Finansal Kurumlar Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Finansal Kurumlar Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Faktoring, Finansal Kiralama, Finansman, Varlık Yönetim Şirketleri

1. Soru

Faktoring şirketlerini tanımlayarak fonksiyonlarını açıklayınız.

Cevap

Factoring şirketleri, müşterisine vade tanıyarak satış yapan bir şirketin kısa vadeli alacakları ile ilgili olarak ticari riski üstlenen, alacak tahsilatı yapan, ilgili muhasebe kayıtlarını tutan, borçlunun kapasitesi hakkında bilgileri toplayan ve gerektiğinde alacakların peşin olarak satın alınmasını sağlayan finansal kurumlardır. Bu süreç, alacakların vadesine uygun olarak faktoring ya da forfaiting olarak tanımlanır. Alacakların vadesi 180 günü aştığında bu hizmetleri forfaiting olarak yerine getirilir. Faktoring şirketlerinin; finansman, hizmet ve teminat, olmak üzere üç önemli fonksiyonu bulunur. Finansman fonksiyonu kapsamında yapılan faktoring anlaşmasına göre, firmaya bir ön ödeme yapılır. Genellikle faktoring şirketleri, fatura tutarının % 80’ini ön ödeme olarak ve geri kalan % 20’yi ise tahsilat yapılıp, çeşitli giderler düşüldükten sonra ödemektedirler. Böylece alacakların büyük bir bölümü hemen nakde dönüştürülmekte, firmaların işletme sermayesi finansmanına katkı yapılmaktadır. Hizmet fonksiyonu kredili mal alan firma hakkında bilgi toplama (istihbarat), muhasebe kayıtlarının tutulması, izleme, tahsilat, gerektiğinde yasal takip yollarına başvurulması işlemlerini kapsar. Faktoring şirketleri, kredili satış bedellerinin tahsil edilememesi halinde doğacak tüm kaybı üstlenerek satıcı firmanın karşılaşabileceği güçlük ve riskleri tamamen ortadan kaldırmaktadır. Faktoring şirketlerinin bu fonksiyonu bu kuruma ek bir risk yükler. Bu da risk üstlenme-teminat fonksiyonu olarak ifade edilmektedir.


2. Soru

Faktoring’in yaygın kullanılan türleri nelerdir?

Cevap

: İskonto esasına göre faktoring kapsamında firma, alacaklarını faktoring şirketine devrettiğinde, alacakların % 80’i alacakların vadesinden önce, % 20’si ise vadede firmaya ödenir. Vade esasına göre faktoring kapsamında faktoring şirketi, alacakların vadesi dolmadan firmaya herhangi bir ödeme yapmaz, yani herhangi bir finansman hizmeti sunulmaz. Burada faktoring şirketi, sadece hizmet ve teminat fonksiyonunu üstlenir. Tam hizmet-rücu edilemez faktoring firma ile faktoring şirketi arasında düzenli ve sürekli bir anlaşma niteliğinde gerçekleşir. Firma farklı müşterilerden olan alacaklarını tek bir kaleme indirgeyerek faktoring şirketine devreder. Alacakların yönetimi faktoring şirketi tarafından yapılır. Ödemelerin, alacakların satın alınmasından belirli bir süre içinde yapılacağı taahhüt edilmektedir. Alacakların vadede ödenmemesi halinde, firmaya rücu hakkı yoktur. Rücu edilebilir faktoring kapsamında alacakların vadede ödenmemesi halinde faktoring şirketi, alacakları satan firmaya rücu edebilir. Burada faktoring şirketi risk üstlenmemekle birlikte diğer hizmetleri sunar. Gizli (kapalı) faktoring tüm hizmetleri kapsayan faktoring türü olarak rücu edilebilir ya da edilemez şekilde düzenlenebilir. Burada önemli olan faktoring anlaşması yapıldığının açıklanmamasıdır. Acenta faktoring iki farklı uygulamaya sahip olmakla birlikte borcun ödenmeme riskine karşı korunma ile finansman hizmetinin birlikte uygulandığı, alacak yönetimi fonksiyonunun yerine getirilmesinin ise satıcı firmanın isteğine bağlı olduğu bir sistemdir. Toptan faktoring müşterisine sadece finansman hizmeti sunar. Alacak yönetimi ve ticari riskin üstlenilmesi fonksiyonu bu türün kapsamına girmez. İhracat faktoringi alıcının yabancı bir ülkede bulunması durumunda yapılan faktoring işlemidir. İthalat faktoringi faktoring şirketinin muhabir aracılığıyla, yurt dışındaki ihracatçı işletmeye, ödeme garantisi verdiği faktoringtir. Karşılıklı faktoring bir faktoring işleminin diğerine dayanak oluşturduğu bir yöntemdir. İhracatçının alacaklarının ihracat faktorünce satın alınmasına, borçlunun ithal ettiği malları kendi ülkesindeki alıcılara satmasından kaynaklanan alacakların da ithalat faktörünce satın alınmasının eklenmesi ile genişletilir. Yurtiçi faktoring faaliyetlerinde bulunan taraflar satıcı firma, alıcı firma ve faktoring şirketidir. Yurt içinde faaliyet gösteren bir firma, yurt içindeki alacakları için faktoring şirketi ile bir anlaşma imzalar. Bu anlaşma alıcı firmaya da bildirilir. Faktoring şirketi alıcı firmanın krediyi ödeme yeterliliği hakkında bir araştırma yapar ve alıcı firmanın borç ödeme yeterliliği konusunda olumlu bir rapor hazırlanırsa, faktoring anlaşması yapmaya hazır olduğunu bildirir ve anlaşma gerçekleşir. İşleyişi yurt içi faktöringe benzeyen yurt dışı faktoringte alıcı firma, satıcı firma, yurt içi faktoring şirketi ve yurt dışı faktoring muhabir kuruluşu olmak üzere dört taraf bulunur. Alacakları yurt dışında bulunan satıcı firma kendi ülkesindeki faktoring şirketine bir anlaşma yapmak üzere başvurur. Borçlunun yurt dışında olması nedeniyle, yurt dışındaki muhabir faktoring şirketi ile iletişime geçilerek, yurt dışındaki alıcının borç ödeme yeteneği değerlendirilir ve faktoring anlaşmasının yapılıp yapılmayacağına karar verilir.


