Fotogrametri Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Fotogrametri Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Hava Fotogrametrisi

1. Soru

Hava fotogrametrisinde kullanılan kameraların objektiflerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Bu kameralar, odak uzaklığı sabit, distorsiyonu az, ayırma gücü yüksek objektiflere sahiptir


2. Soru

Analog hava fotoğraflarıın kenarında hangi bilgiler bulunur?

Cevap

Bu foto¤raflar›n kenar›nda ayr›ca film ve foto¤raf numaras›, odak uzakl›¤›, foto¤raf ölçe¤i, foto¤raf çekim tarihi ve saati gibi bilgiler de bulunur.


3. Soru

Hava fotoğrafı için, fotoğrafın her yerinde aynı olan, homojen bir ölçekten söz edilemesinin nedeni nedir?

Cevap

Pratikte tam düfley foto¤raf çekilemez. Kamera ekseni, düfley do¤rultudan bir miktar sapar. Gerek yükseklik farklar› ve gerekse foto¤raf e¤iklikleri nedeniyle hava foto¤raf› için, foto¤raf›n her yerinde ayn› olan, homojen bir ölçekten söz edilemez. Baflka bir deyiflle foto¤raf ölçekleri yaklafl›k ölçeklerdir.


4. Soru

Hava fotoğrafçılığında Kolon terimi ne anlama gelir?

Cevap

Uçağın bir do¤ru çizgi boyunca çekmifl oldu¤u foto¤raflar toplulu¤una kolon denir.


5. Soru

Hava fotoğrafçılığında Blok terimi ne anlama gelir?

Cevap

Birden fazla paralel kolonlardan oluflan foto¤raflar toplulu¤una da blok denir.


6. Soru

Bindirme Alanı nedir?

Cevap

Komşu fotoğrafların birbirlerini örten ortak bölgelerine bindirme alan›, bu alan›n miktar›na bindirme oran› denir.


7. Soru

Model Alanı nedir?

Cevap

Aynı kolonda çekilmiş ve ortak alan› bulunan iki foto¤raf›n ortak alan›na stereomodel alanı, ya da k›saca model alan› denir.


8. Soru

Binoküler görme nedir?

Cevap

Binoküler görme, “iki gözle görme” anlam›na gelir. Binoküler görüntü, bize nesneyi derinlikli, yani 3-boyutlu olarak alg›lama olana¤› sunar. Tek bir gözle elde edilen görüntüde bu derinlik hissi olmaz.


9. Soru

Hava fotoğrafçılığında neden büyük ölçekli fotoğraf çekilemez?

Cevap

Eşitlik 4.23 (ds = 1/mr x Vdt) görüntü yürümesinin uçak h›z›, poz süresi ve foto¤raf ölçe¤i ile do¤ru orant›l› oldu¤unu göstermektedir. Bunun olabildi¤ince küçük tutulabilmesi için bu de¤iflkenlerin de küçük tutulmas› gerekir. Oysa uça¤›n h›z›n› ve poz süresini, belirli bir de¤erin alt›na düflürmek mümkün de¤ildir. Bu nedenle büyük ölçekli foto¤raf çekilemez.


10. Soru

Bir hava kamerası hangi bölümlerden oluşur?

Cevap

Bir hava kamerası, kamera altlığı, kamera konisi ve magazin bölümlerinden oluflur.


11. Soru

Hava kameralarında poz süresinin kısa olmasını sağlamak için ne kullanılır?

Cevap

Poz süresinin kısa olmas› gerekir. Bunu sağlamak için hava kameralar›nda merkezsel obtratörler kullan›l›r.


12. Soru

Sayısal hava kameraları hangi ana başlıklar altında sınıflandırılır?

Cevap

Say›sal çerçeve hava kameralar (Frame Camera)

Say›sal sat›r taray›c› hava kameralar (Line scanner)


13. Soru

Sayısal çerçeve kameralar, görüntünün format boyutuna göre hangi başlıklar altında incelenir?

Cevap

Küçük formatl› çerçeve kamera

Orta formatl› çerçeve kamera

Büyük formatl› çerçeve kamera


14. Soru

Sayısal kamera sistemlerinin avantajları nelerdir?

Cevap

Maliyeti düflürür

Çok bantl› veri elde etmesinden dolay› görülemeyen detaylar farkl› bantlarda görülebilir.

Görüntü kalitesinin iyi olmas› detaylar›n belirlenmesini kolaylaflt›r›r.

Banyo ve tarama ifllemleri ortadan kalkm›flt›r


15. Soru

Sayısal kamera sistemlerinin dezavantajları nelerdir?

Cevap

Veri hacmi oldukça fazlad›r.

Daha fazla detay belirlenmesi de¤erlendirme süresini art›rm›flt›r.

Analog foto¤raflara göre arazide daha az alan kaplamas›ndan dolay› daha fazla foto¤raf gereklidir.


