Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Acil Durum Ve Afet Senaryosu

1. Soru

Senaryoların hangi esaslara göre hazırlanır?

Cevap

Senaryoların hazırlanma esasları veya içerikleri hangi amaç için yapıldığına bağlı olarak değişebildiği gibi hangi olay türü için veya bu olay türünün acil durum mu afet mi olup olmadığına bağlı olarak da hazırlanma esasları veya içeriklerinde bazı farklılıklar olabilmektedir.


2. Soru

Afet ya da acil durum senaryoları hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Senaryonun hangi amaçla, hangi düzeyde, ne için yapacağınıza bağlı olarak yukarıdaki tanımda belirtilen çalışmalara ilave olarak başka çalışmaların da yapılması gerekebilmektedir. Özellikle tatbikatlar için hazırlanan senaryoların, hasar tahminine ilave olarak adım adım afet veya acil durum sırası ve sonrasındaki eylem ve faaliyetleri öngörmeye çalışması ve bu öngörüler doğrultusunda yine adım adım, saat saat yapılması gereken eylemlerin detaylandırılarak yazılması gerekmektedir.

Sadece hasar tahmini ile sınırlı kalınmamalı, aynı zamanda bu varsayımlarda belirtilen birçok duruma da bilimsel kriterlere uygun olacak şekilde yanıtlar aranmalıdır. Özellikle bir işyeri, hastane, önemli bir tesis, okul binası bir veya birkaç bloktan oluşan tesisler için senaryo hazırlanırken yapısal tehlikelere ilave olarak yapısal olmayan tehlike ve risklerde göz önüne alınmalıdır. Tehlike avı yapılarak olası bir acil durumda eşyaların devrilip devrilmeyeceği devrilirse ne gibi olumsuzluklara neden olabileceği gibi birçok olumsuz durum senaryolara ilave edilmelidir.


3. Soru

Acil durumlar hangi olay türlerini kapsar?

Cevap

 • Herhangi bir yer ve tesis için olası acil durumlar aşağıda sıralanmış olaylardan bir veya birkaçı olabilir:
 • Yangın
 • Sel ya da su baskını
 • Yoğun kar yağışı
 • Toplu gıda zehirlenmesi
 • Fırtına
 • Heyelan
 • Kimyasal madde kazaları
 • Parlayıcı ve patlayıcı madde kazaları
 • Radyasyon kazaları
 • Anarşik olaylar
 • İletişim sisteminin çökmesi
 • Bilgisayar sisteminin çökmesi
 • Büyük üretim kazaları
 • Enerji kesilmesi
 • Sabotaj
 • İş kazası
 • Salgın hastalık
 • Trafik kazası
 • Aşırı sıcak veya soğuk

4. Soru

Herhangi bir afet meydana gelmeden önce yapılan planlama ve hazırlık çalışmaları neyi hedefler?

Cevap

Afetler meydana gelmeden önce afet sonrası yapılacak işlerin ve alınacak önlemlerin planlanması gerekmektedir. Farklı tehlikelerin doğuracağı can ve mal kayıpları ile diğer fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve yaşamın bir an önce normale dönmesini sağlamak afet öncesinde yapılan planlama ve hazırlık çalışmalarının ana hedefidir.


5. Soru

Afet senaryolarının amaçları nelerdir?

Cevap

Afet senaryolarının temel amaçları aşağıda sıralanmıştır:

 • Afet anının genel durumunu afet olmadan önce öngörebilmek,
 • Hasar ve kayıp tahmini yapmak, afet anında oluşabilecek her türlü, ihtiyacı önceden öngörebilmek,
 • Afet anında oluşabilecek her türlü olumsuzluğu önceden öngörebilmek, afet ve acil durum yönetiminin bütün aşamaları ile ilgili planların hazırlanmasına ışık tutmak
 • Tehlikenin afete dönüşmemesi için karar vericilerin önceden, doğru ve çabuk yönetim kararları almalarını kolaylaştırmak,
 • Alınan kararları uygulayarak durumun kontrolden çıkmasını önlemeye yardımcı olmak,
 • Afet zararlarını azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmak,
 • Makro ölçekte her türlü planlamaya (gelişim, kalkınma, yatırım vd.) altlık oluşturarak, karar vericilere yol göstermek.

6. Soru

Afet ve acil durum senaryoları hangi amaç ve gerekliliklerle hazırlanır?

Cevap

Afet veya acil durum senaryoları birçok bilinmeyeni olan, önemli ölçüde tecrübi ve teorik bilgi ve yöntemlerin kullanılmasını gerektiren, yorum ve deneyime ihtiyaç duyan ve farklı meslek disiplinlerinden insanların bir araya gelerek yapması gereken çalışmalardır. Afet senaryoları bilimsel yöntemleri kullanarak, olası bir afet sırası ve sonrasındaki durumun boyutlarını ortaya koyabilmek, neden olabileceği can ve mal kayıplarını tahmin edebilmek, ortaya çıkabilecek olumsuzlukları öngörebilmek, afete müdahale seçeneklerini ve öncelikleri belirleyebilmek, mevcut imkân ve kaynakları en verimli şekilde kullanmaya yardımcı olabilmek için hazırlanırlar.


7. Soru

Afet senaryosu için hangi temel çalışmalar gerçekleştirilmelidir?

Cevap

Afet senaryoları hazırlanırken birçok çalışma yapılması gerekir. Bu çalışmalar senaryonun amacı, acil durum ve afetin türü ve senaryo yapılacak yerin büyüklüğü gibi birçok kritere bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Fakat senaryo çalışmalarının hepsinde olması gereken bazı temel çalışmalar vardır. Afet Senaryoları hazırlanırken yapılması gereken çalışmalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Senaryo yapılacak yer hakkında kısa bilgiler verilir.
 • Senaryo ile ilgili olabilecek bütün varlıklara ait veri ve bilgiler toplanır.
 • Mevcut durum analizi yapılır.
 • İnceleme sahası ve yakın civarında geçmiş yıllarda meydana gelmiş afet ve acil durumlar hakkında olabildiğince detay bilgiler toplanır.
 • Geçmişte meydana gelmiş bütün afetler ve afetlerin yaratmış olduğu olumsuzluklar araştırılır.
 • Tehlike analizi yapılır.
 • Olası afetin büyüklüğü ve türü tehlike analizi çalışmaları ile belirlenir. (Duruma ve amaca göre muhtemel afetin, geçmiş yıllarda o bölgede meydana gelmiş en büyük çaplı afetten daha büyük veya aynı büyüklükte olabileceği varsayılabilir.)
 • Resmi Deprem Bölgeleri haritasına ve diğer afet tehlike haritalarına göre konum belirlenir.
 • İnceleme alanı ve yakın civarındaki diri faylar belirlenir.
 • Tahmini eşşiddet haritası hazırlanır.
 • Zarar görebilirlikleri belirleme çalışmaları yapılır.
 • Risk analizi yapılır.
 • Risk altındaki nüfus belirlenir.
 • Risk altındaki tesisler belirlenir.
 • Risk altındaki binalar belirlenir.
 • Risk altındaki önemli yapılar belirlenir.
 • Risk altındaki alt yapılar belirlenir.
 • Afetlerin zincirleme veya ikincil olarak doğurabileceği ek tehlike ve riskler belirlenir.
 • Risk analizi yapılarak can ve mal kayıp tahminleri yapılır.
 • Risk analizine bağlı olarak ortaya çıkabilecek bütün olumsuzlukların neler olabileceği tahmin edilir.
 • Risk analizine bağlı olarak en fazla etkilenebilecek veya hasara uğrayabilecek yerler belirlenir.
 • Mevsim gibi afetin oluş saati gibi her türlü kötü şartlar ve buna benzer birçok varsayım dikkate alınır.
 • Türkiye Afet Müdahale Planındaki varsayımlara bilimsel kriterlere uygun olacak şekilde yanıtlar aranır.

