Banka Ve Sigorta Muhasebesi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Banka Ve Sigorta Muhasebesi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sigorta Reasürans İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

1. Soru

Sigorta işletmelerinde sigorta ve reasürans işlemleri muhasebesinin konusunu ne oluşturur?

Cevap

Sigorta işletmelerinde mali nitelik taşıyan her tür işlem sigorta ve reasürans işlemleri muhasebesinin konusunu oluşturur.


2. Soru

Sigorta işletmelerinde muhasebeye konu olan işlemler hangi alt başlıklar altında yer almaktadır?

Cevap

Sigorta işletmelerinde muhasebeye konu olan işlemler; 1. Genel nitelikteki işlemler ve 2. Sigorta işletmelerine özgü işlemler şeklinde iki ana grupta ele alınabilir.


3. Soru

Sigorta işletmeleri açısından prim üretimi kimler tarafından gerçekleştirilir?

Cevap

Sigorta işletmeleri açısından prim üretimi diğer bir ifadeyle prim tahakkuk ve tahsili ya şirket merkezince bizzat sigorta şirketinin kendisi tarafından ya da acenteler gibi aracı kurumlarca yapılır


4. Soru

Sigorta işletmelerinde muhasebeleştirme işlemlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Sigorta işletmelerinde muhasebeleştirme işlemi, bu işlemin nerede ve nasıl yapıldığına göre farklılık gösterir. Şirket merkezi veya acente gibi aracı kurumlar tarafından düzenlenen poliçeler ilgili servisler tarafından tutulan rejistro adı verilen poliçe kayıt defterine işlenir. Bu bilgiler muhasebe servisine iletilerek muhasebeleştirilmeleri sağlanır.


5. Soru

Sigorta primi ile ilgili yasal olarak hesaplanan vergiler nereye kaydedilir?

Cevap

Sigorta primi ile ilgili yasal olarak hesaplanan vergiler  “Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı” nın alacak tarafına kaydedilir.


6. Soru

Prim üretimi doğrudan sigorta şirketi merkezince yapıldığında nasıl bir muhasebeleştirme sistemi uygulanır?

Cevap

Prim üretimi doğrudan sigorta şirketi merkezince yapıldığında, ilgili branşa ait teknik kısım gelir tablosu hesabı alacaklandırılır, peşin ya da taksitli olma durumuna göre ilgili aktif hesap borçlandırılır.


7. Soru

Poliçe iptaline neden olan faktörler nelerdir?

Cevap

Sigorta işletmelerinin düzenledikleri poliçelerin bazı durumlarda iptali gündeme gelebilmektedir. Poliçe iptaline neden olan faktörler arasında riskin ağırlaşması, sigortalının değişmesi gibi durumlar sayılabilmekle birlikte, aslında poliçenin iptaline yol açan en önemli neden sigortalının prim borcunu (taksitlerini) ödememesidir.


8. Soru

Sovtaj geliri nedir?

Cevap

Poliçeye konu olan ve sigorta işletmesi tarafından tazmin edilen varlıklar, tazminin gerçekleşmesi ile birlikte sigorta işletmesine ait olur. Sigorta işletmeleri sahip olunan bu varlıkların satışından, ödenen tazminat tutarını bir ölçüde azaltan gelire sovtaj geliri denir.


9. Soru

Reasürans nedir? 

Cevap

Bir sigorta işletmesi yüklendiği risklerin tamamını taşımak istemeyebilir. Sigorta işletmelerinin konservasyon (teknik ve mali koşullara göre saptanan saklama payı) hadleri dışında kalan riskleri, çeşitli anlaşmalarla reasürans şirketlerine devredilebilmektedir. Mükerrer sigorta olarak da adlandırılan reasürans, sigortacının sigortalanmasıdır. Sigortacının herhangi bir sigorta işleminde kendi konservasyon olanağını kullandıktan sonra arta kalan sigorta tutarını diğer bir sigortacıya aktarmasını (sigortalamasını) ifade etmektedir.


10. Soru

Sedan işletme nedir?

Cevap

Reasürans olayında bir sigorta işletmesi riskin bir kısmını yüklenmekte, kalanını bir başka sigorta işletmesine aktarmaktadır. Aktarmayı yapan ilk sigortacıya “sedan işletme” ya da “sedan” denir.


11. Soru

Reasürans işlemlerinde reasürör nedir?

