Etkinlik Yönetimi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Etkinlik Yönetimi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Etkinlik Kavramı Ve Türleri

1. Soru

Etkinliklerin sınıflandırılmasında etkili olan faktörlerden coğrafi yoğunlaşma ne demektir?

Cevap

Coğrafi yoğunlaşma etkinliğin gerçekleştirildiği bölge ve etkinliğe katılım ile ilgili bir sınıflandırma faktörüdür. Bazı etkinlikler yerel bir bölgede gerçekleştirilir ve katılımcıları da belirli bir şehir yaşayanları olabilir. Bunlara örnek olarak, sanat, müzik festivalleri ve olimpiyat etkinlikleri gösterilebilir. Yine coğrafi yoğunlaşma etkinliğin gerçekleştirildiği alanın genişliği veya yoğunluğuna da işaret etmektedir. Etkinlikler bir bölgede farklı alanlara yayıldıklarında, daha fazla izleyici çekmekte ve ev sahibi nüfusun geniş oranına da daha fazla eğlence ve sosyal fırsatlar sağlamaktadırlar.


2. Soru

Etkinlik türleri hangi unsurlara göre sınıflandırılabilir?

Cevap

Etkinlik türleri:

 • Ölçeğe göre,
 • İlgili olduğu alanlara (konusuna) göre,
 • Etkinliklerin planlanma durumuna göre,
 • Özel etkinlik türüne göre sınıflandırılabilir.

3. Soru

Spor etkinliklerinde katılımcılar kaç kategoriye ayrılır?

Cevap

Spor etkinliklerinde katılımcılar üç temel kategoride ele alınır;

 • Aktif Katılımcılar; spor katılımını gerçekleştiren, icra eden sporcular ve spor takımları, ulusal veya uluslararası spor derneklerinin ya da olimpiyat komitesinin delegasyonlarını içermektedir.
 • Pasif Katılımcılar; spor etkinliklerinin genel olarak iki katılımcısı bulunmaktadır. Bunlardar biri sporu icra edenler diğeri de sporu izleyenlerdir. Günümüzde büyük sportif etkinlikleri yerinde ve canlı olarak izleyen çok büyük sayıda katılımcı bulunmaktadır.
 • Pazarın önemli bir parçasını oluşturan, spor etkinliklerini izleyen medya mensupları.

4. Soru

Spor etkinliklerinin etkileri kaç kategoride toplanabilir?

Cevap

Spor etkinliklerinin etkileri altı kategoride toplanabilir. Bunlar:

 1. Ekonomik etki,
 2. Turizm etkisi,
 3. Fiziksel etki,
 4. Sosyo-kültürel etki,
 5. Psikolojik etki,
 6. Politik etki.

5. Soru

Mega etkinliklerin karakteristik özellikleri nelerdir?

Cevap

Mega etkinliklerin karekteristik özelliklerini şöyle sıralayabiliriz (Babacan ve Göztaş, 2011):

 • Büyük kalabalık kitleleri çeker (milyonun üzerinde katılımcı sayısı).
 • Büyük maliyetler yaratır.
 • Kentsel yenilenmeyle sonuçlanır.
 • Gerçekleştiği bölgede prestij ve saygınlık kazandırır.
 • Gerçekleştirilmesinde politik bir onay süreci gerektirir.
 • Yiyecek, içecek, konaklama ve ulaşım gibi hizmet talebini artırır.
 • Festival ve diğer etkinliklerle birlikte gerçekleştirilir.
 • Bölgeye büyük yatırım ve kaynak çeker.
 • Uluslararası ölçeklidir.
 • Büyük ölçeklidir.
 • Bir kerelik bir etkinliktir.
 • Mutlaka görülmesi gereken bir etkinliktir ve oldukça itibarlıdır.

6. Soru

Spor etkinliklerinin olumlu fiziksel etkileri nelerdir?

