Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

23.07.2022
9
A+
A-

Dünyada Çocuk Eğitimi

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Dünyada Çocuk Eğitimi

1. Soru

Erken çocukluk eğitimi hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Erken çocukluk eğitimi ülkemizde son yıllarda
anne-babaların, eğitimcilerin, politikacıların ve
toplumdaki diğer birçok kesimin dikkatini çekmeye
başlamıştır. 0-6 yaş grubu çocuklarını kapsayan okul
öncesi dönem diye adlandırdığımız dönemin öneminin
farkındalığına dünyadaki çeşitli ülkeler sahipken ülkemiz
gibi bazı gelişmekte olan ülkelerde de son yıllarda önem
arz etmeye başlamıştır. Örneğin Amerika Birleşik
Devletleri ve Avrupa’da yoksulluk ve savaşın yıkıcı
etkilerini ailelerin ve çocukların üzerinden atabilmek için;
sağlık ve gelişim taramaları, ev veya kurum merkezli
destek hizmetleri, aileler için psikososyal destek
hizmetleri ekonominin gelişimi kapsamına girmiştir.
Ülkemizdeki erken çocukluk eğitimine dair çalışmalar ise
1980’li yıllarda başlamıştır.


2. Soru

Okul öncesi eğitimi ne zaman verilir?

Cevap

Okul öncesi eğitimi 0-6 yaş grubunu kapsayan bir
dönemde verilir.


3. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde verilen eğitimi
anlatınız?

Cevap

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitimdeki
yetkiler eyaletlere, yerel hükümetlere verilmiştir. Bu
yüzden elliden fazla eğitim sistemi bulunmaktadır. Eğitim
sisteminin işleyişinde federal hükümetin ise eğitimde
fırsat eşitliğini sağlamak, yerel çabaları, özel sektörü,
toplumsal örgütleri, velileri ve öğrencileri eğitimin
kalitesinin geliştirilmesine yönelik teşvik etmek, araştırma
geliştirme faaliyetlerini yürütmek gibi doğrudan ve dolaylı
yollarla etkileri vardır. Uygulamalardaki farklılıklara
rağmen bütün eyaletlerce benimsenen genel amaç ve
ilkeler vardır. Bu ilkeler 1947’de yılında kabul edilen
“Temel Eğitim Yasası” ve “Okul Eğitimi Yasası” ile
belirlenmiştir. Vurgulanan başlıca ilke ise herkes için
eğitimde fırsat eşitliğidir.


4. Soru

Amerika Birleşik Devletleri eğitim kademeleri nasıl
oluşmaktadır?

Cevap

ABD eğitim sistemi ülkemizdekine benzer
şekilde ilköğretim, ortaöğretim ve ortaöğretim sonrası
eğitim kademeleri olmak üzere üç ana bölümden oluşur.


5. Soru

ABD’de zorunlu eğitiminden bahsediniz?

Cevap

Amerika Birleşik Devletleri’nde yirmi dokuz
eyalette altı yaşından on altı yaşına kadar, on altı eyalette
yedi yaşından on altı yaşına kadar ve üç eyalette beş
yaşından on altı yaşına kadar eğitim zorunludur. Zorunlu
eğitim süresince kamu okullarında eğitim ücretsizdir.
Zorunlu eğitim süresince ülke genelinde birçok yerde
devlet okullarında öğle yemekleri ya ücretsizdir veya
ücretlerin bir kısmı devletçe karşılanmaktadır.


6. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitimi
tartışınız?

Cevap

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi
eğitimin zorunlu olduğu eyaletlerin yanı sıra zorunlu
olmadığı eyaletler de bulunmaktadır. Okul öncesi eğitimin
temel amacı, çocukları okula hazırlayıp onların
kendilerine güvenmelerini sağlamaktır. Okul öncesi eğitim
sitemi 3’e ayrılmaktadır; 2-4 yaş arası çocuklara hizmet
verilen kreşler, 2-5 yaş arası çocuklara hizmet verilen
günlük bakım merkezleri, 4-6 yaş arası çocuklara hizmet
verilen anaokullarıdır. Okul öncesi eğitimi parasızdır ve
tam gün, yarım gün şeklinde uygulanmaktadır. Ev
ziyaretleri, aile eğitimi sınıfları, danışmanlık ve diğer aile
eğitimi etkinlikleri okul öncesi öğretmenlerinin
sorumlulukları arasındadır. Anasınıflarının çoğu
ilköğretim bünyesinde bulunmaktadır. Bir sınıfta en fazla
yirmi çocuk bulunur ve yaklaşık on sekiz çocuğa bir
öğretmen düşmektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarında
dil, drama, görsel sanatlar, müzik ve oyun eğitiminin
yanında koşma, tırmanma gibi bedensel yeteneklerin de
gelişimi yönünden eğitim verilmektedir. Bu kurumların
bazıları devlet, bazıları sivil kuruluşlar tarafından finanse
edilmektedirler.


7. Soru

Bank Street Yaklaşımını açıklayınız?

Cevap

Bank Street Yaklaşımı çocuğun hayal gücünü,
yaratıcılığını destekleyen materyaller, bloklar, oyun
hamurları, boyalar, su, kum, tahta gibi zengin içeriklerle
çocuğa sunulmaktadır. Çocuğun araştırmasına, keşif
yapmasına olanak sağlayan ve öğrenmesini destekleyen
her tür materyal çocuklara sunulmakta hem bireysel hem
de küçük grup etkinliklerine imkân tanınmaktadır. Aile,
eğitim programının önemli bir parçasıdır. Çocukların göz
hizasında her çocuğun kendi ailesinin fotoğraarı yer
almaktadır. Böylece çocuklar sınıf içinde aileleriyle
etkileşimde olmaya devam ederek kendilerini güvende
hissetmektedir. Ayrıca çocuklar kendi ailelerinin dışında
başka aileleri, farklılıkları, benzerlikleri ve onların
kültürlerini tanıyarak bir topluma ait olma fikrini de
geliştirmeye başlamaktadır. Öğretmen çocukların dünyayı
keşfetmesine olanak sağlamalıdır.


8. Soru

Proje Yaklaşımını açıklayınız?

Cevap

Proje yaklaşımında çocukların ilgileri,
yaşantıları, yaşları, gelişim düzeyleri, kullanılacak araçgereçlerin
uygunluğu, kaynaklara ulaşım kolaylığı, aile ve
toplumun özellikleri doğrultusunda öğretmen ya da çocuk
tarafından bir konu belirlenir. Ardından çocukların konu
hakkındaki bilgi ve deneyimlerini ortaya çıkarmak için
sorular sorularak tartışma ortamı yaratılır ve tartışma
sırasında konuyla ilgili kavramlardan harita oluşturulur.
Daha sonra konuyla ilgili merak edilen ve cevapları
aranacak sorulardan liste oluşturulur. Diğer aşamada
çocuklar etkin olarak görev alır, araştırır, gözlem yapar,
gözlemlediklerini çizer, karar verir, tartışır, fikirlerini
açıklar, konu uzmanı ile görüşür, sorumluluk alır, alan
gezisi yapar. Son aşamada ise çocuklar önceki bilgi ve
deneyimlerini yeni öğrenmeleri ile birleştirerek anlamlı
hâle getirir. Olayların bir araya getirilerek özetlendiği bu
aşamada çocuklar dramatik oyunlar, konuşmalar, sergiler,
geziler yoluyla oluşturdukları projeyi tanıtır.


9. Soru

Head Start Yaklaşımını açıklayınız?

Cevap

Head Start projesi 4 ana bölümden oluşur.
Bunlar; eğitim, sağlık, ebeveyn katılımı ve sosyal
hizmetlerdir. Bu hizmetler Aral, Kandır ve Can Yaşar’a
göre aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. Eğitim: Head Start
Projesine dâhil olan her çocuk zihinsel, sosyal, duygusal
gelişimi desteklemek amacıyla çok çeşitli öğrenme
yaşantılarıyla karşı karşıya kalır. Program hazırlanırken
her çocuğun, ailenin ve içinde yaşadıkları topluluğun
kültürel özelliklerine dikkat edilir. Çocuklar için özel
öğrenme ortamları hazırlanır. Günlük programda çocuk
odaklı, yetişkinin rehberlik ettiği ancak daha çok
çocukların tercihlerine dayalı serbest zaman etkinliklerinin
yanı sıra küçük grup etkinlikleri ve büyük grup etkinlikleri
yer almaktadır. Bu etkinliklere ek olarak dış alan
etkinlikleri, toplanma ve temizlik zamanları da programda
yer almaktadır. Çocukların yaratıcılıklarını, dil becerilerini
desteklemek amacıyla sanat, drama, müzik etkinliklerine
de yer verilmektedir. Sağlık: Program sağlık problemlerini
erken teşhis etmenin önemi üzerinde de durmuştur.
Çocukların sağlıklı olmaları için ruh sağlığı, vücut sağlığı
ve beslenmeyi içeren zorunlu sağlık programları
hazırlanmaktadır. Ebeveynleri de dengeli beslenme,
sağlıklı yiyecek seçimi konusunda aydınlatmaktadır.
Ebeveyn Katılımı: Ebeveynler sınıftaki etkinliklere ve
çocuk gelişimiyle ilgili çalışmalara etkin olarak katılır.
Aynı zamanda aileler gönüllü ya da maaşlı olarak Head
Start okullarında çeşitli görevler alarak çalışabilmekte, bu
yolla gelir elde etme imkânına sahip olabilirken
çocuklarının devam ettikleri programın bir parçası olarak
daha fazla sorumluluk almaları ve kişisel olarak da
kendilerini geliştirebilmeleri mümkün olabilmektedir.
Sosyal Hizmetler: Programda okul-toplum iş birliğini
sağlayan bir yapılanma söz konusudur. Sorumlu birim ya
da kişiler tarafından temel ihtiyaçlara yönelik hizmetler
planlanmakta; ev bulma, yiyecek-içecek ihtiyacını
karşılama, ulaşımı sağlama, iş bulma, eğitime devam
etmelerini sağlama, ruh sağlığının korunması için gerekli
birimlerle koordinasyon hâlinde çalışılmaktadır.


10. Soru

High Scope Yaklaşımını açıklayınız?

Cevap

High Scope yaklaşımında öğretmenler yaratıcı
ifade becerisi, dil ve okuryazarlık, sosyal etkileşim,
psikomotor gelişim, müzik, sıralama ve sınıflama
becerileri, sayılar, zaman ve mekân kavramları gibi temel
deneyimleri kazandırmak amacıyla iki öğretmen olarak
çocuklarla birlikte çalışır. Yaklaşımın en temel taşlarından
biri aile katılımıdır. Ev ziyaretlerinin de içinde bulunduğu
aile katılımı çalışmaları aile ve çocuk hakkında
derinlemesine bilgi sahibi olmak açısından önemlidir.
High Scope yaklaşımında etkinlik köşelerinde her tür
doğal materyal, ev işlerinde kullanılan malzemeler,
kullanılmayan araç gereçler bulunmaktadır. Köşelerde
eğitici oyuncaklar, dil gelişimini destekleyen çalışma
yaprakları, drama, resim gibi yaratıcı etkinlikleri
destekleyen materyaller, yapı-inşa malzemeleri, bloklar,
yapbozlar gibi zengin içerikte malzemeler açık raflarda
çocukların kolayca ulaşabileceği şekilde sunulmaktadır.
High Scope programı bir günü planlama zamanı, çalışma
zamanı, toplanma zamanı, değerlendirme zamanı, küçük
grup zamanı, büyük grup zamanı, bahçe zamanı gibi
çeşitli etkinlik zamanlarına böler. Planlama Zamanı:
Günün başında yaklaşık 15 dakikalık bir zaman dilimidir.
Çocuklar hangi etkinlik köşesinde, ne çeşit materyalle,
nasıl bir şey yapacağına karar vererek bunu öğretmeni ve
diğer arkadaşlarıyla paylaşır. Çalışma Zamanı: Çocuk
planladığı çalışmaları uygulamaya koyar. Bu aşamada
çocuklar yaklaşık 45-50 dakika boyunca kararlaştırdıkları
çalışmaları yapmaya koyulur. Bu süreçte öğretmen
çocukların bilgiyi nasıl topladıklarını, akranlarıyla nasıl
bir etkileşim içinde olduklarını, problemleri nasıl
çözdüklerini gözlemektedir. Toplanma Zamanı: Çalışma
zamanı sona erdiğinde çocuklar malzemeleri yerlerine
kaldırır, yarım kalan çalışmalarını daha sonra devam
etmek üzere uygun köşede muhafaza eder. Dağılan ve
kirlenen köşeler ve masalar çocuklar tarafından temizlenir.
Değerlendirme Zamanı: Bu zamanda çocuklar kendi
deneyimlerini gözden geçirerek elde ettikleri kazanımları
öğretmenlerinin ve diğer arkadaşlarının rehberliğinde
değerlendirme şansı yakalamaktadır. Büyük yaş
grubundaki çocuklar etkinliğin hikâyesini, karşılaştıkları
problemleri ve bunları nasıl çözdüklerini anlatabilir.
Küçük Grup Zamanı: Çocuklar gruplara ayrılarak bir
öğretmenin rehberliğinde kendilerine sunulan malzemeler
eşliğinde değişik etkinlikler yapmaktadır. Burada
çocukların aktif katılımı, düşüncelerini ifade etmeleri, açık
uçlu sorulara cevap verebilmeleri önemlidir. Büyük Grup
Zamanı: Tüm çocukların katılımıyla etkinlikler
yürütülmektedir. Şarkı söylemek, müzik aleti çalmak ya
da kurallı oyun oynamak gibi. Bahçe Zamanı: Çocukların
bahçeye çıkarak çeşitli oyunlar oynadıkları bir zaman
dilimidir.


11. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmen yetiştirmeyi
açıklayınız?

Cevap

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmen
yetiştiren yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere
göre kabul edilen öğrenciler mezun olmak için yine bazı
şartları yerine getirmek zorundadır. Adayın kabul
edilebilmesi için en az not ortalaması (4 üzerinden 2.5),
tavsiye mektupları, konuşma testi, başvuru öncesi
mülakatı, yazılı dil testi, fiziki sağlık raporu, standart
testler, davranış ile ilgili testler, kişilik testleri, psikolojik
sınav gibi ölçütlere bakılır. Öğretmen yetiştiren
yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere göre kabul
edilen öğrenciler, mezun olmak için yine bazı şartları
yerine getirmek zorundadır. Mezun olanlara “geçici”
öğretmenlik sertifikası verilir. 4 aşamalı sözlü bir sınavdan
geçtikten sonra 1 yıllık sözleşme ile mesleğe başlarlar. İlk
yıllarda yeteneği ve bilgisi sürekli olarak takip edilir ve
rapor tutulur. “Sürekli” sertifika alabilmek için bazı
koşullar yerine getirilmelidir. Sürekli sertifika koşulları
ise; En az 30 kredi- saatlik eğitim ve öğretim alanında
master derecesine sahip olmak, Bir yıl tam gün
öğretmenlik yapmak ve tavsiye mektupları getirmek,
Ulusal öğretmenlik sınavında başarı sağlamak, Bazı
eyaletlerde ilk 5 veya 10 yıl içerisinde eğitim alanında
yüksek lisans yapma şartı vardır.


