Fotoğraf ve Video Proje Geliştirme Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Fotoğraf ve Video Proje Geliştirme Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kültür Ve Sanat Programlarında Proje Geliştirme

1. Soru

Proje Yönetim Enstitüsü (PMI)’nün proje tanımı nedir?

Cevap

Proje Yönetim Enstitüsü (PMI) projeyi özgün ürün, hizmet ya da sonuçlar yaratmak için üstlenilmiş geçici çabalar biçiminde tanımlar.


2. Soru

Bir projenin temel nitelikleri neleridir?

Cevap

 1. Faaliyetleri belirli bir hedefe yönlendiren,
 2. Zaman ve kaynak planlamasına olanak sağlayan,
 3. İzleme ve değerlendirme olanağı sunan,
 4. Kaynak bulunmasına yardımcı olan,
 5. Hedeflere ulaşılmasının önündeki risklere ve engellere ilişkin bilgi sahibi olunmasına ve gerekli önlemlerin alınmasına fırsat tanıyan,
 6. Fikrin anlatımını ve desteklenmesini kolaylaştıran,
 7. Sonuçların sürdürülebilirliğini arttıran, 
 8. Mutlaka bir başlangıç ve bitiş tarihinin olması

3. Soru

Proje Yönetim Enstitüsü’ne göre projenin temel özellikleri neleridir?

Cevap

Projenin temel özellikleri geçici olması, özgün ürün üretmesi ve ayrıntılandırılmış basamaklardan oluşması biçiminde sıralanabilir.


4. Soru

Proje yaşam döngüsü nedir?

Cevap

Proje yaşam döngüsü, bir proje fikrinin ortaya çıkmasından projenin tamamlanmasına kadar geçen süre içinde gerçekleştirilen tüm aşamaları ifade eder. Projenin tanımlanması, plan yapılması, işin uygulanması ve projenin kapatılmasına kadar doğrusal olarak ilerlemesini ifade eden kavramdır.


5. Soru

Kültür ve sanat programları için proje yaşam döngüsünü oluşturan aşamalar nelerdir? 

Cevap

Kültür ve sanat programları için proje yaşam döngüsünü oluşturan aşamalar ise şöyledir: Bir fikrin doğuşu

 • Araştırma aşaması
 • Planlama aşaması
 • Projeye kaynak bulunması
 • Projenin gerçekleştirilmesi
 • Eser sunumu

6. Soru

Projede tema/ana fikir/önerme nedir? 

Cevap

Bir projenin ilk cümlesinden son cümlesine dek anlatılmak istenen, süreç içerisinde enine boyuna işlenen, geliştirilen, projenin özünü yaratan, içeriğini oluşturan, bir konuya bağlı olarak anlatılan ana düşünceye, egemen olan görüşe, iletiye, öğretiye tema, ana fikir, önerme denir.


7. Soru

Bir sözün program fikrine kaynak olabilmesi için yapımcıda bulunması gereken nitelik nedir?

Cevap

Bir sözün program fikrine kaynak olabilmesi için yapımcının o cümle ya da sözü bağlayabileceği bir birikime de sahip olması gerekir.


8. Soru

Fotoğraf ve videoda proje geliştirme kapsamında düşünüldüğünde konu ve tema arasındaki fark nedir?

Cevap

Konu, filmde, fotoğrafta canlandırılan somut olaydır. Aynı tema farklı konular işlenerek aktarılabilir. Örneğin Flaherty’nin Kuzeyli Nanook (Nanook of The North) filmini ele alacak olursak ana fikri “insanın doğayla mücadelesini ona uyum sağlayarak kazandığı” şeklinde özetleyebiliriz. Bu filmde konu olarak bir Eskimo ailesinin yaşamı seçilmiştir, oysa bu ana fikir çölde yaşayan bir Bedevi ailenin yaşamı üzerinden de verilebilirdi.


9. Soru

Araştırma aşamasında sorulacak ve araştırılacak soru nedir?

Cevap

Araştırma aşamasında sorulacak ve araştırılacak soru; neyi, kime, hangi amaçla söylemek istiyorum sorusudur.


10. Soru

Araştırma aşamasında sorulacak, neyi, kime, hangi amaçla söylemek istiyorum soruları bize hangi bilgileri sunacaktır?

Cevap

 • Neyi sorusuna alınacak yanıt içerik konusundaki bilgileri aktarır.
 • Kime sorusuna alınacak yanıt hedef kitle ile bilgileri aktarır.
 • Hangi amaçla sorusuna alınacak yanıt da genel amacı gösterir.