3. Soru

Faktoring şirketlerinin kuruluş koşulları nelerdir?

Cevap

BDDK tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre faktoring şirketlerinin kuruluş koşulları şu şekildedir: a) Anonim şirket şeklinde kurulması b) Ödenmiş sermayelerinin faktoring şirketleri için yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasından az olmaması c) Hisse senetlerinin tamamının nâma yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması d) Ticaret unvanında faktoring şirketi ibaresinin bulunması e) Ana sözleşmelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması f) Kurucularının bu yönetmeliğin 5. maddesinde sayılan şartları taşıması g) Kurucularının tüzel kişi olması hâlinde kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısının olması Türkiye için faktoring şirketlerinin sektörel dağılımında sanayi sektörünün alacakları ilk sırada yer almaktadır.


4. Soru

Finansal kiralama şirketlerinin kuruluş koşulları nelerdir?

Cevap

BDDK tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre finansal kiralama şirketlerinin kuruluş koşulları şu şekildedir: a) Anonim şirket şeklinde kurulması b) Ödenmiş sermayelerinin finansal kiralama şirketleri için 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun 11. Maddesindeki tutardan az olmaması c) Hisse senetlerinin tamamının nâma yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması d) Ticaret unvanında finansal kiralama şirketi ibaresinin bulunması e) Ana sözleşmelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması f) Kurucularının bu yönetmeliğin 5. maddesinde sayılan şartları taşıması g) Kurucularının tüzel kişi olması hâlinde kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısının olması. Türkiye için finansal kiralama şirketlerinin sektörel dağılımında sanayi ve hizmet sektörü önemli ağırlığa sahip durumdadır.


5. Soru

Finansman şirketlerini tanımlayınız.

Cevap

Finansman şirketleri, devamlı ve sürekli uğraş konusu olarak her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek üzere ödünç para veren kuruluşlardır. Finansman şirketleri, Türkiye’de 1994 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. ABD’de üç tür finansman şirketi vardır. Bunlar özellikle hane halkına ödünç veren tüketici finansman şirketleri; iş çevrelerine ödünç verme ve kiralama işlerinde uzmanlaşan iş finansman şirketleri ve dayanıklı malların perakendeciler tarafından satışını finanse eden satış finansman şirketleridir. Türkiye’de 1994 yılında çıkarılan KHK’ya gören finansman şirketleri devamlı ve mutad iştigal konusu olarak her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek üzere ödünç para veren tüketici kredi şirketleri olarak tanımlanmıştır.


6. Soru

Finansman şirketlerinin kuruluş koşulları nelerdir?

Cevap

BDDK tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre finansman şirketlerinin kuruluş koşulları şu şekildedir: a) Anonim şirket şeklinde kurulması b) Ödenmiş sermayelerinin yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasından az olmaması c) Hisse senetlerinin tamamının nâma yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması d) Ticaret unvanında finansman şirketi ibaresinin bulunması e) Ana sözleşmelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması f) Kurucularının bu yönetmeliğin 5. maddesinde sayılan şartları taşıması g) Kurucularının tüzel kişi olması hâlinde kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısının olması. Türkiye için finansman şirketlerinin sektörel dağılımında hizmet sektörü ilk sırada yer almaktadır.


7. Soru

Varlık yönetim şirketlerini tanımlayınız.

Cevap

Varlık yönetim şirketi, Türk hukuk sistemine, Türkiye’nin mali sektörde yaşadığı Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri ve bu krizlerin sebep olduğu gerek mali sektörde, gerekse de reel sektörde yaşanan bunalımları aşmak amacıyla, 30.01.2002 tarih ve 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile girmiştir. Bu model IMF’nin Türkiye’ye önermiş olduğu bir modeldir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan, 01 Kasım 2006 Tarihli Resmi Gazetede 26333 Sayılı Varlık Yönetim şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Buna göre, varlık yönetim şirketi: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere bu yönetmelik hükümlerine göre izin alarak kurulan şirketler olarak tanımlanmıştır.


8. Soru

Varlık yönetim şirketlerinin kuruluş koşulları nelerdir?

Cevap

BDDK tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre finansman şirketlerinin kuruluş koşulları şu şekildedir: a) Anonim şirket şeklinde kurulması b) Ödenmiş sermayelerinin on milyon Türk Lirasından az olmaması c) Hisse senetlerinin tamamının nâma yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması d) Ticaret unvanında varlık yönetim şirketi ibaresinin bulunması e) Ana sözleşmelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması f) Kurucularının bu yönetmeliğin 5. maddesinde sayılan şartları taşıması.


9. Soru

Varlık yönetim şirketlerinin faaliyet alanları nelerdir?

Cevap

Varlık yönetim şirketlerinin faaliyette bulunabileceği alanlar şu şekilde ifade edilebilir: a) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilir, satabilir, satın aldığı alacakları tahsil edebilir, varlıkları nakde çevirebilir veya bunları yeniden yapılandırarak satabilir. b) Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletebilir, kiralayabilir ve bunlara yatırım yapabilir. c) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir. d) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve aracılık hizmeti verebilir. e) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dâhilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunabilir ve menkul kıymet ihraç edebilir. f) Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinebilir. g) Diğer varlık yönetimi şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihraç ettiği finansal ürünlere yatırım yapabilir. h) Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verebilir.