12. Soru

Avustralya’da eğitimi açıklayınız?

Cevap

Avustralya, bir güney yarım küre ülkesidir. Hint
ve Büyük Okyanus arasında uzanır. Okyanusya kıtasında
bulunur ve kıtanın çok büyük bir bölümünü kaplar.
Avustralya’da eğitim yetkileri federal hükümet ile
federatif devletlerin hükümetleri arasında ve eyaletlerin
arasında paylaştırılmış bir federatif devlettedir. Eğitim
sınırları her eyalette farklıdır ve eyaletler arasında
farklılıklar bulunmaktadır. Eğitimin amacı, bireyin
gelişmesi için gerekli olan şartları hazırlamaktır. Bu
gelişme sağlıklı bedensel gelişme ile bilgi, beceri ve
davranış kazanmayı içerir. Birey ya da bireyin yaşadığı
toplumun, belirlenen amaçlara ulaşması için gerekli
tedbirler eğitimle alınır. Eğitimin amaçlarını belirleyen
merkezi bir otorite yoktur. Her eyalet farklı eğitim
düzeyleri için uygun gördüğü amaçları zaman zaman
kendisi düzenler.


13. Soru

Avustralya’da okul öncesi eğitimi açıklayınız?

Cevap

Avustralya’da zorunlu eğitime başlama yaşı
altıdır. Zorunlu eğitimden öncede büyük çoğunluk okul
öncesi kurumlarına devam eder. Okul öncesi eğitim
merkezlerine genellikle dört yaşındaki çocuklar
kaydedilir. Bu okullarda günde iki devre olarak iki ya da
üçer saatlik eğitim verilir. Bütün eyaletlerde okul öncesi
eğitimden eğitim daireleri sorumludur ve Avustralya’nın
her bölümünde okul öncesi eğitime talep vardır. Gündüz
bakım evlerinde bebeklere okul öncesi çocuğu gibi
davranılır. Gündüz bakım evleri genellikle büyük
şehirlerde bulunurlar ve ticari temel üzerine işletilen özel
merkezlerdir. Ayrıca aileler, yerel idareler ve kâr amacı
olmayan dernekler tarafından da kurulan gündüz bakım
evleri bunmaktadır. Gündüz bakım evlerinin ruhsatları
devlet tarafından verilir. Okul öncesi eğitim eyalet ve
bölgelerde zorunlu değildir. Ancak devlete bağlı olan,
devlete bağlı olmayan, toplum merkezli anaokulları,
toplum merkezli gündüz bakım evleri ve kâr amaçlı özel
merkezlerde eğitim imkânları sunulmaktadır. Devlete
bağlı ana okulları genellikle ilköğretim sistemi
içerisindedir. Okul öncesi eğitim ilköğretimden önce bir
yıllık hazırlık sınıfı olarak formal ilköğretim sistemi
içerisinde yer alır. Okula başlama yaşı eyaletten eyalete
değişmekle beraber genellikle çocuklar üç buçuk, dört
yaşında ana okuluna başlar. Okul eğitimi Avustralya
Eğitim Müfredatı doğrultusunda beş yaşında bir yıl
hazırlık sınıfı ile başlar. Hazırlık sınıfı eyaletlerde değişik
isimlerle uygulanır. Hazırlık yılı zorunlu değildir ama
hemen hemen bütün eyaletlerde çok yaygın kayıt oranları
vardır.


14. Soru

Avustralya’da okul öncesi öğretmenleri çocuklar için
hangi amaçlar ve hedefleri taşır?

Cevap

• Okul öncesi okuma-yazma ve aritmetik
performansını geliştirmek
• Çocuğun gelişimin izlenmesi ve uygun okul
ortamlarında öğrenmelerine destek olmak
• Aktiviteleri belirlemek ve çocuğun yaşına uygun
olanları sunarak çocuğun yeteneklerini
geliştirmek
• Formal ve informal eğitim programlarına katılım
ile çocukları bilişsel, sosyal ve psikolojik açıdan
gelişimlerine destek olmak.


15. Soru

Avustralya’da okul öncesi eğitimin çıktılarının
değerlendirilmesi ve değerlendirilmemesi gerektiğini
savunan grupların savunma farklılığı nasıl olmaktadır?

Cevap

Değerlendirilmemesi gerektiğini düşünen kişiler
şu savunmaları yapmaktadır;
• Oyun ölçülebilir bir varlık değildir.
• Ölçme küçük bir çocuğun kendiliğinden sihirli
oyununu ele geçiremez.
• Bir çocuk ve eğitimci arasındaki ilişkiyi sayılarla
belirtmek oldukça güçtür.
• Erken çocukluk eğitiminde ölçülebilen becerilere
odaklanılıp ölçülemeyen yetenekler göz ardı
edilebilir. • Çocukları etiketlemek için çok
erkendir ve bu onların üretkenliklerine ket
vurabilir.
• Ölçüm sonuçları zaten yoğun bir programda olan
personele baskı uygulayacaktır.
Değerlendirilmesi gerektiğini düşünen insanlar ise şunları
savunmaktadır:
• Anaokulları çocuk ve aile merkezli olmalıdır ve
aileler çocuklarının amaçlanan öğrenme
çıktılarına ulaşacağını garanti altına almaya
ihtiyaç duyar.
• Öğrenme çıktıları çocuğu merkeze alarak
değerlendirilebilir.
• Bireysel ihtiyaçların küçükken ölçülmesi daha
iyidir.
• Çocuğun çıktılarının değerlendirilmesi ile okul
öncesi ve ilköğretim arasında bir köprü kurulur.
• Değerlendirme ile öğretmenin öğrenci üzerindeki
sorumluluğu artacaktır.


16. Soru

Avustralya’da öğretmen yetiştirmeyi açıklayınız?

Cevap

Avustralya’da öğretmen eğitimi üniversitelerde
ve özel okullarda verilmektedir. Birçok eyalet ve bölge en
az dört yıllık üniversite eğitimini hizmet öncesinde
zorunlu tutar. İlköğretim ve alt ortaöğretim
öğretmenlerinin eğitimi Avustralya eğitim sisteminde
büyük bir yere sahiptir ve öğrenciler uzun süre eğitim alır.
Öğretmen yetiştiren enstitülerin birçoğu devlete bağlı
olmakla birlikte az sayıda özel kolejler de öğretmen
eğitimi yapmaktadır. Bu özel kolejlerden bir kısmı dinî
otoritelere bağlıdır. Lisans sonrası programları
öğretmenlerin özel ilgi alanlarına hizmet etmekte,
gelişimlerine yardımcı olmaktadır. Üniversiteler pek çok
alanda master ve doktora dersleri vermektedir.


17. Soru

İsrail’de eğitimi açıklayınız?

Cevap

İsrail Orta Doğu’da, Akdeniz Sahili’nde, Mısır
ile Lübnan arasında yer alır ve Asya kıtasındadır. Zorunlu
eğitim 5 ila 15 yaş arasını kapsar ve ücretsizdir.
Programların çoğunun sponsoru yerel makamlardır. Ancak
2 yaşından itibaren 3 ila 4 yaşındaki çocukların neredeyse
tamamı okul öncesi kurumlarından birine devam eder.
Okul öncesi eğitimin temel amacı, çocukları her yönden
iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir. Eğitim Bakanlığı, 3-
6 yaş çocukları için devlet anaokulları sistemini
kurmuştur. Buna paralel olarak, 0-5 yaş çocukları içinde
birçok özel kreş kurulmuştur. Günlük bakım merkezleri ve
kreş oyun grupları genel olarak 3 yaşın altındaki çocukları
kapsamakla birlikte 5 yaşına kadar olan çocuklara da
hizmet vermektedirler. İsrail’deki okul öncesi eğitim
programı, sosyal becerileri ve okumayı kolaylaştırmak ve
matematiğe hazırlığı içerir. Ayrıca dil ve sayısal
kavramları içeren temel becerileri öğretmek, bilişsel ve
yaratıcı kapasitelerini geliştirmek ve sosyal becerilerini
geliştirmelerini desteklemek amaçlanır. Bu kurumlarda
görev yapmaları için Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı
tarafından okul öncesi öğretmenleri, idareciler ve
müfettişler görevlendirilir. Yerel yönetimler ise yardımcı,
psikolog, sağlık personelini görevlendirirler. Aynı ve
karma yaştan 35 çocuğun devam ettiği ana okullarında bir
öğretmen ve yardımcı çalışmaktadır. Bu kurumlarda
çalışan yardımcıların herhangi bir eğitim diploması
olmasına gerek yoktur. Yardımcı, okul öncesi kurumunu
açmak, kapamak ve temizlemekten sorumludur. Ayrıca
yardımcı, öğretim araç gereçlerini hazırlama, araç
gereçleri saklama, öğretmene yardımcı olma ve bahçede
çocuklara göz kulak olmak gibi işlerden de sorumludur.


18. Soru

İsrail’de okul öncesi eğitim sistemlerini açıklayınız?

Cevap

• Bebekler ve küçük çocuklar için ev bakımı veren
merkezler: Bu merkezler genellikle aynı yaş
grubundan oluşan 5 ya da 6 çocuğun bakımını
yapan özel evlerden oluşur. Bu kurumlardaki
yöneticiler, belediyeler tarafından eğitilen ve
denetlenen kişilerdir. Çocuklar sabah 7 ile öğlen
4 arası bu kurumlarda bulunur. Bu kurumlar 3
aydan 3 yaşına kadar olan çocuklara ücretli
bakım verir.
• Belediyeye ait günlük bakım merkezleri: Bu
kurumlar annesi çalışan çocuklar için
yapılandırılmıştır. Bu kurumlarda yiyecek, hijyen
ve eğitimsel içerikten sorumlu olan bakıcılar
belediye tarafından denetlenirler. Bu
kurumlardan yaralanma da ücretlidir. Ancak sabit
bir ücret olmayıp ebeveynin gelirine göre
değişmektedir.
• Günlük bakım merkezleri: Bu merkezlerde 3
aydan 3 yaşına kadar olan annesi çalışan çocuklar
için çeşitli kurumlarla oluşturulmuştur. Bu
kurumların denetimi Sosyal İşler Bakanlığı ve
Eğitim Bakanlığı tarafından yapılır. Kurumlar
genellikle sabah 7- öğlen 1 ya da 4 arası çalışır.
• Yarı zorunlu okul öncesi eğitim kurumları: Bu
kurumlardaki eğitim 3-5 yaş çocukları içindir. Bu
kurumlardaki eğitimin çoğu çocukları zorunlu
okul öncesi eğitime hazırlamaktır. Bu kurumların
çoğu yerel kurumlar tarafından oluşturulmuştur
ve ücretlidir. Bazı merkezlerde özellikle yeni
gelişmeye başlayan yerleşim birimlerinde ve de
yeni göçmenlere kayıt ücretlerinde indirim
yapılır.
• Zorunlu okul öncesi eğitim kurumları: Adından
da anlaşılacağı üzere bu kurumlarda verilen
eğitim 5-6 yaş çocukları için zorunludur. Bu
kurumlara kayıtlarda herhangi bir ücret ödenmez
ancak çeşitli etkinlikler ve araç gereçler için ücret
talep edilebilir. Yahudi bayramları ve İsrail ulusal
bayramları çeşitli etkinlik ve projelerle kutlanır.
Bu etkinliklerin bir kısmına ailenin de katılımı
sağlanır.


19. Soru

Kolektif nedir?

Cevap

Birden çok bireyin ya da nesnenin bir araya
gelmesi sonucu ortaya çıkan ortaklaşa durumdur.


20. Soru

İsrail’de okul öncesi eğitim ve öğretmen yetiştirmeyi
açıklayınız?

Cevap

İsrail’de öğretmen yetiştirmek için akademik
kolejler bulunmaktadır. Buradaki öğrenciler erken
çocukluk eğitimi, ortaokullar ve özel eğitim grubu
çocuklarına öğretmenlik yapmak için eğitim alır. 4 yıl
süren bu eğitim sürecinde öğretmen adaylarına erken
çocukluk alanında ve eğitim bilimleri konularında eğitim
verilir. Öğrenciler mezun olduktan sonra diplomanın
yanında sertifika da alır. Ayrıca akademik kolejlerin yanı
sıra akademik olmayan kolejlerde bulunmaktadır.
Buralarda eğitim 3 yıldır. Mezun olanlar diploma almazlar
sadece öğretmen sertifikası alır. Okul öncesi öğretmenleri,
Eğitim Bakanlığına bağlı olan Öğretmen Eğitim
Kolejlerinde eğitim görür. Eğitimleri sonucunda aldıkları
diploma ana okulu ve ilkokulun ilk iki yılında çalışma
olanağı sağlar.


21. Soru

İsrail’de bir günlük okul öncesi eğitim programı nasıl
oluşmaktadır?

Cevap

• Okula Geliş
• Serbest Etkinlikler: Çocuklar bilgisayar, sanat,
bilim ve problem çözme etkinliklerinden seçim
yapmaktadır.
• Etkinlikleri Planlama: Yoklama alınarak, o gün
neler yapılacağı çocuklarla birlikte
kararlaştırılmaktadır.
• Dil Etkinlikleri: Müzik, sanat, drama ve
oyunlarla dil çalışmaları yapılmaktadır.
• Kahvaltı
• Matematik Çalışmaları: Gruplama, ölçme,
hesaplama, sayma, toplama ve çıkarma, yaratıcı
düşünmeye fırsat veren çalışmalara yönelik
faaliyetlere yer verilmektedir.
• Yazı Çalışmaları: Harfleri öğrenme çalışmaları
yapılmaktadır.
• Okuma Çalışmaları: Her çocuk kendi düzeyinde
okuma çalışmalarına katılmaktadır.
• Açık Hava Etkinlikleri: Her gün okul dışına
geziler düzenlenmektedir.
• Hikâye Okuma: Öğretmen ya da okuma bilen
çocuklar diğerlerine hikâye okumaktadır.
• Öğle Yemeği
• Sanat Çalışmaları: Genellikle gruplarla proje
çalışmaları yapılmaktadır.
• Eve Gitmeye Hazırlık


22. Soru

ABD eğitim sistemi kaç bölümden oluşmaktadır?

Cevap

ABD eğitim sistemi ülkemizdekine benzer şekilde ilköğretim, ortaöğretim ve ortaöğ- retim sonrası eğitim kademeleri olmak üzere üç ana bölümden oluşur.


23. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim kaç yaşına kadar zorunludur?

Cevap

Amerika Birleşik Devletleri’nde yirmi dokuz eyalette altı yaşından on altı yaşına ka- dar, on altı eyalette yedi yaşından on altı yaşına kadar ve üç eyalette beş yaşından on altı yaşına kadar eğitim zorunludur.


24. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim nasıl karşılanmaktadır?

Cevap

Zorunlu eğitim süresince kamu okullarında eğitim ücretsizdir.Zorunlu eğitim süresince ülke genelinde birçok yerde devlet okullarında öğle yemekleri ya ücretsizdir veya ücretlerin bir kısmı devletçe karşılanmaktadır.


25. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitimin temel amacı nedir?

Cevap

Okul öncesi eğitimin temel amacı, çocukla- rı okula hazırlayıp onların kendilerine güvenmelerini sağlamaktır.


26. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitimi kaç bölüme ayrılmaktadır?

Cevap

Okul öncesi eğitim sitemi 3’e ayrılmaktadır.
• 2-4 yaş arası çocuklara hizmet verilen kreşler
• 2-5 yaş arası çocuklara hizmet verilen günlük bakım merkezleri,
• 4-6 yaş arası çocuklara hizmet verilen anaokullarıdır.


27. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitim kurumlarında ne tür eğitimler verilmektedir?

Cevap

Okul öncesi eğitim kurumlarında dil, drama, görsel sanatlar, müzik ve oyun eğitiminin yanında koşma, tırmanma gibi bedensel yeteneklerin de gelişimi yönünden eğitim verilmektedir.


28. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitim sistemleri nelerdir?

Cevap

Amerikan toplumu farklı etnik ve kültürlerden oluştuğundan eğitim programları ha- zırlanırken bu farklılıklar göz önünde bulundurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘Head Start’, ‘High Scope’, ‘Bank Street’ ve ‘Proje Yaklaşımı’ yaygındır.


29. Soru

Bank Street Yaklaşımında çocuğa neler sunulmaktadır?

Cevap

Bank Street yaklaşımı çocuğun hayal gücünü, yaratıcılığını destekleyen materyaller, blok- lar, oyun hamurları, boyalar, su, kum, tahta gibi zengin içeriklerle çocuğa sunulmaktadır. Çocuğun araştırmasına, keşif yapmasına olanak sağlayan ve öğrenmesini destekleyen her tür materyal çocuklara sunulmakta hem bireysel hem de küçük grup etkinliklerine imkân tanınmaktadır. Aile, eğitim programının önemli bir parçasıdır. Çocukların göz hizasında her çocuğun kendi ailesinin fotoğrafları yer almaktadır. Böylece çocuklar sınıf içinde aileleriyle etkileşimde olmaya devam ederek kendilerini güvende hissetmektedir. Ayrıca çocuklar kendi ailelerinin dışında başka aileleri, farklılıkları, benzerlikleri ve onların kül- türlerini tanıyarak bir topluma ait olma fikrini de geliştirmeye başlamaktadır. Öğretmen çocukların dünyayı keşfetmesine olanak sağlamalıdır.


30. Soru

Proje Yaklaşımının çocuklara sunduğu imkanlar nelerdir?

Cevap

Proje yaklaşımında çocukların ilgileri, yaşantıları, yaşları, gelişim düzeyleri, kullanılacak araç-gereçlerin uygunluğu, kaynaklara ulaşım kolaylığı, aile ve toplumun özellikleri doğrultusunda öğretmen ya da çocuk tarafından bir konu belirlenir. Ardından çocukların konu hakkındaki bilgi ve deneyimlerini ortaya çıkarmak için sorular sorularak tartışma ortamı yaratılır ve tartışma sırasında konuyla ilgili kavramlardan harita oluşturulur. Daha sonra konuyla ilgili merak edilen ve cevapları aranacak sorulardan liste oluşturulur. Diğer aşamada çocuklar etkin olarak görev alır, araştırır, gözlem yapar, gözlemlediklerini çizer, karar verir, tartışır, fikirlerini açıklar, konu uzmanı ile görüşür, sorumluluk alır, alan ge- zisi yapar. Son aşamada ise çocuklar önceki bilgi ve deneyimlerini yeni öğrenmeleri ile birleştirerek anlamlı hâle getirir. Olayların bir araya getirilerek özetlendiği bu aşamada çocuklar dramatik oyunlar, konuşmalar, sergiler, geziler yoluyla oluşturdukları projeyi tanıtır.


31. Soru

Head Start Yaklaşımı hangi bölümlerden oluşur?

Cevap

Head Start projesi 4 ana bölümden oluşur. Bunlar; eğitim, sağlık, ebeveyn katılımı ve sosyal hizmetlerdir.


32. Soru

High Scope Yaklaşımında öğretmenler nasıl çalışır?

Cevap

High Scope yaklaşımında öğretmenler yaratıcı ifade becerisi, dil ve okuryazarlık, sosyal etkileşim, psikomotor gelişim, müzik, sıralama ve sınıflama becerileri, sayılar, zaman ve mekân kavramları gibi temel deneyimleri kazandırmak amacıyla iki öğretmen olarak çocuklarla birlikte çalışır.


33. Soru

High Scope yaklaşımında etkinlik köşelerinde neler bulunur?

Cevap

High Scope yaklaşımında etkinlik köşelerinde her tür doğal materyal, ev işlerinde kullanılan malzemeler, kullanılmayan araç gereçler bulunmaktadır. Köşelerde eğitici oyuncaklar, dil gelişimini destekleyen çalışma yaprakları, drama, resim gibi yaratıcı etkinlikleri destekleyen materyaller, yapı-inşa malzemeleri, bloklar, yapbozlar gibi zengin içerikte malzemeler açık raflarda çocukların kolayca ulaşabileceği şekilde sunulmaktadır.


34. Soru

High Scope programı bir günü ne tür bölümlere ayırır?

Cevap

High Scope programı bir günü planlama zamanı, çalışma zamanı, toplanma zamanı, değerlendirme zamanı, küçük grup zamanı, büyük grup zamanı, bahçe zamanı gibi çeşitli etkinlik zamanlarına böler.


35. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere göre kabul edilen öğrenciler mezun olmak için ne gibi şartları yerine getirmek zorundadır?

Cevap

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere göre kabul edilen öğrenciler mezun olmak için yine bazı şartları yerine getirmek zorundadır. Adayın kabul edilebilmesi için en az not ortalaması (4 üzerinden 2.5),tavsiye mektupları, konuşma testi, başvuru öncesi mülakatı, yazılı dil testi, fiziki sağlık raporu, standart testler, davranış ile ilgili testler, kişilik testleri, psikolojik sınav gibi ölçütlere bakılır.


36. Soru

Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere göre kabul edilen öğrenciler, mezun olmak için ne gibi şartları yerine getirmek zorundadır?

Cevap

Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere göre kabul edilen öğrenciler, mezun olmak için yine bazı şartları yerine getirmek zorundadır. Mezun olanlara “geçici” öğretmenlik sertifikası verilir. 4 aşamalı sözlü bir sınavdan geçtikten sonra 1 yıllık sözleşme ile mesleğe başlarlar. İlk yıllarda yeteneği ve bilgisi sürekli olarak takip edilir ve rapor tutulur. “Sürekli” sertifika alabilmek için bazı koşullar yerine getirilmelidir.


37. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmenlerin “Sürekli” sertifika alabilmek için hangi koşulları yerine getirmesi gerekir?

Cevap

Sürekli sertifika koşulları;

• En az 30 kredi- saatlik eğitim ve öğretim alanında master derecesine sahip olmak • Bir yıl tam gün öğretmenlik yapmak ve tavsiye mektupları getirmek
• Ulusal öğretmenlik sınavında başarı sağlamak
• Bazı eyaletlerde ilk 5 veya 10 yıl içerisinde eğitim alanında yüksek lisans yapma şartı vardır.


38. Soru

Avustralya’da Okul Öncesi Eğitim nasıldır?

Cevap

Avustralya’da zorunlu eğitime başlama yaşı altıdır. Zorunlu eğitimden öncede büyük çoğunluk okul öncesi kurumlarına devam eder. Okul öncesi eğitim merkezlerine genellikle dört yaşındaki çocuklar kaydedilir. Bu okullarda günde iki devre olarak iki ya da üçer saatlik eğitim verilir. Bütün eyaletlerde okul öncesi eğitimden eğitim daireleri sorumludur ve Avustralya’nın her bölümünde okul öncesi eğitime talep vardır. Gündüz bakım evlerinde bebeklere okul öncesi çocuğu gibi davranılır. Gündüz bakım evleri genellikle büyük şe- hirlerde bulunurlar ve ticari temel üzerine işletilen özel merkezlerdir.


39. Soru

Avustralya’da Okul Öncesi öğretmenleri de çocuklar için belirli amaç ve hedeflere ulaşma yolunda belirli ve planlı bir çalışma hazırlar. Bu amaç ve hedefler nelerdir?

Cevap

Okul öncesi öğretmenleri de çocuklar için belirli amaç ve hedeflere ulaşma yolunda

belirli ve planlı bir çalışma hazırlar. Bu amaç ve hedefler şunları içerir:
• Okul öncesi okuma-yazma ve aritmetik performansını geliştirmek,
• Çocuğun gelişimin izlenmesi ve uygun okul ortamlarında öğrenmelerine destek olmak,
• Aktiviteleri belirlemek ve çocuğun yaşına uygun olanları sunarak çocuğun yeteneklerini geliştirmek ve
• Formal ve informal eğitim programlarına katılım ile çocukları bilişsel, sosyal ve psikolojik açıdan gelişimlerine destek olmak.


40. Soru

İsrail’de zorunlu eğitime başlama yaşı kaçtır?

Cevap

İsrail Orta Doğu’da, Akdeniz Sahili’nde, Mısır ile Lübnan arasında yer alır ve Asya kıtasındadır. Zorunlu eğitim 5 ila 15 yaş arasını kapsar ve ücretsizdir. Programların çoğu- nun sponsoru yerel makamlardır. Ancak 2 yaşından itibaren 3 ila 4 yaşındaki çocukların neredeyse tamamı okul öncesi kurumlarından birine devam eder.


41. Soru

İsrail’de bir günlük okul öncesi eğitim programı nasıldır?

Cevap

İsrail’de bir günlük okul öncesi eğitim programı ise aşağıdaki gibidir.

• Okula Geliş
• Serbest Etkinlikler: Çocuklar bilgisayar, sanat, bilim ve problem çözme etkinliklerinden seçim yapmaktadır.
• Etkinlikleri Planlama: Yoklama alınarak, o gün neler yapılacağı çocuklarla birlikte kararlaştırılmaktadır.
• Dil Etkinlikleri: Müzik, sanat, drama ve oyunlarla dil çalışmaları yapılmaktadır.
• Kahvaltı
• Matematik Çalışmaları: Gruplama, ölçme, hesaplama, sayma, toplama ve çıkarma, yaratıcı düşünmeye fırsat veren çalışmalara yönelik faaliyetlere yer verilmektedir.
• Yazı Çalışmaları: Harfleri öğrenme çalışmaları yapılmaktadır.
• Okuma Çalışmaları: Her çocuk kendi düzeyinde okuma çalışmalarına katılmaktadır.

• Açık Hava Etkinlikleri: Her gün okul dışına geziler düzenlenmektedir.
• Hikâye Okuma: Öğretmen ya da okuma bilen çocuklar diğerlerine hikâye okumaktadır.

• Öğle Yemeği
• Sanat Çalışmaları: Genellikle gruplarla proje çalışmaları yapılmaktadır.

• Eve Gitmeye Hazırlık


1. Soru

Erken çocukluk eğitimi hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Erken çocukluk eğitimi ülkemizde son yıllarda
anne-babaların, eğitimcilerin, politikacıların ve
toplumdaki diğer birçok kesimin dikkatini çekmeye
başlamıştır. 0-6 yaş grubu çocuklarını kapsayan okul
öncesi dönem diye adlandırdığımız dönemin öneminin
farkındalığına dünyadaki çeşitli ülkeler sahipken ülkemiz
gibi bazı gelişmekte olan ülkelerde de son yıllarda önem
arz etmeye başlamıştır. Örneğin Amerika Birleşik
Devletleri ve Avrupa’da yoksulluk ve savaşın yıkıcı
etkilerini ailelerin ve çocukların üzerinden atabilmek için;
sağlık ve gelişim taramaları, ev veya kurum merkezli
destek hizmetleri, aileler için psikososyal destek
hizmetleri ekonominin gelişimi kapsamına girmiştir.
Ülkemizdeki erken çocukluk eğitimine dair çalışmalar ise
1980’li yıllarda başlamıştır.

2. Soru

Okul öncesi eğitimi ne zaman verilir?

Cevap

Okul öncesi eğitimi 0-6 yaş grubunu kapsayan bir
dönemde verilir.

3. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde verilen eğitimi
anlatınız?

Cevap

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitimdeki
yetkiler eyaletlere, yerel hükümetlere verilmiştir. Bu
yüzden elliden fazla eğitim sistemi bulunmaktadır. Eğitim
sisteminin işleyişinde federal hükümetin ise eğitimde
fırsat eşitliğini sağlamak, yerel çabaları, özel sektörü,
toplumsal örgütleri, velileri ve öğrencileri eğitimin
kalitesinin geliştirilmesine yönelik teşvik etmek, araştırma
geliştirme faaliyetlerini yürütmek gibi doğrudan ve dolaylı
yollarla etkileri vardır. Uygulamalardaki farklılıklara
rağmen bütün eyaletlerce benimsenen genel amaç ve
ilkeler vardır. Bu ilkeler 1947’de yılında kabul edilen
“Temel Eğitim Yasası” ve “Okul Eğitimi Yasası” ile
belirlenmiştir. Vurgulanan başlıca ilke ise herkes için
eğitimde fırsat eşitliğidir.

4. Soru

Amerika Birleşik Devletleri eğitim kademeleri nasıl
oluşmaktadır?

Cevap

ABD eğitim sistemi ülkemizdekine benzer
şekilde ilköğretim, ortaöğretim ve ortaöğretim sonrası
eğitim kademeleri olmak üzere üç ana bölümden oluşur.

5. Soru

ABD’de zorunlu eğitiminden bahsediniz?

Cevap

Amerika Birleşik Devletleri’nde yirmi dokuz
eyalette altı yaşından on altı yaşına kadar, on altı eyalette
yedi yaşından on altı yaşına kadar ve üç eyalette beş
yaşından on altı yaşına kadar eğitim zorunludur. Zorunlu
eğitim süresince kamu okullarında eğitim ücretsizdir.
Zorunlu eğitim süresince ülke genelinde birçok yerde
devlet okullarında öğle yemekleri ya ücretsizdir veya
ücretlerin bir kısmı devletçe karşılanmaktadır.

6. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitimi
tartışınız?

Cevap

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi
eğitimin zorunlu olduğu eyaletlerin yanı sıra zorunlu
olmadığı eyaletler de bulunmaktadır. Okul öncesi eğitimin
temel amacı, çocukları okula hazırlayıp onların
kendilerine güvenmelerini sağlamaktır. Okul öncesi eğitim
sitemi 3’e ayrılmaktadır; 2-4 yaş arası çocuklara hizmet
verilen kreşler, 2-5 yaş arası çocuklara hizmet verilen
günlük bakım merkezleri, 4-6 yaş arası çocuklara hizmet
verilen anaokullarıdır. Okul öncesi eğitimi parasızdır ve
tam gün, yarım gün şeklinde uygulanmaktadır. Ev
ziyaretleri, aile eğitimi sınıfları, danışmanlık ve diğer aile
eğitimi etkinlikleri okul öncesi öğretmenlerinin
sorumlulukları arasındadır. Anasınıflarının çoğu
ilköğretim bünyesinde bulunmaktadır. Bir sınıfta en fazla
yirmi çocuk bulunur ve yaklaşık on sekiz çocuğa bir
öğretmen düşmektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarında
dil, drama, görsel sanatlar, müzik ve oyun eğitiminin
yanında koşma, tırmanma gibi bedensel yeteneklerin de
gelişimi yönünden eğitim verilmektedir. Bu kurumların
bazıları devlet, bazıları sivil kuruluşlar tarafından finanse
edilmektedirler.

7. Soru

Bank Street Yaklaşımını açıklayınız?

Cevap

Bank Street Yaklaşımı çocuğun hayal gücünü,
yaratıcılığını destekleyen materyaller, bloklar, oyun
hamurları, boyalar, su, kum, tahta gibi zengin içeriklerle
çocuğa sunulmaktadır. Çocuğun araştırmasına, keşif
yapmasına olanak sağlayan ve öğrenmesini destekleyen
her tür materyal çocuklara sunulmakta hem bireysel hem
de küçük grup etkinliklerine imkân tanınmaktadır. Aile,
eğitim programının önemli bir parçasıdır. Çocukların göz
hizasında her çocuğun kendi ailesinin fotoğraarı yer
almaktadır. Böylece çocuklar sınıf içinde aileleriyle
etkileşimde olmaya devam ederek kendilerini güvende
hissetmektedir. Ayrıca çocuklar kendi ailelerinin dışında
başka aileleri, farklılıkları, benzerlikleri ve onların
kültürlerini tanıyarak bir topluma ait olma fikrini de
geliştirmeye başlamaktadır. Öğretmen çocukların dünyayı
keşfetmesine olanak sağlamalıdır.

8. Soru

Proje Yaklaşımını açıklayınız?

Cevap

Proje yaklaşımında çocukların ilgileri,
yaşantıları, yaşları, gelişim düzeyleri, kullanılacak araçgereçlerin
uygunluğu, kaynaklara ulaşım kolaylığı, aile ve
toplumun özellikleri doğrultusunda öğretmen ya da çocuk
tarafından bir konu belirlenir. Ardından çocukların konu
hakkındaki bilgi ve deneyimlerini ortaya çıkarmak için
sorular sorularak tartışma ortamı yaratılır ve tartışma
sırasında konuyla ilgili kavramlardan harita oluşturulur.
Daha sonra konuyla ilgili merak edilen ve cevapları
aranacak sorulardan liste oluşturulur. Diğer aşamada
çocuklar etkin olarak görev alır, araştırır, gözlem yapar,
gözlemlediklerini çizer, karar verir, tartışır, fikirlerini
açıklar, konu uzmanı ile görüşür, sorumluluk alır, alan
gezisi yapar. Son aşamada ise çocuklar önceki bilgi ve
deneyimlerini yeni öğrenmeleri ile birleştirerek anlamlı
hâle getirir. Olayların bir araya getirilerek özetlendiği bu
aşamada çocuklar dramatik oyunlar, konuşmalar, sergiler,
geziler yoluyla oluşturdukları projeyi tanıtır.

9. Soru

Head Start Yaklaşımını açıklayınız?

Cevap

Head Start projesi 4 ana bölümden oluşur.
Bunlar; eğitim, sağlık, ebeveyn katılımı ve sosyal
hizmetlerdir. Bu hizmetler Aral, Kandır ve Can Yaşar’a
göre aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. Eğitim: Head Start
Projesine dâhil olan her çocuk zihinsel, sosyal, duygusal
gelişimi desteklemek amacıyla çok çeşitli öğrenme
yaşantılarıyla karşı karşıya kalır. Program hazırlanırken
her çocuğun, ailenin ve içinde yaşadıkları topluluğun
kültürel özelliklerine dikkat edilir. Çocuklar için özel
öğrenme ortamları hazırlanır. Günlük programda çocuk
odaklı, yetişkinin rehberlik ettiği ancak daha çok
çocukların tercihlerine dayalı serbest zaman etkinliklerinin
yanı sıra küçük grup etkinlikleri ve büyük grup etkinlikleri
yer almaktadır. Bu etkinliklere ek olarak dış alan
etkinlikleri, toplanma ve temizlik zamanları da programda
yer almaktadır. Çocukların yaratıcılıklarını, dil becerilerini
desteklemek amacıyla sanat, drama, müzik etkinliklerine
de yer verilmektedir. Sağlık: Program sağlık problemlerini
erken teşhis etmenin önemi üzerinde de durmuştur.
Çocukların sağlıklı olmaları için ruh sağlığı, vücut sağlığı
ve beslenmeyi içeren zorunlu sağlık programları
hazırlanmaktadır. Ebeveynleri de dengeli beslenme,
sağlıklı yiyecek seçimi konusunda aydınlatmaktadır.
Ebeveyn Katılımı: Ebeveynler sınıftaki etkinliklere ve
çocuk gelişimiyle ilgili çalışmalara etkin olarak katılır.
Aynı zamanda aileler gönüllü ya da maaşlı olarak Head
Start okullarında çeşitli görevler alarak çalışabilmekte, bu
yolla gelir elde etme imkânına sahip olabilirken
çocuklarının devam ettikleri programın bir parçası olarak
daha fazla sorumluluk almaları ve kişisel olarak da
kendilerini geliştirebilmeleri mümkün olabilmektedir.
Sosyal Hizmetler: Programda okul-toplum iş birliğini
sağlayan bir yapılanma söz konusudur. Sorumlu birim ya
da kişiler tarafından temel ihtiyaçlara yönelik hizmetler
planlanmakta; ev bulma, yiyecek-içecek ihtiyacını
karşılama, ulaşımı sağlama, iş bulma, eğitime devam
etmelerini sağlama, ruh sağlığının korunması için gerekli
birimlerle koordinasyon hâlinde çalışılmaktadır.

10. Soru

High Scope Yaklaşımını açıklayınız?

Cevap

High Scope yaklaşımında öğretmenler yaratıcı
ifade becerisi, dil ve okuryazarlık, sosyal etkileşim,
psikomotor gelişim, müzik, sıralama ve sınıflama
becerileri, sayılar, zaman ve mekân kavramları gibi temel
deneyimleri kazandırmak amacıyla iki öğretmen olarak
çocuklarla birlikte çalışır. Yaklaşımın en temel taşlarından
biri aile katılımıdır. Ev ziyaretlerinin de içinde bulunduğu
aile katılımı çalışmaları aile ve çocuk hakkında
derinlemesine bilgi sahibi olmak açısından önemlidir.
High Scope yaklaşımında etkinlik köşelerinde her tür
doğal materyal, ev işlerinde kullanılan malzemeler,
kullanılmayan araç gereçler bulunmaktadır. Köşelerde
eğitici oyuncaklar, dil gelişimini destekleyen çalışma
yaprakları, drama, resim gibi yaratıcı etkinlikleri
destekleyen materyaller, yapı-inşa malzemeleri, bloklar,
yapbozlar gibi zengin içerikte malzemeler açık raflarda
çocukların kolayca ulaşabileceği şekilde sunulmaktadır.
High Scope programı bir günü planlama zamanı, çalışma
zamanı, toplanma zamanı, değerlendirme zamanı, küçük
grup zamanı, büyük grup zamanı, bahçe zamanı gibi
çeşitli etkinlik zamanlarına böler. Planlama Zamanı:
Günün başında yaklaşık 15 dakikalık bir zaman dilimidir.
Çocuklar hangi etkinlik köşesinde, ne çeşit materyalle,
nasıl bir şey yapacağına karar vererek bunu öğretmeni ve
diğer arkadaşlarıyla paylaşır. Çalışma Zamanı: Çocuk
planladığı çalışmaları uygulamaya koyar. Bu aşamada
çocuklar yaklaşık 45-50 dakika boyunca kararlaştırdıkları
çalışmaları yapmaya koyulur. Bu süreçte öğretmen
çocukların bilgiyi nasıl topladıklarını, akranlarıyla nasıl
bir etkileşim içinde olduklarını, problemleri nasıl
çözdüklerini gözlemektedir. Toplanma Zamanı: Çalışma
zamanı sona erdiğinde çocuklar malzemeleri yerlerine
kaldırır, yarım kalan çalışmalarını daha sonra devam
etmek üzere uygun köşede muhafaza eder. Dağılan ve
kirlenen köşeler ve masalar çocuklar tarafından temizlenir.
Değerlendirme Zamanı: Bu zamanda çocuklar kendi
deneyimlerini gözden geçirerek elde ettikleri kazanımları
öğretmenlerinin ve diğer arkadaşlarının rehberliğinde
değerlendirme şansı yakalamaktadır. Büyük yaş
grubundaki çocuklar etkinliğin hikâyesini, karşılaştıkları
problemleri ve bunları nasıl çözdüklerini anlatabilir.
Küçük Grup Zamanı: Çocuklar gruplara ayrılarak bir
öğretmenin rehberliğinde kendilerine sunulan malzemeler
eşliğinde değişik etkinlikler yapmaktadır. Burada
çocukların aktif katılımı, düşüncelerini ifade etmeleri, açık
uçlu sorulara cevap verebilmeleri önemlidir. Büyük Grup
Zamanı: Tüm çocukların katılımıyla etkinlikler
yürütülmektedir. Şarkı söylemek, müzik aleti çalmak ya
da kurallı oyun oynamak gibi. Bahçe Zamanı: Çocukların
bahçeye çıkarak çeşitli oyunlar oynadıkları bir zaman
dilimidir.

11. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmen yetiştirmeyi
açıklayınız?

Cevap

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmen
yetiştiren yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere
göre kabul edilen öğrenciler mezun olmak için yine bazı
şartları yerine getirmek zorundadır. Adayın kabul
edilebilmesi için en az not ortalaması (4 üzerinden 2.5),
tavsiye mektupları, konuşma testi, başvuru öncesi
mülakatı, yazılı dil testi, fiziki sağlık raporu, standart
testler, davranış ile ilgili testler, kişilik testleri, psikolojik
sınav gibi ölçütlere bakılır. Öğretmen yetiştiren
yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere göre kabul
edilen öğrenciler, mezun olmak için yine bazı şartları
yerine getirmek zorundadır. Mezun olanlara “geçici”
öğretmenlik sertifikası verilir. 4 aşamalı sözlü bir sınavdan
geçtikten sonra 1 yıllık sözleşme ile mesleğe başlarlar. İlk
yıllarda yeteneği ve bilgisi sürekli olarak takip edilir ve
rapor tutulur. “Sürekli” sertifika alabilmek için bazı
koşullar yerine getirilmelidir. Sürekli sertifika koşulları
ise; En az 30 kredi- saatlik eğitim ve öğretim alanında
master derecesine sahip olmak, Bir yıl tam gün
öğretmenlik yapmak ve tavsiye mektupları getirmek,
Ulusal öğretmenlik sınavında başarı sağlamak, Bazı
eyaletlerde ilk 5 veya 10 yıl içerisinde eğitim alanında
yüksek lisans yapma şartı vardır.

12. Soru

Avustralya’da eğitimi açıklayınız?

Cevap

Avustralya, bir güney yarım küre ülkesidir. Hint
ve Büyük Okyanus arasında uzanır. Okyanusya kıtasında
bulunur ve kıtanın çok büyük bir bölümünü kaplar.
Avustralya’da eğitim yetkileri federal hükümet ile
federatif devletlerin hükümetleri arasında ve eyaletlerin
arasında paylaştırılmış bir federatif devlettedir. Eğitim
sınırları her eyalette farklıdır ve eyaletler arasında
farklılıklar bulunmaktadır. Eğitimin amacı, bireyin
gelişmesi için gerekli olan şartları hazırlamaktır. Bu
gelişme sağlıklı bedensel gelişme ile bilgi, beceri ve
davranış kazanmayı içerir. Birey ya da bireyin yaşadığı
toplumun, belirlenen amaçlara ulaşması için gerekli
tedbirler eğitimle alınır. Eğitimin amaçlarını belirleyen
merkezi bir otorite yoktur. Her eyalet farklı eğitim
düzeyleri için uygun gördüğü amaçları zaman zaman
kendisi düzenler.

13. Soru

Avustralya’da okul öncesi eğitimi açıklayınız?

Cevap

Avustralya’da zorunlu eğitime başlama yaşı
altıdır. Zorunlu eğitimden öncede büyük çoğunluk okul
öncesi kurumlarına devam eder. Okul öncesi eğitim
merkezlerine genellikle dört yaşındaki çocuklar
kaydedilir. Bu okullarda günde iki devre olarak iki ya da
üçer saatlik eğitim verilir. Bütün eyaletlerde okul öncesi
eğitimden eğitim daireleri sorumludur ve Avustralya’nın
her bölümünde okul öncesi eğitime talep vardır. Gündüz
bakım evlerinde bebeklere okul öncesi çocuğu gibi
davranılır. Gündüz bakım evleri genellikle büyük
şehirlerde bulunurlar ve ticari temel üzerine işletilen özel
merkezlerdir. Ayrıca aileler, yerel idareler ve kâr amacı
olmayan dernekler tarafından da kurulan gündüz bakım
evleri bunmaktadır. Gündüz bakım evlerinin ruhsatları
devlet tarafından verilir. Okul öncesi eğitim eyalet ve
bölgelerde zorunlu değildir. Ancak devlete bağlı olan,
devlete bağlı olmayan, toplum merkezli anaokulları,
toplum merkezli gündüz bakım evleri ve kâr amaçlı özel
merkezlerde eğitim imkânları sunulmaktadır. Devlete
bağlı ana okulları genellikle ilköğretim sistemi
içerisindedir. Okul öncesi eğitim ilköğretimden önce bir
yıllık hazırlık sınıfı olarak formal ilköğretim sistemi
içerisinde yer alır. Okula başlama yaşı eyaletten eyalete
değişmekle beraber genellikle çocuklar üç buçuk, dört
yaşında ana okuluna başlar. Okul eğitimi Avustralya
Eğitim Müfredatı doğrultusunda beş yaşında bir yıl
hazırlık sınıfı ile başlar. Hazırlık sınıfı eyaletlerde değişik
isimlerle uygulanır. Hazırlık yılı zorunlu değildir ama
hemen hemen bütün eyaletlerde çok yaygın kayıt oranları
vardır.

