Felsefe Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Felsefe Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Eğitim Felsefesi

1. Soru

Eğitimin sosyolojik kullanımı ile kurumsal kullanımı arasındaki fark nedir?

Cevap

Sosyologlar eğitim terimini bir halkın veya bir toplumun çocuk yetiştirme pratiklerini tanımlamak için kullanırken, eğitimin kurumsal kullanımı bir kimsenin okullardan ya da formel eğitim kurumlarından aldığı etkilerin bir sonucu olan gelişimine gönderme yapar.


2. Soru

Egzistansiyalist eğitim felsefesinin amaçları nedir?

Cevap

• daha sahici olmak, • daha manevi bir şekilde yaşamak, • eleştirel bir bakış açısına sahip olmak, • bir kişisel kimlik duygusu oluşturmak • başkalarına karşı empatik bir bilinç geliştirmek


3. Soru

Egzistansiyalist eğitim felsefesinin programı nasıl olmalıdır?

Cevap

Egzistansiyalist eğitim felsefesi, söz konusu eğitimsel amaçlara ulaşma noktasında belli bir müfredat öne sürer. Onun eğitim programı, her şeyden önce ilgili programın öğrenciyle ilişkisi noktasında önem kazanır. Egzistansiyalist eğitim anlayışında normatif disiplinlere eğitim programında daha büyük bir ağırlık ve önem verilir. Egzistansiyalist eğitimin müfredatında en önde gelen bilimler insan bilimleriyle toplum bilimleridir.


4. Soru

Egzistansiyalist eğitim felsefesinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Egzistansiyalist eğitimin öncelikle hümanist bir eğitim felsefesi olduğu ve öğretmen, öğrenci ve belli bir bilgi içeriği ya da müfredattan meydana gelen üçlü eğitim ilişkisinde ağırlığı tamamen öğrenciye verdiği söylenebilir.


5. Soru

Realist eğitim programının özellikleri nelerdir?

Cevap

Realist eğitim programında, doğallıkla sadece olgu bilgisi değil, formel yapılara ilişkin bilgi de verilir. Konu ve öğretmen merkezli bir eğitim anlayışı benimsenmiştir.


6. Soru

Pragmatist anlayışta eğitimin hem muhafazakar, hem de liberal bir boyutu vardır. Bu ifade ile ne anlatılmak istenmektedir?

Cevap

Pragmatist eğitim anlayışı, toplumun değerlerini ve bilgisini koruyup kuşaktan kuşağa aktarırken bir yandan da bireyi ve toplumu dönüştürür.


7. Soru

Eğitim felsefesi nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Eğitim felsefesi eğitimin ne olduğunu tartışan, onu belirleyen faaliyetleri ve eğitim alanını meydana getiren kavramları sorgulayıp çözümleyen felsefe disiplini olarak anlaşılır.


8. Soru

Eğitimde bilgi ölçütünü belirleyen ölçütler nelerdir?

Cevap

Bilgi ölçütünü belirleyen ve tamamlayan ölçütler genişlik ve derinlik ölçütleridir.


9. Soru

Sorun tanımlayıcı eğitime göre bir öğretmen nasıl olmalıdır?

Cevap

Friere’ye göre, burada öğretmen artık bir bilgi aktarıcısı olmayıp öğrenciyle diyalog içinde olan, onunla ortak bir araştırma içine girmiş biri olmak durumundadır. Gerçekten de söz konusu eğitim metodolojisi, öğretmenleri öğrenmeyi kolaylaştıran, öğrenme sürecine rehberlik eden, problemlerin tanımlanması noktasında öğrencisiyle birlikte şifre çözen kimseler haline getirirken öğrencileri de öğrenme sürecinin ortakları, problemleri görüp sorgulayan, eleştirel düşünebilen öznelere dönüştürme amacı güder.


10. Soru

Klasik eğitim felsefesi eğitim felsefesinin normatif, analitik ya da eleştirel boyutlarından hangisini kapsar?

Cevap

Normatif ya da bütünleştirici


11. Soru

Sorun tanımlayıcı eğitimin özellikleri nedir?

Cevap

Sorun tanımlayıcı eğitim, bilgiden değil de somut problem durumlarından, öğrenenin içinde bulunduğu yaşam durumlarından yola çıkar. Bu tür bir eğitim, problemleri ortaya koyarak, öğrencinin hayat içindeki durumunu gözler önüne sererek, söz konusu durumları dönüştürmeye çalışır.


12. Soru

Analitik eğitim felsefesi, eğitim alanında geçen kavramların analiziyle meşgul olur. Buna göre, eğitim teriminin anlamı nedir?

Cevap

Eğitim, bir değerler bütünün aktarılması ve bu aktarımın gerçekleştirildiği kurumlarla karakterize olur. Sosyolojik, kurumsal ve aydınlanmaya dayalı kullanımları vardır.


13. Soru

Eğitimin toplumun sosyal sorunları ile ilişkisini ele alan boyutu onun hangi boyutunu oluşturur?

Cevap

Politik boyut


14. Soru

Klasik eğitim felsefesini icra edenler kimlerdir?

Cevap

Klasik eğitim felsefesi Antik Yunan’da Sokrates ve Platon’dan başlayıp yirminci yüzyılın ortalarında Dewey’e kadar uzanacak şekilde, düşünce tarihinde kendilerine bir yer edinen filozoflar tarafından icra edilmiştir.


15. Soru

Klasik eğitim felsefesi nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Kaynağında sistem ya da içerik olarak felsefe telakkisi bulunduğu için, klasik eğitim felsefesi aynı zamanda “-izm- ler” yaklaşımı olarak da bilinir. Bu açıdan bakıldığında, klasik eğitim filozoflarının idealizm, pragmatizm, realizm, natüralizm, egzistansiyalizm benzeri genel felsefi sistem ya da akımların eğitim alanındaki temsilcileri olarak ortaya çıktıkları söylenebilir.


16. Soru

Eğitimde idealist yaklaşım nasıl temellendirilebilir?

Cevap

Eğitimde idealist yaklaşım, birtakım ahlaki amaçlara veya moral ilkelere dayanır ve ideal bir varlık alanına bağlı olarak aşkınlık zemini üzerinde veya transendental bir tarzda temellenir.


17. Soru

Eğitimle ilgili temel kavramları açıklığa kavuşturmayı, insanların eğitim konusunda birtakım tercihlerde bulunmasını veya kararlar alırken dayandıkları argümanları, geliştirdikleri akıl yürütmeleri aydınlatmaya çalışan yönelim eğitimin hangi boyutunu oluşturur?

Cevap

Analitik Yönelim.


18. Soru

Eğitimde değer ölçütü neyi ifade eder?

Cevap

Eğitimin her koşul altında birtakım normatif içerimleri vardır ve o, eğitilen kişiye en azından değerli birtakım şeylerin, bilerek ve istenerek ahlaki açıdan meşru ve kabul edilebilir birtakım yollarla aktarılmasına işaret eder. Eğitimde özü itibarıyla veya hakikaten değerli olan bir şeyler elde edilir, aktarılır ya da kazanılır.