Cevap

Spor etkinliklerinin olumlu fiziksel etkileri şunlardır:

 • Yeni tesislerin yapılması,
 • Altyapının yenilenmesi,
 • Kentsel dönüşüm.
 


7. Soru

Hallmark etkinliklerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Hallmark etkinliklerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz (Babacan ve Göztaş, 2011):

 • Büyük ölçeklidir.
 • Ulusal veya uluslararası düzeyde olabilir.
 • Belirli bir yere bağlıdır.
 • Bölgeye yatırım ve kaynak çeker.
 • Kalabalık ziyaretçi gruplarını çeker.Her zaman olmayan bir olaydır.
 • İçinde festivalleri veya diğer etkinlikleri barındırır.
 • İlgili hizmetlere ilişkin talebi artırır.
 • Büyük maliyetlerlerle gerçekleştirilir.
 • Prestij ve statü içerir.
 • Gelenek veya sembolik unsurları içerir.
 • Ya arkasında bir miras bırakır ya da kentsel yenilenmeyle sonuçlanır.
 • Destinasyon ve etkinlik aynı anlama gelmeye başlar.

 


8. Soru

Önemlerine göre spor etkinlikleri kaça ayrılır?

Cevap

¨Önemlerine göre spor etkinlikleri; yerel ve bölgesel, ulusal, uluslararası, kıtasal, kıtalararası ve küresel olmak üzere altıya ayrılır.


9. Soru

Spor etkinliklerinin dayanıksızlık özelliği ne demektir?

Cevap

Dayanıksızlık hizmetlerin stoklanamaması, saklanamaması, iade edilememesi ve yeniden satılamaması anlamına gelmektedir. Etkinlikler büyük ölçüde dayanıksızdır. Yani bir etkinliğin aynı şekilde tekrarı mümkün değildir. Örneğin atletizm şampiyonasında iki atlet rekabet etsin, her yarışta farklı sonuçlar alınacaktır. Bununla birlikte yarışın yapıldığı zaman, atmosfer ve kişiler de geçmiş bir etkinliğin aynısını izleme şansını tekrar elde edemeyecektir. Bir etkinlik bir kerelik veya yıllık olsa da yüksek derecede dayanıksızdır. Satılamayan biletler yeniden fiyatlanıp tekrar aynı olay için satılamaz. 


10. Soru

Ölçeğe göre etkinlikler sınıflandırılırken hangi unsurlar dikkate alınır? 

Cevap

¨Ölçeğe göre etkinlikler sınıflandırılırken; büyüklük ve kapsam, coğrafi genişlik, katılımcı sayısı, medya ilgisi, altyapı, maliyet ve etkinliğin sağladığı yararlar dikkate alınır.


11. Soru

Etkinlik kavramı ile bağlantılı unsurlar nelerdir?

Cevap

Etkinlik kavramı ile bağlantılı pek çok unsur söz konusudur. Bu unsurlar; etkinliğin amacı, teması, yer, hedef kitle, kaynak, zaman ve takımın güç ve kabiliyetidir


12. Soru

Hallmark etkinlik kavramı ne demektir?

Cevap

Hallmark etkinlik kavramı, bir kasaba, şehir veya bölgenin ruhu veya etolojisi ile özdeşleşen etkinlikleri ifade eder. Bu kasaba, şehir veya bölgeler yerin adı ile anılır ve bu haliyle geniş çaplı tanınmışlık ve farkındalık elde eder. Hallmark olaylar damga vurucu veya markalaşmış olaylar olarak da ifade edilebilir. Hallmark olayları ile ilgili olarak klişeleşmiş bir biçimde verilen örneklerden biri Rio Karnavalı’dır.


13. Soru

Mega etkinlik ile hallmark etkinlikler arasında fark nedir?

Cevap

Mega etkinlik ile hallmark etkinliklerin birbirine benzer bir yapıda olduğu söylenebilir. Ancak temel farklılığın hallmark etkinliklerin belirli bir destinasyona ait olduğu ancak mega etkinliklerin ise çeşitli destinasyonlarda farklı zamanlarda gerçekleştirilebileceğidir. Ayrıca hallmark etkinliklerin tarihsel bir yönü bulunmaktadır (Babacan ve Göztaş, 2011).


