Elektronik Ticaret Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Elektronik Ticaret Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Elektronik Ticaret Ve Vergilendirme

1. Soru

Hizmet sağlayıcı nedir?

Cevap

Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişilere hizmet sağlayıcı adı verilir.


2. Soru

Elektronik ticarete konu işlemler vergilendirilmemeli görüşünün temel argümanları nelerdir?

Cevap

Bu görüşün esas olarak İnternet ortamını adeta bir serbest ticaret alanı olarak gördüğünü ve elektronik ticaret üzerinde hiçbir verginin uygulanmaması gereğini savunduğunu söyleyebiliriz. 


3. Soru

Elektronik ticarete konu işlemler vergilendirilmemeli görüşüne getirilen en önemli eleştiriler nelerdir?

Cevap

Vergi adaleti ve verginin genelliği ilkelerine aykırılığı, bu görüşe getirilen en önemli eleştiridir.


4. Soru

BİT vergisi önerisinin dayanağı nedir?

Cevap

BİT (Biniry Digit), bilgisayar dilinde en küçük enformasyon birimini belirtmek için kullanılan bir kavramdır. Bu çerçevede BİT Vergisi önerisi, sayısallaştırılmak suretiyle dijital ortamda transfer edilen verilerin, sahip olduğu boyutla orantılı şekilde vergiye tabi tutulması esasına dayanmaktadır.


5. Soru

 Elektronik ticaretin vergilendirilmesinde göz önüne alınması gereken temel ilkeler olan esneklik ilkesini açıklayınız?

Cevap

Bu prensibe göre vergi sistemi, teknolojik ve ticari alandaki gelişmeleri kavrayabilecek; bu sayede ortaya çıkabilecek yeni gelir unsurlarını vergilendirebilecek, pozitif bir esnekliğe sahip olmalıdır. Geleneksel ticaretin bu yeni şeklinin vergi gelirlerinde bir aşınmaya sebep olmaması için, vergi sisteminin esnekliği yüksek vergilerden oluşturulması gerekmektedir. Bu amacın gerçekleştirilmesi, vergi sistemini oluşturan mevcut vergilerin konularının elektronik ticaretten elde edilen gelirleri da kapsayacak şekilde gelişmesi ile sağlanacaktır.


6. Soru

Varış ülkesinde vergilendirme prensibini açıklayınız?

Cevap

Varış ülkesinde vergilendirme, ithalatın vergilendirildiği, ihracatta vergi iadesi sisteminin bulunduğu, başka bir deyişle ihracatın vergiden istisna tutulduğu bir sistemdir. Bu sistemde ihraç edilen mal tamamen katma değer vergisi yükünden arındırılmaktadır. İhracattan vergi alınmazken, ihracatçının ihraç ettiği mal için ödediği katma değer vergileri kendisine iade edilmektedir.


7. Soru

Gelir üzerinden alınan vergiler nelerdir?

Cevap

Gelir üzerinden alınan vergiler, gelir ve kurumlar vergisidir.


8. Soru

Uluslararası vergi hukukunda mükellefiyet hangi yaklaşımlara göre belirlenmektedir?

Cevap

Uluslararası vergi hukukunda mükellefiyet iki farklı yaklaşıma göre belirlenmektedir. Bunlardan birincisi
“kaynak ilkesi”, ikincisi ise “ikametgâh ilkesi”dir.


9. Soru

Elektronik ticaretin vergilendirilmesi ile ilgili OECD tarafından 1998 yılında Kanada’nın Ottawa kentinde yapılan geniş katılımlı toplantıda mükellefiyetin belirlenmesinde hangi esas kabul edilmiştir?

Cevap

Mükellefiyetin belirlenmesi konusu ilk defa OECD tarafından 1998 yılında Kanada’nın Ottawa kentinde yapılan geniş katılımlı toplantıda ele alınmış ve mükellefiyetin belirlenmesinde ikametgâh (yerleşiklik) esasının kabul edilmesinin gerektiği oy çokluğu ile savunulmuştur.


10. Soru

Harcamalar üzerinden alınan vergilerden hangileri genel tüketim vergisi niteliği taşımaktadır?

Cevap

Katma değer vergisi ve gümrük vergisi, genel tüketim vergisi niteliği taşımaktadır.


11. Soru

Katma değer vergisi konusunu oluşturan işlemler nelerdir?

Cevap

Türkiye’de yapılmak şartıyla katma değer vergisi konusunu oluşturan işlemler sırasıyla,

1. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,
2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı,
3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetlerdir.


12. Soru

Katma değer vergisi yönünden elektronik ticaret işlemlerini sınıflandırınız?