19. Soru

Naturalist eğitim anlayışının öğrenciye yönelik yaklaşımı nasıldır?

Cevap

Öğrencilerin duyuları yoluyla, yaparak ve keşfederek öğrenmesinin her şeyden değerli olduğuna inanan natüralizm, öğrenciyi pasif hale getirecek bir yöntemin hiçbir şekilde bir öğretim yöntemi olamayacağını ileri sürer.


20. Soru

Eğitimin kamusal ve sosyal amaçları olup ikincil olarak nitelendirilebilecek arızi ya da araçsal olan amaçlarının en başında ne gelir?

Cevap

Eğitimin kendisi eğitim dışı bir amacın, söz gelimi iyi yurttaşlar yetiştirme veya endüstriye kalifiye eleman yetiştirme amacının aracı haline getirilir.


21. Soru

İdealist eğitimin müfredatı nasıl olmalıdır?

Cevap

İdealist eğitimin müfredatında baş sırayı felsefe, matematik, tarih, teoloji ve sanat benzeri disiplinler alır. Aynı zamanda idealizm eğitimde meslek eğitiminin öne çıkartılmasına karşı çıkılarak, öğretmen merkezli bir eğitim anlayışı öne çıkartılır.


22. Soru

Realist eğitim anlayışının eğitim teorisi eğitime düşen şeyin insanı akademik bilgi ve karakter gelişiminin unsurlarıyla donatmak olduğu üzerine kurulmuştur. Bu düşünce onun hangi teoriyi benimsediğini göstermektedir?

Cevap

Özcülük


23. Soru

Eğitimin araştırmasının niteliği bakımından boyutları nelerdir?

Cevap

Normatif ya da bütünleştirici eğitim Kavramsal ya da analitik yönelim Eleştirel Yönelim


24. Soru

Eğitim felsefesinin normatif yöneliminden beklenen şey nedir?

Cevap

Eğitim felsefesinden ve dolayısıyla normatif/ preskriptif yönelimden beklenen şey onun eğitim konusunda daha geniş bir perspektif, daha kuşatıcı bir sosyal vizyon, insanın hayatıyla olduğu kadar toplumsal yaşamla da ilgili birtakım yüce amaçlar ortaya koymasıdır.


25. Soru

Egzistansiyalist eğitim felsefesi hangi felsefeden hareketle geliştirilmiştir?

Cevap

Egzistansiyalist eğitim felsefesi, varoluşçu felsefeden hareketle geliştirilmiş bireyci bir eğitim felsefesini temsil eder.


26. Soru

Analitik eğitim felsefesine göre eğitimi belirleyen temel ölçütler nelerdir?

Cevap

Değer Ölçütü, Bilgi Ölçütü, Usul Ölçütü


27. Soru

Eğitim felsefesini belirleyen başlıca unsurlar nelerdir?

Cevap

Eğitim felsefesini belirleyen pek çok unsur vardır. Bunlar başlıca şunlardır: Öğrenci ya da eğitilen insan; öğretmen veya eğiten kişi; öğretim içeriği veya müfredat; eğitim faaliyetinin kendisi ve amaçları; eğitim yoluyla kazandırılan değer ve tutumlar gelir.


28. Soru

Eğitim felsefesinin boyutları nelerdir?

Cevap

Felsefenin epistemoloji, ontoloji, etik ve siyaset felsefesi türünden teorik ve pratik dalları olması gibi, eğitim felsefesinin de epistemolojik, ontolojik, etik ve politik boyutları vardır.


29. Soru

Gerçek eğitim ve öğretimi aşılamadan veya ideoloji aktarmaktan ayıran ölçütlerin ne olması gerektiğiyle ilgili tartışma eğitim felsefesinin hangi boyutunu oluşturur?

Cevap

Bu tartışma eğitim felsefesinin etik boyutunu oluşturur.


30. Soru

Eğitim felsefesinin epistemolojik boyutu ile ontolojik boyutu arasındaki fark nedir?

Cevap

Epistemolojik boyut eğitim faaliyeti sırasında öğrenciye kazandırılan bilişsel alışkanlıklarla öğretilen bilgi, bu çerçeve içinde gündeme gelen öğrenme kuramları, eğitici kişi tarafından kullanılan öğretim yöntemleri, onun bilgiyle ilgili yönü iken, ontolojik boyut öğrenci ve öğretmenin kendileriyle, bu ikisi arasında kurulan ilişkinin mahiyetini anlatır.


31. Soru

Naturalist eğitim anlayışının programının idealist ya da realist eğitim anlayışı programından farkları nedir?

Cevap

Natüralist eğitim felsefesi standart ve değişmez bir eğitim programı veya müfredata sahip değildir. Bununla birlikte, onun önce Bacon ve Hobbes’ta sonra da Comte’ta karşımıza çıkan birinci versiyonunun bilim ağırlıklı, buna mukabil Rousseau’da ortaya çıkan ikinci versiyonunun ahlak, felsefe ve edebiyat ağırlıklı olduğu söylenebilir.


32. Soru

Eğitimde kültürel yaklaşımı benimseyen düşünürler için kültür neyi ifade eder?

Cevap

Kültürel yaklaşımın temsilcileri, öğrenme ve bilginin tefekkür amacına dönük olduğunu iddia ederler. Buna göre, bilim, felsefe, teoloji ve sanatın amacı tefekkür veya hakikatin deneyimlenmesi olup kültür ancak modern dünyada yabancılaşmış insanın bütünsel gelişimi veya tam olarak gerçekleşmesinin aracı olabilir.


33. Soru

İdealizmin eğitim teorisi karşılığını daimicilikte bulur. Bu daimicilik nasıl ifade edilebilir?

Cevap

Daimicilik, insanoğlunun entelektüel ve manevi potansiyelinin gelişimiyle yakından ilgili olan eğitim kuramını ifade eder.


34. Soru

Kültürel yaklaşımın öğrenciye yönelik amacı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kültürel yaklaşımda eğitim çocuğun öncelikle doğal varlığının üstüne çıkarılmasını, onun bir bütün olarak kendisini gerçekleştirmesinin sağlanmasını amaçlar.


35. Soru

Eğitimde kültürel yaklaşımın temsilcileri kimlerdir?

Cevap

Goethe, Schelling, Schlegel, Schelermacher ve Novalis gibi romantikler ve Nietzsche’yle Schopenhauer benzeri irrasyonalist düşünürler eğitimde kültürel yaklaşımın temsilcileridir.


36. Soru

Bil-dung ideali neyi ifade eder?

Cevap

Eğitimde kültürel yaklaşımı esas alanların öne sürdüğü bu ideal bütünlüklü insana özgü sağlam bir karakter formasyonunu, insanın kültüre dâhil edilmesini ve kültür aracılığıyla kendisini tam olarak gerçekleştirmesini ifade eder.


37. Soru

Eğitimin aydınlanmaya dayalı kullanımı nasıl ifade edilir?