8. Soru

Planlama nedir?

Cevap

Planlama, yapmak istediğiniz şeyin nasıl, nereden, kiminle, hangi yol ve yöntemlerle, hangi imkân ve kaynakları kullanarak yapacaklarınızın saptanmasıdır.


9. Soru

Acil durum senaryoları hangi ön hazırlıkları gerektirir?

Cevap

Acil durum senaryoları hazırlanmadan önce çalışma ortamı, mevcut durum, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak ve tehlike ve risk analizleri yapılarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumlar önceden değerlendirilerek olası acil durumlar belirlenmelidir.


10. Soru

Ulusal ve yerel düzeyde kurum ve kuruluşların yasal olarak acil durum ve afet planları hazırlama zorunluluğunun sebebini açıklayınız.

Cevap

Doğa ve teknolojik kaynaklı tehlike ve tehditler hangi büyüklükte olursa olsun, bunlara karşı önceden koruyucu ve önleyici önlemler almayan ve hazırlıklı olmayan toplumların olaylarla karşılaştığında olaya zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale etme ve olayı en az zarar ve kayıplarla atlatma şansı bulunmamaktadır. Bu nedenle ulusal ve yerel düzeyde, kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörün yasal olarak yapmak zorunda oldukları acil durum ve afet yönetimi ile ilgili planları hazırlamaları gerekmektedir. Bu planların da mutlaka acil durum ve afet senaryolarından elde edilen sonuçlara göre hazırlanması gerekir.


11. Soru

Afet ve acil durum planlaması hangi kriterler ve aşamaları içermelidir?

Cevap

Afet ve acil durum yönetimi planı hazırlanırken, öncelikle olası tehlikeler ve riskler belirlenmelidir. Daha sonra olası tehlikenin gerçekleşmesi halinde karşı karşıya kalınabilecek öncelikli sorunların ve ihtiyaçların belirlenmesi, imkân, fırsat ve kaynakların tespit edilmesi, mevcut imkân ve kaynaklarla gerçekleştirilmesi mümkün olan eylem yollarının saptanması, amaca ulaşmak için gereken insan gücü, malzeme kaynakları ve örgütlenme şeklinin belirlenmesi, ölçülebilir göstergeler belirleyerek eylemlerin izlenmesi ve gerektiğinde düzenlemeler yapılması gibi birçok faaliyeti kapsamalıdır. Planların her tür ve ölçekteki tehlikeleri kapsaması istendiği için, plan hazırlanacak yerde gerçekleşme olasılığı bulunan her tür ve ölçekteki tehlikeler için acil durum ve afet senaryolarının hazırlanması gerekir.


12. Soru

Gelecekteki bir afetin etkileri nasıl belirlenebilir?

Cevap

Gelecekte hangi büyüklükte afetin oluşabileceği afet tehlike çalışmaları ile yerleşim merkezlerinin veya herhangi bir varlığın oluşması olası büyüklükte bir afetten ne ölçüde etkilenebileceği de afet senaryoları ile belirlenmeye çalışılır. Afet veya acil durum sonucu ortaya çıkabilecek zararların azaltılmasına yönelik önlemleri alabilmek için afet ve acil durum senaryoları oldukça önemlidir.


13. Soru

Afet senaryosu nasıl tanımlanır?

Cevap

Afet tehlike ve riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmalar afet senaryosu olarak tanımlanmaktadır.


14. Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı’nda planlama süreci hangi süreçlerden oluşur?

Cevap

Türkiye Afet Müdahale planında planlama süreci organizasyon, analiz, kapasite geliştirme ve entegrasyon süreci olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Bu süreçlerden kapasite geliştirme sürecinde senaryo çalışmalarına göre hazırlıkların planlanması, senaryo sonuçlarına göre kapasite artırılacak alanların (personel, malzeme, ekipman vb.) belirlenmesi istenmektedir.


15. Soru

Acil durum senaryosu nasıl tanımlanır?

Cevap

Acil durum için yapılan acil durum tehlike ve riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumdaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmalar da acil durum senaryosu olarak adlandırılmaktadır.


16. Soru

Herhangi bir acil durum veya afetten en az şekilde etkilenilmesi için temelde ne yapılması gerekmektedir?

Cevap

Aileden başlayarak devletin tüm kurum ve kuruluşlarının, hastanelerin, okulların, yurtların, özel sektörün hazırlamak zorunda olduğu afet ve acil durum planlarını ve acil durum ve afet yönetimi ile ilgili yapmak zorunda olduğu çalışmaları mutlaka senaryolara dayandırarak yapması veya hazırlaması gerekmektedir. Ayrıca bu planlar gereği belirli aralıklarla yapılmak zorunda olan afet ve acil durum tatbikatlarının da senaryo sonucu öngörülen duruma göre ve tatbikat senaryolarına bağlı kalacak şekilde yapılması gerekir.


17. Soru

Afet ve acil durumlar olayın hangi özelliklerine göre birbirinden ayrılır?

Cevap

Tanımdan da görüldüğü gibi meydana gelen olayın sonuç ve boyutlarına ve etkilenenlerin olayın üstesinden gelip gelememelerine göre acil durum veya afet birbirinden ayrılmaktadır. Afet olayı yıkıcı, harap edici etkisiyle normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve yerel imkânlarla olayın üstesinden gelinemeyen durumlardır.


18. Soru

Afet senaryosunun afet yönetimindeki önemini açıklayınız.

Cevap

Afet senaryosu hazırlanırken tehlikenin ne tür ve büyüklükte olabileceği, nerelerin ne şekilde etkileneceği, meydana getirebileceği can ve mal kayıpları, afet sonrası fiziksel, sosyal, psikolojik ve ekonomik problemler ile ortaya çıkabilecek zincirleme ya da ikincil tehlikeler ile daha önce meydana gelmiş olan afetler sırasında karşılaşılan diğer problemler göz önünde bulundurulduğu için acil durum ve afet yönetimi ile ilgili hazırlanmak zorunda olan planlar için önemli bir başvuru belgesi olmaktadır.


19. Soru

Planlama çalışmalarının başarısı hangi unsurlara bağlıdır?

Cevap

Afet ve acil durum yönetimi ile ilgili planlama çalışmalarının iyi bir şekilde yapılabilmesi için gelecekte hangi büyüklükte bir afetin oluşabileceği ve yerleşim merkezlerinin, hastanelerin, okulların, üniversitelerin, yurtların, büyük endüstriyel tesislerin, iş yerlerinin ve normal binaların bu afetten nasıl etkilenebileceği sağlıklı bir şekilde tahmin edilmelidir.


20. Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) afet senaryoları ile ilgili hangi çalışmaları öngörür?

Cevap

Bu amaçla yayınlanmış olan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince senaryo çalışmalarına göre hazırlıkların planlanması ve kapasite artırılacak alanların (personel, malzeme, ekipman vb.) belirlenmesi istenmiş ve hangi olay türüne göre planların hazırlanmak zorunda olduğu belirtilmiştir. TAMP gereğince Ulusal düzey hizmet grubu planlarında afet türlerinin tamamı dikkate alınarak planlama ve kapasite geliştirme yapılmalıdır.


21. Soru

Hangi olaylara afet denir?

Cevap

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaylar afet olarak tanımlanır.


22. Soru

Temel olarak acil durumlar ne tip olaylardır?

Cevap

Afet boyutuna ulaşmamış yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye, yerinde sığınak, kilitlen-yat, çök-kapan-tutun gibi standart davranış şekli gerektiren olaylar acil durum olarak düşünülür.


23. Soru

Afet yönetiminde afet senaryoları neden önemlidir?

