Aile Sosyolojisi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Aile Sosyolojisi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Aile Ve Çocuk

1. Soru

Yetişkin eşlerden ve çocuklardan oluşan, birbirine duygusal açıdan bağlanmış, ekonomik, sosyal duygusal hak ve sorumlulukları paylaşan toplumsal sisteme ne denilmektedir?

Cevap

Aile, yetişkin eşlerden ve çocuklardan oluşan, birbirine duygusal açıdan bağlanmış, ekonomik, sosyal duygusal hak ve sorumlulukları paylaşan bir toplumsal sistemi oluşturmaktadır.


2. Soru

Çocuk ilk toplumsal yaşantılarını nasıl öğrenir?

Cevap

Çocuk ilk toplumsal davranışlarını, aile üyeleri ile etkileşim kurarak ve onları taklit ederek öğrenir.


3. Soru

Çocukluk ne demektir?

Cevap

Çocukluk yaşam sürecimizin doğal ve değişmez halkalarından biridir. Çocukluk bebekliğin tersine doğal bir gerçeklik değil, sosyo-kültürel bir kavramdır. Bu nedenle öteki toplumsal kavramlar gibi norm ve değerlere göre göreli olarak belirlenir.


4. Soru

Fransız Philippe Aries’in 1962 yılında çocuklara ilişkin yazmış olduğu eserinin adı nedir?

Cevap

Fransız Philippe Aries 1962 yılında çocuklara ilişkin “Yüzyıllar Boyunca Çocukluk” adlı eseri yazmıştır.


5. Soru

Sosyalizasyonun işlevi nedir?

Cevap

Sosyalizasyon süreci insanın gelişiminde önemli bir faktördür ve insanın içinde yaşadığı toplumun kültürel norm ve değerlerini öğrenerek sosyal bir varlık haline gelmesini sağlar. 


6. Soru

Sosyalleşme/sosyalizasyon nedir?

Cevap

Birey grupların yardımı ile kendi sosyal olma sürecini yaratır, geliştirir. Kişinin bu sosyal olma hallerini yaşadığı sürece ise sosyalleşme/sosyalizasyon süreci denir.


7. Soru

Sosyalizasyon sürecinin amaçları nelerdir?

Cevap

Sosyalizasyon sürecinin amaçları;
• Doğru ve yanlış anlamak, güdüleri kontrol etmek,
• Bizleri toplumsal cinsiyetçi, mesleki ve ana-babalık gibi sosyal rollerimize uygun hazırlamak,
• Bizlerin toplumsal yaşama saygı, sorumluluk ve değer atfederek yaşamak için koruyucu ve onaylayıcı bireyler olmamızı sağlamaktır (Arnett, 1995).


8. Soru

Sosyalleşmenin aşamaları nelerdir?

Cevap

Sosyologlar sosyalleşmenin genellikle iki aşamada gerçekleştiğinden söz etmektedir. Birincil sosyalleşme, bebeklik ve çocukluğun ilk döneminde gerçekleşir. Bu sosyalleşme süreci birincil grup olarak adlandırabileceğimiz ailede başlar. İkincil sosyalleşme ise çocukluktan sonraki dönem ile olgunluk döneminde gerçekleşir. Bu aşamada sosyalleşmenin ilk aracı olan aileden sorumluluğun bir kısmını alır ve bunu okullara, toplumsal gruplara ve iletişim araçlarına devreder (Giddens, 2005: 25-28).


9. Soru

Sembolik etkileşimciliğin odağı nedir?

Cevap

Sembolik etkileşimciliğin insanın toplumsal yaşamına yönelik akıl yürütmeleri, daha çok mikro süreçlere odaklanarak bireyin gündelik yaşamda toplumla ilişkisi, bu ilişki çerçevesinde geliştirdiği benliği ve anlamlandırma süreçlerine odaklanır.


10. Soru

Sembolik etkileşimciliğin sosyolojik yaklaşımlara katkısı nedir?

Cevap

Sembolik etkileşimcilik, çocuğun ben olarak toplumsal sembollere kattığı anlamlar ve çeşitli rol alma (role taking) süreçleriyle toplumla deneyimini açıklayarak hem aile sosyolojisi ve çocuğun sosyalizasyon süreci hem de genel sosyolojik (ve sosyal psikolojik) yaklaşımlara oldukça önemli katkılar sağlamıştır.


11. Soru

Oyunun çocuğun sosyalleşmesindeki rolü nedir?

Cevap

Bir çocuğun farklı rolleri devralarak yetişkinlerin dünyasını taklit ettiği oyunlar, çocuğun sosyalizasyon sürecinde sembolik bir öneme sahiptir. Oyun pratiği sayesinde, çocuğun dünyası toplumsal dünyanın sembolik bir temsili halini alır. Bu sayede, çocuğun farklı meslek grupları, toplumsal roller ve davranış biçimlerini öğrenmesi söz konusudur (Baldwin, 1986: 95).