11. Soru

İçerik araştırması yapılmasında kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

İçerik araştırması yapılmasında kullanılan yöntemler görüşme, yazışma (anket), gözlem ve alan okumaları şeklinde sıralanmaktadır.


12. Soru

Görüşme sırasında sorulacak soruların niteliği nasıl olmalıdır? 

Cevap

Görüşme sırasında sorulacak sorular;

 • Ne tür bilgi istendiğini açıkça belirten, soruların yöneltildiği kişi tarafından kolayca anlaşılabilmelidir
 • Her bir soru tek bir amacı yanıtlayacak şekilde olmalıdır
 • Yansız olmalı, görüşme yapanın düşüncelerini içermemelidir
 • Görüşme yapılan kişi tarafından cevaplanabilecek türden olmalıdır

13. Soru

İçerik araştırması yapılmasında kullanılan yöntemlerden biri olan yazışmayı (anket) tanımlayınız.

Cevap

Yazışma (anket): Yazılı iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir. En yaygın olarak kullanılanı ankettir. Anketler, “yapılandırılmış sorular aracılığıyla seçeneklere dayalı bilgi toplamayı öngören” yazışma türüdür.


14. Soru

İçerik araştırması yapılmasında kullanılan yöntemlerden biri olan gözlemi tanımlayınız.

Cevap

Gözlem: Belli bir kimse, yer, olay, nesne, durum ve koşula ilişkin bilgi toplamak için belirli hedeflere yöneltilmiş bir bakış ve dinleyiştir. Çevreyi gözleyerek yapılabildiği gibi belge tarama biçiminde de yapılabilir.


15. Soru

İçerik araştırması yapılmasında kullanılan yöntemlerden biri olan alanyazın taramasını  tanımlayınız.

Cevap

Alanyazın Taraması: Araştırılan konuyla ilgili tüm çalışmaların incelenerek veri toplanmasıdır. Kaynakların bulunması, hızlı okunup, notlar çıkarılması ve değerlendirme işlemlerini kapsar.


16. Soru

Hedef kitle araştırması hangi soruya yanıt vermek için ve hangi amaçla yapılmaktadır? 

Cevap

Bu araştırma “kime” sorusunu yanıtlamak için yapılan bir araştırmadır. Hedef kitle araştırmasının temel amacı, izleyicilerin özelliklerini saptamaktır.


17. Soru

Proje geliştirmede, planlama öz olarak nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Planlama özünde gereksinimlere ilişkin sorular sorma ve bu soruları yanıtlama, daha sonra bu yanıtları sistemli biçimde örgütleyerek uygulamaya yönelik bir çizelge çıkarma işidir.


18. Soru

Konunun ve kullanılacak aracın özelliklerine göre farklılıklar göstermesine karşın ortalama bir proje öneri dosyasında yer alması gerekenler nelerdir?

Cevap

Konunun ve kullanılacak aracın özelliklerine göre farklılıklar göstermesine karşın ortalama bir proje öneri dosyasında yer alması gerekenler; başlık, içindekiler, projenin amacı ve projenin öteki bölümlerini kapsayan giriş ve bütçe şeklinde sıralanabilir.


19. Soru

Bir bütçe temel olarak kaç kategoride düzenlenir?

Cevap

Bir bütçe temel olarak üç kategoride düzenlenir. İlk kategori “yaratıcı yapım elemanları”dır. İkincisi “teknik ve yapım elemanları” olurken üçüncü kategoride “yapım ve teknik giderler” yer alır. Zamanın ve kimlerin çalışacağının belirlenmesiyle birlikte bütçe oluşturmak için veriler ortaya çıkmış demektir.


20. Soru

Eğer topluma söyleyeceğiniz bir sözünüz ya da paylaşmak istediğiniz bir mesajınız varsa bu yolda atılacak ilk adım bir proje dosyası hazırlamaktır. En temelde bunun size yararları neler olacaktır? 

Cevap

Eğer topluma söyleyeceğiniz bir sözünüz ya da paylaşmak istediğiniz bir mesajınız varsa bu yolda atılacak ilk adım bir proje dosyası hazırlamaktır. Bunun size iki yararı olacaktır:

 1. Projenizin sadece bir hayal değil somut, elle tutulabilir, gerçekleştirilebilir bir öneri olup olmadığını görme şansına sahip olacaksınız.
 2. Ayrıca fon, hibe ve destekleyici arayışları için elinizde, düşüncenizi sistematik bir biçimde anlatan hazır bir dosya olacaktır. Anlaşılır, derdini iyi anlatan bir proje dosyası, hayalinize bir adım daha yaklaştığınızın en iyi göstergesidir.

