Çevre Sosyolojisi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

23.07.2022
6
A+
A-

Kentleşme, Çevre, Yerel Politika Ve Sürdürülebilirlik

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Çevre Sosyolojisi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kentleşme, Çevre, Yerel Politika Ve Sürdürülebilirlik

1. Soru

Ülkemizdeki kent tanımları nelerdir?

Cevap

Ülkemizde bir tanıma göre kent, nüfusu on bin ve üstü yerleşim yerleridir. Diğer bir tanıma göre ise kent, tüm il ve ilçe merkezleridir.


2. Soru

Max Weber’e göre kentin tanımı nedir?

Cevap

Max Weber’e göre kent, savunulabilecek bir şekilde kurulan, ticaret için pazarı olan, toplumsal düzen sağlamak için yasal düzenlemelere ve mahkemeye sahip, kısmen de olsa özerk bir yerleşim birimidir.


3. Soru

Türkiye’de bir kentin anakent (başkent) olabilmesi için gerekenler nelerdir?

Cevap

En az üç ilçe ya da belde belediyesini kapsayan, belediye sınırları içinde ve bu sınırlara en fazla 10 km. uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre nüfusu 750 binden fazla olan il belediyeleri olarak tanımlanmaktadır


4. Soru

Kentsel yapının unsurları nelerdir?

Cevap

1. Kentsel yerleşim biçimi ve türleri 
2. Ulaşım ağı ve diğer kentsel altyapı
3. Yoğunluk
4. Kamusal açık alanlar ve parklar
5. Mekan ve kentsel arazi kullanımı
6. Fiziksel büyüklük ve ölçek


5. Soru

Kentleşmenin nedenleri hangi kategorilerde gösterilmiştir?

Cevap

Kentleşmenin nedenleri dört ana kategoride toplanabilir: İtici nedenler, çekici nedenler, iletici nedenler ve sosyo-psikolojik nedenler.


6. Soru

Kentleşmenin boyutları nelerdir?

Cevap

Kentleşmenin dört temel boyutundan bahsedilebilir:

1. Nüfus Boyutu, 2. Ekonomik Boyutu, 3. Siyasal Boyutu, 4. Sosyal ve Kültürel (Kentlileşme) Boyutu.


7. Soru

Kentleşmenin siyasal boyutu ne anlama gelmektedir?

Cevap

Kentleşmenin Siyasal Boyutu: Kentli nüfusun oy verme davranışlarında, siyasal katılma biçimlerinde vb. kente özgü değişimleri ve siyasal ve ideolojik olarak çoğulculaşmayı içerir.


8. Soru

Yörekentleşme ne demektir?

Cevap

Yörekentleşme, eski kent merkezlerinden kentin dışına ya da çeperlerine yaşanan göç sonucunda, daha sakin, kırsal özellikler gösteren, kentin karmaşasından, gürültüsünden ve artan çevre sorunlarından uzak ama kentsel hizmetlere sahip yeni kent semtleri ya da mahalleleri oluşumu sürecidir.


9. Soru

Türkiye’nin en hızlı kentleştiği dönem ne zaman olmuştur?

Cevap

1980’li yıllar Türkiye’nin en hızlı kentleştiği dönem olmuş ve kentli nüfus 10 yılda 11,5 milyon (yüzde 56,7) artmıştır. 1985 yılında da ilk kez kentli nüfusun oranı yüzde 50’yi geçmiştir.


10. Soru

Hangi kentlerimizin nüfusları azalmıştır? Örnek veriniz.

Cevap

Tunceli, Çankırı, Ardahan, Muş ve Bingöl gibi kentlerin nüfusu azalmıştır.


11. Soru

Ülkemizde belediye hangi yerleşim birimlerine kurulabilir?

Cevap

İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Ayrıca, nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde de belediye kurulabilir.


12. Soru

Politika ne anlama gelmektedir?

Cevap

Politika kavramı, Türkçede yönelti ya da siyasa olarak da kullanılır ve siyaset anlamıyla politikadan farklıdır. Yönelti ya da siyasa anlamıyla politika kavramı, bir sorunu çözmek, bir gereksinimi ya da gereksinimleri gidermek ve/veya belirli amaçları gerçekleştirmek için bir aktör ya da aktörler tarafından planlı bir şekilde oluşturulan ve yürütülen, gerekli kaynakların eşgüdümlü bir şekilde harekete geçirilmesini ve yönetimini gerektiren bir dizi eylemler bütünüdür.


13. Soru

Hakkaniyetli temsil ne anlama gelmektedir?

Cevap

Hakkaniyetli temsil, toplumun ilgili her kesiminin yerel ya da ulusal yönetişim süreçlerinde yer almasını gerektirir. 


14. Soru

Yerel politikalar nelerdir?

Cevap

Yerel politikalar, belediyeler ya da diğer kent yönetimleri yanında, tüm yerel nitelikli yönetim birimlerince uygulanan, coğrafi olarak belirli bir yerel alanla sınırlı, toplumsal, ekonomik, çevresel, altyapısal ya da mekansal politikalardır.


15. Soru

Kentsel politikalar nelerdir?

