Çocuk Ve Drama Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

23.07.2022
8
A+
A-

Drama İle Fen Ve Matematik

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Çocuk Ve Drama Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Drama İle Fen Ve Matematik

1. Soru

Drama etkinlikleri planlarken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Çocukların yaratıcılıklarının, problem çözme ve
karar verme becerilerinin, iç disiplin kazanmalarının,
sorumluluk ve iş birliği duygularının gelişimine yönelik
olması.


2. Soru

Çocuklarla drama çalışması kaç yaşında başlamalıdır?

Cevap

Beş-altı


3. Soru

Beş-altı yaş altı çocuklarla darama yapılamaz mı?

Cevap

Yapılabilir ancak dramanın tüm aşamalarını
gerçekleştirmek mümkün olmayabilir.


4. Soru

Matematik ve fen bilimlerinin anlaşılmasını zor kılan
başlıca neden nedir?

Cevap

İçerdiği çoğu kavramın soyut oluşudur.


5. Soru

Drama yönteminin, geleneksel fen ve matematik
eğitimine göre sonuç bakımından farkları nelerdir?

Cevap

Daha kalıcı, akademik başarıyı destekleyici ve
daha keyifli bir süreç oluşturması.


6. Soru

Çocuklardaki merak duygusu, davranışlarını nasıl etkiler?

Cevap

Yaşadıkları dünyayı keşfetmeye, araştırmaya ve
sorgulamaya yöneltir.


7. Soru

Erken dönemde başlanan fen eğitimi, çocukların
gelişimine hangi katkıları sağlar?

Cevap

Sorun çözme, dünyayı sorgulama ve düşünme
becerisinin gelişmesini destekler.


8. Soru

Eash ve Fried’e göre fen eğitiminin çocukların yaşamı
üzerindeki önemli rolleri nelerdir?

Cevap

• Çocuklar doğa hakkında bilgi sahibi olmaktan,
düşünmekten ve gözlem yapmaktan hoşlanırlar.
• Çocuklar yaşadıkları fen deneyimleri sayesinde
çevresindeki canlı cansız kavram, olgu veya
olaylara karsı olumlu tutumlar geliştirirler.
• Eğer çocuklar erken yaşlarda fen ile ilgili
uyaranlarla karşılaşırlarsa, ilerideki eğitim
yaşantılarında fen kavramlarını daha kolay
anlamlandırmalarına yardımcı olur.
• Fen okuryazarlığı ne kadar erken yaşlarda
verilirse, çocuğun fen kavramlarını öğrenmesinde
o kadar kolaylaşır.
• Fen sayesinde, çocukların fen ile ilgili kavramları
öğrenmeleri ve neden-sonuç ilişkilerin bilimsel
açıdan anlamlandırmaları sağlanmış olur.
• Fen, çocukların bilimsel düşünmelerini
destekleyen etkili yollardan biridir.


9. Soru

Çocuklara uygulanan fen eğitiminin içeriğinde hangi
konulara yer verilir?

Cevap

a. Fiziksel bilim
b. Yaşam bilimi
c. Dünya ve Uzay bilimi
d. Bilim ve Teknoloji
e. Kişisel ve Sosyal Perspektifte bilim
f. Bilimin Doğası ve Tarihi


10. Soru

Fiziksel bilim, ne tür çalışmaları kapsamaktadır?

Cevap

Maddeler, enerji, denge, yerçekimi yasaları ve
kimyasal olaylar.


11. Soru

Fiziksel bilim çerçevesinde çocuklara, objelerin hangi
özellikleri öğretilir?

Cevap

Büyüklük, ağırlık, şekil, renk ve sıcaklık gibi
farklı gözlenebilir özellikleri.


12. Soru

Yaşam bilimi neyi temel alan bir alandır?

Cevap

Dünya üzerinde yaşayan hayvan ve bitkilerin türlerini ele alır.


13. Soru

Bu alanda çocuklara bu türlerin hangi özellikleri gösterilir?

Cevap

Farklı hayvan ve bitkilerin, davranış, hareket,
yaşam koşulları ve önemli bölümlerinin işlevleri.


14. Soru

Çocukların kazanımları hangi yolla yapılır?

Cevap

Gözleme dayanarak.


15. Soru

Dünya ve uzay bilimi hangi alanı kapsar?

Cevap

Yer bilimi, taş ve kayalar, mineraller, dünya,
deniz, hava, gezegenler, güneş sistemi ve uzay ile ilgili
konuları.


16. Soru

Hava ile ilgili çalışmalar, çocuklara ne tür beceriler
kazandırır?

Cevap

Mevsimden mevsime ve günden güne hava
değişimlerini fark etme, ölçme, tanımlama ve tahmin
etme.


17. Soru

Dünya ve uzay bilimi su ve toprakla ilgili hangi
bilgileri içerir?

Cevap

Su ve toprağın, insanların kullanabileceği_
kaynaklar sağladığı ve dünya yüzeyinin farklı yapılara
sahip olduğu (tepe, dağ, okyanus, deniz, göl, nehir vb.)


18. Soru

Bu alan, dünya üzerindeki ne tür değişimleri anlatır?

Cevap

Dünya üzerinde oluşan hızlı (deprem, volkanik
patlamalar vb.) ve yavaş (erezyon, aşınma vb.)
değişimleri.


19. Soru

Uzayla ilgili ne tür gözlemler yapılır?

Cevap

Gündüz ve gece gökyüzündeki objeler, güneş, ay,
yıldızlar, gezegenler ve bulutlar. Ayın değişim safhaları
izlenir.


20. Soru

Bilim ve teknoloji kapsamında ne hedef alınır?

