Engelli Mevzuatı ve Meslek Etiği Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Engelli Mevzuatı ve Meslek Etiği Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Türkiye’Deki Engelli Bakım Ve Rehabilitasyon Hizmetlerine İlişkin Mevzuat

1. Soru

Dünya Sağlık Toplantısı’nda uluslararası kullanıma sunulan Uluslararası İşlevsellik, Engellilik ve Sağlık Sınıflandırması engelliliği nasıl tanımlamaktadır? 

Cevap

Engelliliği; sakatlık, hareket sınırlılığı ve toplumsal katımında yetersizlik olarak geniş bir şekilde tanımlamaktadır.


2. Soru

2005 yılında yayımlanan 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da engelli kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

“Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak tanımlanmaktadır. 


3. Soru

Türkiye’de bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini yürütmekten sorumlu kurumlar nelerdir? 

Cevap

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Belediyeler gibi birçok kurum iş birlikçi şekilde çalışmalarını yürütmektedirler.


4. Soru

Mevzuat hiyerarşisinde en alttan en üste doğru sırayla neler bulunmaktadır? 

Cevap

 1. Yönerge, Tebliğ, Genelge, Talimat
 2. Yönetmelik 
 3. Tüzük 
 4. Kanun Hükmünde Kararname
 5. Kanun
 6. Milletlerarası antlaşmalar
 7. Anayassa


5. Soru

Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetlerine ilişkin kanunlar nelerdir?

Cevap

 • Engelliler Hakkında Kanun-2005
 • Belediyeler Kanunu-2005
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2008
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2014


6. Soru

Engelliler Hakkında Kanunu önemli kılan içeriği nedir?

Cevap

Engellilerin, hayatlarını diğer bireyler gibi sürdürebilmeleri gerektiğini vurgulayan, engelliliği önleyici tedbirler alınması gerektiğini ifade eden bu “Engelliler Hakkında Kanun” yönetmeliklere temel oluşturması açısından son derece önemlidir.


7. Soru

Habitasyon kavramı nasıl açıklanmaktadır? 

Cevap

Engelli bireylerin; bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini ve yaşamlarını bağımsız bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla sağlanan; fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler kazandırmaya yönelik hizmetlerin tamamına habitasyon denir.


8. Soru

Hangi kanun engelli bireylerin bireysel veya bir gruba bağlı olarak gerekli durumlarda Engelli Hakları Komitesine başvurabilme hakkı vermiştir?

Cevap

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun


9. Soru

Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması ve yürütülmesini düzenleyen yönetmelikler nelerdir? 

Cevap

 • Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik-2005
 • Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik-2006
 • Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği – 2006
 • Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği – 2006
 • Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu Ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik – 2010
 • Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği – 2013
 • Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği – 2016


10. Soru

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Cevap

“Fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, evde bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılması, çalışması ve denetlenmesi ile bunları işleten kurum ve kuruluşların, özel hukuk tüzel kişilerinin ve gerçek kişilerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemek” amacıyla hazırlanmıştır. 


11. Soru

Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Cevap

“Özürlülerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması amacıyla kurulacak özel mesleki rehabilitasyon merkezlerinin açılışı, denetlenmesi ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek”amacıyla hazırlanmıştır. 


12. Soru

Mesleki Rehabilitasyon Merkezlerinde sağlanacak hizmetlerin türleri hangi başlıklar altında incelenmektedir? 

Cevap

 • Ergoterapi
 • Fizyoterapi ve rehabilitasyon 
 • Sosyal rehabilitasyon
 • Mesleki eğitim 
 • Mesleki rehberlik

13. Soru

Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Cevap

Yönetmelik’in amacı, “resmî kurum ve kuruluşların bünyesinde açılacak bakıma muhtaç özürlülere yönelik bakım merkezlerinin açılış izni, çalışma şartları, personel standardı, denetlenmeleri ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”


14. Soru

Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Cevap

Bu Yönetmelik; büyükşehir belediyelerinin sorumlu oldukları alanlarda yaşayan engelli bireylerin, toplum hayatına katılımını kolaylaştırmak üzere; büyükşehir belediyelerinde engelli bireylerle ilgili bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri verecek olan engelli hizmet birimlerinin kuruluş, işleyiş ve görevleri ile bu birimde çalışan personelin, yetki, sorumluluk ve görevlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur.


