Anne Baba Eğitimi Ve Danışmanlık Hizmetleri Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Anne Baba Eğitimi Ve Danışmanlık Hizmetleri Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Ailelerle Profesyonel İlişkiler Ve İletişim

1. Soru

Çalışanların ailelerle ilişkilerin de uymaları gereken  profesyonellik nedir?

Cevap

Profesyonellik :Alınan kararlarda tarafsızlığı korumak, hizmet alanların talepleri karşısında duygusal korunma sağlamak ve bulunulan konumu geliştirmek için çalışan ve hizmet alanlar arasında doğru mesafenin kurulması’ anlamı taşımaktadır.


2. Soru

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2006 yılında ortaya konulan ve okul-aile ilişkisine yönelik okul öncesi eğitimin önemli vurgulayan temel ilkesini belirtiniz?

Cevap

“Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin aktif katılımı sağlanmalıdır”


3. Soru

Amacı insanı hayata hazırlamak olan eğitim, hayatın her alanında etkili olabilecek bireyler yetiştirmek için  bireylerin hangi gelişim alanlarını  desteklemelidir?  

Cevap

Eğitim, çocuğun bir bütün olarak sosyal, psikolojik, bedensel ve bilişsel gelişim alanlarının desteklenmesi ile mümkündür.


4. Soru

Eğitimci Atabey ve Tezel Şahin’e  göre, okul ile aile arasında etkili bir iletişim ve işbirliği neden son derece önemlidir?

Cevap

Atabey ve Tezel Şahin,”Aile ortamının çocuğun informal eğitiminin gerçekleştiği, okul ortamının ise formal eğitimin verildiği kurumlar olduğunu ve toplumsal amaçlara ulaşmada bu iki eğitim sürecinin birbiri ile bütünleşmesi ve tutarlılık göstermesi gerektiğini vurgulamışlardır.”  


5. Soru

Okulun ve öğretmenlerin ,ailelerle etkili profesyonel ilişkilerinin  bileşenlerini belirtiniz?

Cevap

Bu bileşenler iletişim, mesleki yeterlilik, saygı, üstlenme/adanmışlık, eşitlik, hak savunuculuğu ve güvendir,


6. Soru

Öğretmenlerin Mesleki yeterliğe sahip olmalarının göstergeleri  nelerdir?

Cevap

 • Bilimsel temellere dayalı yöntemleri uygu- lamak
 • Kaliteli eğitim sağlamak
 • Öğrencileri için yüksek hedefler gütmek
 • Bireysel farklılıklara ve ihtiyaçlara hitap etmek

7. Soru

“Problemli durumlarda ailelerin  eğitilmesi ve sorunlarla baş etmek için nasıl davranacaklarının öğretilmesi   yaklaşımın da bilgi, destek ve iletişim profesyonellerden ailelere doğrudur ve hâkimiyet profesyonellerdedir.” Bu bilgiler okul-aile işbirliğinde yer alan hangi yaklaşıma aittir?

Cevap

Aile danışmanlığı/terapisi  yaklaşımı,


8. Soru

Çocukların öğrenme ve davranış ile ilgili sıkıntıları olduğunda ailelerin ve eğitimcilerin birbirlerini suçlama eğilimlerini azaltacak en önemli ve etkili yol nedir?

Cevap

Okul-aile işbirliğinin geliştirilmesidir.


9. Soru

Bir öğretmenin mobilyacı bir aile ile ilişkisin de, aileden mobilya alma konusunda özel beklentiye girmesi , öğretmen ve aile arasında çıkar iliş kileri kurulması  öğretmen-aile ilişkilerinde hangi ilkeye zarar verir?

Cevap

Profesyonelliği,


10. Soru

Kalyanpur ve Harry  ailelerle profesyonel ilişkilerde kullanılabilecek “kültürel karşılıklılık” kavramın da nasıl bir yaklaşım ortaya koymuşlardır?  

Cevap

“Kişiler kendi düşünce ve davranışlarına rehberlik eden ön yargıların farkına varmadan, başkalarının kültürel farklılıklarına karşı duyarlılık geliştiremezler”


11. Soru

Eğitimciler, farklı ekonomik,sosyal ve kültürel alanlardan gelen  ailelerin ve çocukların okul etkinliklerine katılımlarını sağlamak için neler yapabilirler? 

Cevap

Ailelerin okulun etkinliklerine katılmasından dolayı bu etkinliklerin zenginleştiğini, diğer çocukların ve ailelerin de bu durumdan faydalandığını, farklılıklarımızın zenginlik olduğunu hissettirmesi gerekir.


12. Soru

Ailelerle iletişim ve işbirliğinin arttırılması konusunda  eğitimciler açısından tespit edilen sorunlar nelerdir? 

Cevap

 • Ailelerle ilişkilerin bazı durumlarda gergin ve anlamsız görülmesi
 • Ailelerle en iyi nasıl iletişim kurulabileceğinin bilinmemesi
 • İletişim kurma konusunda duyulan kaygı
 • Ailelerle konuşma konusunda isteksizlik
 • Yeterli zaman olmadığının düşünülmesi

13. Soru

Ailelerle profesyonel ilişkilerin tarihçesi incelendiğinde, nasıl bir gelişimsel süreç olduğu gözlenmektedir.

