazırlandığı dönemde çocuğun neyi, nasıl öğrendiklerine ilişkin kuramların bir kısmının etkililiğini kaybetmesinden kaynaklanmaktadır.

10. Soru

Sıklıkla kullanılan başlıca standart başarı testleri hangileridir?

Cevap

California Başarı Testi, Lowa Temel Beceriler Testi, Stanford Başarı Testi, Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracı ve Bilişsel Değerlendirme Sistemi’dir.

11. Soru

Standart testlerin fazla ve yanlış kullanımı ne şekilde gerçekleşmektedir?

Cevap

Bazı kişi ve kurumlar, bu testleri geliştirmek ve uygulamak için oldukça zaman harcamakta ve çocukları değerlendirmek için sadece bu testleri kullanmaktadır. Hâlbuki çocukları değerlendirirken bu testlerin yanı sıra gözlem, anekdot kayıtları gibi farklı değerlendirme tekniklerine başvurulmalıdır.

12. Soru

Iowa Temel Beceriler Testi hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

1935’ ten beri kullanılmakta olan Iwoa Temel Beceriler Testi, anaokulundan 9. sınıfa kadar olan grubu kapsayan 5’ten 14’e kadar toplam 10 seviyeden oluşmaktadır. Testin birincil amacı çocukların öğrenmelerini geliştirmek amacıyla öğretmenlere bilgi sağlamaktır. Testte seviye 5 ve seviye 6, 5-6 yaş grubu çocukları için hazırlanmış olup kelime bilgisi, kelime analizi, okuma becerileri, dinleme, dil ve matematik becerileri olmak üzere 6 alt aşamadan oluşmaktadır. Bu 2 seviyenin standardizasyonu 53508 çocukla yapılmıştır.

13. Soru

Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracı hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Çocuğun öğrenme becerilerine ilişkin bireysel yeteneklerini ve eğitim gereksinimlerini belirlemek, öğretmenlerin çocukların öğrenme becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim gereksinimlerine uygun bir eğitim programı hazırlamasına ya da hazırlanan eğitim programlarının değerlendirmesine yardımcı olmayı amaçlayan test 48-66 aylık çocuklar için hazırlanmıştır. Erken öğrenme becerileri değerlendirme ölçeği Düşünme Becerileri, Dil Becerileri, Sayı Becerileri alt bölümlerinden oluşmaktadır. Ölçek 48-66 ay aralığında olan her bir çocuğa bireysel olarak uygulanmaktadır. Toplam 54 maddeden oluşan ölçek, 18 maddelik 3 alt boyuttan meydana gelmektedir.

14. Soru

Gates-McKillop Okuma Testi (Gates-McKillop Reading Diagnostic Test) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Gates ve McKillop tarafından 1962 yılında geliştirilen test 2. Sınıftan 6. Sınıfa kadar olan çocuklar için geliştirilmiştir. Çocukların okumadaki gücüklerini belirlemeyi amaçlayan test, farklı zamanlarda tamamlanabilir. 8 alt testi bulunan testin kelime anlama, cümle anlama, hız, heceleme gibi birçok bileşeni bulunmaktadır.

15. Soru

Standart testler analiz etme ve raporlaştırma şekillerine göre nasıl sınıflanır?

Cevap

Norm referanslı, ölçüt referanslı

16. Soru

Genel olarak standart testlerin sınırlılıkları nelerdir?

Cevap

? Teknik ve Eğitimsel Yetersizlikler ? Fazla ve Yanlış Kullanımı ? Uygulanacak Nüfus Grubuna Uygunsuzluk ? Eğitime Olumsuz Etkileri

17. Soru

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi (Metropolitan Readiness Test) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Verilen talimatı anlama ve başarma üzerine kurulu bir test olan Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, ilk kez 1949 yılında Hildert ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş, 1980 yılında Ayla Oktay tarafından dilimize uyarlanmıştır. 1995 yılında Nurss ve McGauvran tarafından altıncı versiyonu geliştirilen test, Kırca (2007) tarafından dilimize uyarlanmıştır. Toplamda 70 soru olan Metropolitan 6, Okuma Yazmaya Hazırlık Becerisi, Hikaye Anlama ve Matematik Becerileri olmak üzere 3 alt boyutu olup bireysel olarak uygulanmaktadır. 4 oturum şeklinde bireysel olarak uygulanan testin ortalama süresi 50 dakikadır.