Cevap

Afet yönetiminin her aşamasında yapılması gereken çalışmaların ve faaliyetlerin belirlenmesinde çok sık olarak afet senaryoları çalışmalarından yararlanılır. Afet anında karşılaşılabilecek bütün olası olaylar ve bu olayların üstesinden gelebilmek için yapılması gereken eylemler senaryoya dâhil edilerek afet yönetimi ile ilgili planların daha gerçekçi bir biçimde yapılması sağlanır.


24. Soru

Acil durum nedir kısaca açıklayınız?

Cevap

Afet boyutuna ulaşmamış yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye, yerinde sığınak, kilitlen-yat, çök-kapan-tutun gibi standart davranış şekli gerektiren olaylar acil durum olarak düşünülür


25. Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)’na göre afet olay türleri nelerdir?

Cevap

Türkiye Afet Müdahale Planına göre olay türleri şunlardır:

 • Su baskını
 • Baraj patlaması
 • Orman yangını
 • Sanayi yangını
 • Toplu nüfus hareketleri
 • Siber saldırı
 • Kimyasal kazalar
 • Biyolojik afetler ve salgın hastalıklar
 • Radyolojik ve nükleer kazalar
 • Kuraklık
 • Deprem
 • Ulaşım kazaları.

26. Soru

Senaryoların birçok soruya yanıt verebilir nitelikte olması nasıl sağlanır?

Cevap

Senaryolarda birçok soruya yanıt verebilmenin en kolay yolu, öncelikle varsa inceleme bölgesinde meydana gelen afet ve acil durumlar, bunların etkileri, meydana getirdikleri zararlar, zamana bağlı olarak yapılmış olan eylemler, varsa yaratmış olduğu ikincil afetler gibi bilgileri en detaylı şekilde toplamak ve bu veri ve bilgilerden yola çıkarak senaryoyu gerçeğe en yakın olacak şekilde kurgulamaktır. Eğer senaryo yapılacak yer ile ilgili bu tip veriler yok ise o zaman o bölgeyle ilgili benzer özelliklere sahip yerlerde meydana gelen verilerden yararlanılmalıdır. Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı önlemlerin neler olacağı veya neler olması gerektiği, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durumun müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulmasına senaryo sonuçlarına göre karar verileceği için bu çalışmalar son derece önemlidir.


27. Soru

Acil durum senaryosunun tanımı nedir?

Cevap

Acil durum için yapılan acil durum tehlike ve riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumdaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmalar da acil durum senaryosu olarak adlandırılmaktadır.


28. Soru

Yasal olarak hazırlanmak zorunda olan planların zaman zaman tatbikat senaryolarına göre test edilmesi gerekli midir?

Cevap

Yasal olarak hazırlanmak zorunda olan bu planların zaman zaman tatbikat senaryolarına göre test edilmesi gerekir.


29. Soru

Zorunlu olmayan ne tür afet planları vardır?

Cevap

Bu hazırlanması zorunlu olan planların dışında Mahalle Afet Planı, Aile Afet Planı, Bina Afet Planı gibi hazırlayacağınız her ölçekteki planın mutlaka afet ve acil durum senaryosu çalışmalarının sonuçları dikkate alınarak yapılması gerekir.


30. Soru

Türkiye Afet Müdahale Planına göre afet senaryosu hazırlanması gereken olay türleri nelerdir?

Cevap

Su baskını,Baraj patlaması, Orman yangını, Sanayi yangını, Toplu nüfus hareketleri, Siber saldırı, Kimyasal kazalar, Biyolojik afetler ve salgın hastalıklar, Radyolojik ve nükleer kazala,r Kuraklık, Ulaşım kazaları ve  Deprem.


31. Soru

hangi nedenlerden dolayı acil durum ve afet senaryolarında izlenen yol ve yöntemlerde bazı farklılıklar olabilir?

Cevap

Senaryonun amacına, acil durum veya afet türüne ve senaryo yapılacak yerleşim birimin, alanın veya kurumun/tesisin büyüklüğüne göre senaryo çalışmalarında izlenen yol ve yöntemlerde bazı farklılıklar olabileceği unutulmamalıdır.


32. Soru

Afet öncesinde yapılan planlama ve hazırlık çalışmalarının ana hedefi nedir?

Cevap

Farklı tehlikelerin doğuracağı can ve mal kayıpları ile diğer fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve yaşamın bir an önce normale dönmesini sağlamak afet öncesinde yapılan planlama ve hazırlık çalışmalarının ana hedefidir.


33. Soru

Herhangi bir afet meydana gelmeden önce yapılan planlama ve hazırlık çalışmaları için neler dikkate alınmalıdır?

Cevap

Öncelikle, var olan tehlikelerin neler olduğunu, hangi sıklıkta ve hangi büyüklüklerde meydana gelebileceklerini, bu olayların gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek zarar ve kayıpların hangi büyüklüklere ulaşabileceklerini tehlike analizleri ile ve bilimsel kriterlere uygun bir şekilde büyük bir doğrulukla belirlemek gerekmektedir.


34. Soru

Afet senaryolarında bir çok soruya yanıt verebilmenin en kolay yolu nedir?

Cevap

Varsa inceleme bölgesinde meydana gelen afet ve acil durumlar detaylı bir şekilde incelenmelidir.


35. Soru

Afet senaryosunun hazırlanma amaçları nelerdir?

Cevap

Afet anının genel durumunu afet olmadan önce öngörebilmek
Hasar ve kayıp tahmini yapmak

Afet anında oluşabilecek her türlü ihtiyacı önceden öngörebilmek

Afet anında oluşabilecek her türlü olumsuzluğu önceden öngörebilmek
Afet ve acil durum yönetiminin bütünaşamaları ile ilgili planların hazırlanmasına ışık tutmak
Tehlikenin afete dönüşmemesi için karar vericilerin önceden, doğru ve çabuk yönetim kararları almalarını kolaylaştırmak, alınan kararları uygulayarak durumun kontrolden çıkmasını önlemeye yardımcı olmak
Afet zararlarını azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmak
Makro ölçekte her türlü planlamaya (gelişim, kalkınma, yatırım vd.) altlık oluşturarak, karar vericilere yol göstermek


36. Soru

Yasal olarak hazırlanmak zorunda olunan afet ve acil durum yönetimi ile ilgili planlar nelerdir?

Cevap

Yasal olarak hazırlanmak zorunda olunan bütün afet ve acil durum yönetimi ile ilgili planlar şunlardır:

 1. Türkiye Afet Müdahale Planı
 2. İl Afet Müdahale Planı
 3. İlçe Afet Müdahale Planı
 4. Belediye Afet ve Acil Yardım Planı
 5. Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Yardım Planı
 6. Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı
 7. Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)
 8. Okul Afet ve Acil Durum Planı
 9. Üniversite ve Bağlı Birimlerin Afet ve Acil Durum Planı
 10. Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna Bağlı Yurtların Afet ve Acil Durum Planları
 11. Tüm Bakanlık Kurum ve Kuruluşların Kendi Hizmet Binalarının ve Eklentilerinin Acil Durum Planları
 12. Her Ölçekteki İşletmelerin Afet ve Acil Durum Planları

Tüm bu planlar, bilimsel kriterlere uygun bir şekilde hazırlanmış olan ACİL DURUM ve AFET SENARYOLARI çalışmaları temel alınarak yapılmalıdır. Bu sayılan planlar; 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun”, 5393 sayılı “Belediye Kanunu”, 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu”, 5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu”, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve “Türkiye Afet Müdahale Planı” hükümleri çerçevesinde hazırlanması zorunlu olan planlardır.


37. Soru

Yasal olarak hazırlanmak zorunda acil durum ve afet yönetimi ile ilgili planlar nelerdir?

