Belediye, İmar ve Gayrimenkul Mevzuatı Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Belediye, İmar ve Gayrimenkul Mevzuatı Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Türkiye’De Gayrimenkul Kavramı Ve Gayrimenkul Mevzuatı

1. Soru

Gayrimenkul kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Ülkemizdeki gayrimenkul kavramı Türk Medeni Kanunu’nda belirtildiği üzere yerinde taşınmaz olan mülkler olarak açılanmaktadır.


2. Soru

Arazi kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Türk Medeni Kanunu’nun 704. maddesinde arazi; tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler gayrimenkul olarak nitelendirilmektedir.


3. Soru

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hangi kanuna göre kurulmuştur?

Cevap

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 29.10.1984 tarih ve 18540 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun çerçevesinde görevini yürütmektedir. Yürürlükte bulunan bu kanunun amacı, taşınmaz mallara ait akitlerle her türlü tescil, kadastro, tapulama işlerini mevzuatına göre yapmak, tapu sicillerini, kadastral ve topografik haritaları düzenlemek, uygulamak ve yenilemek için Başbakanlığa bağlı genel bütçe içinde ayrı bütçeli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kurulması ile teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.


4. Soru

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün görevleri nelerdir?

Cevap

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün görevleri şöyle sıralanabilir:

 1. Taşınmaz mallarla ilgili akitlerle her türlü tescil işlerinin yapılmasını, Hazinenin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, siciller üzerinde değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin korunmasını ilgili mevzuata uygun olarak sağlamak;
 2. Yeni tapu sicillerinin düzenlenmesi için temel prensipleri tespit etmek, bu konudaki her türlü koordinasyonu sağlamak suretiyle ülke kadastrosunun yapılmasını, uygulanmasını, değişikliklerin takibini, denetimini, teknik ve uygulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesini sağlamak;
 3. Kadastral ve topografik haritaların düzenlenmesi için nirengi, havadan fotoğraf alımı, havai nirengi, değerlendirme, kartografya hizmetlerinin yürütülmesinde temel prensipleri tespit ederek denetlemek ve koordinasyonu sağlamak;
 4. Tapu, kadastro ve tapu kadastro ile ilgili harita hizmetlerinin geliştirilmesini, koordinasyonu sağlayacak esasları tespit etmek, uygulamasını takip etmek, denetlemek, çalışanların niteliklerini
  belirlemek ve bunların eğitimi ile ihtiyaçları planlamak ve satın alınmasını sağlamak.

5. Soru

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ana hizmet birimleri hangileridir?

Cevap

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ana hizmet birimleri;

 1. Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı,
 2. Fen Dairesi Başkanlığı,
 3. Tapu Dairesi Başkanlığı,
 4. Kadastro Dairesi Başkanlığı, 
 5. Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı,
 6. Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı,
 7. Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı,
 8. Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı olarak belirlenmiştir.

6. Soru

Tapu Dairesi Başkanlığı’nın görevleri nelerdir?

Cevap

Tapu Dairesi Başkanlığı’nın görevleri;

 1. Tapu Sicil Müdürlüklerini sevk ve idare etmek, yerleşim, personel donatım ve ikmal planlamasını yapmak,
 2. Tapu Sicil Müdürlüklerinin iş hacimlerine göre yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve yeniden düzenlenmelerini planlamak,
 3. Tapu Sicil Müdürlüklerinin yaptıkları işlemlere ait istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek,
 4. Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak olarak belirlenmiştir.

7. Soru

Kadastro nedir?

Cevap

Bir bölgedeki özel arsaların kaydına kadastro denir. Bu arsalar sistematik şekilde numaralandırılır, her birinin çevresi ve parsel tanımlayıcısı büyük ölçekli haritalarda gösterilir, hem haritada hem de kayıt defterinde bu arsanın niteliği, büyüklüğü, değeri ve onunla ilgili hukukî haklar belirtilir. 


8. Soru

Gündelik dilde kadastronun kaç anlamı vardır?

Cevap

Gündelik dilde kadastronun birkaç anlamı vardır:

 • Birincisi, özel arsaların bir kamu kuruluşunda tutulan kayıtlarıdır.
 • İkinci anlamı bu kayıtları tutan ve onları idare eden kuruluşun adıdır.
 • Üçüncü anlamı bu kuruluşun yaptığı işlerdir. 

9. Soru

Türk Dil Kurumu kadastroyu nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Türk Dil Kurumu kadastroyu “bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülk yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması işi” olarak tanımlar.


10. Soru

Tapu nedir?

Cevap

Bir taşınmaz malın yüzölçümünü, numarasını (pafta, ada ve parsel olarak), mahallesini ve sahibini gösterir belgeye tapu denir. Eski Türkçedeki kapuk (sağlam) sözcüğünden gelmiştir.


11. Soru

Tapu senedi kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Arazinin kadastro tarafından tescili yapılmış belirli bir bölümünün veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi belgeye tapu denir. Bu belgeye tapu senedi de denmektedir.


12. Soru

Satış nedir?

Cevap

Tapu Sicil Müdürlükleri’nde satış işlemleri gerek yoğunluk bakımından gerekse hukuksal açıdan en çok karşılaşılan uygulamadır. Bu işlemde bir tarafın diğer tarafa taşınmazının bedeli karşılığı devri sağlanır. Bu işlemde satış bedeli üzerinden harç alınması gerekir. Bu harca esas olan değerin en alt sınırı 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre beyan edilen emlak değeridir. Taraflar kendi aralarında bir satış bedeli belirler. Bu bedel üzerinden harç ödenir.


13. Soru

Tapu işlemlerinde izlenecek yol nasıldır?

Cevap

Tapu sicil müdürlüklerine ilk başvuru yapıldığında matbu olarak hazırlanmış bulunan iki nüsha başvuru fişi düzenlenir. İstemde bulunana gün verilmesi gerekiyorsa kaç gün verildiği, eksik belgeler var ise hangileri olduğu başvuru fişine yazılır.


14. Soru

Satış işlemi için gerekli olan belgeler nelerdir?

Cevap

Satış işlemi için gerekli olan belgeler şunlardır:

 1. Tapu senedi,
 2. Tarafların T.C Kimlik numarası,
 3. Tarafların Vergi kimlik numarası,
 4. Tarafların nüfus kağıdı veya pasaportları,
 5. Kat mülkiyetli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası (DASK),
 6. Satıcının bir alıcının 2 adet vesikalık fotoğrafı (alıcı 18 yaşından küçük ise; anne-baba veya vasinin nüfus kağıtları ile birlikte 2 şer adet fotoğrafları),
 7. Talep kanuni temsilciden (Vasi, Kayyum, Kanuni Müşavir) veya idari Temsilciden (vekaletname) geliyorsa ilgili belge ile birlikte temsilcinin kimlik ve 2 adet fotoğrafı gereklidir.

15. Soru

İşlemin yapılmasına mani olabilecek hukuki engeller nelerdir?

Cevap

İşlemin yapılmasına mani olabilecek hukuki engeller;

 • Kişiye özgü kısıtlamalar ve
 • Taşınmaza özgü yasaklar olmak üzere ikiye ayrılır. 

16. Soru

İşlemin yapılmasına mani olabilecek kişiye özgü kısıtlamalar nelerdir?

Cevap

Kişiye özgü kısıtlamalar;

 • Hak sahibinin vesayet altında olması,
 • Henüz vesayet altına alınmamış olmakla beraber, vesayeti gerektirecek şekilde temyiz kudretine
  sahip bulunmaması, akli melekelerinin yerinde olmaması,
 • Velayet altında (ergin olmamış-18 yaşını doldurmamış olup küçük) olması,
 • Kendisine kayyum ya da yasal danışman tayin edilmiş olması,
 • Mevzuatın ön gördüğü diğer huşulardır.

17. Soru

Taşınmaza ilişkin engeller nelerdir?

Cevap

Taşınmaza ilişkin engellerin başlıcaları şunlardır:

 • İhtiyati tedbir,
 • Kamu haczi,
 • İflas,
 • Konkordato ile verilen süre,
 • Kamulaştırma Kanununun 31/b maddesine göre şerh,
 • Aile yurdu şerhi,
 • Aile konutu şerhi,
 • Tapu kütüğünün nev’i hanesinde vakıf şerhi bulunması,
 • 2510 sayılı İskan Kanununa göre şerh,
 • 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre şerh,
 • 3083 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununa göre şerh,
 • 3367 sayılı Kanuna göre, köy yerleşim alanlarında arazi tahsisi ile ilgili şerh,
 • Belediye Gelirleri Kanununa göre masraflara katılma payı şerhi,
 • Askeri yasak bölge ve güvenlik bölgeleri belirtmesi,
 • Kültür ve tabiat varlığı belirtmesi,
 • Müşterek ipotek taksim ve trampa ile ilgili başka bir müdürlüğe yetki verildiğine dair belirtme,
 • Mevzuatın ön gördüğü diğer hususlar.

18. Soru

Mülkiyet hakkı nasıl güvence altına alınmıştır ve hisseli satış mümkün müdür?

Cevap

Ülkemizde mülkiyet hakkı Anayasa’nın 35. maddesine göre; “.herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir ve mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz” hükmü ile güvence altına alınmıştır. Ancak mülkün devir işlemlerinde hisseli olarak satışı mümkün iken 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi ve 42. maddesi uyarınca bazı koşullarda hisseli satışa kısıtlama getirilmiştir. 


19. Soru

Hisseli satışlardaki kurallar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 1997/12 sayılı genelgesi ile hisseli satışlardaki kuralları ise; taşınmazın imar planı içinde kalıp kalmadığı, İmar planı içinde ise hangi amaca arazi kullanım kararı açısından tahsis edildiği (konut, sanayi, sağlık, turizm, vb.) ve taşınmazın imar parseli olup olmadığıdır. İmar planı kapsamındaki taşınmazlarda hisseli yapılmasında her hangi bir yasal engel yoktur.


20. Soru

Hisseli satış kanuna dayalı olarak yasaklanmasına karşın hangi durumlarda mümkündür?

Cevap

Hisseli satış kanuna dayalı olarak yasaklanmasına karşın;

 • Veraset yolu ile intikal eden taşınmazlarda,
 • İmar uygulaması sonucu oluşan hisselendirmelerde,
 • Kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilen taşınmazlarda,
 • Tarım, hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacıyla yapılan hisselendirmelerde,
 • Cebri icra ve mahkeme kararı uyarınca yapılan hisselendirmelerde taşınmazın hisseli satışı mümkündür.

21. Soru

Şufa hakkı ile satış ne demektir?

