Alternatif Turizm Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Alternatif Turizm Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kongre Turizmi

1. Soru

Kongre kavramını tanımlayınız?

Cevap

Kongre sözcüğünün kökeni Latince congressusdan gelmektedir. Bu sözcük Türkçe karşılığı olarak toplanma, buluşma anlamında kullanılmaktadır. Kongre, çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin ve delegelerin katılımıyla yapılan toplantıları ifade etmektedir.


2. Soru

İlk uluslararası kongre ne zaman yapılmıştır?

Cevap

Uluslararası Dernekler Birliği’ne (UIA) göre dünyada ilk uluslararası kongre 1681’de Roma’da tıp alanında yapılmış, 18.07.1814-09.06.1815 tarihleri arasında yapılan Viyana Kongresi ise modern anlamda bilinen ilk kongre olarak kayıtlara geçmiştir.


3. Soru

Dünya genelinde 1980’li ve 90’lı yıllarda kongre merkezlerinin sayısında ciddi bir artış yaşanmasının sebebi nedir?

Cevap

Dünya genelinde 1980’li ve 90’lı yıllarda kongre merkezlerinin sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu artışın nedeni, dünyadaki pek çok şehrin uluslararası kongrelere ev sahipliği yaptıkları taktir de, bu tür merkezlerin, şehrin, hatta ülkenin uluslararası imajını ve turizm gelirlerini arttırmada oynayabileceği önemli rolü keşfetmeye başlamalarıdır.


4. Soru

Kongre turizmini tanımlayanız?

Cevap

Kongre turizmi, kişilerin daimi konakladıkları veya çalıştıkları yerler dışında uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollarında, belirli bir konuda bilgi alışverişi yapmak amacıyla bir araya gelmelerinden ortaya çıkan seyahat, konaklama olay ve ilişkilerinin tümü olarak tanımlanmaktadır.


5. Soru

Delege kimdir?

Cevap

Kongre turizmine katılanlara delege denilmektedir. Delegeler, çalışmakta oldukları şirket veya kuruluşları temsilen veya bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla kişisel olarak kongrelere katılmaktadırlar. Kongre delegelerinin katılım giderleri genellikle bağlı oldukları kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır. Kişisel olarak katılan delegelerin çok az bir kısmı katılım ücretlerini kendileri ödemektedirler.


6. Soru

Kongre turizmi kavramı yerine sıklıkla toplantı turizmi ifadesinin de kullanılmasının sebebi nedir?

Cevap

Kongre turizmi yalnızca kongre amaçlı seyahatlerden oluşmamakta, seminer, sempozyum vb. toplantı türleri de kongre turizmi kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir.


7. Soru

Kongre ve toplantı türlerini sınıflandırınız?

Cevap

• Toplantı: Birden fazla insanın ortak amaçlarla bir araya gelmeleridir. • Meeting: İngilizce toplanma, toplantı anlamına gelen kavramdır. • Konferans: Teknik ve bilimsel alanlarda yapılan ve düzenli bir periyot gösterme-yen toplantılardır • Forum: Bir yönetici başkanlığında panelistlerin bir konu hakkında derinlemesine yaptıkları tartışmalardan oluşan toplantılardır. • Sempozyom: Birçok uzmanın bir konu ile ilgili tebliğler sunduğu toplantılardır. • Seminer: Seçilen konu ile ilgili bilgi vermek, konuyu yetkililerin bulunduğu ortamda tartışmaya açmak üzere yürütülen çalışmalardır • Workshop (Çalıştay): Yalnızca spesifik problem ve konular ile ilgili olarak yapılan küçük grup toplantılarıdır • Panel: İki ya da daha fazla konuşmacının görüşlerini ya da uzmanlık alanlarını anlattıkları toplantılardır. • Zirve: Üst düzey resmi görevlilerin (örneğin dışişleri bakanları, devlet başkanları vb.) katıldıkları toplantılardır. • Kolokyum: Uzman akademisyenlerin belirli bir konuda konuşmalar yaptıkları ve ilgili soruları cevaplandırdıkları toplantılardır. Bu tür toplantılarda, katılımcı sayısı genellikle 50 kişinin altındadır ve toplantının içeriği katılımcılar tarafından da belirlenebilir • Konvansiyon: İnsanların içinde yaşadıkları toplumdan bireysel ya da küçük gruplar halinde ayrılarak ortak bir amaç için belirli bir yerde başka yüzlerce ya da binlerce in-sanla bir araya gelmeleridir. Birçok sosyal amaçlı birlik veya derneğin yıllık olağan konvansiyonları organize edilmektedir. • Sergi ve Fuar: Birçok ürün veya hizmetin bir sergi veya fuar alanında aynı anda bir araya geldiği, sergilendiği ve konu ile ilgili profesyonellerin veya halkın da davet edildiği organizasyonlardır. Fuar kavramı, belirli bir amaç için gerçekleştirilen ticari sunumu tanımlamak için kullanılır. • Şura: Bu toplantılar daha çok resmi kurumlar tarafından düzenlenen, kurum yetkililerinin yanında, o alanda faaliyet gösteren diğer kurum, kuruluş ve uzmanların da katılımı ile resmi genel politikaların ve stratejilerin tartışıldığı toplantılardır.


8. Soru

Kongre turizminin etkileri nelerdir?

Cevap

Ekonomik etkileri, Sosyo ve Kültürel etkiler ve diğer etkiler olmak üzere üçe ayrılır.


9. Soru

Kongre turizminin ekonomik etkileri nelerdir?

Cevap

Kongre turizminin ekonomik etkileri kapsamında gelir getirici, istihdam yaratıcı ve mevsimsellik özelliğini azaltıcı etkilerinden bahsetmek mümkündür.


10. Soru

Kongre turizminin sosyal etkileri nelerdir?

Cevap

Kongre turizmi, farklı ulusları birbirine yaklaştırarak, birbirlerini tanımalarına yardımcı olmaktadır. Sosyal gelişmelere, bölge halkının kültürünün artmasına ve dünya görüşlerinin değişmesine olumlu katkılar sağla-maktadır. Kongreler, toplum katmanları arasındaki kaynaşmayı sağlayarak sosyokültürel gelişimi arttırmaktadır. Bu çeşit toplantılar, insanların başka insanlarla iletişim kurmasına, yardımlaşma duygusunun ve sosyal bağlılığın yaratılmasına ve toplumun turizm gelişimi konusundaki desteğinin artmasına da katkı sağlamaktadır.


11. Soru

Kongre turistleri hangi tür turistleri kapsar?

Cevap

Kongre turistleri; genellikle geldikleri ülkelerin referans grubu üyeleri arasında gösterilen, eğitimli, kültürlü, hayata bakış açıları geniş, kongreler nedeniyle sık seyahat eden ancak süre olarak az kalan, temsil ettikleri kurumlar tarafından kongre ile ilgili masraflarının belirli bir bölümü veya tamamı karşılanan ve bu nedenle bütçe bilinci olmayan veya az olan, sahip oldukları seyahat, konaklama tecrübeleri ve konumları itibariyle kongre ortamlarında belirli bir düzeyde ürün/hizmet sunulmasını bekleyen, kısıtlı bir süre nedeniyle kongre ortamında bulunan, zaman baskısı hissedebilen ve bu nedenle de sorun yaşadığı zaman sonucu büyütebilen bir yapıda olabilmektedirler.


12. Soru

Bir kongreye katılma kararı verirken potansiyel bir delege genellikle hangi sorular ile karşı karşıyadır?

Cevap

İlk olarak potansiyel delege kongreye katılıp katılmayacağı kararını vermek durumundadır. Hiller’e göre, potansiyel katılımcılar bir kongreye katılıp katılmayacakları konusunda seçim hakkına sahip oldukları için, bir kongreye katılmak gönüllü bir davranıştır. Katılım, kongrenin amacına yönelik ilgi düzeyine ve potansiyel delegelerin etkinliğe verdiği önceliğe bağlıdır. İkinci olarak, potansiyel delegeler hangi kongreye katılacaklarına karar vermelidir. Oppermann ve Chon, bireylerin çok sayıda üyeliği olabileceğini ve bu durumda bütün kongrelere katılma olanaklarının bulunmadığını ifade etmektedirler. Bu nedenle, potansiyel katılımcılar çok geniş kongre yelpazesi arasından seçim yapmak zorundadırlar.


13. Soru

Kongre katılımcılarının karar verme sürecinde etkili olan motivasyon kaynaklarından kısaca bahsediniz.

Cevap

• Lokasyon: Şüphesiz potansiyel delegeleri kongre katılımı konusunda etkileyen en önemli unsur, kongre destinasyonunun lokasyonudur. Kongre lokasyonunun erişilebilirlik ve çekiciliğinin kongre katılım kararlarında en önemli unsur olduğu ifade edilmektedir. • İletişim ve etkileşim fırsatları: Bu konuda gerçekleştirilen pek çok çalışmada, katılımcıların yeni insanlarla tanışmak, olumlu ilişkiler geliştirmek vb. amaçlarla kongre tercihlerini yaptıklarını ortaya koymaktadır.• Kişisel/profesyonel gelişim: Kongrelere katılma konusunda potansiyel delegeleri motive eden profesyonel gelişime yönelik unsurlar; kariyer gelişimi, ilgi çekici kongre programı, eğitim fırsatları, iş geliştirme potansiyeli vb. olarak sıralanabilir. • Maliyetler: Özellikle katılımcıların kendi harcamalarını üstlendikleri, başka bir ifadeyle firmaları tarafından finanse edilmedikleri durumlarda kongre maliyetleri karar verme sürecinde oldukça önemli olabilmektedir. • Zaman ve uygunluk: Rittichainuwat kongre katılımını kolaylaştıran üç temel boyut olduğunu ifade etmektedirler. Bunlar; ekonomiklik ve zamanın uygunluğu; mesafe ve ulaşım kolaylığı ve aile/eş durumu (aile izni, eş ve/veya misafir programı)dur. • Sağlık ve güvenlik: Bütün turizm etkinliklerinde potansiyel turistlerin karar verme süreci üzerinde etkili olan unsurlardan biri de, gidilecek olan destinasyonda sağlık ve güvenlik koşullarının istenilen seviyede olması, turist sağlığını ve güvenliğini tehdit edecek olumsuz koşulların olmamasıdır.


14. Soru

Günümüzde kongre turizmi ile ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar nelerdir?