Cevap

Eğitim insanın bilgi ve kavrayış ile karakterize olan zihinsel gelişimi ve değer bilincine ek olarak doğru pratikler içinde olmaya bağlı karakter gelişimiyle sonuçlanmasıdır.


38. Soru

Eleştirel yönelim büyük ölçüde analitik yönelime benzer şekilde zemini temizlemeye, yanlış kavrayış ve hatalı izlenimleri açığa çıkarmaya, ideolojilerin yarattığı yanılsamaları bertaraf etmeye çalışır. Öyleyse bu yönelimin analitik veya normatif yönelimlerden farkı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kritik yönelimin diğer iki temel yönelimden farklılaşmasını sağlayan şey, felsefe anlayışıdır. Eleştirel yönelimli eğitim felsefecileri, felsefeyi ne sadece bir araçlar ve yöntemler stoku ne de salt bir teori ya da sistem olarak görür. Bunun yerine felsefeyi özellikle de bastırılmış sosyal sınıfların, dezavantajlı toplumsal grupların çıkarlarını korumanın, onların yararlarına hizmet etmenin entelektüel aracı haline getirirler.


39. Soru

İlerlemeciliği temele alan, eğitimin amaçlarını belirleme noktasında doğaya, doğanın ayrılmaz bir parçası olan insan doğasına bakılması gerektiğini belirten eğitim felsefesi nasıl ifade edilir?

Cevap

Naturalist


40. Soru

Freire’ye göre hakiki ve eleştirel pedagoji neyi sağlar?

Cevap

Hakiki ve eleştirel bir pedagoji sayesinde daha insani bir görünüm kazanacak dünyada, insanlar kendilerini etkileyen dış güçlerin, hayatlarını bir anlamda şekillendiren sosyal güçlerin bilincine varırlar. Onlar, böyle bir pedagoji sayesinde, bununla da kalmayıp söz konusu süreçler üzerinde düşünmeye ve içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı değiştirmeye muktedir hale gelirler.


41. Soru

Eleştirel eğitim felsefesi ile klasik ve analitik eğitim arasındaki ilişki nasıl ifade edilebilir?

Cevap

Eleştirel eğitim felsefesi, analitik eğitim felsefesiyle klasik eğitim felsefesinin bir sentezini temsil eder.


42. Soru

Sorun tanımlayıcı eğitimin dayandığı temel nedir?

Cevap

Praksis.


43. Soru

Freire’nin geleneksel eğitim modeli için kullandığı terim nedir?

Cevap

Bankacı eğitim anlayışı.


44. Soru

Eleştirel pedagojinin kökeni nasıl açıklanabilir?

Cevap

Eleştirel eğitim felsefesi anlayışının özgün karşılığı eleştirel pedagojidir. Eleştirel pedagoji söz konusu eğitim krizinin, her ne kadar sanayileşme sonrası dünyada yaşanan sosyal ve politik gelişmelerin sonucuymuş gibi görünse bile, kökeninde Aydınlanmanın veya özde bir eğitim projesi olarak ortaya çıkıp gelişen Aydınlanma projesinin araçsal akılcılığının bulunduğunu kabul eder.


45. Soru

Eleştirel pedagoji eğitimin esas itibarıyla hâkimiyet ilişkilerini mevcut yapısıyla koruyup yeniden üretmeye hizmet ettiğini savunur. Bu durum eğitimin özünün nasıl bir faaliyet olduğunun göstergesidir?

Cevap

Eleştirel pedagojiye göre, eğitim özü itibarıyla politik bir faaliyet olmak durumundadır.


46. Soru

Eleştirel Pedagojinin en önemli temsilcisi kimdir?

Cevap

Eleştirel pedagojinin en önemli ismi Paolo Freire’dir.


47. Soru

Paolo Freire’nin eleştirel pedagojide cevap aradığı sorular nelerdir?

Cevap

O, eğitim felsefesinde, öncelikle “eğitimin amacının ne olduğu”, “kimin kime neyi öğrettiği” sorularına bir cevap verir.


48. Soru

Freire’nin geleneksel eğitim modelini neden eleştirmektedir?

Cevap

Freire, şiddetle eleştirdiği söz konusu geleneksel eğitim modelinin baskıcı ve otoriter olduğunu, onun toplumdaki egemen grup ya da sınıfların tahakkümünü devam ettirme amacına hizmet ettiğini savunur. Freire, onun mevcut düzenin daha adil ve demokratik bir düzen doğrultusunda değişmesine katkıda bulunmak, insanları özgürleştirmek gibi bir amacının olmadığını dile getirir. Freire bankacı eğitim anlayışının teoriyle pratik arasındaki bir ayrıma dayandığını ve hayattan kopuk teorik bilgileri insan zihnine yığmak veya depolamak suretiyle, özellikle sosyal dünyaya yabancılaştırdığını ileri sürer.


49. Soru

Eleştirel eğitim felsefesinin hem negatif hem de pozitif bir boyutunun olması neyi ifade eder?

Cevap

Eleştirel eğitim felsefesi sadece eleştiri ve analizle yetinmez, hatalarını veya neye hizmet ettiğini gösterdiği mevcut eğitimin yerine ikame edilecek eğitimin nasıl olması gerektiğini söyler.


50. Soru

Freire’ye göre eğitimin politik bir araç olması neyi ifade eder?

Cevap

Eğitimi baştan sona politik bir araç olarak değerlendiren Freire, onun öncelikle özgür ve adil bir toplum için bir araç olduğunu ifade eder. Eğitim, bireysel açıdan ele alındığında ise özgürlük için bir araç olmak durumundadır. Yani o, eğitimin bireylerin özgürleşmeleri amacına hizmet ettiğini söyler.


51. Soru

Freire’in eğitimin çıkış noktası veya temel amacının yerleşik bilginin aktarılması olmadığını söyleyerek eleştirel kavrayışın oluşabilmesinin ön koşulu olarak önerdiği alternatif eğitimin adı nedir?

Cevap

Sorun tanımlayıcı eğitim.


52. Soru

Eğitimde usul ölçütü neyi ifade eder?

Cevap

Usul ölçütü eğitilen kişiye belli bir bilgi bütünü, belli bir kavrayış ya da vukufiyet yeteneği, bilişsel bir perspektif ve birtakım karakter özelliklerinin kazandırılmasında, bütünüyle ahlaki, doğru ve uygun yöntemlerin kullanılmasını ifade eder.


53. Soru

Analitik eğitim felsefesinin analizini yoğunlaştırdığı konulardan bir diğeri de “eğitimin amaçları”dır. Bu amaçlardan asli ya da özsel olanlar nelerdir?

Cevap

• Eğitim alan kişiye gönderimde bulunulurken eğitim bizatihi kendisi için istenir. • Bireyseldir. • Birincildir. • Eğitim alan kişiye özerklik, eleştirel düşünme, yeteneği ve ahlaki değerleri kazandırma gelir.


54. Soru

Eleştirel eğitim felsefesinin temelinde ne yatmaktadır?