Cevap

Medeni Kanun’un 732. maddesine göre “paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler.” hükmü ile birlikte 735. maddesine göre ise tapu kütüğüne şerh verilen sözleşmeden doğan önalım hakkı, şerhte belirtilen sürede ve belirtilen koşullara göre her malike karşı kullanılabilir. Kütükte koşullar belirtilmemişse taşınmazın üçüncü kişiye satışındaki koşullar esas alınır. Şerhin etkisi her durumda, şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona erer. Yasal önalım hakkının kullanılmasına ve vazgeçmeye ilişkin hükümler sözleşmeden doğan önalım hakkında da uygulanır hükmü getirilmiştir. Kısaca, tapu sicili işlemlerinde kullanılan bir terim olan Şufa Hakkı, paylı (hisseli) mülkiyete konu olan taşınmazlarla ilgilidir. Herhangi bir hissedarın, hissedar olmayanlara karşı, öncelikli satın alma hakkını belirtmektedir.


22. Soru

Bağış yolu (hibe) ile devir ne demektir?

Cevap

Bağış işlemi, herhangi bir bedel veya başkaca bir karşılık alınmaksızın bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemidir. Medeni Kanuna göre haklarını kullanmasına yasal engel bulunmayan ve ehil olan herkes bağış yapabilir. Tapu işlemlerinde satış hiçbir şekilde şartlı yapılamaz. Bağış yapılan kişinin, bağış yapandan önce ölmesi halinde, bağışlanan taşınmazın bağış yapan malike dönmesi şarttır.


23. Soru

Tapu sicilinde ölünceye kadar bakma akti nedir?

Cevap

818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 511 sayılı maddesine istinaden Kaydıhayat ile bakma mukavelesi (ölünceye kadar bakma Akti), taşınmaz akit sahiplerinden birinin diğerine ölünceye kadar bakmak ve onu görüp gözetmek şartıyla taşınmaz malının bakım borçlusuna temlik etmesidir. Ölünceye kadar bakma akti resmi vasiyet şeklinde yapılması gerekli olup tapu müdürlüğü, noter veya sulh mahkemesince düzenlenen sözleşmeler tapu dairesince resmi senet tanzim edilmeksizin düzenlenir.


24. Soru

Tapu sicilinde ölünceye kadar gelir sözleşmesi nedir?

Cevap

818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 507 ve 510. maddeler çerçevesinde bir malik ölünceye kadar taşınır veya taşınmaz bir malını kendine gelir elde etmek suretiyle başka bir şahsa temlik edebilir. Temliğe konu taşınmaza karşılık para karşılığı bedel veya mal ile ödemesi mümkündür. Ancak ölünceye kadar gelir sözleşmesi akti tapu siciline tescil edilebilmesi için resmi ve yazılı şeklinde yapılması gerekli olup tapu müdürlüğü, noter veya sulh mahkemesince düzenlenmesi esastır.


25. Soru

Tapu sicilinde kat karşılığı temlik sözleşmesi nedir?

Cevap

Tapu sicilinde kat karşılığı temlik sözleşmesi; imar düzenine uygun yapı yapmaya müsait bir arsa veya arazinin tamamının veya bir bölümünün yapılacak olan yapıdan arsa sahibine tahsis edilecek bina veya bağımsız bölümlerine karşılık devri işlemine denir. Diğer bir deyişle kat karşılığı temlik, bir arsanın belli bir hissesinin müteahhide devri karşılığı müteahhidin bu arsanın üzerine inşaat yapmayı taahhüt etmesidir. 


26. Soru

Kat karşılığı temlik, hangi çerçevede uygulanır?

Cevap

Bu işlem Medeni Kanunun 1009 maddesi “Arsa payı karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi, kira, alım, önalım, gerialım sözleşmelerinden doğan haklar ile şerh edilebileceği kanunlarda açıkça öngörülen diğer haklar tapu kütüğüne şerh edilebilir ve bunlar şerh verilmekle o taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir.” hükmünde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanır.


27. Soru

Kat karşılığı temlik uygulamasının amacı nedir?

Cevap

Bu uygulamanın amacı tarafların kendi aralarında yapmış oldukları anlaşmaya göre taşınmazın sahibi mülkiyet haklarının bir bölümünden vazgeçmekte buna karşılık yapıyı yapan yüklenicide inşa etmiş olduğu yapıdan kat mülkiyeti esaslarına göre taşınmaz sahibine hisse vermesini sağlamaktır. Kat karşılığı temlik sözleşmesinin teknik ayrıntıları genelde noterde yapılmaktadır.


28. Soru

İpotek nedir?

Cevap

Bir taşınmaz rehin çeşidi olarak ipotek, “halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacağı” güvence altına alan (MK. m. 881/1) ve borcun ödenmemesi halinde, hak sahibine, alacağın teminatını teşkil eden taşınmazı yasal yollarla sattırarak satış değerinden alacağını elde etme yetkisi veren sınırlı bir ayni haktır.”


29. Soru

Güvence miktarına göre ipotek türleri nelerdir?

Cevap

Güvence miktarına göre ipotek türleri ise

 • Anapara ve
 • Üst sınır ipoteği olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

30. Soru

İntifa hakkı nedir?

Cevap

İntifa hakkı, ona sahip olan kişinin (en çok) hayatı ile sınırlı olarak, başkasına ait bir taşınmazdan tamamıyla yararlanmak ve kullanmak hakkıdır. İntifa hakkı sınırlı bir ayni haktır. Şahsi irtifak hakları grubuna girer. Bu hak, sahibine hakkın konusu şey üzerinde tam yararlanma hakkı sağlar. Ancak bunun aksi sözleşmeyle kararlaştırılabilir. 


31. Soru

Taşınmazın mülkiyeti kaça ayrılabilir?

Cevap

Taşınmazın mülkiyetini;

 • Kuru (çıplak) mülkiyet ve
 • İntifa (yararlanma) hakkı olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.

32. Soru

Miras intikali nedir?

Cevap

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde, mülkiyet hakkının mahkemeden alınmış veraset senedinde belirtilen mirasçılarına Medeni Kanunun hükümlerine göre intikal suretiyle tescili işlemine mirasın intikali denir. Esas itibariyle miras, murisin (miras bırakanın) ölümü anında tescilsiz olarak mirasçılarına geçmiş sayılır. Tapu sicilinde yapılan işlem, hak doğrucu olmayıp şekli bir işlemdir. Miras iştirak halinde veya müşterek mülkiyet olarak mirasçılar adına tescil edilebilir, müşterek mülkiyet olarak tescil edilebilmesi için tüm mirasçıların veya vekillerinin tapu sicil müdürlüğüne gelerek talepte bulunmaları gerekir.


33. Soru

Cins tashihi (değişikliği) nedir?

Cevap

Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir. Cins tashihi için kadastro müdürlüğü tarafından düzenlenen tescil bildirimleri, tapu sicil müdürlüğüne gönderildikten sonra; tapu sicil müdürlüğü tarafından tescil işlemi yapılır.


34. Soru

Cins tashihi (değişikliği) için istenen belgeler nelerdir?

Cevap

Cins tashihi için istenen belgeler şunlardır:

 • Tapu senedi veya tapu kayıt örneği (Cins değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge.),
 • Nüfus cüzdanı (Taşınmaz malın maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve temsil belgesi.),
 • Yapı kullanma izin belgesi (Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişikliği işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasını talep eden Belediye/Valilik yazısı.),
 • Vesikalık fotoğraf (Yeni tapu senedi için taşınmaz mal sahibinin son alt ay içinde çekilmiş 6×4 cm. büyüklüğünde bir adet vesikalık fotoğrafı),
 • Harç makbuzu.

35. Soru

İfraz (Ayırma) işlemi nedir?

Cevap

Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok
parsele ayrılarak tapu kütüğünde tescil edilmesi işlemidir. Kadastro Müdürlüğünden ifraz edilecek taşınmaza ait yasal düzenlenmiş çap ve aplikasyon krokisi alınır ve ifraz işlemine ilişkin düzenleme serbest harita mühendisi tarafından hazırlanır. Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümen veya İl İdare Kurulu kararı ile yapılan işlem onanır. Onama kararı ile birlikte Kadastro Müdürlüğüne müracaat edilir. Kadastro Müdürlüğünce yapılan büro ve arazi kontrolünden sonra düzenlenen belgeler tescil için Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.


36. Soru

İfraz işlemi için gerekli belgeler nelerdir?

Cevap

İfraz işlemi için gerekli belgeler şunlardır:

 1. Plan ve ekleri (Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış plan ve eki belgeler),
 2. Nüfus cüzdanı ve temsil belgesi (Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine alt veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı ve temsil belgesi),
 3. Vesikalık fotoğraf (İstendiği takdirde, ayrılması istenilen parça sayısı kadar tapu senetlerine yapıştırılmak üzere ayırmalarda taşınmaz mal sahibinin son alt ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı),
 4. Belediye Encümeni kararı (Taşınmaz malın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya il idare Kurulunun olumlu kararı),
 5. Harç Makbuzu (492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (6. a, b) pozisyonuna göre; Ayrılan taşınmaz malların genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usül Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden) az olmamak kaydıyla, beyan edilecek değerleri üzerinden binde 6 oranında tapu harcı mal sahibinden tahsil edilir. Ayrıca Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret ve Eğitim Katkı Payı tahsil ettirilir).

37. Soru

Tevhid (Birleştirme) işlemi nedir?

Cevap

Tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen harita ile tek parsel haline getirilmesi işlemidir. Birleştirilmesi istenen taşınmaz malların bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı ile birlikte Kadastro Müdürlüğü tarafından düzenlenen tescil bildirimleri, Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderildikten sonra, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından tescil işlemi yapılır.


38. Soru

Tevhid işlemi için gerekli belgeler nelerdir?

Cevap

Tevhid işleminde gerekli olan belgeler şunlardır:

 1. Tapu senetleri veya tapu kayıt örnekleri (Birleştirilmesi istenen taşınmaz malların tapu senetleri veya tapu kayıt örnekleri),
 2. Nüfus cüzdanı (Taşınmaz malın maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve temsil belgesi),
 3. Belediye Encümeni Kararı (Birleştirilmesi istenen taşınmaz malların bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı),
 4. Plan ve ekleri (Birleştirme için düzenlenmiş ve yönetmeliklere, yönergelere uygun nitelikteki plan ve eki belgeler),
 5. Fotoğraf (Taşınmaz maliklerinin son altı ay içinde çekilmiş 6×4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları),
 6. Harç makbuzu (492 Sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (4) sayılı tarifenin (6. a) pozisyonuna göre kayıtlı değer üzerinden (bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanmak sonucu bulunacak değerden binde 6 oranında harç tahsil edilir. Ayrıca; Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret ve Eğitime Katkı Payı tahsil edilir).

39. Soru

Yola terk nedir?