12. Soru

Grup oyunlarının çocuklar için sağladığı yararlar nelerdir?

Cevap

Çocuk, grupla oyun sürecinde dışsal olarak belirlenmiş olan kuralların sınırları dahilinde kendi davranışlarını nasıl belirleyebileceğini içselleştirir. Bunun yanı sıra oyunun pratiğinin bir toplumsal grup içerisinde, örneğin diğer çocuklarla, gerçekleştiriliyor oluşu çocuğun zihin dünyasında öteki benliklerin de oluşmasını sağlayan bir öğrenme deneyimidir.


13. Soru

İşlevselci yaklaşım için sosyalizasyon nedir?

Cevap

İşlevselci yaklaşım açısından sosyalizasyon, sistemin zaman içinde sürekliliğini açıklamaya yarayan araçtır.


14. Soru

Feminist yaklaşımın kadınlık kimliğine ilişkin algıları nasıl olduğunu savunmaktadır?

Cevap

Feminist yaklaşım, kadınlık kimliğinin ev ve ev dolayısıyla tanımlanmasının çocuk bakımının birincil muhatabı olarak görülmesinin kadını özel alana bağımlı kıldığını, toplumsal yaşamda güçsüzleştirdiğini ve kadının ev içi emeğini sömürdüğünü söyler (Connell, 1998: 169).


15. Soru

Psikanalitik yaklaşımın çocukluk dönemine bakışı nasıldır?

Cevap

Psikanalitik yaklaşım çocukluk döneminde edinilen bazı tutumların kalıcı olduğu görüşünü ileri sürmektedir. Çocukluk döneminde edinilen bazı çelişkiler, yaşam boyu devam etmekte ve bu çocuğun davranışlarına yansımaktadır.


16. Soru

Ailenin çocuğun ruh sağlığına etkisi nasıldır?

Cevap

Aile içinde benimsediği davranışlar toplum içinde onu yönlendirir. Doğuştan olma bazı ruhsal sorunlar dışında bir çocuğun ruh sağlığını da sağlıksızlığını da belirleyici öğeler içinde aile önemli bir işleve sahiptir. Ailede babanın alkol kullanımı, kumarı, eşini aldatması, dövmesi, işsiz kalması aile dengesini bozar ve bu durumda çocuklarda derin izler bırakabilir (Yörüko¤lu, 1989)


17. Soru

Piaget bilişsel gelişimi nasıl açıklamaktadır?

Cevap

Piaget (1952) düşüncenin birden ortaya çıkmadığını, çocuğun zihinsel gelişmesinin, fiziksel olgunlaşmasının yanı sıra, çevresine, deneyimlerine ve toplumsal aktarmalara (çocuğun çevresindeki kişilerden dil aracılığı ile bir şeyler öğrenmesi) bağlı bulunduğunu ve erken uyarı ve etkileşimle geliştirildiğini ileri sürmektedir.


18. Soru

Kırsal aileler nasıl tarif edilmektedir?

Cevap

Kırsal Aileler: Geleneksel ailedir. Çoğunlukla ana-baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile ve azınlıkta da evlenen çocukların aileden ayrılmaması nedeni ile birden fazla ailelerin bulunduğu geniş ailelerden oluşmaktadır. Geniş ailelerin varlığını sürdüren etkenler daha çok ekonomiktir. Kırsal ailelerde çocuklar, küçük yaşlardan başlayarak, aileye ekonomik güç olarak katkıda bulunurlar.


19. Soru

Gecekondu aileler ne demektir?

Cevap

Gecekondu Aileler: Gelenekselliğin ve modernliğin birlikte yaşandığı geçiş süreci aileleri. Genel olarak, köylerden kopup kentlere gelenlerin barındıkları mekansal alanların ailelerdir.


20. Soru

Aile yapısının çocuk yetiştirme üzerine etkisi nasıldır?

Cevap

Çocuk yetiştirmede önemli bir sorumluluğu olan aile yapısının çocuk üzerindeki etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz;
• Aile yapısı ve aile içi ilişkiler çocuk ve gençlerin kişilik oluşumunda etkilidir,
• Aile yapısı ve aile içi ilişkiler çocuk ve gençlerin psikofizyolojik ve cinsel gelişmelerini belirler, mevcut sorunları pekiştirir,
• Aile, çocuk ve gençlerin ekonomik durumunu belirler,
• Çocuk ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirmelerinde aile yapısı, aile içi ilişkiler ve ailenin beklentileri etkili olmaktadır (Bilhan, 1986).