Cevap

Eleştirel eğitim felsefesinin temelinde, 20. Yüzyılda bir eğitim krizi yaşandığı tespiti bulunur.


55. Soru

Pragmatist eğitim anlayışı eğitimin en yüksek amacının sonraki deneyimlerin yönlendirilmesini mümkün kılacak şekilde gelişme olduğunu ileri sürerek hayatı okula getirir. Buna göre pragmatist eğitim anlayışının dayandığı teoriler hangisidir?

Cevap

Pragmatist anlayışın eğitim kuramı, ilerlemecilik ve yapılandırmacılıktır.


56. Soru

Eğitim felsefesi nedir?

Cevap

Eğitim felsefesi, çok genel bir şekilde eğitimi felsefi bir tutum ya da yöntemlerle konu alan felsefe türü olarak tanımlanabilir.


57. Soru

Eğitim felsefesinin başlıca konuları nelerdir?

Cevap

 • Öğrenci,
 • Öğretmen,
 • Müfredat,
 • Eğitim faaliyetinin kendisi ve amaçları,
 • Eğitim yoluyla kazandırılan değer ve tutumlar.

58. Soru

Eğitim felsefesindeki en eski ve en etkili yönelim nedir?

Cevap

Normatif yönelim


59. Soru

Yirminci yüzyılda oldukça belirgin hale gelen eğitim felsefesinin üç temel yönelimi nelerdir?

Cevap

 • Normatif yönelim,
 • Analitik yönelim,
 • Kritik / Eleştirel yönelim.

60. Soru

Eleştirel eğitim felsefesinin eleştiri konusu nedir?

Cevap

Eleştirel eğitim felsefesi, statükoyu koruma, mevcut baskıcı yapıları devam ettirme amacına hizmet eden eğitim anlayışlarını eleştirir.


61. Soru

Eğitim felsefesinin kritik / eleştirel yöneliminde neyin çabası verilmektedir?

Cevap

Kritik / eleştirel yönelim de aslında büyük ölçüde analitik yönelime benzer şekilde zemini temizlemeye, yanlış kavrayış ve hatalı izlenimleri açığa çıkarmaya, ideolojilerin yarattığı yanılsamaları bertaraf etmeye çalışılır.


62. Soru

Kritik yönelimin diğer iki temel yönelimden farkı nedir?

Cevap

Kritik yönelimin diğer iki temel yönelimden farklılaşmasını sağlayan şey, felsefe anlayışıdır. Eleştirel yönelimli eğitim felsefecileri, felsefeyi ne sadece bir araçlar ve yöntemler stoku ne de salt bir teori ya da sistem olarak görür. Bunun yerine felsefeyi özellikle de bastırılmış sosyal sınıfların, dezavantajlı toplumsal grupların çıkarlarını korumanın, onların yararlarına hizmet etmenin entelektüel aracı haline getirirler. Bu yüzden, onların eğitim felsefeleri, gücünü baskıcı topluma meydan okuma, bireyleri bilinçlendirip özgürleştirme talebinden alırken iktidar eleştirisiyle, hegemonya karşıtlığıyla, farklılıklara vurgu yapma gayretiyle seçkinleşir.


63. Soru

İdealist eğitim felsefesi nedir?

Cevap

İdealist eğitim felsefesi, birtakım ahlaki amaçlar üzerine yükselir ve eğitimi çoğu zaman ahlakın bir aracı haline getirir.


64. Soru

Platon’a göre eğitim neye hizmet etmektedir?

Cevap

Platon’da eğitim, devleti ve sosyal düzeni iyilik idesine ve adalet ilkesine göre inşa edip örgütleme amacına hizmet eder.


65. Soru

İdealist eğitim felsefesi hangi eğitim kuramını benimsemektedir?

Cevap

Daimicilik


66. Soru

Daimicilik nedir?

Cevap

Daimicilik, insanoğlunun entelektüel ve manevi potansiyelinin gelişimiyle yakından ilgili olan eğitim kuramını ifade eder. O, insan yaşamının değişmez ve hemen her daim ortaya ç›kan yön ya da temalarına vurgu yapar, öğretilmesi gerekenin olgular değil de ilkeler olduğunu savunur.


67. Soru

İdealist bakış açısından eğitimin en yüksek hedefi nedir?

Cevap

İdealist bakış açısından eğitimin en yüksek hedefi, insanın ya da kişinin kendisini gerçekleştirmesi, hayatını hakikat, iyilik ve güzellik değerlerine göre şekillendirmesidir.


68. Soru

İdealist eğitimin müfredatında baş sırayı hangi disiplinler almaktadır?

Cevap

İdealist eğitimin müfredatında baş sırayı felsefe, matematik, tarih, teoloji ve sanat benzeri
disiplinler alır.


69. Soru

Realist eğitim anlayışının eğitim teorisi nedir?

Cevap

Özcülük


70. Soru

Özcülük nedir?

Cevap

Özcülük, eğitime düşen şeyin insanı akademik bilgi ve karakter gelişiminin özsel unsurlarıyla donatmak, okulun en temel misyonunun da insanlık kültürünün temel unsurlarını aktarıp korumak olduğunu savunur. O, insanın standart bir özünün var olduğunu ve öğrencilere olgun bir hayat sürebilmeleri açısından ihtiyaç duydukları temel bilgileri kazandıracak
birtakım değişmez olgu ve değerlerin bulunduğunu savunur.


71. Soru

Natüralizmin savunması nedir?

Cevap

Doğanın var olan her şeyi ihtiva ettiğini, bütün varlıkları açıklamak açısından yeterli olduğunu savunan natüralizm, bunun insan varlığı için de geçerli olduğunu, insanın doğaüstü bir boyutu olmayıp tüm boyutlarıyla doğal bir varlık olduğunu ileri sürer.


72. Soru

Bildung ideali nedir?

Cevap

Bildung ideali, bütünlüklü insana özgü sağlam bir karakter formasyonunu, insanın kültüre dâhil edilmesini ve kültür aracılığıyla kendisini tam olarak gerçekleştirmesini ifade eder.


73. Soru

Kültürel yaklaşımda eğitimin amacı nedir?

Cevap

Kültürel yaklaşımda eğitimin amacı, öncelikle bireysel bir amaç olarak ortaya çıkar. Buna göre, o, çocuğun öncelikle doğal varlığının üstüne çıkarılmasını, onun bir bütün olarak kendisini gerçekleştirmesinin sağlanmasını amaçlar.


74. Soru

Pragmatist eğitim anlayışı, eğitim ve okul hakkında neye karşı çıkmaktadır?

Cevap

Pragmatist eğitim anlayışı, eğitim ve okulun, okul sonrası gerçek hayata bir hazırlık olarak görülmesine karşı çıkar. Çünkü hayata gidildiği zaman, değişme nedeniyle o, okulda öğretilen
hayat olmayacaktır. Bu yüzden, onda hayat okula getirilir.


75. Soru

Pragmatist anlayışının eğitim kuramları nelerdir?

