Afet Yönetimi 2 Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Afet Yönetimi 2 Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İçişleri Ve Sağlık Bakanlıklarının Afet Yönetim Sistemi İçindeki Yeri Görev Ve Sorumlulukları

1. Soru

İçişleri Bakanlığı afet yönetimi sisteminde hangi bakımdan önem taşımaktadır?

Cevap

İçişleri Bakanlığının Anayasada güvence altına alınan temel hak ve hürriyetleri esas alarak, yurdun iç güvenliğinin ve asayişinin sağlanmasında; kamu düzeninin ve genel ahlakın korunmasında; kaçakçılığın men ve takibinde görevli ve yetkili olması, Bakanlığı bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin her aşamasında aktif hale getirmektedir. Karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve göç, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesi görevleri afet ve acil durum yönetimi döngüsünün afet öncesi risk azaltma, afet sırası kriz yönetimi ve afet sonrası iyileştirme aşamaları bakımından önem taşımaktadır.


2. Soru

Sağlık Bakanlığı afet yönetimi sistemi için hangi bakımdan önem taşımaktadır?

Cevap

Sağlık Bakanlığının herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesi bağlamında, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesinde görevli ve yetkili olması, bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin her aşamasında faaliyette bulunmasına imkân sağlamaktadır. Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesi ile ilgili sağlık sistemini yönetmesi ve politikaları belirlemesi afet ve acil durum yönetimi döngüsünün afet öncesi risk azaltma, afet sırası kriz yönetimi ve afet sonrası iyileştirme aşamaları bakımından önem taşımaktadır.


3. Soru

İçişleri Bakanlığının görevleri nelerdir?

Cevap

İçişleri Bakanlığı, Anayasada güvence altına alınan temel hak ve hürriyetleri esas alarak, yurdun iç güvenliğinin ve asayişinin sağlanmasında; kamu düzeninin ve genel ahlakın korunmasında; kaçakçılığın men ve takibinde; yurt sathında göç, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesinde görevli ve yetkilidir.


4. Soru

İçişleri Bakanlığı tarafından ulusal kaynaklarla yürütülen önemli projeler nelerdir?

Cevap

İçişleri Bakanlığı tarafından ulusal kaynaklarla yürütülen önemli proje ve faaliyetler arasında teftiş faaliyetleri, hizmet içi eğitim faaliyetleri, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ) alanında yürütülen faaliyetler, Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi Değişimi Mekanizması (TDBDM / TAIEX) kapsamında yürütülen faaliyetler, sosyal entegrasyon projeleri, Kimlik Paylaşımı Projesi, Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES), Türkiye’de Yerel Yönetim Reformunun Kurumsallaştırılması Programı (LAR-I, II, III), Bulut Belediye Projesi, 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi ve Van İlinde Yerinden Olmuş Kişilerin Kent Hayatına Ekonomik ve Sosyal Entegrasyonu Projesi gibi ulusal projeler sayılabilir.


5. Soru

İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar tarafından hangi alanlarda uluslararası faaliyet ve projeler yürütülmektedir?

Cevap

İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları olan Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından özellikle sınır güvenliği, göç yönetimi, olay yeri inceleme kapasitesinin geliştirilmesi, kamu düzeni yönetimi vb. alanlarda pek çok faaliyet ve proje yürütülmektedir.


6. Soru

İçişleri Bakanlığının afet yönetimi sistemindeki yerine ilişkin çıkarılan yönergeler nelerdir?

Cevap

 • İçişleri Bakanlığı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönergesi,
 • İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) Yönergesi,
 • Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Yönergesi’dir.

7. Soru

Türkiye Afet Müdahale Planında (TAMP) İçişleri Bakanlığına verilen görevler nelerdir?

Cevap

Türkiye Afet Müdahale Planında (TAMP) İçişleri Bakanlığına bütün hizmet servislerinde görev verilmiştir. Operasyon servisi acil durum alt servisinin hizmet gruplarından güvenlik ve trafik hizmet grubu, yangın hizmet grubu ve tahliye yerleştirme ve planlama hizmet grubunun ana çözüm ortağı İçişleri Bakanlığıdır. Operasyon servisi ön iyileştirme alt servisinin hizmet gruplarından defin hizmet grubunun da ana çözüm ortağı İçişleri Bakanlığıdır.


8. Soru

Hangi hizmet gruplarında İçişleri Bakanlığı destek çözüm ortağı olmaktadır?

Cevap

Operasyon servisindeki hizmet gruplarından, haberleşme; ulaşım altyapı; arama ve kurtarma; sağlık; barınma; beslenme; psikososyal destek; hasar tespit; enkaz kaldırma; gıda, tarım ve hayvancılık; altyapı; nakliye ve KBRN hizmet gruplarında İçişleri Bakanlığı destek çözüm ortağıdır. Aynı zamanda, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında lojistik ve bakım servisinin hizmet gruplarından, hizmet grupları lojistiği hizmet grubu; ayni bağış depo yönetimi ve dağıtım hizmet grubu; teknik destek ve ikmal hizmet grubu; kaynak yönetimi hizmet gruplarının destek çözüm ortaklarındandır. Finans ve idari işler servisinin hizmet gruplarından ise satın alma ve kiralama hizmet grubu; ulusal ve uluslararası nakdi bağış hizmet grubu destek çözüm ortaklarındandır. İçişleri Bakanlığı bilgi yönetimi, değerlendirme ve izleme hizmet grubunun da destek çözüm ortağıdır.


9. Soru

İçişleri Bakanlığının teşkilat yapısı nelerden oluşur?

Cevap

İçişleri Bakanlığı teşkilat yapısı 3152 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. İçişleri Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir. Bakanlık teşkilatının en üst amiri Bakan’dır.


10. Soru

İçişleri Bakanının görevleri nelerdir?

Cevap

Bakan, Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Bakanlık teşkilatında Bakan’a bağlı ve gerek Bakan’a gerekse Bakanlığa verilen görevlerde Bakana yardımcı olmak üzere Bakan Yardımcısı yer almaktadır.


11. Soru

3152 sayılı Kanuna göre Bakanlık merkez teşkilatı hangi birimlerden meydana gelir?

Cevap

3152 sayılı Kanuna göre Bakanlık merkez teşkilatı, Müsteşar, Müsteşar yardımcıları, sürekli kurullar, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.


12. Soru

İçişleri Bakanlığı teşkilatında Müsteşarın görevleri nelerdir?