1. Soru

Proje Yönetim Enstitüsü (PMI)’nün proje tanımı nedir?

Cevap

Proje Yönetim Enstitüsü (PMI) projeyi özgün ürün, hizmet ya da sonuçlar yaratmak için üstlenilmiş geçici çabalar biçiminde tanımlar.

2. Soru

Bir projenin temel nitelikleri neleridir?

Cevap

 1. Faaliyetleri belirli bir hedefe yönlendiren,
 2. Zaman ve kaynak planlamasına olanak sağlayan,
 3. İzleme ve değerlendirme olanağı sunan,
 4. Kaynak bulunmasına yardımcı olan,
 5. Hedeflere ulaşılmasının önündeki risklere ve engellere ilişkin bilgi sahibi olunmasına ve gerekli önlemlerin alınmasına fırsat tanıyan,
 6. Fikrin anlatımını ve desteklenmesini kolaylaştıran,
 7. Sonuçların sürdürülebilirliğini arttıran, 
 8. Mutlaka bir başlangıç ve bitiş tarihinin olması
3. Soru

Proje Yönetim Enstitüsü’ne göre projenin temel özellikleri neleridir?

Cevap

Projenin temel özellikleri geçici olması, özgün ürün üretmesi ve ayrıntılandırılmış basamaklardan oluşması biçiminde sıralanabilir.

4. Soru

Proje yaşam döngüsü nedir?

Cevap

Proje yaşam döngüsü, bir proje fikrinin ortaya çıkmasından projenin tamamlanmasına kadar geçen süre içinde gerçekleştirilen tüm aşamaları ifade eder. Projenin tanımlanması, plan yapılması, işin uygulanması ve projenin kapatılmasına kadar doğrusal olarak ilerlemesini ifade eden kavramdır.

5. Soru

Kültür ve sanat programları için proje yaşam döngüsünü oluşturan aşamalar nelerdir? 

Cevap

Kültür ve sanat programları için proje yaşam döngüsünü oluşturan aşamalar ise şöyledir: Bir fikrin doğuşu

 • Araştırma aşaması
 • Planlama aşaması
 • Projeye kaynak bulunması
 • Projenin gerçekleştirilmesi
 • Eser sunumu
6. Soru

Projede tema/ana fikir/önerme nedir? 

Cevap

Bir projenin ilk cümlesinden son cümlesine dek anlatılmak istenen, süreç içerisinde enine boyuna işlenen, geliştirilen, projenin özünü yaratan, içeriğini oluşturan, bir konuya bağlı olarak anlatılan ana düşünceye, egemen olan görüşe, iletiye, öğretiye tema, ana fikir, önerme denir.

7. Soru

Bir sözün program fikrine kaynak olabilmesi için yapımcıda bulunması gereken nitelik nedir?

Cevap

Bir sözün program fikrine kaynak olabilmesi için yapımcının o cümle ya da sözü bağlayabileceği bir birikime de sahip olması gerekir.

8. Soru

Fotoğraf ve videoda proje geliştirme kapsamında düşünüldüğünde konu ve tema arasındaki fark nedir?

Cevap

Konu, filmde, fotoğrafta canlandırılan somut olaydır. Aynı tema farklı konular işlenerek aktarılabilir. Örneğin Flaherty’nin Kuzeyli Nanook (Nanook of The North) filmini ele alacak olursak ana fikri “insanın doğayla mücadelesini ona uyum sağlayarak kazandığı” şeklinde özetleyebiliriz. Bu filmde konu olarak bir Eskimo ailesinin yaşamı seçilmiştir, oysa bu ana fikir çölde yaşayan bir Bedevi ailenin yaşamı üzerinden de verilebilirdi.

9. Soru

Araştırma aşamasında sorulacak ve araştırılacak soru nedir?

Cevap

Araştırma aşamasında sorulacak ve araştırılacak soru; neyi, kime, hangi amaçla söylemek istiyorum sorusudur.

10. Soru

Araştırma aşamasında sorulacak, neyi, kime, hangi amaçla söylemek istiyorum soruları bize hangi bilgileri sunacaktır?

Cevap

 • Neyi sorusuna alınacak yanıt içerik konusundaki bilgileri aktarır.
 • Kime sorusuna alınacak yanıt hedef kitle ile bilgileri aktarır.
 • Hangi amaçla sorusuna alınacak yanıt da genel amacı gösterir.
11. Soru

İçerik araştırması yapılmasında kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

İçerik araştırması yapılmasında kullanılan yöntemler görüşme, yazışma (anket), gözlem ve alan okumaları şeklinde sıralanmaktadır.

