Belge Yönetimi ve Ofis Uygulamaları Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Belge Yönetimi ve Ofis Uygulamaları Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Vergi İle İlgili Temel Kavramlar Ve Kullanılan Bazı Belgeler

1. Soru

Vergi kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Vergi, devletin kamu hizmetlerini karşılamak için gerçek ve tüzel kişilerden zora dayanarak aldığı ekonomik değerlerdir.


2. Soru

Verginin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

 • Vergi, devlet veya devletin yetkilendirdiği kamu kuruluşları tarafından toplanır.
 • Vergi, gerçek ve tüzel kişilerden alınmaktadır.
 • Vergi kanuni bir zorunluluktur.
 • Vergi parasal bir yükümlülüktür.
 • Vergi ihtiyari bir kamu geliri değil cebri bir kamu geliridir.
 • Vergi karşılıksızdır, bir hizmetin bedeli değildir.

3. Soru

Verginin karşılıksız olması kavramı nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Vergilerin karşılıksız olması, vergide kişinin şahsına yönelik özel ve doğrudan bir karşılık vaadi ve taahhüdü olmamasıdır.


4. Soru

Verginin konusunu neler oluşturmaktadır?

Cevap

Verginin üzerine konulduğu şey, olay, fiil, işlem ya da durum verginin konusunu
oluşturur.


5. Soru

Verginin konusu ile mükellefi arasında kurulan bağlantıya ne ad verilir?

Cevap

Verginin konusu ile mükellefi arasında kurulan bağlantıya vergiyi doğuran olay denilmektedir.


6. Soru

Vergi mükellefi kime denilmektedir?

Cevap

Vergi yasalarına göre üzerine düşen parasal (maddi) ve / veya biçimsel ödevleri yerine getirmek zorunda olan kişiye vergi mükellefi denir.


7. Soru

Somut bir olayda bir kişinin ödeyeceği vergi miktarının hesaplanabilmesi için nelerin belirlenmesi gereklidir?

Cevap

Somut bir olayda bir kişinin ödeyeceği vergi miktarının hesaplanabilmesi için 
verginin konusunun ve vergi matrahının belirlenmesi gereklidir.


8. Soru

Matrah nedir?

Cevap

Matrah vergi borcunu hesaplamak amacıyla, vergi konusunun indirgendiği teknik-fiziksel ya da ekonomik-parasal büyüklük, vergi borcunun hesaplanmasına
esas teşkil eden miktardır.


9. Soru

Vergi tarifeleri nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

 • Sabit (düz) oranlı tarife
 • Artan oranlı tarife
 • Azalan oranlı tarife olarak sınıflandırılmaktadır.

10. Soru

Sabit oranlı vergi tarifesi nedir?

Cevap

Sabit (düz) oranlı tarife; vergi matrahının her seviyesinde aynı oranda vergi alınmasıdır. Bu tarifede ödeme gücü ile vergi arasında bir ilişki bulunmamakta, ödeme gücündeki değişmeler vergi miktarına etki etmeyerek vergi miktarının
ödeme gücüne oranı azalmaktadır. Kurumlar vergisi sabit oranlı tarifedir.


11. Soru

Türk vergi sisteminde vergiler nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

 • Yükümlünün Kişisel Durumuna Göre
 • Verginin Ödeme Şekline Göre
 • Verginin Kapsamına Göre
 • Vergilerin Ekonomik Kaynaklarına Göre şeklinde sınıflandırılmaktadır.

12. Soru

Dolaylı ve dolaysız vergilerin farkı nedir?

Cevap

Dolaysız ve dolaylı vergilerin temel ayrım şekli, verginin toplanması ve hesaplanmasına ilişkin idari düzenlemelere dayandırılmaktadır.


13. Soru

Ekonomik kaynaklarına göre vergiler nelerdir?

Cevap

Vergiye konu olan ekonomik kaynakların çeşidine göre vergiler şunlardır: Gelir vergileri, harcama vergileri ve servet / servet transferi üzerinden alınan vergilerdir.


14. Soru

Türkiye’de harcamalar üzerinden alınan vergiler hangileridir?

Cevap

 • Katma Değer Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi
 • Gümrük Vergisi
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Özel İletişm Vergisi
 • Şans Oyunları Vergisi
 • Damga Vergisidir.

15. Soru

Belge düzenine ilişkin sistem nedir?

Cevap

Belge düzenine ilişkin sistem, vergilendirme ile ilgili işlemlerin kanuni belgelere bağlanmasını ve belgelerin kanundaki şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmesini öngörmektedir.