1. Soru

Yetişkin eşlerden ve çocuklardan oluşan, birbirine duygusal açıdan bağlanmış, ekonomik, sosyal duygusal hak ve sorumlulukları paylaşan toplumsal sisteme ne denilmektedir?

Cevap

Aile, yetişkin eşlerden ve çocuklardan oluşan, birbirine duygusal açıdan bağlanmış, ekonomik, sosyal duygusal hak ve sorumlulukları paylaşan bir toplumsal sistemi oluşturmaktadır.

2. Soru

Çocuk ilk toplumsal yaşantılarını nasıl öğrenir?

Cevap

Çocuk ilk toplumsal davranışlarını, aile üyeleri ile etkileşim kurarak ve onları taklit ederek öğrenir.

3. Soru

Çocukluk ne demektir?

Cevap

Çocukluk yaşam sürecimizin doğal ve değişmez halkalarından biridir. Çocukluk bebekliğin tersine doğal bir gerçeklik değil, sosyo-kültürel bir kavramdır. Bu nedenle öteki toplumsal kavramlar gibi norm ve değerlere göre göreli olarak belirlenir.

4. Soru

Fransız Philippe Aries’in 1962 yılında çocuklara ilişkin yazmış olduğu eserinin adı nedir?

Cevap

Fransız Philippe Aries 1962 yılında çocuklara ilişkin “Yüzyıllar Boyunca Çocukluk” adlı eseri yazmıştır.

5. Soru

Sosyalizasyonun işlevi nedir?

Cevap

Sosyalizasyon süreci insanın gelişiminde önemli bir faktördür ve insanın içinde yaşadığı toplumun kültürel norm ve değerlerini öğrenerek sosyal bir varlık haline gelmesini sağlar. 

6. Soru

Sosyalleşme/sosyalizasyon nedir?

Cevap

Birey grupların yardımı ile kendi sosyal olma sürecini yaratır, geliştirir. Kişinin bu sosyal olma hallerini yaşadığı sürece ise sosyalleşme/sosyalizasyon süreci denir.

7. Soru

Sosyalizasyon sürecinin amaçları nelerdir?

Cevap

Sosyalizasyon sürecinin amaçları;
• Doğru ve yanlış anlamak, güdüleri kontrol etmek,
• Bizleri toplumsal cinsiyetçi, mesleki ve ana-babalık gibi sosyal rollerimize uygun hazırlamak,
• Bizlerin toplumsal yaşama saygı, sorumluluk ve değer atfederek yaşamak için koruyucu ve onaylayıcı bireyler olmamızı sağlamaktır (Arnett, 1995).

8. Soru

Sosyalleşmenin aşamaları nelerdir?

Cevap

Sosyologlar sosyalleşmenin genellikle iki aşamada gerçekleştiğinden söz etmektedir. Birincil sosyalleşme, bebeklik ve çocukluğun ilk döneminde gerçekleşir. Bu sosyalleşme süreci birincil grup olarak adlandırabileceğimiz ailede başlar. İkincil sosyalleşme ise çocukluktan sonraki dönem ile olgunluk döneminde gerçekleşir. Bu aşamada sosyalleşmenin ilk aracı olan aileden sorumluluğun bir kısmını alır ve bunu okullara, toplumsal gruplara ve iletişim araçlarına devreder (Giddens, 2005: 25-28).

9. Soru

Sembolik etkileşimciliğin odağı nedir?

Cevap

Sembolik etkileşimciliğin insanın toplumsal yaşamına yönelik akıl yürütmeleri, daha çok mikro süreçlere odaklanarak bireyin gündelik yaşamda toplumla ilişkisi, bu ilişki çerçevesinde geliştirdiği benliği ve anlamlandırma süreçlerine odaklanır.

10. Soru

Sembolik etkileşimciliğin sosyolojik yaklaşımlara katkısı nedir?

Cevap

Sembolik etkileşimcilik, çocuğun ben olarak toplumsal sembollere kattığı anlamlar ve çeşitli rol alma (role taking) süreçleriyle toplumla deneyimini açıklayarak hem aile sosyolojisi ve çocuğun sosyalizasyon süreci hem de genel sosyolojik (ve sosyal psikolojik) yaklaşımlara oldukça önemli katkılar sağlamıştır.

11. Soru

Oyunun çocuğun sosyalleşmesindeki rolü nedir?

Cevap

Bir çocuğun farklı rolleri devralarak yetişkinlerin dünyasını taklit ettiği oyunlar, çocuğun sosyalizasyon sürecinde sembolik bir öneme sahiptir. Oyun pratiği sayesinde, çocuğun dünyası toplumsal dünyanın sembolik bir temsili halini alır. Bu sayede, çocuğun farklı meslek grupları, toplumsal roller ve davranış biçimlerini öğrenmesi söz konusudur (Baldwin, 1986: 95).