Cevap

Yönlendirici iletişimden öğretici iletişim ve son olarak da kapsayıcı iletişime doğru bir gelişimsel süreç olduğu gözlenmektedir.


14. Soru

Eğer bir eğitimci,ailelerle işbirliği içinde olmak, sorumlulukları paylaşarak ortak hareket etmek, çocukların eğitimi için ortak çözümler üretmek istiyorsa hangi iletişim yaklaşımını kullanmalıdır?

Cevap

Kapsayıcı iletişim yaklaşımını,


15. Soru

Eğitimde yazılı iletişim teknikleri nelerdir?

Cevap

Davet yazısı,Dilekçe,Duyurular,Broşür,Bülten,Web sayfası,Mesajlar,İletişim Defteri,Okul veya sınıf gazetesi


16. Soru

Eğitimde doğrudan sözlü iletişim teknikleri nelerdir?

Cevap

Aile görüşmesi,Bireysel yüz yüze görüşme,Odak grup,Konferans/ Seminer,Veli toplantısı,Özel günleri kutlama toplantıları,


17. Soru

Sözlü iletişimde , iletişimin etkili  olabilmesi için mutlaka hatırlayıp uymamız gereken davranış özellikleri nelerdir?

Cevap

Beden dili, soru sorma, etkin dinleme  olumlu tutumlar,samimi olma, dostane davranma ve açık – net olma,


18. Soru

Öğretmenin yansıtmacı bir profesyonel  olması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Yansıtmacı olmak: İşinde yaptıklarını (uygulamalarını) gözden geçirerek, neyi neden yaptığını düşünmektir. Yaptıklarının işlevselliğini “işe yarıyor mu?” gibi sorularla sorgulama ve kendini gözlemleyerek değerlendirmekdir.


19. Soru

Çocuğun akademik başarısı ile ilgili endişe ve sıkıntılarını çözmek için hangi bakış açısından ve basamaklardan yararlanmalıyız? 

Cevap

Problem çözme yaklaşımı kullanılmalıdır. Problemi tanımlama; çözüm arama, çözümlere karar verme, harekete geçme ve takip.


20. Soru

Aileler  ile okul çalışanları arasında İletişimde en sık  yaşanan sorunlar ne ile ilgili olmaktadır?

Cevap

 İletişimde içerik, tutumlar, kültürel farklılıklar, stres faktörleri ve süreçle ilgili sorunlar yaşanabilir.


1. Soru

Çalışanların ailelerle ilişkilerin de uymaları gereken  profesyonellik nedir?

Cevap

Profesyonellik :Alınan kararlarda tarafsızlığı korumak, hizmet alanların talepleri karşısında duygusal korunma sağlamak ve bulunulan konumu geliştirmek için çalışan ve hizmet alanlar arasında doğru mesafenin kurulması’ anlamı taşımaktadır.

2. Soru

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2006 yılında ortaya konulan ve okul-aile ilişkisine yönelik okul öncesi eğitimin önemli vurgulayan temel ilkesini belirtiniz?

Cevap

“Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin aktif katılımı sağlanmalıdır”

3. Soru

Amacı insanı hayata hazırlamak olan eğitim, hayatın her alanında etkili olabilecek bireyler yetiştirmek için  bireylerin hangi gelişim alanlarını  desteklemelidir?  

Cevap

Eğitim, çocuğun bir bütün olarak sosyal, psikolojik, bedensel ve bilişsel gelişim alanlarının desteklenmesi ile mümkündür.

4. Soru

Eğitimci Atabey ve Tezel Şahin’e  göre, okul ile aile arasında etkili bir iletişim ve işbirliği neden son derece önemlidir?

Cevap

Atabey ve Tezel Şahin,”Aile ortamının çocuğun informal eğitiminin gerçekleştiği, okul ortamının ise formal eğitimin verildiği kurumlar olduğunu ve toplumsal amaçlara ulaşmada bu iki eğitim sürecinin birbiri ile bütünleşmesi ve tutarlılık göstermesi gerektiğini vurgulamışlardır.”  

5. Soru

Okulun ve öğretmenlerin ,ailelerle etkili profesyonel ilişkilerinin  bileşenlerini belirtiniz?

Cevap

Bu bileşenler iletişim, mesleki yeterlilik, saygı, üstlenme/adanmışlık, eşitlik, hak savunuculuğu ve güvendir,

6. Soru

Öğretmenlerin Mesleki yeterliğe sahip olmalarının göstergeleri  nelerdir?

Cevap

 • Bilimsel temellere dayalı yöntemleri uygu- lamak
 • Kaliteli eğitim sağlamak
 • Öğrencileri için yüksek hedefler gütmek
 • Bireysel farklılıklara ve ihtiyaçlara hitap etmek
7. Soru

“Problemli durumlarda ailelerin  eğitilmesi ve sorunlarla baş etmek için nasıl davranacaklarının öğretilmesi   yaklaşımın da bilgi, destek ve iletişim profesyonellerden ailelere doğrudur ve hâkimiyet profesyonellerdedir.” Bu bilgiler okul-aile işbirliğinde yer alan hangi yaklaşıma aittir?

