Anne Baba Eğitimi Ve Danışmanlık Hizmetleri Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Anne Baba Eğitimi Ve Danışmanlık Hizmetleri Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Aile Danışmanlığı

1. Soru

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) tarafından 2007 yılında çıkartılan Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’nde, aile danışmanlığı nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) tarafından 2007 yılında çıkartılan Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’nde, aile danışmanlığı, “ailenin sınırları ve aile üyeleri arasındaki ilişkiler üzerinde çalışarak aile üyeleri arasındaki bozuk ilişkileri düzeltmeyi ve bu süreçte kazanılan yeni iletişim ve etkileşim kalıpları sayesinde, aile bireylerinin sorun çözme yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan özel teknik ve stratejileri içeren hizmet” olarak tanımlanmıştır.


2. Soru

SHÇEK tarafından 2009 yılında çıkartılan Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te aile danışmanlığı nasıl ifade edilmiştir?

Cevap

SHÇEK tarafından 2009 yılında çıkartılan Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te ise aile danışmanlığı, “aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere, sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel teknik ve stratejileri içeren hizmet” olarak tanımlanmıştır.


3. Soru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2011)’na göre aile terapisi nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2011), aile terapisini, “aile üyelerinin birbirleriyle karşılıklı etkileşim örüntülerini keşfetme ve bu yolla aile içerisinde meydana gelmiş olan patolojik ilişki sistemini anlamayı hedefleyen, aile bireylerinin uyumsuz etkileşim süreçlerini, ailenin sahip olduğu içsel gücünü ve fonksiyonel kaynaklarını harekete geçirme yoluyla yeniden yapılandırmaya çalışan ve ailenin sorun çözme yeteneğini geliştirmeyi hedefleyen bir süreç” olarak tanımlamaktadır.


4. Soru

Aile danışmanlığının ilerlemesindeki gelişmeler nelerdir?

Cevap

 1. Sistem teorilerinin gelişimi,
 2. Şizofreni aileleri ile yapılan çalışmalar,
 3. Çift terapisinin gelişimi,
 4. Çocuk rehberliği hareketi,
 5. Grup terapisi’dir.

5. Soru

1950’li yıllarda aile danışmanlığı alanındaki en önemli kuramcılar hangileridir?

Cevap

1950’li yıllar bu alanda daha önemli gelişmelerin olduğu dönem olarak kabul edilebilir. Nathan Ackerman, Gregory Bateson, Don Jackson, Milton Erickson, Carl Whitaker, Murray Bowen bu dönemin aile danışmanlığı alanındaki en önemli kuramcılarıdır.


6. Soru

2000 yılından bu yana hangi terapiler devreye girmiştir?

Cevap

2000 yılından bu yana artık aile danışmanlığının çok disiplinli doğasının tartışılmadığı, tüm dünyada aile danışmanlığı yapabilmenin ölçütlerinin yerleştiği, “öyküsel” ve “işbirlikçi” terapiler gibi çeşitli postmodern yaklaşımların da devreye girdiği bir dönemden bahsedilebilir


7. Soru

Türkiye’de 1997 yılında atılan önemli adım nedir?

Cevap

Türkiye’de ilk derneğin (Aile ve Evlilik Terapileri Derneği) 1997 yılında kurulmuş olması önemli bir adımdır.


8. Soru

Aile Sistemleri Kuramındki temel kavramlar nelerdir?

Cevap

Aile Sistemleri Kuramında benliğin farklılaşması, toplumların duygusal süreçleri, çekirdek ailenin duygusal süreci, çok kuşaklı aktarım süreci, aile yansıtması, üçgenler ve duygusal ilişkiyi kesme temel kavramlardır.


9. Soru

“Yapısal Aile Terapisi” aileyi nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

Bu model, aile yapısını aile üyelerinin birbirleri ile nasıl etkileşim kuracaklarını düzenleyen, görünmeyen veya saklı bir dizi işlevsel talep olarak tanımlamaktadır.


10. Soru

1960’lı yılların hümanistik psikoloji akımı ve varoluşçuluğun etkisi ile ortaya çıkan aile terapisi yaklaşımı hangisidir?

Cevap

Yaşantısal Aile Terapisi yaklaşımıdır.


11. Soru

Yaşantısal aile terapisinin en önemli kavramı nedir?

Cevap

Yaşantısal aile terapisinin en önemli kavramı kendilik değeridir.