Cevap

Katma değer vergisi yönünden elektronik ticaret işlemleri iki gruba girer:
• İnternet üzerinden sipariş edilerek teslim edilen fiziki mallar,
• Dijital ürünlerin online teslimi şeklinde sunulan hizmetler.


13. Soru

Gümrük vergisinin konusu nedir?

Cevap

Gümrük vergisinin konusu, Türkiye’ye ithal edilen eşyalardır.


14. Soru

Elektronik ticarete konu olan dijital ürünler için dünya ticaretinde hangi antlaşma hükümlerinin uygulanacağı konusu tartışmalıdır. Bunun sebebi nedir?

Cevap

Elektronik ticarete konu olan dijital ürünlerin mal ya da hizmet olduğu konusunda açık ve net görüş birliği olmaması, bu ürünler için dünya ticaretinde hangi antlaşma hükümlerinin uygulanacağı konusunu da muğlak bırakmaktadır. Bilindiği üzere bu konuda geçerli olan iki uluslararası antlaşma vardır: Mal ticaretinde uygulanan GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması) ve hizmet ticaretinde uygulanan GATS (Hizmet Ticareti Genel Antlaşması).


15. Soru

Vergi mükelleflerinin fiziken var olan bankaları tercih etmek yerine internet üzerinden vergi cennetlerine yönelmelerinin vergi üzerinde doğurduğu olumsuz etkiler nelerdir?

Cevap

Bankaların İnternet bankacılığı işlemlerini teşvik etmesi ve parasız hale getirmesi ister istemez bu vergi açısından kayıplar meydana getirmektedir. Diğer yandan İnternet üzerinden yapılan işlemlerin, kıyı bankacılığı faaliyetlerine ve sanal bankaların kullanımına zemin hazırlaması vergi mükelleflerini bu yöne sevk etmektedir. Vergi ödemek istemeyen mükellefler, karşılarında bir tüzel kişi olarak
fiziken var olan bankaları tercih etmek yerine İnternet üzerinden vergi cennetlerine yönelmektedir. Kıyı bankacılığı ve sanal bankalar, İnternet üzerinden sağladıkları cazip imkânlarla banka ve sigorta muameleleri vergisi açısından sorunlara yol açmaktadır. Söz konusu kayıplar, bu verginin yanında gelir ve kurumlar vergisi gelirlerini de içine alarak büyük boyutlara ulaşmaktadır.


16. Soru

Damga vergisinin konusu nedir?

Cevap

Verginin konusunu mal teslimine ve hizmet ifasına hukukilik kazandırmak için düzenlenen kâğıtlar ve belgeler oluşturur.


17. Soru

Elektronik imza kullanılmak suretiyle oluşturulan belgeler damga vergisi kapsamında yer almakta mıdır?

Cevap

Elektronik imza kullanılmak suretiyle oluşturulan belgelerin bu verginin kapsamına alınması, 2004 yılında kabul edilen bir kanun değişikliğiyle gerçekleşmiştir.


18. Soru

Elektronik ticaretin gerçekleştiği internet ortamı vergi denetimi açısından ne tür zorluklar taşımaktadır?

Cevap

Elektronik ticaret faaliyetlerinin gerçekleştirildiği elektronik ortamlar işletmeler ve şahıslar açısından
gerçek olmayan kimlikler altında gerçekleştirilebildiği ve mükelleflerin gerçek kimliklerinin tespit edilebilmesi hususu da iyice zorlaştığı için vergi idareleri açısından olumsuzluklar oluşturmaktadır.
Elektronik ticaret ile ilgili olarak vergi idarelerinin yaşadığı sorunların bir diğeri de defter ve belge kayıt düzenine ilişkin yaşanan sorunlardır.


19. Soru

Elektronik ticaretin vergilendirilmesinde göz önüne alınması gereken temel ilkeler nelerdir?

Cevap

Tarafsızlık, sadelik ve basitlik, etkinlik ve adalet, esneklik, idare ve uyum maliyetlerinin düşük olması ve çifte vergilendirilmeden kaçınılması temel ilkeler olarak sayılabilir.


20. Soru

Elektronik ticaret için yeni vergiler uygulanmamalı, bu alanda mevcut vergi rejiminin uygulanmasına devam edilmelidir görüşüne karşı getirilen en önemli eleştiriler nelerdir?

Cevap

Vergi düzenlemelerinin mevcut yapısıyla bu alanda birtakım kanuni boşluklar taşıması, bu sayede mükelleflere vergi kaçırma ve vergiden kaçınma için uygun zemin hazırlaması, ilgili yaklaşımın en fazla eleştirilen noktasıdır.