18. Soru

Standart testler genel olarak hangi gruplar altına toplanır?

Cevap

Standart testler, performans testleri, beceri testleri ve tarama ve tanı testleri olarak 3 grup altında toplanmaktadır.

19. Soru

Stanford Başarı Testi hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

İlk kez 1926 yılında yayımlanan Stanford Başarı Testinin günümüzde onuncu versiyonu kullanılmaktadır. Anaokulundan liseye kadar olan çocuklar için geliştirilmiş olan test, birinci dönemin ve ikinci dönemin başında olmak üzere yılda 2 kez uygulanmaktadır. Testin okul öncesi çocukları için olan bölümü sesler ve harfler, kelime okuma, matematik, kelime ve harfleri dinleme ile çevre alt boyutlarından oluşmaktadır.

20. Soru

Standart testlerin eğitime nasıl bir olumsuz etkisi olabilir?

Cevap

Öğretmenlerin birçoğu diğer değerlendirme yöntemlerini göz ardı ederek test sonuçlarına göre çocukları değerlendirmekte ve öğretim programlarını buna göre oluşturmaktadır. Oysaki çocukların değerlendirilmesinde ve öğretim programlarının oluşturulmasında standart testlerden farklı ek değerlendirme yöntemleri kullanılmalıdır.

21. Soru

Eğitimsel Gelişim Ardışık Testleri (Sequential Tests of Educational ProgressSTEP) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

İlk kez 1963 yılında yayımlanan STEP, 4 seviye ve her seviye için 2 formdan oluşmaktadır. Birinci seviyesi 4-6. Sınıflar, 2. Seviyesi 7-9. Sınıflar, üçüncü seviyesi 10- 12. Sınıflar ve 4. Seviyesi 13-14. Sınıflar için olan test bataryasının her seviyesinde 7 test bulunmaktadır. Bu testler okuma, yazma, matematik, sosyal bilimler, bilim, dinleme ve rapor yazmadır.

22. Soru

Standart Tarama ve Tanı Testleri hangi amaçlarla kullanılan testlerdir?

Cevap

Çocuklarda öğrenme ya da bir engel durumunun olup olmadığının tespitine yönelik risk faktörlerinin olup olmadığını belirlemek için kullanılan testlerdir.

23. Soru

Standart başarı testleri ile standart yetenek testleri arasındaki temel fark nedir?

Cevap

Başarı testleriyle yetenek testleri arasındaki en temel fark; başarı testlerinin çocuğun ne öğrendiğini ölçmesi, yetenek testlerinin ise çocuğun yeni bilgi ve becerileri öğrenme kabiliyetini ölçmesidir.

24. Soru

Standart performans testleri kaça ayrılır?

Cevap

Standart performans testleri, standart yetenek testleri ve standart başarı testleri olarak iki alt grupta ele alınmaktadır.

25. Soru

Weschler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (Weschler Inteligence Scale for Children – Revised, WISC-R) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Weschler tarafından 1949 yılında 5-15 yaş aralığındaki çocukların zekâ düzeylerini ölçmek için geliştirilmiş olup, 1974 yılında gözden geçirilerek WISC-R oluşturulmuştur. Ülkemizde Savaşır ve arkadaşları 1995 tarafından 6-16 yaş arasındaki 1639 çocukla uyarlaması yapılmıştır. WISC-R Sözel ve Performans olmak üzere 2 alt boyuttan oluşmaktadır. Alt boyutlar birer yedekle birlikte 6’şar alt testten oluşmaktadır. Sözel boyut; genel bilgi, benzerlikler, aritmetik, yargılama, sözcük dağarcığı, sayı dizisi alt testlerinden, Performans boyutu resim tamamlama, resim düzenleme, küplerle desen, parça birleştirme, şifre ve labirentler alt testlerinden meydana gelmektedir.