10. Soru

Varlık yönetim şirketleri için asgari iştirak oranı ne kadardır?

Cevap

Varlık yönetim şirketlerinin yönetmelik uyarınca iştirak edecekleri ortaklıkların, sermayesinin veya oy hakkı toplamının en az yüzde onuna sahip olması gerekir.


11. Soru

Varlık yönetim şirketlerinin işlevleri nelerdir?

Cevap

Varlık Yönetim Şirketlerinin organizasyon yapısı içinde varlık çözümleme, alacak çözümleme, hukuk ve şirket yeniden yapılandırma olarak dört birim bulunur. a) Varlık çözümleme: Yasal takip veya firmalar ile yapılan anlaşma sonrasında alacağa mahsuben devralınan menkul ve gayrimenkullerin değerlendirilmesi, satışa hazırlanması, projelendirilmeden sorumlu birimdir. b) Alacak çözümleme: Satın alınmak veya yönetim sözleşmeleri yapılmak suretiyle bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından devralınan problemli kredi alacaklarının tahsili ve tasfiyesinden sorumlu birimlidir. c) Hukuk: Alacak çözümleme, varlık çözümleme ve şirket yapılandırma çalışmalarında dava ve takiplerin yürütülmesi, ticari sözleşmelerin hazırlanmasından sorumlu birimdir. d) Şirket yapılandırma: Endüstri bazında yeniden yapılandırılacak firmaların incelenmesi, proje geliştirilmesi ve gerekli organizasyon ve anlaşmaların yapılmasından sorumlu birimdir.


12. Soru

Alacakların vadesinden önce nakde dönüşmesini sağlayan bir finansman tekniğine ne denir? 

Cevap

Alacakların vadesinden önce nakde dönüşmesini sağlayan bir finansman tekniğe faktoring denir


13. Soru

Faktoring şirketleri ülkemizde kaç yılından uygulanmaya başlanmıştır?

Cevap

Alacakların vadesinden önce nakde dönüşmesini sağlayan bir finansman tekniği olan ve yaygın bir şekilde 1970’li yıllarda uygulanmaya başlanan faktoring,
Ülkemizde 1994 yılında uygulanmaya başlanmış ve bu amaçla faktoring şirketleri kurulmuştur


14. Soru

Genellikle faktoring şirketleri, fatura tutarının %
kaçını ön ödeme olarak ödemektedir?

Cevap

Yapılan faktoring anlaşmasına göre, firmaya bir ön ödeme yapılabilmektedir. Genellikle faktoring şirketleri, fatura tutarının % 80’ini ön ödeme olarak ve geri kalan % 20’yi ise tahsilat yapılıp, çeşitli giderler düşüldükten sonra ödemektedirler.


15. Soru

Toptan Faktoring nedir?

Cevap

Toptan Faktoring: Bu türde faktoring şirketi, müşterisine sadece finansman
hizmeti sunmaktadır. Alacak yönetimi ve ticari riskin üstlenilmesi fonksiyonu bu
türün kapsamına girmemektedir.


16. Soru

Alacak çözümleme nedir? 

Cevap

Alacak Çözümleme Satın alınmak veya yönetim sözleşmeleri yapılmak suretiyle bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından devralınan problemli kredi alacaklarının tahsili ve tasfiyesinden sorumlu birimlidir


17. Soru

Faktoring şirketlerinin fonksiyonları nelerdir? 

Cevap

1. Finansman Fonksiyonu

2-Hizmet Fonksiyonu

3-Risk Üstlenme-Teminat Fonksiyonu


18. Soru

Yerel ve muhabir faktoring şirketleri arasındaki iş birliğini sağlamak için kurulan uluslararası faktör zincirleri nelerdir? 

Cevap

Yerel ve muhabir faktoring şirketleri arasındaki iş birliğini sağlamak için uluslararası faktor zincirleri oluşturulmuştur. Şu anda üst kuruluş niteliğinde 4 adet faktor zinciri oluşturulmuştur. Bunlar aşağıda belirtilmiştir:

• Uluslararası faktor Zinciri (Factors Chain International-FCI)

• Uluslararası faktor Grubu (International Factors Group-IFG)

• Uluslararası Heller Grubu (Heller International Group-HIG)

• Lombart Nat Batı Hizmetler Grubu (Lombart Nat West Commercial Services-LNWCS)


19. Soru

Finansal kiralamanın türleri nelerdir? 

Cevap

Finansal kiralamanın, faaliyet kiralaması ve finansal kiralama olmak üzere iki temel türü vardır: Faaliyet kiralaması ve finansal Kiralamadır.


20. Soru

Uluslararası standartlara göre, bir kiralamanın finansal kiralama sayılabilmesi için ölçütler nelerdir? 

Cevap

Finansal kiralama, en yaygın kullanılan türdür. Kiraya verenin, kiraya verilen mala ait bütün risk ve menfaatleri kiracıya devrettiği kiralama türüdür. Uluslararası standartlara göre, bir kiralamanın finansal kiralama sayılabilmesi için aşağıdaki dört ölçütten en az birinin varlığı gerekmektedir: 1- Kira süresi sonunda, malın mülkiyetinin kiracıya devrinin öngörülmesi,

2- Anlaşmanın, kiracıya, kira süresi sonunda, malı o tarihteki beklenen piyasa fiyatının altında bir değerden satın alma hakkını vermesi,

3- Kira süresinin, kiralanan varlığın tahmini ekonomik ömrünün en az %75’ ine eşit olması,

4- Kira ödemeleri toplamının kira süresinin başlangıcındaki bugünkü değerinin, malın piyasa değerinin en az % 90’ına eşit olmasıdır


21. Soru

Faktoring şirketlerinin kuruluş koşulları nelerdir?

