Gayrimenkullerde Vergilendirme Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Gayrimenkullerde Vergilendirme Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Çevre Temizlik Vergisi, Katılım Payları Ve Harçlar

1. Soru

Hangi binalar çevre temizlik vergisine tabidir?

Cevap

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir (BGK mükerrer md.44).


2. Soru

Çevre temizlik vergisi mükellefleri kimlerdir?

Cevap

Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Çevre temizlik vergisinde mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar (BGK mük. md.44/f.3).


3. Soru

Konutlardan çevre temizlik vergisi tahsilatı hangi yolla yapılmaktadır?

Cevap

Konutlarda çevre temizlik vergisi su tüketim bedeli ile birlikte tahsil edilir.


4. Soru

Çevre temizlik vergisi bildiriminde hangi belgeler talep edilebilmektedir?

Cevap

Çevre temizlik vergisi bildiriminde; bildirimde bulunanın nüfus cüzdanı ve fotokopisi, başkası adına bildirim verilecekse vekâletname, işyerleri için vergi levhası, mal sahipleri için tapu fotokopisi, işyeri kira ise işe başlama tarihini gösteren belge ve kira kontratı gibi belgeler talep edilebilmektedir.


5. Soru

Büyükşehir belediyelerinin aldığı çevre temizlik vergisi diğer belediyelerden ne kadar fazladır?

Cevap

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır.


6. Soru

Binaların bağımsız bölümlerinin aynı kişi tarafından birden çok amaçla kullanılması durumunda, bu binadan tahsil edilecek vergi nasıl olacaktır?

Cevap

Binaların bağımsız bölümlerinin aynı kişi tarafından birden çok amaçla kullanılması durumunda, bu binadan sadece bir vergi alınacaktır.


7. Soru

Ortaklık bağlantısı olmaksızın, bir apartman dairesinin bir odasının doktor A ya, bir odasının doktor B ye kiralanması halinde çevre temizlik vergisi mükellefi kim olacaktır?

Cevap

Aralarında ortaklık bağı bulunmayan birden fazla kişi tarafından kullanılan bir bağımsız bölüm için her kullanıcı kendi kullanım amacına uygun olarak ayrı ayrı çevre temizlik vergisi ödeyecektir.


8. Soru

Yol harcamalarında hangi giderler harç payına konu teşkil etmez?

Cevap

Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup harç payına konu teşkil etmez.


9. Soru

Hangi durumlarda kanalizasyon tesislerinden faydalanan gayrimenkul sahiplerinden kanalizasyon harcamalarına katılma payı alınır?

Cevap

a. Yeni kanalizasyon tesisi yapılması
b. Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi


10. Soru

Belediyeler veya bağlı müesseseler harcamalara katılma paylarını ne kadar sürede tahsil etmektedir?

Cevap

Harcamalara katılma payları belediyelerce veya bağlı müesseselerce, payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda ve dört eşit taksitte, peşin ödemelerle tahakkuk tarihinden itibaren bir ay inde tahsil olunur.


11. Soru

Kamu harcamalarının finansmanında gelir kaynaklarından biri olan harçları tanımlayınız.

Cevap

Kamu harcamalarının finansmanında vergilere çok benzeyen gelir kaynaklarından biri olan harçlar belli bir kamu hizmetinden yararlanma karşılığında ödenen bedeldir. 


12. Soru

Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında gayrimenkullerle ilgili işlemlerden hangi harçlar alınmaktadır?

Cevap

Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında gayrimenkullerle ilgili işlemlerden Bina İnşaat Harcı, Kayıt ve Suret Harcı, İmar ile İlgili Parselasyon Harcı, İfraz ve Tevhit Harcı, Plan ve Proje Tasdik Harcı, Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı, Yapı Kullanma İzni Harcı alınmaktadır.


13. Soru

Tapu ve kadastro harçları üzerinden vergi hesaplanmasında hangi hususların dikkate alınması gerekir?

Cevap

  • Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır.
  • Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanır.

14. Soru

“Nıspi” harç ile “Maktu” harç arasında ne fark vardır?

Cevap

Tapu ve kadastro harçları nispi ve maktu olarak belirlenmiştir. Nispi harç değer üzerinden belirli bir oranda alınan harcı, maktu harç ise belirli
bir miktarda alınan harcı ifade eder.


15. Soru

Tapu ve kadastro harçları nereye ödenir?

Cevap

Tapu ve kadastro harçları, makbuz karşılığında işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. 


16. Soru

Kadastro ve tapulama harçları ne kadar süre içerisinde ödenmelidir?

Cevap

Kadastro ve tapulama harçları tahakkukundan itibaren (ihtilaflı işlerde hükmün kesinleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren) bir sene içinde ödenir.


17. Soru

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin tespit edilmesi halinde uygulanan cezanın oranı nedir?

Cevap

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki farka isabet eden harç ikmalen veya re’sen tarh edilir, vergi ziyaı cezası %25 nispetinde uygulanır.


18. Soru

Tapu memurlarının yaptıkları işlemlerde bir sorumluluğu var mıdır?

Cevap

Gayrimenkullerle ilgili işlem yapan tapu memurları vergi ve harçların ve bunlara bağlı alacakların tam olarak ödenmesinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumludurlar.


19. Soru

Bina inşa harcı nasıl hesaplanır?

Cevap

Bina inşaat harcı, m2 üzerinden maktu tutarda ödenir. Tarife, inşa edilen binanın konut ya da işyeri olmasına göre, inşaat alanının m2 cinsinden
büyüklüğü dikkate alınarak belirlenmiştir.


20. Soru

Bina inşaat harcını ödemekle yükümlü olan kişi kimdir?

