Afet Risk Azaltma Politikaları Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Afet Risk Azaltma Politikaları Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Doğa Kaynaklı Afet Risk Azaltma Stratejileri-Iı

1. Soru

Afat’a göre afet nedir?

Cevap

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay.


2. Soru

Doğal tehlike olarak meydana gelen kuvvetli bir meteorolojik olayın afet boyutuna dönüşüp dönüşmemesinde rol oynayan faktörler nelerdir?

Cevap

Doğal tehlike olarak meydana gelen kuvvetli bir meteorolojik olayın afet boyutuna dönüşüp dönüşmemesinde, olayın şiddeti ve doğal çevre şartları ile birlikte insanın yaptığı veya yapmadığı faaliyetlerin çok büyük bir çarpan etkisinin olduğu görülmektedir.


3. Soru

Hızla gelişen afetlerle, yavaş gelişen afetler arasındaki farkları örneklerle belirtiniz? 

Cevap

Sel ve taşkın, orman yangını, dolu, çığ ve don gibi meteorolojik afetler hızlı gelişen afetler arasında sayılırken, ormansızlaşma, kuraklık ve heyelan afetlerinin ise yavaş gelişen afetler olduğu belirtilmektedir.


4. Soru

Ülkemizde de sıklıkla karşılaşılan ve afetlere yol açan önemli meteorolojik olaylar ile bunlarla ilişki- li olarak oluşan afetler nelerdir?

Cevap

1. Fırtına

2.Şiddetli Yağış

3.Sel

4.Taşkın

5.Kuvvetli kar yağışı

6.Dolu

7.Kuraklık

8.Don

9.Çığ

10.Heyelan

11.Sis

12.Yıldırım

13.Orman yangını


5. Soru

Çığ nasıl oluşur?

Cevap

Genellikle bitki örtüsü olmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve/veya dış kuvvetlerin etkisi ile başlayan bir ilk hareket sonucu (tetiklenme), yamaçtan aşağıya doğru hızla kayması olarak tanımlanır


6. Soru

Toprak kayması olarak da ifade edilen; kaya, toprak veya arazi parçalarının, yer çekimi veya depremler, aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin etkisi ile fark edilebilir düzeyde eğim aşağı doğru kayması veya hareket etmesi durumuna ne ad verilir?

Cevap

Toprak kayması olarak da ifade edilen; kaya, toprak veya arazi parçalarının, yer çekimi veya depremler, aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin etkisi ile fark edilebilir düzeyde eğim aşağı doğru kayması veya hareket etmesi durumuna heyelan adı verilir.


7. Soru

Meteorolojik olaylara bağlı olarak ortaya çıkan afetlerden hangisi en fazla ekonomik zarara uğratmıştır?

Cevap

Doğa kaynaklı afetler sonucu meydana gelen ekonomik kayıplar değerlendirildiğinde , meteorolojik olaylara bağlı olarak ortaya çıkan afetlerin çok büyük ekonomik kayıplara sebep olduğu ve fırtına afetinin yaklaşık 1 trilyon ABD doları zararla en başta yer aldığı görülmektedir


8. Soru

Meteorolojik afetlerin, dolaylı ve ardışık etkileri nelerdir?

Cevap

Günlük yaşamı ve birçok sektörün faaliyetini etkileyen meteorolojik afetler, doğrudan etkilerinin yanı sıra dolaylı ve ardışık etkileriyle de farklı olayları tetikleyerek afetlere yol açabilmektedir. Kara, deniz, hava yolu ve demir yolu ulaşımındaki aksamalar, tarım alanlarının zarar görmesi, ev ve iş yerlerini su basması, soba zehirlenmeleri yaşanması, eğitim ve öğretimin kesintiye uğraması, sanayi tesislerinin çalışamaz hâle gelmesi, enerji nakil hatları ve iletişim hatlarının kopması, çatıların uçması, bina ve ağaçların yıkılması, kullanma ve içme suyunun yetersiz kalması, taşıtların zarar görmesi, orman yangınlarının çıkması gibi olayların yanı sıra, meteorolojik olay ve afetlerin; salgın hastalıkların ortaya çıkması, sosyal ve ekonomik yapının bozulması gibi ardışık etkileri de olabilmektedir.


9. Soru

Afet Yönetimi neleri kapsar?

Cevap

Afet risklerinin azaltılması; afetlerin şiddetinin ve oluşturacağı kötü sonuçlarının zararlarının önlenmesi ve azaltılması; senaryo ve olası hasar ve ihtiyaçların tahmin edilmesi; acil durumlara müdahaleye planlama ve hazırlık; eğitim ve tatbikatlar; erken uyarı, tahmin, izleme; afet sonrası hızlı etki ve ihtiyaç analizi; afet anında hızlı ve etkili müdahale ve iyileştirme; afet sonrası iyileştirme ve rehabilitasyon vb. için sürekli, bütünleşik, kapsamlı, çok sektörlü, çok disiplinli sosyoekonomik yöntem, planlama ve önlemlerin uygulanması faaliyetlerinin tümü olarak özetlenmektedir.


10. Soru

Reaktif yaklaşımla proaktif yaklaşım arasındaki fark nedir?

Cevap

Afet oluştuktan sonra afeti yönetme girişimleri reaktif yaklaşım, afet oluşmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik yönetim anlayışı ise proaktif yaklaşım olarak ifade edilmektedir.


11. Soru

Meteorolojik afetlerin yönetimine sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları kimlerdir?

Cevap

Meteorolojik afetlerin yönetimine bu çerçevede bütüncül bir yaklaşımla bakıldığında, Türkiye’de başta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü’dür.


12. Soru

Meteorolojik afetler açısından bakıldığında, afete dönüşebilecek en önemli tehlikeler nelerdir?

Cevap

Meteorolojik afetler açısından bakıldığında, afete dönüşebilecek en önemli tehlikelerin kuvvetli yağış, fırtına, kar erimesi, dolu, aşırı sıcaklar ve soğuklar gibi meteorolojik olaylar olduğu görülmektedir


13. Soru

Meteorolojik afetler öncesinde alınacak tedbirler nelerdir?

Cevap

Afete dönüşebilecek meteorolojik olaylara karşı erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, uyarıların merkezi ve yerel yöneticiler ile halka en kısa ve anlaşılır şekilde ulaştırılmasının sağlanması için idari ve teknik alt yapının oluşturulması, yöneticilerin ve halkın bu tür afetlere ilişkin uyarıları aldıklarında nasıl davranacaklarının belirlenmesi, yöneticilerin ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi, hazırlık sürecinin önemli faaliyetleridir.


14. Soru

Lidar Sistemi nedir?

Cevap

Lidar, lazer ışınları kullanılarak belli hedeflerin konumları, büyüklükleri ve hareketlerini tespit etmeyi sağlayan bir sistemdir.


15. Soru

Erken uyarı nedir?

Cevap

Erken uyarı, Uluslararası Afet Risk Azaltma Stratejisi tarafından, “afete maruz kalan insanların, afetten korunacak ya da karşılaşacakları riskleri azaltacak şekilde hazırlıklı olmalarını sağlayacak bilgilerin, yetkili kurumlar tarafından, zamanında ve etkili şekilde duyurulması” olarak tanımlanmaktadır.