Cevap

İmar planlarının uygulanışı sırasında taşınmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak imar planına uygun biçimde taşınmazın tamamının veya bir kısmının kamu yararına (yola, yeşil alana, park vb.) terk edilmesi işlemidir.


40. Soru

Düzeltme (Tashih) nedir?

Cevap

Düzeltme, tapu kütüğüne yanlış yazılmış bir kaydın belgelerine uygun olarak düzeltilmesi işlemidir. Uygulamada yanlış veya eksik yazımlar malikin adı, soyadı, baba adı, cinsiyeti, payı, tarih ve yevmiye numarası, taşınmazın yüzölçümü gibi hususlarda yapılmaktadır. İlgililerinin istemi halinde belgesine aykırı bu tür yanlışlıklar tapu sicil müdürlüğünce düzeltilebilir.


41. Soru

Yoldan ihdas nedir?

Cevap

Yoldan ihdas; yolun kapanması nedeniyle oluşan taşınmaz malın, düzenlenecek haritaya göre yoldan ayrılarak, bir parsel numarası altında ilgisine göre belediye, köy, Karayolları Genel Müdürlüğü veya Hazine adına tescili işlemidir.


42. Soru

İştira hakkı şerhi nedir?

Cevap

Bir gayrimenkul üzerinde hak sahibine, hakka konu taşınmazı sahibinden belli bir bedele satın alabilmesini sağlayan şahsi hakka, İştira Hakkı Şerhi denir. 


43. Soru

Kooperatif üyelerine tahsis (ferdileşme) nedir?

Cevap

Yapı kooperatiflerinin inşa ettikleri konut ve iş yerlerinin kooperatif üyeleri adına tescili işlemidir. Tescil gerçekleşinceye kadar tahsis edilecek üyelerin isimleri değiştirilebilir. Tescil yapıldıktan sonra üye isimlerindeki değişiklik ve yanlışlıklar ancak devir veya tashih yoluyla düzeltilebilir.


44. Soru

Ferdileşme için tapu sicil müdürlüğünce hangi belgeler istenir?

Cevap

Ferdileşme için istenen belgeler şunlardır:

 1. Kooperatifin yetki belgesi,
 2. Kooperatif temsilcilerinin nüfus cüzdanları veya pasaportları,
 3. Hangi üyeye nerenin tahsis edildiğini gösterir yönetim kurulunca onanmış liste ile üyelerin nüfus kimlik bilgileri,
 4. Tapu senetlerine fotoğraf yapıştırılacak ise üyelerin birer adet vesikalık fotoğrafı.

45. Soru

Vasi’nin taşınmaz tasarrufları nedir?

Cevap

Bir kimsenin taşınmazı tasarruf edebilmesi için nüfus cüzdanına göre 19 yaşından gün almış (reşit) olması ve temyiz kudretine sahip (aklı başında) görünmesi gerekir. Kendi başına karar verme yetkinliğine (akli dengesine) sahip olup olmadığı ise müdürlük elemanlarınca kendisine sorulacak basit bazı sorulara mantıklı cevap verip vermediğine göre belirlenir.


46. Soru

Taşınmazın işgali nedir?

Cevap

Taşınmazın işgali; bir hakka dayanmaksızın kamuya veya özel kişilere ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen el koyan, kendi tasarrufunda kullanan veya sınırlarını değiştirme veya bozma işlemidir.


47. Soru

Tapu kayıtlarında işgal işlemi nedir?

Cevap

Tapu kayıtlarında işgal işlemi ise; tapu siciline kayıtlı olmayan ve sahibinin kim olduğu bilinmeyen ve tescile hak kazanmış zilyedi de olmayan taşınmazların hukuki bir işleme gerek kalmadan tapu siciline iktisap edilmesidir.


48. Soru

Miras payının temliki nedir?

Cevap

Miras payının devri (temliki), iştirak (el birliği) halinde bulunan mirasçılardan birinin miras payını, iştirak bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara devretmesi demektir. Bu devir bedelli ise satış, bedelsiz ise bağış gibi değerlendirilir. İştirak hali bozulmadan miras payının iştirake dahil olmayan üçüncü kişilere devri yasaktır. Sadece mirasçılara devri mümkündür. Bir mirasçı, diğer bir veya birkaç mirasçıya veya tüm mirasçılara payını dilediği oranlarda devredebilir.


49. Soru

Kamulaştırma nedir?

Cevap

Kamulaştırma, Devlet veya kamu tüzel kişilerince, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılığını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına el konulması veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi işlemidir. Kamulaştırmanın tapuya tescili malikin rızasıyla (rızaen) veya mahkeme kararı ile (hükmen) yapılmaktadır.


50. Soru

Kamulaştırma işleminde gerekli olan belgeler nelerdir?

Cevap

Kamulaştırma işleminde gerekli olan belgeler;

 1. Kamulaştırmayı yapan ilgili idarenin yazılı talebi,
 2. Kamulaştırma kararı (İmar Kanunu hü- kümlerine göre Belediye Encümeni veya İl İdare kurulu kararına gerek yoktur),
 3. Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi, Kadastro Müdürlüğünden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,
 4. Kamulaştırma haritası (3 adet),
 5. Parselleri kamulaştırılan ve kamulaştırılmayan kısımların yüzölçümünü gösterir hesap cetvelleri,
 6. Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve kamulaştırma haritasıdır. 

51. Soru

Trampa (Takas) nedir?

Cevap

Trampa, bir malın başka bir malla değiştirilmesidir. Trampada değiştirilecek malların değerlerinin birbirine eşit olması şart değildir. Değerler arasında eşitlik olmadığı takdirde, aradaki fark bir miktar para ödenerek denklik sağlanabilir. Tapu sicil müdürlüğünün trampada değerleri eşitlemek konusunda bir müdahale yetkisi yoktur. Değerlerin eşit olmadığından bahisle akdi yapmaktan kaçınması da mümkün değildir. Değer eşitliği için ödenecek bir bedel işlem sırasında peşin ödenmeyecekse, ileride ödenecekse bunun için kanuni ipotek tesis edilebilir.


52. Soru

Taksim nedir?

Cevap

Taksim; tapuda müşterek veya iştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallardaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla yapılan paylaşılma işlemidir. 


53. Soru

Aynen taksim nedir?

Cevap

Taşınmaz mal adedi, paydaş sayısına ve pay oranına bölünmeye elverişli ise aynen taksim yapılabilir. Aynen taksimde her paydaş bir veya birkaç taşınmaz mal alır. Eğer paydaşlar anlaşabiliyorlarsa, bir kısım taşınmaz veya bölünen parçalar üzerinde müşterek mülkiyet durumu sürdürülebilir.


54. Soru

İfrazen taksim nedir?

Cevap

Taşınmaz sayısı paydaş sayısına denk gelmiyor veya hissedarlar arasında anlaşma sağlanamıyorsa bir taşınmaz mal parçalara ayrılarak (ifraz edilerek) taksim edilebilir. Buna ifrazen taksim denir.


55. Soru

Üst hakkı nedir?

Cevap

Üst hakkı, başkasına ait bir arsanın altında veya üstünde inşaat yapmak veya mevcut inşaatı yerinde tutmak hakkını veren bir irtifak hakkıdır. 


56. Soru

Üst hakkı türleri nelerdir?

Cevap

Üst hakkı,

 • Kurulması ve
 • Kütüğe tescil şekli bakımından ikiye ayrılır.

57. Soru

Kat mülkiyeti nedir?

Cevap

Tamamlanmış bir yapının bağımsız bölümleri üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre kurulan bir mülkiyet türüdür. Diğer bir deyişle; kat mülkiyeti, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan bağımsız bölümleri arsa payı ve bağımsız yerlerle bağlantılı olarak kurulan ve o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri adına (kat mülkiyeti kütüğünde ) veya (kat mülkiyeti zabıt defterinde) kaydı gereken bağımsız ve yeni bir mülkiyet çeşididir. 


58. Soru

Kat mülkiyeti türleri nelerdir?

Cevap

Kat mülkiyeti;

 • Dikey kat mülkiyeti ve
 • Yatay (yaygın) kat mülkiyeti olarak ikiye ayrılır.

59. Soru

Kat mülkiyeti işlemleri niçin gereklidir?

Cevap

Kat mülkiyeti işlemleri ise; kat mülkiyetinin kurulması için, ana gayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan bir dilekçenin tapu idaresine verilmesi veya istemde bulunulması lâzımdır.


60. Soru

Kat mülkiyeti kurulurken istenen belgeler nelerdir?

Cevap

Kat mülkiyeti kurulurken istenen belgeler şunlardır:

 1. Dilekçe,
 2. Genel İnşaat Projesi,
 3. Vaziyet Planı,
 4. Yapı kullanma izin belgesi,
 5. Fotoğraf,
 6. Liste,
 7. Yönetim planı, 
 8. Nüfus cüzdanı,
 9. Fotoğraf,
 10. Ücret makbuzu.

61. Soru

Kat irtifakı nedir?

Cevap

Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına kat irtifakı denir.


62. Soru

Bağımsız bölüm kavramı nedir?

Cevap

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yerlerde ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan ve her biri kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilen konut, dükkan, mağaza gibi bağımsız mülkiyete konu bölümlerine bağımsız bölüm denir.


63. Soru

Ortak yerler kavramı nedir?

Cevap

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız bölümler dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlere ortak yerler denir. Örnek; temeller, ana duvarlar, avlular, merdivenler, koridorlar, kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri gibi. Kat mülkiyeti kanunundaki ortak yerler ile Tapu Sicil Tüzüğünün 26. Maddesinde düzenlenen ortaklaşa kullanılan yer (müşterek methal) adlı kavramlardır. 


64. Soru

Yönetim planı nedir?

Cevap

Yönetim planı; kat mülkiyeti kurulmuş apartman ve sitelerde bina veya sitenin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını düzenleyen ve tüm kat maliklerince imzalı olan bir belgedir. Kat maliklerinin tümünün beşte dördünün kararı ile değiştirilebilir.


65. Soru

Aplikasyon nedir?

Cevap

Tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yerinin belirtilmesi işlemine Aplikasyon (yer tespiti) denir.


66. Soru

Aplikasyon için gerekli belgeler nelerdir?

Cevap

Aplikasyon için gerekli belgeler;

 • Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği ile
 • Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği, taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyum ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliğidir.
 • Ayrıca aplikasyon iş1emlerinde hizmet bedeli, ilgilisi tarafından Döner Sermeye İşletmesi Saymanlığına yatırılır. Döner sermaye hizmet bedeli alınmaması gerekli taleplerde: İstem belgesinin “tutarı” bölümüne taşınmaz malın cinsi (okul yeri, hükümet binası vb.) yazılması zorunludur.

67. Soru

Kadastral parsel nedir?

Cevap

Kadastro çalışması yapılan yerlerdeki, kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tapuya esas tescil edilmiş parsellere kadastral parsel denir.