Cevap

İçişleri Bakanlığı teşkilatında Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısıdır. Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarını kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Mülkiye Teftiş Kurulu hariç Bakanlığın kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder. Müsteşar, hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. İçişleri Bakanlığında ana hizmet kuruluşları ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda, Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.


13. Soru

İçişleri Bakanlığı ana hizmet birimleri nelerden oluşur?

Cevap

 • İller İdaresi Genel Müdürlüğü,
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,
 • Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü,
 • Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı,
 • Dernekler Dairesi Başkanlığı,
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı birimlerinden oluşur.

14. Soru

İçişleri Bakanlığı danışma ve denetim birimleri nelerden oluşur?

Cevap

 • Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı,
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı,
 • Hukuk Müşavirliği,
 • Bakanlık Müşavirleri,
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden oluşur.

15. Soru

İçişleri Bakanlığı yardımcı birimleri nelerdir?

Cevap

 • Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi,
 • Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER),
 • Personel Genel Müdürlüğü,
 • Eğitim Dairesi Başkanlığı,
 • İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
 • Özel Kalem Müdürlüğü,
 • Bakan Genel Sekreterliği’dir.

16. Soru

İller İdaresi Genel Müdürlüğünün görevleri nelerdir?

Cevap

İller İdaresi Genel Müdürlüğü, yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ait bilgileri toplayıp değerlendirmektedir. Mülki idare birimlerinin kurulması ve kaldırılması işlemlerini yürütmektedir. Afet ve acil durumlarda toplanan yardımlarda dahil yardım toplama faaliyetlerini takip etmektedir. Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarının genel yönetimini takip etmektedir.


17. Soru

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri nelerdir?

Cevap

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre takip edilecek politikaların tespitine dair çalışmaları ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yapmaktadır. Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini vermekte, nüfus hareketlerini takip etmektedir. Afet ve acil durumlarda meydana gelen ölüm ve kayıplarla ilgili nüfus hareketlerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü takip etmektedir.


18. Soru

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün görevleri nelerdir?

Cevap

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını belirlemektedir. İçişleri Bakanlığı mahalli idareleri, afet ve acil durumlarla ilgili yürütecekleri hizmetlerde dahil olmak üzere, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yönlendirmektedir.


19. Soru

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri nelerdir?

Cevap

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın merkez birimlerinin, bağlı kuruluşların, il ve ilçelerin ve mahalli idarelerle, bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin işlem ve hesaplarını teftiş etmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda inceleme, araştırma ve soruşturma yapmaktadır. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı, bağlı kuruluşları ile mahalli idarelerin verdiği hizmetlerin geliştirilmesi için rehberlik etmektedir. Afet yönetimi bağlamında, illerde ve ilçelerde afet ve acil durum yönetiminden birinci derecede sorumlu valileri ve kaymakamları Mülkiye müfettişleri denetlemekte ve afet ve acil durum yönetimi, güvenlik ve kriz yönetimi ile ilgili rehberlik etmektedirler.


20. Soru

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin kuruluş amacı nedir?

Cevap

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, bakanlık ve bağlı kuruluşlarının görev, yetki ve sorumluluğunda olan hizmetlerle ilgili olarak, yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlara ulusal ve yerel düzeyde müdahalenin ve buna ilişkin hazırlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla kurulmuştur.


21. Soru

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine bağlı çalışma grupları nelerdir?

Cevap

 • Başkana bağlı Sevk Tehiri Çalışma Grubu,
 • Mevzuat ve Değerlendirme Çalışma Grubu,
 • Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Çalışma Grubu,
 • Plan ve Koordinasyon Çalışma Grubu,
 • Toplumsal Olaylar Çalışma Grubu,
 • İdari İşler ve Eğitim Çalışma Grubu,
 • Sivil Savunma ve Seferberlik Çalışma Grubu olmak üzere 7 çalışma grubu bulunmaktadır.

22. Soru

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezleri (GAMER) hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezleri, yurt içinde kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla 11 Nisan 2017 tarihinde kurulmuştur.


23. Soru

GAMER’in görevleri nelerdir?

Cevap

GAMER’in görevleri; kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik faaliyetler ile doğal, insan ve teknolojik kaynaklı acil durumlarda ortaya çıkan her türlü güvenlik riskine karşı;

 • Olay öncesi, anı ve sonrası süreçleri doğru, hızlı ve etkin bir şekilde yönetmek,
 • Gerekli analiz ve planlama çalışmalarını yapmak, çözümler üretmek, kararlar almak, eğitim ve tatbikatlar düzenlemek,
 • Görev ve sorumluluk kapsamıyla ilgili bütünleşik görüntü, bilgi ve veri sistemleri oluşturmak,
 • Bakanlık birim ve bağlı kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve yönlendirme yapmak,
 • Bakanlık ile diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Bakanlık ile valilikler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve yönlendirme yapmak,
 • Bakanlık ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Ulusal düzeyde risk oluşturan kritik tesis yapı ve yatırımların güvenliklerine ilişkin iş ve işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak,
 • İlin imkân ve kapasitesini aşan olaylarda, il kapasitesinin müdahalede yeterli düzeye gelmesi için Bakanlık merkez birimleri ve bağlı kuruluşları ile diğer illerden ihtiyaçların (personel, araç, malzeme v.b.) karşılanmasına yönelik çalışmaları koordine etmek,
 • Yukarıda belirtilen süreçlerin her aşamasında tedbirler geliştirmektir.

24. Soru

GAMER’in Çalışma Usul ve Esasları nasıldır?

Cevap

 • GAMER, 7 gün 24 saat esasına göre çalışır,
 • Olağan durumlarda çekirdek kadro ile faaliyet gösterir,
 • Acil durumlarda ise tam kadro durumuna geçilir,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı ile Bakanlık merkez birimlerinin ilgili kısımları, GAMER ile entegre bir şekilde görevlerini yürütür, GAMER’in haberleşme, bilgi ve belge akışı, GAMER bünyesinde kurulacak olan kesintisiz ve güvenli haberleşme sistemi üzerinden yapılır,
 • GAMER’in haber kaynağını, İl GAMER’ler ile Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekât Merkezleri ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları oluşturur. İhtiyaca göre Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığından gerekli bilgi ve belge akışı sağlanır.

25. Soru

GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulunun kuruluş amacı nelerdir?