Cevap

faktoring şirketlerinin kuruluş koşulları aşağıdaki gibidir:

a) Anonim şirket şeklinde kurulması,

b) Ödenmiş sermayelerinin finansal kiralama şirketleri için 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu‘nun 11 inci maddesinde belirtilen tutardan az olmaması,

c) Hisse senetlerinin tamamının nâma yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması,

d) Ticaret unvanında “Finansal Kiralama Şirketi” ibaresinin bulunması,

e) Ana sözleşmelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması,

f) Kurucularının bu Yönetmelik‘in 5‘inci maddesinde sayılan şartları taşıması, g) Kurucularının tüzel kişi olması hâlinde Kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısının olması şarttır.


22. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki finansman şirket türleri nelerdir? 

Cevap

Amerika Birleşik Devletleri’nde üç tür finansman şirketi vardır:

• Tüketici finansman şirketleri, özellikle hane halkına ödünç veren kuruluşlardır.

• İş Finansman Şirketleri, iş çevrelerine ödünç verme ve kiralama işlerinde uzmandırlar.

• Satış Finansman Şirketleri, dayanıklı malların perakendeciler tarafından satışını finanse ederler.


23. Soru

Finansman şirketlerinin kuruluş koşulları nelerdir? 

Cevap

Finansman şirketlerinin kuruluş koşulları aşağıdaki gibidir:

a) Anonim şirket şeklinde kurulması,

b) Ödenmiş sermayelerinin Kanunun öngördüğü tutardan az olmaması,

c) Hisse senetlerinin tamamının nâma yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması,

d) Ticaret unvanında “Finansman Şirketi” ibaresinin bulunması,

e) Ana sözleşmelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması,

f) Kurucularının bu Yönetmelik‘in 5‘ inci maddesinde sayılan şartları taşıması,


24. Soru

Varlık Yönetim Şirketleri nedir? 

Cevap

Varlık Yönetim Şirketleri, mali kurumların alacaklarının ve varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacına uygun olarak çalışan kurumlardır.


25. Soru

Varlık yönetim şirketlerinin kuruluş şartları nelerdir? 

Cevap

Varlık yönetim şirketlerinin kuruluş şartları, faaliyet alanları ve asgari iştirak oranı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Kuruluş Şartları:

a) Anonim şirket şeklinde kurulması,

b) Ödenmiş sermayesinin Yönetmeliğin öngördüğü tutardan az olmaması (Kuruluş için gerekli olan asgari sermaye, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık üretici fiyat endeksinin iki katının gerektirdiği miktarı geçmemek üzere Kurul kararıyla artırılabilir),

c) Hisse senetlerinin tamamının nâma yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması,

d) Ticaret unvanında “Varlık Yönetim Şirketi” ibaresinin bulunması,

e) Ana sözleşmesinin 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olması,

f) Kurucularının 5’inci maddede sayılan şartları taşıması, şarttır.


26. Soru

Varlık yönetim şirketlerinin faaliyet alanı nelerdir? 

Cevap

Faaliyet Alanı: Varlık yönetim şirketleri:

a) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilir, satabilir, satın aldığı alacakları tahsil edebilir, varlıkları nakde çevirebilir veya bunları yeniden yapılandırarak satabilir.

b) Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletebilir, kiralayabilir ve bunlara yatırım yapabilir.

c) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir.

d) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve aracılık hizmeti verebilir.

e) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dâhilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunabilir ve menkul kıymet ihraç edebilir.

f) Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinebilir.

g) Diğer varlık yönetimi şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihraç ettiği finansal ürünlere yatırım yapabilir.

h) Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verebilir.

Varlık yönetim şirketleri, bu maddede belirlenen konular dışında faaliyette bulunamaz


27. Soru

Varlık yönetim şirketlerinin, asgari iştirak oranı nedir? 

Cevap

Varlık yönetim şirketlerinin, 11’inci madde uyarınca iştirak edecekleri ortaklıkların, sermayesinin veya oy hakkı toplamının en az yüzde onuna sahip olması şartı durumudur. 


28. Soru

Ülkemizdeki Varlık Yönetim şirketlerinin organizasyon yapısı içinde hangi birimler bulunmaktadır? 

Cevap

Ülkemizdeki Varlık Yönetim şirketlerinin organizasyon yapısı içinde varlık çözümleme, alacak çözümleme, hukuk ve şirket yeniden yapılandırma olarak dört birim bulunmaktadır.


29. Soru

Yasaya göre finansal kiralama sözleşmesi en kaç yıl feshedilemez? 

Cevap

Yasaya göre finansal kiralama sözleşmesi en az dört yıl feshedilemez.


30. Soru

Finansal kiralama bedeli nedir, açıklayınız? 

Cevap

Finansal kiralama bedeli ve ödeme dönemleri taraflarca belirlenir. Bu bedeller sabit veya değişken olabilir. Türk Lirası veya Merkez Bankasınca alım satımı yapılan döviz cinsinden belirlenebilir. Yurt dışından yapılacak finansal kiralamalarda kiralama bedeli yıllık 25.000 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirasından az olamaz. Bu miktarı artırmaya ve eski değerine indirmeye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yetkilidir.


31. Soru

Ülkemizde finansal kiralama hizmetlerinden ağırlıklı olarak hangi sektörler faydalanmaktadır? 

Cevap

Ülkemizde finansal kiralama hizmetlerinden ağırlıklı olarak sanayi ve hizmetler sektörü yararlanmaktadır.