Cevap

Ulusal turizm kuruluşları – Turizm Bakanlığı gibi bazı ulusal turizm kuruluşları bünyelerinde kongre birimleri oluşturabilmektedirler. Bu birimler kongre faaliyetlerinin tanıtımı, pazarlanması, kuruluşlar arası koordinasyon sağlanması, pazar araştırmaları yapılması vb. gibi faaliyetleri yürütürler. • Kongre büroları birlikleri – Kongre merkezlerini temsil etmek üzere kurulmuş örgütlerdir. Bu kapsamda özellikle kongre ve ziyaretçi büroları (CVBs), pazarda kendi destinasyonları için uygun bir imaj geliştirme görevini yürütürler. • Kongre merkezlerini pazarlayan ve yönlendiren kuruluşlar – Kongre ve konferanslar hakkında bilgi veren, eğitim faaliyetleri düzenleyen, haber bültenleri yayınlayan, kongre destinasyonlarının seçimi ve organizatörlerin yönlendirilmesi görevlerini yerine getiren, üye ülkelere kongre faaliyetleri konusunda destek sağlayan vb. uluslararası birliklerdir. • Profesyonel kongre organizatörleri (PCO) – Son yıllarda kongre turizminin gelişmesi ve önem kazanmasıyla birlikte Profesyonel Kongre Organizatörlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Profesyonel Kongre Organizatörleri (PCO); pazarlama, reklam, bütçeleme, bilimsel-sosyal program düzenleme vb. konuları tam olarak bilen ve uygulayan kişi veya kuruluşlardır.


15. Soru

Profesyonel kongre organizatörlerinin görevleri nelerdir?

Cevap

• Ön bütçe hazırlanmasına yardımcı olmak • Gelir ve gider bütçesini hazırlamak • Finans danışmanlığı yapmak • Sponsor aramak • Kongre merkezi için anlaşma yapmak • Organizasyon yapısını belirlemek • Hizmet sağlayıcılarla bağlantı kurmak • Sekretarya ve ofis faaliyetlerini planlamak • Kayıt sistemi kurmak • Bilimsel ve teknik programları desteklemek, bildirileri takip etmek • Konuşmacı bağlantılarını yapmak • Pazarlama ve halkla ilişkiler sağlamak • Havayolları ile bağlantı kurmak • Organizasyon komitesinin çalışmalarına yardımcı olmak (teklif hazırlamak) • Delegelerin ulaşımını sağlamak.


16. Soru

Başarılı bir kongre için hangi planlamalar gereklidir?

Cevap

Başarılı bir kongre düzenlemesi için cazip, katılımcılar açısından elverişli ve çekici bir kongre destinasyonu, farklı toplantı ve konaklama olanakları, kongre merkezine ulaştırma araçları ile rahat bir ulaşım, delegelerin şehir içi ulaşım bağlantılarının sağlanması ve ziyaretçi hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi vb. gibi kriterler önemli olmaktadır. Kongre organizasyonu, kongre mekânının seçimi, kongre faaliyetlerinin planlanması ve pazarlanması, katılımcıların kongre sürecinde faydalanacakları hizmetlerin sağlanması vb. gibi faaliyetler kongre sürecindeki tüm çalışmaları ifade etmektedir.


17. Soru

Kongre hizmetlerinin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için kongre öncesi, kongre esnası ve kongre sonrasında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler nelerdir?

Cevap

1. Kongre Öncesi Faaliyetler • Kongre irtibat bürosu ve sekreteryasının kurulması • Banka hesaplarının açılması • Programların hazırlanması • Resmi izinler ve duyuruların yapılması • Bütçe ve finansal kontrol • Kongre öncesi toplantılar 2. Kongre Esnasındaki Faaliyetler • Karşılama hizmetleri • Rezervasyon işlemleri • Müşteri odaları ve donanımları • Oda dağılımı ile ilgili çalışmalar • Check-in ve check-out işlemleri • Toplantı yer ve salonların düzenlenmesi • Toplantılardaki yerleşim düzenleri • Yiyecek-içecek hizmetleri • Kongre teknolojisi • Sergilerin kurulması • Turlar, eğlenceler ve rekreasyon faaliyetleri 3. Kongre Sonrasındaki Faaliyetler • Ödemelerin yapılması ve kongre hesaplarının kapatılması • Değerlendirme toplantısı ve raporun hazırlanması


18. Soru

Bir kongrenin çekiciliğini belirleyen unsurlar nelerdir?

Cevap

Bir kongrenin çekiciliğini belirleyen temel faktörler iyi bir kongre altyapısı, kongre destinasyonuna kolay ulaşım, yüksek kaliteli otel altyapısıdır. Bu unsurlar aynı zamanda, gastronomi, müzeler, gece yaşamı, farklı turizm türleri (kış, kültür veya marina vb. gibi) gibi turizm ürününün diğer önemli elemanlarıyla desteklenmelidir.


19. Soru

Kongre planlaması sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar nelerdir?

Cevap

• Kongre Ülkesi ve Şehri Seçimi: Kongre destinasyon seçim kararları ile ilgili yapılan pek çok araştırmada, uluslararası düzeyde kongre organizatör ve planlayıcılarının destinasyon seçiminde dikkat ettiği faktörlerin; destinasyona ulaşım, ulaşım maliyeti, eğlence, alıveriş, çevre gezileri, rekreasyon, konaklama müsaitliği, konaklama kapasitesi ve maliyetleri, yiyecek, içecek, toplantı alanları, toplantı kapasiteleri, toplantı odaları yerleşimi ve yer planları, toplantı alanlarının maliyetleri, emniyet ve güvenlik, iklim ve şehrin imajı gibi faktörler olduğu ifade edilmektedir. • Kongre Zamanı ve Mekânı Seçimi: Bir kongre organize edilirken gerek katılımcılar gerekse kongreyi düzenleyen kişi ve kuruluşlarca en uygun zamanın seçilmesi gerekmektedir. Kongreyi düzenleyen dernek ya da kuruluş kongre katılımcılarının çalıştıkları iş dallarının özelliklerine göre uygun zamanı seçmelidirler. • Kongre Süresinin Belirlenmesi: Kongrenin süresi ile büyüklüğü arasında doğru orantı söz konusudur. Diğer bir ifadeyle büyük kongreler küçüklerine göre daha uzun sürelidirler. Yani ulusal kongreler uluslararası kongrelere oranla daha kısa süreli olmaktadır. • Kongre Katılımcı Sayısının Arttırılması ve Slogan Seçimi: Delegeler tarafından daha önce görülmemiş, yeterli doğal, tarihi ve kültürel çekiciliklere sahip bölgelerde düzenlenen kongrelere katılım daha fazla olmaktadır. • Tanıtma Faaliyetleri: Kongrelerin katılımcı sayısının yüksek olması, büyük ölçüde kongre ile ilgili reklam ve tanıtım faaliyetlerinin başarısına bağlıdır. Kongre etkinliklerinin tanıtımında dış ve iç basın ilanları, röportaj ve sponsorluk programları, düzenlenmekte olan kongrelerde gelecek kongrelerin tanıtımı, üniversiteler aracılığıyla tanıtım, tanıtıcı posterlerin basımı, duyuruların potansiyel katılımcılara gönderilmesi, kongre web sayfaları vb. faaliyetler önem taşımaktadır. • Personel İhtiyacı: Günümüzde bir destinasyonun kongre yeri olarak tercih edilmesinde, eğitilmiş personel bulunması ve bu personeli çalıştırabilmek için ödenecek ücretlerin seviyesi önemli etkenlerden biridir. Kongre turizmi etkinliklerinde hizmet veren personeller; havayolları personeli, şoförler, transfer elemanları, otel personeli, kongre kayıt personeli, kongre sırasında simültane veya ardı sıra çeviri yapan tercümanlar, kongre merkezindeki ses, ışık, sinevizyon, telekonferans vs. hizmetleri sağlayan teknik personel vb. dir • Doküman İhtiyacı: Kongre faaliyetlerinin başarısının bağlı olduğu unsurlardan biri de kongre içeriği ve dokümanların zenginliğidir. Kongre dokümanları arasında davetiyeler, resmi kurumlardan izin yazıları, basın bildirileri ve ilanlar, kongre programları, delegelerin isim listeleri, yaka kartları ve rozetler, dosyalar, blok notlar, kalemler, raporlar, özetler, kongre kitabı vb. yer almaktadır.


20. Soru

Kongre turizm pazarını nasıl tanımlanır?

Cevap

Kongre turizm pazarı, kongre organizasyonları düzenlemek isteyen teşebbüsler (kamu ve özel) ve katılımcıları (kongre turistleri)ile bu hizmeti sunan kongre organizasyon işletmelerinin bulunduğu ortam olarak tanımlanabilir.


21. Soru

Kongre Pazarlama süreci hangi aşamaları kapsar?

Cevap

Kongrelerin pazarlanması, kongre katılımcılarına ulaşma ve motivasyonlarını belirleme, potansiyel turistlerin ihtiyaçlarına uygun ürün geliştirme, kongre amaç ve hedeflerini vurgulayacak iletişim programlarının oluşturulması sürecidir.


22. Soru

Kongre hizmetleri için uygulanabilir pazarlama karması unsurları nelerdir?

Cevap

• Ürün: Kongre pazarlaması kapsamında ürün; konaklama, ulaşım ve yiyecek-içecek gibi hizmetleri, kongrenin gerçekleştirildiği destinasyonu, çeşitli fiziksel nesneleri ve kongre katılımcılarının yararlandıkları ya da satın aldıkları her türden etkinliği içerir. • Fiyat: Fiyat karma elemanı, kongre hizmetlerinin parasal değerini ifade etmektedir. • Paketleme/Dağıtım: Bir kongre ürünü katılımcılara bireysel ürün ya da paket ürün olarak sunulabilmektedir. • Tutundurma: Kongre turistlerinin kongre ürün ve hizmetlerini satın alma konusunda ikna edilmelerine yönelik iletişim faaliyetlerini ifade etmektedir. • İnsan: Kongre katılımcıları (delegeler), kongre organizatörleri ve kongre personelini ifade etmektedir. • Mekân: Kongrelerin gerçekleştirileceği tesisleri ifade etmektedir. • Fiziksel Kanıtlar: Kongre personelinin ve katılımcılarının algılamalarını ve davranışlarını geliştirmek için kongre planlayıcıları tarafından kontrol edilebilen nesnel fiziksel faktörleri (kongrenin düzenlendiği mekân, binalar, teçhizatlar, personelin kıyafetleri, kongre materyalleri vb. gibi) içermektedir. • Süreç: Kongrenin başlangıcından sonuna kadar gerçekleşen bütün aktiviteler ve süreçler katılımcıların genel deneyimlerini ve algılamalarını etkilemektedir.