26. Soru

Sıklıkla kullanılan standart beceri testleri hangileridir?

Cevap

? Sosyal uyum ve beceri ölçeği, ? Sosyal beceri değerlendirme sistemi, ? 5-6 Yaş İçin Sosyal Beceri Formu, ? Vineland Sosyal Duygusal Erken Çocukluk Ölçeğidir.

27. Soru

Standart beceri testleri hangi anaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Standart beceri testleri, bireylerin kişilik özellikleri ve uyum düzeyleri hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanılmaktadır.

28. Soru

Standart test nedir?

Cevap

Uzmanlar tarafından dikkatli bir şekilde, kabul edilebilir hedef ve amaçlar doğrultusunda hazırlanmış, kullanımı ve puanlaması için
prosedürleri olan, verilerin yorumlanması için testin kim tarafından ya da nerede yapıldığı sorununu ortadan kaldırmak amacıyla detaylı bilgileri olan testler olarak tanımlanmaktadır.

29. Soru

Sıklıkla kullanılan standart tarama ve tanı testleri hangileridir?

Cevap

? Denver II ? Gelişimsel Tarama Testi, ? McCarthy Tarama Testi, ? Bayley III ve ? AGTE’dir.

30. Soru

Peabody Resim Kelime Testi (Peabody Picture Vocabulary Test) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

İlk kez 1959 yılında Lloyd Dunn tarafından geliştirilmiş olan ve 1974 yılında ullbright görevlisi Jack Katz ve Ankara Rehberlik ve Araştırma Merkezi görevlileri tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. 2-12 yaş arasındaki çocukların dil gelişim düzeylerini ölçmeyi amaçlayan testin güvenirliği 71 ile 81 arasında değişmektedir. Peabody Resim Kelime Testinin materyalleriher biri 4 resimden oluşan 100 kart ve çocukların verdiği cevapların uygulayıcı tarafından kaydedildiği bir kayıt formudur.

31. Soru

Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği (Maternal Behavior Rating Scale) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

İlk kez 1985 yılında geliştirilen ölçek 2008 yılında gözden geçirilerek son şeklini almıştır. Mahoney tarafından 2008 yılında son şekli verilen ölçek dilimize Diken (2009) tarafından uyarlanmıştır. Duyarlı Yanıtlayıcı Olma, Duygusal İfade Edici Olma ve Başarı Odaklı- Yönlendirici Olma olmak üzere üç alt boyutu olan ölçeğin toplam 12 maddesi bulunmaktadır. Ölçek uygulanırken, ebeveyn ve çocuk, uygulamacı tarafından hazırlanan ve değişik yaş gruplarına ait çeşitli oyuncakların bulunduğu odaya alınır ve yaklaşık 20-25 dakika ebeveynin serbest oyundaki davranışları videoya alınır. Video incelenirken ilk beş dakika ve son 5 dakika değerlendirmeye alınmaz. Ölçekte yer alan açıklamalara göre ebeveyne uygun olan puanlamalar yapılır.

32. Soru

Standart başarı testlerinin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

? Konuyla ilgili alandaki kişiler tarafından hazırlanmış olması, ? Yönergelerin açık, net ve anlaşılır olması, ? Normlarının bulunması, ? Eş değer paralel formlarının bulunması.