Cevap

Kentsel politikalar ise, yerel sürdürülebilir çevre ve gelişmeyi destekleyerek, kentsel mekanı ve hizmetleri planlayarak ve kentsel hizmetleri çevresel sürdürülebilirlik temelinde sunarak kenttaşların refahını ve yaşam kalitesini sağlamayı amaçlayan ve kentsel alanlarda yürütülen politikalardır.


16. Soru

Etkinlik ya da verimlilik ne anlama gelmektedir?

Cevap

Etkinlik ya da verimlilik, eldeki girdilerle ya da en az girdi ile mümkün olan en çok çıktıyı almak olarak tanımlanan ilkedir. Duruma göre verimlilik ya da karlılık olarak da adlandırılır. Kalite ise, bir mal ya da hizmetin, görmesi gereken işlevi ya da gidermesi gereken ihtiyacı en mükemmel şekilde görmesini ifade eden ilkedir.


17. Soru

Kaynağında önleme ilkesi nedir?

Cevap

Kaynağında önleme ilkesi, çevre tehditlerinin ya da zararlarının daha ortaya çıkmadan ya da mümkün olan en erken safhada, yani kaynağında ve öncelikle engellenmesi gereğini ifade eder.


18. Soru

Bütünleşik yaklaşım ilkesi nedir?

Cevap

Bütünleşik yaklaşım ilkesi; çevre politikasının ve çevrenin korunmasındaki gerekliliklerin diğer kentsel politikaları bütünleyen ve diğer politikalar geliştirilirken ve uygulanırken göz önünde bulundurulması gereğini ifade eden bir ilkedir.


19. Soru

Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?

Cevap

Güneş, rüzgar, hidrolik, jeotermal, gel-git ve artık madde gibi kaynaklardan elde
edilen, sürekli, sağlıklı ve temiz yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.


20. Soru

Ortak Geleceğimiz raporu hangi unsurlara dikkat çekmiştir?

Cevap

Ortak Geleceğimiz raporu, sürdürülebilir büyümenin temel ve birbirinden ayrılamaz üç unsuruna dikkati çekmiştir. 1. Çevre koruma, 2. Çevreye zarar vermeyen ekonomik büyüme (ekonomik sürdürülebilirlik) ve Sosyal eşitlik (sosyal sürdürülebilirlik).


21. Soru

Sürdürülebilir kent tanımını nasıl yapabiliriz?

Cevap

Sürdürülebilir kent, çevresel değerleri ve kaynakları yok etmeden mevcut sakinlerine gönençli, esenlikli ve kaliteli bir yaşam ve gelecek nesillere de benzer bir yaşam şansı sunabilen kent olarak tanımlanmaktadır.


1. Soru

Ülkemizdeki kent tanımları nelerdir?

Cevap

Ülkemizde bir tanıma göre kent, nüfusu on bin ve üstü yerleşim yerleridir. Diğer bir tanıma göre ise kent, tüm il ve ilçe merkezleridir.

2. Soru

Max Weber’e göre kentin tanımı nedir?

Cevap

Max Weber’e göre kent, savunulabilecek bir şekilde kurulan, ticaret için pazarı olan, toplumsal düzen sağlamak için yasal düzenlemelere ve mahkemeye sahip, kısmen de olsa özerk bir yerleşim birimidir.

3. Soru

Türkiye’de bir kentin anakent (başkent) olabilmesi için gerekenler nelerdir?

Cevap

En az üç ilçe ya da belde belediyesini kapsayan, belediye sınırları içinde ve bu sınırlara en fazla 10 km. uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre nüfusu 750 binden fazla olan il belediyeleri olarak tanımlanmaktadır

4. Soru

Kentsel yapının unsurları nelerdir?

Cevap

1. Kentsel yerleşim biçimi ve türleri 
2. Ulaşım ağı ve diğer kentsel altyapı
3. Yoğunluk
4. Kamusal açık alanlar ve parklar
5. Mekan ve kentsel arazi kullanımı
6. Fiziksel büyüklük ve ölçek

5. Soru

Kentleşmenin nedenleri hangi kategorilerde gösterilmiştir?

Cevap

Kentleşmenin nedenleri dört ana kategoride toplanabilir: İtici nedenler, çekici nedenler, iletici nedenler ve sosyo-psikolojik nedenler.

6. Soru

Kentleşmenin boyutları nelerdir?

Cevap

Kentleşmenin dört temel boyutundan bahsedilebilir:

1. Nüfus Boyutu, 2. Ekonomik Boyutu, 3. Siyasal Boyutu, 4. Sosyal ve Kültürel (Kentlileşme) Boyutu.

7. Soru

Kentleşmenin siyasal boyutu ne anlama gelmektedir?

Cevap

Kentleşmenin Siyasal Boyutu: Kentli nüfusun oy verme davranışlarında, siyasal katılma biçimlerinde vb. kente özgü değişimleri ve siyasal ve ideolojik olarak çoğulculaşmayı içerir.

8. Soru

Yörekentleşme ne demektir?