1. Soru

Faktoring şirketlerini tanımlayarak fonksiyonlarını açıklayınız.

Cevap

Factoring şirketleri, müşterisine vade tanıyarak satış yapan bir şirketin kısa vadeli alacakları ile ilgili olarak ticari riski üstlenen, alacak tahsilatı yapan, ilgili muhasebe kayıtlarını tutan, borçlunun kapasitesi hakkında bilgileri toplayan ve gerektiğinde alacakların peşin olarak satın alınmasını sağlayan finansal kurumlardır. Bu süreç, alacakların vadesine uygun olarak faktoring ya da forfaiting olarak tanımlanır. Alacakların vadesi 180 günü aştığında bu hizmetleri forfaiting olarak yerine getirilir. Faktoring şirketlerinin; finansman, hizmet ve teminat, olmak üzere üç önemli fonksiyonu bulunur. Finansman fonksiyonu kapsamında yapılan faktoring anlaşmasına göre, firmaya bir ön ödeme yapılır. Genellikle faktoring şirketleri, fatura tutarının % 80’ini ön ödeme olarak ve geri kalan % 20’yi ise tahsilat yapılıp, çeşitli giderler düşüldükten sonra ödemektedirler. Böylece alacakların büyük bir bölümü hemen nakde dönüştürülmekte, firmaların işletme sermayesi finansmanına katkı yapılmaktadır. Hizmet fonksiyonu kredili mal alan firma hakkında bilgi toplama (istihbarat), muhasebe kayıtlarının tutulması, izleme, tahsilat, gerektiğinde yasal takip yollarına başvurulması işlemlerini kapsar. Faktoring şirketleri, kredili satış bedellerinin tahsil edilememesi halinde doğacak tüm kaybı üstlenerek satıcı firmanın karşılaşabileceği güçlük ve riskleri tamamen ortadan kaldırmaktadır. Faktoring şirketlerinin bu fonksiyonu bu kuruma ek bir risk yükler. Bu da risk üstlenme-teminat fonksiyonu olarak ifade edilmektedir.

2. Soru

Faktoring’in yaygın kullanılan türleri nelerdir?

Cevap

: İskonto esasına göre faktoring kapsamında firma, alacaklarını faktoring şirketine devrettiğinde, alacakların % 80’i alacakların vadesinden önce, % 20’si ise vadede firmaya ödenir. Vade esasına göre faktoring kapsamında faktoring şirketi, alacakların vadesi dolmadan firmaya herhangi bir ödeme yapmaz, yani herhangi bir finansman hizmeti sunulmaz. Burada faktoring şirketi, sadece hizmet ve teminat fonksiyonunu üstlenir. Tam hizmet-rücu edilemez faktoring firma ile faktoring şirketi arasında düzenli ve sürekli bir anlaşma niteliğinde gerçekleşir. Firma farklı müşterilerden olan alacaklarını tek bir kaleme indirgeyerek faktoring şirketine devreder. Alacakların yönetimi faktoring şirketi tarafından yapılır. Ödemelerin, alacakların satın alınmasından belirli bir süre içinde yapılacağı taahhüt edilmektedir. Alacakların vadede ödenmemesi halinde, firmaya rücu hakkı yoktur. Rücu edilebilir faktoring kapsamında alacakların vadede ödenmemesi halinde faktoring şirketi, alacakları satan firmaya rücu edebilir. Burada faktoring şirketi risk üstlenmemekle birlikte diğer hizmetleri sunar. Gizli (kapalı) faktoring tüm hizmetleri kapsayan faktoring türü olarak rücu edilebilir ya da edilemez şekilde düzenlenebilir. Burada önemli olan faktoring anlaşması yapıldığının açıklanmamasıdır. Acenta faktoring iki farklı uygulamaya sahip olmakla birlikte borcun ödenmeme riskine karşı korunma ile finansman hizmetinin birlikte uygulandığı, alacak yönetimi fonksiyonunun yerine getirilmesinin ise satıcı firmanın isteğine bağlı olduğu bir sistemdir. Toptan faktoring müşterisine sadece finansman hizmeti sunar. Alacak yönetimi ve ticari riskin üstlenilmesi fonksiyonu bu türün kapsamına girmez. İhracat faktoringi alıcının yabancı bir ülkede bulunması durumunda yapılan faktoring işlemidir. İthalat faktoringi faktoring şirketinin muhabir aracılığıyla, yurt dışındaki ihracatçı işletmeye, ödeme garantisi verdiği faktoringtir. Karşılıklı faktoring bir faktoring işleminin diğerine dayanak oluşturduğu bir yöntemdir. İhracatçının alacaklarının ihracat faktorünce satın alınmasına, borçlunun ithal ettiği malları kendi ülkesindeki alıcılara satmasından kaynaklanan alacakların da ithalat faktörünce satın alınmasının eklenmesi ile genişletilir. Yurtiçi faktoring faaliyetlerinde bulunan taraflar satıcı firma, alıcı firma ve faktoring şirketidir. Yurt içinde faaliyet gösteren bir firma, yurt içindeki alacakları için faktoring şirketi ile bir anlaşma imzalar. Bu anlaşma alıcı firmaya da bildirilir. Faktoring şirketi alıcı firmanın krediyi ödeme yeterliliği hakkında bir araştırma yapar ve alıcı firmanın borç ödeme yeterliliği konusunda olumlu bir rapor hazırlanırsa, faktoring anlaşması yapmaya hazır olduğunu bildirir ve anlaşma gerçekleşir. İşleyişi yurt içi faktöringe benzeyen yurt dışı faktoringte alıcı firma, satıcı firma, yurt içi faktoring şirketi ve yurt dışı faktoring muhabir kuruluşu olmak üzere dört taraf bulunur. Alacakları yurt dışında bulunan satıcı firma kendi ülkesindeki faktoring şirketine bir anlaşma yapmak üzere başvurur. Borçlunun yurt dışında olması nedeniyle, yurt dışındaki muhabir faktoring şirketi ile iletişime geçilerek, yurt dışındaki alıcının borç ödeme yeteneği değerlendirilir ve faktoring anlaşmasının yapılıp yapılmayacağına karar verilir.