33. Soru

Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Meroğlu ve Kandır tarafından 2005 yılında 7-11 yaş arası çocuklar için geliştirilen ölçek anne-baba ya da öğretmenlerle görüşülerek doldurulmaktadır. Sosyal uyum, sosyal uyumsuzluk ve sınırlı sayıda sosyal uyum olmak üzere 3 alt boyutu bulunan ölçek 32 maddeden oluşmaktadır. Testin toplam güvenirliği 90, iç tutarlığı ise 86 çıkmış olup 5-6 yaş çocukları için ölçeğin geçerlik güvenirlik çalışmaları Işık (2007) tarafından yapılmıştır. Sosyal uyum ve sosyal uyumsuzluk olmak üzere 2 alt boyutu ve 25 maddesi bulunan ölçeğin sosyal uyum alt boyutunun güvenirliği 93, sosyal uyumsuzluk alt boyutunu güvenirliği 83 çıkmıştır.

34. Soru

En sık kullanılan standart başarı testleri nelerdir?

Cevap

En çok kullanılan standart başarı testleri; California Başarı Testi, Lowa Temel Beceriler Testi, Stanford Başarı Testi, Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracı ve Bilişsel Değerlendirme Sistemi’dir.

35. Soru

Standart testlerin sınırlılıkları nelerdir?

Cevap

Her değerlendirme türünde olduğu gibi standart testlerin de bazı sınırlılıkları ve yetersizlikleri bulunmaktadır. Standart testlerin sınırlılıkları ve yetersizlikleri şunlardır:

 • Teknik ve Eğitimsel Yetersizlikler
 • Fazla ve Yanlış Kullanımı
 • Uygulanacak Nüfus Grubuna Uygunsuzluk
 • Eğitime Olumsuz Etkileri
36. Soru

Türkçe Erken Dil Gelişim Testi (Test of Early Language Development- Third Edition) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Hresko ve arkadaşları tarafından 1999 yılında geliştirilen ölçek 24-95 aylık çocukların alıcı ve ifade edici sözel dil becerilerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğin A ve B olmak üzere iki paralel formu bulunmaktadır. Alıcı dil testinde 24 anlam bilgisi ve 13 söz dizimini ölçen toplam 37 madde ve ifade edici dil testinde 22 anlam bilgisi ve 17 söz dizimini ölçen toplam 39 madde olmak üzere ölçekte 76 madde bulunmaktadır. Uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Güven tarafından 2009 yılında 359 çocukla yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlık katsayıları .86 ile .98 arasında çıkmıştır. Testin uygulanmasında teste ait kitapçığın yanı sıra küp, bebek gibi objelere de ihtiyaç duyulmaktadır. Çocuk başlangıç aşamasında art arda üç yanlış yaptığında birer soru geri gidilerek çocuğun üst üste üç doğru cevap verebildiği nokta belirlenmektedir. Test, çocuğun art arda üç soruyu yanlış cevaplamasıyla sonlanmaktadır.

37. Soru

Denver II Gelişimsel Tarama Testi (Denver Developmental Screening Test II (DDST II)) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

0-6 yaş arası çocuklara uygulanan ve gelişimsel sorunları yakalamaya yardımcı olan Denver Gelişim Testi, ilk kez rankenburg ve Dodds tarafından 1967 yılında yayımlanmıştır. 50’den fazla ülkede standardizasyonu yapılan testin ikinci versiyonu olan Denver II, ilk testin 1990 yılında yeniden gözden geçirilmesiyle ile oluşturulmuş olup her iki testin standardizasyonu Yalaz ve Anlar tarafından 1982, 1996 ve 2009 yıllarında yapılmıştır.

38. Soru

İlk Standart yetenek testleri niçin ve kim tarafından geliştirilmiştir?

Cevap

Genellikle bir programa yerleştirme, kariyer planlaması, zekâ veya IQ testleri gibi genel zeka düzeyini belirlemek için kullanılan yetenek testleri, 20. yüzyılın başlarında Fransa’da bilişsel gelişimi akranlarından daha geride olan çocukların belirlenip, onlar için özel sınıf açılması için Alfred Binet ve asistanı tarafından geliştirilmiştir.