16. Soru

Meteorolojik afetlerin en belirgin özellikliği nedir?

Cevap

Meteorolojik afetlerin en belirgin özelliklerinden birisi, bu afetlere sebep olan meteorolojik olayların önceden tahmin edilebilir olmasıdır.


17. Soru

Türkiye’de meteorolojik olayların sürekli gözlemlerinin yapılması ve gelecekte nasıl bir hava durumunun oluşacağının tahmin edilmesi ile ilgili çalışmalar, bu konudaki görevli ve yetkili kamu idaresi hangi kurumdur?

Cevap

Türkiye’de meteorolojik olayların sürekli gözlemlerinin yapılması ve gelecekte nasıl bir hava durumunun oluşacağının tahmin edilmesi ile ilgili çalışmalar, bu konudaki görevli ve yetkili kamu idaresi olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.


18. Soru

Türkiye’de varolan gözlem sistemleri nelerdir?

Cevap

Tahmin ve erken uyarı sistemlerinin en temel bileşeni kuşkusuz gözlem sistemleridir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, yer gözlem ağı, deniz gözlem ağı, yüksek atmosfer gözlem ağı ile uydu, radar ve yıldırım tespit sistemlerinden oluşan uzaktan algılama gözlem ağını içeren bütünleşik bir gözlem ağı tüm ülkeye yaygın olarak kurulmuştur.


19. Soru

Meteorolojik tahmin sürecinde kullanılan sayısal tahmin yöntemi nedir?

Cevap

Atmosferin durumunu gösteren değişkenlerin (sıcaklık, rüzgâr, nem ve basınç) zamana ve yere bağlı değişimlerini ifade eden denklemlerin (hareket, termodinamik, süreklilik, hidrostatik eşitlik) matematik çözümleri yapılarak gelecekteki durumunu tahmin etme işlemi sayısal tahmin, bu amaçla geliştirilen modeller de sayısal tahmin modelleri olarak tanımlanmaktadır.


20. Soru

Hava durumu ile iklim arasındaki fark nedir?

Cevap

Hava durumu; belirli bir yerde, belirli ve kısa bir süre içinde etkin olan atmosfer koşullarıdır.İklim ise herhangi bir bölgede uzun yıllar içinde ortaya çıkan ortalama hava koşullarıdır.


21. Soru

İklim değişikliği nedir?

Cevap

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde (BMİDÇS) iklim değişikliği, “karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde olu- şan bir değişiklik” biçiminde tanımlanmaktadır.


22. Soru

Atmosferi oluşturan temel gazlar nelerdir?

Cevap

Yeryüzündeki tüm yaşam biçimleri için vazgeçilmez bir ortam olan atmosferi oluşturan temel gazlar; azot (%78.08), oksijen (%20.95) argon (%0.93) ve karbondioksit (%0.03) gazlarıdır.


23. Soru

Fosil yakır nedir?

Cevap

Fosil yakıt, geçmişte yaşamış olan nesli tükenmiş canlıların atıklarından meydana gelen doğal gaz, kömür, petrol gibi yakıtlara denilmektedir. Mineral yakıt olarak da bilinen fosil yakıtlar doğal bir enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlar yenilenemez kaynaklardır.


24. Soru

Dünyada en sıcak yıl hangi yıldır?

Cevap

Dünyada 2016 yılı, endüstri öncesi döneme göre ortalama sıcaklık 1.1°C’lik anomali (sapma) ile en sıcak yıl olmuştur. 


25. Soru

Işınımsal zorlama seviyeleri ve rotaları için kaç tür RCP tipi tanımlanmıştır?

Cevap

Işınımsal zorlama seviyeleri ve rotaları için 4 adet RCP tipi tanımlanmıştır. Bunlar ışınımsal (radiative) zorlama değerleri en küçükten en büyüğe sırası ile RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 ve RCP8.5’dir. Bunlardan, RCP2.6 ve RCP4.5 iyimser senaryolar, RCP6.0 ve RCP8.5 kötümser senaryolar olarak adlandırılacaktır.


26. Soru

İklim değişikliğine karşı bireylerin alabilecekleri tedbirler nelerdir?

Cevap

1.İklimi değiştiren, küresel ısınmayı artıran fosil yakıt tüketiminden tasarruf ederek

2.Alternatif yaşam tarzları geliştirerek

3.Daha az elektrik tüketmek için az elektrik tüketen cihazlar kullanmak

4.Tasarruflu ampuller kullanmak,

5.Lüzumsuz zamanlarda ışığı ve tüm elektrikli cihazları kapatmak,

6.Ev ısısını korumak,

7.Sıcak su kullanımını ve derecesini azaltmak alabileceğimiz önlemlerdendir.


1. Soru

Afat’a göre afet nedir?

Cevap

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay.

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay.

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay.

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay.

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay.

2. Soru

Doğal tehlike olarak meydana gelen kuvvetli bir meteorolojik olayın afet boyutuna dönüşüp dönüşmemesinde rol oynayan faktörler nelerdir?

Cevap

Doğal tehlike olarak meydana gelen kuvvetli bir meteorolojik olayın afet boyutuna dönüşüp dönüşmemesinde, olayın şiddeti ve doğal çevre şartları ile birlikte insanın yaptığı veya yapmadığı faaliyetlerin çok büyük bir çarpan etkisinin olduğu görülmektedir.

Doğal tehlike olarak meydana gelen kuvvetli bir meteorolojik olayın afet boyutuna dönüşüp dönüşmemesinde, olayın şiddeti ve doğal çevre şartları ile birlikte insanın yaptığı veya yapmadığı faaliyetlerin çok büyük bir çarpan etkisinin olduğu görülmektedir.

Doğal tehlike olarak meydana gelen kuvvetli bir meteorolojik olayın afet boyutuna dönüşüp dönüşmemesinde, olayın şiddeti ve doğal çevre şartları ile birlikte insanın yaptığı veya yapmadığı faaliyetlerin çok büyük bir çarpan etkisinin olduğu görülmektedir.

Doğal tehlike olarak meydana gelen kuvvetli bir meteorolojik olayın afet boyutuna dönüşüp dönüşmemesinde, olayın şiddeti ve doğal çevre şartları ile birlikte insanın yaptığı veya yapmadığı faaliyetlerin çok büyük bir çarpan etkisinin olduğu görülmektedir.

Doğal tehlike olarak meydana gelen kuvvetli bir meteorolojik olayın afet boyutuna dönüşüp dönüşmemesinde, olayın şiddeti ve doğal çevre şartları ile birlikte insanın yaptığı veya yapmadığı faaliyetlerin çok büyük bir çarpan etkisinin olduğu görülmektedir.

3. Soru

Hızla gelişen afetlerle, yavaş gelişen afetler arasındaki farkları örneklerle belirtiniz? 

Cevap

Sel ve taşkın, orman yangını, dolu, çığ ve don gibi meteorolojik afetler hızlı gelişen afetler arasında sayılırken, ormansızlaşma, kuraklık ve heyelan afetlerinin ise yavaş gelişen afetler olduğu belirtilmektedir.

Sel ve taşkın, orman yangını, dolu, çığ ve don gibi meteorolojik afetler hızlı gelişen afetler arasında sayılırken, ormansızlaşma, kuraklık ve heyelan afetlerinin ise yavaş gelişen afetler olduğu belirtilmektedir.