15. Soru

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Cevap

Yönetmelik’in amacı; engelleri sebebiyle sosyal hayata tam katılım gerçekleştiremeyen engelli bireylerin; tespitini, incelenmesini, bakımını ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılmalarını, ayrıca engelli bireylere ve ailelerine danışmanlık hizmeti vererek, bu hizmetleri sağlayacak personelin görevlerini belirlemek olarak ifade edilmiştir.


16. Soru

Bakım Hizmeti Sağlayan Merkezler hangi gruplar altında incelenir?

Cevap

 • Hizmet yönünden
 • Özür grubu açısından
 • Yaş grubu açısından 
 • Cinsiyet grubu açısından 

17. Soru

Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Cevap

“Gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinin açılış izinlerinin verilmesi, çalışma şartları, personel standardı, denetlenmeleri, müeyyideleri, bakım hizmetlerinin kapsamı, başvuru, inceleme, kabul ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek” amacıyla hazırlanmıştır.


18. Soru

Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetlerine İlişkin Genelge, Yönerge ve Tebliğler ve kronolojik sırasıyla nelerdir? 

Cevap

 • Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Engelli Bireylerin Diğer Hizmetlerden Yararlanması Hakkında Genelge – 2013
 • Özel Bakım Merkezlerine Yerleştirmede Öncelik Hakkında Genelge – 2014
 • Zihinsel ve Ruhsal Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Hakkında Genelge – 2014
 • Umut Evleri Yönergesi – 2016
 • Engelli Bireylerin Acil Yerleştirilmesi İşlemleri Hakkında Genelge – 2017
 • Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) – 2017
 


19. Soru

Umut Evleri Yönergesi hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Cevap

Yönerge’nin amacı “bakıma ihtiyaç duyan engelli bireylerin toplum içinde bakımının sağlanabilmesi için ev tipi sosyal hizmet birimi olarak adlandırılan umut evlerinin açılması, bu evlerde verilen hizmetin türü, niteliği, işleyişi, personelin görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.”


20. Soru

Umut evleri nasıl tanımlanmaktadır? 

Cevap

Umut evleri her ilin engellilerin kalması için uygun bölgelerinde özellikle il merkezlerinde bulunan apartman dairesi veya müstakil binalarda 2 ile 6 arasında engelli bireye hizmet veren, koordinasyon merkezine ve kuruluşlara bağlı yatılı ev tipi ve sosyal hizmet birimleridir.


1. Soru

Dünya Sağlık Toplantısı’nda uluslararası kullanıma sunulan Uluslararası İşlevsellik, Engellilik ve Sağlık Sınıflandırması engelliliği nasıl tanımlamaktadır? 

Dünya Sağlık Toplantısı’nda uluslararası kullanıma sunulan Uluslararası İşlevsellik, Engellilik ve Sağlık Sınıflandırması engelliliği nasıl tanımlamaktadır? 

Dünya Sağlık Toplantısı’nda uluslararası kullanıma sunulan Uluslararası İşlevsellik, Engellilik ve Sağlık Sınıflandırması engelliliği nasıl tanımlamaktadır? 

Dünya Sağlık Toplantısı’nda uluslararası kullanıma sunulan Uluslararası İşlevsellik, Engellilik ve Sağlık Sınıflandırması engelliliği nasıl tanımlamaktadır? 

Dünya Sağlık Toplantısı’nda uluslararası kullanıma sunulan Uluslararası İşlevsellik, Engellilik ve Sağlık Sınıflandırması engelliliği nasıl tanımlamaktadır? 

Cevap

Engelliliği; sakatlık, hareket sınırlılığı ve toplumsal katımında yetersizlik olarak geniş bir şekilde tanımlamaktadır.

2. Soru

2005 yılında yayımlanan 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da engelli kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

2005 yılında yayımlanan 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da engelli kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

2005 yılında yayımlanan 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da engelli kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

2005 yılında yayımlanan 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da engelli kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

2005 yılında yayımlanan 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da engelli kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

“Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak tanımlanmaktadır. 

“Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak tanımlanmaktadır. 

“Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak tanımlanmaktadır. 

“Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak tanımlanmaktadır. 

“Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak tanımlanmaktadır. 

3. Soru

Türkiye’de bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini yürütmekten sorumlu kurumlar nelerdir? 

Türkiye’de bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini yürütmekten sorumlu kurumlar nelerdir? 

