Engellilerle Sosyal Hizmet Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Engellilerle Sosyal Hizmet Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Engellilerin Rehabilitasyonu Ve Toplumsal Yaşam

1. Soru

Mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin kapsadığı aşamalar nelerdir? 

Cevap

Değerlendirme, rehberlik, işe hazırlama ve eğitim, yerleştirme, korumalı iş yeri, izleme şeklindedir. 


2. Soru

Ülkemizde engellilere yönelik mesleki rehabilitasyon hizmetleri hangi kurum tarafından sunulmaktadır?

Cevap

Engellilere yönelik mesleki rehabilitasyon hizmetleri Türkiye İş Kurumu ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sunulmaktadır.


3. Soru

Engelli bireylerin kamu sektöründe istihdam edilebilmeleri için ne gereklidir?

Cevap

Engelli bireylerin kamu sektöründe istihdam edilebilmeleri için engelli memur seçme sınavına katılmaları ve sağlık kurulundan alacakları en az % 40 oranında engelli olduklarını belgeleyen bir rapora sahip olmaları gerekmektedir.


4. Soru

Damgalanma ifadesi ne anlama gelir?

Cevap

Damgalama, bazı birey ve gruplara karşı toplumun tavır alması, onları toplumdan dışlamasına kadar giden davranışlar bütünüdür. Damgalama veya yaftalama (stigmatizasyon) bir kişinin belli bir sağlık sorunu nedeniyle toplumun geneli tarafından dışlanmasını, ötelenmesini veya yokmuş gibi davranılmasını ifade eder.


5. Soru

Tıbbi rehabilitasyon neyi amaçlar?

Cevap

Tıbbi rehabilitasyon, tıbbi bakım ve tedavi süresince kişinin fonksiyonel ve psikolojik yeteneklerini geliştirmeyi ve onu aktif hayata yönlendirmeyi amaçlar.


6. Soru

Sosyal rehabilitasyonun amaçları nelerdir?

Cevap

Aile hayatına ve daha geniş sosyal bir çevreye engelli bireylerin uyumunu sağlamak; engelli bireylere yönelik olarak bazı teknik modifikasyonların organizasyonunu sağlamak; tıbbi rehabilitasyon sürecinde, engelli bireylerin hastanede bulundukları süre içinde çeşitli hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak; engelli bireyleri aile yaşamına hazırlama ve bu bireylerin işten-eve evden-işe ulaşım olanaklarını organize etmektir.


7. Soru

Rehabilitasyon ne anlama gelir? 

Cevap

Rehabilitasyon, doğuştan ya da sonradan hastalık, kaza ve yaralanmalar nedeniyle bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlığı geçici ya da devamlı bozulmuş, kendi kendini idare, davranış ve çalışma yeteneklerini kaybetmiş bir kişinin yeniden fonksiyonel yeteneklerini tıbbi, psikolojik, ekonomik, sosyal ve mesleki yönden en yüksek seviyeye kadar yükseltilmesini ve bu durumdaki hastanın yeniden yaşama adaptasyonunu sağlamasını amaçlayan çok amaçlı tedavi ve koordine tedbirlere yönelik çalışmalardır.


8. Soru

Ortaya çıkış biçimine göre ayrımcılık türleri nelerdir? 

Cevap

Doğrudan, dolaylı, sistematik, taciz, cinsel taciz, emirle ayrımcılık, mağduriyet kaynaklı ayrımcılık başlıkları altında incelenmektedir. 


9. Soru

Ülkemizde, engellilere yönelik rehabilitasyon hizmetleri nelerdir?

Cevap

 1. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon servislerinde,
 2. Sağlık Bakanlığı’na bağlı rehabilitasyon merkezlerinde,
 3. Üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde
 4. Özel ve resmî rehabilitasyon merkezlerinde verilmektedir.


10. Soru

Sosyal dışlanma kavramı ne anlama gelmektedir? 

Cevap

Sosyal dışlanma kavramı, toplumla bütünleşme sağlayacak ekonomik ve sosyal birtakım haklardan ve kaynaklardan yoksun olmak anlamına gelmektedir.


11. Soru

Toplumsal bütünleşme ne ifade eder?

Cevap

Toplumsal bütünleşme, bireyin hangi statüde olduğuna bakılmaksızın bütün sosyal gruplarla sosyal hayatın temel alanlarında birlikte, iç içe yaşamalarını ifade eder.


12. Soru

ABD’de yer alan zihinsel engelliler için üreme sağlığı programında, kliniğe müracaat nedenlerinin çoğunlukla neler olduğu belirtilmektedir? 

Cevap

 • Zihinsel engellilerin bakıcı, anne-baba, eğitmen veya öğretmenlerinin, bireyin seksüel davranış bozukluğu içinde olduğuna hükmetmeleri
 • Cinsel istismar
 • Kısırlaştırma
 • Cinsel ve sosyal eğitim isteği
 • Evlilik sorunlar
 • Gebelik bakımı ve doğum yardımı
 • Gebelik sonlandırılması
 • Ailevi sorunlar


13. Soru

Mesleki rehabilitasyon ne anlama gelir? 

Cevap

Mesleki rehabilitasyon, fiziksel ya da zihinsel engeli olan kişilerin yararlı bir iş yapabilmeleri, kendi kendilerine daha yeterli olmaları ve parasal yardıma daha az ihtiyaç duymaları amacıyla eğitilmeleridir.


14. Soru

Engellilere götürülecek rehabilitasyon hizmetlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

 • Engelliye, kendine yeterli olması, toplumla kaynaşması, insan haysiyetine yaraşır hayat şartlarına sahip olması konusunda kendisine imkânlar sağlamak.
 • Engellinin kendine karşı olan güvenin sağlanmasına, engeli ile birlikte yaşamasına, toplumun sosyal ve ekonomik hayatına katılmasına yardımcı olmak.
 • Tıbbi yardımlar yapmak, mesleki eğitim ve işe yerleştirme bakımından, engellilerin engelleri sebebiyle uğradıkları eşitsizliği düzeltmek, fırsat eşitliği çerçevesinde kendilerine uygun çalışma ortamını hazırlamak.