39. Soru

Denver II Gelişimsel Tarama Testi’nin bölümleri neler

Cevap

Denver II Gelişimsel Tarama Testi’nin bölümleri aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel-Sosyal: İnsanlarla anlaşma, kendi bireysel gereksinimlerini karşılayabilme
 • İnce Motor: El-göz koordinasyonu, küçük cisimleri kullanabilme, problem çözme,
 • Dil işitme, anlama, dili kullanma
 • Kaba Motor: Oturma, yürüme, zıplama
40. Soru

Standart testlerden elde edilen sonuçlar hangi şekillerde analiz edip raporlaştırılabilinmektedir?

Cevap

Standart testlerden elde edilen sonuçlar norm referanslı ya da ölçüt referanslı olmak üzere 2 şekilde analiz edilip raporlaştırılabilmektedir. Norm referanslı testlerde değerlendirme yapılırken çocuğun puanı, test geliştirme sürecinde kullanılan nüfusun puanlarının ortalaması ile karşılaştırılırken, ölçüt referanslı testlerde ise bir grup bireyin ortalama puanı yerine belirli ölçütler kullanılmaktadır

41. Soru

Aileleri değerlendirmek amacıyla hazırlanmış olan testlere hangi örnekler verilebilir?

Cevap

Aileler için hazırlanmış testler arasında aile değerlendirme ölçeği, anne-baba tutum ölçeği, ebeveyn tutum ölçeği bulunmaktadır.

42. Soru

Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı (GEÇDA) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Baykan, Temel, Ersoy, Avcı ve Turla (2002) tarafından 0-72 ay arası çocukların gelişimlerini değerlendirmek için geliştirilen bir araç olup çocuğun oyun ortamında gözlemlemeye dayanması, uygulamanın kolay olması ve değerlendirmenin kolaylığı aracın önemini artıran özelliklerdir. GEÇDA, çocukların gelişim hızlarına paralel olarak 1-12 aylar arası birer aylık, 13-24 aylar arası üçer aylık, 25-36 aylar arası altışar aylık ve 37-72 aylar arası on ikişer aylık aralarla olmak üzere 21 alt yaş aralığı bulunan bir araçtır. Psikomotor alanda 73, bilişsel alanda 60, dil alanında 60 ve sosyal duygusal alanda 56 olmak üzere toplamda 4 alt test ve 249 maddeden oluşmaktadır.

43. Soru

Standart test türleri nelerdir?

Cevap

Standart testler, performans testleri, beceri testleri ve tarama ve tanı testleri olarak 3 grup altında toplanmaktadır.

44. Soru

Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracı (Test of Early Learning Skills) nedir? Açıklayınız.

Cevap

Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracı (Test of Early Learning Skills): Çocuğun öğrenme becerilerine ilişkin bireysel yeteneklerini ve eğitim gereksinimlerini belirlemek, öğretmenlerin çocukların öğrenme becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim gereksinimlerine uygun bir eğitim programı hazırlamasına ya da hazırlanan eğitim programlarının değerlendirmesine yardımcı olmayı amaçlayan test 48-66 aylık çocuklar için hazırlanmıştır. Erken öğrenme becerileri değerlendirme ölçeği Düşünme Becerileri, Dil Becerileri, Sayı Becerileri alt bölümlerinden oluşmaktadır. Ölçek 48-66 ay aralığında olan her bir çocuğa bireysel olarak uygulanmaktadır. Toplam 54 maddeden oluşan ölçek, 18 maddelik 3 alt boyuttan meydana gelmektedir. Araştırmada kullanılan materyaller; 2 mavi üçgen, 2 yeşil dikdörtgen, 1 yeşil yarım yuvarlak, 3 yeşil yuvarlak, 4 renklendirilmiş çubuk (sarıkırmızı-mavi-yeşil), 5 kırmızı blok, bir gösterici çubuğudur.

45. Soru

Çocuklarla en sık kullanılan standart beceri testleri hangileridir?

Cevap

En sık kullanılan standart beceri testleri; sosyal uyum ve beceri ölçeği, sosyal beceri değerlendirme sistemi, 5-6 Yaş İçin Sosyal Beceri Formu, Vineland Sosyal Duygusal Erken Çocukluk Ölçeğidir.