Türkiye’de bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini yürütmekten sorumlu kurumlar nelerdir? 

Türkiye’de bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini yürütmekten sorumlu kurumlar nelerdir? 

Türkiye’de bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini yürütmekten sorumlu kurumlar nelerdir? 

Cevap

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Belediyeler gibi birçok kurum iş birlikçi şekilde çalışmalarını yürütmektedirler.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Belediyeler gibi birçok kurum iş birlikçi şekilde çalışmalarını yürütmektedirler.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Belediyeler gibi birçok kurum iş birlikçi şekilde çalışmalarını yürütmektedirler.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Belediyeler gibi birçok kurum iş birlikçi şekilde çalışmalarını yürütmektedirler.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Belediyeler gibi birçok kurum iş birlikçi şekilde çalışmalarını yürütmektedirler.

4. Soru

Mevzuat hiyerarşisinde en alttan en üste doğru sırayla neler bulunmaktadır? 

Cevap

 1. Yönerge, Tebliğ, Genelge, Talimat
 2. Yönetmelik 
 3. Tüzük 
 4. Kanun Hükmünde Kararname
 5. Kanun
 6. Milletlerarası antlaşmalar
 7. Anayassa

 1. Yönerge, Tebliğ, Genelge, Talimat
 2. Yönetmelik 
 3. Tüzük 
 4. Kanun Hükmünde Kararname
 5. Kanun
 6. Milletlerarası antlaşmalar
 7. Anayassa

 1. Yönerge, Tebliğ, Genelge, Talimat
 2. Yönetmelik 
 3. Tüzük 
 4. Kanun Hükmünde Kararname
 5. Kanun
 6. Milletlerarası antlaşmalar
 7. Anayassa

 1. Yönerge, Tebliğ, Genelge, Talimat
 2. Yönetmelik 
 3. Tüzük 
 4. Kanun Hükmünde Kararname
 5. Kanun
 6. Milletlerarası antlaşmalar
 7. Anayassa

 1. Yönerge, Tebliğ, Genelge, Talimat
 2. Yönetmelik 
 3. Tüzük 
 4. Kanun Hükmünde Kararname
 5. Kanun
 6. Milletlerarası antlaşmalar
 7. Anayassa
5. Soru

Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetlerine ilişkin kanunlar nelerdir?

Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetlerine ilişkin kanunlar nelerdir?

Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetlerine ilişkin kanunlar nelerdir?

Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetlerine ilişkin kanunlar nelerdir?

Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetlerine ilişkin kanunlar nelerdir?

Cevap

 • Engelliler Hakkında Kanun-2005
 • Belediyeler Kanunu-2005
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2008
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2014

 • Engelliler Hakkında Kanun-2005
 • Belediyeler Kanunu-2005
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2008
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2014

 • Engelliler Hakkında Kanun-2005
 • Belediyeler Kanunu-2005
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2008
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2014

 • Engelliler Hakkında Kanun-2005
 • Belediyeler Kanunu-2005
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2008
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2014

 • Engelliler Hakkında Kanun-2005
 • Belediyeler Kanunu-2005
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2008
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2014

 • Engelliler Hakkında Kanun-2005
 • Belediyeler Kanunu-2005
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2008
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2014

 • Engelliler Hakkında Kanun-2005
 • Belediyeler Kanunu-2005
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2008
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2014

 • Engelliler Hakkında Kanun-2005
 • Belediyeler Kanunu-2005
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2008
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2014

 • Engelliler Hakkında Kanun-2005
 • Belediyeler Kanunu-2005
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2008
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2014

 • Engelliler Hakkında Kanun-2005
 • Belediyeler Kanunu-2005
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2008
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2014

 • Engelliler Hakkında Kanun-2005
 • Belediyeler Kanunu-2005
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2008
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-2014

6. Soru

Engelliler Hakkında Kanunu önemli kılan içeriği nedir?

Engelliler Hakkında Kanunu önemli kılan içeriği nedir?

Engelliler Hakkında Kanunu önemli kılan içeriği nedir?

Engelliler Hakkında Kanunu önemli kılan içeriği nedir?

Engelliler Hakkında Kanunu önemli kılan içeriği nedir?

Cevap

Engellilerin, hayatlarını diğer bireyler gibi sürdürebilmeleri gerektiğini vurgulayan, engelliliği önleyici tedbirler alınması gerektiğini ifade eden bu “Engelliler Hakkında Kanun” yönetmeliklere temel oluşturması açısından son derece önemlidir.