Cevap

Güvenlik kaynaklı acil durumlar öncesinde hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında müdahale, olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını değerlendirmek, bunlara ilişkin alınacak önlemleri belirlemek, bu önlemlerin uygulanmasını ve il düzeyinde koordinasyonu sağlamak amacıyla her ilde İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.


26. Soru

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2013 yılında kurulmuştur.


27. Soru

Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı, merkez, taşra, yurtdışı ile eğitim birimleri, öğrenci yurtları, Polis Bakım ve Yardım Sandığı ve Polis Moral Eğitim Merkezlerinden oluşmaktadır.


28. Soru

Jandarma Genel Komutanlığı nasıl tanımlanır?

Cevap

Emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan, diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren, İçişleri Bakanlığına bağlı silahlı genel kolluk kuvvetidir.


29. Soru

Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatı nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatı, merkez, taşra, yurtdışı ile eğitim birimleri, asayiş kolordu komutanlıkları, havacılık filo komutanlıkları ve Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) Komutanlığından oluşmaktadır.


30. Soru

Jandarma Genel Komutanlığının görevleri nelerdir?

Cevap

Jandarma Genel Komutanlığının görevlerini mülki, adli ve askeri görevler oluşturmaktadır. Bütünleşik afet yönetimi bağlamında Jandarma teşkilatı, sorumluluk bölgesinde polislik görevlerinin tamamını yürütmektedir. Jandarma, mülki görevleri kapsamında, emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamaktadır. Suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almaktadır. İnsan kaçakçılığı ve ticareti dahil her türlü kaçakçılıkla ve terörle mücadele etmektedir. Afet ve acil durumlarda bütün jandarma teşkilatı seferber olmakla birlikte, toplumsal olaylara müdahale, terörle mücadele, sualtı operasyonları, uçak operasyonları, rehine kurtarma, hücre evi baskını, yaşanacak doğa kaynaklı afetlerde hayat kurtarma ve isyan kontrolü gibi afet ve acil durumlarda önemli operasyonel görevleri Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) Komutanlığı yürütmektedir. JÖAK’ın terör olaylarının toplumsal bir afete dönüşmemesi için afet öncesi risk azaltma faaliyetlerinin yanı sıra terör ve diğer her türlü afette arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri afete müdahale ve iyileştirme aşamaları içinde değerlendirilmektedir.


31. Soru

Sahil Güvenlik Komutanlığı nedir?

Cevap

Denizlerde güvenlik ve emniyeti sağlayan, ulusal çıkarları, çevreyi ve doğal kaynakları koruyan, İçişleri Bakanlığına bağlı silahlı genel kolluk kuvvetidir.


32. Soru

Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri nelerdir?

Cevap

Sahil Güvenlik Komutanlığının başlıca görevlerini, denizlerde can ve mal emniyetini sağlamak, deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılık eylemine engel olmak, deniz kirliliğini önlemek amacıyla denetimler yapmak, Türk arama kurtarma sahasında, arama ve kurtarma görevlerini yürütmek, oluşturmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz ve kıyılarda KBRN tehdit ve tehlikeleri ile ilgili önleme, müdahale ve iyileştirme faaliyetlerini yürütmektedir.


33. Soru

Türkiye Afet Müdahale Planına göre, İçişleri Bakanlığının görevleri nelerdir?

Cevap

Türkiye Afet Müdahale Planına göre, İçişleri Bakanlığı; tahliye, yerleştirme ve planlama hizmet grubu, güvenlik ve trafik hizmet grubu, yangın hizmet grubu ve defin hizmet grubu ana çözüm ortağıdır. Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak tahliyenin planlaması, uygulaması ve yerleştirme işlemlerinin yapılmasına, afet ve acil durumlarda meydana gelen yangınlara müdahale çalışmalarının yürütülmesine, afet ve acil durumlarda güvenlik ve trafiğin sağlanmasına, afet ve acil durumlarda vefat edenlerin defin işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik koordinasyondan sorumludur.


34. Soru

İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına afet ve acil durum mevzuatı ile afet ve acil durum yönetimi döngüsünde hangi aşamalarda görevler verilmiştir?

Cevap

İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına afet ve acil durum mevzuatı ile afet ve acil durum yönetimi döngüsünde afet öncesinde risk azaltma ve hazırlık, afet sırasında kriz yönetimi ve afet sonrasında iyileştirme aşamalarında görev verilmiş bulunmaktadır.


35. Soru

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği kapsamında, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların görevleri nelerdir?

Cevap

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği kapsamında, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları KBRN tehdit ve tehlikelerine yönelik bilgi toplama ve istihbarat faaliyetlerini yürütmektedir. İçişleri Bakanlığı ve bağlı güvenlik kuvvetleri, kimyasal, biyolojik ve radyolojik maddelerin bulundurulduğu, kullanıldığı veya nakledildiği yerler ile ulusal ve uluslararası karayolu ağlarının bulunduğu bölgelerde KBRN konularında eğitimli ve donanımlı personelden trafik, güvenlik, kontrol ve çevre emniyet ekipleri kurmaktadır. KBRN ile ilgili önleyici ve caydırıcı tedbirler almak, şüpheliler ile kaçakçılığın men ve takibi konularında faaliyetler yürütmek yine İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının görev alanı içindedir. Tahliye veya boşaltma kararı alınan bölgelerde, belediye ve güvenlik kuvvetleri imkânlarıyla halka gerekli duyuru ve yönlendirme işlemlerinin yapılması, panik ve kargaşanın önlenmesi, halkın güvenli ve emin bölgelere taşınması işleri İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı “Ulusal KBRN Risk Analizi’nin yapılmasının takip ve koordinasyonunda ilgili diğer bakanlık ve kurumlarla birlikte görevlidir.


36. Soru

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, yurt içinde kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulmuştur.


37. Soru

Sağlık Bakanlığının görev alanı nedir?

Cevap

Bakanlık sağlık, sağlığın geliştirilmesi, sağlık araştırmaları, sağlık bilgi sistemleri, acil durum ve afet yönetimi, sağlık yatırımı, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim ve mali hizmetler, dış ilişkiler ve Avrupa Birliği alanlarında hizmet vermektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından görev alanı kapsamında afet yönetimi ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda proje ve faaliyet yürütülmektedir.


38. Soru

663 sayılı KHK ile oluşturulan yapıda Sağlık Bakanlığının merkez teşkilatı hangi birimlerden oluşur?