Cevap

Çocuğun bir problemi belirlemesi ve
tanımlaması, çözümler üretmesinde, fayda-zarar analizini
yapabilmesi, çözümlemesi için uygulama yapması.


21. Soru

Bu alanda ne tür etkinlikler gerçekleştirilir?

Cevap

İnsanlar tarafından yapılan nesne ve doğal nesne,
bu nesneler arasındaki ayrıma ve teknolojik tasarımları
oluşturmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirilir.


22. Soru

Kişisel ve sosyal perspektifte hangi konular ele alınır?

Cevap

Kişisel sağlık, nüfustaki değişimler ve özellikler,
kaynakların türleri, çevredeki değişimler ve yerel
problemlerde bilim ve teknoloji kullanımı gibi konular ele
alınır.


23. Soru

Bilimin doğası ve tarih kapsamında çocuğa neler
kazandırılır?

Cevap

Çocuk, geçmişten günümüze yaşadığı çevredeki
nesnelerin nasıl geliştiğini, değiştiğini ve keşfetme
çabasının nasıl sürdüğünü anlar.


24. Soru

Fen eğitiminin ana hedefi nedir?

Cevap

Fen eğitiminin gerçekleştirilmesinde en önemli
amaç çocuğun temel bilimsel süreç becerilerinin
desteklenmesidir.


25. Soru

Temel bilimsel süreç becerileri nelerdir?

Cevap

• Gözlem yapma
• Sınıflandırma
• Ölçme
• İletişim/verileri kaydetme
• Tahmin Etme
• Sonuç Çıkarma


26. Soru

Gözlem yapma becerisi nasıl tanımlanır?

Cevap

Gözlem yapma becerisi, çocuğun tüm duyu
organlarını kullanarak (görme, duyma, tatma, dokunma,
koklama) çevresinde gerçeklesen olayları ve kavramları
anlamlandırması olarak tanımlanabilir.


27. Soru

Sınıflandırma becerisi nasıl tanımlanır?

Cevap

Sınıflandırma becerisi, bireyin yaşantısı
içerisinde karşılaştığı nesne veya olayların benzerlik ve
farklılıklarını fark ederek, belirlediği gruplara
yerleştirmesidir.


28. Soru

Ölçme nedir?

Cevap

Ölçme, cisim, olgu veya olayların gözlenebilir
özelliklerini fark edip uygun ölçme araçlarını kullanarak
sayısal değerler veya sayısal kıyaslamalar vermektir.


29. Soru

Verileri kaydetme/ iletişim ne için kullanılır?

Cevap

Bilimsel süreç becerisinde, çocukların öğrenme
sürecinde, öğrenilmesi hedeflenen şeyi ne kadar
öğrendiğinin ortaya çıkarılması için.


30. Soru

Tahmin etme nasıl tanımlanır?

Cevap

Tahmin etme, bir olayın sonucunu bireyin
bulduğu verilere ya da geçmişteki deneyimlerine
dayanarak önceden kestirmesidir.


31. Soru

Sonuç çıkarma nasıl bir beceridir?

Cevap

Sonuç çıkarma, çocuğun topladığı veriler ile düşünme
becerisinin kesiştiği noktada meydana gelen bir beceridir.


32. Soru

Küçük yaşlarda matematik öğretimine başlamanın
başlıca nedenleri nelerdir?

Cevap

Çocuk çevresinde gerçeklesen olayları daha
kolay anlamlandırabilir ve problem çözme becerisi gelişir.


33. Soru

Okul öncesi eğitimde matematiğe yönelik standart
içeriği hangi maddelerden oluşur?

Cevap

• Sayılar ve İşlemler
• Cebir
• Geometri
• Ölçme ve Veri Analizi
• İstatistik


34. Soru

NCTM’nin belirlemiş olduğu 5 matematik süreç
standardı nelerdir?

Cevap

• Problem Çözme
• Akıl Yürütme ve İspat Etme
• Bağlantı Kurma
• İletişim
• Temsil Etme


35. Soru

Problem çözme nasıl tanımlanır?

Cevap

Problem çözme, çözüm yolunun bilinmediği bir
durum, olay veya kavramla meşgul olmaktır.


36. Soru

Akıl yürütme ve ispat etme basamağına çocuklar ne öğrenir?

Cevap

Çocuklar akıl yürütme ve ispat etme
basamağında, matematiksel hipotezler kurmayı,
varsayımlarda bulunmayı, keşfetmeyi öğrenir.


37. Soru

Bağlantı kurma neyi sağlar?

Cevap

Bağlantı kurma sayesinde çocuk belli bir kuralın
pek çok şeye uygulanabileceğini fark eder ve kalıcı
öğrenmeler gerçekleşir.


38. Soru

Çocukların matematik kavramlarını sözel olarak ifade
etmesi ne sağlar?

Cevap

Hem dil gelişimlerini hem de matematik becerilerini arttırır.


39. Soru

Temsil etme nasıl gerçekleştirilmelidir?

Cevap

Okul öncesi dönemde matematik öğretimi
gerçekleştirilirken resimlere, grafiklere, diyagramlara,
tablolara veya çizimlere yer verilmelidir.


40. Soru

Drama uygulamasındaki üç temel aşama nelerdir?

Cevap

• Isınma-Hazırlık Aşaması
• Canlandırma Aşaması
• Değerlendirme Aşamalarıdır.


41. Soru

Drama planlanırken 5N1K kuralı nelerin cevaplarını verir?

