Emlak Finans ve Emlak Değerleme Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Emlak Finans ve Emlak Değerleme Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İpotekli Konut Finansmanı Sistemi Dünya Uygulamaları

1. Soru

Konut finansmanı piyasasının büyüklüğü hangi faktörlere bağlı olarak değişmektedir?

Cevap

Konut finansmanı piyasasının büyüklüğü; nüfus, kentleşme oranı, kişi başına gelir, insan ömrü gibi
faktörlere bağlı olarak değişirken, verimliliği de ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile yakından ilişkilidir.


2. Soru

Dünyada en eski ipotek örneği ilk nerede görülmüştür?

Cevap

Dünyada en eski ipotek örneği MÖ 2000 yıllarında Mezopotamya’da görülmüştür.


3. Soru

ABD’de ilk düzenli ipotekli konut finansmanı uygulamaları ne zaman başlamıştır?

Cevap

ABD’de ilk düzenli ipotekli konut finansmanı uygulamaları 1930’lu yıllarda  sigorta şirketlerinin öncülüğünde başlamıştır.


4. Soru

Genellikle gelişmiş ülkeler konut finansman sistemi uygulamasında hangi ülkeyi örnek model olarak almaktadır?

Cevap

Amerika Birleşik Devletleri gerek birincil piyasalar gerekse ikincil piyasalar bakımından çok gelişmiş konut finansman piyasasına sahiptir. Diğer gelişmiş ülkeler her ne kadar kendi koşullarına uygun bir sistem yaratmaya çalışsalar da esas itibariyle ABD sisteminin özelliklerini model almaktadırlar.


5. Soru

Büyük bunalım sonrasında konut finansman piyasasında görev alması amacıyla Amerika’da oluşturulan kurumlar nelerdir?

Cevap

Büyük bunalım sonrasında kongre tarafından konut finansman piyasasında görev almak amacıyla birkaç kamuya yararlı kurum oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu kurumlar Federal Konut Kredi Bankaları (Federal Home Loan Banks), Federal Konut İdaresi (Federal Housing Administration-FHA) ve Federal İpotek Birliği (Federal National Mortgage Association-FNMA) olarak sıralanabilir.


6. Soru

Freddie Mac’in konut finansman kredi piyasasındaki görevi nedir?

Cevap

Freddie Mac, ABD’de verilmiş konut kredilerini ödünç vererek satın almakta ve ipoteğe dayalı menkul kıymet ihraç etmektedir. Diğer yandan da özel şirketlerin ihraç ettiği ipotekli menkul kıymetlere doğrudan yatırım yapmaktadır. Böylece kurum, sermaye piyasalarının hem arz hem de talep yönünü kullanmaktadır.


7. Soru

Avrupa Birliği ipotekli konut finansmanı modelinin temel farkı nedir?

Cevap

Avrupa Birliği ipotekli konut finansmanı modelinin temel farkı ikincil piyasasının işleyişinde görülür. Avrupa Birliği ülkelerinde, ikincil piyasalarda Kıta Avrupası hukuk sistemi çerçevesinde bilanço içi menkulleştirme sistemi kullanılmaktadır. Kredi riskleri banka bilançosunda kalırken, bankalar bu riskler için sermaye yeterliliği kriterlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Ayrıca Avrupa Birliği yasaları garanti şeklindeki kamu desteğini yasakladığından verilen kredileri fonlayan kamu kuruluşu veya devlet destekli kuruluşlar bulunmamaktadır. 


8. Soru

AB ülkeleri içinde en gelişmiş ikincil piyasaya sahip ülke hangisidir?

Cevap

AB ülkeleri içinde en gelişmiş ikincil piyasaya sahip ülke Almanya’dır. Bu noktada, Alman ipotek bankaları gayrimenkul değerinin %50-60’ı tutarında kredi kullandırmaktadırlar.


9. Soru

Almanya konut finansmanında, ipotekli konut kredisi veren kurumlar nelerdir?

Cevap

Almanya konut finansmanında, ipotekli konut kredisi veren kurumlar;

“İpotek Bankaları”, “Tasarruf Bankaları”, “Yapı Tasarruf Sandıkları (Bausparkassen)”, “Merkezi Ciro Kurumları”, “Kredi Kooperatifleri”, “Bölgesel ve Diğer (Özel) Ticari Bankalar”, ve “Özel Fonlu Bankalar” dır.