Engellilerin, hayatlarını diğer bireyler gibi sürdürebilmeleri gerektiğini vurgulayan, engelliliği önleyici tedbirler alınması gerektiğini ifade eden bu “Engelliler Hakkında Kanun” yönetmeliklere temel oluşturması açısından son derece önemlidir.

Engellilerin, hayatlarını diğer bireyler gibi sürdürebilmeleri gerektiğini vurgulayan, engelliliği önleyici tedbirler alınması gerektiğini ifade eden bu “Engelliler Hakkında Kanun” yönetmeliklere temel oluşturması açısından son derece önemlidir.

Engellilerin, hayatlarını diğer bireyler gibi sürdürebilmeleri gerektiğini vurgulayan, engelliliği önleyici tedbirler alınması gerektiğini ifade eden bu “Engelliler Hakkında Kanun” yönetmeliklere temel oluşturması açısından son derece önemlidir.

Engellilerin, hayatlarını diğer bireyler gibi sürdürebilmeleri gerektiğini vurgulayan, engelliliği önleyici tedbirler alınması gerektiğini ifade eden bu “Engelliler Hakkında Kanun” yönetmeliklere temel oluşturması açısından son derece önemlidir.

7. Soru

Habitasyon kavramı nasıl açıklanmaktadır? 

Cevap

Engelli bireylerin; bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini ve yaşamlarını bağımsız bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla sağlanan; fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler kazandırmaya yönelik hizmetlerin tamamına habitasyon denir.

Engelli bireylerin; bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini ve yaşamlarını bağımsız bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla sağlanan; fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler kazandırmaya yönelik hizmetlerin tamamına habitasyon denir.

Engelli bireylerin; bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini ve yaşamlarını bağımsız bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla sağlanan; fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler kazandırmaya yönelik hizmetlerin tamamına habitasyon denir.

Engelli bireylerin; bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini ve yaşamlarını bağımsız bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla sağlanan; fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler kazandırmaya yönelik hizmetlerin tamamına habitasyon denir.

Engelli bireylerin; bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini ve yaşamlarını bağımsız bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla sağlanan; fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler kazandırmaya yönelik hizmetlerin tamamına habitasyon denir.

8. Soru

Hangi kanun engelli bireylerin bireysel veya bir gruba bağlı olarak gerekli durumlarda Engelli Hakları Komitesine başvurabilme hakkı vermiştir?

Hangi kanun engelli bireylerin bireysel veya bir gruba bağlı olarak gerekli durumlarda Engelli Hakları Komitesine başvurabilme hakkı vermiştir?

Hangi kanun engelli bireylerin bireysel veya bir gruba bağlı olarak gerekli durumlarda Engelli Hakları Komitesine başvurabilme hakkı vermiştir?

Hangi kanun engelli bireylerin bireysel veya bir gruba bağlı olarak gerekli durumlarda Engelli Hakları Komitesine başvurabilme hakkı vermiştir?

Hangi kanun engelli bireylerin bireysel veya bir gruba bağlı olarak gerekli durumlarda Engelli Hakları Komitesine başvurabilme hakkı vermiştir?

Cevap

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

9. Soru

Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması ve yürütülmesini düzenleyen yönetmelikler nelerdir? 

Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması ve yürütülmesini düzenleyen yönetmelikler nelerdir? 

Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması ve yürütülmesini düzenleyen yönetmelikler nelerdir? 

Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması ve yürütülmesini düzenleyen yönetmelikler nelerdir? 

Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması ve yürütülmesini düzenleyen yönetmelikler nelerdir? 

Cevap

 • Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik-2005
 • Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik-2006
 • Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği – 2006
 • Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği – 2006
 • Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu Ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik – 2010
 • Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği – 2013
 • Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği – 2016

 • Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik-2005
 • Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik-2006
 • Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği – 2006
 • Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği – 2006
 • Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu Ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik – 2010
 • Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği – 2013
 • Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği – 2016

 • Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik-2005
 • Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik-2006
 • Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği – 2006
 • Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği – 2006
 • Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu Ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik – 2010
 • Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği – 2013
 • Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği – 2016

 • Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik-2005
 • Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik-2006
 • Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği – 2006
 • Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği – 2006
 • Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu Ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik – 2010
 • Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği – 2013
 • Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği – 2016

 • Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik-2005
 • Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik-2006
 • Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği – 2006
 • Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği – 2006
 • Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu Ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik – 2010
 • Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği – 2013
 • Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği – 2016
10. Soru

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Cevap

“Fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, evde bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılması, çalışması ve denetlenmesi ile bunları işleten kurum ve kuruluşların, özel hukuk tüzel kişilerinin ve gerçek kişilerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemek” amacıyla hazırlanmıştır. 

“Fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, evde bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılması, çalışması ve denetlenmesi ile bunları işleten kurum ve kuruluşların, özel hukuk tüzel kişilerinin ve gerçek kişilerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemek” amacıyla hazırlanmıştır. 

“Fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, evde bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılması, çalışması ve denetlenmesi ile bunları işleten kurum ve kuruluşların, özel hukuk tüzel kişilerinin ve gerçek kişilerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemek” amacıyla hazırlanmıştır. 

“Fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, evde bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılması, çalışması ve denetlenmesi ile bunları işleten kurum ve kuruluşların, özel hukuk tüzel kişilerinin ve gerçek kişilerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemek” amacıyla hazırlanmıştır. 

“Fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, evde bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılması, çalışması ve denetlenmesi ile bunları işleten kurum ve kuruluşların, özel hukuk tüzel kişilerinin ve gerçek kişilerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemek” amacıyla hazırlanmıştır. 

11. Soru

Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Cevap

“Özürlülerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması amacıyla kurulacak özel mesleki rehabilitasyon merkezlerinin açılışı, denetlenmesi ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek”amacıyla hazırlanmıştır. 

“Özürlülerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması amacıyla kurulacak özel mesleki rehabilitasyon merkezlerinin açılışı, denetlenmesi ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek”amacıyla hazırlanmıştır. 

“Özürlülerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması amacıyla kurulacak özel mesleki rehabilitasyon merkezlerinin açılışı, denetlenmesi ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek”amacıyla hazırlanmıştır. 

“Özürlülerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması amacıyla kurulacak özel mesleki rehabilitasyon merkezlerinin açılışı, denetlenmesi ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek”amacıyla hazırlanmıştır. 

“Özürlülerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması amacıyla kurulacak özel mesleki rehabilitasyon merkezlerinin açılışı, denetlenmesi ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek”amacıyla hazırlanmıştır. 

12. Soru

Mesleki Rehabilitasyon Merkezlerinde sağlanacak hizmetlerin türleri hangi başlıklar altında incelenmektedir? 

Mesleki Rehabilitasyon Merkezlerinde sağlanacak hizmetlerin türleri hangi başlıklar altında incelenmektedir? 

Mesleki Rehabilitasyon Merkezlerinde sağlanacak hizmetlerin türleri hangi başlıklar altında incelenmektedir? 

Mesleki Rehabilitasyon Merkezlerinde sağlanacak hizmetlerin türleri hangi başlıklar altında incelenmektedir? 

Mesleki Rehabilitasyon Merkezlerinde sağlanacak hizmetlerin türleri hangi başlıklar altında incelenmektedir? 

Cevap

 • Ergoterapi
 • Fizyoterapi ve rehabilitasyon 
 • Sosyal rehabilitasyon
 • Mesleki eğitim 
 • Mesleki rehberlik
13. Soru

Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Cevap

Yönetmelik’in amacı, “resmî kurum ve kuruluşların bünyesinde açılacak bakıma muhtaç özürlülere yönelik bakım merkezlerinin açılış izni, çalışma şartları, personel standardı, denetlenmeleri ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

Yönetmelik’in amacı, “resmî kurum ve kuruluşların bünyesinde açılacak bakıma muhtaç özürlülere yönelik bakım merkezlerinin açılış izni, çalışma şartları, personel standardı, denetlenmeleri ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

Yönetmelik’in amacı, “resmî kurum ve kuruluşların bünyesinde açılacak bakıma muhtaç özürlülere yönelik bakım merkezlerinin açılış izni, çalışma şartları, personel standardı, denetlenmeleri ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

Yönetmelik’in amacı, “resmî kurum ve kuruluşların bünyesinde açılacak bakıma muhtaç özürlülere yönelik bakım merkezlerinin açılış izni, çalışma şartları, personel standardı, denetlenmeleri ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