Cevap

• “Kim?” sorusunun cevabı, drama çalışması
planlanırken, uygulama yapılacak olan grup
hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olur.
• “Ne?” sorusunun cevabı, planlanacak olan
çalışmanın konu alanını ve bu konu alanı
çerçevesindeki kazanımları belirlemede bize yol
gösterici olur.
• “Nerede?” sorusu drama planınızı nerede
uygulayacağınızın cevabını verir.
• “Niçin?” sorusu drama çalışmasının yapılma
sebebini ortaya çıkartan sorudur.
• “Nasıl?” sorusu sayesinde planı uygulayacak kişi,
drama çalışmasının aşamalarını nasıl
kurgulayacağına ve kazanıma nasıl hizmet
edeceğine dair cevaplar arar.
• “Ne oldu?” sorusu da planın değerlendirme
aşamasını yapılandırır.


42. Soru

Drama planlamasında kazanım nasıl tanımlanır?

Cevap

Kazanım, çocuğu bir öğrenme süreci sonunda
neyi bilmesi, anlaması veya yapabilmesi ile ilgili
ifadelerdir.


43. Soru

Isınma/Hazırlık etkinliğinin üç amacı nelerdir?

Cevap

• İlk amaç grubun birbirleri ile kaynaşmasıdır.
• İkinci amaç çalışmaya katılan bireyleri bedensel
olarak ısındırmaktır.
• Son amaç ise drama planına alınan konunun ana
kavramlarını oyunsu bir süreçte vermektir.


44. Soru

Geri dönüşüm robotları etkinliğinde hangi tür atık
robotları oluşturulur?

Cevap

Cam, kağıt ve plastik.


45. Soru

Don oyunu hangi kazanımı sağlar?

Cevap

Çocuklar ayak izlerinin hangi canlıya ait olduğunu öğrenirler.


46. Soru

Ayak izlerine basarak yürüme oyunu neyi sağlar.

Cevap

Ayak izlerinden canlıyı bulma bilgisinin
pekişmesine ve o hayvanın sesini tanımaya.


47. Soru

Fen eğitiminin çocukların yaşamları üzerinde önemli rolleri olmasının nedenleri nelerdir?

Cevap

Çocuklar doğa hakkında bilgi sahibi olmaktan, düşünmekten ve gözlem yapmaktan hoşlanırlar.
Çocuklar yaşadıkları fen deneyimleri sayesinde çevresindeki canlı cansız kavram, olgu veya olaylara karşı olumlu tutumlar geliştirirler.
Eğer çocuklar erken yaşlarda fen ile ilgili uyaranlarla karşılaşırlarsa, ilerideki eğitim yaşantılarında fen kavramlarını daha kolay anlamlandırmalarına yardımcı olur.
Fen okuryazarlığı ne kadar erken yaşlarda verilirse, çocuğun fen kavramlarını öğrenmesi de o kadar kolaylaşır.
Fen sayesinde, çocukların fen ile ilgili kavramları öğrenmeleri ve neden-sonuç ilişkilerini bilimsel açıdan anlamlandırmaları sağlanmış olur.
Fen, çocukların bilimsel düşünmelerini destekleyen etkili yollardan biridir.


48. Soru

Ulusal Fen Eğitimi Standatları (National Science Education Standarts) tarafından çocuklara fen eğitimi kapsamında verilmesi belirlenen konular hangileridir?

Cevap

a. Fiziksel Bilim
b. Yaşam Bilimi
c. Dünya ve Uzay Bilimi
d. Bilim ve Teknoloji
e. Kişisel ve Sosyal Perspektifte Bilim
f. Bilimin Doğası ve Tarihi


49. Soru

Araç olarak seçilecek fen konularında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar nelerdir?

Cevap

Seçilecek konunun çocuklar tarafından merak ediliyor olması ve  tüm alanlara dengeli olarak yer verilmesidir.


50. Soru

Fen eğitiminin amacı nedir?

Cevap

Fen eğitiminin gerçekleştirilmesinde en önemli amaç çocuğun temel bilimsel süreç becerilerinin desteklenmesidir.


51. Soru

Fen eğitiminde kazandırılması amaçlanan temel bilimsel süreç becerileri nelerdir?

Cevap

 • Gözlem Yapma
 • Sınıflandırma
 •  Ölçme
 • İletişim/Verileri Kaydetme
 •  Tahmin Etme
 •  Sonuç Çıkarma

52. Soru

Çocuğun matematik ile ilgili formal eğitime başlamadan önce gerçekleşen yaşamsal deneyimleri neler olabilir?

Cevap

Büyük veya küçük olanı seçebilir, uzun veya kısa olanı söyleyebilir, küçük toplama ve çıkarma işlemlerini
somut materyaller ile yapabilir.


53. Soru

Küçük yaşlarda matematik öğretimine başlamanın başlıca nedenleri nelerdir?

Cevap

Bu nedenlerden en önemlisi matematiğin yaşamın soyutlanmış biçimi olmasıdır. Erken yaşta matematik eğitiminin verilmesiyle çocuk çevresinde gerçekleşen olayları daha kolay anlamlandırabilir. Aynı zamanda matematik öğretimi bireyin problem çözme becerisini geliştirir. Problem çözme becerisinin desteklenmesi ile bireyin düşünme, tartışma ve muhakeme etme yetenekleri de aynı doğrultuda gelişecektir.


54. Soru

Amerika Matematik Öğretmenleri Ulusal Konseyi (NCTM), okul öncesi dönem çocuklarının matematik eğitimi ile ilgili olarak oluşturduğu içerik standartları nelerdir?

Cevap

Sayılar ve İşlemler
Cebir
Geometri
Ölçme ve Veri Analizi
İstatistik


55. Soru

Amerika Matematik Öğretmenleri Ulusal Konseyi (NCTM), okul öncesi dönem çocuklarının matematik eğitimi ile ilgili olarak oluşturduğu süreç standartları nelerdir?