68. Soru

İmar parseli nedir?

Cevap

İmar mevzuatı ve imar planı esaslarına göre imar adası içerisinde düzenlenmiş kadastro parseline ise imar parseli denir.


69. Soru

Ülkemizde yasalar çerçevesinde her türlü gayrimenkule ilişkin yasal işlem hangi kurum tarafından yürütülmektedir?

Cevap

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.


70. Soru

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hangi tarihte yürürlüğe giren 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun çerçevesinde
görevini yürütmektedir?

Cevap

29.10.1984


71. Soru

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ana hizmet birimleri nelerdir?

Cevap

1. Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı,
2. Fen Dairesi Başkanlığı,
3. Tapu Dairesi Başkanlığı.
4. Kadastro Dairesi Başkanlığı,
5. Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı,
6. Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı,
7. Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı,
8. Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı,


72. Soru

Yasanın 10. maddesinde belirtildiği üzere Tapu Dairesi Başkanlığı’nın görevleri nelerdir?

Cevap

a) Tapu Sicil Müdürlüklerini sevk ve idare etmek, yerleşim, personel donatım ve ikmal planlamasını yapmak,
b) Tapu Sicil Müdürlüklerinin iş hacimlerine göre yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve yeniden düzenlenmelerini planlamak,
c) Tapu Sicil Müdürlüklerinin yaptıkları işlemlere ait istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek,
d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak,


74. Soru

Ülkemizde taşınmaz değerlerinin çok değişken olmasına bağlı olarak genelde taraflarca taşınmazın satış değerine esas olarak hangi sayılı kanuna göre beyan edilen emlak değeri kabul edilir?

Cevap

Ülkemizde taşınmaz değerlerinin çok değişken olmasına bağlı olarak genelde taraflarca taşınmazın satış değerine esas olarak 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre beyan edilen emlak değeri kabul edilir.


75. Soru

Satış işlemi için gerekli olan belgeler nelerdir?

Cevap

• Tapu senedi
• Tarafların T.C Kimlik numarası
• Tarafların Vergi kimlik numarası
• Tarafların nüfus kağıdı veya pasaportları
• Kat mülkiyetli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası (DASK)
• Satıcının bir alıcının 2 adet vesikalık fotoğrafı (alıcı 18 yaşından küçük ise; anne- baba veya vasinin nüfus kağıtları ile birlikte 2 şer adet fotoğrafları)
• Talep kanuni temsilciden (Vasi, Kayyum, Kanuni Müşavir) veya idari Temsilciden (vekaletname) geliyorsa ilgili belge ile birlikte temsilcinin kimlik ve 2 adet fotoğrafı.


76. Soru

İşlemin Yapılmasına Mani Olabilecek Hukuki Engeller Kişiye Özgü Kısıtlamalar
Ve Taşınmaza Özgü Yasaklar Olmak Üzere İkiye Ayrılır.

Kişiye özgü kısıtlamalar nelerdir?

Cevap

• Hak sahibinin vesayet altında olması,
• Henüz vesayet altına alınmamış olmakla
beraber, vesayeti gerektirecek şekilde temyiz kudretine sahip bulunmaması, akli melekelerinin yerinde olmaması,
• Velayet altında (ergin olmamış-18 yaşını doldurmamış olup küçük) olması,
• Kendisine kayyum ya da yasal danışman tayin edilmiş olması,
• Mevzuatın ön gördüğü diğer hususlardır


77. Soru

Hisseli satış kanuna dayalı olarak yasaklanmasına karşın; hangi hallerde taşınmazın hisseli satışı mümkündür?

Cevap

Hisseli satış kanuna dayalı olarak yasaklanmasına karşın;
• Veraset yolu ile intikal eden taşınmazlarda,
• İmar uygulaması sonucu oluşan hisselendirmelerde,
• Kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilen taşınmazlarda,
• Tarım, hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacıyla yapılan hisselendirmelerde,
• Cebri icra ve mahkeme kararı uyarınca yapılan hisselendirmelerde,
taşınmazın hisseli satışı mümkündür.


78. Soru

Şufa hakkı nedir?

Cevap

Şufa Hakkı, tapu sicili işlemlerinde kullanılan bir terimdir. Önalım hakkı olarak
da adlandırılmaktadır. Paylı (hisseli) mülkiyete konu olan taşınmazlarla ilgilidir.
Herhangi bir hissedarın, hissedar olmayanlara karşı, öncelikli satın alma hakkını
belirtmektedir.


79. Soru

Kaydıhayat ile bakma ne anlama gelmektedir?

Cevap

818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 511 sayılı maddesine istinaden Kaydıhayat ile bakma mukavelesi (ölünceye kadar bakma Akti), taşınmaz akit sahiplerinden birinin diğerine ölünceye kadar bakmak ve onu görüp gözetmek şartıyla taşınmaz malının bakım borçlusuna temlik etmesidir.


80. Soru

Tapu sicilinde kat karşılığı temlik sözleşmesi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Tapu sicilinde kat karşılığı temlik sözleşmesi; imar düzenine uygun yapı yapmaya müsait bir arsa veya arazinin tamamının veya bir bölümünün yapılacak olan yapıdan arsa sahibine tahsis edilecek bina veya bağımsız bölümlerine karşılık devri işlemine denir.


83. Soru

Cins Tashihi nedir?

Cevap

Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.


85. Soru

İfraz işlemi için gerekli olan belgeler nelerdir?

Cevap

1. Plan ve ekleri (
2. Nüfus cüzdanı ve temsil belgesi 
3. Vesikalık fotoğraf 
4. Belediye Encümeni kararı 
5. Harç Makbuzu


86. Soru

Tevhid (Birleştirme) işleminde gerekli olan belgeler nelerdir?

Cevap

1. Tapu senetleri veya tapu kayıt örnekleri
2. Nüfus cüzdanı
3. Belediye Encümeni Kararı 
4. Plan ve ekleri 
5. Fotoğraf 
6. Harç makbuzu


87. Soru

Kooperatif Üyelerine Tahsis (Ferdileşme) için tapu sicil müdürlüğünce hangi belgeler istenir?

Cevap

1. Kooperatifin yetki belgesi,
2. Kooperatif temsilcilerinin nüfus cüzdanları veya pasaportları,
3. Hangi üyeye nerenin tahsis edildiğini gösterir yönetim kurulunca onanmış liste ile üyelerin nüfus kimlik bilgileri,
4. Tapu senetlerine fotoğraf yapıştırılacak ise üyelerin birer adet vesikalık fotoğrafı


88. Soru

Taşınmazın İşgali ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bir hakka dayanmaksızın kamuya veya özel kişilere ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen el koyan, kendi tasarrufunda kullanan veya sınırlarını değiştirme veya bozma işlemidir.


89. Soru

Miras Payının Temliki ne demektir?

Cevap

Miras payının devri (temliki), iştirak (el birliği) halinde bulunan mirasçılardan birinin miras payını, iştirak bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara devretmesi demektir.


91. Soru

Tapu Sicilinin mahkeme kararı ile düzeltilmesinde mahkeme kararlarının infazı istenirse tapu sicil müdürlüğünce hangi belgeler istenir?

Cevap

• Üzerinde kesinleşme şerhi bulunan mahkeme kararı,
• İstemde bulunanın mahkeme kararında adı geçen kimse olduğunu belirlemek için nüfus cüzdanı veya pasaportu, biri istem belgesine diğeri tapu senedine yapıştırılmak üzere iki adet vesikalık fotoğrafı,
• İstem temsilen yapılıyorsa temsil belgesi ve temsilcinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ile bir adet vesikalık fotoğrafı.


92. Soru

Taksim, aynen taksim ve ifrazen taksim ne demektir?

Cevap

Taksim, tapuda müşterek veya iştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallardaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla yapılan paylaşılma işlemidir. 

Aynen taksimde her paydaş bir veya birkaç taşınmaz mal alır. Eğer
paydaşlar anlaşabiliyorlarsa, bir kısım taşınmaz veya bölünen parçalar üzerinde müşterek mülkiyet durumu sürdürülebilir.

Taşınmaz sayısı paydaş sayısına denk gelmiyor veya hissedarlar arasında
anlaşma sağlanamıyorsa bir taşınmaz mal parçalara ayrılarak (ifraz edilerek) taksim edilebilir. Buna ifrazen taksim denir.


93. Soru

Üst hakkı nedir?

Cevap

Üst hakkı başkasına ait bir arsanın altında veya üstünde inşaat yapmak veya mevcut inşaatı yerinde tutmak hakkını veren bir irtifak hakkıdır.


94. Soru

Kat İrtifakı nedir?

Cevap

Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına kat irtifakı denir.


95. Soru

Kat irtifakı için istenen belge ve bilgiler nelerdir?

Cevap

• Dilekçe 
• Genel İnşaat Projesi 
• Vaziyet Planı 
• Yönetim Planı 
• Liste 
• Nüfus cüzdanı 
• Vesikalık fotoğraf 
• Ücret Makbuzu


96. Soru

Aplikasyon işleminde takip edilecek yol nedir?

Cevap

1. Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği, taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyum ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği ile  birlikte kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunulur.
2 Aplikasyon işlerinde özellikle bir sınırda ihtilaf varsa ihtilaflı sınırın sözlü olarak belirtilmesi gerekir.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.
4. Taşınmaz malın hisseli olması halinde hissedarların hisseleri oranında aplikasyon işlemi yapılmaz.
5. Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.
6. Görevli kadastro elemanları ölçü için gerekli inceleme ve ön hazırlıkları büroda yaparlar.
7. İlgili parselin pafta tersimat kontrolü yapılarak tersimat hatası olup olmadığı araştırılır. Hata belirlenmesi halinde ilgili mevzuata gore düzeltme yapılır.
8. Talep sahibi başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte temin edeceği taşıt ile aplikasyon işlemi için görevlendirilen kadastro elemanlarını taşınmaz malın mahalline götürür. Kadastro elemanları hazırladıkları aplikasyon krokisini zemine tatbik ederler. Resmi taleplerde gün verilmiş ise verilen gün ve saat ilgili kuruma bildirilir.                                                                                                       9. Aplikasyonu yapılan parselin zeminde belirli olmayan sınır köşe noktaları zemin tesisi ile işaretlenir. Tesis malzemesi ilgilisince temin edilir.
10. Aplikasyon işleminin bitiminden sonra 2 nüsha aplikasyon krokisi düzenlenir. Aplikasyon krokisinde, aplikasyon ölçü degerleri ile birlikte poligon noktaları ve parsel köşe noktalarının koordine defterleri gösterilir. Bu kroki yetkili kadastro elemanları ve varsa komşu malikleri ve diğer ilgililerce imzalanır. İmar parsellerinin aplikasyonunda komşu parsel maliklerinin imzalarına gerek yoktur. Aplikasyon krokisinin bir sureti ilgilisine verilir. 