Cevap

Türkiye Afet Müdahale Planı, İl Afet Müdahale Planı, İlçe Afet Müdahale Planı (Gerekli görülürse), Belediye Afet ve Acil Yardım Planı, Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Yardım Planı, Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP), Okul Afet ve Acil Durum Planı, Üniversite ve Bağlı Birimlerin Afet ve Acil Durum Planı, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna Bağlı Yurtların Afet ve Acil Durum Planları, Tüm Bakanlık Kurum ve Kuruluşların Kendi Hizmet Binalarının ve Eklentilerinin Acil Durum Planları ve Her Ölçekteki İşletmelerin Afet ve Acil Durum Planlarıdır.


38. Soru

Afet senaryoları ile planlama arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Afet senaryosu, afet riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan belgeler olduğu için afet planları hazırlanırken sıklıkla afet senaryosu sonucunda elde edilen verilere başvurulur. Senaryolardan da olabildiğince gerçeğe yakın koşulların değerlendirilmesi beklenir. Ancak afete müdahale planlarında sürprizlerle karşılaşmamak için, bazen en olumsuz sonuçlar doğurabilecek senaryolar da tercih edilebilir. Afet senaryoları, Afet yönetimi ile ilgili yapılan bütün planlara temel teşkil eder.


39. Soru

Hangi bilgiler olmadan afet planı hazırlamak mümkün değildir?

Cevap

Gelecekte olabilecek bir afetin veya acil durumun yol açacağı kayıpları, doğuracağı sorunları ve bunların boyutlarını bilmeden bir afet planı hazırlamak mümkün değildir.


40. Soru

HAP Hazırlama Kılavuzu’na göre Hastane Afet ve Acil Durum planı nasıl test edilmelidir?

Cevap

Sağlık bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe sokulan “Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu” na göre; Hastane Afet ve Acil Durum planının yıl içerisinde en az bir kez masa başı tatbikatı, bir kez de saha tatbikatı ile test edilmesi gerekir. Bu tatbikatların her yıl farklı bir senaryoya göre uygulanması, test edilmesi gerekmektedir.


41. Soru

Afet ve acil durum senaryoları hangi unsurlara göre hazırlanmalıdır?

Cevap

Senaryoların esası, olası bir afet veya acil durum türünün ve farklı büyüklüklerinin meydana gelmesi durumunda ortaya çıkabilecek durumların (can ve mal kaybı gibi) öngörülmesine/hesaplanmasına buna göre ihtiyaçların belirlenmesine dayanır.


42. Soru

Afetle ilgili senaryolar hangi ekiplerde mutlaka bulunmalıdır?

Cevap

Afet senaryosu, çok sayıda insanın yaşadığı ve önemli bina, yol, köprü vb. mühendislik yapılarının bulunduğu bir yerleşim merkezinde olması muhtemel bir afetin muhtemel etkilerinin, genellikle mevcut bilgilere göre önceden tahmin edildiği belgeler olduğu için planları hazırlamakla görevli olan ekiplerin elinde bulunması gerekir. Afetle ilgili planların yanı sıra, konu ile ilgili eğitim ve tatbikatlar da mutlaka afet senaryolarına dayandırılmalıdır. Ayrıca, arama kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurulurken de afet senaryo çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç vardır.


43. Soru

İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında yönetmeliğe göre iş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlar hangi hususlar dikkate alınarak belirlenir?

Cevap

İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında yönetmeliğe göre iş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlar;
a) Risk değerlendirmesi sonuçları.
b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım
ve patlama ihtimali.
c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
d) Doğal afetlerin meydana gelme
ihtimali.
e) Sabotaj ihtimali. gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.


44. Soru

Afet ve acil durum senaryoları temel olarak hangi unsurları belirlemelidir?

Cevap

Senaryoların farklı afet ve acil durum türlerine göre ve inceleme alanı için olası her afet ve acil durum türüne göre kurgulanması gerekir. Senaryolara dayalı olarak afette ve acil durumda gereksinimler, bu gereksinimlerin karşılanabileceği ulusal, yerel, kurumsal vb. kaynaklar ve olanakların durumu, yerel kaynakların yetmemesi halinde alternatif dış kaynakların saptanması, kurumların görev ve sorumlulukları ve karşılaşılabilecek sorunlar için çözüm yolları belirlenmeye çalışılmalıdır.

Afet tehlike ve riskinin yüksek olduğu yerlerde hem afet öncesi (zarar azaltma ve hazırlık yani risk yönetimi), hem de afet sonrası (müdahale ve iyileştirme yani kriz yönetimi) çalışmalarının daha başarılı olabilmesi amacı ile farklı afet türleri için senaryoların hazırlanması gerekmektedir. Senaryolardan kapasite geliştirme amaçlı da yararlanılabilmektedir.


45. Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı hangi olaylar için senaryo çalışmalarını zorunlu kılar?

Cevap

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanmak zorunda olan Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planı Formatı, İl Afet Müdahale Planı Formatı ve İl Hizmet Grubu Operasyon Plan Formatlarında Senaryolar için ayrı bölümler açılarak tüm acil durum olay türleri için senaryo çalışmalarının yapılması zorunlu kılınmıştır.


46. Soru

HAP tatbikat senaryoları uygulanırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

HAP tatbikat senaryolarında; ilk tatbikatlarda basit ve tek konu içeren senaryo uygulanmalıdır. Daha sonra bu tatbikatlara karmaşık ve birden çok konu içeren karmaşık senaryolarla devam edilmelidir. Bunlara yani basit ve tek konu içeren senaryolar ile karmaşık ve birden çok konu içeren karmaşık senaryolara tatbikat raporlarında yer verilerek kayıt altında alınması ileride yapılacak çalışmalar için büyük kolaylık ve yarar sağlar.


47. Soru

Afet senaryosu için yapılması gereken temel çalışmalar nelerdir?

Cevap

Afet senaryosu için yapılması gereken temel çalışmalar;

Varlıklara ait tüm veri ve bilgilerin toplanması, Tehlike Analizi, Zarar (hasar) görebilirlik (fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel),
Risk Analizi ve Afet senaryosudur.


49. Soru

Afet ve acil durum yönetimi planı hazırlanırken, öncelikle neler belirlenmelidir?

Cevap

Afet ve acil durum yönetimi planı hazırlanırken, öncelikle olası tehlikeler ve riskler belirlenmelidir.


50. Soru

Afet Yönetimi ile ilgili yapılan bütün planlara temel teşkil eden hazırlık nedir?

Cevap

Afet Senaryoları, Afet Yönetimi ile ilgili yapılan bütün planlara temel teşkil eder.


51. Soru

Türkiye Afet Müdahale planında planlama süreci hangi bölümlerden oluşmaktadır?

Cevap

Türkiye Afet Müdahale planında planlama süreci organizasyon, analiz, kapasite geliştirme ve entegrasyon süreci olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.


52. Soru

Sağlık bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe sokulan “Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu” na göre; Hastane Afet ve Acil Durum planının yıl içerisindeki tatbikat sayıları nelerdir?

Cevap

Sağlık bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe sokulan “Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu” na göre; Hastane Afet ve Acil Durum planının yıl içerisinde en az bir kez masa başı tatbikatı, bir kez de saha tatbikatı ile test edilmesi gerekir. 


53. Soru

Afet senaryosunun tanımı nedir?

Cevap

Afet tehlike ve riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmalar afet senaryosu olarak tanımlanmaktadır.


54. Soru

Afet ve Acil durum yönetimi ile ilgili planlama çalışmalarının iyi bir şekilde yapılabilmesi için neler yapılmalıdır?

Cevap

Afet ve Acil durum yönetimi ile ilgili planlama çalışmalarının iyi bir şekilde yapılabilmesi için gelecekte hangi büyüklükte bir afetin oluşabileceği ve yerleşim merkezlerinin, hastanelerin, okulların, üniversitelerin, yurtların, büyük endüstriyel tesislerin, iş yerlerinin ve normal binaların bu afetten nasıl etkilenebileceği sağlıklı bir şekilde tahmin edilmelidir.


55. Soru

HAP planı ne demektir?

Cevap

Hastane Afet ve Acil Durum Planı demektir.