3. Soru

Faktoring şirketlerinin kuruluş koşulları nelerdir?

Cevap

BDDK tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre faktoring şirketlerinin kuruluş koşulları şu şekildedir: a) Anonim şirket şeklinde kurulması b) Ödenmiş sermayelerinin faktoring şirketleri için yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasından az olmaması c) Hisse senetlerinin tamamının nâma yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması d) Ticaret unvanında faktoring şirketi ibaresinin bulunması e) Ana sözleşmelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması f) Kurucularının bu yönetmeliğin 5. maddesinde sayılan şartları taşıması g) Kurucularının tüzel kişi olması hâlinde kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısının olması Türkiye için faktoring şirketlerinin sektörel dağılımında sanayi sektörünün alacakları ilk sırada yer almaktadır.

4. Soru

Finansal kiralama şirketlerinin kuruluş koşulları nelerdir?

Cevap

BDDK tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre finansal kiralama şirketlerinin kuruluş koşulları şu şekildedir: a) Anonim şirket şeklinde kurulması b) Ödenmiş sermayelerinin finansal kiralama şirketleri için 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun 11. Maddesindeki tutardan az olmaması c) Hisse senetlerinin tamamının nâma yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması d) Ticaret unvanında finansal kiralama şirketi ibaresinin bulunması e) Ana sözleşmelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması f) Kurucularının bu yönetmeliğin 5. maddesinde sayılan şartları taşıması g) Kurucularının tüzel kişi olması hâlinde kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısının olması. Türkiye için finansal kiralama şirketlerinin sektörel dağılımında sanayi ve hizmet sektörü önemli ağırlığa sahip durumdadır.

5. Soru

Finansman şirketlerini tanımlayınız.

Cevap

Finansman şirketleri, devamlı ve sürekli uğraş konusu olarak her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek üzere ödünç para veren kuruluşlardır. Finansman şirketleri, Türkiye’de 1994 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. ABD’de üç tür finansman şirketi vardır. Bunlar özellikle hane halkına ödünç veren tüketici finansman şirketleri; iş çevrelerine ödünç verme ve kiralama işlerinde uzmanlaşan iş finansman şirketleri ve dayanıklı malların perakendeciler tarafından satışını finanse eden satış finansman şirketleridir. Türkiye’de 1994 yılında çıkarılan KHK’ya gören finansman şirketleri devamlı ve mutad iştigal konusu olarak her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek üzere ödünç para veren tüketici kredi şirketleri olarak tanımlanmıştır.

6. Soru

Finansman şirketlerinin kuruluş koşulları nelerdir?

Cevap

BDDK tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre finansman şirketlerinin kuruluş koşulları şu şekildedir: a) Anonim şirket şeklinde kurulması b) Ödenmiş sermayelerinin yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasından az olmaması c) Hisse senetlerinin tamamının nâma yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması d) Ticaret unvanında finansman şirketi ibaresinin bulunması e) Ana sözleşmelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması f) Kurucularının bu yönetmeliğin 5. maddesinde sayılan şartları taşıması g) Kurucularının tüzel kişi olması hâlinde kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısının olması. Türkiye için finansman şirketlerinin sektörel dağılımında hizmet sektörü ilk sırada yer almaktadır.

7. Soru

Varlık yönetim şirketlerini tanımlayınız.

Cevap

Varlık yönetim şirketi, Türk hukuk sistemine, Türkiye’nin mali sektörde yaşadığı Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri ve bu krizlerin sebep olduğu gerek mali sektörde, gerekse de reel sektörde yaşanan bunalımları aşmak amacıyla, 30.01.2002 tarih ve 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile girmiştir. Bu model IMF’nin Türkiye’ye önermiş olduğu bir modeldir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan, 01 Kasım 2006 Tarihli Resmi Gazetede 26333 Sayılı Varlık Yönetim şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Buna göre, varlık yönetim şirketi: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere bu yönetmelik hükümlerine göre izin alarak kurulan şirketler olarak tanımlanmıştır.

8. Soru

Varlık yönetim şirketlerinin kuruluş koşulları nelerdir?

Cevap

BDDK tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre finansman şirketlerinin kuruluş koşulları şu şekildedir: a) Anonim şirket şeklinde kurulması b) Ödenmiş sermayelerinin on milyon Türk Lirasından az olmaması c) Hisse senetlerinin tamamının nâma yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması d) Ticaret unvanında varlık yönetim şirketi ibaresinin bulunması e) Ana sözleşmelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması f) Kurucularının bu yönetmeliğin 5. maddesinde sayılan şartları taşıması.

9. Soru

Varlık yönetim şirketlerinin faaliyet alanları nelerdir?

Cevap

Varlık yönetim şirketlerinin faaliyette bulunabileceği alanlar şu şekilde ifade edilebilir: a) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilir, satabilir, satın aldığı alacakları tahsil edebilir, varlıkları nakde çevirebilir veya bunları yeniden yapılandırarak satabilir. b) Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletebilir, kiralayabilir ve bunlara yatırım yapabilir. c) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir. d) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve aracılık hizmeti verebilir. e) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dâhilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunabilir ve menkul kıymet ihraç edebilir. f) Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinebilir. g) Diğer varlık yönetimi şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihraç ettiği finansal ürünlere yatırım yapabilir. h) Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verebilir.