1. Soru

Hizmet sağlayıcı nedir?

Cevap

Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişilere hizmet sağlayıcı adı verilir.

2. Soru

Elektronik ticarete konu işlemler vergilendirilmemeli görüşünün temel argümanları nelerdir?

Cevap

Bu görüşün esas olarak İnternet ortamını adeta bir serbest ticaret alanı olarak gördüğünü ve elektronik ticaret üzerinde hiçbir verginin uygulanmaması gereğini savunduğunu söyleyebiliriz. 

3. Soru

Elektronik ticarete konu işlemler vergilendirilmemeli görüşüne getirilen en önemli eleştiriler nelerdir?

Cevap

Vergi adaleti ve verginin genelliği ilkelerine aykırılığı, bu görüşe getirilen en önemli eleştiridir.

4. Soru

BİT vergisi önerisinin dayanağı nedir?

Cevap

BİT (Biniry Digit), bilgisayar dilinde en küçük enformasyon birimini belirtmek için kullanılan bir kavramdır. Bu çerçevede BİT Vergisi önerisi, sayısallaştırılmak suretiyle dijital ortamda transfer edilen verilerin, sahip olduğu boyutla orantılı şekilde vergiye tabi tutulması esasına dayanmaktadır.

5. Soru

 Elektronik ticaretin vergilendirilmesinde göz önüne alınması gereken temel ilkeler olan esneklik ilkesini açıklayınız?

Cevap

Bu prensibe göre vergi sistemi, teknolojik ve ticari alandaki gelişmeleri kavrayabilecek; bu sayede ortaya çıkabilecek yeni gelir unsurlarını vergilendirebilecek, pozitif bir esnekliğe sahip olmalıdır. Geleneksel ticaretin bu yeni şeklinin vergi gelirlerinde bir aşınmaya sebep olmaması için, vergi sisteminin esnekliği yüksek vergilerden oluşturulması gerekmektedir. Bu amacın gerçekleştirilmesi, vergi sistemini oluşturan mevcut vergilerin konularının elektronik ticaretten elde edilen gelirleri da kapsayacak şekilde gelişmesi ile sağlanacaktır.

6. Soru

Varış ülkesinde vergilendirme prensibini açıklayınız?

Cevap

Varış ülkesinde vergilendirme, ithalatın vergilendirildiği, ihracatta vergi iadesi sisteminin bulunduğu, başka bir deyişle ihracatın vergiden istisna tutulduğu bir sistemdir. Bu sistemde ihraç edilen mal tamamen katma değer vergisi yükünden arındırılmaktadır. İhracattan vergi alınmazken, ihracatçının ihraç ettiği mal için ödediği katma değer vergileri kendisine iade edilmektedir.

7. Soru

Gelir üzerinden alınan vergiler nelerdir?

Cevap

Gelir üzerinden alınan vergiler, gelir ve kurumlar vergisidir.

8. Soru

Uluslararası vergi hukukunda mükellefiyet hangi yaklaşımlara göre belirlenmektedir?

Cevap

Uluslararası vergi hukukunda mükellefiyet iki farklı yaklaşıma göre belirlenmektedir. Bunlardan birincisi
“kaynak ilkesi”, ikincisi ise “ikametgâh ilkesi”dir.

9. Soru

Elektronik ticaretin vergilendirilmesi ile ilgili OECD tarafından 1998 yılında Kanada’nın Ottawa kentinde yapılan geniş katılımlı toplantıda mükellefiyetin belirlenmesinde hangi esas kabul edilmiştir?

Cevap

Mükellefiyetin belirlenmesi konusu ilk defa OECD tarafından 1998 yılında Kanada’nın Ottawa kentinde yapılan geniş katılımlı toplantıda ele alınmış ve mükellefiyetin belirlenmesinde ikametgâh (yerleşiklik) esasının kabul edilmesinin gerektiği oy çokluğu ile savunulmuştur.

10. Soru

Harcamalar üzerinden alınan vergilerden hangileri genel tüketim vergisi niteliği taşımaktadır?

Cevap

Katma değer vergisi ve gümrük vergisi, genel tüketim vergisi niteliği taşımaktadır.

11. Soru

Katma değer vergisi konusunu oluşturan işlemler nelerdir?

Cevap

Türkiye’de yapılmak şartıyla katma değer vergisi konusunu oluşturan işlemler sırasıyla,

1. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,
2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı,
3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetlerdir.

12. Soru

Katma değer vergisi yönünden elektronik ticaret işlemlerini sınıflandırınız?