1. Soru

Senaryoların hangi esaslara göre hazırlanır?

Cevap

Senaryoların hazırlanma esasları veya içerikleri hangi amaç için yapıldığına bağlı olarak değişebildiği gibi hangi olay türü için veya bu olay türünün acil durum mu afet mi olup olmadığına bağlı olarak da hazırlanma esasları veya içeriklerinde bazı farklılıklar olabilmektedir.

2. Soru

Afet ya da acil durum senaryoları hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Senaryonun hangi amaçla, hangi düzeyde, ne için yapacağınıza bağlı olarak yukarıdaki tanımda belirtilen çalışmalara ilave olarak başka çalışmaların da yapılması gerekebilmektedir. Özellikle tatbikatlar için hazırlanan senaryoların, hasar tahminine ilave olarak adım adım afet veya acil durum sırası ve sonrasındaki eylem ve faaliyetleri öngörmeye çalışması ve bu öngörüler doğrultusunda yine adım adım, saat saat yapılması gereken eylemlerin detaylandırılarak yazılması gerekmektedir.

Sadece hasar tahmini ile sınırlı kalınmamalı, aynı zamanda bu varsayımlarda belirtilen birçok duruma da bilimsel kriterlere uygun olacak şekilde yanıtlar aranmalıdır. Özellikle bir işyeri, hastane, önemli bir tesis, okul binası bir veya birkaç bloktan oluşan tesisler için senaryo hazırlanırken yapısal tehlikelere ilave olarak yapısal olmayan tehlike ve risklerde göz önüne alınmalıdır. Tehlike avı yapılarak olası bir acil durumda eşyaların devrilip devrilmeyeceği devrilirse ne gibi olumsuzluklara neden olabileceği gibi birçok olumsuz durum senaryolara ilave edilmelidir.

3. Soru

Acil durumlar hangi olay türlerini kapsar?

Cevap

 • Herhangi bir yer ve tesis için olası acil durumlar aşağıda sıralanmış olaylardan bir veya birkaçı olabilir:
 • Yangın
 • Sel ya da su baskını
 • Yoğun kar yağışı
 • Toplu gıda zehirlenmesi
 • Fırtına
 • Heyelan
 • Kimyasal madde kazaları
 • Parlayıcı ve patlayıcı madde kazaları
 • Radyasyon kazaları
 • Anarşik olaylar
 • İletişim sisteminin çökmesi
 • Bilgisayar sisteminin çökmesi
 • Büyük üretim kazaları
 • Enerji kesilmesi
 • Sabotaj
 • İş kazası
 • Salgın hastalık
 • Trafik kazası
 • Aşırı sıcak veya soğuk
4. Soru

Herhangi bir afet meydana gelmeden önce yapılan planlama ve hazırlık çalışmaları neyi hedefler?

Cevap

Afetler meydana gelmeden önce afet sonrası yapılacak işlerin ve alınacak önlemlerin planlanması gerekmektedir. Farklı tehlikelerin doğuracağı can ve mal kayıpları ile diğer fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve yaşamın bir an önce normale dönmesini sağlamak afet öncesinde yapılan planlama ve hazırlık çalışmalarının ana hedefidir.

5. Soru

Afet senaryolarının amaçları nelerdir?

Cevap

Afet senaryolarının temel amaçları aşağıda sıralanmıştır:

 • Afet anının genel durumunu afet olmadan önce öngörebilmek,
 • Hasar ve kayıp tahmini yapmak, afet anında oluşabilecek her türlü, ihtiyacı önceden öngörebilmek,
 • Afet anında oluşabilecek her türlü olumsuzluğu önceden öngörebilmek, afet ve acil durum yönetiminin bütün aşamaları ile ilgili planların hazırlanmasına ışık tutmak
 • Tehlikenin afete dönüşmemesi için karar vericilerin önceden, doğru ve çabuk yönetim kararları almalarını kolaylaştırmak,
 • Alınan kararları uygulayarak durumun kontrolden çıkmasını önlemeye yardımcı olmak,
 • Afet zararlarını azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmak,
 • Makro ölçekte her türlü planlamaya (gelişim, kalkınma, yatırım vd.) altlık oluşturarak, karar vericilere yol göstermek.
6. Soru

Afet ve acil durum senaryoları hangi amaç ve gerekliliklerle hazırlanır?

Cevap

Afet veya acil durum senaryoları birçok bilinmeyeni olan, önemli ölçüde tecrübi ve teorik bilgi ve yöntemlerin kullanılmasını gerektiren, yorum ve deneyime ihtiyaç duyan ve farklı meslek disiplinlerinden insanların bir araya gelerek yapması gereken çalışmalardır. Afet senaryoları bilimsel yöntemleri kullanarak, olası bir afet sırası ve sonrasındaki durumun boyutlarını ortaya koyabilmek, neden olabileceği can ve mal kayıplarını tahmin edebilmek, ortaya çıkabilecek olumsuzlukları öngörebilmek, afete müdahale seçeneklerini ve öncelikleri belirleyebilmek, mevcut imkân ve kaynakları en verimli şekilde kullanmaya yardımcı olabilmek için hazırlanırlar.

7. Soru

Afet senaryosu için hangi temel çalışmalar gerçekleştirilmelidir?

Cevap

Afet senaryoları hazırlanırken birçok çalışma yapılması gerekir. Bu çalışmalar senaryonun amacı, acil durum ve afetin türü ve senaryo yapılacak yerin büyüklüğü gibi birçok kritere bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Fakat senaryo çalışmalarının hepsinde olması gereken bazı temel çalışmalar vardır. Afet Senaryoları hazırlanırken yapılması gereken çalışmalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Senaryo yapılacak yer hakkında kısa bilgiler verilir.
 • Senaryo ile ilgili olabilecek bütün varlıklara ait veri ve bilgiler toplanır.
 • Mevcut durum analizi yapılır.
 • İnceleme sahası ve yakın civarında geçmiş yıllarda meydana gelmiş afet ve acil durumlar hakkında olabildiğince detay bilgiler toplanır.
 • Geçmişte meydana gelmiş bütün afetler ve afetlerin yaratmış olduğu olumsuzluklar araştırılır.
 • Tehlike analizi yapılır.
 • Olası afetin büyüklüğü ve türü tehlike analizi çalışmaları ile belirlenir. (Duruma ve amaca göre muhtemel afetin, geçmiş yıllarda o bölgede meydana gelmiş en büyük çaplı afetten daha büyük veya aynı büyüklükte olabileceği varsayılabilir.)
 • Resmi Deprem Bölgeleri haritasına ve diğer afet tehlike haritalarına göre konum belirlenir.
 • İnceleme alanı ve yakın civarındaki diri faylar belirlenir.
 • Tahmini eşşiddet haritası hazırlanır.
 • Zarar görebilirlikleri belirleme çalışmaları yapılır.
 • Risk analizi yapılır.
 • Risk altındaki nüfus belirlenir.
 • Risk altındaki tesisler belirlenir.
 • Risk altındaki binalar belirlenir.
 • Risk altındaki önemli yapılar belirlenir.
 • Risk altındaki alt yapılar belirlenir.
 • Afetlerin zincirleme veya ikincil olarak doğurabileceği ek tehlike ve riskler belirlenir.
 • Risk analizi yapılarak can ve mal kayıp tahminleri yapılır.
 • Risk analizine bağlı olarak ortaya çıkabilecek bütün olumsuzlukların neler olabileceği tahmin edilir.
 • Risk analizine bağlı olarak en fazla etkilenebilecek veya hasara uğrayabilecek yerler belirlenir.
 • Mevsim gibi afetin oluş saati gibi her türlü kötü şartlar ve buna benzer birçok varsayım dikkate alınır.
 • Türkiye Afet Müdahale Planındaki varsayımlara bilimsel kriterlere uygun olacak şekilde yanıtlar aranır.
8. Soru

Planlama nedir?