Sel ve taşkın, orman yangını, dolu, çığ ve don gibi meteorolojik afetler hızlı gelişen afetler arasında sayılırken, ormansızlaşma, kuraklık ve heyelan afetlerinin ise yavaş gelişen afetler olduğu belirtilmektedir.

Sel ve taşkın, orman yangını, dolu, çığ ve don gibi meteorolojik afetler hızlı gelişen afetler arasında sayılırken, ormansızlaşma, kuraklık ve heyelan afetlerinin ise yavaş gelişen afetler olduğu belirtilmektedir.

Sel ve taşkın, orman yangını, dolu, çığ ve don gibi meteorolojik afetler hızlı gelişen afetler arasında sayılırken, ormansızlaşma, kuraklık ve heyelan afetlerinin ise yavaş gelişen afetler olduğu belirtilmektedir.

4. Soru

Ülkemizde de sıklıkla karşılaşılan ve afetlere yol açan önemli meteorolojik olaylar ile bunlarla ilişki- li olarak oluşan afetler nelerdir?

Ülkemizde de sıklıkla karşılaşılan ve afetlere yol açan önemli meteorolojik olaylar ile bunlarla ilişki- li olarak oluşan afetler nelerdir?

Ülkemizde de sıklıkla karşılaşılan ve afetlere yol açan önemli meteorolojik olaylar ile bunlarla ilişki- li olarak oluşan afetler nelerdir?

Ülkemizde de sıklıkla karşılaşılan ve afetlere yol açan önemli meteorolojik olaylar ile bunlarla ilişki- li olarak oluşan afetler nelerdir?

Ülkemizde de sıklıkla karşılaşılan ve afetlere yol açan önemli meteorolojik olaylar ile bunlarla ilişki- li olarak oluşan afetler nelerdir?

Cevap

1. Fırtına

2.Şiddetli Yağış

3.Sel

4.Taşkın

5.Kuvvetli kar yağışı

6.Dolu

7.Kuraklık

8.Don

9.Çığ

10.Heyelan

11.Sis

12.Yıldırım

13.Orman yangını

7.Kuraklık

8.Don

9.Çığ

10.Heyelan

11.Sis

12.Yıldırım

13.Orman yangını

7.Kuraklık

8.Don

9.Çığ

10.Heyelan

11.Sis

12.Yıldırım

13.Orman yangını

7.Kuraklık

8.Don

9.Çığ

10.Heyelan

11.Sis

12.Yıldırım

13.Orman yangını

7.Kuraklık

8.Don

9.Çığ

10.Heyelan

11.Sis

12.Yıldırım

13.Orman yangını

8.Don

9.Çığ

10.Heyelan

11.Sis

12.Yıldırım

13.Orman yangını

8.Don

9.Çığ

10.Heyelan

11.Sis

12.Yıldırım

13.Orman yangını

8.Don

9.Çığ

10.Heyelan

11.Sis

12.Yıldırım

13.Orman yangını

8.Don

9.Çığ

10.Heyelan

11.Sis

12.Yıldırım

13.Orman yangını

9.Çığ

10.Heyelan

11.Sis

12.Yıldırım

13.Orman yangını

9.Çığ

10.Heyelan

11.Sis

12.Yıldırım

13.Orman yangını

9.Çığ

10.Heyelan

11.Sis

12.Yıldırım

13.Orman yangını

9.Çığ

10.Heyelan

11.Sis

12.Yıldırım

13.Orman yangını

10.Heyelan

11.Sis

12.Yıldırım

13.Orman yangını

10.Heyelan

11.Sis

12.Yıldırım

13.Orman yangını

10.Heyelan

11.Sis

12.Yıldırım

13.Orman yangını

10.Heyelan

11.Sis

12.Yıldırım

13.Orman yangını

11.Sis

12.Yıldırım

13.Orman yangını

11.Sis

12.Yıldırım

13.Orman yangını

11.Sis

12.Yıldırım

13.Orman yangını

11.Sis

12.Yıldırım

13.Orman yangını

12.Yıldırım

13.Orman yangını

12.Yıldırım

13.Orman yangını

12.Yıldırım

13.Orman yangını

12.Yıldırım

13.Orman yangını

13.Orman yangını

13.Orman yangını

13.Orman yangını

13.Orman yangını

5. Soru

Çığ nasıl oluşur?

Cevap

Genellikle bitki örtüsü olmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve/veya dış kuvvetlerin etkisi ile başlayan bir ilk hareket sonucu (tetiklenme), yamaçtan aşağıya doğru hızla kayması olarak tanımlanır

Genellikle bitki örtüsü olmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve/veya dış kuvvetlerin etkisi ile başlayan bir ilk hareket sonucu (tetiklenme), yamaçtan aşağıya doğru hızla kayması olarak tanımlanır

Genellikle bitki örtüsü olmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve/veya dış kuvvetlerin etkisi ile başlayan bir ilk hareket sonucu (tetiklenme), yamaçtan aşağıya doğru hızla kayması olarak tanımlanır

Genellikle bitki örtüsü olmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve/veya dış kuvvetlerin etkisi ile başlayan bir ilk hareket sonucu (tetiklenme), yamaçtan aşağıya doğru hızla kayması olarak tanımlanır

Genellikle bitki örtüsü olmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve/veya dış kuvvetlerin etkisi ile başlayan bir ilk hareket sonucu (tetiklenme), yamaçtan aşağıya doğru hızla kayması olarak tanımlanır

6. Soru

Toprak kayması olarak da ifade edilen; kaya, toprak veya arazi parçalarının, yer çekimi veya depremler, aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin etkisi ile fark edilebilir düzeyde eğim aşağı doğru kayması veya hareket etmesi durumuna ne ad verilir?

Toprak kayması olarak da ifade edilen; kaya, toprak veya arazi parçalarının, yer çekimi veya depremler, aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin etkisi ile fark edilebilir düzeyde eğim aşağı doğru kayması veya hareket etmesi durumuna ne ad verilir?

Toprak kayması olarak da ifade edilen; kaya, toprak veya arazi parçalarının, yer çekimi veya depremler, aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin etkisi ile fark edilebilir düzeyde eğim aşağı doğru kayması veya hareket etmesi durumuna ne ad verilir?

Toprak kayması olarak da ifade edilen; kaya, toprak veya arazi parçalarının, yer çekimi veya depremler, aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin etkisi ile fark edilebilir düzeyde eğim aşağı doğru kayması veya hareket etmesi durumuna ne ad verilir?

Toprak kayması olarak da ifade edilen; kaya, toprak veya arazi parçalarının, yer çekimi veya depremler, aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin etkisi ile fark edilebilir düzeyde eğim aşağı doğru kayması veya hareket etmesi durumuna ne ad verilir?

Cevap

Toprak kayması olarak da ifade edilen; kaya, toprak veya arazi parçalarının, yer çekimi veya depremler, aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin etkisi ile fark edilebilir düzeyde eğim aşağı doğru kayması veya hareket etmesi durumuna heyelan adı verilir.

7. Soru

Meteorolojik olaylara bağlı olarak ortaya çıkan afetlerden hangisi en fazla ekonomik zarara uğratmıştır?

