Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları Dersi 6. Ünite Özet

23.07.2022
7
A+
A-

Çocuklara Eğitim, Bakım Ve Yardım Veren Kuruluşlar

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları Dersi 6. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Çocuklara Eğitim, Bakım Ve Yardım Veren Kuruluşlar

Giriş

Erken çocukluk eğitim kurumları çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve motor becerilerinin gelişimlerine katkı sağlayarak kendine güvenen, sorumluluk sahibi, yaratıcı bireyler olarak yetişmesini ve sağlıklı kişilik yapısının oluşmasını sağlar. Erken çocukluk döneminde herhangi bir kuruma gitme imkânı olmayan veya gittiği kurumda yeterli gelişim fırsatı elde edemeyen çocukların eğitim bakım ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasında sivil toplum kuruluşları önemli görev alır. Sivil toplum kuruluşları resmi kurumlar dışında çalışmalar yürüten sosyal, kültürel, çevresel ve politik amaçları doğrultusunda kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Sivil toplum kuruluşları yani STK’lar bireylerin haklarının korunmasında, örgütün amaç edindiği konularda bilinçlendirilmesinde önemli rol oynar. STK’lar dernek, vakıf, sendika ve oda adı altında faaliyet gösterirler. Vakıf ve dernekler toplum yararına çalışan yasal oluşumlardır. Sivil toplum kuruluşları hizmet ettiği toplumlarda bireylerin veya toplumların sorunlarını ve isteklerini büyük kitlelere duyurulmasında ve politikayı yönlendirmesinde görev alırlar. Dünyada çocukların yararına hizmet eden sivil toplum kuruluşları aşağıdaki gibidir:

United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF)

UNICEF günümüzde 190 ülkede faaliyet gösteren dünyadaki tüm çocukların haklarını korumak ve buna yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 1946 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu adıyla kurulmuştur. UNICEF çalışmalarını BM Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında yürütür. Kuruluşun misyonu yaptıkları her işte çocuğun hak ve refahını gözetmektir. Birleşmiş milletler ve işbirlikçi kuruluşlar ile birlikte çalışarak yardıma muhtaç çocuklara ve onların ailelerine destek verir.

UNICEF’in yaptığı çalışmalar şu şekilde sıralanabilir:

 • Kız çocuklarının eğitimini teşvik eder,
 • Çocuk haklarını ve refahını uluslararası standartlara ulaştırmayı hedefler,
 • Tüm çocukların ortak hastalıklarına karşı aşı olması yönünde destek verir,
 • Çocukların temel ihtiyaçlarının giderilmesi, eğitimlerinin desteklenmesi, ayrımcılık yaşayan çocuk ve kadınlar için eşitliğin sağlanması için çalışmalar yapar,
 • Çocukların sağlık durumları ile ilgili araştırmalar yapar,
 • Ülkelere ve bölgelere göre raporlar hazırlar.

UNICEF’in yönetim kurulu Birleşmiş Milletler’de üye devletlerden beş bölgeyi temsil eden üç yıllığına seçilen 36 üyeden oluşur. Kurul yapılan çalışmalar ve raporları inceler, ülke programlarını ve bütçelerini onaylar. Yılda 3 kez toplanılır, 5 yıllık planlar hazırlanır ve çalışmalar buna göre yürütülür. UNICEF’in finansmanı hükümetler, üyelerin ve gönüllü birey ve kurumların yardımı ile sağlanır. Türkiye 1954 yılında UNICEF’e üye olmuş, 1955 yılında ülke ofisi kurulmuştur. 1974 yılında ise kamuya yarar dernekler arasına girmiştir. Türkiye ofisi çocuklar ile ilgili politikaların uygulanması konusunda hükümet, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kişi ve kurumlar ile işbirliği yaparak UNICEF’in çalışmalarına yardım eder. Çocuk ve kadınların hak ve ihtiyaçları hakkında kamu bilinci oluşturma, politikaları geliştirme ve destekleme, kaynak sağlama için çalışır.

World Health Organization (Who)

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) dünyadaki tüm insanların mümkün olan en üst sağlık düzeyine ulaşmasını hedefler ve bu konuda çalışmalarını yürütmektedir. 1945 yılında Birleşmiş Milletler (BM) konferansında uluslararası bir sağlık örgütü kurulması kararlaştırmış bunun üzerine çalışmalara başlanmıştır. 1946 yılında WHO Anayasası hazırlanarak 61 ülke tarafından imzalanmış, 1948 yılında yürürlüğe girmiştir. WHO; Birleşmiş Milletler komisyonu içerisinde uluslararası sağlık konusunda yönlendirme ve koordinasyon sağlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü kısa adı ile DSÖ bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan tüm hastalıklar ile mücadele eder, anne ve çocukların hayatta kalması ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için çalışmalar yürütür. Ayrıca temiz su, hava ve gıda gibi temel ihtiyaçların karşılanması, ilaç ve aşıların dağıtılması için emek harcar. Yaptığı çalışmalarda öncelikli hedef çocuk ölümlerinin önüne geçmektir.

Dünya sağlık meclisi her yıl Cenevre’de toplanır, örgütün politikalarını belirler ve yeni hedefler oluşturur. Dünya Sağlık Örgütü 150 ülkede birçok faaliyet gerçekleştirmektedir. Ülkelerin sağlık sistemleri, kalp hastalığı, felç, diyabet gibi bulaşıcı olmayan ve HIV, sıtma gibi bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde gerekli yardımları yapma; acil durumlar için önlemler alma ve uygulama; kurumlar, gönüllü ve muhtaç insanlar arasında köprü kurma görevi üstlenir. Dünya üzerinde 1000’i aşkın araştırma laboratuvarı, enstitü, bilimsel kuruluşlar ile işbirliği yapmaktadır. Türkiye 1949 yılında resmi olarak Dünya Sağlık Örgütü’ne üye olmuştur. Her yıl yapılan toplantılara Sağlık Bakanlığı’ndan seçilmiş kişiler katılır, ülkelerin sağlık analizleri ile ilgili raporlar hazırlanır. Türkiye Ofisi hazırlanan raporlarda önerilen uygulamaların hayata geçirilmesinde rol oynar. Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı önlemler oluşturma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılama gibi örgütün genel politikaları ülke bazında uygulanmaktadır.