Cevap

Aile danışmanlığı/terapisi  yaklaşımı,

8. Soru

Çocukların öğrenme ve davranış ile ilgili sıkıntıları olduğunda ailelerin ve eğitimcilerin birbirlerini suçlama eğilimlerini azaltacak en önemli ve etkili yol nedir?

Cevap

Okul-aile işbirliğinin geliştirilmesidir.

9. Soru

Bir öğretmenin mobilyacı bir aile ile ilişkisin de, aileden mobilya alma konusunda özel beklentiye girmesi , öğretmen ve aile arasında çıkar iliş kileri kurulması  öğretmen-aile ilişkilerinde hangi ilkeye zarar verir?

Cevap

Profesyonelliği,

10. Soru

Kalyanpur ve Harry  ailelerle profesyonel ilişkilerde kullanılabilecek “kültürel karşılıklılık” kavramın da nasıl bir yaklaşım ortaya koymuşlardır?  

Cevap

“Kişiler kendi düşünce ve davranışlarına rehberlik eden ön yargıların farkına varmadan, başkalarının kültürel farklılıklarına karşı duyarlılık geliştiremezler”

11. Soru

Eğitimciler, farklı ekonomik,sosyal ve kültürel alanlardan gelen  ailelerin ve çocukların okul etkinliklerine katılımlarını sağlamak için neler yapabilirler? 

Cevap

Ailelerin okulun etkinliklerine katılmasından dolayı bu etkinliklerin zenginleştiğini, diğer çocukların ve ailelerin de bu durumdan faydalandığını, farklılıklarımızın zenginlik olduğunu hissettirmesi gerekir.

12. Soru

Ailelerle iletişim ve işbirliğinin arttırılması konusunda  eğitimciler açısından tespit edilen sorunlar nelerdir? 

Cevap

 • Ailelerle ilişkilerin bazı durumlarda gergin ve anlamsız görülmesi
 • Ailelerle en iyi nasıl iletişim kurulabileceğinin bilinmemesi
 • İletişim kurma konusunda duyulan kaygı
 • Ailelerle konuşma konusunda isteksizlik
 • Yeterli zaman olmadığının düşünülmesi
13. Soru

Ailelerle profesyonel ilişkilerin tarihçesi incelendiğinde, nasıl bir gelişimsel süreç olduğu gözlenmektedir.

Cevap

Yönlendirici iletişimden öğretici iletişim ve son olarak da kapsayıcı iletişime doğru bir gelişimsel süreç olduğu gözlenmektedir.

14. Soru

Eğer bir eğitimci,ailelerle işbirliği içinde olmak, sorumlulukları paylaşarak ortak hareket etmek, çocukların eğitimi için ortak çözümler üretmek istiyorsa hangi iletişim yaklaşımını kullanmalıdır?

Cevap

Kapsayıcı iletişim yaklaşımını,

15. Soru

Eğitimde yazılı iletişim teknikleri nelerdir?

Cevap

Davet yazısı,Dilekçe,Duyurular,Broşür,Bülten,Web sayfası,Mesajlar,İletişim Defteri,Okul veya sınıf gazetesi

16. Soru

Eğitimde doğrudan sözlü iletişim teknikleri nelerdir?

Cevap

Aile görüşmesi,Bireysel yüz yüze görüşme,Odak grup,Konferans/ Seminer,Veli toplantısı,Özel günleri kutlama toplantıları,

17. Soru

Sözlü iletişimde , iletişimin etkili  olabilmesi için mutlaka hatırlayıp uymamız gereken davranış özellikleri nelerdir?

Cevap

Beden dili, soru sorma, etkin dinleme  olumlu tutumlar,samimi olma, dostane davranma ve açık – net olma,

18. Soru

Öğretmenin yansıtmacı bir profesyonel  olması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Yansıtmacı olmak: İşinde yaptıklarını (uygulamalarını) gözden geçirerek, neyi neden yaptığını düşünmektir. Yaptıklarının işlevselliğini “işe yarıyor mu?” gibi sorularla sorgulama ve kendini gözlemleyerek değerlendirmekdir.

19. Soru

Çocuğun akademik başarısı ile ilgili endişe ve sıkıntılarını çözmek için hangi bakış açısından ve basamaklardan yararlanmalıyız? 

Cevap

Problem çözme yaklaşımı kullanılmalıdır. Problemi tanımlama; çözüm arama, çözümlere karar verme, harekete geçme ve takip.

20. Soru

Aileler  ile okul çalışanları arasında İletişimde en sık  yaşanan sorunlar ne ile ilgili olmaktadır?

Cevap

 İletişimde içerik, tutumlar, kültürel farklılıklar, stres faktörleri ve süreçle ilgili sorunlar yaşanabilir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!