46. Soru

Yetenek testleri hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

Cevap

Yetenek testleri genellikle bir programa yerleştirme, kariyer planlaması, zekâ veya IQ testleri gibi genel zekâ düzeyini belirlemek için kullanılmaktadır. 

47. Soru

Standart testleri, diğer değerlendirme türlerinden ayıran temel özellikler nelerdir?

Cevap

Standart testleri, diğer değerlendirme türlerinden ayıran temel özellikler şunlardır:

 • Tanımı açıkça yapılmış olan davranışları ölçmek için hazırlanmış olmaları,
 • Uygulama yapabilmek ve sonrasında planlayabilmek için kendine özel yönergesinin olması,
 • Testin üzerinde geliştirilmiş olduğu bireyleri örnekleyici niteliği olan öğrenci gruplarına dayalı normlarının olması,
 • Geçerlik ve güvenirliklerin uygulamalarla belirlenmiş olması,
 • Teste ait eş değer formların aynı kişiye hem aynı anda hem de ayrı zamanlarda uygulamaya müsait olması,
 • Testin uygulama el kitabı olması,
 • Aynı davranış ölçütlerinin farklı yaş gruplarına uygulanabileceği uygun formun olması.
48. Soru

Ebeveyn Stres İndeksi Kısa Formu hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Abidin tarafından 1983 yılında geliştirilen öl- çeğin kültürümüze uyarlaması Mert, Hallıoğlu ve Ankaralı Çamdeviren tarafından 2007 yılında yapılmıştır. Ölçeğin ebeveynle ilgili sıkıntılar alt boyutunun iç güvenirliği 0.81, ebeveyn-çocuk etkileşiminde bozulma alt boyutunun iç güvenirliği 0.76, zor çocuk alt boyutunun iç güvenirliği 0.78 ve ölçeğin kez toplam iç güvenirliği 0.71 bulunmuştur.

49. Soru

Standart tarama testi nedir?

Cevap

Standart tarama testleri ya da gelişimsel tarama testleri, çocuklarda öğrenme ya da bir engel durumunun olup olmadığının tespitine yönelik risk faktörlerinin olup olmadığını belirlemek için kullanılan testlerdir.

50. Soru

Çocuklarla en sık kullanılan yetenek testleri nelerdir?

Cevap

En sık kullanılan yetenek testleri Metroploitan Okul Olgunluğu Testi, WISC-R, Stanford Binet Zekâ Ölçeği, TEMA-3, Peabody Kelime Testi 2’dir.

51. Soru

Standart beceri testlerinin kullanım amacı nedir?

Cevap

Standart beceri testleri, bireylerin kişilik özellikleri ve uyum düzeyleri hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanılmaktadır. 

52. Soru

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) nedir? Açıklayınız.

Cevap

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) Savaşır, Sezgin ve Erol tarafından 1994 yılında geliştirilmiştir. Envanterin temel amacı 0-6 yaş aralığındaki çocukların genel gelişimlerinin taranmasıdır. 154 madde ve dört alt boyuttan (dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyo beceri-öz bakım) oluşan envanteri ebeveynler doldurabileceği gibi 36-72 ay grubunu öğretmenler de doldurabilmektedir. 

53. Soru

Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı (GEÇDA) nasıl bir testtir? Açıklayınız.

Cevap

Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı (GEÇDA), Baykan, Temel, Ersoy, Avcı ve Turla (2002) tarafından 0-72 ay arası çocukların gelişimlerini değerlendirmek için geliştirilen bir araç olup çocuğun oyun ortamında gözlemlemeye dayanması, uygulamanın kolay olması ve değerlendirmenin kolaylığı aracın önemini artıran özelliklerdir. GEÇDA, çocukların gelişim hızlarına paralel olarak 1-12 aylar arası birer aylık, 13-24 aylar arası üçer aylık, 25-36 aylar arası altışar aylık ve 37-72 aylar arası on ikişer aylık aralarla olmak üzere 21 alt yaş aralığı bulunan bir araçtır. Psikomotor alanda 73, bilişsel alanda 60, dil alanında 60 ve sosyal duygusal alanda 56 olmak üzere toplamda 4 alt test ve 249 maddeden oluşmaktadır.