Çocuk Gözlem Uluslararası Araştırma Ağı-Childwatch International Research Network

Childwatch 1993 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni temel alarak çocukların refahını yükseltmek ve haklarını gözetmek ve geliştirmek amacıyla kurulmuş sivil toplum kuruluşları ağıdır. Çocuklarla ilgili yerel, bölgesel ve ulusal araştırmaları uluslararası araştırmaya dayalı bilgi, uygulama ve politika ile ilişkilendirir. Çocukların, gençlerin ve ailelerin yaşamlarındaki küresel düzeydeki sorularını araştırma konusu olarak seçer, farklı ülkelerde yaşayan çocukların haklarını inceler. Uluslararası çocuk araştırmacılarını bünyesinde barındırarak etkileşim ve paylaşım fırsatları sağlar. Kuruluşun fonu Norveç hükümeti tarafından Oslo Üniversitesi aracılığıyla sağlanır. Ayrıca anahtar kurumlar yaptıkları faaliyetler ile fonlamaya yardımcı olur. Childwatch uluslararası kuruluşlar, hükümetler ve araştırmada yer alan paydaşlarla işbirliği yaparak çocuk araştırmaları ile ilgili bilgi deneyimlerini arttırmayı hedefler. Yoksulluk, savaş, zorunlu göç, aile ve toplum şiddeti, çocuk kaçakçılığı gibi olumsuz durum ve koşullarda bulunan çocuklar hakkındaki araştırmalara önem verir. Uluslararası Çocuk Gözlem Araştırma Ağı’nın benimsediği ilkeler şunlardır;

 • Çocuk araştırmaları 18 yaşın altındaki bireyleri kapsar.
 • Kapsayıcı anlayış ile cinsiyet, din, dil, ırk fark etmeksizin her türlü ayrımcılıkla mücadele eder.
 • Bilimin standartlarına uyma konusunda hassastır.
 • Çocuk merkezli araştırmaları temel alır.

Çocuk gözleminin hedefleri ise; araştırmacılar, politikacılar ve saha çalışanları arasında diyaloğu kolaylaştırmak adına konferans, seminer, çalıştay vb. organize etmek, disiplinler arası çocuk araştırmalarını teşvik etmek, çocuk araştırmalarının iyi örneklerini duyurmak, çocuklarla ilgili uluslararası araştırma projelerini koordine etmek, elde edilen verileri internet ve medya aracılığıyla yaymak şeklindedir.

Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire (OMEP)

OMEP 1948’de kurulan Birleşmiş Milletler ve UNESCO’da danışmanlık statüsü verilen ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. Kuruluşun temel görevleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Dünyadaki tüm çocukların eğitim ve bakım haklarını savunur,
 • Çocukların daha kaliteli eğitim alması için çeşitli etkinliklere destek verir,
 • Doğal afet gibi acil yardım gereken durumlarda ülkelerin eğitim ve bakım programlarını yeniden oluşturmak için gerekli tedbirler oluşturur,
 • Bölgesel yardımları sağlamak için paydaşların işbirliği ve koordinasyonunu sağlar,
 • Erken çocukluk ile ilgili projeleri, çocukların sağlık ve bakımları ile ilgili çalışmaları, çocuklarla yapılan araştırmaları duyurmak için kaynaklarını kullanır.
 • OMEP’in 70 üye ülkesi bulunmaktadır. Kuruluşta resmi dil İngilizce, Fransızca ve İspanyolca olarak geçmektedir. OMEP’ in eylem amaçları;
 • Dünya çapında erken çocukluk ihtiyaçlarını karşılama, bilgi toplama ve yaygınlaştırma.
 • Erken çocukluk eğitimi ile ilgili araştırmaları destekleme, aile eğitimini teşvik etme, personel eğitimini sağlama,
 • Uluslararası ve bölgesel konferanslar düzenleme,
 • Üyeler arasında iletişimi sağlama,
 • Dünyadaki diğer uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapma,
 • Ulusal komitelerin kurulmasını teşvik etme.

OMEP yaptığı çalışmaların devamlılığını sağlamak için sürdürülebilir gelişim hedefleri belirlemiştir. Bunlar; yoksulluğun önlenmesi, açlığın sıfıra indirgenmesi, sağlık ve refahın yükseltilmesi, kaliteli eğitimi ve eğitimin alt basamağı olarak erken çocukluk eğitiminin kalitesini artırma, cinsiyet eşitliği sağlama, temiz su kaynaklarına ulaşımı kolaylaştırma, sağlık önlemleri alma, ucuz ve temiz enerji kaynakları için çalışma, endüstri- yenilik ve alt yapı hizmetleri sağlama, ekonomik gelişmeye katkı sağlama, eşitsizliğin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve toplumlar inşa etme, sorumlu tüketim ve üretim bilinci oluşturma, su altı ve karada yaşam için gerekli becerileri edindirme, sürdürülebilir hedefler için ortaklıklar kurma olarak yer alır.