12. Soru

Bilişsel davranışçı aile terapisinde en önemli kavram nedir?

Cevap

Bilişsel davranışçı aile terapisinde en önemli kavram öğrenme kavramıdır.


13. Soru

Aile danışmanlığı sürecinde temel aşamalar nelerdir?

Cevap

Başlangıç Aşaması, Müdahale Aşaması, Sonlandırma Aşaması


14. Soru

Sonlandırma aşamasına gelindiğinde üç nokta önemlidir. Bunlar nelerdir?

Cevap

1. Sonlandırma kararının aile ile birlikte alınması

2. Sonlandırma sürecinin ve sonrasının aile ile tartışılması

3. Bir sonlandırma seansının yapılması’dır.


15. Soru

Aile danışmanlığında benimsenen kuramsal yaklaşıma veya terapi ekollerine göre hangi yöntem ve teknikler kullanılmaktadır?

Cevap

Canlandırma, yeniden çerçeveleme, ev ödevleri, aile haritası, film ve hikayeler gibi uygulamalar aile danışmanlığı sürecinde yaygın olarak kullanılmaktadır.


16. Soru

Yeniden Çerçeveleme nedir?

Cevap

Var olan gerçekliği (olayı) değiştirmeden, dilin kullanımı yolu ile aile üyelerinin bakış açılarını, algılarını değiştirme anlamına gelmektedir


17. Soru

Bir genogram hazırlanırken ve incelenirken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

 1. Tekrarlayan örüntüler, üçgenler, koalisyonlar ve duygusal kesmelere mutlaka odaklanılmalıdır.
 2. Kayıplar, semptomların başladığı yaş arasındaki ilişkiler ve rastlantılar incelenmelidir.
 3. Aile tarihçesindeki planlanmamış olaylar, zamansız değişimlere bakılmalıdır.

18. Soru

Aile danışmanı ne demektir?

Cevap

Aile danışmanı, sorunları olan müracaatçılarına aile danışmanlığı kuramlarını kullanarak yardım etmeye çalışan bir ruh sağlığı çalışanıdır


19. Soru

Etik karar verme süreci nasıl işlemektedir?

Cevap

1. Sorunun veya etik ikilemin net bir tanımının yapılması

2. İkilem kimin ikilemi

3. Olası etik ilke ve yönergelerin dikkate alınması

4. Olası eylem yollarının belirlenmesi

5. En iyi eylem yolunun seçilmesi

     a. Evrensellik • Başkalarına tavsiye eder misiniz? • Başkaları tarafından yapılsa göz yumar mısınız?

    b. Başkalarına açıklık • Başka danışmanlara da açıklayabilir miyim? • Genel ortamlarda eylemlerimin ve gerekçelerimin incelenmesi beni rahatsız eder mi?

   c. Adalet • Benzer durumlarda başka danışanlarım için de yapar mıyım? • Daha bilinen ve imtiyazlı birisine de aynı yöntemi dener miyim?

6. Sonucun Değerlendirilmesi


20. Soru

Çocuk ve ergenlerin sorunlarının çözümünde aile danışmanlığının etkilerinelerdir?

Cevap

Çocuk ve ergenlerin yaşadıkları psikolojik sorunlar genellikle içselleştirme sorunları ve dışsallaştırma sorunları olarak iki başlıkta incelenebilir. Dışsallaştırma sorunları genellikle saldırganlık ve davranış bozuklukları ile kendisini gösteren bir sorun olarak tanımlanırken, içselleştirme sorunları ise kaygılar, korkular, depresyon, içe kapanma gibi çocukların duygu durumları ile ilgili sorunlar olarak görülmektedir.


21. Soru

Yetişkinlikte yaşanan sorunlarda aile danışmanlığının etkileri nelerdir?

Cevap

Yetişkinlerde önemli sorunlardan olan depresyon, madde kullanımı veya şizofreni ve bipolar bozukluk gibi kimi şiddetli psikolojik sorunlarda aile danışmanlığının kullanımının semptomların azalmasında oldukça etkili olduğu yapılan araştırmalar tarafından ortaya konmaktadır. Özellikle döngüsel bir nedensellik çerçevesinde ele alınabilecek önemli bir konu olan aile ilişkilerinde yaşanan bozukluk ve depresyon ilişkisi göz önüne alındığında aile içi ilişkilerin düzeltilmesine yönelik müdahaleler doğrudan depresyon semptomlarının azalmasına da sebep olmaktadır.