Cevap

Planlama, yapmak istediğiniz şeyin nasıl, nereden, kiminle, hangi yol ve yöntemlerle, hangi imkân ve kaynakları kullanarak yapacaklarınızın saptanmasıdır.

9. Soru

Acil durum senaryoları hangi ön hazırlıkları gerektirir?

Cevap

Acil durum senaryoları hazırlanmadan önce çalışma ortamı, mevcut durum, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak ve tehlike ve risk analizleri yapılarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumlar önceden değerlendirilerek olası acil durumlar belirlenmelidir.

10. Soru

Ulusal ve yerel düzeyde kurum ve kuruluşların yasal olarak acil durum ve afet planları hazırlama zorunluluğunun sebebini açıklayınız.

Cevap

Doğa ve teknolojik kaynaklı tehlike ve tehditler hangi büyüklükte olursa olsun, bunlara karşı önceden koruyucu ve önleyici önlemler almayan ve hazırlıklı olmayan toplumların olaylarla karşılaştığında olaya zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale etme ve olayı en az zarar ve kayıplarla atlatma şansı bulunmamaktadır. Bu nedenle ulusal ve yerel düzeyde, kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörün yasal olarak yapmak zorunda oldukları acil durum ve afet yönetimi ile ilgili planları hazırlamaları gerekmektedir. Bu planların da mutlaka acil durum ve afet senaryolarından elde edilen sonuçlara göre hazırlanması gerekir.

11. Soru

Afet ve acil durum planlaması hangi kriterler ve aşamaları içermelidir?

Cevap

Afet ve acil durum yönetimi planı hazırlanırken, öncelikle olası tehlikeler ve riskler belirlenmelidir. Daha sonra olası tehlikenin gerçekleşmesi halinde karşı karşıya kalınabilecek öncelikli sorunların ve ihtiyaçların belirlenmesi, imkân, fırsat ve kaynakların tespit edilmesi, mevcut imkân ve kaynaklarla gerçekleştirilmesi mümkün olan eylem yollarının saptanması, amaca ulaşmak için gereken insan gücü, malzeme kaynakları ve örgütlenme şeklinin belirlenmesi, ölçülebilir göstergeler belirleyerek eylemlerin izlenmesi ve gerektiğinde düzenlemeler yapılması gibi birçok faaliyeti kapsamalıdır. Planların her tür ve ölçekteki tehlikeleri kapsaması istendiği için, plan hazırlanacak yerde gerçekleşme olasılığı bulunan her tür ve ölçekteki tehlikeler için acil durum ve afet senaryolarının hazırlanması gerekir.

12. Soru

Gelecekteki bir afetin etkileri nasıl belirlenebilir?

Cevap

Gelecekte hangi büyüklükte afetin oluşabileceği afet tehlike çalışmaları ile yerleşim merkezlerinin veya herhangi bir varlığın oluşması olası büyüklükte bir afetten ne ölçüde etkilenebileceği de afet senaryoları ile belirlenmeye çalışılır. Afet veya acil durum sonucu ortaya çıkabilecek zararların azaltılmasına yönelik önlemleri alabilmek için afet ve acil durum senaryoları oldukça önemlidir.

13. Soru

Afet senaryosu nasıl tanımlanır?

Cevap

Afet tehlike ve riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmalar afet senaryosu olarak tanımlanmaktadır.

14. Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı’nda planlama süreci hangi süreçlerden oluşur?

Cevap

Türkiye Afet Müdahale planında planlama süreci organizasyon, analiz, kapasite geliştirme ve entegrasyon süreci olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Bu süreçlerden kapasite geliştirme sürecinde senaryo çalışmalarına göre hazırlıkların planlanması, senaryo sonuçlarına göre kapasite artırılacak alanların (personel, malzeme, ekipman vb.) belirlenmesi istenmektedir.

15. Soru

Acil durum senaryosu nasıl tanımlanır?

Cevap

Acil durum için yapılan acil durum tehlike ve riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumdaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmalar da acil durum senaryosu olarak adlandırılmaktadır.

16. Soru

Herhangi bir acil durum veya afetten en az şekilde etkilenilmesi için temelde ne yapılması gerekmektedir?

Cevap

Aileden başlayarak devletin tüm kurum ve kuruluşlarının, hastanelerin, okulların, yurtların, özel sektörün hazırlamak zorunda olduğu afet ve acil durum planlarını ve acil durum ve afet yönetimi ile ilgili yapmak zorunda olduğu çalışmaları mutlaka senaryolara dayandırarak yapması veya hazırlaması gerekmektedir. Ayrıca bu planlar gereği belirli aralıklarla yapılmak zorunda olan afet ve acil durum tatbikatlarının da senaryo sonucu öngörülen duruma göre ve tatbikat senaryolarına bağlı kalacak şekilde yapılması gerekir.

17. Soru

Afet ve acil durumlar olayın hangi özelliklerine göre birbirinden ayrılır?

Cevap

Tanımdan da görüldüğü gibi meydana gelen olayın sonuç ve boyutlarına ve etkilenenlerin olayın üstesinden gelip gelememelerine göre acil durum veya afet birbirinden ayrılmaktadır. Afet olayı yıkıcı, harap edici etkisiyle normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve yerel imkânlarla olayın üstesinden gelinemeyen durumlardır.

18. Soru

Afet senaryosunun afet yönetimindeki önemini açıklayınız.

Cevap

Afet senaryosu hazırlanırken tehlikenin ne tür ve büyüklükte olabileceği, nerelerin ne şekilde etkileneceği, meydana getirebileceği can ve mal kayıpları, afet sonrası fiziksel, sosyal, psikolojik ve ekonomik problemler ile ortaya çıkabilecek zincirleme ya da ikincil tehlikeler ile daha önce meydana gelmiş olan afetler sırasında karşılaşılan diğer problemler göz önünde bulundurulduğu için acil durum ve afet yönetimi ile ilgili hazırlanmak zorunda olan planlar için önemli bir başvuru belgesi olmaktadır.

19. Soru

Planlama çalışmalarının başarısı hangi unsurlara bağlıdır?

Cevap

Afet ve acil durum yönetimi ile ilgili planlama çalışmalarının iyi bir şekilde yapılabilmesi için gelecekte hangi büyüklükte bir afetin oluşabileceği ve yerleşim merkezlerinin, hastanelerin, okulların, üniversitelerin, yurtların, büyük endüstriyel tesislerin, iş yerlerinin ve normal binaların bu afetten nasıl etkilenebileceği sağlıklı bir şekilde tahmin edilmelidir.

20. Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) afet senaryoları ile ilgili hangi çalışmaları öngörür?

Cevap

Bu amaçla yayınlanmış olan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince senaryo çalışmalarına göre hazırlıkların planlanması ve kapasite artırılacak alanların (personel, malzeme, ekipman vb.) belirlenmesi istenmiş ve hangi olay türüne göre planların hazırlanmak zorunda olduğu belirtilmiştir. TAMP gereğince Ulusal düzey hizmet grubu planlarında afet türlerinin tamamı dikkate alınarak planlama ve kapasite geliştirme yapılmalıdır.

21. Soru

Hangi olaylara afet denir?

Cevap

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaylar afet olarak tanımlanır.

22. Soru

Temel olarak acil durumlar ne tip olaylardır?

Cevap

Afet boyutuna ulaşmamış yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye, yerinde sığınak, kilitlen-yat, çök-kapan-tutun gibi standart davranış şekli gerektiren olaylar acil durum olarak düşünülür.

23. Soru

Afet yönetiminde afet senaryoları neden önemlidir?