1. Soru

Gayrimenkul kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Ülkemizdeki gayrimenkul kavramı Türk Medeni Kanunu’nda belirtildiği üzere yerinde taşınmaz olan mülkler olarak açılanmaktadır.

2. Soru

Arazi kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Türk Medeni Kanunu’nun 704. maddesinde arazi; tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler gayrimenkul olarak nitelendirilmektedir.

3. Soru

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hangi kanuna göre kurulmuştur?

Cevap

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 29.10.1984 tarih ve 18540 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun çerçevesinde görevini yürütmektedir. Yürürlükte bulunan bu kanunun amacı, taşınmaz mallara ait akitlerle her türlü tescil, kadastro, tapulama işlerini mevzuatına göre yapmak, tapu sicillerini, kadastral ve topografik haritaları düzenlemek, uygulamak ve yenilemek için Başbakanlığa bağlı genel bütçe içinde ayrı bütçeli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kurulması ile teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.

4. Soru

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün görevleri nelerdir?

Cevap

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün görevleri şöyle sıralanabilir:

 1. Taşınmaz mallarla ilgili akitlerle her türlü tescil işlerinin yapılmasını, Hazinenin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, siciller üzerinde değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin korunmasını ilgili mevzuata uygun olarak sağlamak;
 2. Yeni tapu sicillerinin düzenlenmesi için temel prensipleri tespit etmek, bu konudaki her türlü koordinasyonu sağlamak suretiyle ülke kadastrosunun yapılmasını, uygulanmasını, değişikliklerin takibini, denetimini, teknik ve uygulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesini sağlamak;
 3. Kadastral ve topografik haritaların düzenlenmesi için nirengi, havadan fotoğraf alımı, havai nirengi, değerlendirme, kartografya hizmetlerinin yürütülmesinde temel prensipleri tespit ederek denetlemek ve koordinasyonu sağlamak;
 4. Tapu, kadastro ve tapu kadastro ile ilgili harita hizmetlerinin geliştirilmesini, koordinasyonu sağlayacak esasları tespit etmek, uygulamasını takip etmek, denetlemek, çalışanların niteliklerini
  belirlemek ve bunların eğitimi ile ihtiyaçları planlamak ve satın alınmasını sağlamak.
5. Soru

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ana hizmet birimleri hangileridir?

Cevap

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ana hizmet birimleri;

 1. Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı,
 2. Fen Dairesi Başkanlığı,
 3. Tapu Dairesi Başkanlığı,
 4. Kadastro Dairesi Başkanlığı, 
 5. Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı,
 6. Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı,
 7. Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı,
 8. Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı olarak belirlenmiştir.
6. Soru

Tapu Dairesi Başkanlığı’nın görevleri nelerdir?

Cevap

Tapu Dairesi Başkanlığı’nın görevleri;

 1. Tapu Sicil Müdürlüklerini sevk ve idare etmek, yerleşim, personel donatım ve ikmal planlamasını yapmak,
 2. Tapu Sicil Müdürlüklerinin iş hacimlerine göre yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve yeniden düzenlenmelerini planlamak,
 3. Tapu Sicil Müdürlüklerinin yaptıkları işlemlere ait istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek,
 4. Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak olarak belirlenmiştir.
7. Soru

Kadastro nedir?

Cevap

Bir bölgedeki özel arsaların kaydına kadastro denir. Bu arsalar sistematik şekilde numaralandırılır, her birinin çevresi ve parsel tanımlayıcısı büyük ölçekli haritalarda gösterilir, hem haritada hem de kayıt defterinde bu arsanın niteliği, büyüklüğü, değeri ve onunla ilgili hukukî haklar belirtilir. 

8. Soru

Gündelik dilde kadastronun kaç anlamı vardır?

Cevap

Gündelik dilde kadastronun birkaç anlamı vardır:

 • Birincisi, özel arsaların bir kamu kuruluşunda tutulan kayıtlarıdır.
 • İkinci anlamı bu kayıtları tutan ve onları idare eden kuruluşun adıdır.
 • Üçüncü anlamı bu kuruluşun yaptığı işlerdir. 
9. Soru

Türk Dil Kurumu kadastroyu nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Türk Dil Kurumu kadastroyu “bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülk yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması işi” olarak tanımlar.

10. Soru

Tapu nedir?

Cevap

Bir taşınmaz malın yüzölçümünü, numarasını (pafta, ada ve parsel olarak), mahallesini ve sahibini gösterir belgeye tapu denir. Eski Türkçedeki kapuk (sağlam) sözcüğünden gelmiştir.

11. Soru

Tapu senedi kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Arazinin kadastro tarafından tescili yapılmış belirli bir bölümünün veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi belgeye tapu denir. Bu belgeye tapu senedi de denmektedir.

12. Soru

Satış nedir?

Cevap

Tapu Sicil Müdürlükleri’nde satış işlemleri gerek yoğunluk bakımından gerekse hukuksal açıdan en çok karşılaşılan uygulamadır. Bu işlemde bir tarafın diğer tarafa taşınmazının bedeli karşılığı devri sağlanır. Bu işlemde satış bedeli üzerinden harç alınması gerekir. Bu harca esas olan değerin en alt sınırı 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre beyan edilen emlak değeridir. Taraflar kendi aralarında bir satış bedeli belirler. Bu bedel üzerinden harç ödenir.

13. Soru

Tapu işlemlerinde izlenecek yol nasıldır?

Cevap

Tapu sicil müdürlüklerine ilk başvuru yapıldığında matbu olarak hazırlanmış bulunan iki nüsha başvuru fişi düzenlenir. İstemde bulunana gün verilmesi gerekiyorsa kaç gün verildiği, eksik belgeler var ise hangileri olduğu başvuru fişine yazılır.

14. Soru

Satış işlemi için gerekli olan belgeler nelerdir?

Cevap

Satış işlemi için gerekli olan belgeler şunlardır:

 1. Tapu senedi,
 2. Tarafların T.C Kimlik numarası,
 3. Tarafların Vergi kimlik numarası,
 4. Tarafların nüfus kağıdı veya pasaportları,
 5. Kat mülkiyetli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası (DASK),
 6. Satıcının bir alıcının 2 adet vesikalık fotoğrafı (alıcı 18 yaşından küçük ise; anne-baba veya vasinin nüfus kağıtları ile birlikte 2 şer adet fotoğrafları),
 7. Talep kanuni temsilciden (Vasi, Kayyum, Kanuni Müşavir) veya idari Temsilciden (vekaletname) geliyorsa ilgili belge ile birlikte temsilcinin kimlik ve 2 adet fotoğrafı gereklidir.
15. Soru

İşlemin yapılmasına mani olabilecek hukuki engeller nelerdir?

Cevap

İşlemin yapılmasına mani olabilecek hukuki engeller;

 • Kişiye özgü kısıtlamalar ve
 • Taşınmaza özgü yasaklar olmak üzere ikiye ayrılır. 
16. Soru

İşlemin yapılmasına mani olabilecek kişiye özgü kısıtlamalar nelerdir?

Cevap

Kişiye özgü kısıtlamalar;

 • Hak sahibinin vesayet altında olması,
 • Henüz vesayet altına alınmamış olmakla beraber, vesayeti gerektirecek şekilde temyiz kudretine
  sahip bulunmaması, akli melekelerinin yerinde olmaması,
 • Velayet altında (ergin olmamış-18 yaşını doldurmamış olup küçük) olması,
 • Kendisine kayyum ya da yasal danışman tayin edilmiş olması,
 • Mevzuatın ön gördüğü diğer huşulardır.
17. Soru

Taşınmaza ilişkin engeller nelerdir?

Cevap

Taşınmaza ilişkin engellerin başlıcaları şunlardır:

 • İhtiyati tedbir,
 • Kamu haczi,
 • İflas,
 • Konkordato ile verilen süre,
 • Kamulaştırma Kanununun 31/b maddesine göre şerh,
 • Aile yurdu şerhi,
 • Aile konutu şerhi,
 • Tapu kütüğünün nev’i hanesinde vakıf şerhi bulunması,
 • 2510 sayılı İskan Kanununa göre şerh,
 • 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre şerh,
 • 3083 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununa göre şerh,
 • 3367 sayılı Kanuna göre, köy yerleşim alanlarında arazi tahsisi ile ilgili şerh,
 • Belediye Gelirleri Kanununa göre masraflara katılma payı şerhi,
 • Askeri yasak bölge ve güvenlik bölgeleri belirtmesi,
 • Kültür ve tabiat varlığı belirtmesi,
 • Müşterek ipotek taksim ve trampa ile ilgili başka bir müdürlüğe yetki verildiğine dair belirtme,
 • Mevzuatın ön gördüğü diğer hususlar.
18. Soru

Mülkiyet hakkı nasıl güvence altına alınmıştır ve hisseli satış mümkün müdür?

Cevap

Ülkemizde mülkiyet hakkı Anayasa’nın 35. maddesine göre; “.herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir ve mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz” hükmü ile güvence altına alınmıştır. Ancak mülkün devir işlemlerinde hisseli olarak satışı mümkün iken 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi ve 42. maddesi uyarınca bazı koşullarda hisseli satışa kısıtlama getirilmiştir. 

19. Soru

Hisseli satışlardaki kurallar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 1997/12 sayılı genelgesi ile hisseli satışlardaki kuralları ise; taşınmazın imar planı içinde kalıp kalmadığı, İmar planı içinde ise hangi amaca arazi kullanım kararı açısından tahsis edildiği (konut, sanayi, sağlık, turizm, vb.) ve taşınmazın imar parseli olup olmadığıdır. İmar planı kapsamındaki taşınmazlarda hisseli yapılmasında her hangi bir yasal engel yoktur.

20. Soru

Hisseli satış kanuna dayalı olarak yasaklanmasına karşın hangi durumlarda mümkündür?

Cevap

Hisseli satış kanuna dayalı olarak yasaklanmasına karşın;

 • Veraset yolu ile intikal eden taşınmazlarda,
 • İmar uygulaması sonucu oluşan hisselendirmelerde,
 • Kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilen taşınmazlarda,
 • Tarım, hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacıyla yapılan hisselendirmelerde,
 • Cebri icra ve mahkeme kararı uyarınca yapılan hisselendirmelerde taşınmazın hisseli satışı mümkündür.
21. Soru

Şufa hakkı ile satış ne demektir?

