Gayrimenkullerde Vergilendirme Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Gayrimenkullerde Vergilendirme Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Gayrimenkul Satış Ve Kiralamalarında Katma Değer Vergisi Uygulamaları

1. Soru

KDV nedir?

Cevap

Katma değer vergisi (KDV), mal ve hizmetlerin fiyatlarının belli bir oranı şeklinde alınan genel bir tüketim vergisidir. 


2. Soru

Türkiye’de KDV uygulaması ne zaman başlamıştır?

Cevap

Türkiye’de 3065 sayılı KDV Kanununun uygulanması, 1 Ocak 1985’de başlamıştır. Kanunun hazırlanmasında büyük ölçüde Avrupa Birliğinin 6. Direktifinden yararlanılmıştır.


3. Soru

Trampa nedir?

Cevap

Değiş-tokuş anlamına gelen trampa iki ayrı teslim hükmündedir. Bir hak veya malın, başka bir hak veya mal ile değiştirilmesini ifade eder.


4. Soru

KDV mükellefleri kimlerdir?

Cevap

KDV’nin mükellefi verginin konusuna giren işlemleri yapan herkestir. Çünkü, KDV işlemleri vergilendiren bir vergidir. İşlemi yapan kişilerin önemi yoktur. 


5. Soru

KDV’ nin yasal oranı nedir?

Cevap

3065 sayılı KDV Kanununun 28. maddesinde, verginin oranının % 10 olduğu hüküm altına alınmıştır. Ancak, maddenin izleyen satırında Cumhurbaşkanına bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmektedir.


6. Soru

Gerçek KDV’nin ortaya çıkartılmasında takip edilecek aşamalar nelerdir?

Cevap

Gerçek KDV’nin ortaya çıkartılmasında takip edilecek sıra ve aşamalar şöyledir:

 1. Mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden KDV’nin hesaplanması (hesaplanan gerçek vergi).
 2. Vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den alış belgelerinde gösterilen KDV’lerin indirilmesi (indirilecek gerçek vergi).
 3. İndirimden sonra vergi kalırsa (gerçek vergi) bunun beyan edilerek ödenmesi

7. Soru

Gayrimenkul satışlarındaki KDV oranı nedir?

Cevap

Gayrimenkul satışlarında iki farklı oran uygulanmaktadır. Buna göre;
• Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimlerinde % 1
• Net alanı 150 m2’nin üzerinde olan konut teslimleri ile işyeri ve diğer gayrimenkullerin tesliminde % 18.


8. Soru

KDV hesaplanmasında faydalı alan nasıl belirlenir?

Cevap

Faydalı alan konut içerisinde, duvarlar arasında kalan temiz alanı ifade etmektedir. Bu alana kömürlük, garaj, asansör boşluğu gibi yerler dahil edilirken, samanlık, ahır, odunluk, ekmek fırını gibi yerler dahil edilmemektedir.


9. Soru

Müteahhit tarafından arsa sahibine arsa payının karşılığı olarak yapılan konut veya işyeri KDV’ ye tabi midir?

Cevap

Müteahhit tarafından arsa sahibine arsa payının karşılığı olarak yapılan konut veya işyeri teslimlerinde, konut veya işyerinin 213 sayılı Kanunun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaka maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı üzerinden katma değer vergisi uygulanmaktadır.


10. Soru

Konut yapı kooperatiflerinin satın aldıkları arsalar KDV konusuna girmekte midir?

Cevap

Özel mülk konusu bir arsanın (müzayede mahallinde yapılan satış hariç) doğrudan kooperatiflere teslimi, KDV’nin konusuna girmemektedir. Ancak kooperatiflerin ticari bir işletmeye dahil olan veya özel mülk konusu olmakla beraber müzayede mahallinde satılan bir arsayı satın almaları işlemi, KDV’ye tabi olacaktır


11. Soru

Bankaların gayrimenkul satışlarında KDV uygulanır mı?

Cevap

Bankalar gayrimenkullerini satarken satış tutarı üzerinden KDV hesaplamayacaklardır.


12. Soru

Devremülk sisteminde uygulanacak KDV oranı nedir?

Cevap

Devre mülk sisteminde konut teslimi söz konusu olduğundan bahse konu
konutun net alanını 150 metrekarenin altında olması halinde uygulanacak KDV oranı %1, 150 metrekarenin üstünde olması halinde %18 olacaktır. 


13. Soru

Kat irtifaklı taşınmaz satışı nedir?

Cevap

Müteahhitlerin ileride tamamlayarak teslim edecekleri konut veya iş yerlerini henüz inşaat devam ederken hatta temel bile atmadan önce arsa üzerine kat irtifakı kurarak satmaları işlemi, uygulamada “kat irtifaklı taşınmaz satışı” olarak adlandırılmaktadır.