Cevap

İlerlemecilik ve yapılandırmacılık


1. Soru

Eğitimin sosyolojik kullanımı ile kurumsal kullanımı arasındaki fark nedir?

Cevap

Sosyologlar eğitim terimini bir halkın veya bir toplumun çocuk yetiştirme pratiklerini tanımlamak için kullanırken, eğitimin kurumsal kullanımı bir kimsenin okullardan ya da formel eğitim kurumlarından aldığı etkilerin bir sonucu olan gelişimine gönderme yapar.

2. Soru

Egzistansiyalist eğitim felsefesinin amaçları nedir?

Cevap

• daha sahici olmak, • daha manevi bir şekilde yaşamak, • eleştirel bir bakış açısına sahip olmak, • bir kişisel kimlik duygusu oluşturmak • başkalarına karşı empatik bir bilinç geliştirmek

3. Soru

Egzistansiyalist eğitim felsefesinin programı nasıl olmalıdır?

Cevap

Egzistansiyalist eğitim felsefesi, söz konusu eğitimsel amaçlara ulaşma noktasında belli bir müfredat öne sürer. Onun eğitim programı, her şeyden önce ilgili programın öğrenciyle ilişkisi noktasında önem kazanır. Egzistansiyalist eğitim anlayışında normatif disiplinlere eğitim programında daha büyük bir ağırlık ve önem verilir. Egzistansiyalist eğitimin müfredatında en önde gelen bilimler insan bilimleriyle toplum bilimleridir.

4. Soru

Egzistansiyalist eğitim felsefesinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Egzistansiyalist eğitimin öncelikle hümanist bir eğitim felsefesi olduğu ve öğretmen, öğrenci ve belli bir bilgi içeriği ya da müfredattan meydana gelen üçlü eğitim ilişkisinde ağırlığı tamamen öğrenciye verdiği söylenebilir.

5. Soru

Realist eğitim programının özellikleri nelerdir?

Cevap

Realist eğitim programında, doğallıkla sadece olgu bilgisi değil, formel yapılara ilişkin bilgi de verilir. Konu ve öğretmen merkezli bir eğitim anlayışı benimsenmiştir.

6. Soru

Pragmatist anlayışta eğitimin hem muhafazakar, hem de liberal bir boyutu vardır. Bu ifade ile ne anlatılmak istenmektedir?

Cevap

Pragmatist eğitim anlayışı, toplumun değerlerini ve bilgisini koruyup kuşaktan kuşağa aktarırken bir yandan da bireyi ve toplumu dönüştürür.

7. Soru

Eğitim felsefesi nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Eğitim felsefesi eğitimin ne olduğunu tartışan, onu belirleyen faaliyetleri ve eğitim alanını meydana getiren kavramları sorgulayıp çözümleyen felsefe disiplini olarak anlaşılır.

8. Soru

Eğitimde bilgi ölçütünü belirleyen ölçütler nelerdir?

Cevap

Bilgi ölçütünü belirleyen ve tamamlayan ölçütler genişlik ve derinlik ölçütleridir.

9. Soru

Sorun tanımlayıcı eğitime göre bir öğretmen nasıl olmalıdır?

Cevap

Friere’ye göre, burada öğretmen artık bir bilgi aktarıcısı olmayıp öğrenciyle diyalog içinde olan, onunla ortak bir araştırma içine girmiş biri olmak durumundadır. Gerçekten de söz konusu eğitim metodolojisi, öğretmenleri öğrenmeyi kolaylaştıran, öğrenme sürecine rehberlik eden, problemlerin tanımlanması noktasında öğrencisiyle birlikte şifre çözen kimseler haline getirirken öğrencileri de öğrenme sürecinin ortakları, problemleri görüp sorgulayan, eleştirel düşünebilen öznelere dönüştürme amacı güder.

10. Soru

Klasik eğitim felsefesi eğitim felsefesinin normatif, analitik ya da eleştirel boyutlarından hangisini kapsar?

Cevap

Normatif ya da bütünleştirici

11. Soru

Sorun tanımlayıcı eğitimin özellikleri nedir?

Cevap

Sorun tanımlayıcı eğitim, bilgiden değil de somut problem durumlarından, öğrenenin içinde bulunduğu yaşam durumlarından yola çıkar. Bu tür bir eğitim, problemleri ortaya koyarak, öğrencinin hayat içindeki durumunu gözler önüne sererek, söz konusu durumları dönüştürmeye çalışır.

12. Soru

Analitik eğitim felsefesi, eğitim alanında geçen kavramların analiziyle meşgul olur. Buna göre, eğitim teriminin anlamı nedir?

Cevap

Eğitim, bir değerler bütünün aktarılması ve bu aktarımın gerçekleştirildiği kurumlarla karakterize olur. Sosyolojik, kurumsal ve aydınlanmaya dayalı kullanımları vardır.

13. Soru

Eğitimin toplumun sosyal sorunları ile ilişkisini ele alan boyutu onun hangi boyutunu oluşturur?

Cevap

Politik boyut

14. Soru

Klasik eğitim felsefesini icra edenler kimlerdir?

Cevap

Klasik eğitim felsefesi Antik Yunan’da Sokrates ve Platon’dan başlayıp yirminci yüzyılın ortalarında Dewey’e kadar uzanacak şekilde, düşünce tarihinde kendilerine bir yer edinen filozoflar tarafından icra edilmiştir.

15. Soru

Klasik eğitim felsefesi nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Kaynağında sistem ya da içerik olarak felsefe telakkisi bulunduğu için, klasik eğitim felsefesi aynı zamanda “-izm- ler” yaklaşımı olarak da bilinir. Bu açıdan bakıldığında, klasik eğitim filozoflarının idealizm, pragmatizm, realizm, natüralizm, egzistansiyalizm benzeri genel felsefi sistem ya da akımların eğitim alanındaki temsilcileri olarak ortaya çıktıkları söylenebilir.

16. Soru

Eğitimde idealist yaklaşım nasıl temellendirilebilir?

Cevap

Eğitimde idealist yaklaşım, birtakım ahlaki amaçlara veya moral ilkelere dayanır ve ideal bir varlık alanına bağlı olarak aşkınlık zemini üzerinde veya transendental bir tarzda temellenir.

17. Soru

Eğitimle ilgili temel kavramları açıklığa kavuşturmayı, insanların eğitim konusunda birtakım tercihlerde bulunmasını veya kararlar alırken dayandıkları argümanları, geliştirdikleri akıl yürütmeleri aydınlatmaya çalışan yönelim eğitimin hangi boyutunu oluşturur?

Cevap

Analitik Yönelim.

18. Soru

Eğitimde değer ölçütü neyi ifade eder?

Cevap

Eğitimin her koşul altında birtakım normatif içerimleri vardır ve o, eğitilen kişiye en azından değerli birtakım şeylerin, bilerek ve istenerek ahlaki açıdan meşru ve kabul edilebilir birtakım yollarla aktarılmasına işaret eder. Eğitimde özü itibarıyla veya hakikaten değerli olan bir şeyler elde edilir, aktarılır ya da kazanılır.