Cevap

Reasürans olayında bir sigorta işletmesi riskin bir kısmını yüklenmekte, kalanını bir başka sigorta işletmesine aktarmaktadır. Aktarmayı yapan ilk sigortacıya “sedan işletme” ya da “sedan”, aktarmayı kabul eden ikinci sigortacıya da “reasürans işletmesi” ya da “reasürör” denilmektedir.


12. Soru

Reasürans işlemlerinde sesyon nedir?

Cevap

Reasürans işlemlerinde riskin aktarılan kısmına sesyon denir.


13. Soru

Sigorta işlemlerinde retrosesyon nedir?

Cevap

Riskin aktarılan kısmının reasürans yoluyla devir alınan (reasure edilen) bu kısmın bir başka sigorta işletmesine kısmen ya da tamamen aktarılmasına “retrosesyon” denilmektedir.


14. Soru

Sigorta işlemlerinde retroasesyoner kime denir?

Cevap

risk aktarmasını kabul eden sigorta işletmesine de “retroasesyoner” adı verilmektedir.


15. Soru

Sigorta işletmeleri almış oldukları risklerin kendi konservasyonlarını aşan kısmını nasıl dağıtmaktadır?

Cevap

Sigorta işletmeleri almış oldukları risklerin kendi konservasyonlarını aşan kısmını temelde iki yolla reasürans işletmelerine dağıtmaktadır. Bunlar; 1. İsteğe bağlı (ihtiyari) reasürans ve 2. Zorunlu (trete-zorunlu) reasürans yöntemleridir.


16. Soru

Zorunlu reasürans nedir?

Cevap

Zorunlu Reasürans: Sedanla reasürer arasındaki anlaşma (trete) kapsamına giren sigorta işlemlerinden, sedanın teknik ve mali koşullara göre belirlediği saklama payını aşan kısmı önceden kararlaştırılmış miktara kadar reasürere devretmek, reasürerin de otomatik olarak kabul etmek zorunluğunda olduğu bir reasürans şeklidir. Zorunluluk her iki taraf için de geçerlidir.


17. Soru

İhtiyari reasürans kavramını açıklayınız?

Cevap

İhtiyari Reasürans: Sedanın belirli bir risk için ayrı bir teklif ve kabulünü gerektirir. Adından da anlaşılacağı gibi, sedanın teklif etme ve reasürörün kabul etme hususunda bir zorunlulukları bulunmayıp, tamamen tarafların isteğine bağlıdır.


18. Soru

Koasürans (birlikte sigorta) kavramını tanımlayınız?

Cevap

Sigorta işletmeleri özellikle büyük risklerin sigortalanmasında sorumluluğu tek başlarına üstlenmek istemezler. Bu durumda birkaç sigorta işletmesinin bir araya gelerek büyük çaptaki risklerin sigortalanması için birliktelik oluşturduğu görülür. Bu şekildeki birliktelik sayesinde sigortaya konu olan risk gerçekleştiğinde, tazmin edilmesi gereken tutar sigorta şirketleri tarafından paylaşılır. İşte sigorta şirketlerinin bu şekildeki uygulamalarına “koasürans” diğer bir ifadeyle birlikte sigorta adı verilir.


19. Soru

Koasürans işlemelerinde prim gelirlerinin tahakkuku sırasında izlenen yolu açıklayınız?

Cevap

Prim gelirlerinin tahakkuku sırasında jeran işletme, ilgili branş teknik kısım gelir tablosu hesabına kendi payına düşen kısmı yazarken, prim üzerinden koasürör işletmeye ait olan kısmı, sigortacılık hesap planında “Koasürörler Cari Hesabı” adı altında bir hesap bulunmadığından “Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar” hesabında izlenir.


20. Soru

Sigorta işletmelerinin Türkiye dahilinden sağladıkları sigortaların reasürans hariç, saklama payını aşan kısmın belirli bir oranını hangi kuruma devretmek zorundadır?

Cevap

Reasürans işlemlerinin muhasebeleştirilmesine geçmeden önce “reasürans tekeli” hakkındaki kanun ve ilgili kararnamelere göre; sigorta işletmelerinin Türkiye dahilinden sağladıkları sigortaların reasürans hariç, saklama payını aşan kısmın belirli bir oranını Milli Reasürans Şirketi’ne zorunlu sesyon payı olarak devretmelerinin zorunlu olduğunu da belirtmek yerinde olacaktır.