10. Soru

ABD’den sonra en çok menkul kıymetleştirme yapan AB ülkesi hangisidir?

Cevap

Menkul kıymetleştirmede farklılık yaratan İngiltere, ABD’den sonra en çok menkul kıymetleştirme yapan ülke sıfatını kazanmıştır.


11. Soru

Hollanda da büyük miktarda krediler hangi ad altında ve nasıl ihraç edilmektedir?

Cevap

Hollanda da büyük miktarda krediler Ulusal İpotek Garantisi adı altında garanti verilerek ihraç edilmektedir. Garanti verilen ihraçlar sayesinde geri ödenmeme riski azalmış olmaktadır.


12. Soru

Dünyada ilk defa 1850 yılında İpotek Kredi Kanunu hangi ülkede kabul edilmiştir?

Cevap

Dünyada ilk defa 1850 yılında İpotek Kredi Kanunu Danimarka’da kabul edilmiştir.


13. Soru

Gelişmekte olan ülkelerde finansal sistemin gelişmemiş olmasının  nedenleri nelerdir?

Cevap

Gelişmekte olan ülkelerde finansal sistemin gelişmemiş olmasının birçok nedeni vardır. İlki ve en önemlisi bireylerin gelirlerinin düşük olması nedeniyle tasarruflarının çok az ya da hiç olmamasıdır. Bu nedenle bu birikimlerini yatırmak için mali kurum aramazlar. Gelişmekte olan ülkelerde bireyler finansal kurumlara kuşkuyla yaklaşırlar. Bu ülkelerde finansal kurumların kontrolü devletin elinde olduğu için zaman zaman buradaki birikimleri kendi çıkarları için kullanabilirler.


14. Soru

Gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkelerde konut finansman sistemleri arasındaki temel farklılıklar nelerdir?

Cevap

Gelişmekte olan ülkelerde konut finansmanı gelişmiş ülkelere göre oldukça farklıdır. Birçok gelişmekte olan ülkede mali piyasalar yeterince gelişmemiş ve fon fazlası olan kesim ile fon eksiği olan kesim arasında etkileşimi sağlayacak finansal kurum ve araçlar yeterince gelişmemiştir. Gelişmekte olan ülkelerde konut finansmanı, büyük oranlı bir şekilde kurumsal olmayan sektör tarafından sağlanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde konut finansmanının %10’undan azı finansal kurumlar tarafından gerçekleştirilirken gelişmiş ülkelerde bu oran %30 seviyesindedir. Bu nedenle kamu sektörünün gelişmekte olan ülkelerde sağlaması gereken husus, kurumsal olmayan finansman kaynaklarının kurumsallaştırılmasıdır.


15. Soru

Gayrimenkulün ipotek değerinin tedavülü yoluyla finansman sağlanması ise ilk defa nerede başlamıştır?

Cevap

Gayrimenkulün ipotek değerinin tedavülü yoluyla finansman sağlanması ise ilk defa Prusya’da 1769 yılında Büyük Frederich’in Emirnamesi ile başlamıştır.


16. Soru

Gayrimenkul teminatı karşılığı senet ihraç etme hakkı ise ilk defa ne zaman nerede verilmiştir?

Cevap

Gayrimenkul teminatı karşılığı senet ihraç etme hakkı ise ilk defa 1857
yılında İsviçre’nin Cenevre kantonunda verilmiştir.


17. Soru

İpotekli konut finansman sistemi Amerika’da ne zaman yaygınlaşmaya başlamıştır?

Cevap

İpotekli konut finansman sistemi Avrupa’dan yapılan göçlerin etkisiyle 1900’lü yıllardan itibaren ABD’de de yaygınlaşmaya başlamıştır.


18. Soru

İkincil piyasayı tanımlayınız?

Cevap

İkincil Piyasa; Finans kuruluşlarının veya kurumların birincil piyasada sağlanan kredileri satın alıp yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yatırımcılara sattıkları piyasalar ikincil piyasalardır.


19. Soru

Dünyada  ipotekli konut finans sisteminde yer alan  ikincil piyasa sistemi çeşitleri nelerdir?

Cevap

Dünyada bilanço içi ve bilanço dışı olmak üzere iki farklı ikincil piyasa sistemi bulunmaktadır.


20. Soru

İpotekli konut kredisi Amerikan modelinde Federal Konut Kredisi Bankası’nın asli görevi nedir?