OMEP erken çocukluk gelişiminin önemi hakkında küresel çapta farkındalık yaratmak ve siyasi destek sağlamak adına faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Türkiye’de Çocuklara Eğitim, Bakım ve Yardım Veren Kuruluşlar

Türkiye’de çocukların yararına hizmet eden sivil toplum kuruluşları aşağıdaki gibidir:

Türkiye Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği

Türkiye Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği 09.05.1970 gün ve 7/663 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernekler statüsündedir. Dernek 10 Şubat 1967’de Mürüvvet Avni Özkan tarafından kurulmuştur. 1972 yılından beri OMEP Türkiye Milli Komitesi olarak görev yapmaktadır. Derneğin geliştirilmesi ve büyümesinde Prof. Dr. Gelengül Haktanır önemli rol almıştır. Dernek ülkemizde okul öncesi eğitimi geliştirerek Türk ulusuna ve insanlığa yararlı nesiller yetişmesine yardımcı olmak ve okul öncesi dönem çocuklarının yaşadıkları sorunları ortaya koymak amacı taşımaktadır. Derneğin okul öncesi eğitimini geliştirme adına hedefleri şunlardır:

 • Okul öncesi dönem çocukları ile ilgili araştırmaları desteklemek ve bu amaca hizmet edecek kurum, kuruluş ve bakanlıklar ile işbirliği yapmak,
 • Çocukların gelişimi ve eğitimine yönelik annebaba eğitimi çalışmaları yürütmek,
 • Ulusal düzeyde okul öncesi dönem çocuklarının oyun alanları ve kütüphanelerin kurulmasını teşvik etmek
 • Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışacak elemanların meslek ve alan bilgisini geliştirmeye yönelik çalışmaları desteklemek,
 • Resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının açılmasını teşvik etmek ve niteliğin artırılması için ilgililer ile işbirliği yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası konferans, sergi, seminer vb. düzenlemek,
 • Yapılan çalışmaların paydaşlara duyurulmasını sağlamak.

Koruncuk Vakfı

Koruncuk Vakfı 1979 yılında gönüllü kişilerce kurulmuştur. Her çocuğun sevgi, şefkat, yeterli beslenme, sağlıklı yaşama, oyun oynama, eğitim alma haklarına sahip olması gerektiğini savunur ve bunun için çalışmalar yürütür. Vakıf; ihmal edilen, varlığı tehdit altında olan korunmaya muhtaç çocukların okul öncesi dönemden itibaren gerekli ihtiyaçlarını karşılamak için çocuk köyleri projesi yürütmektedir. Çocuk köyleri ile çocukların sağlıklı gelişimlerini sürdürebilmelerini, yeteneklerini geliştirmek için fırsatlar sunulmasını ve eğitim hakkı sağlanarak topluma yarar bireyler olarak yetiştirilmesini amaçlar. Vakıf ailesi olmayan veya terk edilmiş, ihmal veya istismar edilmiş, varlığı tehdit altında olan ve kötü alışkanlıklara sahip çocuklara ulaşmayı hedeflemektedir. Korunmaya muhtaç olan çocuklara yani ‘koruncuklara’ çocuk köyünde aile ortamında sağlıklı bir şekilde gelişmeleri, eğitim ve öğretim görmeleri için olanak sağlanmaktadır. Çocuk köyü 10- 12 evden oluşan yerleşim birimine verilen addır. 0-6 yaş arası çocuklar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüklerinden talep doğrultusunda çocuk köyüne yerleştirilmektedir. Burada çocukların sıcak aile ortamı ile güven ve huzur içinde büyüyerek kardeşlik duygusu geliştirmeleri sağlanır. Aile evlerinde 6-7 çocuk ve evin annesi yaşar. Anneler maaşlı ve sözleşmeli olarak 25-45 yaş arasında örf ve adetlere uygun davranan kişilerden oluşur. Çocuklar ergenlik dönemine geldiğinde gençlik evlerine geçmektedirler. Geçiş süresinde en az 1 yıl anne, psikolog, köy müdürü, gençlik lideri tarafından çocuğun geçişine hazırlık yapılır. Çocuğun yeni hayatına alışmasına yardımcı olunur.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

1993 yılında kurulan vakıf sosyal yardımlaşma vakfıdır. Anne Çocuk Eğitim Vakfı tüm çocukların eşit haklara sahip olması için çalışmalar yapar. Çocukların ve ailelerin eğitim ve refahını yükseltmek amacını taşıyan ülke genelinde hizmet veren bir vakıftır. Çocuklar için Anne Çocuk Eğitim Programı ile okul öncesi eğitim alamayan çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, motor gelişimlerini desteklemek hedeflenir. Sadece çocukların değil aynı zamanda anne ve babaların da bilinçlenmesi ve çocuklarına fayda sağlaması için çabalar. Okuma yazma bilmeyen kadınlara eğitim verilmesi, babaların aile yaşamındaki rolünde çocuk ile ilgili sorumluluk almaya teşvik edici kampanyalar, annelerin ve babaların çocukların gelişimi ile ilgili desteklenmesi için anne destek programı, baba destek programı gibi çalışmaları bulunur. Bu noktadan hareketle vakfın hedefleri şu şekilde ifade edilir:

 • Ülkede ihtiyaç sahiplerine gerekli desteği oluşturabilmek,
 • Bilimsel çalışmalar ışığında yeni projeler gerçekleştirmek,
 • Misyonu doğrultusunda etki ettiği ve destek aldığı grupları genişletmek,
 • Ulusal ve uluslararası işbirliği çalışmalarını artırmak,
 • Uzmanlar ile birlikte bilimsel araştırmalara dayalı çocuğun ve ailenin eğitimi için politikalar geliştirmek ve uygulanmasında katkıda bulunmak.

Türk Pediatri Kurumu (TPK)

Türk Pediatri Kurumu 2 Mayıs 1930 yılında İstanbul’da ‘Çocuk Hekimleri Encümeni’ adıyla kurulmuştur. 1954 yılında derneğin ismi Türk Pediatri Kurumu Derneği olarak değişmiştir. Bu yıldan sonra Uluslararası Pediatri Kurumu ile işbirliği yapmaya başlamıştır. TPK, Bakanlar Kurulu kararı ile 1969 yılında kamu yararına çalışan dernekler arasında yerini almıştır. Derneğin amacı çocukların sağlığı, hastalıkları alanında yapılan epidemiyolojik çalışmaları incelemek, yayın yapmak ve desteklemektir. Aynı zamanda çocukların refahını yükseltmek için yardımda bulunur. Dernek çocukların sadece fiziksel hastalıkları ile ilgili değil aynı zamanda sosyal sorunları ile ilgilenir. Bu amaçlar doğrultusunda derneğin görevleri;

 • Ulusal ve uluslararası kongre, seminer, konferans düzenlemek ve bilimsel toplantılara ev sahipliği yapmak,
 • Yapılan bilimsel araştırmaların ve toplantıların raporlarını yayınlamak,
 • Pediatrinin alt dallarında komisyonlar kurmak,
 • Pediatri ile ilgili yurt dışı ve yurt içi çalışmaları takip etmek,
 • Çalışmaların duyurulmasını sağlamak şeklinde sıralanır.