23. Soru

ICCA ölçütlerine göre en çok toplantı yapılan ülke neresidir?

Cevap

Amerika Birleşik Devletleri


24. Soru

ICCA ölçütlerine göre en çok toplantı yapılan şehir neresidir?

Cevap

Viyana


25. Soru

Dünyada kongre turizminin turizm hareketlerinden aldığı pay ne kadardır?

Cevap

Dünyada kongre turizminin turizm hareketlerinden aldığı pay %40 civarında olup, yaklaşık 175 milyar $ olarak gerçekleşmektedir. Dünya kongre katılımcıları kişi başı 1500-1700$ harcama yapmaktadırlar ki bu oran normal turistlerin harcama miktarının yaklaşık 2-3 katıdır.


26. Soru

Ülkemizde kongre turizminin en aktif olduğu şehirler hangileridir?

Cevap

2017-08-15 00:00:00


27. Soru

Ulusal kongrelerde öne çıkan ilimiz hangisidir?

Cevap

Antalya.


28. Soru

Kongre nedir?

Cevap

Kongre kavramı ile ilgili literatürde çok farklı tanımlar yapıldığı görülmektedir. Bu tanımlardan birinde kongre kavramı, “birçok insanın aynı anda, politik, etnik, ekonomik, bilimsel konularda, önceden belirlenen bir süre içinde bilgi alışverişinde bulunması” olarak ifade edilmektedir.

Kongre, “bir veya daha fazla günle sınırlandırılmış ve önceden kararlaştırılmış bir program çerçevesinde uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollarında belirli bir konuda bilgi alışverişini amaçlayan ve özellikle toplanılan yerin dışından gelen kişilerin de katılmaları ile meydana gelen bir toplantıdır.”


29. Soru

Kongre merkezlerinin sayısındaki artışın nedeni nedir?

Cevap

Dünya genelinde 1980’li ve 90’lı yıllarda kongre merkezlerinin sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu artışın nedeni, dünyadaki pek çok şehrin uluslararası kongrelere ev sahipliği yaptıkları taktirde, bu tür merkezlerin, şehrin, hatta ülkenin uluslararası imajını ve turizm gelirlerini arttırmada oynayabileceği önemli rolü keşfetmeye başlamalarıdır.


30. Soru

Kongreler ile turizm arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Kongrenin tanımından da anlaşılacağı üzere insanların bir kongreye katılabilmeleri; ulaşım, konaklama, yiyecek, içecek gibi turizm hizmetlerinden yararlanarak mümkün olabilmektedir. Bu nedenle kongreler, turizm olayı meydana getirmekten öte, bir turizm segmentidir.

Kongreler; düzenlenen bölgelerdeki otellere, kongre merkezlerine, havayollarına, restoranlara, mağazalara, seyahat acentalarına ve kısaca turizm ile ilgili bütün sektörlere hareket getirmektedir.Toplantı ve kongre vesilesi ile yeni yerleri görme arzusu, toplantı ve tatil sürelerinin denk getirilmesi sonucu, toplantıdan önce veya sonra tatil yapma isteği de kongre turizminin gelişmesini sağlayan etkenler arasındadır.

Bunun yanısıra, destinasyonlarda kongre turizmine katılan ziyaretçilere sunulan alternatif turizm aktivitelerinin başka bir anlamı daha bulunmaktadır. Kongre amaçlı seyahat eden bireyler, destinasyonlarda kendilerine sunulan turistik imkanlardan memnun kalırlarsa, tatil amaçlı destinasyon seçimlerinde farklı turizm türlerine aileleri ile birlikte katılmayı tercih edebilmektedirler


31. Soru

Kongre turizmi nedir?

Cevap

Kongre turizmi, “kişilerin daimi konakladıkları veya çalıştıkları yerler dışında uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollarında, belirli bir konuda bilgi alışverişi yapmak amacıyla bir araya gelmelerinden ortaya çıkan seyahat, konaklama olay ve ilişkilerinin tümüdür.” 


32. Soru

Kongre katılımcılarına ne ad verilir?

Cevap

Kongre turizmine katılanlara “delege” denilmektedir. Delegeler, çalışmakta oldukları şirket veya kuruluşları temsilen veya bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla kişisel olarak kongrelere katılmaktadırlar. Kongre delegelerinin katılım giderleri genellikle bağlı bulundukları kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır.  Kongre etkinliklerine katılan bir delege gittiği bölgede bir turist olarak hareket edebilmekte, kongre dışı serbest zamanlarında eğlence, alışveriş, kültürel geziler, gece hayatı vb. pek çok aktiviteye dâhil olabilmektedir. Böylece kongre katılımcısı, aslında bir kongre turisti olarak turizme katkı sağlamaktadır.


33. Soru

Kongre turizminin temel amacı nedir?

Cevap

Kongre turizminin temel amacının ekonomik nedenlere dayandığını söylemek mümkündür. Tatil amacıyla seyahat edenler, konaklama işletmeleri açısından önemli bir pazar olmalarına rağmen, sık seyahat eden ve bu seyahatlerinde büyük harcamalar gerçekleştiren kongre delegelerinin sağladıkları gelir tatil turizmine katılanlardan çok daha fazla olmaktadır. Bu nedenle kongre ve toplantı pazarı giderek daha önemli bir hale gelmiş ve rekabet oldukça artmıştır


34. Soru

Kongre turizmi kapsamında düşünülebilecek kongre ve toplantı türleri nelerdir?

Cevap

1. Toplantı: Birden fazla insanın ortak amaçlarla bir araya gelmeleridir.
2. Meeting: İngilizce toplanma, toplantı anlamına gelen kavramdır.
3. Konferans: Teknik ve bilimsel alanlarda yapılan ve düzenli bir periyot göstermeyen toplantılardır.
4. Forum: Bir yönetici başkanlığında panelistlerin bir konu hakkında derinlemesine yaptıkları tartışmalardan oluşan toplantılardır.
5. Sempozyom: Birçok uzmanın bir konu ile ilgili tebliğler sunduğu toplantılardır
6. Seminer: Seçilen konu ile ilgili bilgi vermek, konuyu yetkililerin bulunduğu ortamda tartışmaya açmak üzere yürütülen çalışmalardır.
7. Workshop (Çalıştay): Yalnızca spesifik problem ve konular ile ilgili olarak yapılan küçük grup toplantılarıdır.
8. Panel: İki ya da daha fazla konuşmacının görüşlerini ya da uzmanlık alanlarını anlattıkları toplantılardır.
9. Zirve: Üst düzey resmi görevlilerin (örneğin dışişleri bakanları, devlet başkanları vb.) katıldıkları toplantılardır (G8 Zirvesi, NATO Zirvesi vb. gibi).
10. Kolokyum: Uzman akademisyenlerin belirli bir konuda konuşmalar yaptıkları ve ilgili soruları cevaplandırdıkları toplantılardır. Bu tür toplantılarda, katılımcı sayısı genellikle 50 kişinin altındadır ve toplantının içeriği katılımcılar tarafından
da belirlenebilir.
11. Konvansiyon: İnsanların içinde yaşadıkları toplumdan bireysel ya da küçük gruplar halinde ayrılarak ortak bir amaç için belirli bir yerde başka yüzlerce ya da binlerce insanla bir araya gelmeleridir. Birçok sosyal amaçlı birlik veya derneğin yıllık olağan konvansiyonları organize edilmektedir (SKAL, Rotary, Lions konvansiyonları vb. gibi).
12. Sergi ve Fuar: Birçok ürün veya hizmetin bir sergi veya fuar alanında aynı anda bir araya geldiği, sergilendiği ve konu ile ilgili profesyonellerin veya halkın da davet edildiği organizasyonlardır. Fuar kavramı, belirli bir amaç için gerçekleştirilen
ticari sunumu tanımlamak için kullanılır.
13. Şura: Bu toplantılar daha çok resmi kurumlar tarafından düzenlenen, kurum yetkililerinin yanında, o alanda faaliyet gösteren diğer kurum, kuruluş ve uzmanların da katılımı ile resmi genel politikaların ve stratejilerin tartışıldığı toplantılardır.


35. Soru

Kongre turizminin etkileri hangi başlıklar altında toplanır?

Cevap

 • Ekonomik etkiler
 • Sosyal ve kültürel etkiler
 • Diğer etkiler

36. Soru

Kongre turizminin ekonomik etkileri nelerdir?

Cevap

Kongre turizminin ekonomik etkileri kapsamında “gelir getirici, “istihdam yaratıcıve “mevsimsellik özelliğini azaltıcıetkilerinden bahsetmek mümkündür. Kongre turizmi ülkede gerçekleştirilen turizm hareketlerini çeşitlendirmek suretiyle tüm yıla yayılmasını sağlamaktadır.

Kongrelerin ekonomik etkilerinin belirlenmesinde ele alınan unsurlardan ilki, kongreye katılma ve kongreyi düzenleme harcamaları, diğeri ise kongre sırasında ve sonrasında katılımcıların yaptıkları harcamalardır. Kongre katılımcılarının konaklama, yeme-içme, yerel ulaşım ve çeşitli harcamaları yoluyla ev sahibi halka ekonomik anlamda önemli katkılar sağladığını söylemek
mümkündür.

Kongre turizminin ekonomik etkilerinden bir diğeri ise istihdam yaratıcı etkisidir. Kongre turizmi faaliyetlerinin gerek turizm sektöründe gerekse bağlantılı diğer sektörlerde yeni iş alanları meydana getirerek istihdam kapasitesini arttırdığı bilinmektedir.


37. Soru

Kongre turizminin sosyal ve kültürel etkileri nelerdir?

Cevap

Kongre turizmi, farklı ulusları birbirine yaklaştırarak, birbirlerini tanımalarınıa yardımcı olmaktadır. Sosyal gelişmelere, bölge halkının kültürünün artmasına ve dünya görüşlerinin değişmesine olumlu katkılar sağlamaktadır. Kongreler, toplum katmanları arasındaki kaynaşmayı sağlayarak sosyo-kültürel gelişimi arttırmaktadır. Bu çeşit toplantılar, insanların başka insanlarla iletişim kurmasına, yardımlaşma duygusunun ve sosyal bağlılığın yaratılmasına ve toplumun turizm gelişimi konusundaki desteğinin artmasına da katkı sağlamaktadır.


38. Soru

Kongre turizminin ekonomik ve sosyal-kültürel etkileri dışındaki diğer etkileri nelerdir?