Cevap

Katma değer vergisi yönünden elektronik ticaret işlemleri iki gruba girer:
• İnternet üzerinden sipariş edilerek teslim edilen fiziki mallar,
• Dijital ürünlerin online teslimi şeklinde sunulan hizmetler.

13. Soru

Gümrük vergisinin konusu nedir?

Cevap

Gümrük vergisinin konusu, Türkiye’ye ithal edilen eşyalardır.

14. Soru

Elektronik ticarete konu olan dijital ürünler için dünya ticaretinde hangi antlaşma hükümlerinin uygulanacağı konusu tartışmalıdır. Bunun sebebi nedir?

Cevap

Elektronik ticarete konu olan dijital ürünlerin mal ya da hizmet olduğu konusunda açık ve net görüş birliği olmaması, bu ürünler için dünya ticaretinde hangi antlaşma hükümlerinin uygulanacağı konusunu da muğlak bırakmaktadır. Bilindiği üzere bu konuda geçerli olan iki uluslararası antlaşma vardır: Mal ticaretinde uygulanan GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması) ve hizmet ticaretinde uygulanan GATS (Hizmet Ticareti Genel Antlaşması).

15. Soru

Vergi mükelleflerinin fiziken var olan bankaları tercih etmek yerine internet üzerinden vergi cennetlerine yönelmelerinin vergi üzerinde doğurduğu olumsuz etkiler nelerdir?

Cevap

Bankaların İnternet bankacılığı işlemlerini teşvik etmesi ve parasız hale getirmesi ister istemez bu vergi açısından kayıplar meydana getirmektedir. Diğer yandan İnternet üzerinden yapılan işlemlerin, kıyı bankacılığı faaliyetlerine ve sanal bankaların kullanımına zemin hazırlaması vergi mükelleflerini bu yöne sevk etmektedir. Vergi ödemek istemeyen mükellefler, karşılarında bir tüzel kişi olarak
fiziken var olan bankaları tercih etmek yerine İnternet üzerinden vergi cennetlerine yönelmektedir. Kıyı bankacılığı ve sanal bankalar, İnternet üzerinden sağladıkları cazip imkânlarla banka ve sigorta muameleleri vergisi açısından sorunlara yol açmaktadır. Söz konusu kayıplar, bu verginin yanında gelir ve kurumlar vergisi gelirlerini de içine alarak büyük boyutlara ulaşmaktadır.

16. Soru

Damga vergisinin konusu nedir?

Cevap

Verginin konusunu mal teslimine ve hizmet ifasına hukukilik kazandırmak için düzenlenen kâğıtlar ve belgeler oluşturur.

17. Soru

Elektronik imza kullanılmak suretiyle oluşturulan belgeler damga vergisi kapsamında yer almakta mıdır?

Cevap

Elektronik imza kullanılmak suretiyle oluşturulan belgelerin bu verginin kapsamına alınması, 2004 yılında kabul edilen bir kanun değişikliğiyle gerçekleşmiştir.

18. Soru

Elektronik ticaretin gerçekleştiği internet ortamı vergi denetimi açısından ne tür zorluklar taşımaktadır?

Cevap

Elektronik ticaret faaliyetlerinin gerçekleştirildiği elektronik ortamlar işletmeler ve şahıslar açısından
gerçek olmayan kimlikler altında gerçekleştirilebildiği ve mükelleflerin gerçek kimliklerinin tespit edilebilmesi hususu da iyice zorlaştığı için vergi idareleri açısından olumsuzluklar oluşturmaktadır.
Elektronik ticaret ile ilgili olarak vergi idarelerinin yaşadığı sorunların bir diğeri de defter ve belge kayıt düzenine ilişkin yaşanan sorunlardır.

19. Soru

Elektronik ticaretin vergilendirilmesinde göz önüne alınması gereken temel ilkeler nelerdir?

Cevap

Tarafsızlık, sadelik ve basitlik, etkinlik ve adalet, esneklik, idare ve uyum maliyetlerinin düşük olması ve çifte vergilendirilmeden kaçınılması temel ilkeler olarak sayılabilir.

20. Soru

Elektronik ticaret için yeni vergiler uygulanmamalı, bu alanda mevcut vergi rejiminin uygulanmasına devam edilmelidir görüşüne karşı getirilen en önemli eleştiriler nelerdir?

Cevap

Vergi düzenlemelerinin mevcut yapısıyla bu alanda birtakım kanuni boşluklar taşıması, bu sayede mükelleflere vergi kaçırma ve vergiden kaçınma için uygun zemin hazırlaması, ilgili yaklaşımın en fazla eleştirilen noktasıdır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!