16. Soru

Uçuş planının yapılabilmesi için öncelikli olarak nelerin belirlenmesi gerekir?

Cevap

Uçuş planının yapılabilmesi için önce kamera ve fotoğraf ölçeğinin belirlenmesi gerekir.


17. Soru

Hava fotogrametrisinde fotoğraf ölçeği neye göre belirlenir?

Cevap

Foto¤raf ölçe¤i ise, hava foto¤raf›n›n kullan›lma amac›na, de¤erlendirme yöntemine ve öngörülen do¤ruluk derecesine ba¤l› olarak seçilir. ‹lke olarak tüm isteklere cevap verecek en küçük foto¤raf ölçe¤i al›n›r.


18. Soru

Uçuş doğrultusunun seçiminde de hangi faktörler göz önünde tutulur?

Cevap

Arazinin engebe durumu,

Proje alan›n konumu; sözgelimi deniz kenar›nda ya da komflu ülkenin s›n›rlar›na yak›n oluflu gibi,

Proje alan›n›n biçimi; sözgelimi yol etüdü vb. bir çal›flma yap›lacaksa geçki boyunca foto¤raf çekilecektir.

Önceden belirlenebiliyorsa proje alan›ndaki foto¤raf çekim zaman›ndaki egemen rüzgârlar


19. Soru

Hava fotoğraflarının çekimi için hangi koşulların olması gerekir?

Cevap

Bulutsuz ve güneflli bir hava olmas› gerekir.

Kar örtüsü olmamas› gerekir. Genifl yaprakl› a¤açlar›n çok yo¤un oldu¤u alanlarda, yapraklar›n oluflmad›¤› ya da döküldü¤ü mevsimlerde çekim yap›lmal›d›r.

Güneflin yükseklik aç›s› 30o’den büyük olmal›d›r


20. Soru

Hava fotoğrafı çekilirken güneşin yükseklik açısının 30o’den büyük olması neden önemlidir?

Cevap

yeryüzeyi ve üzerindeki nesnelerden gelecek ışık ışınlarının belirli bir düzeyde olması açısından önemlidir. Başka bir deyişle üzerinde çalışılacak fotoğrafların yeterince kontrastlı olması sağlanmalıdır. Araştırmalar, güneşin yükseklik açısının 60o olması durumundaki aydınlanma 100 olarak alınırsa, 30o“lik güneş yüksekliğinde bu aydınlanmanın 40 birim, 25o”lik yükseklikte ise 30 birim dolaylarında olacağını göstermiştir.


1. Soru

Hava fotogrametrisinde kullanılan kameraların objektiflerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Bu kameralar, odak uzaklığı sabit, distorsiyonu az, ayırma gücü yüksek objektiflere sahiptir

2. Soru

Analog hava fotoğraflarıın kenarında hangi bilgiler bulunur?

Cevap

Bu foto¤raflar›n kenar›nda ayr›ca film ve foto¤raf numaras›, odak uzakl›¤›, foto¤raf ölçe¤i, foto¤raf çekim tarihi ve saati gibi bilgiler de bulunur.

3. Soru

Hava fotoğrafı için, fotoğrafın her yerinde aynı olan, homojen bir ölçekten söz edilemesinin nedeni nedir?

Cevap

Pratikte tam düfley foto¤raf çekilemez. Kamera ekseni, düfley do¤rultudan bir miktar sapar. Gerek yükseklik farklar› ve gerekse foto¤raf e¤iklikleri nedeniyle hava foto¤raf› için, foto¤raf›n her yerinde ayn› olan, homojen bir ölçekten söz edilemez. Baflka bir deyiflle foto¤raf ölçekleri yaklafl›k ölçeklerdir.

4. Soru

Hava fotoğrafçılığında Kolon terimi ne anlama gelir?

Cevap

Uçağın bir do¤ru çizgi boyunca çekmifl oldu¤u foto¤raflar toplulu¤una kolon denir.

5. Soru

Hava fotoğrafçılığında Blok terimi ne anlama gelir?

Cevap

Birden fazla paralel kolonlardan oluflan foto¤raflar toplulu¤una da blok denir.

6. Soru

Bindirme Alanı nedir?

Cevap

Komşu fotoğrafların birbirlerini örten ortak bölgelerine bindirme alan›, bu alan›n miktar›na bindirme oran› denir.

7. Soru

Model Alanı nedir?

Cevap

Aynı kolonda çekilmiş ve ortak alan› bulunan iki foto¤raf›n ortak alan›na stereomodel alanı, ya da k›saca model alan› denir.

8. Soru

Binoküler görme nedir?

Cevap

Binoküler görme, “iki gözle görme” anlam›na gelir. Binoküler görüntü, bize nesneyi derinlikli, yani 3-boyutlu olarak alg›lama olana¤› sunar. Tek bir gözle elde edilen görüntüde bu derinlik hissi olmaz.