Cevap

663 sayılı KHK ile oluşturulan yapıda merkez teşkilatı; Müsteşar, Sağlık Politikaları Kurulu, Müsteşar Yardımcıları ve Hizmet Birimlerinden oluşmaktadır. Merkez teşkilatında Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bakan’dan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisidir. Müsteşar Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve Bakan emir ve talimatları doğrultusunda, mevzuata, Bakanlığın amaç ve politikalarına ve stratejik planına uygun bir şekilde düzenlemek ve yürütmekle görevlidir.


39. Soru

Sağlık Bakanlığının hizmet birimleri nelerdir?

Cevap

Bakanlığın hizmet birimleri; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğidir.


40. Soru

Sağlık Bakanlığı afet yönetim döngüsü içinde hangi karar süreçlerine dahil olmaktadır?

Cevap

Sağlık Bakanlığı afet yönetimi ile ilgili plan, program, raporlarının onaylanmasından başlayarak afet yönetimi döngüsü içinde afet öncesi risk azaltma, hazırlık, afet sırası kriz yönetimi ve afet sonrası iyileştirme adımlarında yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin karar süreçlerine dahil olmaktadır.


41. Soru

Afet yönetiminde genel olarak sağlık hizmetleri konusunda görevli olan Sağlık Bakanlığı başka hangi tür afetlerde görevlendirilmiştir?

Cevap

Afet yönetiminde genel olarak sağlık hizmetleri konusunda görevli olan Sağlık Bakanlığı; doğal afetler, iltica ve büyük nüfus hareketleri, büyük yangınlar, tehlikeli ve salgın hastalıklar, radyasyon ve hava kirliliği gibi kimyasal ve teknolojik olaylar (KBRN) gibi afet türleri ile ilgili olarak da ayrıca görevlendirilmiştir.


42. Soru

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinde mevzuatta yapılan hangi değişikliğiyle İçişleri Bakanlığını daha etkin hale getirmiştir?

Cevap

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinde mevzuatta yapılan değişiklikle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması, afet ve acil durumlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığını daha etkin hale getirmiştir.


43. Soru

İçişleri Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları nerede belirtilmiştir?

Cevap

İçişleri Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilmiştir.


44. Soru

İçişleri Bakanlığı teşkilatı hangi teşkilatlar ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir?

Cevap

İçişleri Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir. 


45. Soru

İçişler Bakanlığı teşkilat yapısı içinde kaç tane sürekli kurul görev yapmaktadır?

Cevap

İçişler Bakanlığı teşkilat yapısı içinde yedi sürekli kurul görev yapmaktadır.


46. Soru

İçişleri Bakanlığı Teşkilatının hangi birimi yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ait bilgileri toplayıp değerlendirmektedir? 

Cevap

İller İdaresi Genel Müdürlüğü yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ait bilgileri toplayıp değerlendirmektedir. 


47. Soru

İçişleri Bakanlığı teşkilatının hangi kurumu afet ve acil durumlarda meydana gelen ölüm ve kayıplarla ilgili nüfus hareketlerini takip etmektedir? 

Cevap

Afet ve acil durumlarda meydana gelen ölüm ve kayıplarla ilgili nüfus hareketlerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü takip etmektedir.


48. Soru

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görevleri nelerdir? 

Cevap

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın merkez birimlerinin, bağlı kuruluşların, il ve ilçelerin ve mahalli idarelerle, bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin işlem ve hesaplarını teftiş etmektedir.


49. Soru

İçişleri Bakanlığı’nın Taşra teşkilatı Valiliklerin bünyesinde oluşturulan GAMER nedir? 

Cevap

İçişleri Bakanlığı’nın Taşra teşkilatı Valiliklerin bünyesinde oluşturulan GAMER Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezleridir. 


50. Soru

TAMP nedir?

Cevap

TAMP Türkiye Afet Müdahale Planı’dır. 


51. Soru

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetler nelerdir?

Cevap

Emniyet müdürlüğü, temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi konusunda hizmet sunmaktadır. 


52. Soru

Jandarma Genel Komutanlığı’nın görevleri nelerdir?

Cevap

Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunması ve diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getirmesi konusunda sorumludur. 


53. Soru

Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) Komutanlığı afet ve acil durumlarda ne gibi önemli operasyonel görevleri yürütmektedir?

Cevap

Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) Komutanlığı Afet ve acil durumlarda bütün jandarma teşkilatı seferber olmakla birlikte, toplumsal olaylara müdahale, terörle mücadele, sualtı operasyonları, uçak operasyonları, rehine kurtarma, hücre evi baskını, yaşanacak doğa kaynaklı afetlerde hayat kurtarma ve isyan kontrolü gibi önemli operasyonel görevleri yürütmektedir. 


54. Soru

İçişleri Bakanlığına bağlı hangi silahlı genel kolluk kuvveti denizlerde güvenlik ve emniyeti sağlamakta, ulusal çıkarları, çevreyi ve doğal kaynakları korumaktadır? 

Cevap

İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerde güvenlik ve emniyeti sağlamakta, ulusal çıkarları, çevreyi ve doğal kaynakları korumaktadır. 


55. Soru

ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten kim sorumludur?

Cevap

İlçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten Kaymakam sorumludur. 


56. Soru

Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi için çalışmalar yapılması konusunda hangi Bakanlık sorumludur, görevlendirilmiştir?

Cevap

Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi için çalışmalar yapılması konusunda Sağlık Bakanlık sorumludur, görevlendirilmiştir.


57. Soru

Sağlık Bakanlığı hangi teşkilatlardan oluşmaktadır?

Cevap

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır.


58. Soru

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı hangi birimlerden oluşmaktadır? 

Cevap

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı Sağlık Bakanına bağlı Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, dört Bakan Yardımcısı ve Bakan Yardımcılarına bağlı birimlerden oluşmaktadır.


59. Soru

Afet sonrasında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün görevi nedir?

Cevap

Afet sonrasında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün görevi iyileştirme aşamasında faaliyette bulunmasına imkân sağlamaktadır. 


60. Soru

15 Ekim 2009 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı altında hizmet vermeye başlayan Merkez hangisidir? 

Cevap

15 Ekim 2009 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı altında hizmet vermeye başlayan Merkez SAKOM’dur(Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi). 


61. Soru

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hangi birimlerden oluşmaktadır? 