12. Soru

Grup oyunlarının çocuklar için sağladığı yararlar nelerdir?

Cevap

Çocuk, grupla oyun sürecinde dışsal olarak belirlenmiş olan kuralların sınırları dahilinde kendi davranışlarını nasıl belirleyebileceğini içselleştirir. Bunun yanı sıra oyunun pratiğinin bir toplumsal grup içerisinde, örneğin diğer çocuklarla, gerçekleştiriliyor oluşu çocuğun zihin dünyasında öteki benliklerin de oluşmasını sağlayan bir öğrenme deneyimidir.

13. Soru

İşlevselci yaklaşım için sosyalizasyon nedir?

Cevap

İşlevselci yaklaşım açısından sosyalizasyon, sistemin zaman içinde sürekliliğini açıklamaya yarayan araçtır.

14. Soru

Feminist yaklaşımın kadınlık kimliğine ilişkin algıları nasıl olduğunu savunmaktadır?

Cevap

Feminist yaklaşım, kadınlık kimliğinin ev ve ev dolayısıyla tanımlanmasının çocuk bakımının birincil muhatabı olarak görülmesinin kadını özel alana bağımlı kıldığını, toplumsal yaşamda güçsüzleştirdiğini ve kadının ev içi emeğini sömürdüğünü söyler (Connell, 1998: 169).

15. Soru

Psikanalitik yaklaşımın çocukluk dönemine bakışı nasıldır?

Cevap

Psikanalitik yaklaşım çocukluk döneminde edinilen bazı tutumların kalıcı olduğu görüşünü ileri sürmektedir. Çocukluk döneminde edinilen bazı çelişkiler, yaşam boyu devam etmekte ve bu çocuğun davranışlarına yansımaktadır.

16. Soru

Ailenin çocuğun ruh sağlığına etkisi nasıldır?

Cevap

Aile içinde benimsediği davranışlar toplum içinde onu yönlendirir. Doğuştan olma bazı ruhsal sorunlar dışında bir çocuğun ruh sağlığını da sağlıksızlığını da belirleyici öğeler içinde aile önemli bir işleve sahiptir. Ailede babanın alkol kullanımı, kumarı, eşini aldatması, dövmesi, işsiz kalması aile dengesini bozar ve bu durumda çocuklarda derin izler bırakabilir (Yörüko¤lu, 1989)

17. Soru

Piaget bilişsel gelişimi nasıl açıklamaktadır?

Cevap

Piaget (1952) düşüncenin birden ortaya çıkmadığını, çocuğun zihinsel gelişmesinin, fiziksel olgunlaşmasının yanı sıra, çevresine, deneyimlerine ve toplumsal aktarmalara (çocuğun çevresindeki kişilerden dil aracılığı ile bir şeyler öğrenmesi) bağlı bulunduğunu ve erken uyarı ve etkileşimle geliştirildiğini ileri sürmektedir.

18. Soru

Kırsal aileler nasıl tarif edilmektedir?

Cevap

Kırsal Aileler: Geleneksel ailedir. Çoğunlukla ana-baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile ve azınlıkta da evlenen çocukların aileden ayrılmaması nedeni ile birden fazla ailelerin bulunduğu geniş ailelerden oluşmaktadır. Geniş ailelerin varlığını sürdüren etkenler daha çok ekonomiktir. Kırsal ailelerde çocuklar, küçük yaşlardan başlayarak, aileye ekonomik güç olarak katkıda bulunurlar.

19. Soru

Gecekondu aileler ne demektir?

Cevap

Gecekondu Aileler: Gelenekselliğin ve modernliğin birlikte yaşandığı geçiş süreci aileleri. Genel olarak, köylerden kopup kentlere gelenlerin barındıkları mekansal alanların ailelerdir.

20. Soru

Aile yapısının çocuk yetiştirme üzerine etkisi nasıldır?

Cevap

Çocuk yetiştirmede önemli bir sorumluluğu olan aile yapısının çocuk üzerindeki etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz;
• Aile yapısı ve aile içi ilişkiler çocuk ve gençlerin kişilik oluşumunda etkilidir,
• Aile yapısı ve aile içi ilişkiler çocuk ve gençlerin psikofizyolojik ve cinsel gelişmelerini belirler, mevcut sorunları pekiştirir,
• Aile, çocuk ve gençlerin ekonomik durumunu belirler,
• Çocuk ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirmelerinde aile yapısı, aile içi ilişkiler ve ailenin beklentileri etkili olmaktadır (Bilhan, 1986).

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!