15. Soru

Toplum temelli rehabilitasyon nedir? 

Cevap

Toplum temelli rehabilitasyon, engelli bireylerin, ailelerinin ve çevrelerinin yararlanabilecekleri kaynaklar oluşturmayı ve toplum düzeyinde önlemler almayı içeren bir süreçtir.


16. Soru

Rehabilitasyon hizmetleri çeşitleri nelerdir?

Cevap

Rehabilitasyon hizmetleri tıbbi, mesleki ve sosyal olmak üzere üç çeşittir ve rehabilitasyon süreci içinde safhalar hâlinde engelliye uygulanır.


17. Soru

Engellilerin hangi konularda toplumla bütünleşmeleri engellenmektedir? 

Cevap

Engellilerin toplumla bütünleşmelerini engelleyen konular; ayrımcılık, damgalanma, ruh sağlığı ve cinsel sağlık sorunları kapsamında yer almaktadır. 


18. Soru

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sosyal rehabilitasyon nedir? 

Cevap

Toplam rehabilitasyon sürecini zora sokabilen ekonomik ve sosyal yükümlülükleri azaltmak; engelli bireyin ailesinin, toplumun ve mesleğinin taleplerinin engelli bireye göre ayarlanmasına yardımcı olmak yoluyla topluma katılımını amaçlayan rehabilitasyon sürecinin bir parçasıdır.


19. Soru

Engellilerin toplumsal yaşama katılmalarını engelleyen faktörler ve etkileri nelerdir? 

Cevap

Engellilerin toplumsal yaşama katılmalarını engelleyen faktörler olarak; yeterli hizmet sağlanamaması, sağlanan hizmetlerin iletimi konusunda yaşanan sorunlar, yetersiz finansman, yetersiz erişilebilirlik, danışma ve katılım sorunlarının varlığı ile veri ve bulgu yetersizliklerinin olması, engelli insanların yaşamlarını olumsuz etkilemekte ve engelsiz insanlarla kıyaslandığında ortaya daha kötü sağlık durumları, daha düşük eğitim başarısı, daha az ekonomik katılım hatta yoksulluğa neden olabilmekte, kendi yaşayabilir şartların sağlanamaması dolayısıyla kurumsal çözümlere bel bağlanması, kısıtlanan bir toplumsal hayatı beraberinde getirerek engelli bireyleri başkalarına daha çok bağımlı hâle getirebilmektedir.


20. Soru

İnsan hakları komitesi ayrımcılığı nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

İnsan hakları komitesinin ayrımcılık tanımı, özellikle ırk, renk, cinsiyet dil, din, siyasal veya başka görüşler, ulusal veya siyasal köken, servet, doğum veya başka her tür durum temeline dayanan ve insan haklarının ve temel özgürlüklerinin tümünün herkes için eşitlik koşulları içinde tanınmasını, yararlanılmasını veya kullanılmasını tehlikeye sokan veya ortadan kaldırma sonucu doğuran ve amacı taşıyan her türlü farklılık dışlama, kısıtlama veya yeğlemeyi kapsamalıdır.


21. Soru

Engelli bireylerin yaşadığı bazı ruhsal sorunlar nelerdir?

Cevap

Anksiyeteye bağlı sıkıntılar ve depresyon şikayetleri altında yer alana sorunlardır.  


22. Soru

Engelli çocukta problem sayılabilecek bir cinsel davranış oması durumunda ne yapılması önerilmektedir? 

Cevap

Engelli çocukta problem sayılabilecek bir cinsel davranış varsa gizlemek, görmezden gelmek yerine profesyonel yardıma başvurmak, tedbirler almak gereklidir. Cinsel eğitimin problemleri önleyebileceği, azaltabileceği, çözümlere yardımcı olabileceği unutulmamalıdır.


1. Soru

Mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin kapsadığı aşamalar nelerdir? 

Mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin kapsadığı aşamalar nelerdir? 

Mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin kapsadığı aşamalar nelerdir? 

Mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin kapsadığı aşamalar nelerdir? 

Cevap

Değerlendirme, rehberlik, işe hazırlama ve eğitim, yerleştirme, korumalı iş yeri, izleme şeklindedir. 

2. Soru

Ülkemizde engellilere yönelik mesleki rehabilitasyon hizmetleri hangi kurum tarafından sunulmaktadır?

Cevap

Engellilere yönelik mesleki rehabilitasyon hizmetleri Türkiye İş Kurumu ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sunulmaktadır.

Engellilere yönelik mesleki rehabilitasyon hizmetleri Türkiye İş Kurumu ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sunulmaktadır.

Engellilere yönelik mesleki rehabilitasyon hizmetleri Türkiye İş Kurumu ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sunulmaktadır.

Engellilere yönelik mesleki rehabilitasyon hizmetleri Türkiye İş Kurumu ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sunulmaktadır.

3. Soru

Engelli bireylerin kamu sektöründe istihdam edilebilmeleri için ne gereklidir?

Engelli bireylerin kamu sektöründe istihdam edilebilmeleri için ne gereklidir?

Engelli bireylerin kamu sektöründe istihdam edilebilmeleri için ne gereklidir?

Engelli bireylerin kamu sektöründe istihdam edilebilmeleri için ne gereklidir?

Cevap

Engelli bireylerin kamu sektöründe istihdam edilebilmeleri için engelli memur seçme sınavına katılmaları ve sağlık kurulundan alacakları en az % 40 oranında engelli olduklarını belgeleyen bir rapora sahip olmaları gerekmektedir.