Cevap

Federal Konut Kredisi Bankası’nın asli görevi finansal kurumlara düşük maliyetli fon sağlamaktır.


1. Soru

Konut finansmanı piyasasının büyüklüğü hangi faktörlere bağlı olarak değişmektedir?

Cevap

Konut finansmanı piyasasının büyüklüğü; nüfus, kentleşme oranı, kişi başına gelir, insan ömrü gibi
faktörlere bağlı olarak değişirken, verimliliği de ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile yakından ilişkilidir.

2. Soru

Dünyada en eski ipotek örneği ilk nerede görülmüştür?

Cevap

Dünyada en eski ipotek örneği MÖ 2000 yıllarında Mezopotamya’da görülmüştür.

3. Soru

ABD’de ilk düzenli ipotekli konut finansmanı uygulamaları ne zaman başlamıştır?

Cevap

ABD’de ilk düzenli ipotekli konut finansmanı uygulamaları 1930’lu yıllarda  sigorta şirketlerinin öncülüğünde başlamıştır.

4. Soru

Genellikle gelişmiş ülkeler konut finansman sistemi uygulamasında hangi ülkeyi örnek model olarak almaktadır?

Cevap

Amerika Birleşik Devletleri gerek birincil piyasalar gerekse ikincil piyasalar bakımından çok gelişmiş konut finansman piyasasına sahiptir. Diğer gelişmiş ülkeler her ne kadar kendi koşullarına uygun bir sistem yaratmaya çalışsalar da esas itibariyle ABD sisteminin özelliklerini model almaktadırlar.

5. Soru

Büyük bunalım sonrasında konut finansman piyasasında görev alması amacıyla Amerika’da oluşturulan kurumlar nelerdir?

Cevap

Büyük bunalım sonrasında kongre tarafından konut finansman piyasasında görev almak amacıyla birkaç kamuya yararlı kurum oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu kurumlar Federal Konut Kredi Bankaları (Federal Home Loan Banks), Federal Konut İdaresi (Federal Housing Administration-FHA) ve Federal İpotek Birliği (Federal National Mortgage Association-FNMA) olarak sıralanabilir.

6. Soru

Freddie Mac’in konut finansman kredi piyasasındaki görevi nedir?

Cevap

Freddie Mac, ABD’de verilmiş konut kredilerini ödünç vererek satın almakta ve ipoteğe dayalı menkul kıymet ihraç etmektedir. Diğer yandan da özel şirketlerin ihraç ettiği ipotekli menkul kıymetlere doğrudan yatırım yapmaktadır. Böylece kurum, sermaye piyasalarının hem arz hem de talep yönünü kullanmaktadır.

7. Soru

Avrupa Birliği ipotekli konut finansmanı modelinin temel farkı nedir?

Cevap

Avrupa Birliği ipotekli konut finansmanı modelinin temel farkı ikincil piyasasının işleyişinde görülür. Avrupa Birliği ülkelerinde, ikincil piyasalarda Kıta Avrupası hukuk sistemi çerçevesinde bilanço içi menkulleştirme sistemi kullanılmaktadır. Kredi riskleri banka bilançosunda kalırken, bankalar bu riskler için sermaye yeterliliği kriterlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Ayrıca Avrupa Birliği yasaları garanti şeklindeki kamu desteğini yasakladığından verilen kredileri fonlayan kamu kuruluşu veya devlet destekli kuruluşlar bulunmamaktadır. 

8. Soru

AB ülkeleri içinde en gelişmiş ikincil piyasaya sahip ülke hangisidir?

Cevap

AB ülkeleri içinde en gelişmiş ikincil piyasaya sahip ülke Almanya’dır. Bu noktada, Alman ipotek bankaları gayrimenkul değerinin %50-60’ı tutarında kredi kullandırmaktadırlar.

9. Soru

Almanya konut finansmanında, ipotekli konut kredisi veren kurumlar nelerdir?

Cevap

Almanya konut finansmanında, ipotekli konut kredisi veren kurumlar;

“İpotek Bankaları”, “Tasarruf Bankaları”, “Yapı Tasarruf Sandıkları (Bausparkassen)”, “Merkezi Ciro Kurumları”, “Kredi Kooperatifleri”, “Bölgesel ve Diğer (Özel) Ticari Bankalar”, ve “Özel Fonlu Bankalar” dır.

10. Soru

ABD’den sonra en çok menkul kıymetleştirme yapan AB ülkesi hangisidir?