14. Soru

Kooperatifler hangi durumlarda inşaat taahhüt işlerinde KDV’ den istisna edilir?

Cevap

 • Kooperatifin konut yapı kooperatifi olması,
 • İşin konut yapı kooperatifine yapılması,
 • Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması,
 • İnşaat ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmiş olması,
 • İnşaat yapı ruhsatının 29.07.1998 tarihinden önce alınmış olması.

15. Soru

Devremülk hakkı işyeri ve dükkan nitelikli binalarda kurulabilir mi?

Cevap

Devre mülk hakkı sadece mesken nitelikli binalarda veya bunların bağımsız
bölümlerinde kurulabilir Dolayısı ile işyeri, dükkan nitelikli bina ve bina bölümlerinde devre mülk hakkı kurulamaz.


16. Soru

Mal ve hakların kiralanması KDV konusunu doğurur mu?

Cevap

3065 sayılı KDV Kanununun 1/1. maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin; 1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV’nin konusuna girdiği hüküm altına alınmıştır. 


17. Soru

Gayrimenkul kiralama işlemi hangi şartlarda vergiye tabi tutulur?

Cevap

Gayrimenkul kiralama işleminin vergiye tabi tutulabilmesi için; kiralama şeklinde bir işlemin olması, kiralama işleminin Türkiye’de gerçekleşmesi ve işlemin istisnaya tabi olmaması gerekir. 


18. Soru

Kiralama işlemlerinde KDV mükellefi kimdir?

Cevap

Katma değer vergisinin mükellefi esas itibariyle vergiye tabi işlemleri yapanlardır. Kiralama işlemlerinde verginin mükellefi, KDV Kanunun 8/1-h. maddesinde,“Gelir Vergisi Kanunun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların kiraya verenler“ olarak belirlenmiştir. 


19. Soru

Kiralama işlemlerinde katma değer vergisinin matrahı nasıl belirlenir?

Cevap

Kiralama işlemlerinde katma değer vergisinin matrahı, mal ve hakların kiralanması karşılığında alınan veya borçlanılan bedeldir. 


20. Soru

Hangi kamu kurum ve kuruluşları kiralama işlemlerinde katma değer vergisine tabi değildir?

Cevap

KDV Kanununun 1. maddesinin 3. fıkrasının (g) bendinde sayılan; genel bütçeye dahil idareler, katma bütçeye dâhil idareler, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, dernek ve vakıflar ile her türlü mesleki kuruluşların kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri KDV Kanunu kapsamına girmediğinden vergiye tabi olmamaktadır.


1. Soru

KDV nedir?

Cevap

Katma değer vergisi (KDV), mal ve hizmetlerin fiyatlarının belli bir oranı şeklinde alınan genel bir tüketim vergisidir. 

2. Soru

Türkiye’de KDV uygulaması ne zaman başlamıştır?

Cevap

Türkiye’de 3065 sayılı KDV Kanununun uygulanması, 1 Ocak 1985’de başlamıştır. Kanunun hazırlanmasında büyük ölçüde Avrupa Birliğinin 6. Direktifinden yararlanılmıştır.

3. Soru

Trampa nedir?

Cevap

Değiş-tokuş anlamına gelen trampa iki ayrı teslim hükmündedir. Bir hak veya malın, başka bir hak veya mal ile değiştirilmesini ifade eder.

4. Soru

KDV mükellefleri kimlerdir?

Cevap

KDV’nin mükellefi verginin konusuna giren işlemleri yapan herkestir. Çünkü, KDV işlemleri vergilendiren bir vergidir. İşlemi yapan kişilerin önemi yoktur. 

5. Soru

KDV’ nin yasal oranı nedir?

Cevap

3065 sayılı KDV Kanununun 28. maddesinde, verginin oranının % 10 olduğu hüküm altına alınmıştır. Ancak, maddenin izleyen satırında Cumhurbaşkanına bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmektedir.

6. Soru

Gerçek KDV’nin ortaya çıkartılmasında takip edilecek aşamalar nelerdir?

Cevap

Gerçek KDV’nin ortaya çıkartılmasında takip edilecek sıra ve aşamalar şöyledir:

 1. Mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden KDV’nin hesaplanması (hesaplanan gerçek vergi).
 2. Vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den alış belgelerinde gösterilen KDV’lerin indirilmesi (indirilecek gerçek vergi).
 3. İndirimden sonra vergi kalırsa (gerçek vergi) bunun beyan edilerek ödenmesi
7. Soru

Gayrimenkul satışlarındaki KDV oranı nedir?

Cevap

Gayrimenkul satışlarında iki farklı oran uygulanmaktadır. Buna göre;
• Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimlerinde % 1
• Net alanı 150 m2’nin üzerinde olan konut teslimleri ile işyeri ve diğer gayrimenkullerin tesliminde % 18.