Engelli bireylerin kamu sektöründe istihdam edilebilmeleri için engelli memur seçme sınavına katılmaları ve sağlık kurulundan alacakları en az % 40 oranında engelli olduklarını belgeleyen bir rapora sahip olmaları gerekmektedir.

Engelli bireylerin kamu sektöründe istihdam edilebilmeleri için engelli memur seçme sınavına katılmaları ve sağlık kurulundan alacakları en az % 40 oranında engelli olduklarını belgeleyen bir rapora sahip olmaları gerekmektedir.

Engelli bireylerin kamu sektöründe istihdam edilebilmeleri için engelli memur seçme sınavına katılmaları ve sağlık kurulundan alacakları en az % 40 oranında engelli olduklarını belgeleyen bir rapora sahip olmaları gerekmektedir.

4. Soru

Damgalanma ifadesi ne anlama gelir?

Cevap

Damgalama, bazı birey ve gruplara karşı toplumun tavır alması, onları toplumdan dışlamasına kadar giden davranışlar bütünüdür. Damgalama veya yaftalama (stigmatizasyon) bir kişinin belli bir sağlık sorunu nedeniyle toplumun geneli tarafından dışlanmasını, ötelenmesini veya yokmuş gibi davranılmasını ifade eder.

Damgalama, bazı birey ve gruplara karşı toplumun tavır alması, onları toplumdan dışlamasına kadar giden davranışlar bütünüdür. Damgalama veya yaftalama (stigmatizasyon) bir kişinin belli bir sağlık sorunu nedeniyle toplumun geneli tarafından dışlanmasını, ötelenmesini veya yokmuş gibi davranılmasını ifade eder.

Damgalama, bazı birey ve gruplara karşı toplumun tavır alması, onları toplumdan dışlamasına kadar giden davranışlar bütünüdür. Damgalama veya yaftalama (stigmatizasyon) bir kişinin belli bir sağlık sorunu nedeniyle toplumun geneli tarafından dışlanmasını, ötelenmesini veya yokmuş gibi davranılmasını ifade eder.

Damgalama, bazı birey ve gruplara karşı toplumun tavır alması, onları toplumdan dışlamasına kadar giden davranışlar bütünüdür. Damgalama veya yaftalama (stigmatizasyon) bir kişinin belli bir sağlık sorunu nedeniyle toplumun geneli tarafından dışlanmasını, ötelenmesini veya yokmuş gibi davranılmasını ifade eder.

5. Soru

Tıbbi rehabilitasyon neyi amaçlar?

Tıbbi rehabilitasyon neyi amaçlar?

Tıbbi rehabilitasyon neyi amaçlar?

Tıbbi rehabilitasyon neyi amaçlar?

Cevap

Tıbbi rehabilitasyon, tıbbi bakım ve tedavi süresince kişinin fonksiyonel ve psikolojik yeteneklerini geliştirmeyi ve onu aktif hayata yönlendirmeyi amaçlar.

Tıbbi rehabilitasyon, tıbbi bakım ve tedavi süresince kişinin fonksiyonel ve psikolojik yeteneklerini geliştirmeyi ve onu aktif hayata yönlendirmeyi amaçlar.

Tıbbi rehabilitasyon, tıbbi bakım ve tedavi süresince kişinin fonksiyonel ve psikolojik yeteneklerini geliştirmeyi ve onu aktif hayata yönlendirmeyi amaçlar.

Tıbbi rehabilitasyon, tıbbi bakım ve tedavi süresince kişinin fonksiyonel ve psikolojik yeteneklerini geliştirmeyi ve onu aktif hayata yönlendirmeyi amaçlar.

6. Soru

Sosyal rehabilitasyonun amaçları nelerdir?

Sosyal rehabilitasyonun amaçları nelerdir?

Sosyal rehabilitasyonun amaçları nelerdir?

Sosyal rehabilitasyonun amaçları nelerdir?

Cevap

Aile hayatına ve daha geniş sosyal bir çevreye engelli bireylerin uyumunu sağlamak; engelli bireylere yönelik olarak bazı teknik modifikasyonların organizasyonunu sağlamak; tıbbi rehabilitasyon sürecinde, engelli bireylerin hastanede bulundukları süre içinde çeşitli hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak; engelli bireyleri aile yaşamına hazırlama ve bu bireylerin işten-eve evden-işe ulaşım olanaklarını organize etmektir.

Aile hayatına ve daha geniş sosyal bir çevreye engelli bireylerin uyumunu sağlamak; engelli bireylere yönelik olarak bazı teknik modifikasyonların organizasyonunu sağlamak; tıbbi rehabilitasyon sürecinde, engelli bireylerin hastanede bulundukları süre içinde çeşitli hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak; engelli bireyleri aile yaşamına hazırlama ve bu bireylerin işten-eve evden-işe ulaşım olanaklarını organize etmektir.

Aile hayatına ve daha geniş sosyal bir çevreye engelli bireylerin uyumunu sağlamak; engelli bireylere yönelik olarak bazı teknik modifikasyonların organizasyonunu sağlamak; tıbbi rehabilitasyon sürecinde, engelli bireylerin hastanede bulundukları süre içinde çeşitli hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak; engelli bireyleri aile yaşamına hazırlama ve bu bireylerin işten-eve evden-işe ulaşım olanaklarını organize etmektir.

Aile hayatına ve daha geniş sosyal bir çevreye engelli bireylerin uyumunu sağlamak; engelli bireylere yönelik olarak bazı teknik modifikasyonların organizasyonunu sağlamak; tıbbi rehabilitasyon sürecinde, engelli bireylerin hastanede bulundukları süre içinde çeşitli hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak; engelli bireyleri aile yaşamına hazırlama ve bu bireylerin işten-eve evden-işe ulaşım olanaklarını organize etmektir.