Cevap

Medeni Kanun’un 732. maddesine göre “paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler.” hükmü ile birlikte 735. maddesine göre ise tapu kütüğüne şerh verilen sözleşmeden doğan önalım hakkı, şerhte belirtilen sürede ve belirtilen koşullara göre her malike karşı kullanılabilir. Kütükte koşullar belirtilmemişse taşınmazın üçüncü kişiye satışındaki koşullar esas alınır. Şerhin etkisi her durumda, şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona erer. Yasal önalım hakkının kullanılmasına ve vazgeçmeye ilişkin hükümler sözleşmeden doğan önalım hakkında da uygulanır hükmü getirilmiştir. Kısaca, tapu sicili işlemlerinde kullanılan bir terim olan Şufa Hakkı, paylı (hisseli) mülkiyete konu olan taşınmazlarla ilgilidir. Herhangi bir hissedarın, hissedar olmayanlara karşı, öncelikli satın alma hakkını belirtmektedir.

22. Soru

Bağış yolu (hibe) ile devir ne demektir?

Cevap

Bağış işlemi, herhangi bir bedel veya başkaca bir karşılık alınmaksızın bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemidir. Medeni Kanuna göre haklarını kullanmasına yasal engel bulunmayan ve ehil olan herkes bağış yapabilir. Tapu işlemlerinde satış hiçbir şekilde şartlı yapılamaz. Bağış yapılan kişinin, bağış yapandan önce ölmesi halinde, bağışlanan taşınmazın bağış yapan malike dönmesi şarttır.

23. Soru

Tapu sicilinde ölünceye kadar bakma akti nedir?

Cevap

818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 511 sayılı maddesine istinaden Kaydıhayat ile bakma mukavelesi (ölünceye kadar bakma Akti), taşınmaz akit sahiplerinden birinin diğerine ölünceye kadar bakmak ve onu görüp gözetmek şartıyla taşınmaz malının bakım borçlusuna temlik etmesidir. Ölünceye kadar bakma akti resmi vasiyet şeklinde yapılması gerekli olup tapu müdürlüğü, noter veya sulh mahkemesince düzenlenen sözleşmeler tapu dairesince resmi senet tanzim edilmeksizin düzenlenir.

24. Soru

Tapu sicilinde ölünceye kadar gelir sözleşmesi nedir?

Cevap

818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 507 ve 510. maddeler çerçevesinde bir malik ölünceye kadar taşınır veya taşınmaz bir malını kendine gelir elde etmek suretiyle başka bir şahsa temlik edebilir. Temliğe konu taşınmaza karşılık para karşılığı bedel veya mal ile ödemesi mümkündür. Ancak ölünceye kadar gelir sözleşmesi akti tapu siciline tescil edilebilmesi için resmi ve yazılı şeklinde yapılması gerekli olup tapu müdürlüğü, noter veya sulh mahkemesince düzenlenmesi esastır.

25. Soru

Tapu sicilinde kat karşılığı temlik sözleşmesi nedir?

Cevap

Tapu sicilinde kat karşılığı temlik sözleşmesi; imar düzenine uygun yapı yapmaya müsait bir arsa veya arazinin tamamının veya bir bölümünün yapılacak olan yapıdan arsa sahibine tahsis edilecek bina veya bağımsız bölümlerine karşılık devri işlemine denir. Diğer bir deyişle kat karşılığı temlik, bir arsanın belli bir hissesinin müteahhide devri karşılığı müteahhidin bu arsanın üzerine inşaat yapmayı taahhüt etmesidir. 

26. Soru

Kat karşılığı temlik, hangi çerçevede uygulanır?

Cevap

Bu işlem Medeni Kanunun 1009 maddesi “Arsa payı karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi, kira, alım, önalım, gerialım sözleşmelerinden doğan haklar ile şerh edilebileceği kanunlarda açıkça öngörülen diğer haklar tapu kütüğüne şerh edilebilir ve bunlar şerh verilmekle o taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir.” hükmünde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanır.

27. Soru

Kat karşılığı temlik uygulamasının amacı nedir?

Cevap

Bu uygulamanın amacı tarafların kendi aralarında yapmış oldukları anlaşmaya göre taşınmazın sahibi mülkiyet haklarının bir bölümünden vazgeçmekte buna karşılık yapıyı yapan yüklenicide inşa etmiş olduğu yapıdan kat mülkiyeti esaslarına göre taşınmaz sahibine hisse vermesini sağlamaktır. Kat karşılığı temlik sözleşmesinin teknik ayrıntıları genelde noterde yapılmaktadır.

28. Soru

İpotek nedir?

Cevap

Bir taşınmaz rehin çeşidi olarak ipotek, “halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacağı” güvence altına alan (MK. m. 881/1) ve borcun ödenmemesi halinde, hak sahibine, alacağın teminatını teşkil eden taşınmazı yasal yollarla sattırarak satış değerinden alacağını elde etme yetkisi veren sınırlı bir ayni haktır.”

29. Soru

Güvence miktarına göre ipotek türleri nelerdir?

Cevap

Güvence miktarına göre ipotek türleri ise

 • Anapara ve
 • Üst sınır ipoteği olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
30. Soru

İntifa hakkı nedir?

Cevap

İntifa hakkı, ona sahip olan kişinin (en çok) hayatı ile sınırlı olarak, başkasına ait bir taşınmazdan tamamıyla yararlanmak ve kullanmak hakkıdır. İntifa hakkı sınırlı bir ayni haktır. Şahsi irtifak hakları grubuna girer. Bu hak, sahibine hakkın konusu şey üzerinde tam yararlanma hakkı sağlar. Ancak bunun aksi sözleşmeyle kararlaştırılabilir. 

31. Soru

Taşınmazın mülkiyeti kaça ayrılabilir?

Cevap

Taşınmazın mülkiyetini;

 • Kuru (çıplak) mülkiyet ve
 • İntifa (yararlanma) hakkı olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.
32. Soru

Miras intikali nedir?

Cevap

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde, mülkiyet hakkının mahkemeden alınmış veraset senedinde belirtilen mirasçılarına Medeni Kanunun hükümlerine göre intikal suretiyle tescili işlemine mirasın intikali denir. Esas itibariyle miras, murisin (miras bırakanın) ölümü anında tescilsiz olarak mirasçılarına geçmiş sayılır. Tapu sicilinde yapılan işlem, hak doğrucu olmayıp şekli bir işlemdir. Miras iştirak halinde veya müşterek mülkiyet olarak mirasçılar adına tescil edilebilir, müşterek mülkiyet olarak tescil edilebilmesi için tüm mirasçıların veya vekillerinin tapu sicil müdürlüğüne gelerek talepte bulunmaları gerekir.

33. Soru

Cins tashihi (değişikliği) nedir?

Cevap

Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir. Cins tashihi için kadastro müdürlüğü tarafından düzenlenen tescil bildirimleri, tapu sicil müdürlüğüne gönderildikten sonra; tapu sicil müdürlüğü tarafından tescil işlemi yapılır.

34. Soru

Cins tashihi (değişikliği) için istenen belgeler nelerdir?

Cevap

Cins tashihi için istenen belgeler şunlardır:

 • Tapu senedi veya tapu kayıt örneği (Cins değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge.),
 • Nüfus cüzdanı (Taşınmaz malın maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve temsil belgesi.),
 • Yapı kullanma izin belgesi (Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişikliği işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasını talep eden Belediye/Valilik yazısı.),
 • Vesikalık fotoğraf (Yeni tapu senedi için taşınmaz mal sahibinin son alt ay içinde çekilmiş 6×4 cm. büyüklüğünde bir adet vesikalık fotoğrafı),
 • Harç makbuzu.
35. Soru

İfraz (Ayırma) işlemi nedir?

Cevap

Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok
parsele ayrılarak tapu kütüğünde tescil edilmesi işlemidir. Kadastro Müdürlüğünden ifraz edilecek taşınmaza ait yasal düzenlenmiş çap ve aplikasyon krokisi alınır ve ifraz işlemine ilişkin düzenleme serbest harita mühendisi tarafından hazırlanır. Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümen veya İl İdare Kurulu kararı ile yapılan işlem onanır. Onama kararı ile birlikte Kadastro Müdürlüğüne müracaat edilir. Kadastro Müdürlüğünce yapılan büro ve arazi kontrolünden sonra düzenlenen belgeler tescil için Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.

36. Soru

İfraz işlemi için gerekli belgeler nelerdir?

Cevap

İfraz işlemi için gerekli belgeler şunlardır:

 1. Plan ve ekleri (Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış plan ve eki belgeler),
 2. Nüfus cüzdanı ve temsil belgesi (Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine alt veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı ve temsil belgesi),
 3. Vesikalık fotoğraf (İstendiği takdirde, ayrılması istenilen parça sayısı kadar tapu senetlerine yapıştırılmak üzere ayırmalarda taşınmaz mal sahibinin son alt ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı),
 4. Belediye Encümeni kararı (Taşınmaz malın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya il idare Kurulunun olumlu kararı),
 5. Harç Makbuzu (492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (6. a, b) pozisyonuna göre; Ayrılan taşınmaz malların genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usül Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden) az olmamak kaydıyla, beyan edilecek değerleri üzerinden binde 6 oranında tapu harcı mal sahibinden tahsil edilir. Ayrıca Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret ve Eğitim Katkı Payı tahsil ettirilir).
37. Soru

Tevhid (Birleştirme) işlemi nedir?

Cevap

Tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen harita ile tek parsel haline getirilmesi işlemidir. Birleştirilmesi istenen taşınmaz malların bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı ile birlikte Kadastro Müdürlüğü tarafından düzenlenen tescil bildirimleri, Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderildikten sonra, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından tescil işlemi yapılır.

38. Soru

Tevhid işlemi için gerekli belgeler nelerdir?

Cevap

Tevhid işleminde gerekli olan belgeler şunlardır:

 1. Tapu senetleri veya tapu kayıt örnekleri (Birleştirilmesi istenen taşınmaz malların tapu senetleri veya tapu kayıt örnekleri),
 2. Nüfus cüzdanı (Taşınmaz malın maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve temsil belgesi),
 3. Belediye Encümeni Kararı (Birleştirilmesi istenen taşınmaz malların bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı),
 4. Plan ve ekleri (Birleştirme için düzenlenmiş ve yönetmeliklere, yönergelere uygun nitelikteki plan ve eki belgeler),
 5. Fotoğraf (Taşınmaz maliklerinin son altı ay içinde çekilmiş 6×4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları),
 6. Harç makbuzu (492 Sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (4) sayılı tarifenin (6. a) pozisyonuna göre kayıtlı değer üzerinden (bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanmak sonucu bulunacak değerden binde 6 oranında harç tahsil edilir. Ayrıca; Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret ve Eğitime Katkı Payı tahsil edilir).
39. Soru

Yola terk nedir?

Cevap

İmar planlarının uygulanışı sırasında taşınmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak imar planına uygun biçimde taşınmazın tamamının veya bir kısmının kamu yararına (yola, yeşil alana, park vb.) terk edilmesi işlemidir.