Cevap

Problem Çözme
Akıl Yürütme ve İspat Etme
Bağlantı Kurma
İletişim
Temsil Etme


56. Soru

Çocuğun belli bir kuralın pek çok şeye uygulanabileceğini fark ederek, kalıcı öğrenmeler gerçekleşmesi hangi süreç standardı ile ilgilidir?

Cevap

Bağlantı kurma çocuğun daha kolay anlamlandırmasını sağlar. Çünkü bağlantı kurma sayesinde çocuk belli bir kuralın pek çok şeye uygulanabileceğini fark eder ve kalıcı öğrenmeler gerçekleşir.


57. Soru

Yaratıcı dramanın öğrenme- öğretme sürecindeki etkisi nasıl değerlendirilebilir?

Cevap

Drama ezbere dayalı bir yöntem değildir ve öğrenme sürecine katılan birey süreç içerisinde aktiftir, yaparak ve yaşayarak sürece dâhil olurlar. Yaratıcı drama öğrenme sürecine dahil olan çocukların duyuşsal yaşantılarını ve imgesel düşüncelerini aktif hâle getirmekte ve öğrenme süreçlerine aktif katılımı sağlanmakta etkili bir yöntemdir.


58. Soru

Yaratıcı drama uygulamasının kaç aşamadan oluşmaktadır? 

Cevap

Drama uygulaması hangi alanda hazırlanırsa hazırlansın temel olarak 3 aşamadan meydana gelir. Bu aşamalar: Isınma-Hazırlık Aşaması/ Canlandırma Aşaması/ Değerlendirme Aşaması’dır. Konu olarak belirlenen kavram veya olayın muhakkak bu üç aşamaya uygun olarak yapılandırılması gerekmektedir.


59. Soru

5N1K kuralı nedir?

Cevap

Drama planını hazırlarken ilk olarak 5N1K (Kim? Ne? Nerede? Niçin? Nasıl? Ne Oldu?) sorularına
cevap vermemiz gerekir. Çünkü drama planı, uygulanacak çocukların bireysel farklılıklarına,
uygulanacak mekana, kazanıma, değerlendirme türüne göre farklılık gösterir.


60. Soru

Isınma/Hazırlık aşamasının amaçları nelerdir?

Cevap

Isınma/Hazırlık aşamasının üç amacı bulunmaktadır. İlk amaç grubun birbirleri ile kaynaşmasıdır. Özellikle uygulama yapacağınız bireyler daha önce birbirlerini tanımıyorlar veya yeni tanışmışlar ise bu aşamada grubun birbirini tanıması ve birbiri ile etkileşime girmesi üzerine etkinlikler gerçekleştirilebilir. İkinci amacı çalışmaya katılan bireyleri bedensel olarak ısındırmaktır. Son amaç ise drama planına alınan konunun ana kavramlarını oyunsu bir süreçte vermektir.


61. Soru

Canlandırma aşamasının özelliği nedir?

Cevap

Canlandırma aşamasını diğer aşamalardan ayıran en önemli özellik “-mış gibi” yapmadır. Yani canlandırma aşamasında birey roldedir ve kendisini başka canlı veya cansız varlık veya nesne yerine koyarak rol yapar.


62. Soru

Drama çalışmasının kazanıma ulaşıp ulaşılmadığının belirlendiği aşama hangisidir?

Cevap

Değerlendirme Aşamasıdır.


63. Soru

Drama etkinliklerinde değerlendirme aşaması nasıl gerçekleştirebilir?

Cevap

Değerlendirme aşamasına dair en büyük yanlış kanı değerlendirme aşamasının sadece sözel değerlendirme olarak yapılmasıdır. Fakat değerlendirme aşaması sadece sözel olarak gerçekleştirilmemelidir. Poster yapma, pankart hazırlama, grafik yapma, dergi oluşturma, resim çizme, bir ürün ortaya çıkartma ve oyun hamurlarından bir materyal yapılması gibi farklı etkinlikler değerlendirme aşamasında kullanılır.


64. Soru

Matematik ve fen bilimleri derslerinin drama yöntemiyle verilmesinin önemi nedir?

Cevap

Çocuklara fen ve matematik zor gelebilmektedir. Matematik ve fen bilimlerini anlaşılmasını zor kılan nedenlerden birisi içerdiği kavramların çoğunun soyut oluşudur.  Özellikle bilişsel gelişimde soyut işlemler dönemindeki çocuklara bu kavramların somutlaştırarak ve yaparak yaşayarak verilmesi öğrenmeyi
kolaylaştırmaktadır. Eğitimci matematik veya fen ile ilgili çocuğa kazandırmayı hedeflediği kazanımları ancak çocuğu merkez alan, oyunlaştırılmış ve çocukların süreçte hem bilişsel hem de fiziksel olarak aktif rol almasına imkân sağlayan bir öğretim yöntemi ile kazandırabilir. Çocuğu merkeze alan, eğitimciyi rehber çocukları ise sürekli süreç içerisinde tutan ve oyunların yer aldığı en etkin yöntemlerden birisi de dramadır.


65. Soru

 Drama çalışmalarında kullanılan 5N1K kuralında yer alan “Ne?” sorusunun amacı nedir?

Cevap

“Ne?” sorusunun cevabı, planlanacak olan çalışmanın konu alanını ve bu konu alanı çerçevesindeki kazanımları belirlemede bize yol gösterici olur.


66. Soru

Drama etkinliklerinde hazırlanan çalışmanın kazanımlarının özellikleri nasıl olmalıdır?

Cevap

Kazanımlar, araç olarak alınan konunun içeriğinden çok çocukların neleri başardığına ve öğrenme
aktivitesi sonunda çocuğun neyi yapabileceğine odaklanır. Bu nedenle drama çalışmasında yazılacak olan kazanımlar gözlenebilen davranışlar olmalıdır. Ayrıca kazanım cümleleri basit, geniş zaman ve gözlenebilir/ölçülebilir yapıda olmalıdır.