Cevap

Afet yönetiminin her aşamasında yapılması gereken çalışmaların ve faaliyetlerin belirlenmesinde çok sık olarak afet senaryoları çalışmalarından yararlanılır. Afet anında karşılaşılabilecek bütün olası olaylar ve bu olayların üstesinden gelebilmek için yapılması gereken eylemler senaryoya dâhil edilerek afet yönetimi ile ilgili planların daha gerçekçi bir biçimde yapılması sağlanır.

24. Soru

Acil durum nedir kısaca açıklayınız?

Cevap

Afet boyutuna ulaşmamış yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye, yerinde sığınak, kilitlen-yat, çök-kapan-tutun gibi standart davranış şekli gerektiren olaylar acil durum olarak düşünülür

25. Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)’na göre afet olay türleri nelerdir?

Cevap

Türkiye Afet Müdahale Planına göre olay türleri şunlardır:

 • Su baskını
 • Baraj patlaması
 • Orman yangını
 • Sanayi yangını
 • Toplu nüfus hareketleri
 • Siber saldırı
 • Kimyasal kazalar
 • Biyolojik afetler ve salgın hastalıklar
 • Radyolojik ve nükleer kazalar
 • Kuraklık
 • Deprem
 • Ulaşım kazaları.
26. Soru

Senaryoların birçok soruya yanıt verebilir nitelikte olması nasıl sağlanır?

Cevap

Senaryolarda birçok soruya yanıt verebilmenin en kolay yolu, öncelikle varsa inceleme bölgesinde meydana gelen afet ve acil durumlar, bunların etkileri, meydana getirdikleri zararlar, zamana bağlı olarak yapılmış olan eylemler, varsa yaratmış olduğu ikincil afetler gibi bilgileri en detaylı şekilde toplamak ve bu veri ve bilgilerden yola çıkarak senaryoyu gerçeğe en yakın olacak şekilde kurgulamaktır. Eğer senaryo yapılacak yer ile ilgili bu tip veriler yok ise o zaman o bölgeyle ilgili benzer özelliklere sahip yerlerde meydana gelen verilerden yararlanılmalıdır. Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı önlemlerin neler olacağı veya neler olması gerektiği, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durumun müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulmasına senaryo sonuçlarına göre karar verileceği için bu çalışmalar son derece önemlidir.

27. Soru

Acil durum senaryosunun tanımı nedir?

Cevap

Acil durum için yapılan acil durum tehlike ve riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumdaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmalar da acil durum senaryosu olarak adlandırılmaktadır.

28. Soru

Yasal olarak hazırlanmak zorunda olan planların zaman zaman tatbikat senaryolarına göre test edilmesi gerekli midir?

Cevap

Yasal olarak hazırlanmak zorunda olan bu planların zaman zaman tatbikat senaryolarına göre test edilmesi gerekir.

29. Soru

Zorunlu olmayan ne tür afet planları vardır?

Cevap

Bu hazırlanması zorunlu olan planların dışında Mahalle Afet Planı, Aile Afet Planı, Bina Afet Planı gibi hazırlayacağınız her ölçekteki planın mutlaka afet ve acil durum senaryosu çalışmalarının sonuçları dikkate alınarak yapılması gerekir.

30. Soru

Türkiye Afet Müdahale Planına göre afet senaryosu hazırlanması gereken olay türleri nelerdir?

Cevap

Su baskını,Baraj patlaması, Orman yangını, Sanayi yangını, Toplu nüfus hareketleri, Siber saldırı, Kimyasal kazalar, Biyolojik afetler ve salgın hastalıklar, Radyolojik ve nükleer kazala,r Kuraklık, Ulaşım kazaları ve  Deprem.

31. Soru

hangi nedenlerden dolayı acil durum ve afet senaryolarında izlenen yol ve yöntemlerde bazı farklılıklar olabilir?

Cevap

Senaryonun amacına, acil durum veya afet türüne ve senaryo yapılacak yerleşim birimin, alanın veya kurumun/tesisin büyüklüğüne göre senaryo çalışmalarında izlenen yol ve yöntemlerde bazı farklılıklar olabileceği unutulmamalıdır.

32. Soru

Afet öncesinde yapılan planlama ve hazırlık çalışmalarının ana hedefi nedir?

Cevap

Farklı tehlikelerin doğuracağı can ve mal kayıpları ile diğer fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve yaşamın bir an önce normale dönmesini sağlamak afet öncesinde yapılan planlama ve hazırlık çalışmalarının ana hedefidir.

33. Soru

Herhangi bir afet meydana gelmeden önce yapılan planlama ve hazırlık çalışmaları için neler dikkate alınmalıdır?

Cevap

Öncelikle, var olan tehlikelerin neler olduğunu, hangi sıklıkta ve hangi büyüklüklerde meydana gelebileceklerini, bu olayların gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek zarar ve kayıpların hangi büyüklüklere ulaşabileceklerini tehlike analizleri ile ve bilimsel kriterlere uygun bir şekilde büyük bir doğrulukla belirlemek gerekmektedir.

34. Soru

Afet senaryolarında bir çok soruya yanıt verebilmenin en kolay yolu nedir?

Cevap

Varsa inceleme bölgesinde meydana gelen afet ve acil durumlar detaylı bir şekilde incelenmelidir.

35. Soru

Afet senaryosunun hazırlanma amaçları nelerdir?

Cevap

Afet anının genel durumunu afet olmadan önce öngörebilmek
Hasar ve kayıp tahmini yapmak

Afet anında oluşabilecek her türlü ihtiyacı önceden öngörebilmek

Afet anında oluşabilecek her türlü olumsuzluğu önceden öngörebilmek
Afet ve acil durum yönetiminin bütünaşamaları ile ilgili planların hazırlanmasına ışık tutmak
Tehlikenin afete dönüşmemesi için karar vericilerin önceden, doğru ve çabuk yönetim kararları almalarını kolaylaştırmak, alınan kararları uygulayarak durumun kontrolden çıkmasını önlemeye yardımcı olmak
Afet zararlarını azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmak
Makro ölçekte her türlü planlamaya (gelişim, kalkınma, yatırım vd.) altlık oluşturarak, karar vericilere yol göstermek

36. Soru

Yasal olarak hazırlanmak zorunda olunan afet ve acil durum yönetimi ile ilgili planlar nelerdir?

Cevap

Yasal olarak hazırlanmak zorunda olunan bütün afet ve acil durum yönetimi ile ilgili planlar şunlardır:

 1. Türkiye Afet Müdahale Planı
 2. İl Afet Müdahale Planı
 3. İlçe Afet Müdahale Planı
 4. Belediye Afet ve Acil Yardım Planı
 5. Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Yardım Planı
 6. Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı
 7. Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)
 8. Okul Afet ve Acil Durum Planı
 9. Üniversite ve Bağlı Birimlerin Afet ve Acil Durum Planı
 10. Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna Bağlı Yurtların Afet ve Acil Durum Planları
 11. Tüm Bakanlık Kurum ve Kuruluşların Kendi Hizmet Binalarının ve Eklentilerinin Acil Durum Planları
 12. Her Ölçekteki İşletmelerin Afet ve Acil Durum Planları

Tüm bu planlar, bilimsel kriterlere uygun bir şekilde hazırlanmış olan ACİL DURUM ve AFET SENARYOLARI çalışmaları temel alınarak yapılmalıdır. Bu sayılan planlar; 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun”, 5393 sayılı “Belediye Kanunu”, 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu”, 5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu”, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve “Türkiye Afet Müdahale Planı” hükümleri çerçevesinde hazırlanması zorunlu olan planlardır.

37. Soru

Yasal olarak hazırlanmak zorunda acil durum ve afet yönetimi ile ilgili planlar nelerdir?

Cevap

Türkiye Afet Müdahale Planı, İl Afet Müdahale Planı, İlçe Afet Müdahale Planı (Gerekli görülürse), Belediye Afet ve Acil Yardım Planı, Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Yardım Planı, Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP), Okul Afet ve Acil Durum Planı, Üniversite ve Bağlı Birimlerin Afet ve Acil Durum Planı, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna Bağlı Yurtların Afet ve Acil Durum Planları, Tüm Bakanlık Kurum ve Kuruluşların Kendi Hizmet Binalarının ve Eklentilerinin Acil Durum Planları ve Her Ölçekteki İşletmelerin Afet ve Acil Durum Planlarıdır.