10. Soru

Varlık yönetim şirketleri için asgari iştirak oranı ne kadardır?

Cevap

Varlık yönetim şirketlerinin yönetmelik uyarınca iştirak edecekleri ortaklıkların, sermayesinin veya oy hakkı toplamının en az yüzde onuna sahip olması gerekir.

11. Soru

Varlık yönetim şirketlerinin işlevleri nelerdir?

Cevap

Varlık Yönetim Şirketlerinin organizasyon yapısı içinde varlık çözümleme, alacak çözümleme, hukuk ve şirket yeniden yapılandırma olarak dört birim bulunur. a) Varlık çözümleme: Yasal takip veya firmalar ile yapılan anlaşma sonrasında alacağa mahsuben devralınan menkul ve gayrimenkullerin değerlendirilmesi, satışa hazırlanması, projelendirilmeden sorumlu birimdir. b) Alacak çözümleme: Satın alınmak veya yönetim sözleşmeleri yapılmak suretiyle bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından devralınan problemli kredi alacaklarının tahsili ve tasfiyesinden sorumlu birimlidir. c) Hukuk: Alacak çözümleme, varlık çözümleme ve şirket yapılandırma çalışmalarında dava ve takiplerin yürütülmesi, ticari sözleşmelerin hazırlanmasından sorumlu birimdir. d) Şirket yapılandırma: Endüstri bazında yeniden yapılandırılacak firmaların incelenmesi, proje geliştirilmesi ve gerekli organizasyon ve anlaşmaların yapılmasından sorumlu birimdir.

12. Soru

Alacakların vadesinden önce nakde dönüşmesini sağlayan bir finansman tekniğine ne denir? 

Cevap

Alacakların vadesinden önce nakde dönüşmesini sağlayan bir finansman tekniğe faktoring denir

13. Soru

Faktoring şirketleri ülkemizde kaç yılından uygulanmaya başlanmıştır?

Cevap

Alacakların vadesinden önce nakde dönüşmesini sağlayan bir finansman tekniği olan ve yaygın bir şekilde 1970’li yıllarda uygulanmaya başlanan faktoring,
Ülkemizde 1994 yılında uygulanmaya başlanmış ve bu amaçla faktoring şirketleri kurulmuştur

14. Soru

Genellikle faktoring şirketleri, fatura tutarının %
kaçını ön ödeme olarak ödemektedir?

Cevap

Yapılan faktoring anlaşmasına göre, firmaya bir ön ödeme yapılabilmektedir. Genellikle faktoring şirketleri, fatura tutarının % 80’ini ön ödeme olarak ve geri kalan % 20’yi ise tahsilat yapılıp, çeşitli giderler düşüldükten sonra ödemektedirler.

15. Soru

Toptan Faktoring nedir?

Cevap

Toptan Faktoring: Bu türde faktoring şirketi, müşterisine sadece finansman
hizmeti sunmaktadır. Alacak yönetimi ve ticari riskin üstlenilmesi fonksiyonu bu
türün kapsamına girmemektedir.

16. Soru

Alacak çözümleme nedir? 

Cevap

Alacak Çözümleme Satın alınmak veya yönetim sözleşmeleri yapılmak suretiyle bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından devralınan problemli kredi alacaklarının tahsili ve tasfiyesinden sorumlu birimlidir

17. Soru

Faktoring şirketlerinin fonksiyonları nelerdir? 

Cevap

1. Finansman Fonksiyonu

2-Hizmet Fonksiyonu

3-Risk Üstlenme-Teminat Fonksiyonu

18. Soru

Yerel ve muhabir faktoring şirketleri arasındaki iş birliğini sağlamak için kurulan uluslararası faktör zincirleri nelerdir? 

Cevap

Yerel ve muhabir faktoring şirketleri arasındaki iş birliğini sağlamak için uluslararası faktor zincirleri oluşturulmuştur. Şu anda üst kuruluş niteliğinde 4 adet faktor zinciri oluşturulmuştur. Bunlar aşağıda belirtilmiştir:

• Uluslararası faktor Zinciri (Factors Chain International-FCI)

• Uluslararası faktor Grubu (International Factors Group-IFG)

• Uluslararası Heller Grubu (Heller International Group-HIG)

• Lombart Nat Batı Hizmetler Grubu (Lombart Nat West Commercial Services-LNWCS)

19. Soru

Finansal kiralamanın türleri nelerdir? 

Cevap

Finansal kiralamanın, faaliyet kiralaması ve finansal kiralama olmak üzere iki temel türü vardır: Faaliyet kiralaması ve finansal Kiralamadır.

20. Soru

Uluslararası standartlara göre, bir kiralamanın finansal kiralama sayılabilmesi için ölçütler nelerdir? 

Cevap

Finansal kiralama, en yaygın kullanılan türdür. Kiraya verenin, kiraya verilen mala ait bütün risk ve menfaatleri kiracıya devrettiği kiralama türüdür. Uluslararası standartlara göre, bir kiralamanın finansal kiralama sayılabilmesi için aşağıdaki dört ölçütten en az birinin varlığı gerekmektedir: 1- Kira süresi sonunda, malın mülkiyetinin kiracıya devrinin öngörülmesi,

2- Anlaşmanın, kiracıya, kira süresi sonunda, malı o tarihteki beklenen piyasa fiyatının altında bir değerden satın alma hakkını vermesi,

3- Kira süresinin, kiralanan varlığın tahmini ekonomik ömrünün en az %75’ ine eşit olması,

4- Kira ödemeleri toplamının kira süresinin başlangıcındaki bugünkü değerinin, malın piyasa değerinin en az % 90’ına eşit olmasıdır

21. Soru

Faktoring şirketlerinin kuruluş koşulları nelerdir?