7. Soru

Rehabilitasyon ne anlama gelir? 

Rehabilitasyon ne anlama gelir? 

Rehabilitasyon ne anlama gelir? 

Rehabilitasyon ne anlama gelir? 

Cevap

Rehabilitasyon, doğuştan ya da sonradan hastalık, kaza ve yaralanmalar nedeniyle bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlığı geçici ya da devamlı bozulmuş, kendi kendini idare, davranış ve çalışma yeteneklerini kaybetmiş bir kişinin yeniden fonksiyonel yeteneklerini tıbbi, psikolojik, ekonomik, sosyal ve mesleki yönden en yüksek seviyeye kadar yükseltilmesini ve bu durumdaki hastanın yeniden yaşama adaptasyonunu sağlamasını amaçlayan çok amaçlı tedavi ve koordine tedbirlere yönelik çalışmalardır.

Rehabilitasyon, doğuştan ya da sonradan hastalık, kaza ve yaralanmalar nedeniyle bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlığı geçici ya da devamlı bozulmuş, kendi kendini idare, davranış ve çalışma yeteneklerini kaybetmiş bir kişinin yeniden fonksiyonel yeteneklerini tıbbi, psikolojik, ekonomik, sosyal ve mesleki yönden en yüksek seviyeye kadar yükseltilmesini ve bu durumdaki hastanın yeniden yaşama adaptasyonunu sağlamasını amaçlayan çok amaçlı tedavi ve koordine tedbirlere yönelik çalışmalardır.

Rehabilitasyon, doğuştan ya da sonradan hastalık, kaza ve yaralanmalar nedeniyle bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlığı geçici ya da devamlı bozulmuş, kendi kendini idare, davranış ve çalışma yeteneklerini kaybetmiş bir kişinin yeniden fonksiyonel yeteneklerini tıbbi, psikolojik, ekonomik, sosyal ve mesleki yönden en yüksek seviyeye kadar yükseltilmesini ve bu durumdaki hastanın yeniden yaşama adaptasyonunu sağlamasını amaçlayan çok amaçlı tedavi ve koordine tedbirlere yönelik çalışmalardır.

Rehabilitasyon, doğuştan ya da sonradan hastalık, kaza ve yaralanmalar nedeniyle bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlığı geçici ya da devamlı bozulmuş, kendi kendini idare, davranış ve çalışma yeteneklerini kaybetmiş bir kişinin yeniden fonksiyonel yeteneklerini tıbbi, psikolojik, ekonomik, sosyal ve mesleki yönden en yüksek seviyeye kadar yükseltilmesini ve bu durumdaki hastanın yeniden yaşama adaptasyonunu sağlamasını amaçlayan çok amaçlı tedavi ve koordine tedbirlere yönelik çalışmalardır.

8. Soru

Ortaya çıkış biçimine göre ayrımcılık türleri nelerdir? 

Ortaya çıkış biçimine göre ayrımcılık türleri nelerdir? 

Ortaya çıkış biçimine göre ayrımcılık türleri nelerdir? 

Ortaya çıkış biçimine göre ayrımcılık türleri nelerdir? 

Cevap

Doğrudan, dolaylı, sistematik, taciz, cinsel taciz, emirle ayrımcılık, mağduriyet kaynaklı ayrımcılık başlıkları altında incelenmektedir. 

9. Soru

Ülkemizde, engellilere yönelik rehabilitasyon hizmetleri nelerdir?

Ülkemizde, engellilere yönelik rehabilitasyon hizmetleri nelerdir?

Ülkemizde, engellilere yönelik rehabilitasyon hizmetleri nelerdir?

Ülkemizde, engellilere yönelik rehabilitasyon hizmetleri nelerdir?

Cevap

 1. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon servislerinde,
 2. Sağlık Bakanlığı’na bağlı rehabilitasyon merkezlerinde,
 3. Üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde
 4. Özel ve resmî rehabilitasyon merkezlerinde verilmektedir.

 1. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon servislerinde,
 2. Sağlık Bakanlığı’na bağlı rehabilitasyon merkezlerinde,
 3. Üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde
 4. Özel ve resmî rehabilitasyon merkezlerinde verilmektedir.

 1. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon servislerinde,
 2. Sağlık Bakanlığı’na bağlı rehabilitasyon merkezlerinde,
 3. Üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde
 4. Özel ve resmî rehabilitasyon merkezlerinde verilmektedir.

 1. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon servislerinde,
 2. Sağlık Bakanlığı’na bağlı rehabilitasyon merkezlerinde,
 3. Üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde
 4. Özel ve resmî rehabilitasyon merkezlerinde verilmektedir.
10. Soru

Sosyal dışlanma kavramı ne anlama gelmektedir? 

Sosyal dışlanma kavramı ne anlama gelmektedir? 

Sosyal dışlanma kavramı ne anlama gelmektedir? 

Sosyal dışlanma kavramı ne anlama gelmektedir? 

Cevap

Sosyal dışlanma kavramı, toplumla bütünleşme sağlayacak ekonomik ve sosyal birtakım haklardan ve kaynaklardan yoksun olmak anlamına gelmektedir.

Sosyal dışlanma kavramı, toplumla bütünleşme sağlayacak ekonomik ve sosyal birtakım haklardan ve kaynaklardan yoksun olmak anlamına gelmektedir.

Sosyal dışlanma kavramı, toplumla bütünleşme sağlayacak ekonomik ve sosyal birtakım haklardan ve kaynaklardan yoksun olmak anlamına gelmektedir.

Sosyal dışlanma kavramı, toplumla bütünleşme sağlayacak ekonomik ve sosyal birtakım haklardan ve kaynaklardan yoksun olmak anlamına gelmektedir.

11. Soru

Toplumsal bütünleşme ne ifade eder?