40. Soru

Düzeltme (Tashih) nedir?

Cevap

Düzeltme, tapu kütüğüne yanlış yazılmış bir kaydın belgelerine uygun olarak düzeltilmesi işlemidir. Uygulamada yanlış veya eksik yazımlar malikin adı, soyadı, baba adı, cinsiyeti, payı, tarih ve yevmiye numarası, taşınmazın yüzölçümü gibi hususlarda yapılmaktadır. İlgililerinin istemi halinde belgesine aykırı bu tür yanlışlıklar tapu sicil müdürlüğünce düzeltilebilir.

41. Soru

Yoldan ihdas nedir?

Cevap

Yoldan ihdas; yolun kapanması nedeniyle oluşan taşınmaz malın, düzenlenecek haritaya göre yoldan ayrılarak, bir parsel numarası altında ilgisine göre belediye, köy, Karayolları Genel Müdürlüğü veya Hazine adına tescili işlemidir.

42. Soru

İştira hakkı şerhi nedir?

Cevap

Bir gayrimenkul üzerinde hak sahibine, hakka konu taşınmazı sahibinden belli bir bedele satın alabilmesini sağlayan şahsi hakka, İştira Hakkı Şerhi denir. 

43. Soru

Kooperatif üyelerine tahsis (ferdileşme) nedir?

Cevap

Yapı kooperatiflerinin inşa ettikleri konut ve iş yerlerinin kooperatif üyeleri adına tescili işlemidir. Tescil gerçekleşinceye kadar tahsis edilecek üyelerin isimleri değiştirilebilir. Tescil yapıldıktan sonra üye isimlerindeki değişiklik ve yanlışlıklar ancak devir veya tashih yoluyla düzeltilebilir.

44. Soru

Ferdileşme için tapu sicil müdürlüğünce hangi belgeler istenir?

Cevap

Ferdileşme için istenen belgeler şunlardır:

 1. Kooperatifin yetki belgesi,
 2. Kooperatif temsilcilerinin nüfus cüzdanları veya pasaportları,
 3. Hangi üyeye nerenin tahsis edildiğini gösterir yönetim kurulunca onanmış liste ile üyelerin nüfus kimlik bilgileri,
 4. Tapu senetlerine fotoğraf yapıştırılacak ise üyelerin birer adet vesikalık fotoğrafı.
45. Soru

Vasi’nin taşınmaz tasarrufları nedir?

Cevap

Bir kimsenin taşınmazı tasarruf edebilmesi için nüfus cüzdanına göre 19 yaşından gün almış (reşit) olması ve temyiz kudretine sahip (aklı başında) görünmesi gerekir. Kendi başına karar verme yetkinliğine (akli dengesine) sahip olup olmadığı ise müdürlük elemanlarınca kendisine sorulacak basit bazı sorulara mantıklı cevap verip vermediğine göre belirlenir.

46. Soru

Taşınmazın işgali nedir?

Cevap

Taşınmazın işgali; bir hakka dayanmaksızın kamuya veya özel kişilere ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen el koyan, kendi tasarrufunda kullanan veya sınırlarını değiştirme veya bozma işlemidir.

47. Soru

Tapu kayıtlarında işgal işlemi nedir?

Cevap

Tapu kayıtlarında işgal işlemi ise; tapu siciline kayıtlı olmayan ve sahibinin kim olduğu bilinmeyen ve tescile hak kazanmış zilyedi de olmayan taşınmazların hukuki bir işleme gerek kalmadan tapu siciline iktisap edilmesidir.

48. Soru

Miras payının temliki nedir?

Cevap

Miras payının devri (temliki), iştirak (el birliği) halinde bulunan mirasçılardan birinin miras payını, iştirak bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara devretmesi demektir. Bu devir bedelli ise satış, bedelsiz ise bağış gibi değerlendirilir. İştirak hali bozulmadan miras payının iştirake dahil olmayan üçüncü kişilere devri yasaktır. Sadece mirasçılara devri mümkündür. Bir mirasçı, diğer bir veya birkaç mirasçıya veya tüm mirasçılara payını dilediği oranlarda devredebilir.

49. Soru

Kamulaştırma nedir?

Cevap

Kamulaştırma, Devlet veya kamu tüzel kişilerince, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılığını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına el konulması veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi işlemidir. Kamulaştırmanın tapuya tescili malikin rızasıyla (rızaen) veya mahkeme kararı ile (hükmen) yapılmaktadır.

50. Soru

Kamulaştırma işleminde gerekli olan belgeler nelerdir?

Cevap

Kamulaştırma işleminde gerekli olan belgeler;

 1. Kamulaştırmayı yapan ilgili idarenin yazılı talebi,
 2. Kamulaştırma kararı (İmar Kanunu hü- kümlerine göre Belediye Encümeni veya İl İdare kurulu kararına gerek yoktur),
 3. Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi, Kadastro Müdürlüğünden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,
 4. Kamulaştırma haritası (3 adet),
 5. Parselleri kamulaştırılan ve kamulaştırılmayan kısımların yüzölçümünü gösterir hesap cetvelleri,
 6. Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve kamulaştırma haritasıdır. 
51. Soru

Trampa (Takas) nedir?

Cevap

Trampa, bir malın başka bir malla değiştirilmesidir. Trampada değiştirilecek malların değerlerinin birbirine eşit olması şart değildir. Değerler arasında eşitlik olmadığı takdirde, aradaki fark bir miktar para ödenerek denklik sağlanabilir. Tapu sicil müdürlüğünün trampada değerleri eşitlemek konusunda bir müdahale yetkisi yoktur. Değerlerin eşit olmadığından bahisle akdi yapmaktan kaçınması da mümkün değildir. Değer eşitliği için ödenecek bir bedel işlem sırasında peşin ödenmeyecekse, ileride ödenecekse bunun için kanuni ipotek tesis edilebilir.

52. Soru

Taksim nedir?

Cevap

Taksim; tapuda müşterek veya iştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallardaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla yapılan paylaşılma işlemidir. 

53. Soru

Aynen taksim nedir?

Cevap

Taşınmaz mal adedi, paydaş sayısına ve pay oranına bölünmeye elverişli ise aynen taksim yapılabilir. Aynen taksimde her paydaş bir veya birkaç taşınmaz mal alır. Eğer paydaşlar anlaşabiliyorlarsa, bir kısım taşınmaz veya bölünen parçalar üzerinde müşterek mülkiyet durumu sürdürülebilir.

54. Soru

İfrazen taksim nedir?

Cevap

Taşınmaz sayısı paydaş sayısına denk gelmiyor veya hissedarlar arasında anlaşma sağlanamıyorsa bir taşınmaz mal parçalara ayrılarak (ifraz edilerek) taksim edilebilir. Buna ifrazen taksim denir.

55. Soru

Üst hakkı nedir?

Cevap

Üst hakkı, başkasına ait bir arsanın altında veya üstünde inşaat yapmak veya mevcut inşaatı yerinde tutmak hakkını veren bir irtifak hakkıdır. 

56. Soru

Üst hakkı türleri nelerdir?

Cevap

Üst hakkı,

 • Kurulması ve
 • Kütüğe tescil şekli bakımından ikiye ayrılır.
57. Soru

Kat mülkiyeti nedir?

Cevap

Tamamlanmış bir yapının bağımsız bölümleri üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre kurulan bir mülkiyet türüdür. Diğer bir deyişle; kat mülkiyeti, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan bağımsız bölümleri arsa payı ve bağımsız yerlerle bağlantılı olarak kurulan ve o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri adına (kat mülkiyeti kütüğünde ) veya (kat mülkiyeti zabıt defterinde) kaydı gereken bağımsız ve yeni bir mülkiyet çeşididir. 

58. Soru

Kat mülkiyeti türleri nelerdir?

Cevap

Kat mülkiyeti;

 • Dikey kat mülkiyeti ve
 • Yatay (yaygın) kat mülkiyeti olarak ikiye ayrılır.
59. Soru

Kat mülkiyeti işlemleri niçin gereklidir?

Cevap

Kat mülkiyeti işlemleri ise; kat mülkiyetinin kurulması için, ana gayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan bir dilekçenin tapu idaresine verilmesi veya istemde bulunulması lâzımdır.

60. Soru

Kat mülkiyeti kurulurken istenen belgeler nelerdir?

Cevap

Kat mülkiyeti kurulurken istenen belgeler şunlardır:

 1. Dilekçe,
 2. Genel İnşaat Projesi,
 3. Vaziyet Planı,
 4. Yapı kullanma izin belgesi,
 5. Fotoğraf,
 6. Liste,
 7. Yönetim planı, 
 8. Nüfus cüzdanı,
 9. Fotoğraf,
 10. Ücret makbuzu.
61. Soru

Kat irtifakı nedir?

Cevap

Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına kat irtifakı denir.

62. Soru

Bağımsız bölüm kavramı nedir?

Cevap

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yerlerde ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan ve her biri kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilen konut, dükkan, mağaza gibi bağımsız mülkiyete konu bölümlerine bağımsız bölüm denir.

63. Soru

Ortak yerler kavramı nedir?

Cevap

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız bölümler dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlere ortak yerler denir. Örnek; temeller, ana duvarlar, avlular, merdivenler, koridorlar, kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri gibi. Kat mülkiyeti kanunundaki ortak yerler ile Tapu Sicil Tüzüğünün 26. Maddesinde düzenlenen ortaklaşa kullanılan yer (müşterek methal) adlı kavramlardır. 

64. Soru

Yönetim planı nedir?

Cevap

Yönetim planı; kat mülkiyeti kurulmuş apartman ve sitelerde bina veya sitenin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını düzenleyen ve tüm kat maliklerince imzalı olan bir belgedir. Kat maliklerinin tümünün beşte dördünün kararı ile değiştirilebilir.

65. Soru

Aplikasyon nedir?

Cevap

Tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yerinin belirtilmesi işlemine Aplikasyon (yer tespiti) denir.

66. Soru

Aplikasyon için gerekli belgeler nelerdir?

Cevap

Aplikasyon için gerekli belgeler;

 • Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği ile
 • Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği, taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyum ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliğidir.
 • Ayrıca aplikasyon iş1emlerinde hizmet bedeli, ilgilisi tarafından Döner Sermeye İşletmesi Saymanlığına yatırılır. Döner sermaye hizmet bedeli alınmaması gerekli taleplerde: İstem belgesinin “tutarı” bölümüne taşınmaz malın cinsi (okul yeri, hükümet binası vb.) yazılması zorunludur.
67. Soru

Kadastral parsel nedir?

Cevap

Kadastro çalışması yapılan yerlerdeki, kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tapuya esas tescil edilmiş parsellere kadastral parsel denir.

68. Soru

İmar parseli nedir?