19. Soru

Naturalist eğitim anlayışının öğrenciye yönelik yaklaşımı nasıldır?

Cevap

Öğrencilerin duyuları yoluyla, yaparak ve keşfederek öğrenmesinin her şeyden değerli olduğuna inanan natüralizm, öğrenciyi pasif hale getirecek bir yöntemin hiçbir şekilde bir öğretim yöntemi olamayacağını ileri sürer.

20. Soru

Eğitimin kamusal ve sosyal amaçları olup ikincil olarak nitelendirilebilecek arızi ya da araçsal olan amaçlarının en başında ne gelir?

Cevap

Eğitimin kendisi eğitim dışı bir amacın, söz gelimi iyi yurttaşlar yetiştirme veya endüstriye kalifiye eleman yetiştirme amacının aracı haline getirilir.

21. Soru

İdealist eğitimin müfredatı nasıl olmalıdır?

Cevap

İdealist eğitimin müfredatında baş sırayı felsefe, matematik, tarih, teoloji ve sanat benzeri disiplinler alır. Aynı zamanda idealizm eğitimde meslek eğitiminin öne çıkartılmasına karşı çıkılarak, öğretmen merkezli bir eğitim anlayışı öne çıkartılır.

22. Soru

Realist eğitim anlayışının eğitim teorisi eğitime düşen şeyin insanı akademik bilgi ve karakter gelişiminin unsurlarıyla donatmak olduğu üzerine kurulmuştur. Bu düşünce onun hangi teoriyi benimsediğini göstermektedir?

Cevap

Özcülük

23. Soru

Eğitimin araştırmasının niteliği bakımından boyutları nelerdir?

Cevap

Normatif ya da bütünleştirici eğitim Kavramsal ya da analitik yönelim Eleştirel Yönelim

24. Soru

Eğitim felsefesinin normatif yöneliminden beklenen şey nedir?

Cevap

Eğitim felsefesinden ve dolayısıyla normatif/ preskriptif yönelimden beklenen şey onun eğitim konusunda daha geniş bir perspektif, daha kuşatıcı bir sosyal vizyon, insanın hayatıyla olduğu kadar toplumsal yaşamla da ilgili birtakım yüce amaçlar ortaya koymasıdır.

25. Soru

Egzistansiyalist eğitim felsefesi hangi felsefeden hareketle geliştirilmiştir?

Cevap

Egzistansiyalist eğitim felsefesi, varoluşçu felsefeden hareketle geliştirilmiş bireyci bir eğitim felsefesini temsil eder.

26. Soru

Analitik eğitim felsefesine göre eğitimi belirleyen temel ölçütler nelerdir?

Cevap

Değer Ölçütü, Bilgi Ölçütü, Usul Ölçütü

27. Soru

Eğitim felsefesini belirleyen başlıca unsurlar nelerdir?

Cevap

Eğitim felsefesini belirleyen pek çok unsur vardır. Bunlar başlıca şunlardır: Öğrenci ya da eğitilen insan; öğretmen veya eğiten kişi; öğretim içeriği veya müfredat; eğitim faaliyetinin kendisi ve amaçları; eğitim yoluyla kazandırılan değer ve tutumlar gelir.

28. Soru

Eğitim felsefesinin boyutları nelerdir?

Cevap

Felsefenin epistemoloji, ontoloji, etik ve siyaset felsefesi türünden teorik ve pratik dalları olması gibi, eğitim felsefesinin de epistemolojik, ontolojik, etik ve politik boyutları vardır.

29. Soru

Gerçek eğitim ve öğretimi aşılamadan veya ideoloji aktarmaktan ayıran ölçütlerin ne olması gerektiğiyle ilgili tartışma eğitim felsefesinin hangi boyutunu oluşturur?

Cevap

Bu tartışma eğitim felsefesinin etik boyutunu oluşturur.

30. Soru

Eğitim felsefesinin epistemolojik boyutu ile ontolojik boyutu arasındaki fark nedir?

Cevap

Epistemolojik boyut eğitim faaliyeti sırasında öğrenciye kazandırılan bilişsel alışkanlıklarla öğretilen bilgi, bu çerçeve içinde gündeme gelen öğrenme kuramları, eğitici kişi tarafından kullanılan öğretim yöntemleri, onun bilgiyle ilgili yönü iken, ontolojik boyut öğrenci ve öğretmenin kendileriyle, bu ikisi arasında kurulan ilişkinin mahiyetini anlatır.

31. Soru

Naturalist eğitim anlayışının programının idealist ya da realist eğitim anlayışı programından farkları nedir?

Cevap

Natüralist eğitim felsefesi standart ve değişmez bir eğitim programı veya müfredata sahip değildir. Bununla birlikte, onun önce Bacon ve Hobbes’ta sonra da Comte’ta karşımıza çıkan birinci versiyonunun bilim ağırlıklı, buna mukabil Rousseau’da ortaya çıkan ikinci versiyonunun ahlak, felsefe ve edebiyat ağırlıklı olduğu söylenebilir.

32. Soru

Eğitimde kültürel yaklaşımı benimseyen düşünürler için kültür neyi ifade eder?

Cevap

Kültürel yaklaşımın temsilcileri, öğrenme ve bilginin tefekkür amacına dönük olduğunu iddia ederler. Buna göre, bilim, felsefe, teoloji ve sanatın amacı tefekkür veya hakikatin deneyimlenmesi olup kültür ancak modern dünyada yabancılaşmış insanın bütünsel gelişimi veya tam olarak gerçekleşmesinin aracı olabilir.

33. Soru

İdealizmin eğitim teorisi karşılığını daimicilikte bulur. Bu daimicilik nasıl ifade edilebilir?

Cevap

Daimicilik, insanoğlunun entelektüel ve manevi potansiyelinin gelişimiyle yakından ilgili olan eğitim kuramını ifade eder.

34. Soru

Kültürel yaklaşımın öğrenciye yönelik amacı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kültürel yaklaşımda eğitim çocuğun öncelikle doğal varlığının üstüne çıkarılmasını, onun bir bütün olarak kendisini gerçekleştirmesinin sağlanmasını amaçlar.

35. Soru

Eğitimde kültürel yaklaşımın temsilcileri kimlerdir?

Cevap

Goethe, Schelling, Schlegel, Schelermacher ve Novalis gibi romantikler ve Nietzsche’yle Schopenhauer benzeri irrasyonalist düşünürler eğitimde kültürel yaklaşımın temsilcileridir.

36. Soru

Bil-dung ideali neyi ifade eder?

Cevap

Eğitimde kültürel yaklaşımı esas alanların öne sürdüğü bu ideal bütünlüklü insana özgü sağlam bir karakter formasyonunu, insanın kültüre dâhil edilmesini ve kültür aracılığıyla kendisini tam olarak gerçekleştirmesini ifade eder.

37. Soru

Eğitimin aydınlanmaya dayalı kullanımı nasıl ifade edilir?