Toplumsal bütünleşme ne ifade eder?

Toplumsal bütünleşme ne ifade eder?

Toplumsal bütünleşme ne ifade eder?

Cevap

Toplumsal bütünleşme, bireyin hangi statüde olduğuna bakılmaksızın bütün sosyal gruplarla sosyal hayatın temel alanlarında birlikte, iç içe yaşamalarını ifade eder.

Toplumsal bütünleşme, bireyin hangi statüde olduğuna bakılmaksızın bütün sosyal gruplarla sosyal hayatın temel alanlarında birlikte, iç içe yaşamalarını ifade eder.

Toplumsal bütünleşme, bireyin hangi statüde olduğuna bakılmaksızın bütün sosyal gruplarla sosyal hayatın temel alanlarında birlikte, iç içe yaşamalarını ifade eder.

Toplumsal bütünleşme, bireyin hangi statüde olduğuna bakılmaksızın bütün sosyal gruplarla sosyal hayatın temel alanlarında birlikte, iç içe yaşamalarını ifade eder.

12. Soru

ABD’de yer alan zihinsel engelliler için üreme sağlığı programında, kliniğe müracaat nedenlerinin çoğunlukla neler olduğu belirtilmektedir? 

ABD’de yer alan zihinsel engelliler için üreme sağlığı programında, kliniğe müracaat nedenlerinin çoğunlukla neler olduğu belirtilmektedir? 

ABD’de yer alan zihinsel engelliler için üreme sağlığı programında, kliniğe müracaat nedenlerinin çoğunlukla neler olduğu belirtilmektedir? 

ABD’de yer alan zihinsel engelliler için üreme sağlığı programında, kliniğe müracaat nedenlerinin çoğunlukla neler olduğu belirtilmektedir? 

Cevap

 • Zihinsel engellilerin bakıcı, anne-baba, eğitmen veya öğretmenlerinin, bireyin seksüel davranış bozukluğu içinde olduğuna hükmetmeleri
 • Cinsel istismar
 • Kısırlaştırma
 • Cinsel ve sosyal eğitim isteği
 • Evlilik sorunlar
 • Gebelik bakımı ve doğum yardımı
 • Gebelik sonlandırılması
 • Ailevi sorunlar

 • Zihinsel engellilerin bakıcı, anne-baba, eğitmen veya öğretmenlerinin, bireyin seksüel davranış bozukluğu içinde olduğuna hükmetmeleri
 • Cinsel istismar
 • Kısırlaştırma
 • Cinsel ve sosyal eğitim isteği
 • Evlilik sorunlar
 • Gebelik bakımı ve doğum yardımı
 • Gebelik sonlandırılması
 • Ailevi sorunlar

 • Zihinsel engellilerin bakıcı, anne-baba, eğitmen veya öğretmenlerinin, bireyin seksüel davranış bozukluğu içinde olduğuna hükmetmeleri
 • Cinsel istismar
 • Kısırlaştırma
 • Cinsel ve sosyal eğitim isteği
 • Evlilik sorunlar
 • Gebelik bakımı ve doğum yardımı
 • Gebelik sonlandırılması
 • Ailevi sorunlar

 • Zihinsel engellilerin bakıcı, anne-baba, eğitmen veya öğretmenlerinin, bireyin seksüel davranış bozukluğu içinde olduğuna hükmetmeleri
 • Cinsel istismar
 • Kısırlaştırma
 • Cinsel ve sosyal eğitim isteği
 • Evlilik sorunlar
 • Gebelik bakımı ve doğum yardımı
 • Gebelik sonlandırılması
 • Ailevi sorunlar
13. Soru

Mesleki rehabilitasyon ne anlama gelir? 

Mesleki rehabilitasyon ne anlama gelir? 

Mesleki rehabilitasyon ne anlama gelir? 

Mesleki rehabilitasyon ne anlama gelir? 

Cevap

Mesleki rehabilitasyon, fiziksel ya da zihinsel engeli olan kişilerin yararlı bir iş yapabilmeleri, kendi kendilerine daha yeterli olmaları ve parasal yardıma daha az ihtiyaç duymaları amacıyla eğitilmeleridir.

Mesleki rehabilitasyon, fiziksel ya da zihinsel engeli olan kişilerin yararlı bir iş yapabilmeleri, kendi kendilerine daha yeterli olmaları ve parasal yardıma daha az ihtiyaç duymaları amacıyla eğitilmeleridir.

Mesleki rehabilitasyon, fiziksel ya da zihinsel engeli olan kişilerin yararlı bir iş yapabilmeleri, kendi kendilerine daha yeterli olmaları ve parasal yardıma daha az ihtiyaç duymaları amacıyla eğitilmeleridir.

Mesleki rehabilitasyon, fiziksel ya da zihinsel engeli olan kişilerin yararlı bir iş yapabilmeleri, kendi kendilerine daha yeterli olmaları ve parasal yardıma daha az ihtiyaç duymaları amacıyla eğitilmeleridir.

14. Soru

Engellilere götürülecek rehabilitasyon hizmetlerinin özellikleri nelerdir?

Engellilere götürülecek rehabilitasyon hizmetlerinin özellikleri nelerdir?

Engellilere götürülecek rehabilitasyon hizmetlerinin özellikleri nelerdir?

Engellilere götürülecek rehabilitasyon hizmetlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

 • Engelliye, kendine yeterli olması, toplumla kaynaşması, insan haysiyetine yaraşır hayat şartlarına sahip olması konusunda kendisine imkânlar sağlamak.
 • Engellinin kendine karşı olan güvenin sağlanmasına, engeli ile birlikte yaşamasına, toplumun sosyal ve ekonomik hayatına katılmasına yardımcı olmak.
 • Tıbbi yardımlar yapmak, mesleki eğitim ve işe yerleştirme bakımından, engellilerin engelleri sebebiyle uğradıkları eşitsizliği düzeltmek, fırsat eşitliği çerçevesinde kendilerine uygun çalışma ortamını hazırlamak.