Cevap

Doğa kaynaklı afetler sonucu meydana gelen ekonomik kayıplar değerlendirildiğinde , meteorolojik olaylara bağlı olarak ortaya çıkan afetlerin çok büyük ekonomik kayıplara sebep olduğu ve fırtına afetinin yaklaşık 1 trilyon ABD doları zararla en başta yer aldığı görülmektedir

Doğa kaynaklı afetler sonucu meydana gelen ekonomik kayıplar değerlendirildiğinde , meteorolojik olaylara bağlı olarak ortaya çıkan afetlerin çok büyük ekonomik kayıplara sebep olduğu ve fırtına afetinin yaklaşık 1 trilyon ABD doları zararla en başta yer aldığı görülmektedir

Doğa kaynaklı afetler sonucu meydana gelen ekonomik kayıplar değerlendirildiğinde , meteorolojik olaylara bağlı olarak ortaya çıkan afetlerin çok büyük ekonomik kayıplara sebep olduğu ve fırtına afetinin yaklaşık 1 trilyon ABD doları zararla en başta yer aldığı görülmektedir

Doğa kaynaklı afetler sonucu meydana gelen ekonomik kayıplar değerlendirildiğinde , meteorolojik olaylara bağlı olarak ortaya çıkan afetlerin çok büyük ekonomik kayıplara sebep olduğu ve fırtına afetinin yaklaşık 1 trilyon ABD doları zararla en başta yer aldığı görülmektedir

Doğa kaynaklı afetler sonucu meydana gelen ekonomik kayıplar değerlendirildiğinde , meteorolojik olaylara bağlı olarak ortaya çıkan afetlerin çok büyük ekonomik kayıplara sebep olduğu ve fırtına afetinin yaklaşık 1 trilyon ABD doları zararla en başta yer aldığı görülmektedir

8. Soru

Meteorolojik afetlerin, dolaylı ve ardışık etkileri nelerdir?

Cevap

Günlük yaşamı ve birçok sektörün faaliyetini etkileyen meteorolojik afetler, doğrudan etkilerinin yanı sıra dolaylı ve ardışık etkileriyle de farklı olayları tetikleyerek afetlere yol açabilmektedir. Kara, deniz, hava yolu ve demir yolu ulaşımındaki aksamalar, tarım alanlarının zarar görmesi, ev ve iş yerlerini su basması, soba zehirlenmeleri yaşanması, eğitim ve öğretimin kesintiye uğraması, sanayi tesislerinin çalışamaz hâle gelmesi, enerji nakil hatları ve iletişim hatlarının kopması, çatıların uçması, bina ve ağaçların yıkılması, kullanma ve içme suyunun yetersiz kalması, taşıtların zarar görmesi, orman yangınlarının çıkması gibi olayların yanı sıra, meteorolojik olay ve afetlerin; salgın hastalıkların ortaya çıkması, sosyal ve ekonomik yapının bozulması gibi ardışık etkileri de olabilmektedir.

Günlük yaşamı ve birçok sektörün faaliyetini etkileyen meteorolojik afetler, doğrudan etkilerinin yanı sıra dolaylı ve ardışık etkileriyle de farklı olayları tetikleyerek afetlere yol açabilmektedir. Kara, deniz, hava yolu ve demir yolu ulaşımındaki aksamalar, tarım alanlarının zarar görmesi, ev ve iş yerlerini su basması, soba zehirlenmeleri yaşanması, eğitim ve öğretimin kesintiye uğraması, sanayi tesislerinin çalışamaz hâle gelmesi, enerji nakil hatları ve iletişim hatlarının kopması, çatıların uçması, bina ve ağaçların yıkılması, kullanma ve içme suyunun yetersiz kalması, taşıtların zarar görmesi, orman yangınlarının çıkması gibi olayların yanı sıra, meteorolojik olay ve afetlerin; salgın hastalıkların ortaya çıkması, sosyal ve ekonomik yapının bozulması gibi ardışık etkileri de olabilmektedir.

Günlük yaşamı ve birçok sektörün faaliyetini etkileyen meteorolojik afetler, doğrudan etkilerinin yanı sıra dolaylı ve ardışık etkileriyle de farklı olayları tetikleyerek afetlere yol açabilmektedir. Kara, deniz, hava yolu ve demir yolu ulaşımındaki aksamalar, tarım alanlarının zarar görmesi, ev ve iş yerlerini su basması, soba zehirlenmeleri yaşanması, eğitim ve öğretimin kesintiye uğraması, sanayi tesislerinin çalışamaz hâle gelmesi, enerji nakil hatları ve iletişim hatlarının kopması, çatıların uçması, bina ve ağaçların yıkılması, kullanma ve içme suyunun yetersiz kalması, taşıtların zarar görmesi, orman yangınlarının çıkması gibi olayların yanı sıra, meteorolojik olay ve afetlerin; salgın hastalıkların ortaya çıkması, sosyal ve ekonomik yapının bozulması gibi ardışık etkileri de olabilmektedir.

Günlük yaşamı ve birçok sektörün faaliyetini etkileyen meteorolojik afetler, doğrudan etkilerinin yanı sıra dolaylı ve ardışık etkileriyle de farklı olayları tetikleyerek afetlere yol açabilmektedir. Kara, deniz, hava yolu ve demir yolu ulaşımındaki aksamalar, tarım alanlarının zarar görmesi, ev ve iş yerlerini su basması, soba zehirlenmeleri yaşanması, eğitim ve öğretimin kesintiye uğraması, sanayi tesislerinin çalışamaz hâle gelmesi, enerji nakil hatları ve iletişim hatlarının kopması, çatıların uçması, bina ve ağaçların yıkılması, kullanma ve içme suyunun yetersiz kalması, taşıtların zarar görmesi, orman yangınlarının çıkması gibi olayların yanı sıra, meteorolojik olay ve afetlerin; salgın hastalıkların ortaya çıkması, sosyal ve ekonomik yapının bozulması gibi ardışık etkileri de olabilmektedir.

Günlük yaşamı ve birçok sektörün faaliyetini etkileyen meteorolojik afetler, doğrudan etkilerinin yanı sıra dolaylı ve ardışık etkileriyle de farklı olayları tetikleyerek afetlere yol açabilmektedir. Kara, deniz, hava yolu ve demir yolu ulaşımındaki aksamalar, tarım alanlarının zarar görmesi, ev ve iş yerlerini su basması, soba zehirlenmeleri yaşanması, eğitim ve öğretimin kesintiye uğraması, sanayi tesislerinin çalışamaz hâle gelmesi, enerji nakil hatları ve iletişim hatlarının kopması, çatıların uçması, bina ve ağaçların yıkılması, kullanma ve içme suyunun yetersiz kalması, taşıtların zarar görmesi, orman yangınlarının çıkması gibi olayların yanı sıra, meteorolojik olay ve afetlerin; salgın hastalıkların ortaya çıkması, sosyal ve ekonomik yapının bozulması gibi ardışık etkileri de olabilmektedir.

9. Soru

Afet Yönetimi neleri kapsar?