8. Soru

KDV hesaplanmasında faydalı alan nasıl belirlenir?

Cevap

Faydalı alan konut içerisinde, duvarlar arasında kalan temiz alanı ifade etmektedir. Bu alana kömürlük, garaj, asansör boşluğu gibi yerler dahil edilirken, samanlık, ahır, odunluk, ekmek fırını gibi yerler dahil edilmemektedir.

9. Soru

Müteahhit tarafından arsa sahibine arsa payının karşılığı olarak yapılan konut veya işyeri KDV’ ye tabi midir?

Cevap

Müteahhit tarafından arsa sahibine arsa payının karşılığı olarak yapılan konut veya işyeri teslimlerinde, konut veya işyerinin 213 sayılı Kanunun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaka maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı üzerinden katma değer vergisi uygulanmaktadır.

10. Soru

Konut yapı kooperatiflerinin satın aldıkları arsalar KDV konusuna girmekte midir?

Cevap

Özel mülk konusu bir arsanın (müzayede mahallinde yapılan satış hariç) doğrudan kooperatiflere teslimi, KDV’nin konusuna girmemektedir. Ancak kooperatiflerin ticari bir işletmeye dahil olan veya özel mülk konusu olmakla beraber müzayede mahallinde satılan bir arsayı satın almaları işlemi, KDV’ye tabi olacaktır

11. Soru

Bankaların gayrimenkul satışlarında KDV uygulanır mı?

Cevap

Bankalar gayrimenkullerini satarken satış tutarı üzerinden KDV hesaplamayacaklardır.

12. Soru

Devremülk sisteminde uygulanacak KDV oranı nedir?

Cevap

Devre mülk sisteminde konut teslimi söz konusu olduğundan bahse konu
konutun net alanını 150 metrekarenin altında olması halinde uygulanacak KDV oranı %1, 150 metrekarenin üstünde olması halinde %18 olacaktır. 

13. Soru

Kat irtifaklı taşınmaz satışı nedir?

Cevap

Müteahhitlerin ileride tamamlayarak teslim edecekleri konut veya iş yerlerini henüz inşaat devam ederken hatta temel bile atmadan önce arsa üzerine kat irtifakı kurarak satmaları işlemi, uygulamada “kat irtifaklı taşınmaz satışı” olarak adlandırılmaktadır.

14. Soru

Kooperatifler hangi durumlarda inşaat taahhüt işlerinde KDV’ den istisna edilir?

Cevap

 • Kooperatifin konut yapı kooperatifi olması,
 • İşin konut yapı kooperatifine yapılması,
 • Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması,
 • İnşaat ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmiş olması,
 • İnşaat yapı ruhsatının 29.07.1998 tarihinden önce alınmış olması.
15. Soru

Devremülk hakkı işyeri ve dükkan nitelikli binalarda kurulabilir mi?

Cevap

Devre mülk hakkı sadece mesken nitelikli binalarda veya bunların bağımsız
bölümlerinde kurulabilir Dolayısı ile işyeri, dükkan nitelikli bina ve bina bölümlerinde devre mülk hakkı kurulamaz.

16. Soru

Mal ve hakların kiralanması KDV konusunu doğurur mu?

Cevap

3065 sayılı KDV Kanununun 1/1. maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin; 1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV’nin konusuna girdiği hüküm altına alınmıştır. 

17. Soru

Gayrimenkul kiralama işlemi hangi şartlarda vergiye tabi tutulur?

Cevap

Gayrimenkul kiralama işleminin vergiye tabi tutulabilmesi için; kiralama şeklinde bir işlemin olması, kiralama işleminin Türkiye’de gerçekleşmesi ve işlemin istisnaya tabi olmaması gerekir. 

18. Soru

Kiralama işlemlerinde KDV mükellefi kimdir?

Cevap

Katma değer vergisinin mükellefi esas itibariyle vergiye tabi işlemleri yapanlardır. Kiralama işlemlerinde verginin mükellefi, KDV Kanunun 8/1-h. maddesinde,“Gelir Vergisi Kanunun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların kiraya verenler“ olarak belirlenmiştir. 

19. Soru

Kiralama işlemlerinde katma değer vergisinin matrahı nasıl belirlenir?

Cevap

Kiralama işlemlerinde katma değer vergisinin matrahı, mal ve hakların kiralanması karşılığında alınan veya borçlanılan bedeldir. 

20. Soru

Hangi kamu kurum ve kuruluşları kiralama işlemlerinde katma değer vergisine tabi değildir?

Cevap

KDV Kanununun 1. maddesinin 3. fıkrasının (g) bendinde sayılan; genel bütçeye dahil idareler, katma bütçeye dâhil idareler, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, dernek ve vakıflar ile her türlü mesleki kuruluşların kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri KDV Kanunu kapsamına girmediğinden vergiye tabi olmamaktadır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!