1. Soru

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) tarafından 2007 yılında çıkartılan Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’nde, aile danışmanlığı nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) tarafından 2007 yılında çıkartılan Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’nde, aile danışmanlığı, “ailenin sınırları ve aile üyeleri arasındaki ilişkiler üzerinde çalışarak aile üyeleri arasındaki bozuk ilişkileri düzeltmeyi ve bu süreçte kazanılan yeni iletişim ve etkileşim kalıpları sayesinde, aile bireylerinin sorun çözme yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan özel teknik ve stratejileri içeren hizmet” olarak tanımlanmıştır.

2. Soru

SHÇEK tarafından 2009 yılında çıkartılan Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te aile danışmanlığı nasıl ifade edilmiştir?

Cevap

SHÇEK tarafından 2009 yılında çıkartılan Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te ise aile danışmanlığı, “aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere, sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel teknik ve stratejileri içeren hizmet” olarak tanımlanmıştır.

3. Soru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2011)’na göre aile terapisi nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2011), aile terapisini, “aile üyelerinin birbirleriyle karşılıklı etkileşim örüntülerini keşfetme ve bu yolla aile içerisinde meydana gelmiş olan patolojik ilişki sistemini anlamayı hedefleyen, aile bireylerinin uyumsuz etkileşim süreçlerini, ailenin sahip olduğu içsel gücünü ve fonksiyonel kaynaklarını harekete geçirme yoluyla yeniden yapılandırmaya çalışan ve ailenin sorun çözme yeteneğini geliştirmeyi hedefleyen bir süreç” olarak tanımlamaktadır.

4. Soru

Aile danışmanlığının ilerlemesindeki gelişmeler nelerdir?

Cevap

 1. Sistem teorilerinin gelişimi,
 2. Şizofreni aileleri ile yapılan çalışmalar,
 3. Çift terapisinin gelişimi,
 4. Çocuk rehberliği hareketi,
 5. Grup terapisi’dir.
5. Soru

1950’li yıllarda aile danışmanlığı alanındaki en önemli kuramcılar hangileridir?

Cevap

1950’li yıllar bu alanda daha önemli gelişmelerin olduğu dönem olarak kabul edilebilir. Nathan Ackerman, Gregory Bateson, Don Jackson, Milton Erickson, Carl Whitaker, Murray Bowen bu dönemin aile danışmanlığı alanındaki en önemli kuramcılarıdır.

6. Soru

2000 yılından bu yana hangi terapiler devreye girmiştir?

Cevap

2000 yılından bu yana artık aile danışmanlığının çok disiplinli doğasının tartışılmadığı, tüm dünyada aile danışmanlığı yapabilmenin ölçütlerinin yerleştiği, “öyküsel” ve “işbirlikçi” terapiler gibi çeşitli postmodern yaklaşımların da devreye girdiği bir dönemden bahsedilebilir

7. Soru

Türkiye’de 1997 yılında atılan önemli adım nedir?

Cevap

Türkiye’de ilk derneğin (Aile ve Evlilik Terapileri Derneği) 1997 yılında kurulmuş olması önemli bir adımdır.

8. Soru

Aile Sistemleri Kuramındki temel kavramlar nelerdir?

Cevap

Aile Sistemleri Kuramında benliğin farklılaşması, toplumların duygusal süreçleri, çekirdek ailenin duygusal süreci, çok kuşaklı aktarım süreci, aile yansıtması, üçgenler ve duygusal ilişkiyi kesme temel kavramlardır.

9. Soru

“Yapısal Aile Terapisi” aileyi nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

Bu model, aile yapısını aile üyelerinin birbirleri ile nasıl etkileşim kuracaklarını düzenleyen, görünmeyen veya saklı bir dizi işlevsel talep olarak tanımlamaktadır.

10. Soru

1960’lı yılların hümanistik psikoloji akımı ve varoluşçuluğun etkisi ile ortaya çıkan aile terapisi yaklaşımı hangisidir?

Cevap

Yaşantısal Aile Terapisi yaklaşımıdır.

11. Soru

Yaşantısal aile terapisinin en önemli kavramı nedir?

Cevap

Yaşantısal aile terapisinin en önemli kavramı kendilik değeridir.

12. Soru

Bilişsel davranışçı aile terapisinde en önemli kavram nedir?