Cevap

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı il ve ilçe sağlık müdürlüğü ile sağlık tesislerinden oluşmaktadır. 


1. Soru

İçişleri Bakanlığı afet yönetimi sisteminde hangi bakımdan önem taşımaktadır?

Cevap

İçişleri Bakanlığının Anayasada güvence altına alınan temel hak ve hürriyetleri esas alarak, yurdun iç güvenliğinin ve asayişinin sağlanmasında; kamu düzeninin ve genel ahlakın korunmasında; kaçakçılığın men ve takibinde görevli ve yetkili olması, Bakanlığı bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin her aşamasında aktif hale getirmektedir. Karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve göç, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesi görevleri afet ve acil durum yönetimi döngüsünün afet öncesi risk azaltma, afet sırası kriz yönetimi ve afet sonrası iyileştirme aşamaları bakımından önem taşımaktadır.

2. Soru

Sağlık Bakanlığı afet yönetimi sistemi için hangi bakımdan önem taşımaktadır?

Cevap

Sağlık Bakanlığının herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesi bağlamında, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesinde görevli ve yetkili olması, bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin her aşamasında faaliyette bulunmasına imkân sağlamaktadır. Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesi ile ilgili sağlık sistemini yönetmesi ve politikaları belirlemesi afet ve acil durum yönetimi döngüsünün afet öncesi risk azaltma, afet sırası kriz yönetimi ve afet sonrası iyileştirme aşamaları bakımından önem taşımaktadır.

3. Soru

İçişleri Bakanlığının görevleri nelerdir?

Cevap

İçişleri Bakanlığı, Anayasada güvence altına alınan temel hak ve hürriyetleri esas alarak, yurdun iç güvenliğinin ve asayişinin sağlanmasında; kamu düzeninin ve genel ahlakın korunmasında; kaçakçılığın men ve takibinde; yurt sathında göç, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesinde görevli ve yetkilidir.

4. Soru

İçişleri Bakanlığı tarafından ulusal kaynaklarla yürütülen önemli projeler nelerdir?

Cevap

İçişleri Bakanlığı tarafından ulusal kaynaklarla yürütülen önemli proje ve faaliyetler arasında teftiş faaliyetleri, hizmet içi eğitim faaliyetleri, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ) alanında yürütülen faaliyetler, Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi Değişimi Mekanizması (TDBDM / TAIEX) kapsamında yürütülen faaliyetler, sosyal entegrasyon projeleri, Kimlik Paylaşımı Projesi, Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES), Türkiye’de Yerel Yönetim Reformunun Kurumsallaştırılması Programı (LAR-I, II, III), Bulut Belediye Projesi, 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi ve Van İlinde Yerinden Olmuş Kişilerin Kent Hayatına Ekonomik ve Sosyal Entegrasyonu Projesi gibi ulusal projeler sayılabilir.

5. Soru

İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar tarafından hangi alanlarda uluslararası faaliyet ve projeler yürütülmektedir?

Cevap

İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları olan Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından özellikle sınır güvenliği, göç yönetimi, olay yeri inceleme kapasitesinin geliştirilmesi, kamu düzeni yönetimi vb. alanlarda pek çok faaliyet ve proje yürütülmektedir.

6. Soru

İçişleri Bakanlığının afet yönetimi sistemindeki yerine ilişkin çıkarılan yönergeler nelerdir?

Cevap

 • İçişleri Bakanlığı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönergesi,
 • İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) Yönergesi,
 • Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Yönergesi’dir.
7. Soru

Türkiye Afet Müdahale Planında (TAMP) İçişleri Bakanlığına verilen görevler nelerdir?

Cevap

Türkiye Afet Müdahale Planında (TAMP) İçişleri Bakanlığına bütün hizmet servislerinde görev verilmiştir. Operasyon servisi acil durum alt servisinin hizmet gruplarından güvenlik ve trafik hizmet grubu, yangın hizmet grubu ve tahliye yerleştirme ve planlama hizmet grubunun ana çözüm ortağı İçişleri Bakanlığıdır. Operasyon servisi ön iyileştirme alt servisinin hizmet gruplarından defin hizmet grubunun da ana çözüm ortağı İçişleri Bakanlığıdır.

8. Soru

Hangi hizmet gruplarında İçişleri Bakanlığı destek çözüm ortağı olmaktadır?

Cevap

Operasyon servisindeki hizmet gruplarından, haberleşme; ulaşım altyapı; arama ve kurtarma; sağlık; barınma; beslenme; psikososyal destek; hasar tespit; enkaz kaldırma; gıda, tarım ve hayvancılık; altyapı; nakliye ve KBRN hizmet gruplarında İçişleri Bakanlığı destek çözüm ortağıdır. Aynı zamanda, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında lojistik ve bakım servisinin hizmet gruplarından, hizmet grupları lojistiği hizmet grubu; ayni bağış depo yönetimi ve dağıtım hizmet grubu; teknik destek ve ikmal hizmet grubu; kaynak yönetimi hizmet gruplarının destek çözüm ortaklarındandır. Finans ve idari işler servisinin hizmet gruplarından ise satın alma ve kiralama hizmet grubu; ulusal ve uluslararası nakdi bağış hizmet grubu destek çözüm ortaklarındandır. İçişleri Bakanlığı bilgi yönetimi, değerlendirme ve izleme hizmet grubunun da destek çözüm ortağıdır.

9. Soru

İçişleri Bakanlığının teşkilat yapısı nelerden oluşur?

Cevap

İçişleri Bakanlığı teşkilat yapısı 3152 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. İçişleri Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir. Bakanlık teşkilatının en üst amiri Bakan’dır.

10. Soru

İçişleri Bakanının görevleri nelerdir?

Cevap

Bakan, Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Bakanlık teşkilatında Bakan’a bağlı ve gerek Bakan’a gerekse Bakanlığa verilen görevlerde Bakana yardımcı olmak üzere Bakan Yardımcısı yer almaktadır.

11. Soru

3152 sayılı Kanuna göre Bakanlık merkez teşkilatı hangi birimlerden meydana gelir?

Cevap

3152 sayılı Kanuna göre Bakanlık merkez teşkilatı, Müsteşar, Müsteşar yardımcıları, sürekli kurullar, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

12. Soru

İçişleri Bakanlığı teşkilatında Müsteşarın görevleri nelerdir?