Cevap

Özellikle uluslararası kongrelerin ülke imajı üzerinde olumlu etkileri olduğunu söylemek mümkündür. İyi organize edilmiş kaliteli hizmet sunumları ve turistik etkinlikler olumlu bir destinasyon imajı yaratmakta, bölgeye yönelik turistik varışları arttırabilmektedir. Aynı zamanda, kongre katılımcıları, bir ülke veya bölge ve onun sunumları konusunda başka insanları etkileme gücüne sahip kanaat önderleridir. Katılımcıların olumlu ağızdan ağıza yorumları, pozitif bir imaj yaratarak ev sahibi destinasyonun tanıtımına yardımcı olmaktadır.


39. Soru

Kongre turistlerinin genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Kongre turizmine katılanların profillerini belirlemeye yönelik araştırmalarda, kongre turistlerinin sosyo-ekonomik konumlarına bağlı olarak alım güçlerinin normal turistlerden 4–5 kat daha fazla olduğu, dünyanın her yerini gezen ve seyahat kültürü yüksek kişilerden oluştukları ifade edilmektedir.  Kongre turistlerinin diğer turistlerden daha fazla harcama yaptıkları pek çok araştırma bulgusuyla desteklenmektedir. Kişilerin genel olarak eğitim, iletişim ağı, kariyer ve liderlik gibi konularda kendilerini geliştirmek, rutin yaşamın monotonluğundan uzaklaşmak ve rahat bir ortamda eğlenceli zaman geçirmek gibi amaçlarla kongrelere katıldıkları ifade edilmektedir.

Kongre turistleri; genellikle geldikleri ülkelerin referans grubu üyeleri arasında gösterilen, eğitimli, kültürlü, hayata bakış açıları geniş, kongreler nedeniyle sık seyahat eden ancak süre olarak az kalan, temsil ettikleri kurumlar tarafından kongre ile ilgili masraflarının belirli bir bölümü veya tamamı karşılanan ve bu nedenle bütçe bilinci olmayan veya az olan, sahip oldukları seyahat, konaklama tecrübeleri ve konumları itibariyle kongre ortamlarında belirli bir düzeyde ürün/hizmet sunulmasını bekleyen, kısıtlı bir süre nedeniyle kongre ortamında bulunan, zaman baskısı hissedebilen ve bu nedenle de sorun yaşadığı zaman sonucu büyütebilen bir yapıda olabilmektedirler.


40. Soru

Kongre katılımcılarının karar verme sürecinde etkili olan motivasyon kaynakları nelerdir?

Cevap

 • Lokasyon/konum
 • İletişim ve etkileşim olanakları
 • Kişisel/profesyonel gelişim
 • Maliyetler
 • zaman ve uygunluk
 • Sağlık ve güvenlik

41. Soru

Kongre turizmi için var olması zorunlu olan örgütlenmeler/yapılar nelerdir?

Cevap

Kongre turizminin yapısal özellikleri ve ortaya koydukları ekonomik yararlar, bu endüstride bazı örgütlenmelerin var olmasını zorunlu kılmaktadır. Söz konusu yapılar; kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel teşebbüslerden oluşmaktadır


42. Soru

Günümüzde kongre turizmi ile ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar nelerdir?

Cevap

 • Ulusal turizm kuruluşları: Turizm Bakanlığı gibi bazı ulusal turizm kuruluşları bünyelerinde kongre birimleri oluşturabilmektedirler.
 • Kongre büroları birlikleri:  Ulusal (London Convention Bureau – LCB gibi), yöresel (örneğin Asia Pasific Association of Convention Bureaus – APACB gibi), uluslararası (International Assiciation of Convention and Visitors Bureaus – IACVB
  gibi) nitelikte olabilen bu örgütler kâr amacı gütmeden kongreleri özendirmeye çalışmaktadırlar.
 • Kongre merkezlerini pazarlayan ve yönlendiren kuruluşlar: (International Congress and Convention Association
  – ICCA, European Federation of Convention Towns – EFTC gibi)
 • Profesyonel kongre organizatörleri:  Profesyonel Kongre Organizatörleri (PCO); pazarlama, reklam, bütçeleme, bilimsel-sosyal program düzenleme vb. konuları tam olarak bilen ve uygulayan kişi veya kuruluşlardır.

43. Soru

Profesyonel kongre organizatörlerinin görevleri nelerdir?

Cevap

 • Organizasyon komitesinin çalışmalarına yardımcı olmak (teklif hazırlamak)
 • Ön bütçe hazırlanmasına yardımcı olmak
 • Gelir ve gider bütçesini hazırlamak
 • Finans danışmanlığı yapmak
 • Sponsor aramak
 • Kongre merkezi için anlaşma yapmak
 • Organizasyon yapısını belirlemek
 • Hizmet sağlayıcılarla bağlantı kurmak
 • Sekretarya ve ofis faaliyetlerini planlamak
 • Kayıt sistemi kurmak
 • Bilimsel ve teknik programları desteklemek, bildirileri takip etmek
 • Konuşmacı bağlantılarını yapmak
 • Pazarlama ve halkla ilişkiler sağlamak
 • Havayolları ile bağlantı kurmak
 • Delegelerin ulaşımını sağlamak

44. Soru

Başarılı bir kongre düzenlenmesi için genel olarak neler yapılmalıdır?

Cevap

Başarılı bir kongre düzenlemesi için cazip, katılımcılar açısından elverişli ve çekici bir kongre destinasyonu, farklı toplantı ve konaklama olanakları, kongre merkezine ulaştırma araçları ile rahat bir ulaşım, delegelerin şehir içi ulaşım bağlantılarının sağlanması ve ziyaretçi hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi vb. gibi kriterler önemli olmaktadır.


45. Soru

Kongre hizmetlerinin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için gerçekleştirilmesi gereken kongre öncesi faaliyetler nelerdir?

Cevap

 • Kongre irtibat bürosu ve sekreteryasının kurulması
 • Banka hesaplarının açılması
 • Programların hazırlanması
 • Resmi izinler ve duyuruların yapılması
 • Bütçe ve finansal kontrol
 • Kongre öncesi toplantılar

46. Soru

Kongre hizmetlerinin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için gerçekleştirilmesi gereken kongre esnasındaki faaliyetler nelerdir?

Cevap

 • Karşılama hizmetleri
 • Rezervasyon işlemleri
 • Müşteri odaları ve donanımları
 • Oda dağılımı ile ilgili çalışmalar
 • Check-in ve check-out işlemleri
 • Toplantı yer ve salonların düzenlenmesi
 • Toplantılardaki yerleşim düzenleri
 • Yiyecek-içecek hizmetleri
 • Kongre teknolojisi
 • Sergilerin kurulması
 • Turlar, eğlenceler ve rekreasyon faaliyetleri

47. Soru

Kongre hizmetlerinin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için gerçekleştirilmesi gereken kongre sonrasındaki faaliyetler nelerdir?

Cevap

 • Ödemelerin yapılması ve kongre hesaplarının kapatılması
 • Değerlendirme toplantısı ve raporun hazırlanması

48. Soru

Kongre planlaması sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar nelerdir?

Cevap

 • Kongre Ülkesi ve Şehri Seçimi
 • Kongre Zamanı ve Mekânı Seçimi
 • Kongre Süresinin Belirlenmesi
 • Kongre Katılımcı Sayısının Arttırılması ve Slogan Seçimi
 • Tanıtma Faaliyetleri
 • Personel İhtiyacı
 • Döküman İhtiyacı

49. Soru

Kongrelerin pazarlanması sürecindeki pazarlama karması unsurları nelerden oluşmaktadır?

Cevap

 • Ürün
 • Fiyat
 • Paketleme/Dağıtım
 • Tutundurma
 • İnsan
 • Mekân
 • Fiziksel Kanıtlar
 • Süreç

50. Soru

Dünya’da kongre turizmi sektörü ile ilgili genel olarak neler söylenebilir?

Cevap

Dünyada 100 milyona yakın kişi toplantı, iş ve kongre amaçlı turizm hareketinde bulunmaktadır ve bu dünya turizm gelirlerinin üçte birine tekabül etmektedir. Uluslararası toplantı ve kongreler birliği (ICCA) tarafından hazırlanan rapora göre, 2014 yılında dünyada yaklaşık 11 bin 505 adet uluslararası toplantı organize edilmiştir. ICCA ölçütlerine uyan bu toplantılara yaklaşık 4 milyon 177 bin delege katılmıştır. Bu toplantıların yapıldığı en popüler ülke 831 toplantı ile ABD olurken, bunu sırası ile 659 toplantı ile Almanya, 578 toplantı ile İspanya ve 543 toplantı ile İngiltere takip etmektedir. Türkiye ise 190 toplantı ile 19. sırada yer almaktadır. Şehirler olarak baktığımızda en fazla toplantı 202 toplantı ile Viyana, 200 toplantı ile Madrid, 193 toplantı ile Berlin, 182 toplantı ile Barcelona’da gerçekleştirilmiştir. Aynı listede İstanbul 130 toplantı ile 9. sırada, Antalya ise 30 toplantı ile
81. sırada bulunmaktadır. Dünya kongre pazarının kıtalar ve ülkeler arası dağılımına bakıldığında, geleneksel Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinin belli bir doygunluğa ulaşmış olduğu, buna karşılık Doğu Avrupa, Akdeniz, Orta Doğu ve Asya Pasifik ülkelerinin kongre pazarından aldıkları payın her geçen yıl arttığı gözlenmektedir.


51. Soru

Türkiye’nin kongre turizmi sektörü hakkında neler söylenebilir?

Cevap

Coğrafi konumu, tarihi ve kültürel zenginlikleri, gelişen alt yapısı ve turizm potansiyeli ile Türkiye bu sektör için cazibesi her geçen yıl artan bir ülke konumuna gelmektedir. Turizm pazarında önemli bir yer edinmek isteyen ve bu pazardan pay almak isteyen Türkiye’de, kongre turizminin gelişmesi için önemli faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Kongre turizminde bugüne kadar gerçekleştirmiş oldukları toplantı ve etkinlikler çerçevesinde ön plana çıkan illerimiz arasında İstanbul, Antalya ve İzmir yer almaktadır. Türkiye’deki uluslararası kongrelerin %68’i İstanbul’da yapılmaktadır. Ulusal kongrelerde ise Antalya ön plana çıkmaktadır. Antalya, coğrafi ve mimari yapısı, konaklama olanakları, önemli şehirlere uçuşların ve bağlantıların olması, iklimin uygunluğu vb. gibi nedenlerden dolayı kongre turizmi açısından yeni bir destinasyon olma yönünde hızla gelişmektedir. Ayrıca son zamanlarda Kayseri, Niğde, Nevşehir gibi şehirlerin bulunduğu Kapadokya bölgesinde de kongre turizminin gelişmeye başladığı dikkat çekmektedir.