Cevap

Eğitim insanın bilgi ve kavrayış ile karakterize olan zihinsel gelişimi ve değer bilincine ek olarak doğru pratikler içinde olmaya bağlı karakter gelişimiyle sonuçlanmasıdır.

38. Soru

Eleştirel yönelim büyük ölçüde analitik yönelime benzer şekilde zemini temizlemeye, yanlış kavrayış ve hatalı izlenimleri açığa çıkarmaya, ideolojilerin yarattığı yanılsamaları bertaraf etmeye çalışır. Öyleyse bu yönelimin analitik veya normatif yönelimlerden farkı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kritik yönelimin diğer iki temel yönelimden farklılaşmasını sağlayan şey, felsefe anlayışıdır. Eleştirel yönelimli eğitim felsefecileri, felsefeyi ne sadece bir araçlar ve yöntemler stoku ne de salt bir teori ya da sistem olarak görür. Bunun yerine felsefeyi özellikle de bastırılmış sosyal sınıfların, dezavantajlı toplumsal grupların çıkarlarını korumanın, onların yararlarına hizmet etmenin entelektüel aracı haline getirirler.

39. Soru

İlerlemeciliği temele alan, eğitimin amaçlarını belirleme noktasında doğaya, doğanın ayrılmaz bir parçası olan insan doğasına bakılması gerektiğini belirten eğitim felsefesi nasıl ifade edilir?

Cevap

Naturalist

40. Soru

Freire’ye göre hakiki ve eleştirel pedagoji neyi sağlar?

Cevap

Hakiki ve eleştirel bir pedagoji sayesinde daha insani bir görünüm kazanacak dünyada, insanlar kendilerini etkileyen dış güçlerin, hayatlarını bir anlamda şekillendiren sosyal güçlerin bilincine varırlar. Onlar, böyle bir pedagoji sayesinde, bununla da kalmayıp söz konusu süreçler üzerinde düşünmeye ve içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı değiştirmeye muktedir hale gelirler.

41. Soru

Eleştirel eğitim felsefesi ile klasik ve analitik eğitim arasındaki ilişki nasıl ifade edilebilir?

Cevap

Eleştirel eğitim felsefesi, analitik eğitim felsefesiyle klasik eğitim felsefesinin bir sentezini temsil eder.

42. Soru

Sorun tanımlayıcı eğitimin dayandığı temel nedir?

Cevap

Praksis.

43. Soru

Freire’nin geleneksel eğitim modeli için kullandığı terim nedir?

Cevap

Bankacı eğitim anlayışı.

44. Soru

Eleştirel pedagojinin kökeni nasıl açıklanabilir?

Cevap

Eleştirel eğitim felsefesi anlayışının özgün karşılığı eleştirel pedagojidir. Eleştirel pedagoji söz konusu eğitim krizinin, her ne kadar sanayileşme sonrası dünyada yaşanan sosyal ve politik gelişmelerin sonucuymuş gibi görünse bile, kökeninde Aydınlanmanın veya özde bir eğitim projesi olarak ortaya çıkıp gelişen Aydınlanma projesinin araçsal akılcılığının bulunduğunu kabul eder.

45. Soru

Eleştirel pedagoji eğitimin esas itibarıyla hâkimiyet ilişkilerini mevcut yapısıyla koruyup yeniden üretmeye hizmet ettiğini savunur. Bu durum eğitimin özünün nasıl bir faaliyet olduğunun göstergesidir?

Cevap

Eleştirel pedagojiye göre, eğitim özü itibarıyla politik bir faaliyet olmak durumundadır.

46. Soru

Eleştirel Pedagojinin en önemli temsilcisi kimdir?

Cevap

Eleştirel pedagojinin en önemli ismi Paolo Freire’dir.

47. Soru

Paolo Freire’nin eleştirel pedagojide cevap aradığı sorular nelerdir?

Cevap

O, eğitim felsefesinde, öncelikle “eğitimin amacının ne olduğu”, “kimin kime neyi öğrettiği” sorularına bir cevap verir.

48. Soru

Freire’nin geleneksel eğitim modelini neden eleştirmektedir?

Cevap

Freire, şiddetle eleştirdiği söz konusu geleneksel eğitim modelinin baskıcı ve otoriter olduğunu, onun toplumdaki egemen grup ya da sınıfların tahakkümünü devam ettirme amacına hizmet ettiğini savunur. Freire, onun mevcut düzenin daha adil ve demokratik bir düzen doğrultusunda değişmesine katkıda bulunmak, insanları özgürleştirmek gibi bir amacının olmadığını dile getirir. Freire bankacı eğitim anlayışının teoriyle pratik arasındaki bir ayrıma dayandığını ve hayattan kopuk teorik bilgileri insan zihnine yığmak veya depolamak suretiyle, özellikle sosyal dünyaya yabancılaştırdığını ileri sürer.

49. Soru

Eleştirel eğitim felsefesinin hem negatif hem de pozitif bir boyutunun olması neyi ifade eder?

Cevap

Eleştirel eğitim felsefesi sadece eleştiri ve analizle yetinmez, hatalarını veya neye hizmet ettiğini gösterdiği mevcut eğitimin yerine ikame edilecek eğitimin nasıl olması gerektiğini söyler.

50. Soru

Freire’ye göre eğitimin politik bir araç olması neyi ifade eder?

Cevap

Eğitimi baştan sona politik bir araç olarak değerlendiren Freire, onun öncelikle özgür ve adil bir toplum için bir araç olduğunu ifade eder. Eğitim, bireysel açıdan ele alındığında ise özgürlük için bir araç olmak durumundadır. Yani o, eğitimin bireylerin özgürleşmeleri amacına hizmet ettiğini söyler.

51. Soru

Freire’in eğitimin çıkış noktası veya temel amacının yerleşik bilginin aktarılması olmadığını söyleyerek eleştirel kavrayışın oluşabilmesinin ön koşulu olarak önerdiği alternatif eğitimin adı nedir?

Cevap

Sorun tanımlayıcı eğitim.

52. Soru

Eğitimde usul ölçütü neyi ifade eder?

Cevap

Usul ölçütü eğitilen kişiye belli bir bilgi bütünü, belli bir kavrayış ya da vukufiyet yeteneği, bilişsel bir perspektif ve birtakım karakter özelliklerinin kazandırılmasında, bütünüyle ahlaki, doğru ve uygun yöntemlerin kullanılmasını ifade eder.

53. Soru

Analitik eğitim felsefesinin analizini yoğunlaştırdığı konulardan bir diğeri de “eğitimin amaçları”dır. Bu amaçlardan asli ya da özsel olanlar nelerdir?

Cevap

• Eğitim alan kişiye gönderimde bulunulurken eğitim bizatihi kendisi için istenir. • Bireyseldir. • Birincildir. • Eğitim alan kişiye özerklik, eleştirel düşünme, yeteneği ve ahlaki değerleri kazandırma gelir.

54. Soru

Eleştirel eğitim felsefesinin temelinde ne yatmaktadır?