14. Soru

Etkinlikleri, günlük normal aktivitelerden ayıran özelikler nelerdir?

Cevap

Etkinlikler, günlük normal aktivitelerden ayrılarak boş zaman, kültürel, kişisel, iş ve işletme amaçlarına ulaşmak için rutin olmayan eylemler veya katılımlar olarak değerlendirilmektedir. Etkinliklerde amaç, bir grup insanın deneyimini yönlendirmek, eğlendirmek, kutlama yapmak veya eğitmektir.


15. Soru

Etkinlik kavramının tanımı nedir?

Cevap

Etkinlik kavramı İngilizce “event” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Kavram olay ve daha çok etkinlik olarak kabul görmektedir. Etkinlik, katılımcılar üzerinde bir etkinin yaratılması için dikkatli bir şekilde tasarlanmış deneyim olarak tanımlanabilir (Silvers, 2004). Etkinlik; hedef kitleye bir mesajın iletileceği veya tutumların etkilenip davranışın gerçekleştirileceği bir toplantının belirli bir yer ve zamanda gerçekleştirildiği faaliyetlerin tümü olarak da tanımlanabilir (Eckerstein, 2002). Etkinlik farklı amaçlarla tasarlanan aktiviteleri tanımlamada kullanılır. Bu aktiviteler sanat, spor, turizm, sosyal etkinlikler ile ilgili olabileceği gibi, daha profesyonel ve formel olarak örgütlenmiş büyük çaplı organizasyonlar tarafından yürütülen dev etkinlikler şeklinde de olabilir (Argan, 2007).


16. Soru

Etkinliklerin sınıflandırılmasında etkili olan faktörler nelerdir?

Cevap

Etkinliklerin sınıflandırılmasında etkili olan faktörler şunlardır:

 1. sıklık,
 2. büyüklük,
 3. coğrafi yoğunlaşma,
 4. konu,
 5. özgünlük,
 6. planlama durumu,
 7. ziyaretçi tipleri.

17. Soru

Başka etkinliklere yardımcı olan spor etkinlikleri nelerdir?

Cevap

Başka etkinliklere yardımcı olan spor etkinlikleri, sanatsal, kültürel veya ticari etkinlikler kapsamında organize edilen etkinliklere eşlik eden spor etkinlikleridir. Bunun nedeni ise düzenlenen etkinliğin daha fazla ilgi çekmesini sağlamaktır.


18. Soru

Gerçekleştirildiği yere ve zamana göre spor etkinlikleri kaça ayrılır?

Cevap

Gerçekleştirildiği yere ve zamana göre spor etkinlikleri; aynı yerde geleneksel olarak her yıl düzenlenen spor etkinlikleri, farklı destinasyonlarda farklı zamanlarda gerçekleştirilen spor etkinlikleri ve eş zamanlı spor etkinlikleri olmak üzere üçe ayrılır.


19. Soru

İlgili oldukları alanlara göre etkinlik türleri nelerdir?

Cevap

İlgili oldukları alan kapsamında yürütülen etkinlikler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir (Argan, 2007; Goldblatt, 2005):

 • Fuar ve festivaller,
 • Sportif etkinlikler,
 • Kültürel etkinlikler,
 • İş veya işletme etkinlikleri,
 • Temalı parklar,
 • Ödül törenleri
 • Diğer etkinlikler,
 • Aile etkinlikleri.

20. Soru

Spor etkinliklerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Spor etkinliklerinin temel özellikleri şunlardır: emsalsiz oluşu, dayanıksızlık, soyutluk, emek yoğun oluşu, sabit zamanlı oluşu, kişisel temas ve etkileşim, ortam ve hizmet ve ritüel ve seramoni.