Cevap

Afet risklerinin azaltılması; afetlerin şiddetinin ve oluşturacağı kötü sonuçlarının zararlarının önlenmesi ve azaltılması; senaryo ve olası hasar ve ihtiyaçların tahmin edilmesi; acil durumlara müdahaleye planlama ve hazırlık; eğitim ve tatbikatlar; erken uyarı, tahmin, izleme; afet sonrası hızlı etki ve ihtiyaç analizi; afet anında hızlı ve etkili müdahale ve iyileştirme; afet sonrası iyileştirme ve rehabilitasyon vb. için sürekli, bütünleşik, kapsamlı, çok sektörlü, çok disiplinli sosyoekonomik yöntem, planlama ve önlemlerin uygulanması faaliyetlerinin tümü olarak özetlenmektedir.

Afet risklerinin azaltılması; afetlerin şiddetinin ve oluşturacağı kötü sonuçlarının zararlarının önlenmesi ve azaltılması; senaryo ve olası hasar ve ihtiyaçların tahmin edilmesi; acil durumlara müdahaleye planlama ve hazırlık; eğitim ve tatbikatlar; erken uyarı, tahmin, izleme; afet sonrası hızlı etki ve ihtiyaç analizi; afet anında hızlı ve etkili müdahale ve iyileştirme; afet sonrası iyileştirme ve rehabilitasyon vb. için sürekli, bütünleşik, kapsamlı, çok sektörlü, çok disiplinli sosyoekonomik yöntem, planlama ve önlemlerin uygulanması faaliyetlerinin tümü olarak özetlenmektedir.

Afet risklerinin azaltılması; afetlerin şiddetinin ve oluşturacağı kötü sonuçlarının zararlarının önlenmesi ve azaltılması; senaryo ve olası hasar ve ihtiyaçların tahmin edilmesi; acil durumlara müdahaleye planlama ve hazırlık; eğitim ve tatbikatlar; erken uyarı, tahmin, izleme; afet sonrası hızlı etki ve ihtiyaç analizi; afet anında hızlı ve etkili müdahale ve iyileştirme; afet sonrası iyileştirme ve rehabilitasyon vb. için sürekli, bütünleşik, kapsamlı, çok sektörlü, çok disiplinli sosyoekonomik yöntem, planlama ve önlemlerin uygulanması faaliyetlerinin tümü olarak özetlenmektedir.

Afet risklerinin azaltılması; afetlerin şiddetinin ve oluşturacağı kötü sonuçlarının zararlarının önlenmesi ve azaltılması; senaryo ve olası hasar ve ihtiyaçların tahmin edilmesi; acil durumlara müdahaleye planlama ve hazırlık; eğitim ve tatbikatlar; erken uyarı, tahmin, izleme; afet sonrası hızlı etki ve ihtiyaç analizi; afet anında hızlı ve etkili müdahale ve iyileştirme; afet sonrası iyileştirme ve rehabilitasyon vb. için sürekli, bütünleşik, kapsamlı, çok sektörlü, çok disiplinli sosyoekonomik yöntem, planlama ve önlemlerin uygulanması faaliyetlerinin tümü olarak özetlenmektedir.

Afet risklerinin azaltılması; afetlerin şiddetinin ve oluşturacağı kötü sonuçlarının zararlarının önlenmesi ve azaltılması; senaryo ve olası hasar ve ihtiyaçların tahmin edilmesi; acil durumlara müdahaleye planlama ve hazırlık; eğitim ve tatbikatlar; erken uyarı, tahmin, izleme; afet sonrası hızlı etki ve ihtiyaç analizi; afet anında hızlı ve etkili müdahale ve iyileştirme; afet sonrası iyileştirme ve rehabilitasyon vb. için sürekli, bütünleşik, kapsamlı, çok sektörlü, çok disiplinli sosyoekonomik yöntem, planlama ve önlemlerin uygulanması faaliyetlerinin tümü olarak özetlenmektedir.

10. Soru

Reaktif yaklaşımla proaktif yaklaşım arasındaki fark nedir?

Cevap

Afet oluştuktan sonra afeti yönetme girişimleri reaktif yaklaşım, afet oluşmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik yönetim anlayışı ise proaktif yaklaşım olarak ifade edilmektedir.

Afet oluştuktan sonra afeti yönetme girişimleri reaktif yaklaşım, afet oluşmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik yönetim anlayışı ise proaktif yaklaşım olarak ifade edilmektedir.

Afet oluştuktan sonra afeti yönetme girişimleri reaktif yaklaşım, afet oluşmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik yönetim anlayışı ise proaktif yaklaşım olarak ifade edilmektedir.

Afet oluştuktan sonra afeti yönetme girişimleri reaktif yaklaşım, afet oluşmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik yönetim anlayışı ise proaktif yaklaşım olarak ifade edilmektedir.

Afet oluştuktan sonra afeti yönetme girişimleri reaktif yaklaşım, afet oluşmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik yönetim anlayışı ise proaktif yaklaşım olarak ifade edilmektedir.

11. Soru

Meteorolojik afetlerin yönetimine sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları kimlerdir?

Cevap

Meteorolojik afetlerin yönetimine bu çerçevede bütüncül bir yaklaşımla bakıldığında, Türkiye’de başta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü’dür.

Meteorolojik afetlerin yönetimine bu çerçevede bütüncül bir yaklaşımla bakıldığında, Türkiye’de başta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü’dür.

Meteorolojik afetlerin yönetimine bu çerçevede bütüncül bir yaklaşımla bakıldığında, Türkiye’de başta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü’dür.

Meteorolojik afetlerin yönetimine bu çerçevede bütüncül bir yaklaşımla bakıldığında, Türkiye’de başta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü’dür.

Meteorolojik afetlerin yönetimine bu çerçevede bütüncül bir yaklaşımla bakıldığında, Türkiye’de başta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü’dür.

12. Soru

Meteorolojik afetler açısından bakıldığında, afete dönüşebilecek en önemli tehlikeler nelerdir?

Cevap

Meteorolojik afetler açısından bakıldığında, afete dönüşebilecek en önemli tehlikelerin kuvvetli yağış, fırtına, kar erimesi, dolu, aşırı sıcaklar ve soğuklar gibi meteorolojik olaylar olduğu görülmektedir

Meteorolojik afetler açısından bakıldığında, afete dönüşebilecek en önemli tehlikelerin kuvvetli yağış, fırtına, kar erimesi, dolu, aşırı sıcaklar ve soğuklar gibi meteorolojik olaylar olduğu görülmektedir

Meteorolojik afetler açısından bakıldığında, afete dönüşebilecek en önemli tehlikelerin kuvvetli yağış, fırtına, kar erimesi, dolu, aşırı sıcaklar ve soğuklar gibi meteorolojik olaylar olduğu görülmektedir

Meteorolojik afetler açısından bakıldığında, afete dönüşebilecek en önemli tehlikelerin kuvvetli yağış, fırtına, kar erimesi, dolu, aşırı sıcaklar ve soğuklar gibi meteorolojik olaylar olduğu görülmektedir

Meteorolojik afetler açısından bakıldığında, afete dönüşebilecek en önemli tehlikelerin kuvvetli yağış, fırtına, kar erimesi, dolu, aşırı sıcaklar ve soğuklar gibi meteorolojik olaylar olduğu görülmektedir

13. Soru

Meteorolojik afetler öncesinde alınacak tedbirler nelerdir?