14. Soru

Avustralya’da okul öncesi öğretmenleri çocuklar için
hangi amaçlar ve hedefleri taşır?

Cevap

• Okul öncesi okuma-yazma ve aritmetik
performansını geliştirmek
• Çocuğun gelişimin izlenmesi ve uygun okul
ortamlarında öğrenmelerine destek olmak
• Aktiviteleri belirlemek ve çocuğun yaşına uygun
olanları sunarak çocuğun yeteneklerini
geliştirmek
• Formal ve informal eğitim programlarına katılım
ile çocukları bilişsel, sosyal ve psikolojik açıdan
gelişimlerine destek olmak.

15. Soru

Avustralya’da okul öncesi eğitimin çıktılarının
değerlendirilmesi ve değerlendirilmemesi gerektiğini
savunan grupların savunma farklılığı nasıl olmaktadır?

Cevap

Değerlendirilmemesi gerektiğini düşünen kişiler
şu savunmaları yapmaktadır;
• Oyun ölçülebilir bir varlık değildir.
• Ölçme küçük bir çocuğun kendiliğinden sihirli
oyununu ele geçiremez.
• Bir çocuk ve eğitimci arasındaki ilişkiyi sayılarla
belirtmek oldukça güçtür.
• Erken çocukluk eğitiminde ölçülebilen becerilere
odaklanılıp ölçülemeyen yetenekler göz ardı
edilebilir. • Çocukları etiketlemek için çok
erkendir ve bu onların üretkenliklerine ket
vurabilir.
• Ölçüm sonuçları zaten yoğun bir programda olan
personele baskı uygulayacaktır.
Değerlendirilmesi gerektiğini düşünen insanlar ise şunları
savunmaktadır:
• Anaokulları çocuk ve aile merkezli olmalıdır ve
aileler çocuklarının amaçlanan öğrenme
çıktılarına ulaşacağını garanti altına almaya
ihtiyaç duyar.
• Öğrenme çıktıları çocuğu merkeze alarak
değerlendirilebilir.
• Bireysel ihtiyaçların küçükken ölçülmesi daha
iyidir.
• Çocuğun çıktılarının değerlendirilmesi ile okul
öncesi ve ilköğretim arasında bir köprü kurulur.
• Değerlendirme ile öğretmenin öğrenci üzerindeki
sorumluluğu artacaktır.

16. Soru

Avustralya’da öğretmen yetiştirmeyi açıklayınız?

Cevap

Avustralya’da öğretmen eğitimi üniversitelerde
ve özel okullarda verilmektedir. Birçok eyalet ve bölge en
az dört yıllık üniversite eğitimini hizmet öncesinde
zorunlu tutar. İlköğretim ve alt ortaöğretim
öğretmenlerinin eğitimi Avustralya eğitim sisteminde
büyük bir yere sahiptir ve öğrenciler uzun süre eğitim alır.
Öğretmen yetiştiren enstitülerin birçoğu devlete bağlı
olmakla birlikte az sayıda özel kolejler de öğretmen
eğitimi yapmaktadır. Bu özel kolejlerden bir kısmı dinî
otoritelere bağlıdır. Lisans sonrası programları
öğretmenlerin özel ilgi alanlarına hizmet etmekte,
gelişimlerine yardımcı olmaktadır. Üniversiteler pek çok
alanda master ve doktora dersleri vermektedir.

17. Soru

İsrail’de eğitimi açıklayınız?

Cevap

İsrail Orta Doğu’da, Akdeniz Sahili’nde, Mısır
ile Lübnan arasında yer alır ve Asya kıtasındadır. Zorunlu
eğitim 5 ila 15 yaş arasını kapsar ve ücretsizdir.
Programların çoğunun sponsoru yerel makamlardır. Ancak
2 yaşından itibaren 3 ila 4 yaşındaki çocukların neredeyse
tamamı okul öncesi kurumlarından birine devam eder.
Okul öncesi eğitimin temel amacı, çocukları her yönden
iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir. Eğitim Bakanlığı, 3-
6 yaş çocukları için devlet anaokulları sistemini
kurmuştur. Buna paralel olarak, 0-5 yaş çocukları içinde
birçok özel kreş kurulmuştur. Günlük bakım merkezleri ve
kreş oyun grupları genel olarak 3 yaşın altındaki çocukları
kapsamakla birlikte 5 yaşına kadar olan çocuklara da
hizmet vermektedirler. İsrail’deki okul öncesi eğitim
programı, sosyal becerileri ve okumayı kolaylaştırmak ve
matematiğe hazırlığı içerir. Ayrıca dil ve sayısal
kavramları içeren temel becerileri öğretmek, bilişsel ve
yaratıcı kapasitelerini geliştirmek ve sosyal becerilerini
geliştirmelerini desteklemek amaçlanır. Bu kurumlarda
görev yapmaları için Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı
tarafından okul öncesi öğretmenleri, idareciler ve
müfettişler görevlendirilir. Yerel yönetimler ise yardımcı,
psikolog, sağlık personelini görevlendirirler. Aynı ve
karma yaştan 35 çocuğun devam ettiği ana okullarında bir
öğretmen ve yardımcı çalışmaktadır. Bu kurumlarda
çalışan yardımcıların herhangi bir eğitim diploması
olmasına gerek yoktur. Yardımcı, okul öncesi kurumunu
açmak, kapamak ve temizlemekten sorumludur. Ayrıca
yardımcı, öğretim araç gereçlerini hazırlama, araç
gereçleri saklama, öğretmene yardımcı olma ve bahçede
çocuklara göz kulak olmak gibi işlerden de sorumludur.

18. Soru

İsrail’de okul öncesi eğitim sistemlerini açıklayınız?

Cevap

• Bebekler ve küçük çocuklar için ev bakımı veren
merkezler: Bu merkezler genellikle aynı yaş
grubundan oluşan 5 ya da 6 çocuğun bakımını
yapan özel evlerden oluşur. Bu kurumlardaki
yöneticiler, belediyeler tarafından eğitilen ve
denetlenen kişilerdir. Çocuklar sabah 7 ile öğlen
4 arası bu kurumlarda bulunur. Bu kurumlar 3
aydan 3 yaşına kadar olan çocuklara ücretli
bakım verir.
• Belediyeye ait günlük bakım merkezleri: Bu
kurumlar annesi çalışan çocuklar için
yapılandırılmıştır. Bu kurumlarda yiyecek, hijyen
ve eğitimsel içerikten sorumlu olan bakıcılar
belediye tarafından denetlenirler. Bu
kurumlardan yaralanma da ücretlidir. Ancak sabit
bir ücret olmayıp ebeveynin gelirine göre
değişmektedir.
• Günlük bakım merkezleri: Bu merkezlerde 3
aydan 3 yaşına kadar olan annesi çalışan çocuklar
için çeşitli kurumlarla oluşturulmuştur. Bu
kurumların denetimi Sosyal İşler Bakanlığı ve
Eğitim Bakanlığı tarafından yapılır. Kurumlar
genellikle sabah 7- öğlen 1 ya da 4 arası çalışır.
• Yarı zorunlu okul öncesi eğitim kurumları: Bu
kurumlardaki eğitim 3-5 yaş çocukları içindir. Bu
kurumlardaki eğitimin çoğu çocukları zorunlu
okul öncesi eğitime hazırlamaktır. Bu kurumların
çoğu yerel kurumlar tarafından oluşturulmuştur
ve ücretlidir. Bazı merkezlerde özellikle yeni
gelişmeye başlayan yerleşim birimlerinde ve de
yeni göçmenlere kayıt ücretlerinde indirim
yapılır.
• Zorunlu okul öncesi eğitim kurumları: Adından
da anlaşılacağı üzere bu kurumlarda verilen
eğitim 5-6 yaş çocukları için zorunludur. Bu
kurumlara kayıtlarda herhangi bir ücret ödenmez
ancak çeşitli etkinlikler ve araç gereçler için ücret
talep edilebilir. Yahudi bayramları ve İsrail ulusal
bayramları çeşitli etkinlik ve projelerle kutlanır.
Bu etkinliklerin bir kısmına ailenin de katılımı
sağlanır.

19. Soru

Kolektif nedir?

Cevap

Birden çok bireyin ya da nesnenin bir araya
gelmesi sonucu ortaya çıkan ortaklaşa durumdur.

20. Soru

İsrail’de okul öncesi eğitim ve öğretmen yetiştirmeyi
açıklayınız?

Cevap

İsrail’de öğretmen yetiştirmek için akademik
kolejler bulunmaktadır. Buradaki öğrenciler erken
çocukluk eğitimi, ortaokullar ve özel eğitim grubu
çocuklarına öğretmenlik yapmak için eğitim alır. 4 yıl
süren bu eğitim sürecinde öğretmen adaylarına erken
çocukluk alanında ve eğitim bilimleri konularında eğitim
verilir. Öğrenciler mezun olduktan sonra diplomanın
yanında sertifika da alır. Ayrıca akademik kolejlerin yanı
sıra akademik olmayan kolejlerde bulunmaktadır.
Buralarda eğitim 3 yıldır. Mezun olanlar diploma almazlar
sadece öğretmen sertifikası alır. Okul öncesi öğretmenleri,
Eğitim Bakanlığına bağlı olan Öğretmen Eğitim
Kolejlerinde eğitim görür. Eğitimleri sonucunda aldıkları
diploma ana okulu ve ilkokulun ilk iki yılında çalışma
olanağı sağlar.

21. Soru

İsrail’de bir günlük okul öncesi eğitim programı nasıl
oluşmaktadır?

Cevap

• Okula Geliş
• Serbest Etkinlikler: Çocuklar bilgisayar, sanat,
bilim ve problem çözme etkinliklerinden seçim
yapmaktadır.
• Etkinlikleri Planlama: Yoklama alınarak, o gün
neler yapılacağı çocuklarla birlikte
kararlaştırılmaktadır.
• Dil Etkinlikleri: Müzik, sanat, drama ve
oyunlarla dil çalışmaları yapılmaktadır.
• Kahvaltı
• Matematik Çalışmaları: Gruplama, ölçme,
hesaplama, sayma, toplama ve çıkarma, yaratıcı
düşünmeye fırsat veren çalışmalara yönelik
faaliyetlere yer verilmektedir.
• Yazı Çalışmaları: Harfleri öğrenme çalışmaları
yapılmaktadır.
• Okuma Çalışmaları: Her çocuk kendi düzeyinde
okuma çalışmalarına katılmaktadır.
• Açık Hava Etkinlikleri: Her gün okul dışına
geziler düzenlenmektedir.
• Hikâye Okuma: Öğretmen ya da okuma bilen
çocuklar diğerlerine hikâye okumaktadır.
• Öğle Yemeği
• Sanat Çalışmaları: Genellikle gruplarla proje
çalışmaları yapılmaktadır.
• Eve Gitmeye Hazırlık

22. Soru

ABD eğitim sistemi kaç bölümden oluşmaktadır?

ABD eğitim sistemi kaç bölümden oluşmaktadır?

ABD eğitim sistemi kaç bölümden oluşmaktadır?

ABD eğitim sistemi kaç bölümden oluşmaktadır?

Cevap

ABD eğitim sistemi ülkemizdekine benzer şekilde ilköğretim, ortaöğretim ve ortaöğ- retim sonrası eğitim kademeleri olmak üzere üç ana bölümden oluşur.

ABD eğitim sistemi ülkemizdekine benzer şekilde ilköğretim, ortaöğretim ve ortaöğ- retim sonrası eğitim kademeleri olmak üzere üç ana bölümden oluşur.

ABD eğitim sistemi ülkemizdekine benzer şekilde ilköğretim, ortaöğretim ve ortaöğ- retim sonrası eğitim kademeleri olmak üzere üç ana bölümden oluşur.

ABD eğitim sistemi ülkemizdekine benzer şekilde ilköğretim, ortaöğretim ve ortaöğ- retim sonrası eğitim kademeleri olmak üzere üç ana bölümden oluşur.

23. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim kaç yaşına kadar zorunludur?

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim kaç yaşına kadar zorunludur?

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim kaç yaşına kadar zorunludur?

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim kaç yaşına kadar zorunludur?

Cevap

Amerika Birleşik Devletleri’nde yirmi dokuz eyalette altı yaşından on altı yaşına ka- dar, on altı eyalette yedi yaşından on altı yaşına kadar ve üç eyalette beş yaşından on altı yaşına kadar eğitim zorunludur.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yirmi dokuz eyalette altı yaşından on altı yaşına ka- dar, on altı eyalette yedi yaşından on altı yaşına kadar ve üç eyalette beş yaşından on altı yaşına kadar eğitim zorunludur.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yirmi dokuz eyalette altı yaşından on altı yaşına ka- dar, on altı eyalette yedi yaşından on altı yaşına kadar ve üç eyalette beş yaşından on altı yaşına kadar eğitim zorunludur.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yirmi dokuz eyalette altı yaşından on altı yaşına ka- dar, on altı eyalette yedi yaşından on altı yaşına kadar ve üç eyalette beş yaşından on altı yaşına kadar eğitim zorunludur.

24. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim nasıl karşılanmaktadır?

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim nasıl karşılanmaktadır?

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim nasıl karşılanmaktadır?

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim nasıl karşılanmaktadır?

Cevap

Zorunlu eğitim süresince kamu okullarında eğitim ücretsizdir.Zorunlu eğitim süresince ülke genelinde birçok yerde devlet okullarında öğle yemekleri ya ücretsizdir veya ücretlerin bir kısmı devletçe karşılanmaktadır.

Zorunlu eğitim süresince kamu okullarında eğitim ücretsizdir.Zorunlu eğitim süresince ülke genelinde birçok yerde devlet okullarında öğle yemekleri ya ücretsizdir veya ücretlerin bir kısmı devletçe karşılanmaktadır.

Zorunlu eğitim süresince kamu okullarında eğitim ücretsizdir.Zorunlu eğitim süresince ülke genelinde birçok yerde devlet okullarında öğle yemekleri ya ücretsizdir veya ücretlerin bir kısmı devletçe karşılanmaktadır.

Zorunlu eğitim süresince kamu okullarında eğitim ücretsizdir.Zorunlu eğitim süresince ülke genelinde birçok yerde devlet okullarında öğle yemekleri ya ücretsizdir veya ücretlerin bir kısmı devletçe karşılanmaktadır.

25. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitimin temel amacı nedir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitimin temel amacı nedir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitimin temel amacı nedir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitimin temel amacı nedir?

Cevap

Okul öncesi eğitimin temel amacı, çocukla- rı okula hazırlayıp onların kendilerine güvenmelerini sağlamaktır.

Okul öncesi eğitimin temel amacı, çocukla- rı okula hazırlayıp onların kendilerine güvenmelerini sağlamaktır.

Okul öncesi eğitimin temel amacı, çocukla- rı okula hazırlayıp onların kendilerine güvenmelerini sağlamaktır.

Okul öncesi eğitimin temel amacı, çocukla- rı okula hazırlayıp onların kendilerine güvenmelerini sağlamaktır.

26. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitimi kaç bölüme ayrılmaktadır?

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitimi kaç bölüme ayrılmaktadır?

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitimi kaç bölüme ayrılmaktadır?

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitimi kaç bölüme ayrılmaktadır?

Cevap

Okul öncesi eğitim sitemi 3’e ayrılmaktadır.
• 2-4 yaş arası çocuklara hizmet verilen kreşler
• 2-5 yaş arası çocuklara hizmet verilen günlük bakım merkezleri,
• 4-6 yaş arası çocuklara hizmet verilen anaokullarıdır.

Okul öncesi eğitim sitemi 3’e ayrılmaktadır.
• 2-4 yaş arası çocuklara hizmet verilen kreşler
• 2-5 yaş arası çocuklara hizmet verilen günlük bakım merkezleri,
• 4-6 yaş arası çocuklara hizmet verilen anaokullarıdır.

Okul öncesi eğitim sitemi 3’e ayrılmaktadır.
• 2-4 yaş arası çocuklara hizmet verilen kreşler
• 2-5 yaş arası çocuklara hizmet verilen günlük bakım merkezleri,
• 4-6 yaş arası çocuklara hizmet verilen anaokullarıdır.

Okul öncesi eğitim sitemi 3’e ayrılmaktadır.
• 2-4 yaş arası çocuklara hizmet verilen kreşler
• 2-5 yaş arası çocuklara hizmet verilen günlük bakım merkezleri,
• 4-6 yaş arası çocuklara hizmet verilen anaokullarıdır.

27. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitim kurumlarında ne tür eğitimler verilmektedir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitim kurumlarında ne tür eğitimler verilmektedir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitim kurumlarında ne tür eğitimler verilmektedir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitim kurumlarında ne tür eğitimler verilmektedir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitim kurumlarında ne tür eğitimler verilmektedir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitim kurumlarında ne tür eğitimler verilmektedir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitim kurumlarında ne tür eğitimler verilmektedir?

Cevap

Okul öncesi eğitim kurumlarında dil, drama, görsel sanatlar, müzik ve oyun eğitiminin yanında koşma, tırmanma gibi bedensel yeteneklerin de gelişimi yönünden eğitim verilmektedir.

Okul öncesi eğitim kurumlarında dil, drama, görsel sanatlar, müzik ve oyun eğitiminin yanında koşma, tırmanma gibi bedensel yeteneklerin de gelişimi yönünden eğitim verilmektedir.

Okul öncesi eğitim kurumlarında dil, drama, görsel sanatlar, müzik ve oyun eğitiminin yanında koşma, tırmanma gibi bedensel yeteneklerin de gelişimi yönünden eğitim verilmektedir.

Okul öncesi eğitim kurumlarında dil, drama, görsel sanatlar, müzik ve oyun eğitiminin yanında koşma, tırmanma gibi bedensel yeteneklerin de gelişimi yönünden eğitim verilmektedir.

28. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitim sistemleri nelerdir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitim sistemleri nelerdir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitim sistemleri nelerdir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi eğitim sistemleri nelerdir?

Cevap

Amerikan toplumu farklı etnik ve kültürlerden oluştuğundan eğitim programları ha- zırlanırken bu farklılıklar göz önünde bulundurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘Head Start’, ‘High Scope’, ‘Bank Street’ ve ‘Proje Yaklaşımı’ yaygındır.

Amerikan toplumu farklı etnik ve kültürlerden oluştuğundan eğitim programları ha- zırlanırken bu farklılıklar göz önünde bulundurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘Head Start’, ‘High Scope’, ‘Bank Street’ ve ‘Proje Yaklaşımı’ yaygındır.

Amerikan toplumu farklı etnik ve kültürlerden oluştuğundan eğitim programları ha- zırlanırken bu farklılıklar göz önünde bulundurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘Head Start’, ‘High Scope’, ‘Bank Street’ ve ‘Proje Yaklaşımı’ yaygındır.

Amerikan toplumu farklı etnik ve kültürlerden oluştuğundan eğitim programları ha- zırlanırken bu farklılıklar göz önünde bulundurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘Head Start’, ‘High Scope’, ‘Bank Street’ ve ‘Proje Yaklaşımı’ yaygındır.

29. Soru

Bank Street Yaklaşımında çocuğa neler sunulmaktadır?

Bank Street Yaklaşımında çocuğa neler sunulmaktadır?

Bank Street Yaklaşımında çocuğa neler sunulmaktadır?

Bank Street Yaklaşımında çocuğa neler sunulmaktadır?

Cevap

Bank Street yaklaşımı çocuğun hayal gücünü, yaratıcılığını destekleyen materyaller, blok- lar, oyun hamurları, boyalar, su, kum, tahta gibi zengin içeriklerle çocuğa sunulmaktadır. Çocuğun araştırmasına, keşif yapmasına olanak sağlayan ve öğrenmesini destekleyen her tür materyal çocuklara sunulmakta hem bireysel hem de küçük grup etkinliklerine imkân tanınmaktadır. Aile, eğitim programının önemli bir parçasıdır. Çocukların göz hizasında her çocuğun kendi ailesinin fotoğrafları yer almaktadır. Böylece çocuklar sınıf içinde aileleriyle etkileşimde olmaya devam ederek kendilerini güvende hissetmektedir. Ayrıca çocuklar kendi ailelerinin dışında başka aileleri, farklılıkları, benzerlikleri ve onların kül- türlerini tanıyarak bir topluma ait olma fikrini de geliştirmeye başlamaktadır. Öğretmen çocukların dünyayı keşfetmesine olanak sağlamalıdır.

Bank Street yaklaşımı çocuğun hayal gücünü, yaratıcılığını destekleyen materyaller, blok- lar, oyun hamurları, boyalar, su, kum, tahta gibi zengin içeriklerle çocuğa sunulmaktadır. Çocuğun araştırmasına, keşif yapmasına olanak sağlayan ve öğrenmesini destekleyen her tür materyal çocuklara sunulmakta hem bireysel hem de küçük grup etkinliklerine imkân tanınmaktadır. Aile, eğitim programının önemli bir parçasıdır. Çocukların göz hizasında her çocuğun kendi ailesinin fotoğrafları yer almaktadır. Böylece çocuklar sınıf içinde aileleriyle etkileşimde olmaya devam ederek kendilerini güvende hissetmektedir. Ayrıca çocuklar kendi ailelerinin dışında başka aileleri, farklılıkları, benzerlikleri ve onların kül- türlerini tanıyarak bir topluma ait olma fikrini de geliştirmeye başlamaktadır. Öğretmen çocukların dünyayı keşfetmesine olanak sağlamalıdır.

Bank Street yaklaşımı çocuğun hayal gücünü, yaratıcılığını destekleyen materyaller, blok- lar, oyun hamurları, boyalar, su, kum, tahta gibi zengin içeriklerle çocuğa sunulmaktadır. Çocuğun araştırmasına, keşif yapmasına olanak sağlayan ve öğrenmesini destekleyen her tür materyal çocuklara sunulmakta hem bireysel hem de küçük grup etkinliklerine imkân tanınmaktadır. Aile, eğitim programının önemli bir parçasıdır. Çocukların göz hizasında her çocuğun kendi ailesinin fotoğrafları yer almaktadır. Böylece çocuklar sınıf içinde aileleriyle etkileşimde olmaya devam ederek kendilerini güvende hissetmektedir. Ayrıca çocuklar kendi ailelerinin dışında başka aileleri, farklılıkları, benzerlikleri ve onların kül- türlerini tanıyarak bir topluma ait olma fikrini de geliştirmeye başlamaktadır. Öğretmen çocukların dünyayı keşfetmesine olanak sağlamalıdır.

Bank Street yaklaşımı çocuğun hayal gücünü, yaratıcılığını destekleyen materyaller, blok- lar, oyun hamurları, boyalar, su, kum, tahta gibi zengin içeriklerle çocuğa sunulmaktadır. Çocuğun araştırmasına, keşif yapmasına olanak sağlayan ve öğrenmesini destekleyen her tür materyal çocuklara sunulmakta hem bireysel hem de küçük grup etkinliklerine imkân tanınmaktadır. Aile, eğitim programının önemli bir parçasıdır. Çocukların göz hizasında her çocuğun kendi ailesinin fotoğrafları yer almaktadır. Böylece çocuklar sınıf içinde aileleriyle etkileşimde olmaya devam ederek kendilerini güvende hissetmektedir. Ayrıca çocuklar kendi ailelerinin dışında başka aileleri, farklılıkları, benzerlikleri ve onların kül- türlerini tanıyarak bir topluma ait olma fikrini de geliştirmeye başlamaktadır. Öğretmen çocukların dünyayı keşfetmesine olanak sağlamalıdır.

30. Soru

Proje Yaklaşımının çocuklara sunduğu imkanlar nelerdir?

Cevap

Proje yaklaşımında çocukların ilgileri, yaşantıları, yaşları, gelişim düzeyleri, kullanılacak araç-gereçlerin uygunluğu, kaynaklara ulaşım kolaylığı, aile ve toplumun özellikleri doğrultusunda öğretmen ya da çocuk tarafından bir konu belirlenir. Ardından çocukların konu hakkındaki bilgi ve deneyimlerini ortaya çıkarmak için sorular sorularak tartışma ortamı yaratılır ve tartışma sırasında konuyla ilgili kavramlardan harita oluşturulur. Daha sonra konuyla ilgili merak edilen ve cevapları aranacak sorulardan liste oluşturulur. Diğer aşamada çocuklar etkin olarak görev alır, araştırır, gözlem yapar, gözlemlediklerini çizer, karar verir, tartışır, fikirlerini açıklar, konu uzmanı ile görüşür, sorumluluk alır, alan ge- zisi yapar. Son aşamada ise çocuklar önceki bilgi ve deneyimlerini yeni öğrenmeleri ile birleştirerek anlamlı hâle getirir. Olayların bir araya getirilerek özetlendiği bu aşamada çocuklar dramatik oyunlar, konuşmalar, sergiler, geziler yoluyla oluşturdukları projeyi tanıtır.

Proje yaklaşımında çocukların ilgileri, yaşantıları, yaşları, gelişim düzeyleri, kullanılacak araç-gereçlerin uygunluğu, kaynaklara ulaşım kolaylığı, aile ve toplumun özellikleri doğrultusunda öğretmen ya da çocuk tarafından bir konu belirlenir. Ardından çocukların konu hakkındaki bilgi ve deneyimlerini ortaya çıkarmak için sorular sorularak tartışma ortamı yaratılır ve tartışma sırasında konuyla ilgili kavramlardan harita oluşturulur. Daha sonra konuyla ilgili merak edilen ve cevapları aranacak sorulardan liste oluşturulur. Diğer aşamada çocuklar etkin olarak görev alır, araştırır, gözlem yapar, gözlemlediklerini çizer, karar verir, tartışır, fikirlerini açıklar, konu uzmanı ile görüşür, sorumluluk alır, alan ge- zisi yapar. Son aşamada ise çocuklar önceki bilgi ve deneyimlerini yeni öğrenmeleri ile birleştirerek anlamlı hâle getirir. Olayların bir araya getirilerek özetlendiği bu aşamada çocuklar dramatik oyunlar, konuşmalar, sergiler, geziler yoluyla oluşturdukları projeyi tanıtır.

Proje yaklaşımında çocukların ilgileri, yaşantıları, yaşları, gelişim düzeyleri, kullanılacak araç-gereçlerin uygunluğu, kaynaklara ulaşım kolaylığı, aile ve toplumun özellikleri doğrultusunda öğretmen ya da çocuk tarafından bir konu belirlenir. Ardından çocukların konu hakkındaki bilgi ve deneyimlerini ortaya çıkarmak için sorular sorularak tartışma ortamı yaratılır ve tartışma sırasında konuyla ilgili kavramlardan harita oluşturulur. Daha sonra konuyla ilgili merak edilen ve cevapları aranacak sorulardan liste oluşturulur. Diğer aşamada çocuklar etkin olarak görev alır, araştırır, gözlem yapar, gözlemlediklerini çizer, karar verir, tartışır, fikirlerini açıklar, konu uzmanı ile görüşür, sorumluluk alır, alan ge- zisi yapar. Son aşamada ise çocuklar önceki bilgi ve deneyimlerini yeni öğrenmeleri ile birleştirerek anlamlı hâle getirir. Olayların bir araya getirilerek özetlendiği bu aşamada çocuklar dramatik oyunlar, konuşmalar, sergiler, geziler yoluyla oluşturdukları projeyi tanıtır.

Proje yaklaşımında çocukların ilgileri, yaşantıları, yaşları, gelişim düzeyleri, kullanılacak araç-gereçlerin uygunluğu, kaynaklara ulaşım kolaylığı, aile ve toplumun özellikleri doğrultusunda öğretmen ya da çocuk tarafından bir konu belirlenir. Ardından çocukların konu hakkındaki bilgi ve deneyimlerini ortaya çıkarmak için sorular sorularak tartışma ortamı yaratılır ve tartışma sırasında konuyla ilgili kavramlardan harita oluşturulur. Daha sonra konuyla ilgili merak edilen ve cevapları aranacak sorulardan liste oluşturulur. Diğer aşamada çocuklar etkin olarak görev alır, araştırır, gözlem yapar, gözlemlediklerini çizer, karar verir, tartışır, fikirlerini açıklar, konu uzmanı ile görüşür, sorumluluk alır, alan ge- zisi yapar. Son aşamada ise çocuklar önceki bilgi ve deneyimlerini yeni öğrenmeleri ile birleştirerek anlamlı hâle getirir. Olayların bir araya getirilerek özetlendiği bu aşamada çocuklar dramatik oyunlar, konuşmalar, sergiler, geziler yoluyla oluşturdukları projeyi tanıtır.

31. Soru

Head Start Yaklaşımı hangi bölümlerden oluşur?

Head Start Yaklaşımı hangi bölümlerden oluşur?

Head Start Yaklaşımı hangi bölümlerden oluşur?

Head Start Yaklaşımı hangi bölümlerden oluşur?