Yönetmelik’in amacı, “resmî kurum ve kuruluşların bünyesinde açılacak bakıma muhtaç özürlülere yönelik bakım merkezlerinin açılış izni, çalışma şartları, personel standardı, denetlenmeleri ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

14. Soru

Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Cevap

Bu Yönetmelik; büyükşehir belediyelerinin sorumlu oldukları alanlarda yaşayan engelli bireylerin, toplum hayatına katılımını kolaylaştırmak üzere; büyükşehir belediyelerinde engelli bireylerle ilgili bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri verecek olan engelli hizmet birimlerinin kuruluş, işleyiş ve görevleri ile bu birimde çalışan personelin, yetki, sorumluluk ve görevlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur.

Bu Yönetmelik; büyükşehir belediyelerinin sorumlu oldukları alanlarda yaşayan engelli bireylerin, toplum hayatına katılımını kolaylaştırmak üzere; büyükşehir belediyelerinde engelli bireylerle ilgili bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri verecek olan engelli hizmet birimlerinin kuruluş, işleyiş ve görevleri ile bu birimde çalışan personelin, yetki, sorumluluk ve görevlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur.

Bu Yönetmelik; büyükşehir belediyelerinin sorumlu oldukları alanlarda yaşayan engelli bireylerin, toplum hayatına katılımını kolaylaştırmak üzere; büyükşehir belediyelerinde engelli bireylerle ilgili bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri verecek olan engelli hizmet birimlerinin kuruluş, işleyiş ve görevleri ile bu birimde çalışan personelin, yetki, sorumluluk ve görevlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur.

Bu Yönetmelik; büyükşehir belediyelerinin sorumlu oldukları alanlarda yaşayan engelli bireylerin, toplum hayatına katılımını kolaylaştırmak üzere; büyükşehir belediyelerinde engelli bireylerle ilgili bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri verecek olan engelli hizmet birimlerinin kuruluş, işleyiş ve görevleri ile bu birimde çalışan personelin, yetki, sorumluluk ve görevlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur.

Bu Yönetmelik; büyükşehir belediyelerinin sorumlu oldukları alanlarda yaşayan engelli bireylerin, toplum hayatına katılımını kolaylaştırmak üzere; büyükşehir belediyelerinde engelli bireylerle ilgili bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri verecek olan engelli hizmet birimlerinin kuruluş, işleyiş ve görevleri ile bu birimde çalışan personelin, yetki, sorumluluk ve görevlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur.

15. Soru

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Cevap

Yönetmelik’in amacı; engelleri sebebiyle sosyal hayata tam katılım gerçekleştiremeyen engelli bireylerin; tespitini, incelenmesini, bakımını ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılmalarını, ayrıca engelli bireylere ve ailelerine danışmanlık hizmeti vererek, bu hizmetleri sağlayacak personelin görevlerini belirlemek olarak ifade edilmiştir.

Yönetmelik’in amacı; engelleri sebebiyle sosyal hayata tam katılım gerçekleştiremeyen engelli bireylerin; tespitini, incelenmesini, bakımını ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılmalarını, ayrıca engelli bireylere ve ailelerine danışmanlık hizmeti vererek, bu hizmetleri sağlayacak personelin görevlerini belirlemek olarak ifade edilmiştir.

Yönetmelik’in amacı; engelleri sebebiyle sosyal hayata tam katılım gerçekleştiremeyen engelli bireylerin; tespitini, incelenmesini, bakımını ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılmalarını, ayrıca engelli bireylere ve ailelerine danışmanlık hizmeti vererek, bu hizmetleri sağlayacak personelin görevlerini belirlemek olarak ifade edilmiştir.

Yönetmelik’in amacı; engelleri sebebiyle sosyal hayata tam katılım gerçekleştiremeyen engelli bireylerin; tespitini, incelenmesini, bakımını ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılmalarını, ayrıca engelli bireylere ve ailelerine danışmanlık hizmeti vererek, bu hizmetleri sağlayacak personelin görevlerini belirlemek olarak ifade edilmiştir.

Yönetmelik’in amacı; engelleri sebebiyle sosyal hayata tam katılım gerçekleştiremeyen engelli bireylerin; tespitini, incelenmesini, bakımını ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılmalarını, ayrıca engelli bireylere ve ailelerine danışmanlık hizmeti vererek, bu hizmetleri sağlayacak personelin görevlerini belirlemek olarak ifade edilmiştir.