Cevap

Afete dönüşebilecek meteorolojik olaylara karşı erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, uyarıların merkezi ve yerel yöneticiler ile halka en kısa ve anlaşılır şekilde ulaştırılmasının sağlanması için idari ve teknik alt yapının oluşturulması, yöneticilerin ve halkın bu tür afetlere ilişkin uyarıları aldıklarında nasıl davranacaklarının belirlenmesi, yöneticilerin ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi, hazırlık sürecinin önemli faaliyetleridir.

Afete dönüşebilecek meteorolojik olaylara karşı erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, uyarıların merkezi ve yerel yöneticiler ile halka en kısa ve anlaşılır şekilde ulaştırılmasının sağlanması için idari ve teknik alt yapının oluşturulması, yöneticilerin ve halkın bu tür afetlere ilişkin uyarıları aldıklarında nasıl davranacaklarının belirlenmesi, yöneticilerin ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi, hazırlık sürecinin önemli faaliyetleridir.

Afete dönüşebilecek meteorolojik olaylara karşı erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, uyarıların merkezi ve yerel yöneticiler ile halka en kısa ve anlaşılır şekilde ulaştırılmasının sağlanması için idari ve teknik alt yapının oluşturulması, yöneticilerin ve halkın bu tür afetlere ilişkin uyarıları aldıklarında nasıl davranacaklarının belirlenmesi, yöneticilerin ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi, hazırlık sürecinin önemli faaliyetleridir.

Afete dönüşebilecek meteorolojik olaylara karşı erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, uyarıların merkezi ve yerel yöneticiler ile halka en kısa ve anlaşılır şekilde ulaştırılmasının sağlanması için idari ve teknik alt yapının oluşturulması, yöneticilerin ve halkın bu tür afetlere ilişkin uyarıları aldıklarında nasıl davranacaklarının belirlenmesi, yöneticilerin ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi, hazırlık sürecinin önemli faaliyetleridir.

Afete dönüşebilecek meteorolojik olaylara karşı erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, uyarıların merkezi ve yerel yöneticiler ile halka en kısa ve anlaşılır şekilde ulaştırılmasının sağlanması için idari ve teknik alt yapının oluşturulması, yöneticilerin ve halkın bu tür afetlere ilişkin uyarıları aldıklarında nasıl davranacaklarının belirlenmesi, yöneticilerin ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi, hazırlık sürecinin önemli faaliyetleridir.

14. Soru

Lidar Sistemi nedir?

Cevap

Lidar, lazer ışınları kullanılarak belli hedeflerin konumları, büyüklükleri ve hareketlerini tespit etmeyi sağlayan bir sistemdir.

Lidar, lazer ışınları kullanılarak belli hedeflerin konumları, büyüklükleri ve hareketlerini tespit etmeyi sağlayan bir sistemdir.

Lidar, lazer ışınları kullanılarak belli hedeflerin konumları, büyüklükleri ve hareketlerini tespit etmeyi sağlayan bir sistemdir.

Lidar, lazer ışınları kullanılarak belli hedeflerin konumları, büyüklükleri ve hareketlerini tespit etmeyi sağlayan bir sistemdir.

Lidar, lazer ışınları kullanılarak belli hedeflerin konumları, büyüklükleri ve hareketlerini tespit etmeyi sağlayan bir sistemdir.

15. Soru

Erken uyarı nedir?

Cevap

Erken uyarı, Uluslararası Afet Risk Azaltma Stratejisi tarafından, “afete maruz kalan insanların, afetten korunacak ya da karşılaşacakları riskleri azaltacak şekilde hazırlıklı olmalarını sağlayacak bilgilerin, yetkili kurumlar tarafından, zamanında ve etkili şekilde duyurulması” olarak tanımlanmaktadır.

16. Soru

Meteorolojik afetlerin en belirgin özellikliği nedir?

Cevap

Meteorolojik afetlerin en belirgin özelliklerinden birisi, bu afetlere sebep olan meteorolojik olayların önceden tahmin edilebilir olmasıdır.

Meteorolojik afetlerin en belirgin özelliklerinden birisi, bu afetlere sebep olan meteorolojik olayların önceden tahmin edilebilir olmasıdır.

Meteorolojik afetlerin en belirgin özelliklerinden birisi, bu afetlere sebep olan meteorolojik olayların önceden tahmin edilebilir olmasıdır.

Meteorolojik afetlerin en belirgin özelliklerinden birisi, bu afetlere sebep olan meteorolojik olayların önceden tahmin edilebilir olmasıdır.

Meteorolojik afetlerin en belirgin özelliklerinden birisi, bu afetlere sebep olan meteorolojik olayların önceden tahmin edilebilir olmasıdır.

17. Soru

Türkiye’de meteorolojik olayların sürekli gözlemlerinin yapılması ve gelecekte nasıl bir hava durumunun oluşacağının tahmin edilmesi ile ilgili çalışmalar, bu konudaki görevli ve yetkili kamu idaresi hangi kurumdur?

Cevap

Türkiye’de meteorolojik olayların sürekli gözlemlerinin yapılması ve gelecekte nasıl bir hava durumunun oluşacağının tahmin edilmesi ile ilgili çalışmalar, bu konudaki görevli ve yetkili kamu idaresi olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Türkiye’de meteorolojik olayların sürekli gözlemlerinin yapılması ve gelecekte nasıl bir hava durumunun oluşacağının tahmin edilmesi ile ilgili çalışmalar, bu konudaki görevli ve yetkili kamu idaresi olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Türkiye’de meteorolojik olayların sürekli gözlemlerinin yapılması ve gelecekte nasıl bir hava durumunun oluşacağının tahmin edilmesi ile ilgili çalışmalar, bu konudaki görevli ve yetkili kamu idaresi olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Türkiye’de meteorolojik olayların sürekli gözlemlerinin yapılması ve gelecekte nasıl bir hava durumunun oluşacağının tahmin edilmesi ile ilgili çalışmalar, bu konudaki görevli ve yetkili kamu idaresi olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Türkiye’de meteorolojik olayların sürekli gözlemlerinin yapılması ve gelecekte nasıl bir hava durumunun oluşacağının tahmin edilmesi ile ilgili çalışmalar, bu konudaki görevli ve yetkili kamu idaresi olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

18. Soru

Türkiye’de varolan gözlem sistemleri nelerdir?

Cevap

Tahmin ve erken uyarı sistemlerinin en temel bileşeni kuşkusuz gözlem sistemleridir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, yer gözlem ağı, deniz gözlem ağı, yüksek atmosfer gözlem ağı ile uydu, radar ve yıldırım tespit sistemlerinden oluşan uzaktan algılama gözlem ağını içeren bütünleşik bir gözlem ağı tüm ülkeye yaygın olarak kurulmuştur.

Tahmin ve erken uyarı sistemlerinin en temel bileşeni kuşkusuz gözlem sistemleridir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, yer gözlem ağı, deniz gözlem ağı, yüksek atmosfer gözlem ağı ile uydu, radar ve yıldırım tespit sistemlerinden oluşan uzaktan algılama gözlem ağını içeren bütünleşik bir gözlem ağı tüm ülkeye yaygın olarak kurulmuştur.