1. Soru

Sigorta işletmelerinde sigorta ve reasürans işlemleri muhasebesinin konusunu ne oluşturur?

Cevap

Sigorta işletmelerinde mali nitelik taşıyan her tür işlem sigorta ve reasürans işlemleri muhasebesinin konusunu oluşturur.

2. Soru

Sigorta işletmelerinde muhasebeye konu olan işlemler hangi alt başlıklar altında yer almaktadır?

Cevap

Sigorta işletmelerinde muhasebeye konu olan işlemler; 1. Genel nitelikteki işlemler ve 2. Sigorta işletmelerine özgü işlemler şeklinde iki ana grupta ele alınabilir.

3. Soru

Sigorta işletmeleri açısından prim üretimi kimler tarafından gerçekleştirilir?

Cevap

Sigorta işletmeleri açısından prim üretimi diğer bir ifadeyle prim tahakkuk ve tahsili ya şirket merkezince bizzat sigorta şirketinin kendisi tarafından ya da acenteler gibi aracı kurumlarca yapılır

4. Soru

Sigorta işletmelerinde muhasebeleştirme işlemlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Sigorta işletmelerinde muhasebeleştirme işlemi, bu işlemin nerede ve nasıl yapıldığına göre farklılık gösterir. Şirket merkezi veya acente gibi aracı kurumlar tarafından düzenlenen poliçeler ilgili servisler tarafından tutulan rejistro adı verilen poliçe kayıt defterine işlenir. Bu bilgiler muhasebe servisine iletilerek muhasebeleştirilmeleri sağlanır.

5. Soru

Sigorta primi ile ilgili yasal olarak hesaplanan vergiler nereye kaydedilir?

Cevap

Sigorta primi ile ilgili yasal olarak hesaplanan vergiler  “Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı” nın alacak tarafına kaydedilir.

6. Soru

Prim üretimi doğrudan sigorta şirketi merkezince yapıldığında nasıl bir muhasebeleştirme sistemi uygulanır?

Cevap

Prim üretimi doğrudan sigorta şirketi merkezince yapıldığında, ilgili branşa ait teknik kısım gelir tablosu hesabı alacaklandırılır, peşin ya da taksitli olma durumuna göre ilgili aktif hesap borçlandırılır.

7. Soru

Poliçe iptaline neden olan faktörler nelerdir?

Cevap

Sigorta işletmelerinin düzenledikleri poliçelerin bazı durumlarda iptali gündeme gelebilmektedir. Poliçe iptaline neden olan faktörler arasında riskin ağırlaşması, sigortalının değişmesi gibi durumlar sayılabilmekle birlikte, aslında poliçenin iptaline yol açan en önemli neden sigortalının prim borcunu (taksitlerini) ödememesidir.

8. Soru

Sovtaj geliri nedir?

Cevap

Poliçeye konu olan ve sigorta işletmesi tarafından tazmin edilen varlıklar, tazminin gerçekleşmesi ile birlikte sigorta işletmesine ait olur. Sigorta işletmeleri sahip olunan bu varlıkların satışından, ödenen tazminat tutarını bir ölçüde azaltan gelire sovtaj geliri denir.

9. Soru

Reasürans nedir? 

Cevap

Bir sigorta işletmesi yüklendiği risklerin tamamını taşımak istemeyebilir. Sigorta işletmelerinin konservasyon (teknik ve mali koşullara göre saptanan saklama payı) hadleri dışında kalan riskleri, çeşitli anlaşmalarla reasürans şirketlerine devredilebilmektedir. Mükerrer sigorta olarak da adlandırılan reasürans, sigortacının sigortalanmasıdır. Sigortacının herhangi bir sigorta işleminde kendi konservasyon olanağını kullandıktan sonra arta kalan sigorta tutarını diğer bir sigortacıya aktarmasını (sigortalamasını) ifade etmektedir.

10. Soru

Sedan işletme nedir?

Cevap

Reasürans olayında bir sigorta işletmesi riskin bir kısmını yüklenmekte, kalanını bir başka sigorta işletmesine aktarmaktadır. Aktarmayı yapan ilk sigortacıya “sedan işletme” ya da “sedan” denir.

11. Soru

Reasürans işlemlerinde reasürör nedir?