1. Soru

Drama etkinlikleri planlarken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Çocukların yaratıcılıklarının, problem çözme ve
karar verme becerilerinin, iç disiplin kazanmalarının,
sorumluluk ve iş birliği duygularının gelişimine yönelik
olması.

2. Soru

Çocuklarla drama çalışması kaç yaşında başlamalıdır?

Cevap

Beş-altı

3. Soru

Beş-altı yaş altı çocuklarla darama yapılamaz mı?

Cevap

Yapılabilir ancak dramanın tüm aşamalarını
gerçekleştirmek mümkün olmayabilir.

4. Soru

Matematik ve fen bilimlerinin anlaşılmasını zor kılan
başlıca neden nedir?

Cevap

İçerdiği çoğu kavramın soyut oluşudur.

5. Soru

Drama yönteminin, geleneksel fen ve matematik
eğitimine göre sonuç bakımından farkları nelerdir?

Cevap

Daha kalıcı, akademik başarıyı destekleyici ve
daha keyifli bir süreç oluşturması.

6. Soru

Çocuklardaki merak duygusu, davranışlarını nasıl etkiler?

Cevap

Yaşadıkları dünyayı keşfetmeye, araştırmaya ve
sorgulamaya yöneltir.

7. Soru

Erken dönemde başlanan fen eğitimi, çocukların
gelişimine hangi katkıları sağlar?

Cevap

Sorun çözme, dünyayı sorgulama ve düşünme
becerisinin gelişmesini destekler.

8. Soru

Eash ve Fried’e göre fen eğitiminin çocukların yaşamı
üzerindeki önemli rolleri nelerdir?

Cevap

• Çocuklar doğa hakkında bilgi sahibi olmaktan,
düşünmekten ve gözlem yapmaktan hoşlanırlar.
• Çocuklar yaşadıkları fen deneyimleri sayesinde
çevresindeki canlı cansız kavram, olgu veya
olaylara karsı olumlu tutumlar geliştirirler.
• Eğer çocuklar erken yaşlarda fen ile ilgili
uyaranlarla karşılaşırlarsa, ilerideki eğitim
yaşantılarında fen kavramlarını daha kolay
anlamlandırmalarına yardımcı olur.
• Fen okuryazarlığı ne kadar erken yaşlarda
verilirse, çocuğun fen kavramlarını öğrenmesinde
o kadar kolaylaşır.
• Fen sayesinde, çocukların fen ile ilgili kavramları
öğrenmeleri ve neden-sonuç ilişkilerin bilimsel
açıdan anlamlandırmaları sağlanmış olur.
• Fen, çocukların bilimsel düşünmelerini
destekleyen etkili yollardan biridir.

9. Soru

Çocuklara uygulanan fen eğitiminin içeriğinde hangi
konulara yer verilir?

Cevap

a. Fiziksel bilim
b. Yaşam bilimi
c. Dünya ve Uzay bilimi
d. Bilim ve Teknoloji
e. Kişisel ve Sosyal Perspektifte bilim
f. Bilimin Doğası ve Tarihi

10. Soru

Fiziksel bilim, ne tür çalışmaları kapsamaktadır?

Cevap

Maddeler, enerji, denge, yerçekimi yasaları ve
kimyasal olaylar.

11. Soru

Fiziksel bilim çerçevesinde çocuklara, objelerin hangi
özellikleri öğretilir?

Cevap

Büyüklük, ağırlık, şekil, renk ve sıcaklık gibi
farklı gözlenebilir özellikleri.

12. Soru

Yaşam bilimi neyi temel alan bir alandır?

Cevap

Dünya üzerinde yaşayan hayvan ve bitkilerin türlerini ele alır.

13. Soru

Bu alanda çocuklara bu türlerin hangi özellikleri gösterilir?

Cevap

Farklı hayvan ve bitkilerin, davranış, hareket,
yaşam koşulları ve önemli bölümlerinin işlevleri.

14. Soru

Çocukların kazanımları hangi yolla yapılır?

Cevap

Gözleme dayanarak.

15. Soru

Dünya ve uzay bilimi hangi alanı kapsar?

Cevap

Yer bilimi, taş ve kayalar, mineraller, dünya,
deniz, hava, gezegenler, güneş sistemi ve uzay ile ilgili
konuları.

16. Soru

Hava ile ilgili çalışmalar, çocuklara ne tür beceriler
kazandırır?

Cevap

Mevsimden mevsime ve günden güne hava
değişimlerini fark etme, ölçme, tanımlama ve tahmin
etme.

17. Soru

Dünya ve uzay bilimi su ve toprakla ilgili hangi
bilgileri içerir?

Cevap

Su ve toprağın, insanların kullanabileceği_
kaynaklar sağladığı ve dünya yüzeyinin farklı yapılara
sahip olduğu (tepe, dağ, okyanus, deniz, göl, nehir vb.)

18. Soru

Bu alan, dünya üzerindeki ne tür değişimleri anlatır?

Cevap

Dünya üzerinde oluşan hızlı (deprem, volkanik
patlamalar vb.) ve yavaş (erezyon, aşınma vb.)
değişimleri.

19. Soru

Uzayla ilgili ne tür gözlemler yapılır?

Cevap

Gündüz ve gece gökyüzündeki objeler, güneş, ay,
yıldızlar, gezegenler ve bulutlar. Ayın değişim safhaları
izlenir.

20. Soru

Bilim ve teknoloji kapsamında ne hedef alınır?

Cevap

Çocuğun bir problemi belirlemesi ve
tanımlaması, çözümler üretmesinde, fayda-zarar analizini
yapabilmesi, çözümlemesi için uygulama yapması.