Cevap

Menkul kıymetleştirmede farklılık yaratan İngiltere, ABD’den sonra en çok menkul kıymetleştirme yapan ülke sıfatını kazanmıştır.

11. Soru

Hollanda da büyük miktarda krediler hangi ad altında ve nasıl ihraç edilmektedir?

Cevap

Hollanda da büyük miktarda krediler Ulusal İpotek Garantisi adı altında garanti verilerek ihraç edilmektedir. Garanti verilen ihraçlar sayesinde geri ödenmeme riski azalmış olmaktadır.

12. Soru

Dünyada ilk defa 1850 yılında İpotek Kredi Kanunu hangi ülkede kabul edilmiştir?

Cevap

Dünyada ilk defa 1850 yılında İpotek Kredi Kanunu Danimarka’da kabul edilmiştir.

13. Soru

Gelişmekte olan ülkelerde finansal sistemin gelişmemiş olmasının  nedenleri nelerdir?

Cevap

Gelişmekte olan ülkelerde finansal sistemin gelişmemiş olmasının birçok nedeni vardır. İlki ve en önemlisi bireylerin gelirlerinin düşük olması nedeniyle tasarruflarının çok az ya da hiç olmamasıdır. Bu nedenle bu birikimlerini yatırmak için mali kurum aramazlar. Gelişmekte olan ülkelerde bireyler finansal kurumlara kuşkuyla yaklaşırlar. Bu ülkelerde finansal kurumların kontrolü devletin elinde olduğu için zaman zaman buradaki birikimleri kendi çıkarları için kullanabilirler.

14. Soru

Gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkelerde konut finansman sistemleri arasındaki temel farklılıklar nelerdir?

Cevap

Gelişmekte olan ülkelerde konut finansmanı gelişmiş ülkelere göre oldukça farklıdır. Birçok gelişmekte olan ülkede mali piyasalar yeterince gelişmemiş ve fon fazlası olan kesim ile fon eksiği olan kesim arasında etkileşimi sağlayacak finansal kurum ve araçlar yeterince gelişmemiştir. Gelişmekte olan ülkelerde konut finansmanı, büyük oranlı bir şekilde kurumsal olmayan sektör tarafından sağlanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde konut finansmanının %10’undan azı finansal kurumlar tarafından gerçekleştirilirken gelişmiş ülkelerde bu oran %30 seviyesindedir. Bu nedenle kamu sektörünün gelişmekte olan ülkelerde sağlaması gereken husus, kurumsal olmayan finansman kaynaklarının kurumsallaştırılmasıdır.

15. Soru

Gayrimenkulün ipotek değerinin tedavülü yoluyla finansman sağlanması ise ilk defa nerede başlamıştır?

Cevap

Gayrimenkulün ipotek değerinin tedavülü yoluyla finansman sağlanması ise ilk defa Prusya’da 1769 yılında Büyük Frederich’in Emirnamesi ile başlamıştır.

16. Soru

Gayrimenkul teminatı karşılığı senet ihraç etme hakkı ise ilk defa ne zaman nerede verilmiştir?

Cevap

Gayrimenkul teminatı karşılığı senet ihraç etme hakkı ise ilk defa 1857
yılında İsviçre’nin Cenevre kantonunda verilmiştir.

17. Soru

İpotekli konut finansman sistemi Amerika’da ne zaman yaygınlaşmaya başlamıştır?

Cevap

İpotekli konut finansman sistemi Avrupa’dan yapılan göçlerin etkisiyle 1900’lü yıllardan itibaren ABD’de de yaygınlaşmaya başlamıştır.

18. Soru

İkincil piyasayı tanımlayınız?

Cevap

İkincil Piyasa; Finans kuruluşlarının veya kurumların birincil piyasada sağlanan kredileri satın alıp yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yatırımcılara sattıkları piyasalar ikincil piyasalardır.

19. Soru

Dünyada  ipotekli konut finans sisteminde yer alan  ikincil piyasa sistemi çeşitleri nelerdir?

Cevap

Dünyada bilanço içi ve bilanço dışı olmak üzere iki farklı ikincil piyasa sistemi bulunmaktadır.

20. Soru

İpotekli konut kredisi Amerikan modelinde Federal Konut Kredisi Bankası’nın asli görevi nedir?

Cevap

Federal Konut Kredisi Bankası’nın asli görevi finansal kurumlara düşük maliyetli fon sağlamaktır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!