21. Soru

Spor etkinlik endüstrisinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Spor etkinlik endüstrisinin belirgin bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler şunlardır (Wagen, 2007):

 • Dünya çapında ilgi,
 • Rekabet çevresi,
 • Ekonomik ve turizm etkisi,
 • Otantik ve yaratıcı etkinlik ürünleri,
 • Etkinliğin düzenlendiği yere katkıları,
 • Düşük risk,
 • Karışık tasarım ve yönetim,
 • Çok yönlü paydaşlar.

 


22. Soru

Spor etkinliklerinin olumsuz sosyo-kültürel etkileri nelerdir?

Cevap

Spor etkinliklerinin olumsuz sosyo-kültürel etkileri şunlardır:

 • Kişisel ve özel değerlerin ticarileştirilmesi,
 • Turizm yerlerinin doğasının bozulması,
 • Toplumun yabancılaşması,
 • Toplumun manipule edilmesi,
 • Olumsuz toplumsal imajın oluşması,
 • Olumsuz davranışlar,
 • Malzemelerin suistimal edilmesi,
 • Sosyal yapının değişmesi,
 • Rahatlığın kaybolması.
 


1. Soru

Etkinliklerin sınıflandırılmasında etkili olan faktörlerden coğrafi yoğunlaşma ne demektir?

Cevap

Coğrafi yoğunlaşma etkinliğin gerçekleştirildiği bölge ve etkinliğe katılım ile ilgili bir sınıflandırma faktörüdür. Bazı etkinlikler yerel bir bölgede gerçekleştirilir ve katılımcıları da belirli bir şehir yaşayanları olabilir. Bunlara örnek olarak, sanat, müzik festivalleri ve olimpiyat etkinlikleri gösterilebilir. Yine coğrafi yoğunlaşma etkinliğin gerçekleştirildiği alanın genişliği veya yoğunluğuna da işaret etmektedir. Etkinlikler bir bölgede farklı alanlara yayıldıklarında, daha fazla izleyici çekmekte ve ev sahibi nüfusun geniş oranına da daha fazla eğlence ve sosyal fırsatlar sağlamaktadırlar.

2. Soru

Etkinlik türleri hangi unsurlara göre sınıflandırılabilir?

Cevap

Etkinlik türleri:

 • Ölçeğe göre,
 • İlgili olduğu alanlara (konusuna) göre,
 • Etkinliklerin planlanma durumuna göre,
 • Özel etkinlik türüne göre sınıflandırılabilir.

Etkinlik türleri:

 • Ölçeğe göre,
 • İlgili olduğu alanlara (konusuna) göre,
 • Etkinliklerin planlanma durumuna göre,
 • Özel etkinlik türüne göre sınıflandırılabilir.
3. Soru

Spor etkinliklerinde katılımcılar kaç kategoriye ayrılır?

Cevap

Spor etkinliklerinde katılımcılar üç temel kategoride ele alınır;

 • Aktif Katılımcılar; spor katılımını gerçekleştiren, icra eden sporcular ve spor takımları, ulusal veya uluslararası spor derneklerinin ya da olimpiyat komitesinin delegasyonlarını içermektedir.
 • Pasif Katılımcılar; spor etkinliklerinin genel olarak iki katılımcısı bulunmaktadır. Bunlardar biri sporu icra edenler diğeri de sporu izleyenlerdir. Günümüzde büyük sportif etkinlikleri yerinde ve canlı olarak izleyen çok büyük sayıda katılımcı bulunmaktadır.
 • Pazarın önemli bir parçasını oluşturan, spor etkinliklerini izleyen medya mensupları.