21. Soru

Bu alanda ne tür etkinlikler gerçekleştirilir?

Cevap

İnsanlar tarafından yapılan nesne ve doğal nesne,
bu nesneler arasındaki ayrıma ve teknolojik tasarımları
oluşturmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirilir.

22. Soru

Kişisel ve sosyal perspektifte hangi konular ele alınır?

Cevap

Kişisel sağlık, nüfustaki değişimler ve özellikler,
kaynakların türleri, çevredeki değişimler ve yerel
problemlerde bilim ve teknoloji kullanımı gibi konular ele
alınır.

23. Soru

Bilimin doğası ve tarih kapsamında çocuğa neler
kazandırılır?

Cevap

Çocuk, geçmişten günümüze yaşadığı çevredeki
nesnelerin nasıl geliştiğini, değiştiğini ve keşfetme
çabasının nasıl sürdüğünü anlar.

24. Soru

Fen eğitiminin ana hedefi nedir?

Cevap

Fen eğitiminin gerçekleştirilmesinde en önemli
amaç çocuğun temel bilimsel süreç becerilerinin
desteklenmesidir.

25. Soru

Temel bilimsel süreç becerileri nelerdir?

Cevap

• Gözlem yapma
• Sınıflandırma
• Ölçme
• İletişim/verileri kaydetme
• Tahmin Etme
• Sonuç Çıkarma

26. Soru

Gözlem yapma becerisi nasıl tanımlanır?

Cevap

Gözlem yapma becerisi, çocuğun tüm duyu
organlarını kullanarak (görme, duyma, tatma, dokunma,
koklama) çevresinde gerçeklesen olayları ve kavramları
anlamlandırması olarak tanımlanabilir.

27. Soru

Sınıflandırma becerisi nasıl tanımlanır?

Cevap

Sınıflandırma becerisi, bireyin yaşantısı
içerisinde karşılaştığı nesne veya olayların benzerlik ve
farklılıklarını fark ederek, belirlediği gruplara
yerleştirmesidir.

28. Soru

Ölçme nedir?

Cevap

Ölçme, cisim, olgu veya olayların gözlenebilir
özelliklerini fark edip uygun ölçme araçlarını kullanarak
sayısal değerler veya sayısal kıyaslamalar vermektir.

29. Soru

Verileri kaydetme/ iletişim ne için kullanılır?

Cevap

Bilimsel süreç becerisinde, çocukların öğrenme
sürecinde, öğrenilmesi hedeflenen şeyi ne kadar
öğrendiğinin ortaya çıkarılması için.

30. Soru

Tahmin etme nasıl tanımlanır?

Cevap

Tahmin etme, bir olayın sonucunu bireyin
bulduğu verilere ya da geçmişteki deneyimlerine
dayanarak önceden kestirmesidir.

31. Soru

Sonuç çıkarma nasıl bir beceridir?

Cevap

Sonuç çıkarma, çocuğun topladığı veriler ile düşünme
becerisinin kesiştiği noktada meydana gelen bir beceridir.

32. Soru

Küçük yaşlarda matematik öğretimine başlamanın
başlıca nedenleri nelerdir?

Cevap

Çocuk çevresinde gerçeklesen olayları daha
kolay anlamlandırabilir ve problem çözme becerisi gelişir.

33. Soru

Okul öncesi eğitimde matematiğe yönelik standart
içeriği hangi maddelerden oluşur?

Cevap

• Sayılar ve İşlemler
• Cebir
• Geometri
• Ölçme ve Veri Analizi
• İstatistik

34. Soru

NCTM’nin belirlemiş olduğu 5 matematik süreç
standardı nelerdir?

Cevap

• Problem Çözme
• Akıl Yürütme ve İspat Etme
• Bağlantı Kurma
• İletişim
• Temsil Etme

35. Soru

Problem çözme nasıl tanımlanır?

Cevap

Problem çözme, çözüm yolunun bilinmediği bir
durum, olay veya kavramla meşgul olmaktır.

36. Soru

Akıl yürütme ve ispat etme basamağına çocuklar ne öğrenir?

Cevap

Çocuklar akıl yürütme ve ispat etme
basamağında, matematiksel hipotezler kurmayı,
varsayımlarda bulunmayı, keşfetmeyi öğrenir.

37. Soru

Bağlantı kurma neyi sağlar?

Cevap

Bağlantı kurma sayesinde çocuk belli bir kuralın
pek çok şeye uygulanabileceğini fark eder ve kalıcı
öğrenmeler gerçekleşir.

38. Soru

Çocukların matematik kavramlarını sözel olarak ifade
etmesi ne sağlar?

Cevap

Hem dil gelişimlerini hem de matematik becerilerini arttırır.

39. Soru

Temsil etme nasıl gerçekleştirilmelidir?

Cevap

Okul öncesi dönemde matematik öğretimi
gerçekleştirilirken resimlere, grafiklere, diyagramlara,
tablolara veya çizimlere yer verilmelidir.

40. Soru

Drama uygulamasındaki üç temel aşama nelerdir?

Cevap

• Isınma-Hazırlık Aşaması
• Canlandırma Aşaması
• Değerlendirme Aşamalarıdır.

41. Soru

Drama planlanırken 5N1K kuralı nelerin cevaplarını verir?

Cevap

• “Kim?” sorusunun cevabı, drama çalışması
planlanırken, uygulama yapılacak olan grup
hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olur.
• “Ne?” sorusunun cevabı, planlanacak olan
çalışmanın konu alanını ve bu konu alanı
çerçevesindeki kazanımları belirlemede bize yol
gösterici olur.
• “Nerede?” sorusu drama planınızı nerede
uygulayacağınızın cevabını verir.
• “Niçin?” sorusu drama çalışmasının yapılma
sebebini ortaya çıkartan sorudur.
• “Nasıl?” sorusu sayesinde planı uygulayacak kişi,
drama çalışmasının aşamalarını nasıl
kurgulayacağına ve kazanıma nasıl hizmet
edeceğine dair cevaplar arar.
• “Ne oldu?” sorusu da planın değerlendirme
aşamasını yapılandırır.