54. Soru

Otizm Davranış Kontrol Listesi (ABC) nedir? Açıklayınız.

Cevap

Otizm Davranış Kontrol Listesi (ABC), Krug, Arrick ve Almond tarafından 1980 yılında geliştirilmiş bir ölçek olup, Eğitimsel Planlama İçin Otizm Tarama Aracı’nın (ASIEP-2) 5 alt ölçeğinden biridir. ABC; duyusal, ilişki kurma, beden ve nesne kullanımı, dil becerileri ile sosyal ve öz bakım becerileri olmak üzere 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Duyusal alt boyutunda 9, ilişki kurma boyutunda 12, beden ve nesne kullanımı alt boyutunda 12, dil becerileri alt boyutunda 13 ve sosyal ve öz bakım becerileri alt boyutunda 11 madde olan ABC, toplamda 57 maddeden oluşmakta olup, en düşük 0, en yüksek 159 puan alınabilmektedir. Ölçeğin ülkemizdeki geçerlik güvenirlik çalışmaları son olarak Yılmaz Irmak ve arkadaşları tarafından yapışmıştır

55. Soru

Standart testlerin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

? Tanımı açıkça yapılmış olan davranışları ölçmek için hazırlanmış olmaları, ? Uygulama yapabilmek ve sonrasında planlayabilmek için kendine özel yönergesinin olması, ? Testin üzerinde geliştirilmiş olduğu bireyleri örnekleyici niteliği olan öğrenci gruplarına dayalı normlarının olması, ? Geçerlik ve güvenirliklerin uygulamalarla belirlenmiş olması, ? Teste ait eş değer formların aynı kişiye hem aynı anda hem de ayrı zamanlarda uygulamaya müsait olması, ? Testin uygulama el kitabı olması, ? Aynı davranış ölçütlerinin farklı yaş gruplarına uygulanabileceği uygun formun olması.

56. Soru

Ebeveyn Tutum Ölçeği nasıl bir araçtır? Açıklayınız.

Cevap

Ebeveyn Tutum Ölçeği, Karabulut Demir ve Şendil (2008) tarafından 2-6 yaş aralığındaki çocuğu olan ebeveynler için geliştirilmiş bir formdur. Ölçeğin ilk hâli 62 maddeden oluşmuş olup geçerlik çalışmaları sonucunda 46 maddeye indirilerek
ölçeğe son hâli verilmiştir. 5’li likert tarzında hazırlanan ölçeğin demokratik, otoriter, aşırı koruyucu ve izin verici olmak üzere 4 alt boyutu olup, bu alt boyutların güvenirlik katsayıları sırasıyla .83, .76, .75 ve .74 çıkmıştır. Ölçek maddeleri oluşturulurken yurtiçi ve yurt dışında yapılmış olan 12 çalışma gözden geçirilmiş ve 500 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Benzer ifadeler, çeviri ifadelerdeki belirsizlikler, maddelerin 2-6 yaş grubu için uygun olmaması gibi sebeplerden dolayı madde sayısı 69’a düşürülmüş, ön uygulamada 7 madde daha çıkarılarak ölçeğin ilk hâli olan 62 maddelik form meydana getirilmiştir. Ardından yapılan geçerlik çalışması sonucunda ölçekten 16 madde daha çıkarılmış ve 46 maddeye indirilmiştir. 

