Aile Sosyolojisi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Aile Sosyolojisi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Aile Ve Sağlık

1. Soru

Kurumlar nasıl tanımlanır?

Cevap

Sosyolojinin temel inceleme alanlarından birisi olan kurumlar, genel olarak “kalıplaşmış davranış örüntüleri” şeklinde tanımlanmaktadır.


2. Soru

Sağlık nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Sağlık olgusu ile ilgili en kapsamlı tanım Dünya Sağlık Örgütü (1946) tarafından yapılmaktadır. Bedenen, ruhen ve sosyal olarak iyi olma hali şeklinde ifade edilebilen bu kavram, sosyolojinin önemli çalışma alanları arasında yer almaktadır.


3. Soru

Sosyal destek kavramı ile ne ifade edilmektedir?

Cevap

Sosyal destek, kriz zamanında kişilerin bu sorunlarla baş etmeleri konusunda yardımcı olan farklı kaynakları ifade etmektedir.


4. Soru

“Medikal Sosyoloji” ilk ne zaman ortaya çıkmıştır?

Cevap

Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi’nin ilk örneği olarak kabul edilen “Medikal Sosyoloji”nin 1940’lı yıllarda ortaya çıktığını söylemek mümkündür.


5. Soru

Sağlık ve Hastalık Sosyolojisinde, Parsons ve yapısal işlevselciliğin etkinliliğini
azaltan ilk sistemli yaklaşım hangisidir?

Cevap

Sağlık ve Hastalık Sosyolojisinde, Parsons ve yapısal işlevselciliğin etkinliliğini
azaltan ilk sistemli yaklaşım Sembolik Etkileşimcilik olarak kabul edilmektedir.


6. Soru

“Kültürden kültüre değiştiği için tek bir sağlık hastalık tanımı yapılamaz” örneği sembolik etkileşimciliğin hangi özelliği ile ilgilidir.

Cevap

Sağlık ve hastalık nesnel olarak tanımlanamaz.


7. Soru

Sembolik Etkileşimcilik kuramının Sağlık ve Hastalık Sosyolojisindeki uygulama
alanlarından bir tanesi nedir?

Cevap

Sembolik Etkileşimcilik kuramının Sağlık ve Hastalık Sosyolojisindeki uygulama
alanlarından bir tanesi, irrasyonel olarak kavramsallaştırılan eylemlerin (özellikle
hasta davranışı) incelenmesidir.


8. Soru

Hasta rolü kavramı ne amaçla geliştirilmiştir?

Cevap

Hasta rolü kişilerin davranmaktan ziyade eylemde bulunduklarını göstermek amacı ile geliştirilmiştir?


9. Soru

Meşru güç ne anlama gelmektedir?

Cevap

Meflru güç: Meflru olmasından kaynaklanan güçtür. Ataerkil sistemde kadının
kocasına itaat etmesi, meşru olan davranışları yerine getirmesi anlamına gelir.


10. Soru

Zorlayıcı güç ne demektir?

Cevap

Zorlayıcı güç: Ceza korkusuna dayanır. Burada algılanan ceza önemlidir.


11. Soru

Bilgi gücü ne demektir?

Cevap

Bilgi gücü: Tarafların birbirlerini sahip oldukları bilgi aracılığı ile etkilemeleridir. Bu noktada uzmanlık gücü ile benzerlik gösterdiğini ileri sürmek mümkündür


12. Soru

İşlevsel yaklaşımın temel hedefi nedir?

Cevap

Uyum üzerine vurgu yapan işlevselci Yaklaşım, toplumun temel kurumlarından
olan ailenin devamlılığını hedeflemektedir.


13. Soru

Çatışma teorisinin ana bakış açısı nedir?

Cevap

Çatışma teorisi, toplumun birbirleri ile çatışan çıkarlara sahip gruplardan oluştuğunu ileri sürmektedir ve çıkar çatışmasının özünde, bazı grupların diğerlerine göre daha az kaynaklara ulaşabilmesi yatmaktadır.


14. Soru

Beden üzerine Naturalistik perspektif neyi savunmaktadır?

Cevap

Naturalistik perspektif: Onsekizinci yüzyılda ortaya çıkan bu yaklaşım, günümüz Batı söyleminde etkin olarak varlığına devam etmektedir. İnsan eylemleri ve ilişkileri, biyolojik unsurlar aracılığı ile açıklanabilir. Diğer bir deyişle bedenin özellikleri eylem ve ilişkilerde başattır. 


15. Soru

Sağlık ve Hastalık Sosyolojisinde Feminist teori esas olarak neyi tartışmaktadır?

Cevap

Sağlık ve Hastalık Sosyolojisinde Feminist Teori, özelikle kadın bedeninin sosyal
inşası ve erkek egemen toplum tarafından bu bedenin düzenlenmesi konularını
ağırlıklı olarak tartışır


16. Soru

Sosyal İnşacı Perspektif’in beden üzerine görüşleri nelerdir?