16. Soru

Vergi usül kanununda belli şekil ve şartlara bağlanmış olan belgeler hangileridir?

Cevap

Vergi usül kanununda belli şekil ve şartlara bağlanmış olan belgeler şunlardır;
• Fatura
• Fatura yerine geçen belgeler
• Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Acentelerin
Faaliyetleri Sırasında Düzenleyecekleri Belgeler
• Döviz alım-satım belgesi
• Elektronik Ortamda Düzenlenecek Yolcu Biletleri
• Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri


17. Soru

Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikaya ne ad verilmektedir?

Cevap

Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikaya fatura denilmektedir.


18. Soru

Fatura yerine geçen vesikalar nelerdir?

Cevap

 • Gider pusulası
 • Müstahsil makbuzu
 • Perakende satış fişleri
 • Giriş ve yolcu taşıma biletleri
 • Ödeme kaydedici cihaz fişleri

19. Soru

Taşıma irsaliyesi kimlere zorunludur?

Cevap

Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzel kişiler naklettikleri eşya için Taşıma İrsaliyesi kullanmak zorundadırlar.


20. Soru

Beyanname mükellefleri kimlerdir?

Cevap

Gelir Vergisi Kanununa göre tam mükellefler şunlardır:
• Türkiye’de yerleşmiş olanlar
• Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşlardır.


21. Soru

Özel beyanname nedir?

Cevap

Özel Beyanname; dar mükelefiyete tabi kurumlar vergisi mükelleflerinden yıllık kurumlar vergisi beyannamesi vermek zorunda olmayanlar tarafından verilen beyanname türüdür.


22. Soru

İnternet ortamında gönderilebilecek beyanname ve bildirimler nelerdir?

Cevap

İnternet Ortamında Gönderilebilecek Beyanname ve Bildirimler;
• Yıllık Gelir Vergisi
• Kurumlar Vergisi
• Geçici Vergi
• Katma Değer Vergisi
• Özel Tüketim Vergisi
• Muhtasar
• Noter Harçları Vergisi (NOTER)
• Banka Muameleleri Vergisi
• Sigorta Muameleleri Vergisi
• Damga Vergisi
• Özel İletişim Vergisi
• Şans Oyunları Vergisi
• Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi (KKDF)
• BA Formu (FORMBA),
• BS Formudur (FORMBS).


1. Soru

Vergi kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Vergi, devletin kamu hizmetlerini karşılamak için gerçek ve tüzel kişilerden zora dayanarak aldığı ekonomik değerlerdir.

2. Soru

Verginin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

 • Vergi, devlet veya devletin yetkilendirdiği kamu kuruluşları tarafından toplanır.
 • Vergi, gerçek ve tüzel kişilerden alınmaktadır.
 • Vergi kanuni bir zorunluluktur.
 • Vergi parasal bir yükümlülüktür.
 • Vergi ihtiyari bir kamu geliri değil cebri bir kamu geliridir.
 • Vergi karşılıksızdır, bir hizmetin bedeli değildir.
3. Soru

Verginin karşılıksız olması kavramı nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Vergilerin karşılıksız olması, vergide kişinin şahsına yönelik özel ve doğrudan bir karşılık vaadi ve taahhüdü olmamasıdır.

4. Soru

Verginin konusunu neler oluşturmaktadır?

Cevap

Verginin üzerine konulduğu şey, olay, fiil, işlem ya da durum verginin konusunu
oluşturur.

5. Soru

Verginin konusu ile mükellefi arasında kurulan bağlantıya ne ad verilir?

Cevap

Verginin konusu ile mükellefi arasında kurulan bağlantıya vergiyi doğuran olay denilmektedir.

6. Soru

Vergi mükellefi kime denilmektedir?

Cevap

Vergi yasalarına göre üzerine düşen parasal (maddi) ve / veya biçimsel ödevleri yerine getirmek zorunda olan kişiye vergi mükellefi denir.

7. Soru

Somut bir olayda bir kişinin ödeyeceği vergi miktarının hesaplanabilmesi için nelerin belirlenmesi gereklidir?

Cevap

Somut bir olayda bir kişinin ödeyeceği vergi miktarının hesaplanabilmesi için 
verginin konusunun ve vergi matrahının belirlenmesi gereklidir.

8. Soru

Matrah nedir?

Cevap

Matrah vergi borcunu hesaplamak amacıyla, vergi konusunun indirgendiği teknik-fiziksel ya da ekonomik-parasal büyüklük, vergi borcunun hesaplanmasına
esas teşkil eden miktardır.

