Endüstri İlişkileri Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Endüstri İlişkileri Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Toplu İş Uyuşmazlıkları Ve Çözüm Yolları

1. Soru

İşçi sendikası ile işveren veya işveren sendikası arasında çalışma ilişkileriyle ilgili konularda ortaya çıkan iş uyuşmazlığın adı nedir?

Cevap

Toplu İş Uyuşmazlığı


2. Soru

Toplu iş uyuşmazlığının taraflarından en azından birisi kimdir?

Cevap

Sendikadır.


3. Soru

Toplu hak uyuşmazlığında, varolan bir neyin ihlali söz konusudur?

Cevap

Bir hakkın ihlali söz konusudur.


4. Soru

İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin dayanağını oluşturan mevzuat, toplu iş sözleşmesi ve hizmet akdi hükümleri ile sağlanan hakların sendika, işve­ren veya işveren sendikası tarafından ihlal edilmesi durumunda ortaya ne çıkmakta­dır?

Cevap

Toplu hak uyuşmazlığı


5. Soru

Varolan bir hakkın ihlali söz konusu olduğu için hak uyuşmazlıklarına, nasıl uyuşmazlıklar da denilmektedir?

Cevap

Hukuki veya yasal uyuşmazlıklar da denilmektedir.


6. Soru

Toplu çıkar uyuşmazlıklarında yeni bir neyin yaratılması söz konusudur?

Cevap

Yeni bir statünün yaratılması söz konusudur.


7. Soru

Toplu pazarlık sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlık, ne uyuşmazlığıdır?

Cevap

Toplu çıkar uyuşmazlığıdır.


8. Soru

Çıkar uyuşmazlıklarının temelinde, sermaye ve emek arasındaki üretim gelirinden daha fazla pay alma mücadelesi yatmaktadır. Bu nedenle çıkar uyuşmazlıklarına ne tür uyuşmazlıklar da denilmektedir?

Cevap

Ekonomik uyuşmazlıklar da denilmektedir.


9. Soru

Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanılan yöntemler ülkelere göre fark­lılık göstermektedir. Ülkelerin özellikle siyasi ve hukuki yapısı, o ülkedeki tüm endüstri ilişkileri sistemini etkilediği gibi, toplu iş uyuşmazlıklarının nelerini de etkilemektedir?

Cevap

Çözüm sis­temlerini de etkilemektedir?


10. Soru

Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde taraflar tamamen serbest bırakıldığı sistem hangisidir?

Cevap

Özgürlükçü Sistem (Serbestlik Sistemi)


11. Soru

Tarafların toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü için grev veya lokavta gitme olanakları söz konusu olmayan sistem hangisidir?

Cevap

Yasakçı (Zorunlu) Sistem


12. Soru

Tarafların, grev ve lokavta ancak toplu iş uyuşmazlıklarını barışçı yollarla çözümleyemedikleri takdirde gidebilmekte olacakları sistem hangisidir?

Cevap

Karma Sistem


13. Soru

Karma sistemde taraflar, toplu iş uyuşmazlıklarını öncelikle barışçı yollarla çözümlemeye çalışmakta; bu yolların başarısızlığa uğraması durumunda ise nelere gidebilmektedir?

Cevap

Grev ve lokavta gidebilmektedir.


14. Soru

Grev ve lokavt haklarının özüne dokunmadan uyuşmazlığın çözümü için hangi yolların kullanılmasının bazı durumlarda grev ve lokavtı, dolayısıyla bun­lardan doğacak zararları önleyebileceği kabul edilmektedir?

Cevap

Barışçı yolların kullanılmasının


15. Soru

Toplu iş uyuşmazlıklarında mücadeleci çözüm yollarına gidilmeden önce dışarıdan bir kişi veya kurulun taraflar arasında uzlaşma sağlayıcı çaba göstermesini öngören bir yol hangisidir?

Cevap

Uzlaştırma


16. Soru

Özgürlükçü sistemin görüldüğü ülkelerde ve karma sistemin görüldüğü ülkelerde grev ve lokavtın yasak olmadığı işlerde uyuşmazlığın çözümü için taraflar ne yollarına gidebilirler?

Cevap

Çatışmacı çözüm yollarına gidebilirler.


17. Soru

Uzlaştırmada olduğu gibi, taraflar arasındaki toplu iş uyuşmaz­lığında tarafsız üçüncü bir kişi uzlaşmaya yardımcı olmasına ve taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını gidererek onları birbirine yakınlaştırmaya çalışmasına ne denir?

Cevap

Arabuluculuk.


18. Soru

Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanılan, üçüncü bir kişi ve ya kurulun, tarafları bağlayıcı kesin bir karar vererek toplu iş uyuşmazlığını çözümlemesi yoluna ne denir?

Cevap

Tahkim (Hakem)


19. Soru

İşçilerin taleplerini işverene kabul ettirebilmek için topluca ve birlikte hareket ederek işi tamamen veya önemli derecede aksatacak ölçüde, geçici olarak işi bırakmalarına ne ad verilir?

Cevap

Grev


20. Soru

Toplu iş uyuşmazlığı nedeniyle veya herhangi bir baskı amacıyla, işçilerin işveren tarafından topluca ve geçici olarak işyerinden uzaklaştırılmalarına ne ad verilir?