 • Engelliye, kendine yeterli olması, toplumla kaynaşması, insan haysiyetine yaraşır hayat şartlarına sahip olması konusunda kendisine imkânlar sağlamak.
 • Engellinin kendine karşı olan güvenin sağlanmasına, engeli ile birlikte yaşamasına, toplumun sosyal ve ekonomik hayatına katılmasına yardımcı olmak.
 • Tıbbi yardımlar yapmak, mesleki eğitim ve işe yerleştirme bakımından, engellilerin engelleri sebebiyle uğradıkları eşitsizliği düzeltmek, fırsat eşitliği çerçevesinde kendilerine uygun çalışma ortamını hazırlamak.

 • Engelliye, kendine yeterli olması, toplumla kaynaşması, insan haysiyetine yaraşır hayat şartlarına sahip olması konusunda kendisine imkânlar sağlamak.
 • Engellinin kendine karşı olan güvenin sağlanmasına, engeli ile birlikte yaşamasına, toplumun sosyal ve ekonomik hayatına katılmasına yardımcı olmak.
 • Tıbbi yardımlar yapmak, mesleki eğitim ve işe yerleştirme bakımından, engellilerin engelleri sebebiyle uğradıkları eşitsizliği düzeltmek, fırsat eşitliği çerçevesinde kendilerine uygun çalışma ortamını hazırlamak.

 • Engelliye, kendine yeterli olması, toplumla kaynaşması, insan haysiyetine yaraşır hayat şartlarına sahip olması konusunda kendisine imkânlar sağlamak.
 • Engellinin kendine karşı olan güvenin sağlanmasına, engeli ile birlikte yaşamasına, toplumun sosyal ve ekonomik hayatına katılmasına yardımcı olmak.
 • Tıbbi yardımlar yapmak, mesleki eğitim ve işe yerleştirme bakımından, engellilerin engelleri sebebiyle uğradıkları eşitsizliği düzeltmek, fırsat eşitliği çerçevesinde kendilerine uygun çalışma ortamını hazırlamak.
15. Soru

Toplum temelli rehabilitasyon nedir? 

Toplum temelli rehabilitasyon nedir? 

Toplum temelli rehabilitasyon nedir? 

Toplum temelli rehabilitasyon nedir? 

Cevap

Toplum temelli rehabilitasyon, engelli bireylerin, ailelerinin ve çevrelerinin yararlanabilecekleri kaynaklar oluşturmayı ve toplum düzeyinde önlemler almayı içeren bir süreçtir.

Toplum temelli rehabilitasyon, engelli bireylerin, ailelerinin ve çevrelerinin yararlanabilecekleri kaynaklar oluşturmayı ve toplum düzeyinde önlemler almayı içeren bir süreçtir.

Toplum temelli rehabilitasyon, engelli bireylerin, ailelerinin ve çevrelerinin yararlanabilecekleri kaynaklar oluşturmayı ve toplum düzeyinde önlemler almayı içeren bir süreçtir.

Toplum temelli rehabilitasyon, engelli bireylerin, ailelerinin ve çevrelerinin yararlanabilecekleri kaynaklar oluşturmayı ve toplum düzeyinde önlemler almayı içeren bir süreçtir.

16. Soru

Rehabilitasyon hizmetleri çeşitleri nelerdir?

Rehabilitasyon hizmetleri çeşitleri nelerdir?

Rehabilitasyon hizmetleri çeşitleri nelerdir?

Rehabilitasyon hizmetleri çeşitleri nelerdir?

Cevap

Rehabilitasyon hizmetleri tıbbi, mesleki ve sosyal olmak üzere üç çeşittir ve rehabilitasyon süreci içinde safhalar hâlinde engelliye uygulanır.

Rehabilitasyon hizmetleri tıbbi, mesleki ve sosyal olmak üzere üç çeşittir ve rehabilitasyon süreci içinde safhalar hâlinde engelliye uygulanır.

Rehabilitasyon hizmetleri tıbbi, mesleki ve sosyal olmak üzere üç çeşittir ve rehabilitasyon süreci içinde safhalar hâlinde engelliye uygulanır.

Rehabilitasyon hizmetleri tıbbi, mesleki ve sosyal olmak üzere üç çeşittir ve rehabilitasyon süreci içinde safhalar hâlinde engelliye uygulanır.

17. Soru

Engellilerin hangi konularda toplumla bütünleşmeleri engellenmektedir? 

Cevap

Engellilerin toplumla bütünleşmelerini engelleyen konular; ayrımcılık, damgalanma, ruh sağlığı ve cinsel sağlık sorunları kapsamında yer almaktadır. 

Engellilerin toplumla bütünleşmelerini engelleyen konular; ayrımcılık, damgalanma, ruh sağlığı ve cinsel sağlık sorunları kapsamında yer almaktadır. 

Engellilerin toplumla bütünleşmelerini engelleyen konular; ayrımcılık, damgalanma, ruh sağlığı ve cinsel sağlık sorunları kapsamında yer almaktadır. 

Engellilerin toplumla bütünleşmelerini engelleyen konular; ayrımcılık, damgalanma, ruh sağlığı ve cinsel sağlık sorunları kapsamında yer almaktadır. 

Engellilerin toplumla bütünleşmelerini engelleyen konular; ayrımcılık, damgalanma, ruh sağlığı ve cinsel sağlık sorunları kapsamında yer almaktadır. 

18. Soru

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sosyal rehabilitasyon nedir? 

Cevap

Toplam rehabilitasyon sürecini zora sokabilen ekonomik ve sosyal yükümlülükleri azaltmak; engelli bireyin ailesinin, toplumun ve mesleğinin taleplerinin engelli bireye göre ayarlanmasına yardımcı olmak yoluyla topluma katılımını amaçlayan rehabilitasyon sürecinin bir parçasıdır.