9. Soru

Vergi tarifeleri nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

 • Sabit (düz) oranlı tarife
 • Artan oranlı tarife
 • Azalan oranlı tarife olarak sınıflandırılmaktadır.
10. Soru

Sabit oranlı vergi tarifesi nedir?

Cevap

Sabit (düz) oranlı tarife; vergi matrahının her seviyesinde aynı oranda vergi alınmasıdır. Bu tarifede ödeme gücü ile vergi arasında bir ilişki bulunmamakta, ödeme gücündeki değişmeler vergi miktarına etki etmeyerek vergi miktarının
ödeme gücüne oranı azalmaktadır. Kurumlar vergisi sabit oranlı tarifedir.

11. Soru

Türk vergi sisteminde vergiler nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

 • Yükümlünün Kişisel Durumuna Göre
 • Verginin Ödeme Şekline Göre
 • Verginin Kapsamına Göre
 • Vergilerin Ekonomik Kaynaklarına Göre şeklinde sınıflandırılmaktadır.
12. Soru

Dolaylı ve dolaysız vergilerin farkı nedir?

Cevap

Dolaysız ve dolaylı vergilerin temel ayrım şekli, verginin toplanması ve hesaplanmasına ilişkin idari düzenlemelere dayandırılmaktadır.

13. Soru

Ekonomik kaynaklarına göre vergiler nelerdir?

Cevap

Vergiye konu olan ekonomik kaynakların çeşidine göre vergiler şunlardır: Gelir vergileri, harcama vergileri ve servet / servet transferi üzerinden alınan vergilerdir.

14. Soru

Türkiye’de harcamalar üzerinden alınan vergiler hangileridir?

Cevap

 • Katma Değer Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi
 • Gümrük Vergisi
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Özel İletişm Vergisi
 • Şans Oyunları Vergisi
 • Damga Vergisidir.
15. Soru

Belge düzenine ilişkin sistem nedir?

Cevap

Belge düzenine ilişkin sistem, vergilendirme ile ilgili işlemlerin kanuni belgelere bağlanmasını ve belgelerin kanundaki şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmesini öngörmektedir.

16. Soru

Vergi usül kanununda belli şekil ve şartlara bağlanmış olan belgeler hangileridir?

Cevap

Vergi usül kanununda belli şekil ve şartlara bağlanmış olan belgeler şunlardır;
• Fatura
• Fatura yerine geçen belgeler
• Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Acentelerin
Faaliyetleri Sırasında Düzenleyecekleri Belgeler
• Döviz alım-satım belgesi
• Elektronik Ortamda Düzenlenecek Yolcu Biletleri
• Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri

17. Soru

Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikaya ne ad verilmektedir?

Cevap

Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikaya fatura denilmektedir.

18. Soru

Fatura yerine geçen vesikalar nelerdir?

Cevap

 • Gider pusulası
 • Müstahsil makbuzu
 • Perakende satış fişleri
 • Giriş ve yolcu taşıma biletleri
 • Ödeme kaydedici cihaz fişleri
19. Soru

Taşıma irsaliyesi kimlere zorunludur?

Cevap

Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzel kişiler naklettikleri eşya için Taşıma İrsaliyesi kullanmak zorundadırlar.

20. Soru

Beyanname mükellefleri kimlerdir?

Cevap

Gelir Vergisi Kanununa göre tam mükellefler şunlardır:
• Türkiye’de yerleşmiş olanlar
• Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşlardır.

21. Soru

Özel beyanname nedir?

Cevap

Özel Beyanname; dar mükelefiyete tabi kurumlar vergisi mükelleflerinden yıllık kurumlar vergisi beyannamesi vermek zorunda olmayanlar tarafından verilen beyanname türüdür.

22. Soru

İnternet ortamında gönderilebilecek beyanname ve bildirimler nelerdir?

Cevap

İnternet Ortamında Gönderilebilecek Beyanname ve Bildirimler;
• Yıllık Gelir Vergisi
• Kurumlar Vergisi
• Geçici Vergi
• Katma Değer Vergisi
• Özel Tüketim Vergisi
• Muhtasar
• Noter Harçları Vergisi (NOTER)
• Banka Muameleleri Vergisi
• Sigorta Muameleleri Vergisi
• Damga Vergisi
• Özel İletişim Vergisi
• Şans Oyunları Vergisi
• Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi (KKDF)
• BA Formu (FORMBA),
• BS Formudur (FORMBS).

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!