Derneğin geliri üyelerin aidatları, firmalardan gelen sponsorluklar ve kongre gelirleri ile karşılanmaktadır. Derneğe çocuk doktorları üye olabilir.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği (ÇGE-DER)

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği 20 Mayıs 2003’te Çocuk Gelişimi uzmanları tarafından kurulmuştur. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında çalışan kişilerin ‘ses’i olmak için yola çıkmıştır. Dernek insan hakları ve çocuk hakları sözleşmesi çerçevesinde çocukların sağlıklı büyümeleri ve bilişsel, motor, dil, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek uygulamaları sağlamayı hedefler. Çocuk gelişimi ve eğitimi hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi ve bunun için gerekli mesleki desteğin sağlanması için gerekli çalışmalar yürütmeyi misyonu edinmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda derneğin gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır;

 • Çocukların gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek,
 • Ailelere yönelik çocuk gelişimi ve eğitimi müdahale programı hazırlamak,
 • Farklı meslek grupları ve kurumlar ile işbirliği yapmak,
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında yapılan yenilikçi uygulamaları takip etmek,
 • Derneğin kendi içerisinde iletişim halinde olması ve çocukların yararını hedefleyen çalışmaları desteklemek.

Derneğe üye olmak için çocuk gelişimi lisans mezunu olmak gerekmektedir. ÇGE-DER’in temel aldığı ilkeler şunlardır:

Eşitlik: Herhangi bir ayrım gözetmeksizin her çocuğun mümkün olan en kaliteli hizmeti alması için çalışmalarda bulunur.

Profesyonellik: Çocuk Gelişimi alanındaki hizmetlerin kalitesini artırmak için temel ilkelerden biri profesyonelliktir. Çocuk gelişimi alanında profesyonel kişilerin mesleğin kalitesini arttıracağı varsayılmaktadır.

İşbirliği: Derneğin gerçekleştirdiği faaliyetlerde aile, sivil toplum kuruluşları ve hükümetler ile işbirliği yapmasına önem verilir.

Ortak Hareket: Çocukların haklarının korunmasında ve eğitim hizmetlerinin sağlanmasında aynı fikirde olan kurumlar ile ortaklıklar yapmaya açıktır.

Sürdürülebilir Kalkınma: Çocuk gelişimi sürdürülebilir toplumun temeli olduğunu savunulur. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma hedefleri için hükümet veya diğer kurumlar ile işbirliği yapmak için hazır bulunur.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)

1998 yılında lösemili çocukları tedavi etmek amacıyla Dr. Üstün Ezer öncülüğünde birkaç gönüllü kişi tarafından kurulmuştur. İlk zamanlarda Ankara Çocuk Hastanesinde yardımlarını sürdürmüştür. 2000 yılında lösemili çocuklar için ilk hastane olan LÖSANTE hayata geçirilerek daha kapsamlı çalışmalara olanak sağlamıştır. LÖSEV’in kurulmasındaki amaç lösemili ve kan hastası tüm çocukların sağlık ve eğitim başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak ve bu konuda ulusal düzeyde kurumlar kurmak ve işletmektir. Türkiye’nin ilk Lösemili Çocuklar Okulu açılarak lösemili çocukların tedavileri devam ederken eğitimlerinden geri kalmamaları sağlanmıştır. Lösemili Çocuklar okulunda uzun süren tedavi sebebiyle çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları adına müzik, drama, resim, bilgisayar, Türkçe, İngilizce ve kültür-sanat dersleri verilmektedir. LÖSEV sosyal etkinlikler kapsamında anne babalara eğitim seminerleri, çocuklar ve ailelerine geziler düzenlemektedir. LÖSEV toplumdaki sorunları bilinçlendirme ve önlemeye yönelik çeşitli proje ve kampanyalar düzenlemektedir. Bu projelerden bazıları şu şekildedir:

 • El Kızından Gelinim Olsun: Sağlık Bakanlığının Üreme Sağlığı programı çerçevesinde Türkiye genelinde akraba evliliğini azaltmayı hedefler. Bu amaçla akraba evliliği yapan veya yapma düşüncesi olan kişiler ziyaret edilerek bilinçlendirilmiştir. Ayrıca ortaokul öğrencilerine akraba evlilikleri hakkında eğitimler verilmiştir.
 • Yaşama Sarılan Eller: Birçok kurumun destekleri ve Avrupa birliği eğitim ve gençlik programları başkanlığı ana sponsorluğunda Romanya, Macaristan, Lüksemburg, Portekiz, Polonya’daki kuruluşların katılımı ile gerçekleşmiştir. Bu proje kapsamında geleneksel sanat ve el sanatları atölyeleri organize edilmiş, grup çalışmaları ile kültürel etkileşim sağlanmıştır. Proje ile kansere karşı toplumun dikkatini çekmek amaçlanmıştır.
 • Annemin de Yüzü Gülüyor: Proje sayesinde lösemili çocukların annelerinin bilgi ve algı düzeylerinin artırılarak farkındalığın gelişmesi ve haklarını korumaları amaçlanmıştır.
 • Biz de Okullu Oluyoruz: Lösemi ve kanser hastası çocukların fizyolojik ve psikolojik zorluklar ile mücadele etmesinde yardımcı olmak ve okul öncesi eğitime geçişlerini kolaylaştırmak için ‘Okul Öncesi Eğitime Özendirme Programını’ gerçekleştirmiştir.

LÖSEV çalışmalarını gönüllü kişiler ile yürütmektedir. LÖSEV gönüllüleri satış, stant, tanıtım, tercüme, yardım paketleri hazırlama, araç-ulaşım, internet iletişimleri, mesleki danışmanlık gibi alanlarda yardımcı olmaktadırlar.