12. Soru

Görüşme sırasında sorulacak soruların niteliği nasıl olmalıdır? 

Cevap

Görüşme sırasında sorulacak sorular;

 • Ne tür bilgi istendiğini açıkça belirten, soruların yöneltildiği kişi tarafından kolayca anlaşılabilmelidir
 • Her bir soru tek bir amacı yanıtlayacak şekilde olmalıdır
 • Yansız olmalı, görüşme yapanın düşüncelerini içermemelidir
 • Görüşme yapılan kişi tarafından cevaplanabilecek türden olmalıdır
13. Soru

İçerik araştırması yapılmasında kullanılan yöntemlerden biri olan yazışmayı (anket) tanımlayınız.

Cevap

Yazışma (anket): Yazılı iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir. En yaygın olarak kullanılanı ankettir. Anketler, “yapılandırılmış sorular aracılığıyla seçeneklere dayalı bilgi toplamayı öngören” yazışma türüdür.

14. Soru

İçerik araştırması yapılmasında kullanılan yöntemlerden biri olan gözlemi tanımlayınız.

Cevap

Gözlem: Belli bir kimse, yer, olay, nesne, durum ve koşula ilişkin bilgi toplamak için belirli hedeflere yöneltilmiş bir bakış ve dinleyiştir. Çevreyi gözleyerek yapılabildiği gibi belge tarama biçiminde de yapılabilir.

15. Soru

İçerik araştırması yapılmasında kullanılan yöntemlerden biri olan alanyazın taramasını  tanımlayınız.

Cevap

Alanyazın Taraması: Araştırılan konuyla ilgili tüm çalışmaların incelenerek veri toplanmasıdır. Kaynakların bulunması, hızlı okunup, notlar çıkarılması ve değerlendirme işlemlerini kapsar.

16. Soru

Hedef kitle araştırması hangi soruya yanıt vermek için ve hangi amaçla yapılmaktadır? 

Cevap

Bu araştırma “kime” sorusunu yanıtlamak için yapılan bir araştırmadır. Hedef kitle araştırmasının temel amacı, izleyicilerin özelliklerini saptamaktır.

17. Soru

Proje geliştirmede, planlama öz olarak nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Planlama özünde gereksinimlere ilişkin sorular sorma ve bu soruları yanıtlama, daha sonra bu yanıtları sistemli biçimde örgütleyerek uygulamaya yönelik bir çizelge çıkarma işidir.

18. Soru

Konunun ve kullanılacak aracın özelliklerine göre farklılıklar göstermesine karşın ortalama bir proje öneri dosyasında yer alması gerekenler nelerdir?

Cevap

Konunun ve kullanılacak aracın özelliklerine göre farklılıklar göstermesine karşın ortalama bir proje öneri dosyasında yer alması gerekenler; başlık, içindekiler, projenin amacı ve projenin öteki bölümlerini kapsayan giriş ve bütçe şeklinde sıralanabilir.

19. Soru

Bir bütçe temel olarak kaç kategoride düzenlenir?

Cevap

Bir bütçe temel olarak üç kategoride düzenlenir. İlk kategori “yaratıcı yapım elemanları”dır. İkincisi “teknik ve yapım elemanları” olurken üçüncü kategoride “yapım ve teknik giderler” yer alır. Zamanın ve kimlerin çalışacağının belirlenmesiyle birlikte bütçe oluşturmak için veriler ortaya çıkmış demektir.

20. Soru

Eğer topluma söyleyeceğiniz bir sözünüz ya da paylaşmak istediğiniz bir mesajınız varsa bu yolda atılacak ilk adım bir proje dosyası hazırlamaktır. En temelde bunun size yararları neler olacaktır? 

Cevap

Eğer topluma söyleyeceğiniz bir sözünüz ya da paylaşmak istediğiniz bir mesajınız varsa bu yolda atılacak ilk adım bir proje dosyası hazırlamaktır. Bunun size iki yararı olacaktır:

 1. Projenizin sadece bir hayal değil somut, elle tutulabilir, gerçekleştirilebilir bir öneri olup olmadığını görme şansına sahip olacaksınız.
 2. Ayrıca fon, hibe ve destekleyici arayışları için elinizde, düşüncenizi sistematik bir biçimde anlatan hazır bir dosya olacaktır. Anlaşılır, derdini iyi anlatan bir proje dosyası, hayalinize bir adım daha yaklaştığınızın en iyi göstergesidir.
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!