1. Soru

Kongre kavramını tanımlayınız?

Cevap

Kongre sözcüğünün kökeni Latince congressusdan gelmektedir. Bu sözcük Türkçe karşılığı olarak toplanma, buluşma anlamında kullanılmaktadır. Kongre, çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin ve delegelerin katılımıyla yapılan toplantıları ifade etmektedir.

2. Soru

İlk uluslararası kongre ne zaman yapılmıştır?

Cevap

Uluslararası Dernekler Birliği’ne (UIA) göre dünyada ilk uluslararası kongre 1681’de Roma’da tıp alanında yapılmış, 18.07.1814-09.06.1815 tarihleri arasında yapılan Viyana Kongresi ise modern anlamda bilinen ilk kongre olarak kayıtlara geçmiştir.

3. Soru

Dünya genelinde 1980’li ve 90’lı yıllarda kongre merkezlerinin sayısında ciddi bir artış yaşanmasının sebebi nedir?

Cevap

Dünya genelinde 1980’li ve 90’lı yıllarda kongre merkezlerinin sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu artışın nedeni, dünyadaki pek çok şehrin uluslararası kongrelere ev sahipliği yaptıkları taktir de, bu tür merkezlerin, şehrin, hatta ülkenin uluslararası imajını ve turizm gelirlerini arttırmada oynayabileceği önemli rolü keşfetmeye başlamalarıdır.

4. Soru

Kongre turizmini tanımlayanız?

Cevap

Kongre turizmi, kişilerin daimi konakladıkları veya çalıştıkları yerler dışında uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollarında, belirli bir konuda bilgi alışverişi yapmak amacıyla bir araya gelmelerinden ortaya çıkan seyahat, konaklama olay ve ilişkilerinin tümü olarak tanımlanmaktadır.

5. Soru

Delege kimdir?

Cevap

Kongre turizmine katılanlara delege denilmektedir. Delegeler, çalışmakta oldukları şirket veya kuruluşları temsilen veya bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla kişisel olarak kongrelere katılmaktadırlar. Kongre delegelerinin katılım giderleri genellikle bağlı oldukları kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır. Kişisel olarak katılan delegelerin çok az bir kısmı katılım ücretlerini kendileri ödemektedirler.

6. Soru

Kongre turizmi kavramı yerine sıklıkla toplantı turizmi ifadesinin de kullanılmasının sebebi nedir?

Cevap

Kongre turizmi yalnızca kongre amaçlı seyahatlerden oluşmamakta, seminer, sempozyum vb. toplantı türleri de kongre turizmi kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir.

7. Soru

Kongre ve toplantı türlerini sınıflandırınız?

Cevap

• Toplantı: Birden fazla insanın ortak amaçlarla bir araya gelmeleridir. • Meeting: İngilizce toplanma, toplantı anlamına gelen kavramdır. • Konferans: Teknik ve bilimsel alanlarda yapılan ve düzenli bir periyot gösterme-yen toplantılardır • Forum: Bir yönetici başkanlığında panelistlerin bir konu hakkında derinlemesine yaptıkları tartışmalardan oluşan toplantılardır. • Sempozyom: Birçok uzmanın bir konu ile ilgili tebliğler sunduğu toplantılardır. • Seminer: Seçilen konu ile ilgili bilgi vermek, konuyu yetkililerin bulunduğu ortamda tartışmaya açmak üzere yürütülen çalışmalardır • Workshop (Çalıştay): Yalnızca spesifik problem ve konular ile ilgili olarak yapılan küçük grup toplantılarıdır • Panel: İki ya da daha fazla konuşmacının görüşlerini ya da uzmanlık alanlarını anlattıkları toplantılardır. • Zirve: Üst düzey resmi görevlilerin (örneğin dışişleri bakanları, devlet başkanları vb.) katıldıkları toplantılardır. • Kolokyum: Uzman akademisyenlerin belirli bir konuda konuşmalar yaptıkları ve ilgili soruları cevaplandırdıkları toplantılardır. Bu tür toplantılarda, katılımcı sayısı genellikle 50 kişinin altındadır ve toplantının içeriği katılımcılar tarafından da belirlenebilir • Konvansiyon: İnsanların içinde yaşadıkları toplumdan bireysel ya da küçük gruplar halinde ayrılarak ortak bir amaç için belirli bir yerde başka yüzlerce ya da binlerce in-sanla bir araya gelmeleridir. Birçok sosyal amaçlı birlik veya derneğin yıllık olağan konvansiyonları organize edilmektedir. • Sergi ve Fuar: Birçok ürün veya hizmetin bir sergi veya fuar alanında aynı anda bir araya geldiği, sergilendiği ve konu ile ilgili profesyonellerin veya halkın da davet edildiği organizasyonlardır. Fuar kavramı, belirli bir amaç için gerçekleştirilen ticari sunumu tanımlamak için kullanılır. • Şura: Bu toplantılar daha çok resmi kurumlar tarafından düzenlenen, kurum yetkililerinin yanında, o alanda faaliyet gösteren diğer kurum, kuruluş ve uzmanların da katılımı ile resmi genel politikaların ve stratejilerin tartışıldığı toplantılardır.

8. Soru

Kongre turizminin etkileri nelerdir?

Cevap

Ekonomik etkileri, Sosyo ve Kültürel etkiler ve diğer etkiler olmak üzere üçe ayrılır.

9. Soru

Kongre turizminin ekonomik etkileri nelerdir?

Cevap

Kongre turizminin ekonomik etkileri kapsamında gelir getirici, istihdam yaratıcı ve mevsimsellik özelliğini azaltıcı etkilerinden bahsetmek mümkündür.

10. Soru

Kongre turizminin sosyal etkileri nelerdir?

Cevap

Kongre turizmi, farklı ulusları birbirine yaklaştırarak, birbirlerini tanımalarına yardımcı olmaktadır. Sosyal gelişmelere, bölge halkının kültürünün artmasına ve dünya görüşlerinin değişmesine olumlu katkılar sağla-maktadır. Kongreler, toplum katmanları arasındaki kaynaşmayı sağlayarak sosyokültürel gelişimi arttırmaktadır. Bu çeşit toplantılar, insanların başka insanlarla iletişim kurmasına, yardımlaşma duygusunun ve sosyal bağlılığın yaratılmasına ve toplumun turizm gelişimi konusundaki desteğinin artmasına da katkı sağlamaktadır.

11. Soru

Kongre turistleri hangi tür turistleri kapsar?

Cevap

Kongre turistleri; genellikle geldikleri ülkelerin referans grubu üyeleri arasında gösterilen, eğitimli, kültürlü, hayata bakış açıları geniş, kongreler nedeniyle sık seyahat eden ancak süre olarak az kalan, temsil ettikleri kurumlar tarafından kongre ile ilgili masraflarının belirli bir bölümü veya tamamı karşılanan ve bu nedenle bütçe bilinci olmayan veya az olan, sahip oldukları seyahat, konaklama tecrübeleri ve konumları itibariyle kongre ortamlarında belirli bir düzeyde ürün/hizmet sunulmasını bekleyen, kısıtlı bir süre nedeniyle kongre ortamında bulunan, zaman baskısı hissedebilen ve bu nedenle de sorun yaşadığı zaman sonucu büyütebilen bir yapıda olabilmektedirler.

12. Soru

Bir kongreye katılma kararı verirken potansiyel bir delege genellikle hangi sorular ile karşı karşıyadır?

Cevap

İlk olarak potansiyel delege kongreye katılıp katılmayacağı kararını vermek durumundadır. Hiller’e göre, potansiyel katılımcılar bir kongreye katılıp katılmayacakları konusunda seçim hakkına sahip oldukları için, bir kongreye katılmak gönüllü bir davranıştır. Katılım, kongrenin amacına yönelik ilgi düzeyine ve potansiyel delegelerin etkinliğe verdiği önceliğe bağlıdır. İkinci olarak, potansiyel delegeler hangi kongreye katılacaklarına karar vermelidir. Oppermann ve Chon, bireylerin çok sayıda üyeliği olabileceğini ve bu durumda bütün kongrelere katılma olanaklarının bulunmadığını ifade etmektedirler. Bu nedenle, potansiyel katılımcılar çok geniş kongre yelpazesi arasından seçim yapmak zorundadırlar.

13. Soru

Kongre katılımcılarının karar verme sürecinde etkili olan motivasyon kaynaklarından kısaca bahsediniz.

Cevap

• Lokasyon: Şüphesiz potansiyel delegeleri kongre katılımı konusunda etkileyen en önemli unsur, kongre destinasyonunun lokasyonudur. Kongre lokasyonunun erişilebilirlik ve çekiciliğinin kongre katılım kararlarında en önemli unsur olduğu ifade edilmektedir. • İletişim ve etkileşim fırsatları: Bu konuda gerçekleştirilen pek çok çalışmada, katılımcıların yeni insanlarla tanışmak, olumlu ilişkiler geliştirmek vb. amaçlarla kongre tercihlerini yaptıklarını ortaya koymaktadır.• Kişisel/profesyonel gelişim: Kongrelere katılma konusunda potansiyel delegeleri motive eden profesyonel gelişime yönelik unsurlar; kariyer gelişimi, ilgi çekici kongre programı, eğitim fırsatları, iş geliştirme potansiyeli vb. olarak sıralanabilir. • Maliyetler: Özellikle katılımcıların kendi harcamalarını üstlendikleri, başka bir ifadeyle firmaları tarafından finanse edilmedikleri durumlarda kongre maliyetleri karar verme sürecinde oldukça önemli olabilmektedir. • Zaman ve uygunluk: Rittichainuwat kongre katılımını kolaylaştıran üç temel boyut olduğunu ifade etmektedirler. Bunlar; ekonomiklik ve zamanın uygunluğu; mesafe ve ulaşım kolaylığı ve aile/eş durumu (aile izni, eş ve/veya misafir programı)dur. • Sağlık ve güvenlik: Bütün turizm etkinliklerinde potansiyel turistlerin karar verme süreci üzerinde etkili olan unsurlardan biri de, gidilecek olan destinasyonda sağlık ve güvenlik koşullarının istenilen seviyede olması, turist sağlığını ve güvenliğini tehdit edecek olumsuz koşulların olmamasıdır.

14. Soru

Günümüzde kongre turizmi ile ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar nelerdir?