42. Soru

Drama planlamasında kazanım nasıl tanımlanır?

Cevap

Kazanım, çocuğu bir öğrenme süreci sonunda
neyi bilmesi, anlaması veya yapabilmesi ile ilgili
ifadelerdir.

43. Soru

Isınma/Hazırlık etkinliğinin üç amacı nelerdir?

Cevap

• İlk amaç grubun birbirleri ile kaynaşmasıdır.
• İkinci amaç çalışmaya katılan bireyleri bedensel
olarak ısındırmaktır.
• Son amaç ise drama planına alınan konunun ana
kavramlarını oyunsu bir süreçte vermektir.

44. Soru

Geri dönüşüm robotları etkinliğinde hangi tür atık
robotları oluşturulur?

Cevap

Cam, kağıt ve plastik.

45. Soru

Don oyunu hangi kazanımı sağlar?

Cevap

Çocuklar ayak izlerinin hangi canlıya ait olduğunu öğrenirler.

46. Soru

Ayak izlerine basarak yürüme oyunu neyi sağlar.

Cevap

Ayak izlerinden canlıyı bulma bilgisinin
pekişmesine ve o hayvanın sesini tanımaya.

47. Soru

Fen eğitiminin çocukların yaşamları üzerinde önemli rolleri olmasının nedenleri nelerdir?

Cevap

Çocuklar doğa hakkında bilgi sahibi olmaktan, düşünmekten ve gözlem yapmaktan hoşlanırlar.
Çocuklar yaşadıkları fen deneyimleri sayesinde çevresindeki canlı cansız kavram, olgu veya olaylara karşı olumlu tutumlar geliştirirler.
Eğer çocuklar erken yaşlarda fen ile ilgili uyaranlarla karşılaşırlarsa, ilerideki eğitim yaşantılarında fen kavramlarını daha kolay anlamlandırmalarına yardımcı olur.
Fen okuryazarlığı ne kadar erken yaşlarda verilirse, çocuğun fen kavramlarını öğrenmesi de o kadar kolaylaşır.
Fen sayesinde, çocukların fen ile ilgili kavramları öğrenmeleri ve neden-sonuç ilişkilerini bilimsel açıdan anlamlandırmaları sağlanmış olur.
Fen, çocukların bilimsel düşünmelerini destekleyen etkili yollardan biridir.

48. Soru

Ulusal Fen Eğitimi Standatları (National Science Education Standarts) tarafından çocuklara fen eğitimi kapsamında verilmesi belirlenen konular hangileridir?

Cevap

a. Fiziksel Bilim
b. Yaşam Bilimi
c. Dünya ve Uzay Bilimi
d. Bilim ve Teknoloji
e. Kişisel ve Sosyal Perspektifte Bilim
f. Bilimin Doğası ve Tarihi

49. Soru

Araç olarak seçilecek fen konularında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar nelerdir?

Cevap

Seçilecek konunun çocuklar tarafından merak ediliyor olması ve  tüm alanlara dengeli olarak yer verilmesidir.

50. Soru

Fen eğitiminin amacı nedir?

Cevap

Fen eğitiminin gerçekleştirilmesinde en önemli amaç çocuğun temel bilimsel süreç becerilerinin desteklenmesidir.

51. Soru

Fen eğitiminde kazandırılması amaçlanan temel bilimsel süreç becerileri nelerdir?

Cevap

 • Gözlem Yapma
 • Sınıflandırma
 •  Ölçme
 • İletişim/Verileri Kaydetme
 •  Tahmin Etme
 •  Sonuç Çıkarma
52. Soru

Çocuğun matematik ile ilgili formal eğitime başlamadan önce gerçekleşen yaşamsal deneyimleri neler olabilir?

Cevap

Büyük veya küçük olanı seçebilir, uzun veya kısa olanı söyleyebilir, küçük toplama ve çıkarma işlemlerini
somut materyaller ile yapabilir.

53. Soru

Küçük yaşlarda matematik öğretimine başlamanın başlıca nedenleri nelerdir?

Cevap

Bu nedenlerden en önemlisi matematiğin yaşamın soyutlanmış biçimi olmasıdır. Erken yaşta matematik eğitiminin verilmesiyle çocuk çevresinde gerçekleşen olayları daha kolay anlamlandırabilir. Aynı zamanda matematik öğretimi bireyin problem çözme becerisini geliştirir. Problem çözme becerisinin desteklenmesi ile bireyin düşünme, tartışma ve muhakeme etme yetenekleri de aynı doğrultuda gelişecektir.

54. Soru

Amerika Matematik Öğretmenleri Ulusal Konseyi (NCTM), okul öncesi dönem çocuklarının matematik eğitimi ile ilgili olarak oluşturduğu içerik standartları nelerdir?

Cevap

Sayılar ve İşlemler
Cebir
Geometri
Ölçme ve Veri Analizi
İstatistik

55. Soru

Amerika Matematik Öğretmenleri Ulusal Konseyi (NCTM), okul öncesi dönem çocuklarının matematik eğitimi ile ilgili olarak oluşturduğu süreç standartları nelerdir?

Cevap

Problem Çözme
Akıl Yürütme ve İspat Etme
Bağlantı Kurma
İletişim
Temsil Etme

56. Soru

Çocuğun belli bir kuralın pek çok şeye uygulanabileceğini fark ederek, kalıcı öğrenmeler gerçekleşmesi hangi süreç standardı ile ilgilidir?