Cevap

Lokavt


1. Soru

İşçi sendikası ile işveren veya işveren sendikası arasında çalışma ilişkileriyle ilgili konularda ortaya çıkan iş uyuşmazlığın adı nedir?

Cevap

Toplu İş Uyuşmazlığı

2. Soru

Toplu iş uyuşmazlığının taraflarından en azından birisi kimdir?

Cevap

Sendikadır.

3. Soru

Toplu hak uyuşmazlığında, varolan bir neyin ihlali söz konusudur?

Cevap

Bir hakkın ihlali söz konusudur.

4. Soru

İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin dayanağını oluşturan mevzuat, toplu iş sözleşmesi ve hizmet akdi hükümleri ile sağlanan hakların sendika, işve­ren veya işveren sendikası tarafından ihlal edilmesi durumunda ortaya ne çıkmakta­dır?

Cevap

Toplu hak uyuşmazlığı

5. Soru

Varolan bir hakkın ihlali söz konusu olduğu için hak uyuşmazlıklarına, nasıl uyuşmazlıklar da denilmektedir?

Cevap

Hukuki veya yasal uyuşmazlıklar da denilmektedir.

6. Soru

Toplu çıkar uyuşmazlıklarında yeni bir neyin yaratılması söz konusudur?

Cevap

Yeni bir statünün yaratılması söz konusudur.

7. Soru

Toplu pazarlık sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlık, ne uyuşmazlığıdır?

Cevap

Toplu çıkar uyuşmazlığıdır.

8. Soru

Çıkar uyuşmazlıklarının temelinde, sermaye ve emek arasındaki üretim gelirinden daha fazla pay alma mücadelesi yatmaktadır. Bu nedenle çıkar uyuşmazlıklarına ne tür uyuşmazlıklar da denilmektedir?

Cevap

Ekonomik uyuşmazlıklar da denilmektedir.

9. Soru

Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanılan yöntemler ülkelere göre fark­lılık göstermektedir. Ülkelerin özellikle siyasi ve hukuki yapısı, o ülkedeki tüm endüstri ilişkileri sistemini etkilediği gibi, toplu iş uyuşmazlıklarının nelerini de etkilemektedir?

Cevap

Çözüm sis­temlerini de etkilemektedir?

10. Soru

Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde taraflar tamamen serbest bırakıldığı sistem hangisidir?

Cevap

Özgürlükçü Sistem (Serbestlik Sistemi)

11. Soru

Tarafların toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü için grev veya lokavta gitme olanakları söz konusu olmayan sistem hangisidir?

Cevap

Yasakçı (Zorunlu) Sistem

12. Soru

Tarafların, grev ve lokavta ancak toplu iş uyuşmazlıklarını barışçı yollarla çözümleyemedikleri takdirde gidebilmekte olacakları sistem hangisidir?

Cevap

Karma Sistem

13. Soru

Karma sistemde taraflar, toplu iş uyuşmazlıklarını öncelikle barışçı yollarla çözümlemeye çalışmakta; bu yolların başarısızlığa uğraması durumunda ise nelere gidebilmektedir?

Cevap

Grev ve lokavta gidebilmektedir.

14. Soru

Grev ve lokavt haklarının özüne dokunmadan uyuşmazlığın çözümü için hangi yolların kullanılmasının bazı durumlarda grev ve lokavtı, dolayısıyla bun­lardan doğacak zararları önleyebileceği kabul edilmektedir?

Cevap

Barışçı yolların kullanılmasının

15. Soru

Toplu iş uyuşmazlıklarında mücadeleci çözüm yollarına gidilmeden önce dışarıdan bir kişi veya kurulun taraflar arasında uzlaşma sağlayıcı çaba göstermesini öngören bir yol hangisidir?

Cevap

Uzlaştırma

16. Soru

Özgürlükçü sistemin görüldüğü ülkelerde ve karma sistemin görüldüğü ülkelerde grev ve lokavtın yasak olmadığı işlerde uyuşmazlığın çözümü için taraflar ne yollarına gidebilirler?

Cevap

Çatışmacı çözüm yollarına gidebilirler.

17. Soru

Uzlaştırmada olduğu gibi, taraflar arasındaki toplu iş uyuşmaz­lığında tarafsız üçüncü bir kişi uzlaşmaya yardımcı olmasına ve taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını gidererek onları birbirine yakınlaştırmaya çalışmasına ne denir?

Cevap

Arabuluculuk.

18. Soru

Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanılan, üçüncü bir kişi ve ya kurulun, tarafları bağlayıcı kesin bir karar vererek toplu iş uyuşmazlığını çözümlemesi yoluna ne denir?

Cevap

Tahkim (Hakem)

19. Soru

İşçilerin taleplerini işverene kabul ettirebilmek için topluca ve birlikte hareket ederek işi tamamen veya önemli derecede aksatacak ölçüde, geçici olarak işi bırakmalarına ne ad verilir?

Cevap

Grev

20. Soru

Toplu iş uyuşmazlığı nedeniyle veya herhangi bir baskı amacıyla, işçilerin işveren tarafından topluca ve geçici olarak işyerinden uzaklaştırılmalarına ne ad verilir?

Cevap

Lokavt

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!