Cevap

Sosyal inşacı Perspektif: Fiziksel bedenin algısı, sosyal beden aracılığı ile olmaktadır. Diğer bir deyişle beden fiziksel olarak var ama onun algısı sosyal
pratikler aracılığı ile gerçekleşir.


17. Soru

Fenomenolojik yaklaşımın bedene bakışı nasıldır?

Cevap

Fenomenolojik yaklaşım: Sosyal inşacı bakış açısı içinde de yer alan bu yaklaşım yaşayan beden üzerine odaklanır. Yaşayan bedenin en önemli özelliği kasıtlılıktır.


18. Soru

Navarro’ya göre sağlığın ya da tıbbın sermaye tarafından işgalinin göstergeleri nelerdir?

Cevap

Navarro (1976’dan akt. Kasapo¤lu, 2010), sağlığın veya tıbbın sermaye tarafından işgalinin dört göstergesini şu şekilde sıralamaktad›r:
• “Tıp, artık bireysel doktor-hasta ilişkisi olmaktan çıkarak şirket mantığı ile
yönetilir hale gelmiştir.
• Biyomedikal model ve uzmanlaşma kaçınılmaz olarak hiyerarşik bir yapı
oluşturmuştur.
• Tıp bir endüstri haline dönüştüğünden ilaçlar ve tıbbi teçhizatların üretim ve
bakımı çok büyük bir istihdam alanı oluşturmaktadır.
• Hekimler işçileşmiştir (proleterleşmiştir), hastane yöneticileri hekimlerden
daha üst kademede çalışmaya başlamıştır”


19. Soru

Doktorun meşru gücü nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Kişi, meşru bir şekilde hasta olarak tanımlandığında hasta olmaktadır, hasta rolüne girmektedir. Bu durum doktorun meşru gücü ile bağlantılıdır.


20. Soru

Sevgi ve özdeşim gücü ne demektir?

Cevap

Sevgi ve özdeşim gücü: Gücü kullanan kişinin kişisel özellikleri temelinde, karşıdaki kişinin algısına dayanmaktadır. Diğer bir deyişle doktorun, hastanın kendisi tarafından sevdiği kişilerin yerine konulması söz konusudur. Bu durum ise, hastanın doktorun önerilerini dikkate almasına neden olabilmektedir.


1. Soru

Kurumlar nasıl tanımlanır?

Cevap

Sosyolojinin temel inceleme alanlarından birisi olan kurumlar, genel olarak “kalıplaşmış davranış örüntüleri” şeklinde tanımlanmaktadır.

2. Soru

Sağlık nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Sağlık olgusu ile ilgili en kapsamlı tanım Dünya Sağlık Örgütü (1946) tarafından yapılmaktadır. Bedenen, ruhen ve sosyal olarak iyi olma hali şeklinde ifade edilebilen bu kavram, sosyolojinin önemli çalışma alanları arasında yer almaktadır.

3. Soru

Sosyal destek kavramı ile ne ifade edilmektedir?

Cevap

Sosyal destek, kriz zamanında kişilerin bu sorunlarla baş etmeleri konusunda yardımcı olan farklı kaynakları ifade etmektedir.

4. Soru

“Medikal Sosyoloji” ilk ne zaman ortaya çıkmıştır?

Cevap

Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi’nin ilk örneği olarak kabul edilen “Medikal Sosyoloji”nin 1940’lı yıllarda ortaya çıktığını söylemek mümkündür.

5. Soru

Sağlık ve Hastalık Sosyolojisinde, Parsons ve yapısal işlevselciliğin etkinliliğini
azaltan ilk sistemli yaklaşım hangisidir?

Cevap

Sağlık ve Hastalık Sosyolojisinde, Parsons ve yapısal işlevselciliğin etkinliliğini
azaltan ilk sistemli yaklaşım Sembolik Etkileşimcilik olarak kabul edilmektedir.

6. Soru

“Kültürden kültüre değiştiği için tek bir sağlık hastalık tanımı yapılamaz” örneği sembolik etkileşimciliğin hangi özelliği ile ilgilidir.

Cevap

Sağlık ve hastalık nesnel olarak tanımlanamaz.

7. Soru

Sembolik Etkileşimcilik kuramının Sağlık ve Hastalık Sosyolojisindeki uygulama
alanlarından bir tanesi nedir?

Cevap

Sembolik Etkileşimcilik kuramının Sağlık ve Hastalık Sosyolojisindeki uygulama
alanlarından bir tanesi, irrasyonel olarak kavramsallaştırılan eylemlerin (özellikle
hasta davranışı) incelenmesidir.