Cevap

Eleştirel eğitim felsefesinin temelinde, 20. Yüzyılda bir eğitim krizi yaşandığı tespiti bulunur.

55. Soru

Pragmatist eğitim anlayışı eğitimin en yüksek amacının sonraki deneyimlerin yönlendirilmesini mümkün kılacak şekilde gelişme olduğunu ileri sürerek hayatı okula getirir. Buna göre pragmatist eğitim anlayışının dayandığı teoriler hangisidir?

Cevap

Pragmatist anlayışın eğitim kuramı, ilerlemecilik ve yapılandırmacılıktır.

56. Soru

Eğitim felsefesi nedir?

Cevap

Eğitim felsefesi, çok genel bir şekilde eğitimi felsefi bir tutum ya da yöntemlerle konu alan felsefe türü olarak tanımlanabilir.

57. Soru

Eğitim felsefesinin başlıca konuları nelerdir?

Cevap

 • Öğrenci,
 • Öğretmen,
 • Müfredat,
 • Eğitim faaliyetinin kendisi ve amaçları,
 • Eğitim yoluyla kazandırılan değer ve tutumlar.
58. Soru

Eğitim felsefesindeki en eski ve en etkili yönelim nedir?

Cevap

Normatif yönelim

59. Soru

Yirminci yüzyılda oldukça belirgin hale gelen eğitim felsefesinin üç temel yönelimi nelerdir?

Cevap

 • Normatif yönelim,
 • Analitik yönelim,
 • Kritik / Eleştirel yönelim.
60. Soru

Eleştirel eğitim felsefesinin eleştiri konusu nedir?

Cevap

Eleştirel eğitim felsefesi, statükoyu koruma, mevcut baskıcı yapıları devam ettirme amacına hizmet eden eğitim anlayışlarını eleştirir.

61. Soru

Eğitim felsefesinin kritik / eleştirel yöneliminde neyin çabası verilmektedir?

Cevap

Kritik / eleştirel yönelim de aslında büyük ölçüde analitik yönelime benzer şekilde zemini temizlemeye, yanlış kavrayış ve hatalı izlenimleri açığa çıkarmaya, ideolojilerin yarattığı yanılsamaları bertaraf etmeye çalışılır.

62. Soru

Kritik yönelimin diğer iki temel yönelimden farkı nedir?

Cevap

Kritik yönelimin diğer iki temel yönelimden farklılaşmasını sağlayan şey, felsefe anlayışıdır. Eleştirel yönelimli eğitim felsefecileri, felsefeyi ne sadece bir araçlar ve yöntemler stoku ne de salt bir teori ya da sistem olarak görür. Bunun yerine felsefeyi özellikle de bastırılmış sosyal sınıfların, dezavantajlı toplumsal grupların çıkarlarını korumanın, onların yararlarına hizmet etmenin entelektüel aracı haline getirirler. Bu yüzden, onların eğitim felsefeleri, gücünü baskıcı topluma meydan okuma, bireyleri bilinçlendirip özgürleştirme talebinden alırken iktidar eleştirisiyle, hegemonya karşıtlığıyla, farklılıklara vurgu yapma gayretiyle seçkinleşir.

63. Soru

İdealist eğitim felsefesi nedir?

Cevap

İdealist eğitim felsefesi, birtakım ahlaki amaçlar üzerine yükselir ve eğitimi çoğu zaman ahlakın bir aracı haline getirir.

64. Soru

Platon’a göre eğitim neye hizmet etmektedir?

Cevap

Platon’da eğitim, devleti ve sosyal düzeni iyilik idesine ve adalet ilkesine göre inşa edip örgütleme amacına hizmet eder.

65. Soru

İdealist eğitim felsefesi hangi eğitim kuramını benimsemektedir?

Cevap

Daimicilik

66. Soru

Daimicilik nedir?

Cevap

Daimicilik, insanoğlunun entelektüel ve manevi potansiyelinin gelişimiyle yakından ilgili olan eğitim kuramını ifade eder. O, insan yaşamının değişmez ve hemen her daim ortaya ç›kan yön ya da temalarına vurgu yapar, öğretilmesi gerekenin olgular değil de ilkeler olduğunu savunur.

67. Soru

İdealist bakış açısından eğitimin en yüksek hedefi nedir?

Cevap

İdealist bakış açısından eğitimin en yüksek hedefi, insanın ya da kişinin kendisini gerçekleştirmesi, hayatını hakikat, iyilik ve güzellik değerlerine göre şekillendirmesidir.

68. Soru

İdealist eğitimin müfredatında baş sırayı hangi disiplinler almaktadır?

Cevap

İdealist eğitimin müfredatında baş sırayı felsefe, matematik, tarih, teoloji ve sanat benzeri
disiplinler alır.

69. Soru

Realist eğitim anlayışının eğitim teorisi nedir?

Cevap

Özcülük

70. Soru

Özcülük nedir?

Cevap

Özcülük, eğitime düşen şeyin insanı akademik bilgi ve karakter gelişiminin özsel unsurlarıyla donatmak, okulun en temel misyonunun da insanlık kültürünün temel unsurlarını aktarıp korumak olduğunu savunur. O, insanın standart bir özünün var olduğunu ve öğrencilere olgun bir hayat sürebilmeleri açısından ihtiyaç duydukları temel bilgileri kazandıracak
birtakım değişmez olgu ve değerlerin bulunduğunu savunur.

71. Soru

Natüralizmin savunması nedir?

Cevap

Doğanın var olan her şeyi ihtiva ettiğini, bütün varlıkları açıklamak açısından yeterli olduğunu savunan natüralizm, bunun insan varlığı için de geçerli olduğunu, insanın doğaüstü bir boyutu olmayıp tüm boyutlarıyla doğal bir varlık olduğunu ileri sürer.

72. Soru

Bildung ideali nedir?

Cevap

Bildung ideali, bütünlüklü insana özgü sağlam bir karakter formasyonunu, insanın kültüre dâhil edilmesini ve kültür aracılığıyla kendisini tam olarak gerçekleştirmesini ifade eder.

73. Soru

Kültürel yaklaşımda eğitimin amacı nedir?

Cevap

Kültürel yaklaşımda eğitimin amacı, öncelikle bireysel bir amaç olarak ortaya çıkar. Buna göre, o, çocuğun öncelikle doğal varlığının üstüne çıkarılmasını, onun bir bütün olarak kendisini gerçekleştirmesinin sağlanmasını amaçlar.

74. Soru

Pragmatist eğitim anlayışı, eğitim ve okul hakkında neye karşı çıkmaktadır?

Cevap

Pragmatist eğitim anlayışı, eğitim ve okulun, okul sonrası gerçek hayata bir hazırlık olarak görülmesine karşı çıkar. Çünkü hayata gidildiği zaman, değişme nedeniyle o, okulda öğretilen
hayat olmayacaktır. Bu yüzden, onda hayat okula getirilir.

75. Soru

Pragmatist anlayışının eğitim kuramları nelerdir?

Cevap

İlerlemecilik ve yapılandırmacılık

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!