Cevap

Ulusal turizm kuruluşları – Turizm Bakanlığı gibi bazı ulusal turizm kuruluşları bünyelerinde kongre birimleri oluşturabilmektedirler. Bu birimler kongre faaliyetlerinin tanıtımı, pazarlanması, kuruluşlar arası koordinasyon sağlanması, pazar araştırmaları yapılması vb. gibi faaliyetleri yürütürler. • Kongre büroları birlikleri – Kongre merkezlerini temsil etmek üzere kurulmuş örgütlerdir. Bu kapsamda özellikle kongre ve ziyaretçi büroları (CVBs), pazarda kendi destinasyonları için uygun bir imaj geliştirme görevini yürütürler. • Kongre merkezlerini pazarlayan ve yönlendiren kuruluşlar – Kongre ve konferanslar hakkında bilgi veren, eğitim faaliyetleri düzenleyen, haber bültenleri yayınlayan, kongre destinasyonlarının seçimi ve organizatörlerin yönlendirilmesi görevlerini yerine getiren, üye ülkelere kongre faaliyetleri konusunda destek sağlayan vb. uluslararası birliklerdir. • Profesyonel kongre organizatörleri (PCO) – Son yıllarda kongre turizminin gelişmesi ve önem kazanmasıyla birlikte Profesyonel Kongre Organizatörlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Profesyonel Kongre Organizatörleri (PCO); pazarlama, reklam, bütçeleme, bilimsel-sosyal program düzenleme vb. konuları tam olarak bilen ve uygulayan kişi veya kuruluşlardır.

15. Soru

Profesyonel kongre organizatörlerinin görevleri nelerdir?

Cevap

• Ön bütçe hazırlanmasına yardımcı olmak • Gelir ve gider bütçesini hazırlamak • Finans danışmanlığı yapmak • Sponsor aramak • Kongre merkezi için anlaşma yapmak • Organizasyon yapısını belirlemek • Hizmet sağlayıcılarla bağlantı kurmak • Sekretarya ve ofis faaliyetlerini planlamak • Kayıt sistemi kurmak • Bilimsel ve teknik programları desteklemek, bildirileri takip etmek • Konuşmacı bağlantılarını yapmak • Pazarlama ve halkla ilişkiler sağlamak • Havayolları ile bağlantı kurmak • Organizasyon komitesinin çalışmalarına yardımcı olmak (teklif hazırlamak) • Delegelerin ulaşımını sağlamak.

16. Soru

Başarılı bir kongre için hangi planlamalar gereklidir?

Cevap

Başarılı bir kongre düzenlemesi için cazip, katılımcılar açısından elverişli ve çekici bir kongre destinasyonu, farklı toplantı ve konaklama olanakları, kongre merkezine ulaştırma araçları ile rahat bir ulaşım, delegelerin şehir içi ulaşım bağlantılarının sağlanması ve ziyaretçi hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi vb. gibi kriterler önemli olmaktadır. Kongre organizasyonu, kongre mekânının seçimi, kongre faaliyetlerinin planlanması ve pazarlanması, katılımcıların kongre sürecinde faydalanacakları hizmetlerin sağlanması vb. gibi faaliyetler kongre sürecindeki tüm çalışmaları ifade etmektedir.

17. Soru

Kongre hizmetlerinin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için kongre öncesi, kongre esnası ve kongre sonrasında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler nelerdir?

Cevap

1. Kongre Öncesi Faaliyetler • Kongre irtibat bürosu ve sekreteryasının kurulması • Banka hesaplarının açılması • Programların hazırlanması • Resmi izinler ve duyuruların yapılması • Bütçe ve finansal kontrol • Kongre öncesi toplantılar 2. Kongre Esnasındaki Faaliyetler • Karşılama hizmetleri • Rezervasyon işlemleri • Müşteri odaları ve donanımları • Oda dağılımı ile ilgili çalışmalar • Check-in ve check-out işlemleri • Toplantı yer ve salonların düzenlenmesi • Toplantılardaki yerleşim düzenleri • Yiyecek-içecek hizmetleri • Kongre teknolojisi • Sergilerin kurulması • Turlar, eğlenceler ve rekreasyon faaliyetleri 3. Kongre Sonrasındaki Faaliyetler • Ödemelerin yapılması ve kongre hesaplarının kapatılması • Değerlendirme toplantısı ve raporun hazırlanması

18. Soru

Bir kongrenin çekiciliğini belirleyen unsurlar nelerdir?

Cevap

Bir kongrenin çekiciliğini belirleyen temel faktörler iyi bir kongre altyapısı, kongre destinasyonuna kolay ulaşım, yüksek kaliteli otel altyapısıdır. Bu unsurlar aynı zamanda, gastronomi, müzeler, gece yaşamı, farklı turizm türleri (kış, kültür veya marina vb. gibi) gibi turizm ürününün diğer önemli elemanlarıyla desteklenmelidir.

19. Soru

Kongre planlaması sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar nelerdir?

Cevap

• Kongre Ülkesi ve Şehri Seçimi: Kongre destinasyon seçim kararları ile ilgili yapılan pek çok araştırmada, uluslararası düzeyde kongre organizatör ve planlayıcılarının destinasyon seçiminde dikkat ettiği faktörlerin; destinasyona ulaşım, ulaşım maliyeti, eğlence, alıveriş, çevre gezileri, rekreasyon, konaklama müsaitliği, konaklama kapasitesi ve maliyetleri, yiyecek, içecek, toplantı alanları, toplantı kapasiteleri, toplantı odaları yerleşimi ve yer planları, toplantı alanlarının maliyetleri, emniyet ve güvenlik, iklim ve şehrin imajı gibi faktörler olduğu ifade edilmektedir. • Kongre Zamanı ve Mekânı Seçimi: Bir kongre organize edilirken gerek katılımcılar gerekse kongreyi düzenleyen kişi ve kuruluşlarca en uygun zamanın seçilmesi gerekmektedir. Kongreyi düzenleyen dernek ya da kuruluş kongre katılımcılarının çalıştıkları iş dallarının özelliklerine göre uygun zamanı seçmelidirler. • Kongre Süresinin Belirlenmesi: Kongrenin süresi ile büyüklüğü arasında doğru orantı söz konusudur. Diğer bir ifadeyle büyük kongreler küçüklerine göre daha uzun sürelidirler. Yani ulusal kongreler uluslararası kongrelere oranla daha kısa süreli olmaktadır. • Kongre Katılımcı Sayısının Arttırılması ve Slogan Seçimi: Delegeler tarafından daha önce görülmemiş, yeterli doğal, tarihi ve kültürel çekiciliklere sahip bölgelerde düzenlenen kongrelere katılım daha fazla olmaktadır. • Tanıtma Faaliyetleri: Kongrelerin katılımcı sayısının yüksek olması, büyük ölçüde kongre ile ilgili reklam ve tanıtım faaliyetlerinin başarısına bağlıdır. Kongre etkinliklerinin tanıtımında dış ve iç basın ilanları, röportaj ve sponsorluk programları, düzenlenmekte olan kongrelerde gelecek kongrelerin tanıtımı, üniversiteler aracılığıyla tanıtım, tanıtıcı posterlerin basımı, duyuruların potansiyel katılımcılara gönderilmesi, kongre web sayfaları vb. faaliyetler önem taşımaktadır. • Personel İhtiyacı: Günümüzde bir destinasyonun kongre yeri olarak tercih edilmesinde, eğitilmiş personel bulunması ve bu personeli çalıştırabilmek için ödenecek ücretlerin seviyesi önemli etkenlerden biridir. Kongre turizmi etkinliklerinde hizmet veren personeller; havayolları personeli, şoförler, transfer elemanları, otel personeli, kongre kayıt personeli, kongre sırasında simültane veya ardı sıra çeviri yapan tercümanlar, kongre merkezindeki ses, ışık, sinevizyon, telekonferans vs. hizmetleri sağlayan teknik personel vb. dir • Doküman İhtiyacı: Kongre faaliyetlerinin başarısının bağlı olduğu unsurlardan biri de kongre içeriği ve dokümanların zenginliğidir. Kongre dokümanları arasında davetiyeler, resmi kurumlardan izin yazıları, basın bildirileri ve ilanlar, kongre programları, delegelerin isim listeleri, yaka kartları ve rozetler, dosyalar, blok notlar, kalemler, raporlar, özetler, kongre kitabı vb. yer almaktadır.

20. Soru

Kongre turizm pazarını nasıl tanımlanır?

Cevap

Kongre turizm pazarı, kongre organizasyonları düzenlemek isteyen teşebbüsler (kamu ve özel) ve katılımcıları (kongre turistleri)ile bu hizmeti sunan kongre organizasyon işletmelerinin bulunduğu ortam olarak tanımlanabilir.

21. Soru

Kongre Pazarlama süreci hangi aşamaları kapsar?

Cevap

Kongrelerin pazarlanması, kongre katılımcılarına ulaşma ve motivasyonlarını belirleme, potansiyel turistlerin ihtiyaçlarına uygun ürün geliştirme, kongre amaç ve hedeflerini vurgulayacak iletişim programlarının oluşturulması sürecidir.

22. Soru

Kongre hizmetleri için uygulanabilir pazarlama karması unsurları nelerdir?

Cevap

• Ürün: Kongre pazarlaması kapsamında ürün; konaklama, ulaşım ve yiyecek-içecek gibi hizmetleri, kongrenin gerçekleştirildiği destinasyonu, çeşitli fiziksel nesneleri ve kongre katılımcılarının yararlandıkları ya da satın aldıkları her türden etkinliği içerir. • Fiyat: Fiyat karma elemanı, kongre hizmetlerinin parasal değerini ifade etmektedir. • Paketleme/Dağıtım: Bir kongre ürünü katılımcılara bireysel ürün ya da paket ürün olarak sunulabilmektedir. • Tutundurma: Kongre turistlerinin kongre ürün ve hizmetlerini satın alma konusunda ikna edilmelerine yönelik iletişim faaliyetlerini ifade etmektedir. • İnsan: Kongre katılımcıları (delegeler), kongre organizatörleri ve kongre personelini ifade etmektedir. • Mekân: Kongrelerin gerçekleştirileceği tesisleri ifade etmektedir. • Fiziksel Kanıtlar: Kongre personelinin ve katılımcılarının algılamalarını ve davranışlarını geliştirmek için kongre planlayıcıları tarafından kontrol edilebilen nesnel fiziksel faktörleri (kongrenin düzenlendiği mekân, binalar, teçhizatlar, personelin kıyafetleri, kongre materyalleri vb. gibi) içermektedir. • Süreç: Kongrenin başlangıcından sonuna kadar gerçekleşen bütün aktiviteler ve süreçler katılımcıların genel deneyimlerini ve algılamalarını etkilemektedir.

23. Soru

ICCA ölçütlerine göre en çok toplantı yapılan ülke neresidir?