Spor etkinliklerinde katılımcılar üç temel kategoride ele alınır;

 • Aktif Katılımcılar; spor katılımını gerçekleştiren, icra eden sporcular ve spor takımları, ulusal veya uluslararası spor derneklerinin ya da olimpiyat komitesinin delegasyonlarını içermektedir.
 • Pasif Katılımcılar; spor etkinliklerinin genel olarak iki katılımcısı bulunmaktadır. Bunlardar biri sporu icra edenler diğeri de sporu izleyenlerdir. Günümüzde büyük sportif etkinlikleri yerinde ve canlı olarak izleyen çok büyük sayıda katılımcı bulunmaktadır.
 • Pazarın önemli bir parçasını oluşturan, spor etkinliklerini izleyen medya mensupları.
4. Soru

Spor etkinliklerinin etkileri kaç kategoride toplanabilir?

Cevap

Spor etkinliklerinin etkileri altı kategoride toplanabilir. Bunlar:

 1. Ekonomik etki,
 2. Turizm etkisi,
 3. Fiziksel etki,
 4. Sosyo-kültürel etki,
 5. Psikolojik etki,
 6. Politik etki.
5. Soru

Mega etkinliklerin karakteristik özellikleri nelerdir?

Cevap

Mega etkinliklerin karekteristik özelliklerini şöyle sıralayabiliriz (Babacan ve Göztaş, 2011):

 • Büyük kalabalık kitleleri çeker (milyonun üzerinde katılımcı sayısı).
 • Büyük maliyetler yaratır.
 • Kentsel yenilenmeyle sonuçlanır.
 • Gerçekleştiği bölgede prestij ve saygınlık kazandırır.
 • Gerçekleştirilmesinde politik bir onay süreci gerektirir.
 • Yiyecek, içecek, konaklama ve ulaşım gibi hizmet talebini artırır.
 • Festival ve diğer etkinliklerle birlikte gerçekleştirilir.
 • Bölgeye büyük yatırım ve kaynak çeker.
 • Uluslararası ölçeklidir.
 • Büyük ölçeklidir.
 • Bir kerelik bir etkinliktir.
 • Mutlaka görülmesi gereken bir etkinliktir ve oldukça itibarlıdır.
6. Soru

Spor etkinliklerinin olumlu fiziksel etkileri nelerdir?

Cevap

Spor etkinliklerinin olumlu fiziksel etkileri şunlardır:

 • Yeni tesislerin yapılması,
 • Altyapının yenilenmesi,
 • Kentsel dönüşüm.
 

 

7. Soru

Hallmark etkinliklerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Hallmark etkinliklerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz (Babacan ve Göztaş, 2011):

 • Büyük ölçeklidir.
 • Ulusal veya uluslararası düzeyde olabilir.
 • Belirli bir yere bağlıdır.
 • Bölgeye yatırım ve kaynak çeker.
 • Kalabalık ziyaretçi gruplarını çeker.Her zaman olmayan bir olaydır.
 • İçinde festivalleri veya diğer etkinlikleri barındırır.
 • İlgili hizmetlere ilişkin talebi artırır.
 • Büyük maliyetlerlerle gerçekleştirilir.
 • Prestij ve statü içerir.
 • Gelenek veya sembolik unsurları içerir.
 • Ya arkasında bir miras bırakır ya da kentsel yenilenmeyle sonuçlanır.
 • Destinasyon ve etkinlik aynı anlama gelmeye başlar.

 

Hallmark etkinliklerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz (Babacan ve Göztaş, 2011):

 • Büyük ölçeklidir.
 • Ulusal veya uluslararası düzeyde olabilir.
 • Belirli bir yere bağlıdır.
 • Bölgeye yatırım ve kaynak çeker.
 • Kalabalık ziyaretçi gruplarını çeker.Her zaman olmayan bir olaydır.
 • İçinde festivalleri veya diğer etkinlikleri barındırır.
 • İlgili hizmetlere ilişkin talebi artırır.
 • Büyük maliyetlerlerle gerçekleştirilir.
 • Prestij ve statü içerir.
 • Gelenek veya sembolik unsurları içerir.
 • Ya arkasında bir miras bırakır ya da kentsel yenilenmeyle sonuçlanır.
 • Destinasyon ve etkinlik aynı anlama gelmeye başlar.