Cevap

Bilişsel davranışçı aile terapisinde en önemli kavram öğrenme kavramıdır.

13. Soru

Aile danışmanlığı sürecinde temel aşamalar nelerdir?

Cevap

Başlangıç Aşaması, Müdahale Aşaması, Sonlandırma Aşaması

14. Soru

Sonlandırma aşamasına gelindiğinde üç nokta önemlidir. Bunlar nelerdir?

Cevap

1. Sonlandırma kararının aile ile birlikte alınması

2. Sonlandırma sürecinin ve sonrasının aile ile tartışılması

3. Bir sonlandırma seansının yapılması’dır.

15. Soru

Aile danışmanlığında benimsenen kuramsal yaklaşıma veya terapi ekollerine göre hangi yöntem ve teknikler kullanılmaktadır?

Cevap

Canlandırma, yeniden çerçeveleme, ev ödevleri, aile haritası, film ve hikayeler gibi uygulamalar aile danışmanlığı sürecinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

16. Soru

Yeniden Çerçeveleme nedir?

Cevap

Var olan gerçekliği (olayı) değiştirmeden, dilin kullanımı yolu ile aile üyelerinin bakış açılarını, algılarını değiştirme anlamına gelmektedir

17. Soru

Bir genogram hazırlanırken ve incelenirken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

 1. Tekrarlayan örüntüler, üçgenler, koalisyonlar ve duygusal kesmelere mutlaka odaklanılmalıdır.
 2. Kayıplar, semptomların başladığı yaş arasındaki ilişkiler ve rastlantılar incelenmelidir.
 3. Aile tarihçesindeki planlanmamış olaylar, zamansız değişimlere bakılmalıdır.
18. Soru

Aile danışmanı ne demektir?

Cevap

Aile danışmanı, sorunları olan müracaatçılarına aile danışmanlığı kuramlarını kullanarak yardım etmeye çalışan bir ruh sağlığı çalışanıdır

19. Soru

Etik karar verme süreci nasıl işlemektedir?

Cevap

1. Sorunun veya etik ikilemin net bir tanımının yapılması

2. İkilem kimin ikilemi

3. Olası etik ilke ve yönergelerin dikkate alınması

4. Olası eylem yollarının belirlenmesi

5. En iyi eylem yolunun seçilmesi

     a. Evrensellik • Başkalarına tavsiye eder misiniz? • Başkaları tarafından yapılsa göz yumar mısınız?

    b. Başkalarına açıklık • Başka danışmanlara da açıklayabilir miyim? • Genel ortamlarda eylemlerimin ve gerekçelerimin incelenmesi beni rahatsız eder mi?

   c. Adalet • Benzer durumlarda başka danışanlarım için de yapar mıyım? • Daha bilinen ve imtiyazlı birisine de aynı yöntemi dener miyim?

6. Sonucun Değerlendirilmesi

20. Soru

Çocuk ve ergenlerin sorunlarının çözümünde aile danışmanlığının etkilerinelerdir?

Cevap

Çocuk ve ergenlerin yaşadıkları psikolojik sorunlar genellikle içselleştirme sorunları ve dışsallaştırma sorunları olarak iki başlıkta incelenebilir. Dışsallaştırma sorunları genellikle saldırganlık ve davranış bozuklukları ile kendisini gösteren bir sorun olarak tanımlanırken, içselleştirme sorunları ise kaygılar, korkular, depresyon, içe kapanma gibi çocukların duygu durumları ile ilgili sorunlar olarak görülmektedir.

21. Soru

Yetişkinlikte yaşanan sorunlarda aile danışmanlığının etkileri nelerdir?

Cevap

Yetişkinlerde önemli sorunlardan olan depresyon, madde kullanımı veya şizofreni ve bipolar bozukluk gibi kimi şiddetli psikolojik sorunlarda aile danışmanlığının kullanımının semptomların azalmasında oldukça etkili olduğu yapılan araştırmalar tarafından ortaya konmaktadır. Özellikle döngüsel bir nedensellik çerçevesinde ele alınabilecek önemli bir konu olan aile ilişkilerinde yaşanan bozukluk ve depresyon ilişkisi göz önüne alındığında aile içi ilişkilerin düzeltilmesine yönelik müdahaleler doğrudan depresyon semptomlarının azalmasına da sebep olmaktadır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!