Tahmin ve erken uyarı sistemlerinin en temel bileşeni kuşkusuz gözlem sistemleridir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, yer gözlem ağı, deniz gözlem ağı, yüksek atmosfer gözlem ağı ile uydu, radar ve yıldırım tespit sistemlerinden oluşan uzaktan algılama gözlem ağını içeren bütünleşik bir gözlem ağı tüm ülkeye yaygın olarak kurulmuştur.

Tahmin ve erken uyarı sistemlerinin en temel bileşeni kuşkusuz gözlem sistemleridir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, yer gözlem ağı, deniz gözlem ağı, yüksek atmosfer gözlem ağı ile uydu, radar ve yıldırım tespit sistemlerinden oluşan uzaktan algılama gözlem ağını içeren bütünleşik bir gözlem ağı tüm ülkeye yaygın olarak kurulmuştur.

Tahmin ve erken uyarı sistemlerinin en temel bileşeni kuşkusuz gözlem sistemleridir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, yer gözlem ağı, deniz gözlem ağı, yüksek atmosfer gözlem ağı ile uydu, radar ve yıldırım tespit sistemlerinden oluşan uzaktan algılama gözlem ağını içeren bütünleşik bir gözlem ağı tüm ülkeye yaygın olarak kurulmuştur.

19. Soru

Meteorolojik tahmin sürecinde kullanılan sayısal tahmin yöntemi nedir?

Cevap

Atmosferin durumunu gösteren değişkenlerin (sıcaklık, rüzgâr, nem ve basınç) zamana ve yere bağlı değişimlerini ifade eden denklemlerin (hareket, termodinamik, süreklilik, hidrostatik eşitlik) matematik çözümleri yapılarak gelecekteki durumunu tahmin etme işlemi sayısal tahmin, bu amaçla geliştirilen modeller de sayısal tahmin modelleri olarak tanımlanmaktadır.

Atmosferin durumunu gösteren değişkenlerin (sıcaklık, rüzgâr, nem ve basınç) zamana ve yere bağlı değişimlerini ifade eden denklemlerin (hareket, termodinamik, süreklilik, hidrostatik eşitlik) matematik çözümleri yapılarak gelecekteki durumunu tahmin etme işlemi sayısal tahmin, bu amaçla geliştirilen modeller de sayısal tahmin modelleri olarak tanımlanmaktadır.

Atmosferin durumunu gösteren değişkenlerin (sıcaklık, rüzgâr, nem ve basınç) zamana ve yere bağlı değişimlerini ifade eden denklemlerin (hareket, termodinamik, süreklilik, hidrostatik eşitlik) matematik çözümleri yapılarak gelecekteki durumunu tahmin etme işlemi sayısal tahmin, bu amaçla geliştirilen modeller de sayısal tahmin modelleri olarak tanımlanmaktadır.

Atmosferin durumunu gösteren değişkenlerin (sıcaklık, rüzgâr, nem ve basınç) zamana ve yere bağlı değişimlerini ifade eden denklemlerin (hareket, termodinamik, süreklilik, hidrostatik eşitlik) matematik çözümleri yapılarak gelecekteki durumunu tahmin etme işlemi sayısal tahmin, bu amaçla geliştirilen modeller de sayısal tahmin modelleri olarak tanımlanmaktadır.

Atmosferin durumunu gösteren değişkenlerin (sıcaklık, rüzgâr, nem ve basınç) zamana ve yere bağlı değişimlerini ifade eden denklemlerin (hareket, termodinamik, süreklilik, hidrostatik eşitlik) matematik çözümleri yapılarak gelecekteki durumunu tahmin etme işlemi sayısal tahmin, bu amaçla geliştirilen modeller de sayısal tahmin modelleri olarak tanımlanmaktadır.

20. Soru

Hava durumu ile iklim arasındaki fark nedir?

Cevap

Hava durumu; belirli bir yerde, belirli ve kısa bir süre içinde etkin olan atmosfer koşullarıdır.İklim ise herhangi bir bölgede uzun yıllar içinde ortaya çıkan ortalama hava koşullarıdır.

Hava durumu; belirli bir yerde, belirli ve kısa bir süre içinde etkin olan atmosfer koşullarıdır.İklim ise herhangi bir bölgede uzun yıllar içinde ortaya çıkan ortalama hava koşullarıdır.

Hava durumu; belirli bir yerde, belirli ve kısa bir süre içinde etkin olan atmosfer koşullarıdır.İklim ise herhangi bir bölgede uzun yıllar içinde ortaya çıkan ortalama hava koşullarıdır.

Hava durumu; belirli bir yerde, belirli ve kısa bir süre içinde etkin olan atmosfer koşullarıdır.İklim ise herhangi bir bölgede uzun yıllar içinde ortaya çıkan ortalama hava koşullarıdır.

21. Soru

İklim değişikliği nedir?

Cevap

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde (BMİDÇS) iklim değişikliği, “karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde olu- şan bir değişiklik” biçiminde tanımlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde (BMİDÇS) iklim değişikliği, “karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde olu- şan bir değişiklik” biçiminde tanımlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde (BMİDÇS) iklim değişikliği, “karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde olu- şan bir değişiklik” biçiminde tanımlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde (BMİDÇS) iklim değişikliği, “karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde olu- şan bir değişiklik” biçiminde tanımlanmaktadır.

22. Soru

Atmosferi oluşturan temel gazlar nelerdir?

Cevap

Yeryüzündeki tüm yaşam biçimleri için vazgeçilmez bir ortam olan atmosferi oluşturan temel gazlar; azot (%78.08), oksijen (%20.95) argon (%0.93) ve karbondioksit (%0.03) gazlarıdır.

Yeryüzündeki tüm yaşam biçimleri için vazgeçilmez bir ortam olan atmosferi oluşturan temel gazlar; azot (%78.08), oksijen (%20.95) argon (%0.93) ve karbondioksit (%0.03) gazlarıdır.

Yeryüzündeki tüm yaşam biçimleri için vazgeçilmez bir ortam olan atmosferi oluşturan temel gazlar; azot (%78.08), oksijen (%20.95) argon (%0.93) ve karbondioksit (%0.03) gazlarıdır.

Yeryüzündeki tüm yaşam biçimleri için vazgeçilmez bir ortam olan atmosferi oluşturan temel gazlar; azot (%78.08), oksijen (%20.95) argon (%0.93) ve karbondioksit (%0.03) gazlarıdır.

Yeryüzündeki tüm yaşam biçimleri için vazgeçilmez bir ortam olan atmosferi oluşturan temel gazlar; azot (%78.08), oksijen (%20.95) argon (%0.93) ve karbondioksit (%0.03) gazlarıdır.

23. Soru

Fosil yakır nedir?

Cevap

Fosil yakıt, geçmişte yaşamış olan nesli tükenmiş canlıların atıklarından meydana gelen doğal gaz, kömür, petrol gibi yakıtlara denilmektedir. Mineral yakıt olarak da bilinen fosil yakıtlar doğal bir enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlar yenilenemez kaynaklardır.

Fosil yakıt, geçmişte yaşamış olan nesli tükenmiş canlıların atıklarından meydana gelen doğal gaz, kömür, petrol gibi yakıtlara denilmektedir. Mineral yakıt olarak da bilinen fosil yakıtlar doğal bir enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlar yenilenemez kaynaklardır.