Hallmark etkinliklerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz (Babacan ve Göztaş, 2011):

 • Büyük ölçeklidir.
 • Ulusal veya uluslararası düzeyde olabilir.
 • Belirli bir yere bağlıdır.
 • Bölgeye yatırım ve kaynak çeker.
 • Kalabalık ziyaretçi gruplarını çeker.Her zaman olmayan bir olaydır.
 • İçinde festivalleri veya diğer etkinlikleri barındırır.
 • İlgili hizmetlere ilişkin talebi artırır.
 • Büyük maliyetlerlerle gerçekleştirilir.
 • Prestij ve statü içerir.
 • Gelenek veya sembolik unsurları içerir.
 • Ya arkasında bir miras bırakır ya da kentsel yenilenmeyle sonuçlanır.
 • Destinasyon ve etkinlik aynı anlama gelmeye başlar.

Hallmark etkinliklerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz (Babacan ve Göztaş, 2011):

 • Büyük ölçeklidir.
 • Ulusal veya uluslararası düzeyde olabilir.
 • Belirli bir yere bağlıdır.
 • Bölgeye yatırım ve kaynak çeker.
 • Kalabalık ziyaretçi gruplarını çeker.Her zaman olmayan bir olaydır.
 • İçinde festivalleri veya diğer etkinlikleri barındırır.
 • İlgili hizmetlere ilişkin talebi artırır.
 • Büyük maliyetlerlerle gerçekleştirilir.
 • Prestij ve statü içerir.
 • Gelenek veya sembolik unsurları içerir.
 • Ya arkasında bir miras bırakır ya da kentsel yenilenmeyle sonuçlanır.
 • Destinasyon ve etkinlik aynı anlama gelmeye başlar.
 

8. Soru

Önemlerine göre spor etkinlikleri kaça ayrılır?

Cevap

¨Önemlerine göre spor etkinlikleri; yerel ve bölgesel, ulusal, uluslararası, kıtasal, kıtalararası ve küresel olmak üzere altıya ayrılır.

9. Soru

Spor etkinliklerinin dayanıksızlık özelliği ne demektir?

Cevap

Dayanıksızlık hizmetlerin stoklanamaması, saklanamaması, iade edilememesi ve yeniden satılamaması anlamına gelmektedir. Etkinlikler büyük ölçüde dayanıksızdır. Yani bir etkinliğin aynı şekilde tekrarı mümkün değildir. Örneğin atletizm şampiyonasında iki atlet rekabet etsin, her yarışta farklı sonuçlar alınacaktır. Bununla birlikte yarışın yapıldığı zaman, atmosfer ve kişiler de geçmiş bir etkinliğin aynısını izleme şansını tekrar elde edemeyecektir. Bir etkinlik bir kerelik veya yıllık olsa da yüksek derecede dayanıksızdır. Satılamayan biletler yeniden fiyatlanıp tekrar aynı olay için satılamaz. 

Dayanıksızlık hizmetlerin stoklanamaması, saklanamaması, iade edilememesi ve yeniden satılamaması anlamına gelmektedir. Etkinlikler büyük ölçüde dayanıksızdır. Yani bir etkinliğin aynı şekilde tekrarı mümkün değildir. Örneğin atletizm şampiyonasında iki atlet rekabet etsin, her yarışta farklı sonuçlar alınacaktır. Bununla birlikte yarışın yapıldığı zaman, atmosfer ve kişiler de geçmiş bir etkinliğin aynısını izleme şansını tekrar elde edemeyecektir. Bir etkinlik bir kerelik veya yıllık olsa da yüksek derecede dayanıksızdır. Satılamayan biletler yeniden fiyatlanıp tekrar aynı olay için satılamaz. 

10. Soru

Ölçeğe göre etkinlikler sınıflandırılırken hangi unsurlar dikkate alınır? 

Cevap

¨Ölçeğe göre etkinlikler sınıflandırılırken; büyüklük ve kapsam, coğrafi genişlik, katılımcı sayısı, medya ilgisi, altyapı, maliyet ve etkinliğin sağladığı yararlar dikkate alınır.