Cevap

İçişleri Bakanlığı teşkilatında Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısıdır. Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarını kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Mülkiye Teftiş Kurulu hariç Bakanlığın kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder. Müsteşar, hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. İçişleri Bakanlığında ana hizmet kuruluşları ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda, Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

13. Soru

İçişleri Bakanlığı ana hizmet birimleri nelerden oluşur?

Cevap

 • İller İdaresi Genel Müdürlüğü,
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,
 • Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü,
 • Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı,
 • Dernekler Dairesi Başkanlığı,
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı birimlerinden oluşur.
14. Soru

İçişleri Bakanlığı danışma ve denetim birimleri nelerden oluşur?

Cevap

 • Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı,
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı,
 • Hukuk Müşavirliği,
 • Bakanlık Müşavirleri,
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden oluşur.
15. Soru

İçişleri Bakanlığı yardımcı birimleri nelerdir?

Cevap

 • Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi,
 • Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER),
 • Personel Genel Müdürlüğü,
 • Eğitim Dairesi Başkanlığı,
 • İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
 • Özel Kalem Müdürlüğü,
 • Bakan Genel Sekreterliği’dir.
16. Soru

İller İdaresi Genel Müdürlüğünün görevleri nelerdir?

Cevap

İller İdaresi Genel Müdürlüğü, yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ait bilgileri toplayıp değerlendirmektedir. Mülki idare birimlerinin kurulması ve kaldırılması işlemlerini yürütmektedir. Afet ve acil durumlarda toplanan yardımlarda dahil yardım toplama faaliyetlerini takip etmektedir. Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarının genel yönetimini takip etmektedir.

17. Soru

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri nelerdir?

Cevap

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre takip edilecek politikaların tespitine dair çalışmaları ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yapmaktadır. Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini vermekte, nüfus hareketlerini takip etmektedir. Afet ve acil durumlarda meydana gelen ölüm ve kayıplarla ilgili nüfus hareketlerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü takip etmektedir.

18. Soru

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün görevleri nelerdir?

Cevap

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını belirlemektedir. İçişleri Bakanlığı mahalli idareleri, afet ve acil durumlarla ilgili yürütecekleri hizmetlerde dahil olmak üzere, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yönlendirmektedir.

19. Soru

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri nelerdir?

Cevap

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın merkez birimlerinin, bağlı kuruluşların, il ve ilçelerin ve mahalli idarelerle, bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin işlem ve hesaplarını teftiş etmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda inceleme, araştırma ve soruşturma yapmaktadır. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı, bağlı kuruluşları ile mahalli idarelerin verdiği hizmetlerin geliştirilmesi için rehberlik etmektedir. Afet yönetimi bağlamında, illerde ve ilçelerde afet ve acil durum yönetiminden birinci derecede sorumlu valileri ve kaymakamları Mülkiye müfettişleri denetlemekte ve afet ve acil durum yönetimi, güvenlik ve kriz yönetimi ile ilgili rehberlik etmektedirler.

20. Soru

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin kuruluş amacı nedir?

Cevap

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, bakanlık ve bağlı kuruluşlarının görev, yetki ve sorumluluğunda olan hizmetlerle ilgili olarak, yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlara ulusal ve yerel düzeyde müdahalenin ve buna ilişkin hazırlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla kurulmuştur.

21. Soru

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine bağlı çalışma grupları nelerdir?

Cevap

 • Başkana bağlı Sevk Tehiri Çalışma Grubu,
 • Mevzuat ve Değerlendirme Çalışma Grubu,
 • Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Çalışma Grubu,
 • Plan ve Koordinasyon Çalışma Grubu,
 • Toplumsal Olaylar Çalışma Grubu,
 • İdari İşler ve Eğitim Çalışma Grubu,
 • Sivil Savunma ve Seferberlik Çalışma Grubu olmak üzere 7 çalışma grubu bulunmaktadır.
22. Soru

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezleri (GAMER) hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezleri, yurt içinde kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla 11 Nisan 2017 tarihinde kurulmuştur.

23. Soru

GAMER’in görevleri nelerdir?

Cevap

GAMER’in görevleri; kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik faaliyetler ile doğal, insan ve teknolojik kaynaklı acil durumlarda ortaya çıkan her türlü güvenlik riskine karşı;

 • Olay öncesi, anı ve sonrası süreçleri doğru, hızlı ve etkin bir şekilde yönetmek,
 • Gerekli analiz ve planlama çalışmalarını yapmak, çözümler üretmek, kararlar almak, eğitim ve tatbikatlar düzenlemek,
 • Görev ve sorumluluk kapsamıyla ilgili bütünleşik görüntü, bilgi ve veri sistemleri oluşturmak,
 • Bakanlık birim ve bağlı kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve yönlendirme yapmak,
 • Bakanlık ile diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Bakanlık ile valilikler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve yönlendirme yapmak,
 • Bakanlık ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Ulusal düzeyde risk oluşturan kritik tesis yapı ve yatırımların güvenliklerine ilişkin iş ve işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak,
 • İlin imkân ve kapasitesini aşan olaylarda, il kapasitesinin müdahalede yeterli düzeye gelmesi için Bakanlık merkez birimleri ve bağlı kuruluşları ile diğer illerden ihtiyaçların (personel, araç, malzeme v.b.) karşılanmasına yönelik çalışmaları koordine etmek,
 • Yukarıda belirtilen süreçlerin her aşamasında tedbirler geliştirmektir.
24. Soru

GAMER’in Çalışma Usul ve Esasları nasıldır?

Cevap

 • GAMER, 7 gün 24 saat esasına göre çalışır,
 • Olağan durumlarda çekirdek kadro ile faaliyet gösterir,
 • Acil durumlarda ise tam kadro durumuna geçilir,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı ile Bakanlık merkez birimlerinin ilgili kısımları, GAMER ile entegre bir şekilde görevlerini yürütür, GAMER’in haberleşme, bilgi ve belge akışı, GAMER bünyesinde kurulacak olan kesintisiz ve güvenli haberleşme sistemi üzerinden yapılır,
 • GAMER’in haber kaynağını, İl GAMER’ler ile Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekât Merkezleri ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları oluşturur. İhtiyaca göre Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığından gerekli bilgi ve belge akışı sağlanır.
25. Soru

GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulunun kuruluş amacı nelerdir?