38. Soru

Afet senaryoları ile planlama arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Afet senaryosu, afet riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan belgeler olduğu için afet planları hazırlanırken sıklıkla afet senaryosu sonucunda elde edilen verilere başvurulur. Senaryolardan da olabildiğince gerçeğe yakın koşulların değerlendirilmesi beklenir. Ancak afete müdahale planlarında sürprizlerle karşılaşmamak için, bazen en olumsuz sonuçlar doğurabilecek senaryolar da tercih edilebilir. Afet senaryoları, Afet yönetimi ile ilgili yapılan bütün planlara temel teşkil eder.

39. Soru

Hangi bilgiler olmadan afet planı hazırlamak mümkün değildir?

Cevap

Gelecekte olabilecek bir afetin veya acil durumun yol açacağı kayıpları, doğuracağı sorunları ve bunların boyutlarını bilmeden bir afet planı hazırlamak mümkün değildir.

40. Soru

HAP Hazırlama Kılavuzu’na göre Hastane Afet ve Acil Durum planı nasıl test edilmelidir?

Cevap

Sağlık bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe sokulan “Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu” na göre; Hastane Afet ve Acil Durum planının yıl içerisinde en az bir kez masa başı tatbikatı, bir kez de saha tatbikatı ile test edilmesi gerekir. Bu tatbikatların her yıl farklı bir senaryoya göre uygulanması, test edilmesi gerekmektedir.

41. Soru

Afet ve acil durum senaryoları hangi unsurlara göre hazırlanmalıdır?

Cevap

Senaryoların esası, olası bir afet veya acil durum türünün ve farklı büyüklüklerinin meydana gelmesi durumunda ortaya çıkabilecek durumların (can ve mal kaybı gibi) öngörülmesine/hesaplanmasına buna göre ihtiyaçların belirlenmesine dayanır.

42. Soru

Afetle ilgili senaryolar hangi ekiplerde mutlaka bulunmalıdır?

Cevap

Afet senaryosu, çok sayıda insanın yaşadığı ve önemli bina, yol, köprü vb. mühendislik yapılarının bulunduğu bir yerleşim merkezinde olması muhtemel bir afetin muhtemel etkilerinin, genellikle mevcut bilgilere göre önceden tahmin edildiği belgeler olduğu için planları hazırlamakla görevli olan ekiplerin elinde bulunması gerekir. Afetle ilgili planların yanı sıra, konu ile ilgili eğitim ve tatbikatlar da mutlaka afet senaryolarına dayandırılmalıdır. Ayrıca, arama kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurulurken de afet senaryo çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç vardır.

43. Soru

İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında yönetmeliğe göre iş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlar hangi hususlar dikkate alınarak belirlenir?

Cevap

İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında yönetmeliğe göre iş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlar;
a) Risk değerlendirmesi sonuçları.
b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım
ve patlama ihtimali.
c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
d) Doğal afetlerin meydana gelme
ihtimali.
e) Sabotaj ihtimali. gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

44. Soru

Afet ve acil durum senaryoları temel olarak hangi unsurları belirlemelidir?

Cevap

Senaryoların farklı afet ve acil durum türlerine göre ve inceleme alanı için olası her afet ve acil durum türüne göre kurgulanması gerekir. Senaryolara dayalı olarak afette ve acil durumda gereksinimler, bu gereksinimlerin karşılanabileceği ulusal, yerel, kurumsal vb. kaynaklar ve olanakların durumu, yerel kaynakların yetmemesi halinde alternatif dış kaynakların saptanması, kurumların görev ve sorumlulukları ve karşılaşılabilecek sorunlar için çözüm yolları belirlenmeye çalışılmalıdır.

Afet tehlike ve riskinin yüksek olduğu yerlerde hem afet öncesi (zarar azaltma ve hazırlık yani risk yönetimi), hem de afet sonrası (müdahale ve iyileştirme yani kriz yönetimi) çalışmalarının daha başarılı olabilmesi amacı ile farklı afet türleri için senaryoların hazırlanması gerekmektedir. Senaryolardan kapasite geliştirme amaçlı da yararlanılabilmektedir.

45. Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı hangi olaylar için senaryo çalışmalarını zorunlu kılar?

Cevap

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanmak zorunda olan Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planı Formatı, İl Afet Müdahale Planı Formatı ve İl Hizmet Grubu Operasyon Plan Formatlarında Senaryolar için ayrı bölümler açılarak tüm acil durum olay türleri için senaryo çalışmalarının yapılması zorunlu kılınmıştır.

46. Soru

HAP tatbikat senaryoları uygulanırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

HAP tatbikat senaryolarında; ilk tatbikatlarda basit ve tek konu içeren senaryo uygulanmalıdır. Daha sonra bu tatbikatlara karmaşık ve birden çok konu içeren karmaşık senaryolarla devam edilmelidir. Bunlara yani basit ve tek konu içeren senaryolar ile karmaşık ve birden çok konu içeren karmaşık senaryolara tatbikat raporlarında yer verilerek kayıt altında alınması ileride yapılacak çalışmalar için büyük kolaylık ve yarar sağlar.

47. Soru

Afet senaryosu için yapılması gereken temel çalışmalar nelerdir?

Cevap

Afet senaryosu için yapılması gereken temel çalışmalar;

Varlıklara ait tüm veri ve bilgilerin toplanması, Tehlike Analizi, Zarar (hasar) görebilirlik (fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel),
Risk Analizi ve Afet senaryosudur.

49. Soru

Afet ve acil durum yönetimi planı hazırlanırken, öncelikle neler belirlenmelidir?

Cevap

Afet ve acil durum yönetimi planı hazırlanırken, öncelikle olası tehlikeler ve riskler belirlenmelidir.

50. Soru

Afet Yönetimi ile ilgili yapılan bütün planlara temel teşkil eden hazırlık nedir?

Cevap

Afet Senaryoları, Afet Yönetimi ile ilgili yapılan bütün planlara temel teşkil eder.

51. Soru

Türkiye Afet Müdahale planında planlama süreci hangi bölümlerden oluşmaktadır?

Cevap

Türkiye Afet Müdahale planında planlama süreci organizasyon, analiz, kapasite geliştirme ve entegrasyon süreci olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.

52. Soru

Sağlık bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe sokulan “Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu” na göre; Hastane Afet ve Acil Durum planının yıl içerisindeki tatbikat sayıları nelerdir?

Cevap

Sağlık bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe sokulan “Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu” na göre; Hastane Afet ve Acil Durum planının yıl içerisinde en az bir kez masa başı tatbikatı, bir kez de saha tatbikatı ile test edilmesi gerekir. 

53. Soru

Afet senaryosunun tanımı nedir?

Cevap

Afet tehlike ve riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmalar afet senaryosu olarak tanımlanmaktadır.

54. Soru

Afet ve Acil durum yönetimi ile ilgili planlama çalışmalarının iyi bir şekilde yapılabilmesi için neler yapılmalıdır?

Cevap

Afet ve Acil durum yönetimi ile ilgili planlama çalışmalarının iyi bir şekilde yapılabilmesi için gelecekte hangi büyüklükte bir afetin oluşabileceği ve yerleşim merkezlerinin, hastanelerin, okulların, üniversitelerin, yurtların, büyük endüstriyel tesislerin, iş yerlerinin ve normal binaların bu afetten nasıl etkilenebileceği sağlıklı bir şekilde tahmin edilmelidir.

55. Soru

HAP planı ne demektir?

Cevap

Hastane Afet ve Acil Durum Planı demektir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!