11. Soru

Etkinlik kavramı ile bağlantılı unsurlar nelerdir?

Cevap

Etkinlik kavramı ile bağlantılı pek çok unsur söz konusudur. Bu unsurlar; etkinliğin amacı, teması, yer, hedef kitle, kaynak, zaman ve takımın güç ve kabiliyetidir

12. Soru

Hallmark etkinlik kavramı ne demektir?

Cevap

Hallmark etkinlik kavramı, bir kasaba, şehir veya bölgenin ruhu veya etolojisi ile özdeşleşen etkinlikleri ifade eder. Bu kasaba, şehir veya bölgeler yerin adı ile anılır ve bu haliyle geniş çaplı tanınmışlık ve farkındalık elde eder. Hallmark olaylar damga vurucu veya markalaşmış olaylar olarak da ifade edilebilir. Hallmark olayları ile ilgili olarak klişeleşmiş bir biçimde verilen örneklerden biri Rio Karnavalı’dır.

13. Soru

Mega etkinlik ile hallmark etkinlikler arasında fark nedir?

Cevap

Mega etkinlik ile hallmark etkinliklerin birbirine benzer bir yapıda olduğu söylenebilir. Ancak temel farklılığın hallmark etkinliklerin belirli bir destinasyona ait olduğu ancak mega etkinliklerin ise çeşitli destinasyonlarda farklı zamanlarda gerçekleştirilebileceğidir. Ayrıca hallmark etkinliklerin tarihsel bir yönü bulunmaktadır (Babacan ve Göztaş, 2011).

14. Soru

Etkinlikleri, günlük normal aktivitelerden ayıran özelikler nelerdir?

Cevap

Etkinlikler, günlük normal aktivitelerden ayrılarak boş zaman, kültürel, kişisel, iş ve işletme amaçlarına ulaşmak için rutin olmayan eylemler veya katılımlar olarak değerlendirilmektedir. Etkinliklerde amaç, bir grup insanın deneyimini yönlendirmek, eğlendirmek, kutlama yapmak veya eğitmektir.

15. Soru

Etkinlik kavramının tanımı nedir?

Cevap

Etkinlik kavramı İngilizce “event” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Kavram olay ve daha çok etkinlik olarak kabul görmektedir. Etkinlik, katılımcılar üzerinde bir etkinin yaratılması için dikkatli bir şekilde tasarlanmış deneyim olarak tanımlanabilir (Silvers, 2004). Etkinlik; hedef kitleye bir mesajın iletileceği veya tutumların etkilenip davranışın gerçekleştirileceği bir toplantının belirli bir yer ve zamanda gerçekleştirildiği faaliyetlerin tümü olarak da tanımlanabilir (Eckerstein, 2002). Etkinlik farklı amaçlarla tasarlanan aktiviteleri tanımlamada kullanılır. Bu aktiviteler sanat, spor, turizm, sosyal etkinlikler ile ilgili olabileceği gibi, daha profesyonel ve formel olarak örgütlenmiş büyük çaplı organizasyonlar tarafından yürütülen dev etkinlikler şeklinde de olabilir (Argan, 2007).

16. Soru

Etkinliklerin sınıflandırılmasında etkili olan faktörler nelerdir?

Cevap

Etkinliklerin sınıflandırılmasında etkili olan faktörler şunlardır:

 1. sıklık,
 2. büyüklük,
 3. coğrafi yoğunlaşma,
 4. konu,
 5. özgünlük,
 6. planlama durumu,
 7. ziyaretçi tipleri.
17. Soru

Başka etkinliklere yardımcı olan spor etkinlikleri nelerdir?

Cevap

Başka etkinliklere yardımcı olan spor etkinlikleri, sanatsal, kültürel veya ticari etkinlikler kapsamında organize edilen etkinliklere eşlik eden spor etkinlikleridir. Bunun nedeni ise düzenlenen etkinliğin daha fazla ilgi çekmesini sağlamaktır.