Cevap

Güvenlik kaynaklı acil durumlar öncesinde hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında müdahale, olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını değerlendirmek, bunlara ilişkin alınacak önlemleri belirlemek, bu önlemlerin uygulanmasını ve il düzeyinde koordinasyonu sağlamak amacıyla her ilde İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.

26. Soru

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2013 yılında kurulmuştur.

27. Soru

Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı, merkez, taşra, yurtdışı ile eğitim birimleri, öğrenci yurtları, Polis Bakım ve Yardım Sandığı ve Polis Moral Eğitim Merkezlerinden oluşmaktadır.

28. Soru

Jandarma Genel Komutanlığı nasıl tanımlanır?

Cevap

Emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan, diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren, İçişleri Bakanlığına bağlı silahlı genel kolluk kuvvetidir.

29. Soru

Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatı nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatı, merkez, taşra, yurtdışı ile eğitim birimleri, asayiş kolordu komutanlıkları, havacılık filo komutanlıkları ve Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) Komutanlığından oluşmaktadır.

30. Soru

Jandarma Genel Komutanlığının görevleri nelerdir?

Cevap

Jandarma Genel Komutanlığının görevlerini mülki, adli ve askeri görevler oluşturmaktadır. Bütünleşik afet yönetimi bağlamında Jandarma teşkilatı, sorumluluk bölgesinde polislik görevlerinin tamamını yürütmektedir. Jandarma, mülki görevleri kapsamında, emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamaktadır. Suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almaktadır. İnsan kaçakçılığı ve ticareti dahil her türlü kaçakçılıkla ve terörle mücadele etmektedir. Afet ve acil durumlarda bütün jandarma teşkilatı seferber olmakla birlikte, toplumsal olaylara müdahale, terörle mücadele, sualtı operasyonları, uçak operasyonları, rehine kurtarma, hücre evi baskını, yaşanacak doğa kaynaklı afetlerde hayat kurtarma ve isyan kontrolü gibi afet ve acil durumlarda önemli operasyonel görevleri Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) Komutanlığı yürütmektedir. JÖAK’ın terör olaylarının toplumsal bir afete dönüşmemesi için afet öncesi risk azaltma faaliyetlerinin yanı sıra terör ve diğer her türlü afette arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri afete müdahale ve iyileştirme aşamaları içinde değerlendirilmektedir.

31. Soru

Sahil Güvenlik Komutanlığı nedir?

Cevap

Denizlerde güvenlik ve emniyeti sağlayan, ulusal çıkarları, çevreyi ve doğal kaynakları koruyan, İçişleri Bakanlığına bağlı silahlı genel kolluk kuvvetidir.

32. Soru

Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri nelerdir?

Cevap

Sahil Güvenlik Komutanlığının başlıca görevlerini, denizlerde can ve mal emniyetini sağlamak, deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılık eylemine engel olmak, deniz kirliliğini önlemek amacıyla denetimler yapmak, Türk arama kurtarma sahasında, arama ve kurtarma görevlerini yürütmek, oluşturmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz ve kıyılarda KBRN tehdit ve tehlikeleri ile ilgili önleme, müdahale ve iyileştirme faaliyetlerini yürütmektedir.

33. Soru

Türkiye Afet Müdahale Planına göre, İçişleri Bakanlığının görevleri nelerdir?

Cevap

Türkiye Afet Müdahale Planına göre, İçişleri Bakanlığı; tahliye, yerleştirme ve planlama hizmet grubu, güvenlik ve trafik hizmet grubu, yangın hizmet grubu ve defin hizmet grubu ana çözüm ortağıdır. Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak tahliyenin planlaması, uygulaması ve yerleştirme işlemlerinin yapılmasına, afet ve acil durumlarda meydana gelen yangınlara müdahale çalışmalarının yürütülmesine, afet ve acil durumlarda güvenlik ve trafiğin sağlanmasına, afet ve acil durumlarda vefat edenlerin defin işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik koordinasyondan sorumludur.

34. Soru

İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına afet ve acil durum mevzuatı ile afet ve acil durum yönetimi döngüsünde hangi aşamalarda görevler verilmiştir?

Cevap

İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına afet ve acil durum mevzuatı ile afet ve acil durum yönetimi döngüsünde afet öncesinde risk azaltma ve hazırlık, afet sırasında kriz yönetimi ve afet sonrasında iyileştirme aşamalarında görev verilmiş bulunmaktadır.

35. Soru

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği kapsamında, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların görevleri nelerdir?

Cevap

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği kapsamında, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları KBRN tehdit ve tehlikelerine yönelik bilgi toplama ve istihbarat faaliyetlerini yürütmektedir. İçişleri Bakanlığı ve bağlı güvenlik kuvvetleri, kimyasal, biyolojik ve radyolojik maddelerin bulundurulduğu, kullanıldığı veya nakledildiği yerler ile ulusal ve uluslararası karayolu ağlarının bulunduğu bölgelerde KBRN konularında eğitimli ve donanımlı personelden trafik, güvenlik, kontrol ve çevre emniyet ekipleri kurmaktadır. KBRN ile ilgili önleyici ve caydırıcı tedbirler almak, şüpheliler ile kaçakçılığın men ve takibi konularında faaliyetler yürütmek yine İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının görev alanı içindedir. Tahliye veya boşaltma kararı alınan bölgelerde, belediye ve güvenlik kuvvetleri imkânlarıyla halka gerekli duyuru ve yönlendirme işlemlerinin yapılması, panik ve kargaşanın önlenmesi, halkın güvenli ve emin bölgelere taşınması işleri İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı “Ulusal KBRN Risk Analizi’nin yapılmasının takip ve koordinasyonunda ilgili diğer bakanlık ve kurumlarla birlikte görevlidir.

36. Soru

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, yurt içinde kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulmuştur.

37. Soru

Sağlık Bakanlığının görev alanı nedir?

Cevap

Bakanlık sağlık, sağlığın geliştirilmesi, sağlık araştırmaları, sağlık bilgi sistemleri, acil durum ve afet yönetimi, sağlık yatırımı, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim ve mali hizmetler, dış ilişkiler ve Avrupa Birliği alanlarında hizmet vermektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından görev alanı kapsamında afet yönetimi ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda proje ve faaliyet yürütülmektedir.

38. Soru

663 sayılı KHK ile oluşturulan yapıda Sağlık Bakanlığının merkez teşkilatı hangi birimlerden oluşur?