Cevap

Yörekentleşme, eski kent merkezlerinden kentin dışına ya da çeperlerine yaşanan göç sonucunda, daha sakin, kırsal özellikler gösteren, kentin karmaşasından, gürültüsünden ve artan çevre sorunlarından uzak ama kentsel hizmetlere sahip yeni kent semtleri ya da mahalleleri oluşumu sürecidir.

9. Soru

Türkiye’nin en hızlı kentleştiği dönem ne zaman olmuştur?

Cevap

1980’li yıllar Türkiye’nin en hızlı kentleştiği dönem olmuş ve kentli nüfus 10 yılda 11,5 milyon (yüzde 56,7) artmıştır. 1985 yılında da ilk kez kentli nüfusun oranı yüzde 50’yi geçmiştir.

10. Soru

Hangi kentlerimizin nüfusları azalmıştır? Örnek veriniz.

Cevap

Tunceli, Çankırı, Ardahan, Muş ve Bingöl gibi kentlerin nüfusu azalmıştır.

11. Soru

Ülkemizde belediye hangi yerleşim birimlerine kurulabilir?

Cevap

İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Ayrıca, nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde de belediye kurulabilir.

12. Soru

Politika ne anlama gelmektedir?

Cevap

Politika kavramı, Türkçede yönelti ya da siyasa olarak da kullanılır ve siyaset anlamıyla politikadan farklıdır. Yönelti ya da siyasa anlamıyla politika kavramı, bir sorunu çözmek, bir gereksinimi ya da gereksinimleri gidermek ve/veya belirli amaçları gerçekleştirmek için bir aktör ya da aktörler tarafından planlı bir şekilde oluşturulan ve yürütülen, gerekli kaynakların eşgüdümlü bir şekilde harekete geçirilmesini ve yönetimini gerektiren bir dizi eylemler bütünüdür.

13. Soru

Hakkaniyetli temsil ne anlama gelmektedir?

Cevap

Hakkaniyetli temsil, toplumun ilgili her kesiminin yerel ya da ulusal yönetişim süreçlerinde yer almasını gerektirir. 

14. Soru

Yerel politikalar nelerdir?

Cevap

Yerel politikalar, belediyeler ya da diğer kent yönetimleri yanında, tüm yerel nitelikli yönetim birimlerince uygulanan, coğrafi olarak belirli bir yerel alanla sınırlı, toplumsal, ekonomik, çevresel, altyapısal ya da mekansal politikalardır.

15. Soru

Kentsel politikalar nelerdir?

Cevap

Kentsel politikalar ise, yerel sürdürülebilir çevre ve gelişmeyi destekleyerek, kentsel mekanı ve hizmetleri planlayarak ve kentsel hizmetleri çevresel sürdürülebilirlik temelinde sunarak kenttaşların refahını ve yaşam kalitesini sağlamayı amaçlayan ve kentsel alanlarda yürütülen politikalardır.

16. Soru

Etkinlik ya da verimlilik ne anlama gelmektedir?

Cevap

Etkinlik ya da verimlilik, eldeki girdilerle ya da en az girdi ile mümkün olan en çok çıktıyı almak olarak tanımlanan ilkedir. Duruma göre verimlilik ya da karlılık olarak da adlandırılır. Kalite ise, bir mal ya da hizmetin, görmesi gereken işlevi ya da gidermesi gereken ihtiyacı en mükemmel şekilde görmesini ifade eden ilkedir.

17. Soru

Kaynağında önleme ilkesi nedir?

Cevap

Kaynağında önleme ilkesi, çevre tehditlerinin ya da zararlarının daha ortaya çıkmadan ya da mümkün olan en erken safhada, yani kaynağında ve öncelikle engellenmesi gereğini ifade eder.

18. Soru

Bütünleşik yaklaşım ilkesi nedir?

Cevap

Bütünleşik yaklaşım ilkesi; çevre politikasının ve çevrenin korunmasındaki gerekliliklerin diğer kentsel politikaları bütünleyen ve diğer politikalar geliştirilirken ve uygulanırken göz önünde bulundurulması gereğini ifade eden bir ilkedir.

19. Soru

Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?

Cevap

Güneş, rüzgar, hidrolik, jeotermal, gel-git ve artık madde gibi kaynaklardan elde
edilen, sürekli, sağlıklı ve temiz yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

20. Soru

Ortak Geleceğimiz raporu hangi unsurlara dikkat çekmiştir?

Cevap

Ortak Geleceğimiz raporu, sürdürülebilir büyümenin temel ve birbirinden ayrılamaz üç unsuruna dikkati çekmiştir. 1. Çevre koruma, 2. Çevreye zarar vermeyen ekonomik büyüme (ekonomik sürdürülebilirlik) ve Sosyal eşitlik (sosyal sürdürülebilirlik).

21. Soru

Sürdürülebilir kent tanımını nasıl yapabiliriz?

Cevap

Sürdürülebilir kent, çevresel değerleri ve kaynakları yok etmeden mevcut sakinlerine gönençli, esenlikli ve kaliteli bir yaşam ve gelecek nesillere de benzer bir yaşam şansı sunabilen kent olarak tanımlanmaktadır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.