16. Soru

Bakım Hizmeti Sağlayan Merkezler hangi gruplar altında incelenir?

Bakım Hizmeti Sağlayan Merkezler hangi gruplar altında incelenir?

Bakım Hizmeti Sağlayan Merkezler hangi gruplar altında incelenir?

Bakım Hizmeti Sağlayan Merkezler hangi gruplar altında incelenir?

Bakım Hizmeti Sağlayan Merkezler hangi gruplar altında incelenir?

Cevap

 • Hizmet yönünden
 • Özür grubu açısından
 • Yaş grubu açısından 
 • Cinsiyet grubu açısından 
17. Soru

Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Cevap

“Gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinin açılış izinlerinin verilmesi, çalışma şartları, personel standardı, denetlenmeleri, müeyyideleri, bakım hizmetlerinin kapsamı, başvuru, inceleme, kabul ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek” amacıyla hazırlanmıştır.

“Gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinin açılış izinlerinin verilmesi, çalışma şartları, personel standardı, denetlenmeleri, müeyyideleri, bakım hizmetlerinin kapsamı, başvuru, inceleme, kabul ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek” amacıyla hazırlanmıştır.

“Gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinin açılış izinlerinin verilmesi, çalışma şartları, personel standardı, denetlenmeleri, müeyyideleri, bakım hizmetlerinin kapsamı, başvuru, inceleme, kabul ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek” amacıyla hazırlanmıştır.

“Gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinin açılış izinlerinin verilmesi, çalışma şartları, personel standardı, denetlenmeleri, müeyyideleri, bakım hizmetlerinin kapsamı, başvuru, inceleme, kabul ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek” amacıyla hazırlanmıştır.

“Gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinin açılış izinlerinin verilmesi, çalışma şartları, personel standardı, denetlenmeleri, müeyyideleri, bakım hizmetlerinin kapsamı, başvuru, inceleme, kabul ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek” amacıyla hazırlanmıştır.

18. Soru

Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetlerine İlişkin Genelge, Yönerge ve Tebliğler ve kronolojik sırasıyla nelerdir? 

Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetlerine İlişkin Genelge, Yönerge ve Tebliğler ve kronolojik sırasıyla nelerdir? 

Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetlerine İlişkin Genelge, Yönerge ve Tebliğler ve kronolojik sırasıyla nelerdir? 

Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetlerine İlişkin Genelge, Yönerge ve Tebliğler ve kronolojik sırasıyla nelerdir? 

Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetlerine İlişkin Genelge, Yönerge ve Tebliğler ve kronolojik sırasıyla nelerdir? 

Cevap

 • Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Engelli Bireylerin Diğer Hizmetlerden Yararlanması Hakkında Genelge – 2013
 • Özel Bakım Merkezlerine Yerleştirmede Öncelik Hakkında Genelge – 2014
 • Zihinsel ve Ruhsal Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Hakkında Genelge – 2014
 • Umut Evleri Yönergesi – 2016
 • Engelli Bireylerin Acil Yerleştirilmesi İşlemleri Hakkında Genelge – 2017
 • Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) – 2017
 

 • Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Engelli Bireylerin Diğer Hizmetlerden Yararlanması Hakkında Genelge – 2013
 • Özel Bakım Merkezlerine Yerleştirmede Öncelik Hakkında Genelge – 2014
 • Zihinsel ve Ruhsal Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Hakkında Genelge – 2014
 • Umut Evleri Yönergesi – 2016
 • Engelli Bireylerin Acil Yerleştirilmesi İşlemleri Hakkında Genelge – 2017
 • Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) – 2017
 

 • Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Engelli Bireylerin Diğer Hizmetlerden Yararlanması Hakkında Genelge – 2013
 • Özel Bakım Merkezlerine Yerleştirmede Öncelik Hakkında Genelge – 2014
 • Zihinsel ve Ruhsal Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Hakkında Genelge – 2014
 • Umut Evleri Yönergesi – 2016
 • Engelli Bireylerin Acil Yerleştirilmesi İşlemleri Hakkında Genelge – 2017
 • Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) – 2017
 

 • Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Engelli Bireylerin Diğer Hizmetlerden Yararlanması Hakkında Genelge – 2013
 • Özel Bakım Merkezlerine Yerleştirmede Öncelik Hakkında Genelge – 2014
 • Zihinsel ve Ruhsal Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Hakkında Genelge – 2014
 • Umut Evleri Yönergesi – 2016
 • Engelli Bireylerin Acil Yerleştirilmesi İşlemleri Hakkında Genelge – 2017
 • Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) – 2017
 

 • Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Engelli Bireylerin Diğer Hizmetlerden Yararlanması Hakkında Genelge – 2013
 • Özel Bakım Merkezlerine Yerleştirmede Öncelik Hakkında Genelge – 2014
 • Zihinsel ve Ruhsal Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Hakkında Genelge – 2014
 • Umut Evleri Yönergesi – 2016
 • Engelli Bireylerin Acil Yerleştirilmesi İşlemleri Hakkında Genelge – 2017
 • Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) – 2017
 

 

19. Soru

Umut Evleri Yönergesi hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Umut Evleri Yönergesi hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Umut Evleri Yönergesi hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Umut Evleri Yönergesi hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Umut Evleri Yönergesi hangi amaçla hazırlanmıştır? 

Cevap

Yönerge’nin amacı “bakıma ihtiyaç duyan engelli bireylerin toplum içinde bakımının sağlanabilmesi için ev tipi sosyal hizmet birimi olarak adlandırılan umut evlerinin açılması, bu evlerde verilen hizmetin türü, niteliği, işleyişi, personelin görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.”

Yönerge’nin amacı “bakıma ihtiyaç duyan engelli bireylerin toplum içinde bakımının sağlanabilmesi için ev tipi sosyal hizmet birimi olarak adlandırılan umut evlerinin açılması, bu evlerde verilen hizmetin türü, niteliği, işleyişi, personelin görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.”

Yönerge’nin amacı “bakıma ihtiyaç duyan engelli bireylerin toplum içinde bakımının sağlanabilmesi için ev tipi sosyal hizmet birimi olarak adlandırılan umut evlerinin açılması, bu evlerde verilen hizmetin türü, niteliği, işleyişi, personelin görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.”

Yönerge’nin amacı “bakıma ihtiyaç duyan engelli bireylerin toplum içinde bakımının sağlanabilmesi için ev tipi sosyal hizmet birimi olarak adlandırılan umut evlerinin açılması, bu evlerde verilen hizmetin türü, niteliği, işleyişi, personelin görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.”

Yönerge’nin amacı “bakıma ihtiyaç duyan engelli bireylerin toplum içinde bakımının sağlanabilmesi için ev tipi sosyal hizmet birimi olarak adlandırılan umut evlerinin açılması, bu evlerde verilen hizmetin türü, niteliği, işleyişi, personelin görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.”

20. Soru

Umut evleri nasıl tanımlanmaktadır? 

Cevap

Umut evleri her ilin engellilerin kalması için uygun bölgelerinde özellikle il merkezlerinde bulunan apartman dairesi veya müstakil binalarda 2 ile 6 arasında engelli bireye hizmet veren, koordinasyon merkezine ve kuruluşlara bağlı yatılı ev tipi ve sosyal hizmet birimleridir.

Umut evleri her ilin engellilerin kalması için uygun bölgelerinde özellikle il merkezlerinde bulunan apartman dairesi veya müstakil binalarda 2 ile 6 arasında engelli bireye hizmet veren, koordinasyon merkezine ve kuruluşlara bağlı yatılı ev tipi ve sosyal hizmet birimleridir.

Umut evleri her ilin engellilerin kalması için uygun bölgelerinde özellikle il merkezlerinde bulunan apartman dairesi veya müstakil binalarda 2 ile 6 arasında engelli bireye hizmet veren, koordinasyon merkezine ve kuruluşlara bağlı yatılı ev tipi ve sosyal hizmet birimleridir.

Umut evleri her ilin engellilerin kalması için uygun bölgelerinde özellikle il merkezlerinde bulunan apartman dairesi veya müstakil binalarda 2 ile 6 arasında engelli bireye hizmet veren, koordinasyon merkezine ve kuruluşlara bağlı yatılı ev tipi ve sosyal hizmet birimleridir.

Umut evleri her ilin engellilerin kalması için uygun bölgelerinde özellikle il merkezlerinde bulunan apartman dairesi veya müstakil binalarda 2 ile 6 arasında engelli bireye hizmet veren, koordinasyon merkezine ve kuruluşlara bağlı yatılı ev tipi ve sosyal hizmet birimleridir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!