Cevap

Amerika Birleşik Devletleri

24. Soru

ICCA ölçütlerine göre en çok toplantı yapılan şehir neresidir?

Cevap

Viyana

25. Soru

Dünyada kongre turizminin turizm hareketlerinden aldığı pay ne kadardır?

Cevap

Dünyada kongre turizminin turizm hareketlerinden aldığı pay %40 civarında olup, yaklaşık 175 milyar $ olarak gerçekleşmektedir. Dünya kongre katılımcıları kişi başı 1500-1700$ harcama yapmaktadırlar ki bu oran normal turistlerin harcama miktarının yaklaşık 2-3 katıdır.

26. Soru

Ülkemizde kongre turizminin en aktif olduğu şehirler hangileridir?

Cevap

2017-08-15 00:00:00

27. Soru

Ulusal kongrelerde öne çıkan ilimiz hangisidir?

Cevap

Antalya.

28. Soru

Kongre nedir?

Cevap

Kongre kavramı ile ilgili literatürde çok farklı tanımlar yapıldığı görülmektedir. Bu tanımlardan birinde kongre kavramı, “birçok insanın aynı anda, politik, etnik, ekonomik, bilimsel konularda, önceden belirlenen bir süre içinde bilgi alışverişinde bulunması” olarak ifade edilmektedir.

Kongre, “bir veya daha fazla günle sınırlandırılmış ve önceden kararlaştırılmış bir program çerçevesinde uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollarında belirli bir konuda bilgi alışverişini amaçlayan ve özellikle toplanılan yerin dışından gelen kişilerin de katılmaları ile meydana gelen bir toplantıdır.”

29. Soru

Kongre merkezlerinin sayısındaki artışın nedeni nedir?

Cevap

Dünya genelinde 1980’li ve 90’lı yıllarda kongre merkezlerinin sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu artışın nedeni, dünyadaki pek çok şehrin uluslararası kongrelere ev sahipliği yaptıkları taktirde, bu tür merkezlerin, şehrin, hatta ülkenin uluslararası imajını ve turizm gelirlerini arttırmada oynayabileceği önemli rolü keşfetmeye başlamalarıdır.

30. Soru

Kongreler ile turizm arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Kongrenin tanımından da anlaşılacağı üzere insanların bir kongreye katılabilmeleri; ulaşım, konaklama, yiyecek, içecek gibi turizm hizmetlerinden yararlanarak mümkün olabilmektedir. Bu nedenle kongreler, turizm olayı meydana getirmekten öte, bir turizm segmentidir.

Kongreler; düzenlenen bölgelerdeki otellere, kongre merkezlerine, havayollarına, restoranlara, mağazalara, seyahat acentalarına ve kısaca turizm ile ilgili bütün sektörlere hareket getirmektedir.Toplantı ve kongre vesilesi ile yeni yerleri görme arzusu, toplantı ve tatil sürelerinin denk getirilmesi sonucu, toplantıdan önce veya sonra tatil yapma isteği de kongre turizminin gelişmesini sağlayan etkenler arasındadır.

Bunun yanısıra, destinasyonlarda kongre turizmine katılan ziyaretçilere sunulan alternatif turizm aktivitelerinin başka bir anlamı daha bulunmaktadır. Kongre amaçlı seyahat eden bireyler, destinasyonlarda kendilerine sunulan turistik imkanlardan memnun kalırlarsa, tatil amaçlı destinasyon seçimlerinde farklı turizm türlerine aileleri ile birlikte katılmayı tercih edebilmektedirler

31. Soru

Kongre turizmi nedir?

Cevap

Kongre turizmi, “kişilerin daimi konakladıkları veya çalıştıkları yerler dışında uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollarında, belirli bir konuda bilgi alışverişi yapmak amacıyla bir araya gelmelerinden ortaya çıkan seyahat, konaklama olay ve ilişkilerinin tümüdür.” 

32. Soru

Kongre katılımcılarına ne ad verilir?

Cevap

Kongre turizmine katılanlara “delege” denilmektedir. Delegeler, çalışmakta oldukları şirket veya kuruluşları temsilen veya bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla kişisel olarak kongrelere katılmaktadırlar. Kongre delegelerinin katılım giderleri genellikle bağlı bulundukları kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır.  Kongre etkinliklerine katılan bir delege gittiği bölgede bir turist olarak hareket edebilmekte, kongre dışı serbest zamanlarında eğlence, alışveriş, kültürel geziler, gece hayatı vb. pek çok aktiviteye dâhil olabilmektedir. Böylece kongre katılımcısı, aslında bir kongre turisti olarak turizme katkı sağlamaktadır.

33. Soru

Kongre turizminin temel amacı nedir?

Cevap

Kongre turizminin temel amacının ekonomik nedenlere dayandığını söylemek mümkündür. Tatil amacıyla seyahat edenler, konaklama işletmeleri açısından önemli bir pazar olmalarına rağmen, sık seyahat eden ve bu seyahatlerinde büyük harcamalar gerçekleştiren kongre delegelerinin sağladıkları gelir tatil turizmine katılanlardan çok daha fazla olmaktadır. Bu nedenle kongre ve toplantı pazarı giderek daha önemli bir hale gelmiş ve rekabet oldukça artmıştır

34. Soru

Kongre turizmi kapsamında düşünülebilecek kongre ve toplantı türleri nelerdir?

Cevap

1. Toplantı: Birden fazla insanın ortak amaçlarla bir araya gelmeleridir.
2. Meeting: İngilizce toplanma, toplantı anlamına gelen kavramdır.
3. Konferans: Teknik ve bilimsel alanlarda yapılan ve düzenli bir periyot göstermeyen toplantılardır.
4. Forum: Bir yönetici başkanlığında panelistlerin bir konu hakkında derinlemesine yaptıkları tartışmalardan oluşan toplantılardır.
5. Sempozyom: Birçok uzmanın bir konu ile ilgili tebliğler sunduğu toplantılardır
6. Seminer: Seçilen konu ile ilgili bilgi vermek, konuyu yetkililerin bulunduğu ortamda tartışmaya açmak üzere yürütülen çalışmalardır.
7. Workshop (Çalıştay): Yalnızca spesifik problem ve konular ile ilgili olarak yapılan küçük grup toplantılarıdır.
8. Panel: İki ya da daha fazla konuşmacının görüşlerini ya da uzmanlık alanlarını anlattıkları toplantılardır.
9. Zirve: Üst düzey resmi görevlilerin (örneğin dışişleri bakanları, devlet başkanları vb.) katıldıkları toplantılardır (G8 Zirvesi, NATO Zirvesi vb. gibi).
10. Kolokyum: Uzman akademisyenlerin belirli bir konuda konuşmalar yaptıkları ve ilgili soruları cevaplandırdıkları toplantılardır. Bu tür toplantılarda, katılımcı sayısı genellikle 50 kişinin altındadır ve toplantının içeriği katılımcılar tarafından
da belirlenebilir.
11. Konvansiyon: İnsanların içinde yaşadıkları toplumdan bireysel ya da küçük gruplar halinde ayrılarak ortak bir amaç için belirli bir yerde başka yüzlerce ya da binlerce insanla bir araya gelmeleridir. Birçok sosyal amaçlı birlik veya derneğin yıllık olağan konvansiyonları organize edilmektedir (SKAL, Rotary, Lions konvansiyonları vb. gibi).
12. Sergi ve Fuar: Birçok ürün veya hizmetin bir sergi veya fuar alanında aynı anda bir araya geldiği, sergilendiği ve konu ile ilgili profesyonellerin veya halkın da davet edildiği organizasyonlardır. Fuar kavramı, belirli bir amaç için gerçekleştirilen
ticari sunumu tanımlamak için kullanılır.
13. Şura: Bu toplantılar daha çok resmi kurumlar tarafından düzenlenen, kurum yetkililerinin yanında, o alanda faaliyet gösteren diğer kurum, kuruluş ve uzmanların da katılımı ile resmi genel politikaların ve stratejilerin tartışıldığı toplantılardır.

35. Soru

Kongre turizminin etkileri hangi başlıklar altında toplanır?

Cevap

 • Ekonomik etkiler
 • Sosyal ve kültürel etkiler
 • Diğer etkiler
36. Soru

Kongre turizminin ekonomik etkileri nelerdir?

Cevap

Kongre turizminin ekonomik etkileri kapsamında “gelir getirici, “istihdam yaratıcıve “mevsimsellik özelliğini azaltıcıetkilerinden bahsetmek mümkündür. Kongre turizmi ülkede gerçekleştirilen turizm hareketlerini çeşitlendirmek suretiyle tüm yıla yayılmasını sağlamaktadır.

Kongrelerin ekonomik etkilerinin belirlenmesinde ele alınan unsurlardan ilki, kongreye katılma ve kongreyi düzenleme harcamaları, diğeri ise kongre sırasında ve sonrasında katılımcıların yaptıkları harcamalardır. Kongre katılımcılarının konaklama, yeme-içme, yerel ulaşım ve çeşitli harcamaları yoluyla ev sahibi halka ekonomik anlamda önemli katkılar sağladığını söylemek
mümkündür.

Kongre turizminin ekonomik etkilerinden bir diğeri ise istihdam yaratıcı etkisidir. Kongre turizmi faaliyetlerinin gerek turizm sektöründe gerekse bağlantılı diğer sektörlerde yeni iş alanları meydana getirerek istihdam kapasitesini arttırdığı bilinmektedir.

37. Soru

Kongre turizminin sosyal ve kültürel etkileri nelerdir?

Cevap

Kongre turizmi, farklı ulusları birbirine yaklaştırarak, birbirlerini tanımalarınıa yardımcı olmaktadır. Sosyal gelişmelere, bölge halkının kültürünün artmasına ve dünya görüşlerinin değişmesine olumlu katkılar sağlamaktadır. Kongreler, toplum katmanları arasındaki kaynaşmayı sağlayarak sosyo-kültürel gelişimi arttırmaktadır. Bu çeşit toplantılar, insanların başka insanlarla iletişim kurmasına, yardımlaşma duygusunun ve sosyal bağlılığın yaratılmasına ve toplumun turizm gelişimi konusundaki desteğinin artmasına da katkı sağlamaktadır.

38. Soru

Kongre turizminin ekonomik ve sosyal-kültürel etkileri dışındaki diğer etkileri nelerdir?