Toplam rehabilitasyon sürecini zora sokabilen ekonomik ve sosyal yükümlülükleri azaltmak; engelli bireyin ailesinin, toplumun ve mesleğinin taleplerinin engelli bireye göre ayarlanmasına yardımcı olmak yoluyla topluma katılımını amaçlayan rehabilitasyon sürecinin bir parçasıdır.

Toplam rehabilitasyon sürecini zora sokabilen ekonomik ve sosyal yükümlülükleri azaltmak; engelli bireyin ailesinin, toplumun ve mesleğinin taleplerinin engelli bireye göre ayarlanmasına yardımcı olmak yoluyla topluma katılımını amaçlayan rehabilitasyon sürecinin bir parçasıdır.

Toplam rehabilitasyon sürecini zora sokabilen ekonomik ve sosyal yükümlülükleri azaltmak; engelli bireyin ailesinin, toplumun ve mesleğinin taleplerinin engelli bireye göre ayarlanmasına yardımcı olmak yoluyla topluma katılımını amaçlayan rehabilitasyon sürecinin bir parçasıdır.

19. Soru

Engellilerin toplumsal yaşama katılmalarını engelleyen faktörler ve etkileri nelerdir? 

Engellilerin toplumsal yaşama katılmalarını engelleyen faktörler ve etkileri nelerdir? 

Engellilerin toplumsal yaşama katılmalarını engelleyen faktörler ve etkileri nelerdir? 

Engellilerin toplumsal yaşama katılmalarını engelleyen faktörler ve etkileri nelerdir? 

Engellilerin toplumsal yaşama katılmalarını engelleyen faktörler ve etkileri nelerdir? 

Cevap

Engellilerin toplumsal yaşama katılmalarını engelleyen faktörler olarak; yeterli hizmet sağlanamaması, sağlanan hizmetlerin iletimi konusunda yaşanan sorunlar, yetersiz finansman, yetersiz erişilebilirlik, danışma ve katılım sorunlarının varlığı ile veri ve bulgu yetersizliklerinin olması, engelli insanların yaşamlarını olumsuz etkilemekte ve engelsiz insanlarla kıyaslandığında ortaya daha kötü sağlık durumları, daha düşük eğitim başarısı, daha az ekonomik katılım hatta yoksulluğa neden olabilmekte, kendi yaşayabilir şartların sağlanamaması dolayısıyla kurumsal çözümlere bel bağlanması, kısıtlanan bir toplumsal hayatı beraberinde getirerek engelli bireyleri başkalarına daha çok bağımlı hâle getirebilmektedir.

Engellilerin toplumsal yaşama katılmalarını engelleyen faktörler olarak; yeterli hizmet sağlanamaması, sağlanan hizmetlerin iletimi konusunda yaşanan sorunlar, yetersiz finansman, yetersiz erişilebilirlik, danışma ve katılım sorunlarının varlığı ile veri ve bulgu yetersizliklerinin olması, engelli insanların yaşamlarını olumsuz etkilemekte ve engelsiz insanlarla kıyaslandığında ortaya daha kötü sağlık durumları, daha düşük eğitim başarısı, daha az ekonomik katılım hatta yoksulluğa neden olabilmekte, kendi yaşayabilir şartların sağlanamaması dolayısıyla kurumsal çözümlere bel bağlanması, kısıtlanan bir toplumsal hayatı beraberinde getirerek engelli bireyleri başkalarına daha çok bağımlı hâle getirebilmektedir.

Engellilerin toplumsal yaşama katılmalarını engelleyen faktörler olarak; yeterli hizmet sağlanamaması, sağlanan hizmetlerin iletimi konusunda yaşanan sorunlar, yetersiz finansman, yetersiz erişilebilirlik, danışma ve katılım sorunlarının varlığı ile veri ve bulgu yetersizliklerinin olması, engelli insanların yaşamlarını olumsuz etkilemekte ve engelsiz insanlarla kıyaslandığında ortaya daha kötü sağlık durumları, daha düşük eğitim başarısı, daha az ekonomik katılım hatta yoksulluğa neden olabilmekte, kendi yaşayabilir şartların sağlanamaması dolayısıyla kurumsal çözümlere bel bağlanması, kısıtlanan bir toplumsal hayatı beraberinde getirerek engelli bireyleri başkalarına daha çok bağımlı hâle getirebilmektedir.

Engellilerin toplumsal yaşama katılmalarını engelleyen faktörler olarak; yeterli hizmet sağlanamaması, sağlanan hizmetlerin iletimi konusunda yaşanan sorunlar, yetersiz finansman, yetersiz erişilebilirlik, danışma ve katılım sorunlarının varlığı ile veri ve bulgu yetersizliklerinin olması, engelli insanların yaşamlarını olumsuz etkilemekte ve engelsiz insanlarla kıyaslandığında ortaya daha kötü sağlık durumları, daha düşük eğitim başarısı, daha az ekonomik katılım hatta yoksulluğa neden olabilmekte, kendi yaşayabilir şartların sağlanamaması dolayısıyla kurumsal çözümlere bel bağlanması, kısıtlanan bir toplumsal hayatı beraberinde getirerek engelli bireyleri başkalarına daha çok bağımlı hâle getirebilmektedir.