Cevap

Head Start projesi 4 ana bölümden oluşur. Bunlar; eğitim, sağlık, ebeveyn katılımı ve sosyal hizmetlerdir.

Head Start projesi 4 ana bölümden oluşur. Bunlar; eğitim, sağlık, ebeveyn katılımı ve sosyal hizmetlerdir.

Head Start projesi 4 ana bölümden oluşur. Bunlar; eğitim, sağlık, ebeveyn katılımı ve sosyal hizmetlerdir.

Head Start projesi 4 ana bölümden oluşur. Bunlar; eğitim, sağlık, ebeveyn katılımı ve sosyal hizmetlerdir.

32. Soru

High Scope Yaklaşımında öğretmenler nasıl çalışır?

High Scope Yaklaşımında öğretmenler nasıl çalışır?

High Scope Yaklaşımında öğretmenler nasıl çalışır?

High Scope Yaklaşımında öğretmenler nasıl çalışır?

Cevap

High Scope yaklaşımında öğretmenler yaratıcı ifade becerisi, dil ve okuryazarlık, sosyal etkileşim, psikomotor gelişim, müzik, sıralama ve sınıflama becerileri, sayılar, zaman ve mekân kavramları gibi temel deneyimleri kazandırmak amacıyla iki öğretmen olarak çocuklarla birlikte çalışır.

High Scope yaklaşımında öğretmenler yaratıcı ifade becerisi, dil ve okuryazarlık, sosyal etkileşim, psikomotor gelişim, müzik, sıralama ve sınıflama becerileri, sayılar, zaman ve mekân kavramları gibi temel deneyimleri kazandırmak amacıyla iki öğretmen olarak çocuklarla birlikte çalışır.

High Scope yaklaşımında öğretmenler yaratıcı ifade becerisi, dil ve okuryazarlık, sosyal etkileşim, psikomotor gelişim, müzik, sıralama ve sınıflama becerileri, sayılar, zaman ve mekân kavramları gibi temel deneyimleri kazandırmak amacıyla iki öğretmen olarak çocuklarla birlikte çalışır.

High Scope yaklaşımında öğretmenler yaratıcı ifade becerisi, dil ve okuryazarlık, sosyal etkileşim, psikomotor gelişim, müzik, sıralama ve sınıflama becerileri, sayılar, zaman ve mekân kavramları gibi temel deneyimleri kazandırmak amacıyla iki öğretmen olarak çocuklarla birlikte çalışır.

33. Soru

High Scope yaklaşımında etkinlik köşelerinde neler bulunur?

High Scope yaklaşımında etkinlik köşelerinde neler bulunur?

High Scope yaklaşımında etkinlik köşelerinde neler bulunur?

High Scope yaklaşımında etkinlik köşelerinde neler bulunur?

Cevap

High Scope yaklaşımında etkinlik köşelerinde her tür doğal materyal, ev işlerinde kullanılan malzemeler, kullanılmayan araç gereçler bulunmaktadır. Köşelerde eğitici oyuncaklar, dil gelişimini destekleyen çalışma yaprakları, drama, resim gibi yaratıcı etkinlikleri destekleyen materyaller, yapı-inşa malzemeleri, bloklar, yapbozlar gibi zengin içerikte malzemeler açık raflarda çocukların kolayca ulaşabileceği şekilde sunulmaktadır.

High Scope yaklaşımında etkinlik köşelerinde her tür doğal materyal, ev işlerinde kullanılan malzemeler, kullanılmayan araç gereçler bulunmaktadır. Köşelerde eğitici oyuncaklar, dil gelişimini destekleyen çalışma yaprakları, drama, resim gibi yaratıcı etkinlikleri destekleyen materyaller, yapı-inşa malzemeleri, bloklar, yapbozlar gibi zengin içerikte malzemeler açık raflarda çocukların kolayca ulaşabileceği şekilde sunulmaktadır.

High Scope yaklaşımında etkinlik köşelerinde her tür doğal materyal, ev işlerinde kullanılan malzemeler, kullanılmayan araç gereçler bulunmaktadır. Köşelerde eğitici oyuncaklar, dil gelişimini destekleyen çalışma yaprakları, drama, resim gibi yaratıcı etkinlikleri destekleyen materyaller, yapı-inşa malzemeleri, bloklar, yapbozlar gibi zengin içerikte malzemeler açık raflarda çocukların kolayca ulaşabileceği şekilde sunulmaktadır.

High Scope yaklaşımında etkinlik köşelerinde her tür doğal materyal, ev işlerinde kullanılan malzemeler, kullanılmayan araç gereçler bulunmaktadır. Köşelerde eğitici oyuncaklar, dil gelişimini destekleyen çalışma yaprakları, drama, resim gibi yaratıcı etkinlikleri destekleyen materyaller, yapı-inşa malzemeleri, bloklar, yapbozlar gibi zengin içerikte malzemeler açık raflarda çocukların kolayca ulaşabileceği şekilde sunulmaktadır.

34. Soru

High Scope programı bir günü ne tür bölümlere ayırır?

High Scope programı bir günü ne tür bölümlere ayırır?

High Scope programı bir günü ne tür bölümlere ayırır?

High Scope programı bir günü ne tür bölümlere ayırır?

Cevap

High Scope programı bir günü planlama zamanı, çalışma zamanı, toplanma zamanı, değerlendirme zamanı, küçük grup zamanı, büyük grup zamanı, bahçe zamanı gibi çeşitli etkinlik zamanlarına böler.

High Scope programı bir günü planlama zamanı, çalışma zamanı, toplanma zamanı, değerlendirme zamanı, küçük grup zamanı, büyük grup zamanı, bahçe zamanı gibi çeşitli etkinlik zamanlarına böler.

High Scope programı bir günü planlama zamanı, çalışma zamanı, toplanma zamanı, değerlendirme zamanı, küçük grup zamanı, büyük grup zamanı, bahçe zamanı gibi çeşitli etkinlik zamanlarına böler.

High Scope programı bir günü planlama zamanı, çalışma zamanı, toplanma zamanı, değerlendirme zamanı, küçük grup zamanı, büyük grup zamanı, bahçe zamanı gibi çeşitli etkinlik zamanlarına böler.

35. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere göre kabul edilen öğrenciler mezun olmak için ne gibi şartları yerine getirmek zorundadır?

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere göre kabul edilen öğrenciler mezun olmak için ne gibi şartları yerine getirmek zorundadır?

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere göre kabul edilen öğrenciler mezun olmak için ne gibi şartları yerine getirmek zorundadır?

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere göre kabul edilen öğrenciler mezun olmak için ne gibi şartları yerine getirmek zorundadır?

Cevap

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere göre kabul edilen öğrenciler mezun olmak için yine bazı şartları yerine getirmek zorundadır. Adayın kabul edilebilmesi için en az not ortalaması (4 üzerinden 2.5),tavsiye mektupları, konuşma testi, başvuru öncesi mülakatı, yazılı dil testi, fiziki sağlık raporu, standart testler, davranış ile ilgili testler, kişilik testleri, psikolojik sınav gibi ölçütlere bakılır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere göre kabul edilen öğrenciler mezun olmak için yine bazı şartları yerine getirmek zorundadır. Adayın kabul edilebilmesi için en az not ortalaması (4 üzerinden 2.5),tavsiye mektupları, konuşma testi, başvuru öncesi mülakatı, yazılı dil testi, fiziki sağlık raporu, standart testler, davranış ile ilgili testler, kişilik testleri, psikolojik sınav gibi ölçütlere bakılır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere göre kabul edilen öğrenciler mezun olmak için yine bazı şartları yerine getirmek zorundadır. Adayın kabul edilebilmesi için en az not ortalaması (4 üzerinden 2.5),tavsiye mektupları, konuşma testi, başvuru öncesi mülakatı, yazılı dil testi, fiziki sağlık raporu, standart testler, davranış ile ilgili testler, kişilik testleri, psikolojik sınav gibi ölçütlere bakılır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere göre kabul edilen öğrenciler mezun olmak için yine bazı şartları yerine getirmek zorundadır. Adayın kabul edilebilmesi için en az not ortalaması (4 üzerinden 2.5),tavsiye mektupları, konuşma testi, başvuru öncesi mülakatı, yazılı dil testi, fiziki sağlık raporu, standart testler, davranış ile ilgili testler, kişilik testleri, psikolojik sınav gibi ölçütlere bakılır.

36. Soru

Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere göre kabul edilen öğrenciler, mezun olmak için ne gibi şartları yerine getirmek zorundadır?

Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere göre kabul edilen öğrenciler, mezun olmak için ne gibi şartları yerine getirmek zorundadır?

Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere göre kabul edilen öğrenciler, mezun olmak için ne gibi şartları yerine getirmek zorundadır?

Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere göre kabul edilen öğrenciler, mezun olmak için ne gibi şartları yerine getirmek zorundadır?

Cevap

Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere göre kabul edilen öğrenciler, mezun olmak için yine bazı şartları yerine getirmek zorundadır. Mezun olanlara “geçici” öğretmenlik sertifikası verilir. 4 aşamalı sözlü bir sınavdan geçtikten sonra 1 yıllık sözleşme ile mesleğe başlarlar. İlk yıllarda yeteneği ve bilgisi sürekli olarak takip edilir ve rapor tutulur. “Sürekli” sertifika alabilmek için bazı koşullar yerine getirilmelidir.

Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere göre kabul edilen öğrenciler, mezun olmak için yine bazı şartları yerine getirmek zorundadır. Mezun olanlara “geçici” öğretmenlik sertifikası verilir. 4 aşamalı sözlü bir sınavdan geçtikten sonra 1 yıllık sözleşme ile mesleğe başlarlar. İlk yıllarda yeteneği ve bilgisi sürekli olarak takip edilir ve rapor tutulur. “Sürekli” sertifika alabilmek için bazı koşullar yerine getirilmelidir.

Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere göre kabul edilen öğrenciler, mezun olmak için yine bazı şartları yerine getirmek zorundadır. Mezun olanlara “geçici” öğretmenlik sertifikası verilir. 4 aşamalı sözlü bir sınavdan geçtikten sonra 1 yıllık sözleşme ile mesleğe başlarlar. İlk yıllarda yeteneği ve bilgisi sürekli olarak takip edilir ve rapor tutulur. “Sürekli” sertifika alabilmek için bazı koşullar yerine getirilmelidir.

Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına çeşitli kriterlere göre kabul edilen öğrenciler, mezun olmak için yine bazı şartları yerine getirmek zorundadır. Mezun olanlara “geçici” öğretmenlik sertifikası verilir. 4 aşamalı sözlü bir sınavdan geçtikten sonra 1 yıllık sözleşme ile mesleğe başlarlar. İlk yıllarda yeteneği ve bilgisi sürekli olarak takip edilir ve rapor tutulur. “Sürekli” sertifika alabilmek için bazı koşullar yerine getirilmelidir.

37. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmenlerin “Sürekli” sertifika alabilmek için hangi koşulları yerine getirmesi gerekir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmenlerin “Sürekli” sertifika alabilmek için hangi koşulları yerine getirmesi gerekir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmenlerin “Sürekli” sertifika alabilmek için hangi koşulları yerine getirmesi gerekir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmenlerin “Sürekli” sertifika alabilmek için hangi koşulları yerine getirmesi gerekir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmenlerin “Sürekli” sertifika alabilmek için hangi koşulları yerine getirmesi gerekir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmenlerin “Sürekli” sertifika alabilmek için hangi koşulları yerine getirmesi gerekir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmenlerin “Sürekli” sertifika alabilmek için hangi koşulları yerine getirmesi gerekir?

Cevap

Sürekli sertifika koşulları;

• En az 30 kredi- saatlik eğitim ve öğretim alanında master derecesine sahip olmak • Bir yıl tam gün öğretmenlik yapmak ve tavsiye mektupları getirmek
• Ulusal öğretmenlik sınavında başarı sağlamak
• Bazı eyaletlerde ilk 5 veya 10 yıl içerisinde eğitim alanında yüksek lisans yapma şartı vardır.

Sürekli sertifika koşulları;

• En az 30 kredi- saatlik eğitim ve öğretim alanında master derecesine sahip olmak • Bir yıl tam gün öğretmenlik yapmak ve tavsiye mektupları getirmek
• Ulusal öğretmenlik sınavında başarı sağlamak
• Bazı eyaletlerde ilk 5 veya 10 yıl içerisinde eğitim alanında yüksek lisans yapma şartı vardır.

Sürekli sertifika koşulları;

• En az 30 kredi- saatlik eğitim ve öğretim alanında master derecesine sahip olmak • Bir yıl tam gün öğretmenlik yapmak ve tavsiye mektupları getirmek
• Ulusal öğretmenlik sınavında başarı sağlamak
• Bazı eyaletlerde ilk 5 veya 10 yıl içerisinde eğitim alanında yüksek lisans yapma şartı vardır.

Sürekli sertifika koşulları;

• En az 30 kredi- saatlik eğitim ve öğretim alanında master derecesine sahip olmak • Bir yıl tam gün öğretmenlik yapmak ve tavsiye mektupları getirmek
• Ulusal öğretmenlik sınavında başarı sağlamak
• Bazı eyaletlerde ilk 5 veya 10 yıl içerisinde eğitim alanında yüksek lisans yapma şartı vardır.

38. Soru

Avustralya’da Okul Öncesi Eğitim nasıldır?

Avustralya’da Okul Öncesi Eğitim nasıldır?

Avustralya’da Okul Öncesi Eğitim nasıldır?

Avustralya’da Okul Öncesi Eğitim nasıldır?

Cevap

Avustralya’da zorunlu eğitime başlama yaşı altıdır. Zorunlu eğitimden öncede büyük çoğunluk okul öncesi kurumlarına devam eder. Okul öncesi eğitim merkezlerine genellikle dört yaşındaki çocuklar kaydedilir. Bu okullarda günde iki devre olarak iki ya da üçer saatlik eğitim verilir. Bütün eyaletlerde okul öncesi eğitimden eğitim daireleri sorumludur ve Avustralya’nın her bölümünde okul öncesi eğitime talep vardır. Gündüz bakım evlerinde bebeklere okul öncesi çocuğu gibi davranılır. Gündüz bakım evleri genellikle büyük şe- hirlerde bulunurlar ve ticari temel üzerine işletilen özel merkezlerdir.

Avustralya’da zorunlu eğitime başlama yaşı altıdır. Zorunlu eğitimden öncede büyük çoğunluk okul öncesi kurumlarına devam eder. Okul öncesi eğitim merkezlerine genellikle dört yaşındaki çocuklar kaydedilir. Bu okullarda günde iki devre olarak iki ya da üçer saatlik eğitim verilir. Bütün eyaletlerde okul öncesi eğitimden eğitim daireleri sorumludur ve Avustralya’nın her bölümünde okul öncesi eğitime talep vardır. Gündüz bakım evlerinde bebeklere okul öncesi çocuğu gibi davranılır. Gündüz bakım evleri genellikle büyük şe- hirlerde bulunurlar ve ticari temel üzerine işletilen özel merkezlerdir.