Cevap

Özellikle uluslararası kongrelerin ülke imajı üzerinde olumlu etkileri olduğunu söylemek mümkündür. İyi organize edilmiş kaliteli hizmet sunumları ve turistik etkinlikler olumlu bir destinasyon imajı yaratmakta, bölgeye yönelik turistik varışları arttırabilmektedir. Aynı zamanda, kongre katılımcıları, bir ülke veya bölge ve onun sunumları konusunda başka insanları etkileme gücüne sahip kanaat önderleridir. Katılımcıların olumlu ağızdan ağıza yorumları, pozitif bir imaj yaratarak ev sahibi destinasyonun tanıtımına yardımcı olmaktadır.

39. Soru

Kongre turistlerinin genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Kongre turizmine katılanların profillerini belirlemeye yönelik araştırmalarda, kongre turistlerinin sosyo-ekonomik konumlarına bağlı olarak alım güçlerinin normal turistlerden 4–5 kat daha fazla olduğu, dünyanın her yerini gezen ve seyahat kültürü yüksek kişilerden oluştukları ifade edilmektedir.  Kongre turistlerinin diğer turistlerden daha fazla harcama yaptıkları pek çok araştırma bulgusuyla desteklenmektedir. Kişilerin genel olarak eğitim, iletişim ağı, kariyer ve liderlik gibi konularda kendilerini geliştirmek, rutin yaşamın monotonluğundan uzaklaşmak ve rahat bir ortamda eğlenceli zaman geçirmek gibi amaçlarla kongrelere katıldıkları ifade edilmektedir.

Kongre turistleri; genellikle geldikleri ülkelerin referans grubu üyeleri arasında gösterilen, eğitimli, kültürlü, hayata bakış açıları geniş, kongreler nedeniyle sık seyahat eden ancak süre olarak az kalan, temsil ettikleri kurumlar tarafından kongre ile ilgili masraflarının belirli bir bölümü veya tamamı karşılanan ve bu nedenle bütçe bilinci olmayan veya az olan, sahip oldukları seyahat, konaklama tecrübeleri ve konumları itibariyle kongre ortamlarında belirli bir düzeyde ürün/hizmet sunulmasını bekleyen, kısıtlı bir süre nedeniyle kongre ortamında bulunan, zaman baskısı hissedebilen ve bu nedenle de sorun yaşadığı zaman sonucu büyütebilen bir yapıda olabilmektedirler.

40. Soru

Kongre katılımcılarının karar verme sürecinde etkili olan motivasyon kaynakları nelerdir?

Cevap

 • Lokasyon/konum
 • İletişim ve etkileşim olanakları
 • Kişisel/profesyonel gelişim
 • Maliyetler
 • zaman ve uygunluk
 • Sağlık ve güvenlik
41. Soru

Kongre turizmi için var olması zorunlu olan örgütlenmeler/yapılar nelerdir?

Cevap

Kongre turizminin yapısal özellikleri ve ortaya koydukları ekonomik yararlar, bu endüstride bazı örgütlenmelerin var olmasını zorunlu kılmaktadır. Söz konusu yapılar; kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel teşebbüslerden oluşmaktadır

42. Soru

Günümüzde kongre turizmi ile ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar nelerdir?

Cevap

 • Ulusal turizm kuruluşları: Turizm Bakanlığı gibi bazı ulusal turizm kuruluşları bünyelerinde kongre birimleri oluşturabilmektedirler.
 • Kongre büroları birlikleri:  Ulusal (London Convention Bureau – LCB gibi), yöresel (örneğin Asia Pasific Association of Convention Bureaus – APACB gibi), uluslararası (International Assiciation of Convention and Visitors Bureaus – IACVB
  gibi) nitelikte olabilen bu örgütler kâr amacı gütmeden kongreleri özendirmeye çalışmaktadırlar.
 • Kongre merkezlerini pazarlayan ve yönlendiren kuruluşlar: (International Congress and Convention Association
  – ICCA, European Federation of Convention Towns – EFTC gibi)
 • Profesyonel kongre organizatörleri:  Profesyonel Kongre Organizatörleri (PCO); pazarlama, reklam, bütçeleme, bilimsel-sosyal program düzenleme vb. konuları tam olarak bilen ve uygulayan kişi veya kuruluşlardır.
43. Soru

Profesyonel kongre organizatörlerinin görevleri nelerdir?

Cevap

 • Organizasyon komitesinin çalışmalarına yardımcı olmak (teklif hazırlamak)
 • Ön bütçe hazırlanmasına yardımcı olmak
 • Gelir ve gider bütçesini hazırlamak
 • Finans danışmanlığı yapmak
 • Sponsor aramak
 • Kongre merkezi için anlaşma yapmak
 • Organizasyon yapısını belirlemek
 • Hizmet sağlayıcılarla bağlantı kurmak
 • Sekretarya ve ofis faaliyetlerini planlamak
 • Kayıt sistemi kurmak
 • Bilimsel ve teknik programları desteklemek, bildirileri takip etmek
 • Konuşmacı bağlantılarını yapmak
 • Pazarlama ve halkla ilişkiler sağlamak
 • Havayolları ile bağlantı kurmak
 • Delegelerin ulaşımını sağlamak
44. Soru

Başarılı bir kongre düzenlenmesi için genel olarak neler yapılmalıdır?

Cevap

Başarılı bir kongre düzenlemesi için cazip, katılımcılar açısından elverişli ve çekici bir kongre destinasyonu, farklı toplantı ve konaklama olanakları, kongre merkezine ulaştırma araçları ile rahat bir ulaşım, delegelerin şehir içi ulaşım bağlantılarının sağlanması ve ziyaretçi hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi vb. gibi kriterler önemli olmaktadır.

45. Soru

Kongre hizmetlerinin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için gerçekleştirilmesi gereken kongre öncesi faaliyetler nelerdir?

Cevap

 • Kongre irtibat bürosu ve sekreteryasının kurulması
 • Banka hesaplarının açılması
 • Programların hazırlanması
 • Resmi izinler ve duyuruların yapılması
 • Bütçe ve finansal kontrol
 • Kongre öncesi toplantılar
46. Soru

Kongre hizmetlerinin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için gerçekleştirilmesi gereken kongre esnasındaki faaliyetler nelerdir?

Cevap

 • Karşılama hizmetleri
 • Rezervasyon işlemleri
 • Müşteri odaları ve donanımları
 • Oda dağılımı ile ilgili çalışmalar
 • Check-in ve check-out işlemleri
 • Toplantı yer ve salonların düzenlenmesi
 • Toplantılardaki yerleşim düzenleri
 • Yiyecek-içecek hizmetleri
 • Kongre teknolojisi
 • Sergilerin kurulması
 • Turlar, eğlenceler ve rekreasyon faaliyetleri
47. Soru

Kongre hizmetlerinin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için gerçekleştirilmesi gereken kongre sonrasındaki faaliyetler nelerdir?

Cevap

 • Ödemelerin yapılması ve kongre hesaplarının kapatılması
 • Değerlendirme toplantısı ve raporun hazırlanması
48. Soru

Kongre planlaması sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar nelerdir?

Cevap

 • Kongre Ülkesi ve Şehri Seçimi
 • Kongre Zamanı ve Mekânı Seçimi
 • Kongre Süresinin Belirlenmesi
 • Kongre Katılımcı Sayısının Arttırılması ve Slogan Seçimi
 • Tanıtma Faaliyetleri
 • Personel İhtiyacı
 • Döküman İhtiyacı
49. Soru

Kongrelerin pazarlanması sürecindeki pazarlama karması unsurları nelerden oluşmaktadır?

Cevap

 • Ürün
 • Fiyat
 • Paketleme/Dağıtım
 • Tutundurma
 • İnsan
 • Mekân
 • Fiziksel Kanıtlar
 • Süreç
50. Soru

Dünya’da kongre turizmi sektörü ile ilgili genel olarak neler söylenebilir?

Cevap

Dünyada 100 milyona yakın kişi toplantı, iş ve kongre amaçlı turizm hareketinde bulunmaktadır ve bu dünya turizm gelirlerinin üçte birine tekabül etmektedir. Uluslararası toplantı ve kongreler birliği (ICCA) tarafından hazırlanan rapora göre, 2014 yılında dünyada yaklaşık 11 bin 505 adet uluslararası toplantı organize edilmiştir. ICCA ölçütlerine uyan bu toplantılara yaklaşık 4 milyon 177 bin delege katılmıştır. Bu toplantıların yapıldığı en popüler ülke 831 toplantı ile ABD olurken, bunu sırası ile 659 toplantı ile Almanya, 578 toplantı ile İspanya ve 543 toplantı ile İngiltere takip etmektedir. Türkiye ise 190 toplantı ile 19. sırada yer almaktadır. Şehirler olarak baktığımızda en fazla toplantı 202 toplantı ile Viyana, 200 toplantı ile Madrid, 193 toplantı ile Berlin, 182 toplantı ile Barcelona’da gerçekleştirilmiştir. Aynı listede İstanbul 130 toplantı ile 9. sırada, Antalya ise 30 toplantı ile
81. sırada bulunmaktadır. Dünya kongre pazarının kıtalar ve ülkeler arası dağılımına bakıldığında, geleneksel Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinin belli bir doygunluğa ulaşmış olduğu, buna karşılık Doğu Avrupa, Akdeniz, Orta Doğu ve Asya Pasifik ülkelerinin kongre pazarından aldıkları payın her geçen yıl arttığı gözlenmektedir.

51. Soru

Türkiye’nin kongre turizmi sektörü hakkında neler söylenebilir?

Cevap

Coğrafi konumu, tarihi ve kültürel zenginlikleri, gelişen alt yapısı ve turizm potansiyeli ile Türkiye bu sektör için cazibesi her geçen yıl artan bir ülke konumuna gelmektedir. Turizm pazarında önemli bir yer edinmek isteyen ve bu pazardan pay almak isteyen Türkiye’de, kongre turizminin gelişmesi için önemli faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Kongre turizminde bugüne kadar gerçekleştirmiş oldukları toplantı ve etkinlikler çerçevesinde ön plana çıkan illerimiz arasında İstanbul, Antalya ve İzmir yer almaktadır. Türkiye’deki uluslararası kongrelerin %68’i İstanbul’da yapılmaktadır. Ulusal kongrelerde ise Antalya ön plana çıkmaktadır. Antalya, coğrafi ve mimari yapısı, konaklama olanakları, önemli şehirlere uçuşların ve bağlantıların olması, iklimin uygunluğu vb. gibi nedenlerden dolayı kongre turizmi açısından yeni bir destinasyon olma yönünde hızla gelişmektedir. Ayrıca son zamanlarda Kayseri, Niğde, Nevşehir gibi şehirlerin bulunduğu Kapadokya bölgesinde de kongre turizminin gelişmeye başladığı dikkat çekmektedir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!