8. Soru

Hasta rolü kavramı ne amaçla geliştirilmiştir?

Cevap

Hasta rolü kişilerin davranmaktan ziyade eylemde bulunduklarını göstermek amacı ile geliştirilmiştir?

9. Soru

Meşru güç ne anlama gelmektedir?

Cevap

Meflru güç: Meflru olmasından kaynaklanan güçtür. Ataerkil sistemde kadının
kocasına itaat etmesi, meşru olan davranışları yerine getirmesi anlamına gelir.

10. Soru

Zorlayıcı güç ne demektir?

Cevap

Zorlayıcı güç: Ceza korkusuna dayanır. Burada algılanan ceza önemlidir.

11. Soru

Bilgi gücü ne demektir?

Cevap

Bilgi gücü: Tarafların birbirlerini sahip oldukları bilgi aracılığı ile etkilemeleridir. Bu noktada uzmanlık gücü ile benzerlik gösterdiğini ileri sürmek mümkündür

12. Soru

İşlevsel yaklaşımın temel hedefi nedir?

Cevap

Uyum üzerine vurgu yapan işlevselci Yaklaşım, toplumun temel kurumlarından
olan ailenin devamlılığını hedeflemektedir.

13. Soru

Çatışma teorisinin ana bakış açısı nedir?

Cevap

Çatışma teorisi, toplumun birbirleri ile çatışan çıkarlara sahip gruplardan oluştuğunu ileri sürmektedir ve çıkar çatışmasının özünde, bazı grupların diğerlerine göre daha az kaynaklara ulaşabilmesi yatmaktadır.

14. Soru

Beden üzerine Naturalistik perspektif neyi savunmaktadır?

Cevap

Naturalistik perspektif: Onsekizinci yüzyılda ortaya çıkan bu yaklaşım, günümüz Batı söyleminde etkin olarak varlığına devam etmektedir. İnsan eylemleri ve ilişkileri, biyolojik unsurlar aracılığı ile açıklanabilir. Diğer bir deyişle bedenin özellikleri eylem ve ilişkilerde başattır. 

15. Soru

Sağlık ve Hastalık Sosyolojisinde Feminist teori esas olarak neyi tartışmaktadır?

Cevap

Sağlık ve Hastalık Sosyolojisinde Feminist Teori, özelikle kadın bedeninin sosyal
inşası ve erkek egemen toplum tarafından bu bedenin düzenlenmesi konularını
ağırlıklı olarak tartışır

16. Soru

Sosyal İnşacı Perspektif’in beden üzerine görüşleri nelerdir?

Cevap

Sosyal inşacı Perspektif: Fiziksel bedenin algısı, sosyal beden aracılığı ile olmaktadır. Diğer bir deyişle beden fiziksel olarak var ama onun algısı sosyal
pratikler aracılığı ile gerçekleşir.

17. Soru

Fenomenolojik yaklaşımın bedene bakışı nasıldır?

Cevap

Fenomenolojik yaklaşım: Sosyal inşacı bakış açısı içinde de yer alan bu yaklaşım yaşayan beden üzerine odaklanır. Yaşayan bedenin en önemli özelliği kasıtlılıktır.

18. Soru

Navarro’ya göre sağlığın ya da tıbbın sermaye tarafından işgalinin göstergeleri nelerdir?

Cevap

Navarro (1976’dan akt. Kasapo¤lu, 2010), sağlığın veya tıbbın sermaye tarafından işgalinin dört göstergesini şu şekilde sıralamaktad›r:
• “Tıp, artık bireysel doktor-hasta ilişkisi olmaktan çıkarak şirket mantığı ile
yönetilir hale gelmiştir.
• Biyomedikal model ve uzmanlaşma kaçınılmaz olarak hiyerarşik bir yapı
oluşturmuştur.
• Tıp bir endüstri haline dönüştüğünden ilaçlar ve tıbbi teçhizatların üretim ve
bakımı çok büyük bir istihdam alanı oluşturmaktadır.
• Hekimler işçileşmiştir (proleterleşmiştir), hastane yöneticileri hekimlerden
daha üst kademede çalışmaya başlamıştır”

19. Soru

Doktorun meşru gücü nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Kişi, meşru bir şekilde hasta olarak tanımlandığında hasta olmaktadır, hasta rolüne girmektedir. Bu durum doktorun meşru gücü ile bağlantılıdır.

20. Soru

Sevgi ve özdeşim gücü ne demektir?

Cevap

Sevgi ve özdeşim gücü: Gücü kullanan kişinin kişisel özellikleri temelinde, karşıdaki kişinin algısına dayanmaktadır. Diğer bir deyişle doktorun, hastanın kendisi tarafından sevdiği kişilerin yerine konulması söz konusudur. Bu durum ise, hastanın doktorun önerilerini dikkate almasına neden olabilmektedir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!