Avustralya’da zorunlu eğitime başlama yaşı altıdır. Zorunlu eğitimden öncede büyük çoğunluk okul öncesi kurumlarına devam eder. Okul öncesi eğitim merkezlerine genellikle dört yaşındaki çocuklar kaydedilir. Bu okullarda günde iki devre olarak iki ya da üçer saatlik eğitim verilir. Bütün eyaletlerde okul öncesi eğitimden eğitim daireleri sorumludur ve Avustralya’nın her bölümünde okul öncesi eğitime talep vardır. Gündüz bakım evlerinde bebeklere okul öncesi çocuğu gibi davranılır. Gündüz bakım evleri genellikle büyük şe- hirlerde bulunurlar ve ticari temel üzerine işletilen özel merkezlerdir.

Avustralya’da zorunlu eğitime başlama yaşı altıdır. Zorunlu eğitimden öncede büyük çoğunluk okul öncesi kurumlarına devam eder. Okul öncesi eğitim merkezlerine genellikle dört yaşındaki çocuklar kaydedilir. Bu okullarda günde iki devre olarak iki ya da üçer saatlik eğitim verilir. Bütün eyaletlerde okul öncesi eğitimden eğitim daireleri sorumludur ve Avustralya’nın her bölümünde okul öncesi eğitime talep vardır. Gündüz bakım evlerinde bebeklere okul öncesi çocuğu gibi davranılır. Gündüz bakım evleri genellikle büyük şe- hirlerde bulunurlar ve ticari temel üzerine işletilen özel merkezlerdir.

39. Soru

Avustralya’da Okul Öncesi öğretmenleri de çocuklar için belirli amaç ve hedeflere ulaşma yolunda belirli ve planlı bir çalışma hazırlar. Bu amaç ve hedefler nelerdir?

Avustralya’da Okul Öncesi öğretmenleri de çocuklar için belirli amaç ve hedeflere ulaşma yolunda belirli ve planlı bir çalışma hazırlar. Bu amaç ve hedefler nelerdir?

Avustralya’da Okul Öncesi öğretmenleri de çocuklar için belirli amaç ve hedeflere ulaşma yolunda belirli ve planlı bir çalışma hazırlar. Bu amaç ve hedefler nelerdir?

Avustralya’da Okul Öncesi öğretmenleri de çocuklar için belirli amaç ve hedeflere ulaşma yolunda belirli ve planlı bir çalışma hazırlar. Bu amaç ve hedefler nelerdir?

Cevap

Okul öncesi öğretmenleri de çocuklar için belirli amaç ve hedeflere ulaşma yolunda

belirli ve planlı bir çalışma hazırlar. Bu amaç ve hedefler şunları içerir:
• Okul öncesi okuma-yazma ve aritmetik performansını geliştirmek,
• Çocuğun gelişimin izlenmesi ve uygun okul ortamlarında öğrenmelerine destek olmak,
• Aktiviteleri belirlemek ve çocuğun yaşına uygun olanları sunarak çocuğun yeteneklerini geliştirmek ve
• Formal ve informal eğitim programlarına katılım ile çocukları bilişsel, sosyal ve psikolojik açıdan gelişimlerine destek olmak.

Okul öncesi öğretmenleri de çocuklar için belirli amaç ve hedeflere ulaşma yolunda

belirli ve planlı bir çalışma hazırlar. Bu amaç ve hedefler şunları içerir:
• Okul öncesi okuma-yazma ve aritmetik performansını geliştirmek,
• Çocuğun gelişimin izlenmesi ve uygun okul ortamlarında öğrenmelerine destek olmak,
• Aktiviteleri belirlemek ve çocuğun yaşına uygun olanları sunarak çocuğun yeteneklerini geliştirmek ve
• Formal ve informal eğitim programlarına katılım ile çocukları bilişsel, sosyal ve psikolojik açıdan gelişimlerine destek olmak.

Okul öncesi öğretmenleri de çocuklar için belirli amaç ve hedeflere ulaşma yolunda

belirli ve planlı bir çalışma hazırlar. Bu amaç ve hedefler şunları içerir:
• Okul öncesi okuma-yazma ve aritmetik performansını geliştirmek,
• Çocuğun gelişimin izlenmesi ve uygun okul ortamlarında öğrenmelerine destek olmak,
• Aktiviteleri belirlemek ve çocuğun yaşına uygun olanları sunarak çocuğun yeteneklerini geliştirmek ve
• Formal ve informal eğitim programlarına katılım ile çocukları bilişsel, sosyal ve psikolojik açıdan gelişimlerine destek olmak.

Okul öncesi öğretmenleri de çocuklar için belirli amaç ve hedeflere ulaşma yolunda

belirli ve planlı bir çalışma hazırlar. Bu amaç ve hedefler şunları içerir:
• Okul öncesi okuma-yazma ve aritmetik performansını geliştirmek,
• Çocuğun gelişimin izlenmesi ve uygun okul ortamlarında öğrenmelerine destek olmak,
• Aktiviteleri belirlemek ve çocuğun yaşına uygun olanları sunarak çocuğun yeteneklerini geliştirmek ve
• Formal ve informal eğitim programlarına katılım ile çocukları bilişsel, sosyal ve psikolojik açıdan gelişimlerine destek olmak.

40. Soru

İsrail’de zorunlu eğitime başlama yaşı kaçtır?

İsrail’de zorunlu eğitime başlama yaşı kaçtır?

İsrail’de zorunlu eğitime başlama yaşı kaçtır?

İsrail’de zorunlu eğitime başlama yaşı kaçtır?

Cevap

İsrail Orta Doğu’da, Akdeniz Sahili’nde, Mısır ile Lübnan arasında yer alır ve Asya kıtasındadır. Zorunlu eğitim 5 ila 15 yaş arasını kapsar ve ücretsizdir. Programların çoğu- nun sponsoru yerel makamlardır. Ancak 2 yaşından itibaren 3 ila 4 yaşındaki çocukların neredeyse tamamı okul öncesi kurumlarından birine devam eder.

İsrail Orta Doğu’da, Akdeniz Sahili’nde, Mısır ile Lübnan arasında yer alır ve Asya kıtasındadır. Zorunlu eğitim 5 ila 15 yaş arasını kapsar ve ücretsizdir. Programların çoğu- nun sponsoru yerel makamlardır. Ancak 2 yaşından itibaren 3 ila 4 yaşındaki çocukların neredeyse tamamı okul öncesi kurumlarından birine devam eder.

İsrail Orta Doğu’da, Akdeniz Sahili’nde, Mısır ile Lübnan arasında yer alır ve Asya kıtasındadır. Zorunlu eğitim 5 ila 15 yaş arasını kapsar ve ücretsizdir. Programların çoğu- nun sponsoru yerel makamlardır. Ancak 2 yaşından itibaren 3 ila 4 yaşındaki çocukların neredeyse tamamı okul öncesi kurumlarından birine devam eder.

İsrail Orta Doğu’da, Akdeniz Sahili’nde, Mısır ile Lübnan arasında yer alır ve Asya kıtasındadır. Zorunlu eğitim 5 ila 15 yaş arasını kapsar ve ücretsizdir. Programların çoğu- nun sponsoru yerel makamlardır. Ancak 2 yaşından itibaren 3 ila 4 yaşındaki çocukların neredeyse tamamı okul öncesi kurumlarından birine devam eder.

41. Soru

İsrail’de bir günlük okul öncesi eğitim programı nasıldır?

İsrail’de bir günlük okul öncesi eğitim programı nasıldır?

İsrail’de bir günlük okul öncesi eğitim programı nasıldır?

İsrail’de bir günlük okul öncesi eğitim programı nasıldır?

İsrail’de bir günlük okul öncesi eğitim programı nasıldır?

Cevap

İsrail’de bir günlük okul öncesi eğitim programı ise aşağıdaki gibidir.

• Okula Geliş
• Serbest Etkinlikler: Çocuklar bilgisayar, sanat, bilim ve problem çözme etkinliklerinden seçim yapmaktadır.
• Etkinlikleri Planlama: Yoklama alınarak, o gün neler yapılacağı çocuklarla birlikte kararlaştırılmaktadır.
• Dil Etkinlikleri: Müzik, sanat, drama ve oyunlarla dil çalışmaları yapılmaktadır.
• Kahvaltı
• Matematik Çalışmaları: Gruplama, ölçme, hesaplama, sayma, toplama ve çıkarma, yaratıcı düşünmeye fırsat veren çalışmalara yönelik faaliyetlere yer verilmektedir.
• Yazı Çalışmaları: Harfleri öğrenme çalışmaları yapılmaktadır.
• Okuma Çalışmaları: Her çocuk kendi düzeyinde okuma çalışmalarına katılmaktadır.

• Açık Hava Etkinlikleri: Her gün okul dışına geziler düzenlenmektedir.
• Hikâye Okuma: Öğretmen ya da okuma bilen çocuklar diğerlerine hikâye okumaktadır.

• Öğle Yemeği
• Sanat Çalışmaları: Genellikle gruplarla proje çalışmaları yapılmaktadır.

• Eve Gitmeye Hazırlık

İsrail’de bir günlük okul öncesi eğitim programı ise aşağıdaki gibidir.

• Okula Geliş
• Serbest Etkinlikler: Çocuklar bilgisayar, sanat, bilim ve problem çözme etkinliklerinden seçim yapmaktadır.
• Etkinlikleri Planlama: Yoklama alınarak, o gün neler yapılacağı çocuklarla birlikte kararlaştırılmaktadır.
• Dil Etkinlikleri: Müzik, sanat, drama ve oyunlarla dil çalışmaları yapılmaktadır.
• Kahvaltı
• Matematik Çalışmaları: Gruplama, ölçme, hesaplama, sayma, toplama ve çıkarma, yaratıcı düşünmeye fırsat veren çalışmalara yönelik faaliyetlere yer verilmektedir.
• Yazı Çalışmaları: Harfleri öğrenme çalışmaları yapılmaktadır.
• Okuma Çalışmaları: Her çocuk kendi düzeyinde okuma çalışmalarına katılmaktadır.

• Açık Hava Etkinlikleri: Her gün okul dışına geziler düzenlenmektedir.
• Hikâye Okuma: Öğretmen ya da okuma bilen çocuklar diğerlerine hikâye okumaktadır.

• Öğle Yemeği
• Sanat Çalışmaları: Genellikle gruplarla proje çalışmaları yapılmaktadır.

• Eve Gitmeye Hazırlık

İsrail’de bir günlük okul öncesi eğitim programı ise aşağıdaki gibidir.

• Okula Geliş
• Serbest Etkinlikler: Çocuklar bilgisayar, sanat, bilim ve problem çözme etkinliklerinden seçim yapmaktadır.
• Etkinlikleri Planlama: Yoklama alınarak, o gün neler yapılacağı çocuklarla birlikte kararlaştırılmaktadır.
• Dil Etkinlikleri: Müzik, sanat, drama ve oyunlarla dil çalışmaları yapılmaktadır.
• Kahvaltı
• Matematik Çalışmaları: Gruplama, ölçme, hesaplama, sayma, toplama ve çıkarma, yaratıcı düşünmeye fırsat veren çalışmalara yönelik faaliyetlere yer verilmektedir.
• Yazı Çalışmaları: Harfleri öğrenme çalışmaları yapılmaktadır.
• Okuma Çalışmaları: Her çocuk kendi düzeyinde okuma çalışmalarına katılmaktadır.

• Açık Hava Etkinlikleri: Her gün okul dışına geziler düzenlenmektedir.
• Hikâye Okuma: Öğretmen ya da okuma bilen çocuklar diğerlerine hikâye okumaktadır.

• Öğle Yemeği
• Sanat Çalışmaları: Genellikle gruplarla proje çalışmaları yapılmaktadır.

• Eve Gitmeye Hazırlık

İsrail’de bir günlük okul öncesi eğitim programı ise aşağıdaki gibidir.

• Okula Geliş
• Serbest Etkinlikler: Çocuklar bilgisayar, sanat, bilim ve problem çözme etkinliklerinden seçim yapmaktadır.
• Etkinlikleri Planlama: Yoklama alınarak, o gün neler yapılacağı çocuklarla birlikte kararlaştırılmaktadır.
• Dil Etkinlikleri: Müzik, sanat, drama ve oyunlarla dil çalışmaları yapılmaktadır.
• Kahvaltı
• Matematik Çalışmaları: Gruplama, ölçme, hesaplama, sayma, toplama ve çıkarma, yaratıcı düşünmeye fırsat veren çalışmalara yönelik faaliyetlere yer verilmektedir.
• Yazı Çalışmaları: Harfleri öğrenme çalışmaları yapılmaktadır.
• Okuma Çalışmaları: Her çocuk kendi düzeyinde okuma çalışmalarına katılmaktadır.

• Açık Hava Etkinlikleri: Her gün okul dışına geziler düzenlenmektedir.
• Hikâye Okuma: Öğretmen ya da okuma bilen çocuklar diğerlerine hikâye okumaktadır.

• Öğle Yemeği
• Sanat Çalışmaları: Genellikle gruplarla proje çalışmaları yapılmaktadır.

• Eve Gitmeye Hazırlık

İsrail’de bir günlük okul öncesi eğitim programı ise aşağıdaki gibidir.

• Okula Geliş
• Serbest Etkinlikler: Çocuklar bilgisayar, sanat, bilim ve problem çözme etkinliklerinden seçim yapmaktadır.
• Etkinlikleri Planlama: Yoklama alınarak, o gün neler yapılacağı çocuklarla birlikte kararlaştırılmaktadır.
• Dil Etkinlikleri: Müzik, sanat, drama ve oyunlarla dil çalışmaları yapılmaktadır.
• Kahvaltı
• Matematik Çalışmaları: Gruplama, ölçme, hesaplama, sayma, toplama ve çıkarma, yaratıcı düşünmeye fırsat veren çalışmalara yönelik faaliyetlere yer verilmektedir.
• Yazı Çalışmaları: Harfleri öğrenme çalışmaları yapılmaktadır.
• Okuma Çalışmaları: Her çocuk kendi düzeyinde okuma çalışmalarına katılmaktadır.

• Açık Hava Etkinlikleri: Her gün okul dışına geziler düzenlenmektedir.
• Hikâye Okuma: Öğretmen ya da okuma bilen çocuklar diğerlerine hikâye okumaktadır.

• Öğle Yemeği
• Sanat Çalışmaları: Genellikle gruplarla proje çalışmaları yapılmaktadır.

• Eve Gitmeye Hazırlık

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.