57. Soru

California Başarı Testi hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

İlk kez 1950 yılında yayımlanan California Başarı Testi (California Achievement Test-CAT anaokulundan 12. sınıfa kadar geniş bir aralığı kapsayıp, 21 seviyeden oluşmaktadır. İlk versiyonları çocukların okuma becerileri, dil becerileri ve matematik becerilerini ölçerken, günümüzde kullanılmakta olan 5. versiyonunda okuma, dil, heceleme, matematik, çalışma becerileri, bilişsel ve sosyal beceriler olmak üzere yedi alt boyut bulunmaktadır. Norm referanslı bir standart test olan California Başarı Testi’nin son versiyonunun standardizasyonu üç yüz bin çocukla yapılmış ve alt boyutlarının güvenirlikleri, 80 ile 90 arasında çıkmıştır.

58. Soru

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Ankara Gelişim Tarama Envanteri Savaşır, Sezgin ve Erol tarafından 1994 yılında geliştirilmiştir. Envanterin temel amacı 0-6 yaş aralığındaki çocukların genel gelişimlerinin taranmasıdır.154madde ve dört alt boyuttan (dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyo beceri-öz bakım) oluşan envanteri ebeveynler doldurabileceği gibi 36-72 ay grubunu öğretmenler de doldurabilmektedir.

59. Soru

Ebeveyn Tutum Ölçeği hakkındaki genel bilgiler nelerdir?

Cevap

Karabulut Demir ve Şendil (2008) tarafından 2-6 yaş aralığındaki çocuğu olan ebeveynler için geliştirilmiş bir formdur. Ölçeğin ilk hâli 62 maddeden oluşmuş olup geçerlik çalışmaları sonucunda 46 maddeye indirilerek ölçeğe son hali verilmiştir.5’li Likert tarzında hazırlanan ölçeğin demokratik, otoriter, aşırı koruyucu ve izin verici olmak üzere 4 alt boyutu olup, bu alt boyutların güvenirlik katsayıları sırasıyla .83, .76, .75 ve .74 çıkmıştır. Ölçek maddeleri oluşturulurken yurtiçi ve yurt dışında yapılmış olan 12 çalışma gözden geçirilmiş ve 500 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Benzer ifadeler, çeviri ifadelerdeki belirsizlikler, maddelerin 2-6 yaş grubu için uygun olmaması gibi sebeplerden dolayı madde sayısı 69’a düşürülmüş, ön uygulamada 7 madde daha çıkarılarak ölçeğin ilk hali olan 62 maddelik form meydana getirilmiştir. Ardından yapılan geçerlik çalışması sonucunda ölçekten 16 madde daha çıkarılmış ve 46 maddeye indirilmiştir.

60. Soru

Başarı testleriyle yetenek testleri arasındaki en temel fark nedir?

Cevap

Yetenek testleri ve başarı testleri zaman zaman birbiriyle karıştırılabilmektedir. Başarı testleriyle yetenek testleri arasındaki en temel fark; başarı testlerinin çocuğun ne öğrendiğini ölçmesi, yetenek testlerinin ise çocuğun yeni bilgi ve becerileri öğrenme kabiliyetini ölçmesidir. 

61. Soru

Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği nasıl bir ölçektir? Özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği (Maternal Behavior Rating Scale), İlk kez 1985 yılında geliştirilen ölçek 2008 yılında gözden geçirilerek son hâlini almıştır. Mahoney tarafından 2008 yılında son hâli verilen ölçek dilimize Diken (2009) tarafından uyarlanmıştır. Duyarlı Yanıtlayıcı Olma, Duygusal İfade Edici Olma ve Başarı Odaklı- Yönlendirici Olma olmak üzere üç alt boyutu olan ölçeğin toplam 12 maddesi bulunmaktadır. Ölçek uygulanırken, ebeveyn ve çocuk, uygulamacı tarafından hazırlanan ve değişik yaş gruplarına ait çeşitli oyuncakların bulunduğu odaya alınır ve yaklaşık 20-25 dakika ebeveynin serbest oyundaki davranışları videoya alınır. Video incelenirken ilk beş dakika ve son 5 dakika değerlendirmeye alınmaz. Ölçekte yer alan açıklamalara göre ebeveyne uygun olan puanlamalar yapılır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!