Giriş

Erken çocukluk eğitim kurumları çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve motor becerilerinin gelişimlerine katkı sağlayarak kendine güvenen, sorumluluk sahibi, yaratıcı bireyler olarak yetişmesini ve sağlıklı kişilik yapısının oluşmasını sağlar. Erken çocukluk döneminde herhangi bir kuruma gitme imkânı olmayan veya gittiği kurumda yeterli gelişim fırsatı elde edemeyen çocukların eğitim bakım ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasında sivil toplum kuruluşları önemli görev alır. Sivil toplum kuruluşları resmi kurumlar dışında çalışmalar yürüten sosyal, kültürel, çevresel ve politik amaçları doğrultusunda kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Sivil toplum kuruluşları yani STK’lar bireylerin haklarının korunmasında, örgütün amaç edindiği konularda bilinçlendirilmesinde önemli rol oynar. STK’lar dernek, vakıf, sendika ve oda adı altında faaliyet gösterirler. Vakıf ve dernekler toplum yararına çalışan yasal oluşumlardır. Sivil toplum kuruluşları hizmet ettiği toplumlarda bireylerin veya toplumların sorunlarını ve isteklerini büyük kitlelere duyurulmasında ve politikayı yönlendirmesinde görev alırlar. Dünyada çocukların yararına hizmet eden sivil toplum kuruluşları aşağıdaki gibidir:

United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF)

UNICEF günümüzde 190 ülkede faaliyet gösteren dünyadaki tüm çocukların haklarını korumak ve buna yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 1946 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu adıyla kurulmuştur. UNICEF çalışmalarını BM Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında yürütür. Kuruluşun misyonu yaptıkları her işte çocuğun hak ve refahını gözetmektir. Birleşmiş milletler ve işbirlikçi kuruluşlar ile birlikte çalışarak yardıma muhtaç çocuklara ve onların ailelerine destek verir.

UNICEF’in yaptığı çalışmalar şu şekilde sıralanabilir:

 • Kız çocuklarının eğitimini teşvik eder,
 • Çocuk haklarını ve refahını uluslararası standartlara ulaştırmayı hedefler,
 • Tüm çocukların ortak hastalıklarına karşı aşı olması yönünde destek verir,
 • Çocukların temel ihtiyaçlarının giderilmesi, eğitimlerinin desteklenmesi, ayrımcılık yaşayan çocuk ve kadınlar için eşitliğin sağlanması için çalışmalar yapar,
 • Çocukların sağlık durumları ile ilgili araştırmalar yapar,
 • Ülkelere ve bölgelere göre raporlar hazırlar.

UNICEF’in yönetim kurulu Birleşmiş Milletler’de üye devletlerden beş bölgeyi temsil eden üç yıllığına seçilen 36 üyeden oluşur. Kurul yapılan çalışmalar ve raporları inceler, ülke programlarını ve bütçelerini onaylar. Yılda 3 kez toplanılır, 5 yıllık planlar hazırlanır ve çalışmalar buna göre yürütülür. UNICEF’in finansmanı hükümetler, üyelerin ve gönüllü birey ve kurumların yardımı ile sağlanır. Türkiye 1954 yılında UNICEF’e üye olmuş, 1955 yılında ülke ofisi kurulmuştur. 1974 yılında ise kamuya yarar dernekler arasına girmiştir. Türkiye ofisi çocuklar ile ilgili politikaların uygulanması konusunda hükümet, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kişi ve kurumlar ile işbirliği yaparak UNICEF’in çalışmalarına yardım eder. Çocuk ve kadınların hak ve ihtiyaçları hakkında kamu bilinci oluşturma, politikaları geliştirme ve destekleme, kaynak sağlama için çalışır.

World Health Organization (Who)

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) dünyadaki tüm insanların mümkün olan en üst sağlık düzeyine ulaşmasını hedefler ve bu konuda çalışmalarını yürütmektedir. 1945 yılında Birleşmiş Milletler (BM) konferansında uluslararası bir sağlık örgütü kurulması kararlaştırmış bunun üzerine çalışmalara başlanmıştır. 1946 yılında WHO Anayasası hazırlanarak 61 ülke tarafından imzalanmış, 1948 yılında yürürlüğe girmiştir. WHO; Birleşmiş Milletler komisyonu içerisinde uluslararası sağlık konusunda yönlendirme ve koordinasyon sağlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü kısa adı ile DSÖ bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan tüm hastalıklar ile mücadele eder, anne ve çocukların hayatta kalması ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için çalışmalar yürütür. Ayrıca temiz su, hava ve gıda gibi temel ihtiyaçların karşılanması, ilaç ve aşıların dağıtılması için emek harcar. Yaptığı çalışmalarda öncelikli hedef çocuk ölümlerinin önüne geçmektir.

Dünya sağlık meclisi her yıl Cenevre’de toplanır, örgütün politikalarını belirler ve yeni hedefler oluşturur. Dünya Sağlık Örgütü 150 ülkede birçok faaliyet gerçekleştirmektedir. Ülkelerin sağlık sistemleri, kalp hastalığı, felç, diyabet gibi bulaşıcı olmayan ve HIV, sıtma gibi bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde gerekli yardımları yapma; acil durumlar için önlemler alma ve uygulama; kurumlar, gönüllü ve muhtaç insanlar arasında köprü kurma görevi üstlenir. Dünya üzerinde 1000’i aşkın araştırma laboratuvarı, enstitü, bilimsel kuruluşlar ile işbirliği yapmaktadır. Türkiye 1949 yılında resmi olarak Dünya Sağlık Örgütü’ne üye olmuştur. Her yıl yapılan toplantılara Sağlık Bakanlığı’ndan seçilmiş kişiler katılır, ülkelerin sağlık analizleri ile ilgili raporlar hazırlanır. Türkiye Ofisi hazırlanan raporlarda önerilen uygulamaların hayata geçirilmesinde rol oynar. Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı önlemler oluşturma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılama gibi örgütün genel politikaları ülke bazında uygulanmaktadır.