Cevap

Bina inşaat harcını inşaat, ilave veya tadilat için inşaat ruhsatı alanlar öder.


1. Soru

Hangi binalar çevre temizlik vergisine tabidir?

Cevap

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir (BGK mükerrer md.44).

2. Soru

Çevre temizlik vergisi mükellefleri kimlerdir?

Cevap

Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Çevre temizlik vergisinde mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar (BGK mük. md.44/f.3).

3. Soru

Konutlardan çevre temizlik vergisi tahsilatı hangi yolla yapılmaktadır?

Cevap

Konutlarda çevre temizlik vergisi su tüketim bedeli ile birlikte tahsil edilir.

4. Soru

Çevre temizlik vergisi bildiriminde hangi belgeler talep edilebilmektedir?

Cevap

Çevre temizlik vergisi bildiriminde; bildirimde bulunanın nüfus cüzdanı ve fotokopisi, başkası adına bildirim verilecekse vekâletname, işyerleri için vergi levhası, mal sahipleri için tapu fotokopisi, işyeri kira ise işe başlama tarihini gösteren belge ve kira kontratı gibi belgeler talep edilebilmektedir.

5. Soru

Büyükşehir belediyelerinin aldığı çevre temizlik vergisi diğer belediyelerden ne kadar fazladır?

Cevap

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır.

6. Soru

Binaların bağımsız bölümlerinin aynı kişi tarafından birden çok amaçla kullanılması durumunda, bu binadan tahsil edilecek vergi nasıl olacaktır?

Cevap

Binaların bağımsız bölümlerinin aynı kişi tarafından birden çok amaçla kullanılması durumunda, bu binadan sadece bir vergi alınacaktır.

7. Soru

Ortaklık bağlantısı olmaksızın, bir apartman dairesinin bir odasının doktor A ya, bir odasının doktor B ye kiralanması halinde çevre temizlik vergisi mükellefi kim olacaktır?

Cevap

Aralarında ortaklık bağı bulunmayan birden fazla kişi tarafından kullanılan bir bağımsız bölüm için her kullanıcı kendi kullanım amacına uygun olarak ayrı ayrı çevre temizlik vergisi ödeyecektir.

8. Soru

Yol harcamalarında hangi giderler harç payına konu teşkil etmez?

Cevap

Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup harç payına konu teşkil etmez.

9. Soru

Hangi durumlarda kanalizasyon tesislerinden faydalanan gayrimenkul sahiplerinden kanalizasyon harcamalarına katılma payı alınır?

Cevap

a. Yeni kanalizasyon tesisi yapılması
b. Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi

10. Soru

Belediyeler veya bağlı müesseseler harcamalara katılma paylarını ne kadar sürede tahsil etmektedir?

Cevap

Harcamalara katılma payları belediyelerce veya bağlı müesseselerce, payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda ve dört eşit taksitte, peşin ödemelerle tahakkuk tarihinden itibaren bir ay inde tahsil olunur.

11. Soru

Kamu harcamalarının finansmanında gelir kaynaklarından biri olan harçları tanımlayınız.

Cevap

Kamu harcamalarının finansmanında vergilere çok benzeyen gelir kaynaklarından biri olan harçlar belli bir kamu hizmetinden yararlanma karşılığında ödenen bedeldir. 

12. Soru

Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında gayrimenkullerle ilgili işlemlerden hangi harçlar alınmaktadır?

Cevap

Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında gayrimenkullerle ilgili işlemlerden Bina İnşaat Harcı, Kayıt ve Suret Harcı, İmar ile İlgili Parselasyon Harcı, İfraz ve Tevhit Harcı, Plan ve Proje Tasdik Harcı, Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı, Yapı Kullanma İzni Harcı alınmaktadır.

13. Soru

Tapu ve kadastro harçları üzerinden vergi hesaplanmasında hangi hususların dikkate alınması gerekir?

Cevap

  • Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır.
  • Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanır.
14. Soru

“Nıspi” harç ile “Maktu” harç arasında ne fark vardır?

Cevap

Tapu ve kadastro harçları nispi ve maktu olarak belirlenmiştir. Nispi harç değer üzerinden belirli bir oranda alınan harcı, maktu harç ise belirli
bir miktarda alınan harcı ifade eder.

15. Soru

Tapu ve kadastro harçları nereye ödenir?

Cevap

Tapu ve kadastro harçları, makbuz karşılığında işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. 

16. Soru

Kadastro ve tapulama harçları ne kadar süre içerisinde ödenmelidir?

Cevap

Kadastro ve tapulama harçları tahakkukundan itibaren (ihtilaflı işlerde hükmün kesinleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren) bir sene içinde ödenir.

17. Soru

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin tespit edilmesi halinde uygulanan cezanın oranı nedir?

Cevap

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki farka isabet eden harç ikmalen veya re’sen tarh edilir, vergi ziyaı cezası %25 nispetinde uygulanır.

18. Soru

Tapu memurlarının yaptıkları işlemlerde bir sorumluluğu var mıdır?

Cevap

Gayrimenkullerle ilgili işlem yapan tapu memurları vergi ve harçların ve bunlara bağlı alacakların tam olarak ödenmesinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumludurlar.

19. Soru

Bina inşa harcı nasıl hesaplanır?

Cevap

Bina inşaat harcı, m2 üzerinden maktu tutarda ödenir. Tarife, inşa edilen binanın konut ya da işyeri olmasına göre, inşaat alanının m2 cinsinden
büyüklüğü dikkate alınarak belirlenmiştir.

20. Soru

Bina inşaat harcını ödemekle yükümlü olan kişi kimdir?

Cevap

Bina inşaat harcını inşaat, ilave veya tadilat için inşaat ruhsatı alanlar öder.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!