9. Soru

Hava fotoğrafçılığında neden büyük ölçekli fotoğraf çekilemez?

Cevap

Eşitlik 4.23 (ds = 1/mr x Vdt) görüntü yürümesinin uçak h›z›, poz süresi ve foto¤raf ölçe¤i ile do¤ru orant›l› oldu¤unu göstermektedir. Bunun olabildi¤ince küçük tutulabilmesi için bu de¤iflkenlerin de küçük tutulmas› gerekir. Oysa uça¤›n h›z›n› ve poz süresini, belirli bir de¤erin alt›na düflürmek mümkün de¤ildir. Bu nedenle büyük ölçekli foto¤raf çekilemez.

10. Soru

Bir hava kamerası hangi bölümlerden oluşur?

Cevap

Bir hava kamerası, kamera altlığı, kamera konisi ve magazin bölümlerinden oluflur.

11. Soru

Hava kameralarında poz süresinin kısa olmasını sağlamak için ne kullanılır?

Cevap

Poz süresinin kısa olmas› gerekir. Bunu sağlamak için hava kameralar›nda merkezsel obtratörler kullan›l›r.

12. Soru

Sayısal hava kameraları hangi ana başlıklar altında sınıflandırılır?

Cevap

Say›sal çerçeve hava kameralar (Frame Camera)

Say›sal sat›r taray›c› hava kameralar (Line scanner)

13. Soru

Sayısal çerçeve kameralar, görüntünün format boyutuna göre hangi başlıklar altında incelenir?

Cevap

Küçük formatl› çerçeve kamera

Orta formatl› çerçeve kamera

Büyük formatl› çerçeve kamera

14. Soru

Sayısal kamera sistemlerinin avantajları nelerdir?

Cevap

Maliyeti düflürür

Çok bantl› veri elde etmesinden dolay› görülemeyen detaylar farkl› bantlarda görülebilir.

Görüntü kalitesinin iyi olmas› detaylar›n belirlenmesini kolaylaflt›r›r.

Banyo ve tarama ifllemleri ortadan kalkm›flt›r

15. Soru

Sayısal kamera sistemlerinin dezavantajları nelerdir?

Cevap

Veri hacmi oldukça fazlad›r.

Daha fazla detay belirlenmesi de¤erlendirme süresini art›rm›flt›r.

Analog foto¤raflara göre arazide daha az alan kaplamas›ndan dolay› daha fazla foto¤raf gereklidir.

16. Soru

Uçuş planının yapılabilmesi için öncelikli olarak nelerin belirlenmesi gerekir?

Cevap

Uçuş planının yapılabilmesi için önce kamera ve fotoğraf ölçeğinin belirlenmesi gerekir.

17. Soru

Hava fotogrametrisinde fotoğraf ölçeği neye göre belirlenir?

Cevap

Foto¤raf ölçe¤i ise, hava foto¤raf›n›n kullan›lma amac›na, de¤erlendirme yöntemine ve öngörülen do¤ruluk derecesine ba¤l› olarak seçilir. ‹lke olarak tüm isteklere cevap verecek en küçük foto¤raf ölçe¤i al›n›r.

18. Soru

Uçuş doğrultusunun seçiminde de hangi faktörler göz önünde tutulur?

Cevap

Arazinin engebe durumu,

Proje alan›n konumu; sözgelimi deniz kenar›nda ya da komflu ülkenin s›n›rlar›na yak›n oluflu gibi,

Proje alan›n›n biçimi; sözgelimi yol etüdü vb. bir çal›flma yap›lacaksa geçki boyunca foto¤raf çekilecektir.

Önceden belirlenebiliyorsa proje alan›ndaki foto¤raf çekim zaman›ndaki egemen rüzgârlar

19. Soru

Hava fotoğraflarının çekimi için hangi koşulların olması gerekir?

Cevap

Bulutsuz ve güneflli bir hava olmas› gerekir.

Kar örtüsü olmamas› gerekir. Genifl yaprakl› a¤açlar›n çok yo¤un oldu¤u alanlarda, yapraklar›n oluflmad›¤› ya da döküldü¤ü mevsimlerde çekim yap›lmal›d›r.

Güneflin yükseklik aç›s› 30o’den büyük olmal›d›r

20. Soru

Hava fotoğrafı çekilirken güneşin yükseklik açısının 30o’den büyük olması neden önemlidir?

Cevap

yeryüzeyi ve üzerindeki nesnelerden gelecek ışık ışınlarının belirli bir düzeyde olması açısından önemlidir. Başka bir deyişle üzerinde çalışılacak fotoğrafların yeterince kontrastlı olması sağlanmalıdır. Araştırmalar, güneşin yükseklik açısının 60o olması durumundaki aydınlanma 100 olarak alınırsa, 30o“lik güneş yüksekliğinde bu aydınlanmanın 40 birim, 25o”lik yükseklikte ise 30 birim dolaylarında olacağını göstermiştir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!