Engellilerin toplumsal yaşama katılmalarını engelleyen faktörler olarak; yeterli hizmet sağlanamaması, sağlanan hizmetlerin iletimi konusunda yaşanan sorunlar, yetersiz finansman, yetersiz erişilebilirlik, danışma ve katılım sorunlarının varlığı ile veri ve bulgu yetersizliklerinin olması, engelli insanların yaşamlarını olumsuz etkilemekte ve engelsiz insanlarla kıyaslandığında ortaya daha kötü sağlık durumları, daha düşük eğitim başarısı, daha az ekonomik katılım hatta yoksulluğa neden olabilmekte, kendi yaşayabilir şartların sağlanamaması dolayısıyla kurumsal çözümlere bel bağlanması, kısıtlanan bir toplumsal hayatı beraberinde getirerek engelli bireyleri başkalarına daha çok bağımlı hâle getirebilmektedir.

20. Soru

İnsan hakları komitesi ayrımcılığı nasıl tanımlamaktadır?

İnsan hakları komitesi ayrımcılığı nasıl tanımlamaktadır?

İnsan hakları komitesi ayrımcılığı nasıl tanımlamaktadır?

İnsan hakları komitesi ayrımcılığı nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

İnsan hakları komitesinin ayrımcılık tanımı, özellikle ırk, renk, cinsiyet dil, din, siyasal veya başka görüşler, ulusal veya siyasal köken, servet, doğum veya başka her tür durum temeline dayanan ve insan haklarının ve temel özgürlüklerinin tümünün herkes için eşitlik koşulları içinde tanınmasını, yararlanılmasını veya kullanılmasını tehlikeye sokan veya ortadan kaldırma sonucu doğuran ve amacı taşıyan her türlü farklılık dışlama, kısıtlama veya yeğlemeyi kapsamalıdır.

İnsan hakları komitesinin ayrımcılık tanımı, özellikle ırk, renk, cinsiyet dil, din, siyasal veya başka görüşler, ulusal veya siyasal köken, servet, doğum veya başka her tür durum temeline dayanan ve insan haklarının ve temel özgürlüklerinin tümünün herkes için eşitlik koşulları içinde tanınmasını, yararlanılmasını veya kullanılmasını tehlikeye sokan veya ortadan kaldırma sonucu doğuran ve amacı taşıyan her türlü farklılık dışlama, kısıtlama veya yeğlemeyi kapsamalıdır.

İnsan hakları komitesinin ayrımcılık tanımı, özellikle ırk, renk, cinsiyet dil, din, siyasal veya başka görüşler, ulusal veya siyasal köken, servet, doğum veya başka her tür durum temeline dayanan ve insan haklarının ve temel özgürlüklerinin tümünün herkes için eşitlik koşulları içinde tanınmasını, yararlanılmasını veya kullanılmasını tehlikeye sokan veya ortadan kaldırma sonucu doğuran ve amacı taşıyan her türlü farklılık dışlama, kısıtlama veya yeğlemeyi kapsamalıdır.

İnsan hakları komitesinin ayrımcılık tanımı, özellikle ırk, renk, cinsiyet dil, din, siyasal veya başka görüşler, ulusal veya siyasal köken, servet, doğum veya başka her tür durum temeline dayanan ve insan haklarının ve temel özgürlüklerinin tümünün herkes için eşitlik koşulları içinde tanınmasını, yararlanılmasını veya kullanılmasını tehlikeye sokan veya ortadan kaldırma sonucu doğuran ve amacı taşıyan her türlü farklılık dışlama, kısıtlama veya yeğlemeyi kapsamalıdır.

21. Soru

Engelli bireylerin yaşadığı bazı ruhsal sorunlar nelerdir?

Engelli bireylerin yaşadığı bazı ruhsal sorunlar nelerdir?

Engelli bireylerin yaşadığı bazı ruhsal sorunlar nelerdir?

Engelli bireylerin yaşadığı bazı ruhsal sorunlar nelerdir?

Cevap

Anksiyeteye bağlı sıkıntılar ve depresyon şikayetleri altında yer alana sorunlardır.  

Anksiyeteye bağlı sıkıntılar ve depresyon şikayetleri altında yer alana sorunlardır.  

Anksiyeteye bağlı sıkıntılar ve depresyon şikayetleri altında yer alana sorunlardır.  

Anksiyeteye bağlı sıkıntılar ve depresyon şikayetleri altında yer alana sorunlardır.  

22. Soru

Engelli çocukta problem sayılabilecek bir cinsel davranış oması durumunda ne yapılması önerilmektedir? 

Engelli çocukta problem sayılabilecek bir cinsel davranış oması durumunda ne yapılması önerilmektedir? 

Engelli çocukta problem sayılabilecek bir cinsel davranış oması durumunda ne yapılması önerilmektedir? 

Engelli çocukta problem sayılabilecek bir cinsel davranış oması durumunda ne yapılması önerilmektedir? 

Cevap

Engelli çocukta problem sayılabilecek bir cinsel davranış varsa gizlemek, görmezden gelmek yerine profesyonel yardıma başvurmak, tedbirler almak gereklidir. Cinsel eğitimin problemleri önleyebileceği, azaltabileceği, çözümlere yardımcı olabileceği unutulmamalıdır.

Engelli çocukta problem sayılabilecek bir cinsel davranış varsa gizlemek, görmezden gelmek yerine profesyonel yardıma başvurmak, tedbirler almak gereklidir. Cinsel eğitimin problemleri önleyebileceği, azaltabileceği, çözümlere yardımcı olabileceği unutulmamalıdır.

Engelli çocukta problem sayılabilecek bir cinsel davranış varsa gizlemek, görmezden gelmek yerine profesyonel yardıma başvurmak, tedbirler almak gereklidir. Cinsel eğitimin problemleri önleyebileceği, azaltabileceği, çözümlere yardımcı olabileceği unutulmamalıdır.

Engelli çocukta problem sayılabilecek bir cinsel davranış varsa gizlemek, görmezden gelmek yerine profesyonel yardıma başvurmak, tedbirler almak gereklidir. Cinsel eğitimin problemleri önleyebileceği, azaltabileceği, çözümlere yardımcı olabileceği unutulmamalıdır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!