Cevap

İmar mevzuatı ve imar planı esaslarına göre imar adası içerisinde düzenlenmiş kadastro parseline ise imar parseli denir.

69. Soru

Ülkemizde yasalar çerçevesinde her türlü gayrimenkule ilişkin yasal işlem hangi kurum tarafından yürütülmektedir?

Cevap

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

70. Soru

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hangi tarihte yürürlüğe giren 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun çerçevesinde
görevini yürütmektedir?

Cevap

29.10.1984

71. Soru

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ana hizmet birimleri nelerdir?

Cevap

1. Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı,
2. Fen Dairesi Başkanlığı,
3. Tapu Dairesi Başkanlığı.
4. Kadastro Dairesi Başkanlığı,
5. Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı,
6. Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı,
7. Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı,
8. Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı,

72. Soru

Yasanın 10. maddesinde belirtildiği üzere Tapu Dairesi Başkanlığı’nın görevleri nelerdir?

Cevap

a) Tapu Sicil Müdürlüklerini sevk ve idare etmek, yerleşim, personel donatım ve ikmal planlamasını yapmak,
b) Tapu Sicil Müdürlüklerinin iş hacimlerine göre yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve yeniden düzenlenmelerini planlamak,
c) Tapu Sicil Müdürlüklerinin yaptıkları işlemlere ait istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek,
d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak,

74. Soru

Ülkemizde taşınmaz değerlerinin çok değişken olmasına bağlı olarak genelde taraflarca taşınmazın satış değerine esas olarak hangi sayılı kanuna göre beyan edilen emlak değeri kabul edilir?

Cevap

Ülkemizde taşınmaz değerlerinin çok değişken olmasına bağlı olarak genelde taraflarca taşınmazın satış değerine esas olarak 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre beyan edilen emlak değeri kabul edilir.

75. Soru

Satış işlemi için gerekli olan belgeler nelerdir?

Cevap

• Tapu senedi
• Tarafların T.C Kimlik numarası
• Tarafların Vergi kimlik numarası
• Tarafların nüfus kağıdı veya pasaportları
• Kat mülkiyetli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası (DASK)
• Satıcının bir alıcının 2 adet vesikalık fotoğrafı (alıcı 18 yaşından küçük ise; anne- baba veya vasinin nüfus kağıtları ile birlikte 2 şer adet fotoğrafları)
• Talep kanuni temsilciden (Vasi, Kayyum, Kanuni Müşavir) veya idari Temsilciden (vekaletname) geliyorsa ilgili belge ile birlikte temsilcinin kimlik ve 2 adet fotoğrafı.

76. Soru

İşlemin Yapılmasına Mani Olabilecek Hukuki Engeller Kişiye Özgü Kısıtlamalar
Ve Taşınmaza Özgü Yasaklar Olmak Üzere İkiye Ayrılır.

Kişiye özgü kısıtlamalar nelerdir?

Cevap

• Hak sahibinin vesayet altında olması,
• Henüz vesayet altına alınmamış olmakla
beraber, vesayeti gerektirecek şekilde temyiz kudretine sahip bulunmaması, akli melekelerinin yerinde olmaması,
• Velayet altında (ergin olmamış-18 yaşını doldurmamış olup küçük) olması,
• Kendisine kayyum ya da yasal danışman tayin edilmiş olması,
• Mevzuatın ön gördüğü diğer hususlardır

77. Soru

Hisseli satış kanuna dayalı olarak yasaklanmasına karşın; hangi hallerde taşınmazın hisseli satışı mümkündür?

Cevap

Hisseli satış kanuna dayalı olarak yasaklanmasına karşın;
• Veraset yolu ile intikal eden taşınmazlarda,
• İmar uygulaması sonucu oluşan hisselendirmelerde,
• Kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilen taşınmazlarda,
• Tarım, hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacıyla yapılan hisselendirmelerde,
• Cebri icra ve mahkeme kararı uyarınca yapılan hisselendirmelerde,
taşınmazın hisseli satışı mümkündür.

78. Soru

Şufa hakkı nedir?

Cevap

Şufa Hakkı, tapu sicili işlemlerinde kullanılan bir terimdir. Önalım hakkı olarak
da adlandırılmaktadır. Paylı (hisseli) mülkiyete konu olan taşınmazlarla ilgilidir.
Herhangi bir hissedarın, hissedar olmayanlara karşı, öncelikli satın alma hakkını
belirtmektedir.

79. Soru

Kaydıhayat ile bakma ne anlama gelmektedir?

Cevap

818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 511 sayılı maddesine istinaden Kaydıhayat ile bakma mukavelesi (ölünceye kadar bakma Akti), taşınmaz akit sahiplerinden birinin diğerine ölünceye kadar bakmak ve onu görüp gözetmek şartıyla taşınmaz malının bakım borçlusuna temlik etmesidir.

80. Soru

Tapu sicilinde kat karşılığı temlik sözleşmesi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Tapu sicilinde kat karşılığı temlik sözleşmesi; imar düzenine uygun yapı yapmaya müsait bir arsa veya arazinin tamamının veya bir bölümünün yapılacak olan yapıdan arsa sahibine tahsis edilecek bina veya bağımsız bölümlerine karşılık devri işlemine denir.

83. Soru

Cins Tashihi nedir?

Cevap

Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

85. Soru

İfraz işlemi için gerekli olan belgeler nelerdir?

Cevap

1. Plan ve ekleri (
2. Nüfus cüzdanı ve temsil belgesi 
3. Vesikalık fotoğraf 
4. Belediye Encümeni kararı 
5. Harç Makbuzu

86. Soru

Tevhid (Birleştirme) işleminde gerekli olan belgeler nelerdir?

Cevap

1. Tapu senetleri veya tapu kayıt örnekleri
2. Nüfus cüzdanı
3. Belediye Encümeni Kararı 
4. Plan ve ekleri 
5. Fotoğraf 
6. Harç makbuzu

87. Soru

Kooperatif Üyelerine Tahsis (Ferdileşme) için tapu sicil müdürlüğünce hangi belgeler istenir?

Cevap

1. Kooperatifin yetki belgesi,
2. Kooperatif temsilcilerinin nüfus cüzdanları veya pasaportları,
3. Hangi üyeye nerenin tahsis edildiğini gösterir yönetim kurulunca onanmış liste ile üyelerin nüfus kimlik bilgileri,
4. Tapu senetlerine fotoğraf yapıştırılacak ise üyelerin birer adet vesikalık fotoğrafı

88. Soru

Taşınmazın İşgali ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bir hakka dayanmaksızın kamuya veya özel kişilere ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen el koyan, kendi tasarrufunda kullanan veya sınırlarını değiştirme veya bozma işlemidir.

89. Soru

Miras Payının Temliki ne demektir?

Cevap

Miras payının devri (temliki), iştirak (el birliği) halinde bulunan mirasçılardan birinin miras payını, iştirak bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara devretmesi demektir.

91. Soru

Tapu Sicilinin mahkeme kararı ile düzeltilmesinde mahkeme kararlarının infazı istenirse tapu sicil müdürlüğünce hangi belgeler istenir?

Cevap

• Üzerinde kesinleşme şerhi bulunan mahkeme kararı,
• İstemde bulunanın mahkeme kararında adı geçen kimse olduğunu belirlemek için nüfus cüzdanı veya pasaportu, biri istem belgesine diğeri tapu senedine yapıştırılmak üzere iki adet vesikalık fotoğrafı,
• İstem temsilen yapılıyorsa temsil belgesi ve temsilcinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ile bir adet vesikalık fotoğrafı.

92. Soru

Taksim, aynen taksim ve ifrazen taksim ne demektir?

Cevap

Taksim, tapuda müşterek veya iştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallardaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla yapılan paylaşılma işlemidir. 

Aynen taksimde her paydaş bir veya birkaç taşınmaz mal alır. Eğer
paydaşlar anlaşabiliyorlarsa, bir kısım taşınmaz veya bölünen parçalar üzerinde müşterek mülkiyet durumu sürdürülebilir.

Taşınmaz sayısı paydaş sayısına denk gelmiyor veya hissedarlar arasında
anlaşma sağlanamıyorsa bir taşınmaz mal parçalara ayrılarak (ifraz edilerek) taksim edilebilir. Buna ifrazen taksim denir.

93. Soru

Üst hakkı nedir?

Cevap

Üst hakkı başkasına ait bir arsanın altında veya üstünde inşaat yapmak veya mevcut inşaatı yerinde tutmak hakkını veren bir irtifak hakkıdır.

94. Soru

Kat İrtifakı nedir?

Cevap

Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına kat irtifakı denir.

95. Soru

Kat irtifakı için istenen belge ve bilgiler nelerdir?

Cevap

• Dilekçe 
• Genel İnşaat Projesi 
• Vaziyet Planı 
• Yönetim Planı 
• Liste 
• Nüfus cüzdanı 
• Vesikalık fotoğraf 
• Ücret Makbuzu

96. Soru

Aplikasyon işleminde takip edilecek yol nedir?

Cevap

1. Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği, taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyum ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği ile  birlikte kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunulur.
2 Aplikasyon işlerinde özellikle bir sınırda ihtilaf varsa ihtilaflı sınırın sözlü olarak belirtilmesi gerekir.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.
4. Taşınmaz malın hisseli olması halinde hissedarların hisseleri oranında aplikasyon işlemi yapılmaz.
5. Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.
6. Görevli kadastro elemanları ölçü için gerekli inceleme ve ön hazırlıkları büroda yaparlar.
7. İlgili parselin pafta tersimat kontrolü yapılarak tersimat hatası olup olmadığı araştırılır. Hata belirlenmesi halinde ilgili mevzuata gore düzeltme yapılır.
8. Talep sahibi başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte temin edeceği taşıt ile aplikasyon işlemi için görevlendirilen kadastro elemanlarını taşınmaz malın mahalline götürür. Kadastro elemanları hazırladıkları aplikasyon krokisini zemine tatbik ederler. Resmi taleplerde gün verilmiş ise verilen gün ve saat ilgili kuruma bildirilir.                                                                                                       9. Aplikasyonu yapılan parselin zeminde belirli olmayan sınır köşe noktaları zemin tesisi ile işaretlenir. Tesis malzemesi ilgilisince temin edilir.
10. Aplikasyon işleminin bitiminden sonra 2 nüsha aplikasyon krokisi düzenlenir. Aplikasyon krokisinde, aplikasyon ölçü degerleri ile birlikte poligon noktaları ve parsel köşe noktalarının koordine defterleri gösterilir. Bu kroki yetkili kadastro elemanları ve varsa komşu malikleri ve diğer ilgililerce imzalanır. İmar parsellerinin aplikasyonunda komşu parsel maliklerinin imzalarına gerek yoktur. Aplikasyon krokisinin bir sureti ilgilisine verilir. 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!