Çocuk Gözlem Uluslararası Araştırma Ağı-Childwatch International Research Network

Childwatch 1993 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni temel alarak çocukların refahını yükseltmek ve haklarını gözetmek ve geliştirmek amacıyla kurulmuş sivil toplum kuruluşları ağıdır. Çocuklarla ilgili yerel, bölgesel ve ulusal araştırmaları uluslararası araştırmaya dayalı bilgi, uygulama ve politika ile ilişkilendirir. Çocukların, gençlerin ve ailelerin yaşamlarındaki küresel düzeydeki sorularını araştırma konusu olarak seçer, farklı ülkelerde yaşayan çocukların haklarını inceler. Uluslararası çocuk araştırmacılarını bünyesinde barındırarak etkileşim ve paylaşım fırsatları sağlar. Kuruluşun fonu Norveç hükümeti tarafından Oslo Üniversitesi aracılığıyla sağlanır. Ayrıca anahtar kurumlar yaptıkları faaliyetler ile fonlamaya yardımcı olur. Childwatch uluslararası kuruluşlar, hükümetler ve araştırmada yer alan paydaşlarla işbirliği yaparak çocuk araştırmaları ile ilgili bilgi deneyimlerini arttırmayı hedefler. Yoksulluk, savaş, zorunlu göç, aile ve toplum şiddeti, çocuk kaçakçılığı gibi olumsuz durum ve koşullarda bulunan çocuklar hakkındaki araştırmalara önem verir. Uluslararası Çocuk Gözlem Araştırma Ağı’nın benimsediği ilkeler şunlardır;

 • Çocuk araştırmaları 18 yaşın altındaki bireyleri kapsar.
 • Kapsayıcı anlayış ile cinsiyet, din, dil, ırk fark etmeksizin her türlü ayrımcılıkla mücadele eder.
 • Bilimin standartlarına uyma konusunda hassastır.
 • Çocuk merkezli araştırmaları temel alır.

Çocuk gözleminin hedefleri ise; araştırmacılar, politikacılar ve saha çalışanları arasında diyaloğu kolaylaştırmak adına konferans, seminer, çalıştay vb. organize etmek, disiplinler arası çocuk araştırmalarını teşvik etmek, çocuk araştırmalarının iyi örneklerini duyurmak, çocuklarla ilgili uluslararası araştırma projelerini koordine etmek, elde edilen verileri internet ve medya aracılığıyla yaymak şeklindedir.

Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire (OMEP)

OMEP 1948’de kurulan Birleşmiş Milletler ve UNESCO’da danışmanlık statüsü verilen ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. Kuruluşun temel görevleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Dünyadaki tüm çocukların eğitim ve bakım haklarını savunur,
 • Çocukların daha kaliteli eğitim alması için çeşitli etkinliklere destek verir,
 • Doğal afet gibi acil yardım gereken durumlarda ülkelerin eğitim ve bakım programlarını yeniden oluşturmak için gerekli tedbirler oluşturur,
 • Bölgesel yardımları sağlamak için paydaşların işbirliği ve koordinasyonunu sağlar,
 • Erken çocukluk ile ilgili projeleri, çocukların sağlık ve bakımları ile ilgili çalışmaları, çocuklarla yapılan araştırmaları duyurmak için kaynaklarını kullanır.
 • OMEP’in 70 üye ülkesi bulunmaktadır. Kuruluşta resmi dil İngilizce, Fransızca ve İspanyolca olarak geçmektedir. OMEP’ in eylem amaçları;
 • Dünya çapında erken çocukluk ihtiyaçlarını karşılama, bilgi toplama ve yaygınlaştırma.
 • Erken çocukluk eğitimi ile ilgili araştırmaları destekleme, aile eğitimini teşvik etme, personel eğitimini sağlama,
 • Uluslararası ve bölgesel konferanslar düzenleme,
 • Üyeler arasında iletişimi sağlama,
 • Dünyadaki diğer uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapma,
 • Ulusal komitelerin kurulmasını teşvik etme.

OMEP yaptığı çalışmaların devamlılığını sağlamak için sürdürülebilir gelişim hedefleri belirlemiştir. Bunlar; yoksulluğun önlenmesi, açlığın sıfıra indirgenmesi, sağlık ve refahın yükseltilmesi, kaliteli eğitimi ve eğitimin alt basamağı olarak erken çocukluk eğitiminin kalitesini artırma, cinsiyet eşitliği sağlama, temiz su kaynaklarına ulaşımı kolaylaştırma, sağlık önlemleri alma, ucuz ve temiz enerji kaynakları için çalışma, endüstri- yenilik ve alt yapı hizmetleri sağlama, ekonomik gelişmeye katkı sağlama, eşitsizliğin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve toplumlar inşa etme, sorumlu tüketim ve üretim bilinci oluşturma, su altı ve karada yaşam için gerekli becerileri edindirme, sürdürülebilir hedefler için ortaklıklar kurma olarak yer alır.

OMEP erken çocukluk gelişiminin önemi hakkında küresel çapta farkındalık yaratmak ve siyasi destek sağlamak adına faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Türkiye’de Çocuklara Eğitim, Bakım ve Yardım Veren Kuruluşlar

Türkiye’de çocukların yararına hizmet eden sivil toplum kuruluşları aşağıdaki gibidir:

Türkiye Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği

Türkiye Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği 09.05.1970 gün ve 7/663 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernekler statüsündedir. Dernek 10 Şubat 1967’de Mürüvvet Avni Özkan tarafından kurulmuştur. 1972 yılından beri OMEP Türkiye Milli Komitesi olarak görev yapmaktadır. Derneğin geliştirilmesi ve büyümesinde Prof. Dr. Gelengül Haktanır önemli rol almıştır. Dernek ülkemizde okul öncesi eğitimi geliştirerek Türk ulusuna ve insanlığa yararlı nesiller yetişmesine yardımcı olmak ve okul öncesi dönem çocuklarının yaşadıkları sorunları ortaya koymak amacı taşımaktadır. Derneğin okul öncesi eğitimini geliştirme adına hedefleri şunlardır:

 • Okul öncesi dönem çocukları ile ilgili araştırmaları desteklemek ve bu amaca hizmet edecek kurum, kuruluş ve bakanlıklar ile işbirliği yapmak,
 • Çocukların gelişimi ve eğitimine yönelik annebaba eğitimi çalışmaları yürütmek,
 • Ulusal düzeyde okul öncesi dönem çocuklarının oyun alanları ve kütüphanelerin kurulmasını teşvik etmek
 • Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışacak elemanların meslek ve alan bilgisini geliştirmeye yönelik çalışmaları desteklemek,
 • Resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının açılmasını teşvik etmek ve niteliğin artırılması için ilgililer ile işbirliği yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası konferans, sergi, seminer vb. düzenlemek,
 • Yapılan çalışmaların paydaşlara duyurulmasını sağlamak.

Koruncuk Vakfı

Koruncuk Vakfı 1979 yılında gönüllü kişilerce kurulmuştur. Her çocuğun sevgi, şefkat, yeterli beslenme, sağlıklı yaşama, oyun oynama, eğitim alma haklarına sahip olması gerektiğini savunur ve bunun için çalışmalar yürütür. Vakıf; ihmal edilen, varlığı tehdit altında olan korunmaya muhtaç çocukların okul öncesi dönemden itibaren gerekli ihtiyaçlarını karşılamak için çocuk köyleri projesi yürütmektedir. Çocuk köyleri ile çocukların sağlıklı gelişimlerini sürdürebilmelerini, yeteneklerini geliştirmek için fırsatlar sunulmasını ve eğitim hakkı sağlanarak topluma yarar bireyler olarak yetiştirilmesini amaçlar. Vakıf ailesi olmayan veya terk edilmiş, ihmal veya istismar edilmiş, varlığı tehdit altında olan ve kötü alışkanlıklara sahip çocuklara ulaşmayı hedeflemektedir. Korunmaya muhtaç olan çocuklara yani ‘koruncuklara’ çocuk köyünde aile ortamında sağlıklı bir şekilde gelişmeleri, eğitim ve öğretim görmeleri için olanak sağlanmaktadır. Çocuk köyü 10- 12 evden oluşan yerleşim birimine verilen addır. 0-6 yaş arası çocuklar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüklerinden talep doğrultusunda çocuk köyüne yerleştirilmektedir. Burada çocukların sıcak aile ortamı ile güven ve huzur içinde büyüyerek kardeşlik duygusu geliştirmeleri sağlanır. Aile evlerinde 6-7 çocuk ve evin annesi yaşar. Anneler maaşlı ve sözleşmeli olarak 25-45 yaş arasında örf ve adetlere uygun davranan kişilerden oluşur. Çocuklar ergenlik dönemine geldiğinde gençlik evlerine geçmektedirler. Geçiş süresinde en az 1 yıl anne, psikolog, köy müdürü, gençlik lideri tarafından çocuğun geçişine hazırlık yapılır. Çocuğun yeni hayatına alışmasına yardımcı olunur.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

1993 yılında kurulan vakıf sosyal yardımlaşma vakfıdır. Anne Çocuk Eğitim Vakfı tüm çocukların eşit haklara sahip olması için çalışmalar yapar. Çocukların ve ailelerin eğitim ve refahını yükseltmek amacını taşıyan ülke genelinde hizmet veren bir vakıftır. Çocuklar için Anne Çocuk Eğitim Programı ile okul öncesi eğitim alamayan çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, motor gelişimlerini desteklemek hedeflenir. Sadece çocukların değil aynı zamanda anne ve babaların da bilinçlenmesi ve çocuklarına fayda sağlaması için çabalar. Okuma yazma bilmeyen kadınlara eğitim verilmesi, babaların aile yaşamındaki rolünde çocuk ile ilgili sorumluluk almaya teşvik edici kampanyalar, annelerin ve babaların çocukların gelişimi ile ilgili desteklenmesi için anne destek programı, baba destek programı gibi çalışmaları bulunur. Bu noktadan hareketle vakfın hedefleri şu şekilde ifade edilir:

 • Ülkede ihtiyaç sahiplerine gerekli desteği oluşturabilmek,
 • Bilimsel çalışmalar ışığında yeni projeler gerçekleştirmek,
 • Misyonu doğrultusunda etki ettiği ve destek aldığı grupları genişletmek,
 • Ulusal ve uluslararası işbirliği çalışmalarını artırmak,
 • Uzmanlar ile birlikte bilimsel araştırmalara dayalı çocuğun ve ailenin eğitimi için politikalar geliştirmek ve uygulanmasında katkıda bulunmak.

Türk Pediatri Kurumu (TPK)

Türk Pediatri Kurumu 2 Mayıs 1930 yılında İstanbul’da ‘Çocuk Hekimleri Encümeni’ adıyla kurulmuştur. 1954 yılında derneğin ismi Türk Pediatri Kurumu Derneği olarak değişmiştir. Bu yıldan sonra Uluslararası Pediatri Kurumu ile işbirliği yapmaya başlamıştır. TPK, Bakanlar Kurulu kararı ile 1969 yılında kamu yararına çalışan dernekler arasında yerini almıştır. Derneğin amacı çocukların sağlığı, hastalıkları alanında yapılan epidemiyolojik çalışmaları incelemek, yayın yapmak ve desteklemektir. Aynı zamanda çocukların refahını yükseltmek için yardımda bulunur. Dernek çocukların sadece fiziksel hastalıkları ile ilgili değil aynı zamanda sosyal sorunları ile ilgilenir. Bu amaçlar doğrultusunda derneğin görevleri;

 • Ulusal ve uluslararası kongre, seminer, konferans düzenlemek ve bilimsel toplantılara ev sahipliği yapmak,
 • Yapılan bilimsel araştırmaların ve toplantıların raporlarını yayınlamak,
 • Pediatrinin alt dallarında komisyonlar kurmak,
 • Pediatri ile ilgili yurt dışı ve yurt içi çalışmaları takip etmek,
 • Çalışmaların duyurulmasını sağlamak şeklinde sıralanır.