18. Soru

Gerçekleştirildiği yere ve zamana göre spor etkinlikleri kaça ayrılır?

Cevap

Gerçekleştirildiği yere ve zamana göre spor etkinlikleri; aynı yerde geleneksel olarak her yıl düzenlenen spor etkinlikleri, farklı destinasyonlarda farklı zamanlarda gerçekleştirilen spor etkinlikleri ve eş zamanlı spor etkinlikleri olmak üzere üçe ayrılır.

19. Soru

İlgili oldukları alanlara göre etkinlik türleri nelerdir?

Cevap

İlgili oldukları alan kapsamında yürütülen etkinlikler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir (Argan, 2007; Goldblatt, 2005):

 • Fuar ve festivaller,
 • Sportif etkinlikler,
 • Kültürel etkinlikler,
 • İş veya işletme etkinlikleri,
 • Temalı parklar,
 • Ödül törenleri
 • Diğer etkinlikler,
 • Aile etkinlikleri.
20. Soru

Spor etkinliklerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Spor etkinliklerinin temel özellikleri şunlardır: emsalsiz oluşu, dayanıksızlık, soyutluk, emek yoğun oluşu, sabit zamanlı oluşu, kişisel temas ve etkileşim, ortam ve hizmet ve ritüel ve seramoni.

21. Soru

Spor etkinlik endüstrisinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Spor etkinlik endüstrisinin belirgin bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler şunlardır (Wagen, 2007):

 • Dünya çapında ilgi,
 • Rekabet çevresi,
 • Ekonomik ve turizm etkisi,
 • Otantik ve yaratıcı etkinlik ürünleri,
 • Etkinliğin düzenlendiği yere katkıları,
 • Düşük risk,
 • Karışık tasarım ve yönetim,
 • Çok yönlü paydaşlar.

 

Spor etkinlik endüstrisinin belirgin bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler şunlardır (Wagen, 2007):

 • Dünya çapında ilgi,
 • Rekabet çevresi,
 • Ekonomik ve turizm etkisi,
 • Otantik ve yaratıcı etkinlik ürünleri,
 • Etkinliğin düzenlendiği yere katkıları,
 • Düşük risk,
 • Karışık tasarım ve yönetim,
 • Çok yönlü paydaşlar.

Spor etkinlik endüstrisinin belirgin bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler şunlardır (Wagen, 2007):

 • Dünya çapında ilgi,
 • Rekabet çevresi,
 • Ekonomik ve turizm etkisi,
 • Otantik ve yaratıcı etkinlik ürünleri,
 • Etkinliğin düzenlendiği yere katkıları,
 • Düşük risk,
 • Karışık tasarım ve yönetim,
 • Çok yönlü paydaşlar.

Spor etkinlik endüstrisinin belirgin bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler şunlardır (Wagen, 2007):

 • Dünya çapında ilgi,
 • Rekabet çevresi,
 • Ekonomik ve turizm etkisi,
 • Otantik ve yaratıcı etkinlik ürünleri,
 • Etkinliğin düzenlendiği yere katkıları,
 • Düşük risk,
 • Karışık tasarım ve yönetim,
 • Çok yönlü paydaşlar.
 

22. Soru

Spor etkinliklerinin olumsuz sosyo-kültürel etkileri nelerdir?

Cevap

Spor etkinliklerinin olumsuz sosyo-kültürel etkileri şunlardır:

 • Kişisel ve özel değerlerin ticarileştirilmesi,
 • Turizm yerlerinin doğasının bozulması,
 • Toplumun yabancılaşması,
 • Toplumun manipule edilmesi,
 • Olumsuz toplumsal imajın oluşması,
 • Olumsuz davranışlar,
 • Malzemelerin suistimal edilmesi,
 • Sosyal yapının değişmesi,
 • Rahatlığın kaybolması.
 

 
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!