Fosil yakıt, geçmişte yaşamış olan nesli tükenmiş canlıların atıklarından meydana gelen doğal gaz, kömür, petrol gibi yakıtlara denilmektedir. Mineral yakıt olarak da bilinen fosil yakıtlar doğal bir enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlar yenilenemez kaynaklardır.

Fosil yakıt, geçmişte yaşamış olan nesli tükenmiş canlıların atıklarından meydana gelen doğal gaz, kömür, petrol gibi yakıtlara denilmektedir. Mineral yakıt olarak da bilinen fosil yakıtlar doğal bir enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlar yenilenemez kaynaklardır.

Fosil yakıt, geçmişte yaşamış olan nesli tükenmiş canlıların atıklarından meydana gelen doğal gaz, kömür, petrol gibi yakıtlara denilmektedir. Mineral yakıt olarak da bilinen fosil yakıtlar doğal bir enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlar yenilenemez kaynaklardır.

24. Soru

Dünyada en sıcak yıl hangi yıldır?

Cevap

Dünyada 2016 yılı, endüstri öncesi döneme göre ortalama sıcaklık 1.1°C’lik anomali (sapma) ile en sıcak yıl olmuştur. 

Dünyada 2016 yılı, endüstri öncesi döneme göre ortalama sıcaklık 1.1°C’lik anomali (sapma) ile en sıcak yıl olmuştur. 

Dünyada 2016 yılı, endüstri öncesi döneme göre ortalama sıcaklık 1.1°C’lik anomali (sapma) ile en sıcak yıl olmuştur. 

Dünyada 2016 yılı, endüstri öncesi döneme göre ortalama sıcaklık 1.1°C’lik anomali (sapma) ile en sıcak yıl olmuştur. 

Dünyada 2016 yılı, endüstri öncesi döneme göre ortalama sıcaklık 1.1°C’lik anomali (sapma) ile en sıcak yıl olmuştur. 

25. Soru

Işınımsal zorlama seviyeleri ve rotaları için kaç tür RCP tipi tanımlanmıştır?

Cevap

Işınımsal zorlama seviyeleri ve rotaları için 4 adet RCP tipi tanımlanmıştır. Bunlar ışınımsal (radiative) zorlama değerleri en küçükten en büyüğe sırası ile RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 ve RCP8.5’dir. Bunlardan, RCP2.6 ve RCP4.5 iyimser senaryolar, RCP6.0 ve RCP8.5 kötümser senaryolar olarak adlandırılacaktır.

Işınımsal zorlama seviyeleri ve rotaları için 4 adet RCP tipi tanımlanmıştır. Bunlar ışınımsal (radiative) zorlama değerleri en küçükten en büyüğe sırası ile RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 ve RCP8.5’dir. Bunlardan, RCP2.6 ve RCP4.5 iyimser senaryolar, RCP6.0 ve RCP8.5 kötümser senaryolar olarak adlandırılacaktır.

Işınımsal zorlama seviyeleri ve rotaları için 4 adet RCP tipi tanımlanmıştır. Bunlar ışınımsal (radiative) zorlama değerleri en küçükten en büyüğe sırası ile RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 ve RCP8.5’dir. Bunlardan, RCP2.6 ve RCP4.5 iyimser senaryolar, RCP6.0 ve RCP8.5 kötümser senaryolar olarak adlandırılacaktır.

Işınımsal zorlama seviyeleri ve rotaları için 4 adet RCP tipi tanımlanmıştır. Bunlar ışınımsal (radiative) zorlama değerleri en küçükten en büyüğe sırası ile RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 ve RCP8.5’dir. Bunlardan, RCP2.6 ve RCP4.5 iyimser senaryolar, RCP6.0 ve RCP8.5 kötümser senaryolar olarak adlandırılacaktır.

Işınımsal zorlama seviyeleri ve rotaları için 4 adet RCP tipi tanımlanmıştır. Bunlar ışınımsal (radiative) zorlama değerleri en küçükten en büyüğe sırası ile RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 ve RCP8.5’dir. Bunlardan, RCP2.6 ve RCP4.5 iyimser senaryolar, RCP6.0 ve RCP8.5 kötümser senaryolar olarak adlandırılacaktır.

26. Soru

İklim değişikliğine karşı bireylerin alabilecekleri tedbirler nelerdir?

İklim değişikliğine karşı bireylerin alabilecekleri tedbirler nelerdir?

İklim değişikliğine karşı bireylerin alabilecekleri tedbirler nelerdir?

İklim değişikliğine karşı bireylerin alabilecekleri tedbirler nelerdir?

İklim değişikliğine karşı bireylerin alabilecekleri tedbirler nelerdir?

Cevap

1.İklimi değiştiren, küresel ısınmayı artıran fosil yakıt tüketiminden tasarruf ederek

2.Alternatif yaşam tarzları geliştirerek

3.Daha az elektrik tüketmek için az elektrik tüketen cihazlar kullanmak

4.Tasarruflu ampuller kullanmak,

5.Lüzumsuz zamanlarda ışığı ve tüm elektrikli cihazları kapatmak,

6.Ev ısısını korumak,

7.Sıcak su kullanımını ve derecesini azaltmak alabileceğimiz önlemlerdendir.

1.İklimi değiştiren, küresel ısınmayı artıran fosil yakıt tüketiminden tasarruf ederek

2.Alternatif yaşam tarzları geliştirerek

3.Daha az elektrik tüketmek için az elektrik tüketen cihazlar kullanmak

4.Tasarruflu ampuller kullanmak,

5.Lüzumsuz zamanlarda ışığı ve tüm elektrikli cihazları kapatmak,

6.Ev ısısını korumak,

7.Sıcak su kullanımını ve derecesini azaltmak alabileceğimiz önlemlerdendir.

1.İklimi değiştiren, küresel ısınmayı artıran fosil yakıt tüketiminden tasarruf ederek

2.Alternatif yaşam tarzları geliştirerek

3.Daha az elektrik tüketmek için az elektrik tüketen cihazlar kullanmak

4.Tasarruflu ampuller kullanmak,

5.Lüzumsuz zamanlarda ışığı ve tüm elektrikli cihazları kapatmak,

6.Ev ısısını korumak,

7.Sıcak su kullanımını ve derecesini azaltmak alabileceğimiz önlemlerdendir.

1.İklimi değiştiren, küresel ısınmayı artıran fosil yakıt tüketiminden tasarruf ederek

2.Alternatif yaşam tarzları geliştirerek

3.Daha az elektrik tüketmek için az elektrik tüketen cihazlar kullanmak

4.Tasarruflu ampuller kullanmak,

5.Lüzumsuz zamanlarda ışığı ve tüm elektrikli cihazları kapatmak,

6.Ev ısısını korumak,

7.Sıcak su kullanımını ve derecesini azaltmak alabileceğimiz önlemlerdendir.

1.İklimi değiştiren, küresel ısınmayı artıran fosil yakıt tüketiminden tasarruf ederek

2.Alternatif yaşam tarzları geliştirerek

3.Daha az elektrik tüketmek için az elektrik tüketen cihazlar kullanmak

4.Tasarruflu ampuller kullanmak,

5.Lüzumsuz zamanlarda ışığı ve tüm elektrikli cihazları kapatmak,

6.Ev ısısını korumak,

7.Sıcak su kullanımını ve derecesini azaltmak alabileceğimiz önlemlerdendir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!