Derneğin geliri üyelerin aidatları, firmalardan gelen sponsorluklar ve kongre gelirleri ile karşılanmaktadır. Derneğe çocuk doktorları üye olabilir.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği (ÇGE-DER)

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği 20 Mayıs 2003’te Çocuk Gelişimi uzmanları tarafından kurulmuştur. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında çalışan kişilerin ‘ses’i olmak için yola çıkmıştır. Dernek insan hakları ve çocuk hakları sözleşmesi çerçevesinde çocukların sağlıklı büyümeleri ve bilişsel, motor, dil, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek uygulamaları sağlamayı hedefler. Çocuk gelişimi ve eğitimi hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi ve bunun için gerekli mesleki desteğin sağlanması için gerekli çalışmalar yürütmeyi misyonu edinmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda derneğin gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır;

 • Çocukların gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek,
 • Ailelere yönelik çocuk gelişimi ve eğitimi müdahale programı hazırlamak,
 • Farklı meslek grupları ve kurumlar ile işbirliği yapmak,
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında yapılan yenilikçi uygulamaları takip etmek,
 • Derneğin kendi içerisinde iletişim halinde olması ve çocukların yararını hedefleyen çalışmaları desteklemek.

Derneğe üye olmak için çocuk gelişimi lisans mezunu olmak gerekmektedir. ÇGE-DER’in temel aldığı ilkeler şunlardır:

Eşitlik: Herhangi bir ayrım gözetmeksizin her çocuğun mümkün olan en kaliteli hizmeti alması için çalışmalarda bulunur.

Profesyonellik: Çocuk Gelişimi alanındaki hizmetlerin kalitesini artırmak için temel ilkelerden biri profesyonelliktir. Çocuk gelişimi alanında profesyonel kişilerin mesleğin kalitesini arttıracağı varsayılmaktadır.

İşbirliği: Derneğin gerçekleştirdiği faaliyetlerde aile, sivil toplum kuruluşları ve hükümetler ile işbirliği yapmasına önem verilir.

Ortak Hareket: Çocukların haklarının korunmasında ve eğitim hizmetlerinin sağlanmasında aynı fikirde olan kurumlar ile ortaklıklar yapmaya açıktır.

Sürdürülebilir Kalkınma: Çocuk gelişimi sürdürülebilir toplumun temeli olduğunu savunulur. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma hedefleri için hükümet veya diğer kurumlar ile işbirliği yapmak için hazır bulunur.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)

1998 yılında lösemili çocukları tedavi etmek amacıyla Dr. Üstün Ezer öncülüğünde birkaç gönüllü kişi tarafından kurulmuştur. İlk zamanlarda Ankara Çocuk Hastanesinde yardımlarını sürdürmüştür. 2000 yılında lösemili çocuklar için ilk hastane olan LÖSANTE hayata geçirilerek daha kapsamlı çalışmalara olanak sağlamıştır. LÖSEV’in kurulmasındaki amaç lösemili ve kan hastası tüm çocukların sağlık ve eğitim başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak ve bu konuda ulusal düzeyde kurumlar kurmak ve işletmektir. Türkiye’nin ilk Lösemili Çocuklar Okulu açılarak lösemili çocukların tedavileri devam ederken eğitimlerinden geri kalmamaları sağlanmıştır. Lösemili Çocuklar okulunda uzun süren tedavi sebebiyle çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları adına müzik, drama, resim, bilgisayar, Türkçe, İngilizce ve kültür-sanat dersleri verilmektedir. LÖSEV sosyal etkinlikler kapsamında anne babalara eğitim seminerleri, çocuklar ve ailelerine geziler düzenlemektedir. LÖSEV toplumdaki sorunları bilinçlendirme ve önlemeye yönelik çeşitli proje ve kampanyalar düzenlemektedir. Bu projelerden bazıları şu şekildedir:

 • El Kızından Gelinim Olsun: Sağlık Bakanlığının Üreme Sağlığı programı çerçevesinde Türkiye genelinde akraba evliliğini azaltmayı hedefler. Bu amaçla akraba evliliği yapan veya yapma düşüncesi olan kişiler ziyaret edilerek bilinçlendirilmiştir. Ayrıca ortaokul öğrencilerine akraba evlilikleri hakkında eğitimler verilmiştir.
 • Yaşama Sarılan Eller: Birçok kurumun destekleri ve Avrupa birliği eğitim ve gençlik programları başkanlığı ana sponsorluğunda Romanya, Macaristan, Lüksemburg, Portekiz, Polonya’daki kuruluşların katılımı ile gerçekleşmiştir. Bu proje kapsamında geleneksel sanat ve el sanatları atölyeleri organize edilmiş, grup çalışmaları ile kültürel etkileşim sağlanmıştır. Proje ile kansere karşı toplumun dikkatini çekmek amaçlanmıştır.
 • Annemin de Yüzü Gülüyor: Proje sayesinde lösemili çocukların annelerinin bilgi ve algı düzeylerinin artırılarak farkındalığın gelişmesi ve haklarını korumaları amaçlanmıştır.
 • Biz de Okullu Oluyoruz: Lösemi ve kanser hastası çocukların fizyolojik ve psikolojik zorluklar ile mücadele etmesinde yardımcı olmak ve okul öncesi eğitime geçişlerini kolaylaştırmak için ‘Okul Öncesi Eğitime Özendirme Programını’ gerçekleştirmiştir.

LÖSEV çalışmalarını gönüllü kişiler ile yürütmektedir. LÖSEV gönüllüleri satış, stant, tanıtım, tercüme, yardım paketleri hazırlama, araç-ulaşım, internet iletişimleri, mesleki danışmanlık gibi alanlarda yardımcı olmaktadırlar.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.