Cevap

Reasürans olayında bir sigorta işletmesi riskin bir kısmını yüklenmekte, kalanını bir başka sigorta işletmesine aktarmaktadır. Aktarmayı yapan ilk sigortacıya “sedan işletme” ya da “sedan”, aktarmayı kabul eden ikinci sigortacıya da “reasürans işletmesi” ya da “reasürör” denilmektedir.

12. Soru

Reasürans işlemlerinde sesyon nedir?

Cevap

Reasürans işlemlerinde riskin aktarılan kısmına sesyon denir.

13. Soru

Sigorta işlemlerinde retrosesyon nedir?

Cevap

Riskin aktarılan kısmının reasürans yoluyla devir alınan (reasure edilen) bu kısmın bir başka sigorta işletmesine kısmen ya da tamamen aktarılmasına “retrosesyon” denilmektedir.

14. Soru

Sigorta işlemlerinde retroasesyoner kime denir?

Cevap

risk aktarmasını kabul eden sigorta işletmesine de “retroasesyoner” adı verilmektedir.

15. Soru

Sigorta işletmeleri almış oldukları risklerin kendi konservasyonlarını aşan kısmını nasıl dağıtmaktadır?

Cevap

Sigorta işletmeleri almış oldukları risklerin kendi konservasyonlarını aşan kısmını temelde iki yolla reasürans işletmelerine dağıtmaktadır. Bunlar; 1. İsteğe bağlı (ihtiyari) reasürans ve 2. Zorunlu (trete-zorunlu) reasürans yöntemleridir.

16. Soru

Zorunlu reasürans nedir?

Cevap

Zorunlu Reasürans: Sedanla reasürer arasındaki anlaşma (trete) kapsamına giren sigorta işlemlerinden, sedanın teknik ve mali koşullara göre belirlediği saklama payını aşan kısmı önceden kararlaştırılmış miktara kadar reasürere devretmek, reasürerin de otomatik olarak kabul etmek zorunluğunda olduğu bir reasürans şeklidir. Zorunluluk her iki taraf için de geçerlidir.

17. Soru

İhtiyari reasürans kavramını açıklayınız?

Cevap

İhtiyari Reasürans: Sedanın belirli bir risk için ayrı bir teklif ve kabulünü gerektirir. Adından da anlaşılacağı gibi, sedanın teklif etme ve reasürörün kabul etme hususunda bir zorunlulukları bulunmayıp, tamamen tarafların isteğine bağlıdır.

18. Soru

Koasürans (birlikte sigorta) kavramını tanımlayınız?

Cevap

Sigorta işletmeleri özellikle büyük risklerin sigortalanmasında sorumluluğu tek başlarına üstlenmek istemezler. Bu durumda birkaç sigorta işletmesinin bir araya gelerek büyük çaptaki risklerin sigortalanması için birliktelik oluşturduğu görülür. Bu şekildeki birliktelik sayesinde sigortaya konu olan risk gerçekleştiğinde, tazmin edilmesi gereken tutar sigorta şirketleri tarafından paylaşılır. İşte sigorta şirketlerinin bu şekildeki uygulamalarına “koasürans” diğer bir ifadeyle birlikte sigorta adı verilir.

19. Soru

Koasürans işlemelerinde prim gelirlerinin tahakkuku sırasında izlenen yolu açıklayınız?

Cevap

Prim gelirlerinin tahakkuku sırasında jeran işletme, ilgili branş teknik kısım gelir tablosu hesabına kendi payına düşen kısmı yazarken, prim üzerinden koasürör işletmeye ait olan kısmı, sigortacılık hesap planında “Koasürörler Cari Hesabı” adı altında bir hesap bulunmadığından “Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar” hesabında izlenir.

20. Soru

Sigorta işletmelerinin Türkiye dahilinden sağladıkları sigortaların reasürans hariç, saklama payını aşan kısmın belirli bir oranını hangi kuruma devretmek zorundadır?

Cevap

Reasürans işlemlerinin muhasebeleştirilmesine geçmeden önce “reasürans tekeli” hakkındaki kanun ve ilgili kararnamelere göre; sigorta işletmelerinin Türkiye dahilinden sağladıkları sigortaların reasürans hariç, saklama payını aşan kısmın belirli bir oranını Milli Reasürans Şirketi’ne zorunlu sesyon payı olarak devretmelerinin zorunlu olduğunu da belirtmek yerinde olacaktır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!