Cevap

faktoring şirketlerinin kuruluş koşulları aşağıdaki gibidir:

a) Anonim şirket şeklinde kurulması,

b) Ödenmiş sermayelerinin finansal kiralama şirketleri için 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu‘nun 11 inci maddesinde belirtilen tutardan az olmaması,

c) Hisse senetlerinin tamamının nâma yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması,

d) Ticaret unvanında “Finansal Kiralama Şirketi” ibaresinin bulunması,

e) Ana sözleşmelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması,

f) Kurucularının bu Yönetmelik‘in 5‘inci maddesinde sayılan şartları taşıması, g) Kurucularının tüzel kişi olması hâlinde Kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısının olması şarttır.

22. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki finansman şirket türleri nelerdir? 

Cevap

Amerika Birleşik Devletleri’nde üç tür finansman şirketi vardır:

• Tüketici finansman şirketleri, özellikle hane halkına ödünç veren kuruluşlardır.

• İş Finansman Şirketleri, iş çevrelerine ödünç verme ve kiralama işlerinde uzmandırlar.

• Satış Finansman Şirketleri, dayanıklı malların perakendeciler tarafından satışını finanse ederler.

23. Soru

Finansman şirketlerinin kuruluş koşulları nelerdir? 

Cevap

Finansman şirketlerinin kuruluş koşulları aşağıdaki gibidir:

a) Anonim şirket şeklinde kurulması,

b) Ödenmiş sermayelerinin Kanunun öngördüğü tutardan az olmaması,

c) Hisse senetlerinin tamamının nâma yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması,

d) Ticaret unvanında “Finansman Şirketi” ibaresinin bulunması,

e) Ana sözleşmelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması,

f) Kurucularının bu Yönetmelik‘in 5‘ inci maddesinde sayılan şartları taşıması,

24. Soru

Varlık Yönetim Şirketleri nedir? 

Cevap

Varlık Yönetim Şirketleri, mali kurumların alacaklarının ve varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacına uygun olarak çalışan kurumlardır.

25. Soru

Varlık yönetim şirketlerinin kuruluş şartları nelerdir? 

Cevap

Varlık yönetim şirketlerinin kuruluş şartları, faaliyet alanları ve asgari iştirak oranı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Kuruluş Şartları:

a) Anonim şirket şeklinde kurulması,

b) Ödenmiş sermayesinin Yönetmeliğin öngördüğü tutardan az olmaması (Kuruluş için gerekli olan asgari sermaye, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık üretici fiyat endeksinin iki katının gerektirdiği miktarı geçmemek üzere Kurul kararıyla artırılabilir),

c) Hisse senetlerinin tamamının nâma yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması,

d) Ticaret unvanında “Varlık Yönetim Şirketi” ibaresinin bulunması,

e) Ana sözleşmesinin 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olması,

f) Kurucularının 5’inci maddede sayılan şartları taşıması, şarttır.

26. Soru

Varlık yönetim şirketlerinin faaliyet alanı nelerdir? 

Cevap

Faaliyet Alanı: Varlık yönetim şirketleri:

a) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilir, satabilir, satın aldığı alacakları tahsil edebilir, varlıkları nakde çevirebilir veya bunları yeniden yapılandırarak satabilir.

b) Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletebilir, kiralayabilir ve bunlara yatırım yapabilir.

c) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir.

d) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve aracılık hizmeti verebilir.

e) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dâhilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunabilir ve menkul kıymet ihraç edebilir.

f) Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinebilir.

g) Diğer varlık yönetimi şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihraç ettiği finansal ürünlere yatırım yapabilir.

h) Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verebilir.

Varlık yönetim şirketleri, bu maddede belirlenen konular dışında faaliyette bulunamaz

27. Soru

Varlık yönetim şirketlerinin, asgari iştirak oranı nedir? 

Cevap

Varlık yönetim şirketlerinin, 11’inci madde uyarınca iştirak edecekleri ortaklıkların, sermayesinin veya oy hakkı toplamının en az yüzde onuna sahip olması şartı durumudur. 

28. Soru

Ülkemizdeki Varlık Yönetim şirketlerinin organizasyon yapısı içinde hangi birimler bulunmaktadır? 

Cevap

Ülkemizdeki Varlık Yönetim şirketlerinin organizasyon yapısı içinde varlık çözümleme, alacak çözümleme, hukuk ve şirket yeniden yapılandırma olarak dört birim bulunmaktadır.

29. Soru

Yasaya göre finansal kiralama sözleşmesi en kaç yıl feshedilemez? 

Cevap

Yasaya göre finansal kiralama sözleşmesi en az dört yıl feshedilemez.

30. Soru

Finansal kiralama bedeli nedir, açıklayınız? 

Cevap

Finansal kiralama bedeli ve ödeme dönemleri taraflarca belirlenir. Bu bedeller sabit veya değişken olabilir. Türk Lirası veya Merkez Bankasınca alım satımı yapılan döviz cinsinden belirlenebilir. Yurt dışından yapılacak finansal kiralamalarda kiralama bedeli yıllık 25.000 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirasından az olamaz. Bu miktarı artırmaya ve eski değerine indirmeye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yetkilidir.

31. Soru

Ülkemizde finansal kiralama hizmetlerinden ağırlıklı olarak hangi sektörler faydalanmaktadır? 

Cevap

Ülkemizde finansal kiralama hizmetlerinden ağırlıklı olarak sanayi ve hizmetler sektörü yararlanmaktadır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!