Cevap

Bağlantı kurma çocuğun daha kolay anlamlandırmasını sağlar. Çünkü bağlantı kurma sayesinde çocuk belli bir kuralın pek çok şeye uygulanabileceğini fark eder ve kalıcı öğrenmeler gerçekleşir.

57. Soru

Yaratıcı dramanın öğrenme- öğretme sürecindeki etkisi nasıl değerlendirilebilir?

Cevap

Drama ezbere dayalı bir yöntem değildir ve öğrenme sürecine katılan birey süreç içerisinde aktiftir, yaparak ve yaşayarak sürece dâhil olurlar. Yaratıcı drama öğrenme sürecine dahil olan çocukların duyuşsal yaşantılarını ve imgesel düşüncelerini aktif hâle getirmekte ve öğrenme süreçlerine aktif katılımı sağlanmakta etkili bir yöntemdir.

58. Soru

Yaratıcı drama uygulamasının kaç aşamadan oluşmaktadır? 

Cevap

Drama uygulaması hangi alanda hazırlanırsa hazırlansın temel olarak 3 aşamadan meydana gelir. Bu aşamalar: Isınma-Hazırlık Aşaması/ Canlandırma Aşaması/ Değerlendirme Aşaması’dır. Konu olarak belirlenen kavram veya olayın muhakkak bu üç aşamaya uygun olarak yapılandırılması gerekmektedir.

59. Soru

5N1K kuralı nedir?

Cevap

Drama planını hazırlarken ilk olarak 5N1K (Kim? Ne? Nerede? Niçin? Nasıl? Ne Oldu?) sorularına
cevap vermemiz gerekir. Çünkü drama planı, uygulanacak çocukların bireysel farklılıklarına,
uygulanacak mekana, kazanıma, değerlendirme türüne göre farklılık gösterir.

60. Soru

Isınma/Hazırlık aşamasının amaçları nelerdir?

Cevap

Isınma/Hazırlık aşamasının üç amacı bulunmaktadır. İlk amaç grubun birbirleri ile kaynaşmasıdır. Özellikle uygulama yapacağınız bireyler daha önce birbirlerini tanımıyorlar veya yeni tanışmışlar ise bu aşamada grubun birbirini tanıması ve birbiri ile etkileşime girmesi üzerine etkinlikler gerçekleştirilebilir. İkinci amacı çalışmaya katılan bireyleri bedensel olarak ısındırmaktır. Son amaç ise drama planına alınan konunun ana kavramlarını oyunsu bir süreçte vermektir.

61. Soru

Canlandırma aşamasının özelliği nedir?

Cevap

Canlandırma aşamasını diğer aşamalardan ayıran en önemli özellik “-mış gibi” yapmadır. Yani canlandırma aşamasında birey roldedir ve kendisini başka canlı veya cansız varlık veya nesne yerine koyarak rol yapar.

62. Soru

Drama çalışmasının kazanıma ulaşıp ulaşılmadığının belirlendiği aşama hangisidir?

Cevap

Değerlendirme Aşamasıdır.

63. Soru

Drama etkinliklerinde değerlendirme aşaması nasıl gerçekleştirebilir?

Cevap

Değerlendirme aşamasına dair en büyük yanlış kanı değerlendirme aşamasının sadece sözel değerlendirme olarak yapılmasıdır. Fakat değerlendirme aşaması sadece sözel olarak gerçekleştirilmemelidir. Poster yapma, pankart hazırlama, grafik yapma, dergi oluşturma, resim çizme, bir ürün ortaya çıkartma ve oyun hamurlarından bir materyal yapılması gibi farklı etkinlikler değerlendirme aşamasında kullanılır.

64. Soru

Matematik ve fen bilimleri derslerinin drama yöntemiyle verilmesinin önemi nedir?

Cevap

Çocuklara fen ve matematik zor gelebilmektedir. Matematik ve fen bilimlerini anlaşılmasını zor kılan nedenlerden birisi içerdiği kavramların çoğunun soyut oluşudur.  Özellikle bilişsel gelişimde soyut işlemler dönemindeki çocuklara bu kavramların somutlaştırarak ve yaparak yaşayarak verilmesi öğrenmeyi
kolaylaştırmaktadır. Eğitimci matematik veya fen ile ilgili çocuğa kazandırmayı hedeflediği kazanımları ancak çocuğu merkez alan, oyunlaştırılmış ve çocukların süreçte hem bilişsel hem de fiziksel olarak aktif rol almasına imkân sağlayan bir öğretim yöntemi ile kazandırabilir. Çocuğu merkeze alan, eğitimciyi rehber çocukları ise sürekli süreç içerisinde tutan ve oyunların yer aldığı en etkin yöntemlerden birisi de dramadır.

65. Soru

 Drama çalışmalarında kullanılan 5N1K kuralında yer alan “Ne?” sorusunun amacı nedir?

Cevap

“Ne?” sorusunun cevabı, planlanacak olan çalışmanın konu alanını ve bu konu alanı çerçevesindeki kazanımları belirlemede bize yol gösterici olur.

66. Soru

Drama etkinliklerinde hazırlanan çalışmanın kazanımlarının özellikleri nasıl olmalıdır?

Cevap

Kazanımlar, araç olarak alınan konunun içeriğinden çok çocukların neleri başardığına ve öğrenme
aktivitesi sonunda çocuğun neyi yapabileceğine odaklanır. Bu nedenle drama çalışmasında yazılacak olan kazanımlar gözlenebilen davranışlar olmalıdır. Ayrıca kazanım cümleleri basit, geniş zaman ve gözlenebilir/ölçülebilir yapıda olmalıdır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.