Cevap

663 sayılı KHK ile oluşturulan yapıda merkez teşkilatı; Müsteşar, Sağlık Politikaları Kurulu, Müsteşar Yardımcıları ve Hizmet Birimlerinden oluşmaktadır. Merkez teşkilatında Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bakan’dan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisidir. Müsteşar Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve Bakan emir ve talimatları doğrultusunda, mevzuata, Bakanlığın amaç ve politikalarına ve stratejik planına uygun bir şekilde düzenlemek ve yürütmekle görevlidir.

39. Soru

Sağlık Bakanlığının hizmet birimleri nelerdir?

Cevap

Bakanlığın hizmet birimleri; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğidir.

40. Soru

Sağlık Bakanlığı afet yönetim döngüsü içinde hangi karar süreçlerine dahil olmaktadır?

Cevap

Sağlık Bakanlığı afet yönetimi ile ilgili plan, program, raporlarının onaylanmasından başlayarak afet yönetimi döngüsü içinde afet öncesi risk azaltma, hazırlık, afet sırası kriz yönetimi ve afet sonrası iyileştirme adımlarında yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin karar süreçlerine dahil olmaktadır.

41. Soru

Afet yönetiminde genel olarak sağlık hizmetleri konusunda görevli olan Sağlık Bakanlığı başka hangi tür afetlerde görevlendirilmiştir?

Cevap

Afet yönetiminde genel olarak sağlık hizmetleri konusunda görevli olan Sağlık Bakanlığı; doğal afetler, iltica ve büyük nüfus hareketleri, büyük yangınlar, tehlikeli ve salgın hastalıklar, radyasyon ve hava kirliliği gibi kimyasal ve teknolojik olaylar (KBRN) gibi afet türleri ile ilgili olarak da ayrıca görevlendirilmiştir.

42. Soru

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinde mevzuatta yapılan hangi değişikliğiyle İçişleri Bakanlığını daha etkin hale getirmiştir?

Cevap

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinde mevzuatta yapılan değişiklikle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması, afet ve acil durumlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığını daha etkin hale getirmiştir.

43. Soru

İçişleri Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları nerede belirtilmiştir?

Cevap

İçişleri Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilmiştir.

44. Soru

İçişleri Bakanlığı teşkilatı hangi teşkilatlar ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir?

Cevap

İçişleri Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir. 

45. Soru

İçişler Bakanlığı teşkilat yapısı içinde kaç tane sürekli kurul görev yapmaktadır?

Cevap

İçişler Bakanlığı teşkilat yapısı içinde yedi sürekli kurul görev yapmaktadır.

46. Soru

İçişleri Bakanlığı Teşkilatının hangi birimi yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ait bilgileri toplayıp değerlendirmektedir? 

Cevap

İller İdaresi Genel Müdürlüğü yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ait bilgileri toplayıp değerlendirmektedir. 

47. Soru

İçişleri Bakanlığı teşkilatının hangi kurumu afet ve acil durumlarda meydana gelen ölüm ve kayıplarla ilgili nüfus hareketlerini takip etmektedir? 

Cevap

Afet ve acil durumlarda meydana gelen ölüm ve kayıplarla ilgili nüfus hareketlerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü takip etmektedir.

48. Soru

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görevleri nelerdir? 

Cevap

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın merkez birimlerinin, bağlı kuruluşların, il ve ilçelerin ve mahalli idarelerle, bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin işlem ve hesaplarını teftiş etmektedir.

49. Soru

İçişleri Bakanlığı’nın Taşra teşkilatı Valiliklerin bünyesinde oluşturulan GAMER nedir? 

Cevap

İçişleri Bakanlığı’nın Taşra teşkilatı Valiliklerin bünyesinde oluşturulan GAMER Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezleridir. 

50. Soru

TAMP nedir?

Cevap

TAMP Türkiye Afet Müdahale Planı’dır. 

51. Soru

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetler nelerdir?

Cevap

Emniyet müdürlüğü, temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi konusunda hizmet sunmaktadır. 

52. Soru

Jandarma Genel Komutanlığı’nın görevleri nelerdir?

Cevap

Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunması ve diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getirmesi konusunda sorumludur. 

53. Soru

Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) Komutanlığı afet ve acil durumlarda ne gibi önemli operasyonel görevleri yürütmektedir?

Cevap

Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) Komutanlığı Afet ve acil durumlarda bütün jandarma teşkilatı seferber olmakla birlikte, toplumsal olaylara müdahale, terörle mücadele, sualtı operasyonları, uçak operasyonları, rehine kurtarma, hücre evi baskını, yaşanacak doğa kaynaklı afetlerde hayat kurtarma ve isyan kontrolü gibi önemli operasyonel görevleri yürütmektedir. 

54. Soru

İçişleri Bakanlığına bağlı hangi silahlı genel kolluk kuvveti denizlerde güvenlik ve emniyeti sağlamakta, ulusal çıkarları, çevreyi ve doğal kaynakları korumaktadır? 

Cevap

İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerde güvenlik ve emniyeti sağlamakta, ulusal çıkarları, çevreyi ve doğal kaynakları korumaktadır. 

55. Soru

ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten kim sorumludur?

Cevap

İlçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten Kaymakam sorumludur. 

56. Soru

Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi için çalışmalar yapılması konusunda hangi Bakanlık sorumludur, görevlendirilmiştir?

Cevap

Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi için çalışmalar yapılması konusunda Sağlık Bakanlık sorumludur, görevlendirilmiştir.

57. Soru

Sağlık Bakanlığı hangi teşkilatlardan oluşmaktadır?

Cevap

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır.

58. Soru

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı hangi birimlerden oluşmaktadır? 

Cevap

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı Sağlık Bakanına bağlı Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, dört Bakan Yardımcısı ve Bakan Yardımcılarına bağlı birimlerden oluşmaktadır.

59. Soru

Afet sonrasında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün görevi nedir?

Cevap

Afet sonrasında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün görevi iyileştirme aşamasında faaliyette bulunmasına imkân sağlamaktadır. 

60. Soru

15 Ekim 2009 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı altında hizmet vermeye başlayan Merkez hangisidir? 

Cevap

15 Ekim 2009 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı altında hizmet vermeye başlayan Merkez SAKOM’dur(Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi). 

61. Soru

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hangi birimlerden oluşmaktadır? 

Cevap

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı il ve ilçe sağlık müdürlüğü ile sağlık tesislerinden oluşmaktadır. 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!